Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår."

Transkript

1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion af slagtesvin ( kg), svarende til 266,32 DE og opførelse af ny gyllebeholder på m 3. Opførelse af ny gyllebeholder forudsætter, at der opnås accept fra Miljøcenter Ribe, da beholderen ønskes opført inden for strandbeskyttelseslinien. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret på www. sonderborg.dk og i Sønderborg Ugeavis den 7. oktober Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en nabohøring fra den 15. marts til den 28. april Høringen og annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger Peter Rasmussen og rådgiver Henriette Fries, Nature Consult i perioden marts Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborg.dk og i Sønderborg Ugeavis den 19. maj Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

3 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Peter Rasmussen Adresse Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Telefon: / Virksomhedens navn: Unavngivet bedrift Adresse: Nedervej 16, 6430 Sydals Matrikel: 35 Mjels, Oksbøl m. fl. CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Peter Rasmussen Direkte telefon: / Ejer af ejendommen: Ejer af virksomheden: Konsulent: Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Henriette Fries, Nature Consult, Vestervoldgade 83, 3. sal, 1552 København V, tlf , mobil , Ansøgning nr.: 7421 Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Natur & Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Else Libach Hansen Ekstern rådgiver: Henriette Salling, Rambøll og Peter Mæhl, Rambøll Sag nr.: 08/21403 KS: Rambøll: Søren Hyldgaard Larsen og Erik Tveskov Sønderborg Kommune: EHHA 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Generelle afstande - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 og 8: Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Biaktivitet/bivirksomhed Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Fastgødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner

5 5.6 Støv fra anlæg og maskiner Lys Udbringningsarealer Harmoniareal Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Natura Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt VILKÅR Bilag Bilag 1: Bilag 1.1: Bilag 1.2: Bilag 1.3: Bilag 1.4: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Situationsplan Afløbsplan Situationsplan med luftafkast Situationsplan med støjkilder og lys Situationsplan med påtænkt beplantning Beliggenhed og planmæssige forhold Resultat af lugtberegning Oversigt over Naturgruppens naturpunkter Beskyttet Natur Natura områder Oversigt over transportruter med husdyrgødning Oversigt over udbringningsarealer i Sønderborg Kommune Overfladevand 5

6 Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Grundvand Kortbilag til udtalelse fra Vand og Jord Beredskabsplan Tilladelse til opførsel af gyllebeholder og afskærmende beplantning Beregning af ejendommens BAT-niveau Lovgrundlag 6

7 1 Resumé og samlet vurdering 1.1. Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr. 7421) fra Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg om miljøgodkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktion på Nedervej 16, 6430 Nordborg. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 2. juni Seneste version af ansøgning, version 7, er modtaget den 11. februar Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktion på Nedervej 16, 6430 Nordborg samt alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Husdyrbrugets nuværende miljøgodkendelse af 11. marts 2003 bortfalder med meddelelsen af nærværende miljøgodkendelse. Udvidelsen af husdyrproduktionen i 2003 var ifølge Sønderjyllands Amt ikke omfattet af VVM bestemmelserne Ikke teknisk resumé Produktion Peter Rasmussen har en slagtesvinsproduktion på Nedervej 16 i Nordborg. Produktionen på Nedervej 16, består af slagtesvin ( kg), i alt 222,04 DE. Peter Rasmussen ønsker at udvide sin slagtesvinsproduktion, for også på længere sigt at kunne drive en moderne og økonomisk bæredygtig produktion med de hensyn, der stilles til dyrevelfærd, natur, miljø og naboer. Da de eksisterende bygninger er overdimensionerede i forhold til eksisterende godkendelse, ønskes produktionen i de eksisterende bygninger udvidet til slagtesvin ( kg), i alt 266,32 DE. Peter Rasmussen ønsker desuden at opføre en ny gyllebeholder. Ammoniak Med den ansøgte produktionsændring med miljøtiltag i form af foderoptimering, vil den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk blive 4818,38 Kg N/år. Det svarer til en meremmision fra anlægget på 446,61 kg N/år. Kravet om 20 % reduktion af ammoniakfordampning i forhold til et tidssvarende referencesystem, ved udvidelse i 2008, er overholdt. Natur Det nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde H 83, Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov, der ligger ca. 10 km sydvest for ejendommen. Habitatområdet vil som følge af udvidelsen på Nedervej 16 ikke modtage yderligere luftbåren kvælstof. Det nærmeste 7 områder (overdrev) ligger nord for Varnæs, og ligger i en afstand af 7,5 km fra Nedervej området vil som følge af udvidelsen på Nedervej 16 ikke modtage yderligere luftbåren kvælstof. Lugt Lugtgeneafstanden til nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone bliver ifølge beregningerne overholdt. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Beregningerne i ansøgningssystemet, viser at kravene til maksimalt fosforoverskud er over-

8 holdt. Ligeså er kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand overholdt. Alle arealerne ligger i P-klasse 0, og ingen af arealerne ligger i opland til Natura 2000 vandområde, der er belastet med fosfor. Gylleudbringning Alle udbringningsarealer ligger indenfor en radius af 6 km. Udbringning af husdyrgylle sker med gyllevogn og for hovedpartens vedkommende i en afgrænset periode i marts-april måned og i et begrænset omfang i efteråret. Udbringningen sker efter gældende lovgivning og efter retningslinjerne for godt landmandskab. Det vil sige, at der tages hensyn til vindretning, lokale arrangementer, og så vidt muligt bringes der kun gylle ud mandag til torsdag. Transport af gylle sker hovedsagligt via interne markveje, for at minimere generne fra gylletransport efter udvidelsen. Landskab Nedervej 16, ligger på kanten af et dødislandskab og bundmoræneflade. Fra de nuværende stalde er der udsigt ud over Mjels Vig. I forbindelse med udvidelsen ønskes en gyllebeholder opført nord for den eksisterende beholder. Ansøger ønsker at etablere afskærmende beplantning rundt om gyllebeholderne. Da den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien skal Miljøcenter Ribe godkende beliggenhed og ydre udformning, ligesom miljøcentret skal give dispensation til opførelse af eventuel afskærmende beplantning inden for strandbeskyttelseslinien. Den nye gyllebeholder og afskærmende beplantning må først opføres, når der foreligger tilladelse fra miljøcenter Ribe. Alternativer Ansøger har fået foretaget beregninger på forskellige alternativer og har valgt det ansøgte setup ud fra, hvad der praktisk set er mest optimalt, samtidig med at miljøkravene opfyldes. I forbindelse med udvidelsestankerne, er der fortaget beregninger på forskellige scenarier: 1. Udvidelse i eksisterende stalde til slagtesvin ( kg): Dette scenarie er fravalgt da lugtkravet ikke ville kunne overholdes, samt mangel på udbringningsareal. 2. Udvidelse i eksisterende stald med drænede gulve i begge stalde til slagtesvin ( kg): Dette scenarie er fravalgt, pga. af økonomiske årsager, da staldafsnit 2 ville kræve en gennemrenovering. Derudover mangler dette scenarie også udbringningsarealer. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. BAT Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Sammenfatning Samlet set vurderes der ikke at være virkninger på miljøet, som er så væsentlige, at de er til hinder for gennemførelse af projektet med de beskrevne afværgeforanstaltninger. 8

9 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold På bilag 1 ses en situationsplan over ejendommen. Bilag 2 viser en oversigtsplan med angivelse af de planmæssige forhold omkring husdyrbruget. 2.1 Planmæssige forhold Ifølge regionplanen for Sønderjyllands Amt ligger ejendommen og dens jorder mod vest i et område med almindelige drikkevandsinteresser, men arealer mod øst ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Se bilag 10. Alle arealer ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Ejendommen er beliggende indenfor områder, der er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, værdifuldt kystlandskab samt uforstyrret landskab. Jorderne afvander til Mjels Vig, Dyvig, Stegsvig, Als Fjord og Lillebælt. Se desuden arealdelen af godkendelsen. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger ejendommen i det åbne land i planområde 106. Ejendommen er beliggende i et område, som ikke er omfattet af lokalplan. Se bilag 2. Ifølge Spildevandsplan for Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning er området ukloakeret. Ejendommen forsynes med vand fra boring på Engsletvej Generelle afstande - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 og 8: Tabel 1. Anlæggets placering i forhold til omgivelserne Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Nabo Rødenæbvej 2 ca. 280 m /350 m Fra ny gyllebeholder / fra stald m Naboskel ca. 120 m /30 m Fra ny gyllebeholder til Nedervej/fra eksisterende stalde til Nedervej 30 m Beboelse på samme ejendom - Ingen beboelse på ejendommen 15 m Levnedsvirksomhed > 25 m Der er ingen levnedsmiddelvirksomheder i nærheden af Nedervej m Område i landzone omfattet af lokalplan ca. 260 m Rekreativt område ved Mjels Vig 50 m Byzone ca. 3,5 km Nordborg 50 m Sommerhusområde ca. 5 km Sommerhusområde ved Købingsmark 50 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 700 m Vandværk i Mjels 50 m 9

10 Enkelt vandindvindingsanlæg ca. 330 m Boring ved Engsletgård, Engsletvej 1 25 m Vandløb og søer ca. 200 m Mjels Vig 15 m Dræn > 15 m 15 m Offentlig vej og privat fællesvej ca. 120 m /30 m Fra ny gyllebeholder til Nedervej /fra eksisterende stalde til Nedervej 15 m * Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande beregnet i Der skal gøres opmærksom på, at afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. Ejendommen overholder alle afstandskrav i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Jf. 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om en godkendelse efter 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til rekreative formål og lign. Afstanden til det rekreative område ved Mjels Vig, som er omfattet af lokalplan, er ca. 260 m. I kapitel 5 er forurening og gener fra husdyrbruget behandlet. Med hensyn til lugt overholdes lovens minimums krav, hvorfor kommunen vurderer, at lugt fra staldende ikke vil give væsentlige gener. Ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderer at være tilfredsstillende, hvorfor der heller ikke forventes væsentlige gener fra skadedyr. Det vurderes heller ikke, at transporter medfører væsentlige gener, da transporterne ikke sker i det rekreative område. Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener. Der er fastsat støjgrænser for virksomheden, som sikrer mod væsentlige støjgener. Det forventes ikke, at der opstår væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Der er stillet vilkår til udendørs belysning, som sikrer mod væsentlige lysgener. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at udvidelsen ikke giver væsentlig risiko for forurening eller væsentlige gener i det rekreative område. 2.3 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. Skovbyggelinie: Afstanden fra Nedervej 16 til nærmeste skovbyggelinie er ca. 900 m i sydvestlig retning. Strandbeskyttelseslinie: Den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. Det ønskes endvidere at etablere afskærmende beplantning indenfor strandbeskyttelseslinien. Sø- og åbeskyttelseslinie: Der er en søbeskyttelseslinie omkring Mjels Sø ca. 600 m øst for Nedervej 16. Kirkebyggelinie: Nærmeste er kirkebyggelinie er omkring Oksbøl kirke, ca. 3 km mod øst. Fortidsmindebeskyttelseslinie: Nærmeste fortidsminde med beskyttelseslinie er en høj beliggende ca. 2 km sydøst for Nedervej 16. I Brandsbøl Skov ved mark 41 og 43 er der en fredet høj med en 100 m beskyttelseslinie. Der må i henhold til museumsloven ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinien, herunder etableres hegn, opstilles campingvogne o.lign. 10

11 Kystnærhedszonen: Nedervej 16 er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Nærmeste fredede område er Bøgebjerg nord for Mjels Sø. Bøgebjerg er et naturvidenskabeligt interesseområde for geologi, botanik og ornitologi. Se bilag 5. Husdyrbrugets projekterede bygninger og anlæg ligger udenfor fredninger, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Anlæggene ligger også udenfor skov- og kirkebyggelinier. Den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien ligesom afskærmende beplantning vil komme til at ligge delvist indenfor strandbeskyttelseslinien. Det kræver miljøministerens tilladelse, for så vidt angår de gyllebeholderens beliggenhed og ydre udformning, da denne ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. Etablering af beplantning indenfor strandbeskyttelseslinien vil desuden kræve en dispensation fra miljøministeren. Sønderborg Kommune har derfor videresendt ansøgning fra Peter Rasmussen om opførelse af i henhold til naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4, nr. 7 samt ansøgning om dispensation til etablering af afskærmende beplantning til Miljøcenter Ribe til videre behandling. Miljøcenter Ribe har den 15. marts 2010 givet tilladelse til opførsel af gyllebeholder på 3000 m3 samt til etablering af afskærmende beplantning indenfor standbeskyttelseslinien på ejendommen Nedervej 16, 6430 Nordborg. Se den fulde tilladelse i bilag 13. Sønderborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til placering af gyllebeholder og afskærmende beplantning, da der er opnået tilladelse fra Miljøcenter Ribe. Der stilles dog vilkår om, at beplantningsplanen skal godkendes af Sønderborg Kommune, inden afskærmende beplantning etableres, og at den nye gyllebeholder skal placeres som angivet i ansøgningen. Sønderborg Kommune vurderer, at alle øvrige bygge- og beskyttelseslinier, er overholdt. 2.4 Placering i landskabet Den nye gyllebeholder opføres i tilknytning til eksisterende anlæg. Da anlæggene ligger samlet, kommer udvidelsen ikke til at fremstå som et markant nybyggeri i landskabet. Se bilag 1.1. Offentlighedens adgang til landskabet vil ikke blive ændret. Landskabelige værdier i området Ejendommen ligger indenfor områder der er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, værdifuldt kystlandskab samt uforstyrrede landskab. I landskabsbeskrivelse af Sønderjyllands Østkyst står der, at landbrugslandskabet generelt er sårbart overfor etablering af nye store landbrugsbygninger, der bliver meget synlige i det kuperede landskab. Bygningernes arkitektoniske kvaliteter og vedligeholdelse af hegn og lunde bliver således afgørende for kvaliteten af det fremtidige landbrugslandskab. Kulturhistoriske værdier i området Der er beskyttede sten- og jorddiger på eller langs flere af udbringningsarealerne. Digerne er beskyttet efter Museumslovens 29a, og må ikke ændres, beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Sønderborg Kommune. I Brandsbøl Skov ved mark 41 og 43 er der en fredet høj med en 100 m beskyttelseslinie. Der må i henhold til museumsloven ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinien, herunder etableres hegn, opstilles campingvogne og lignende. 11

12 Ingen af de nuværende eller ansøgte bygninger og anlæg ligger inden for værdifulde kulturmiljøer. Naturmæssige værdier i området Der er i alt registreret 8 naturlokaliteter inden for 1000 m zonen fra anlægget. Hovedparten af lokaliteterne er moser. Der er indenfor 1000 m fra anlægget ikke registreret særlig følsomme naturtyper, jf. 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug af Det nærmeste registrerede 7 areal til Nedervej 16 er et overdrevsareal ved Varnæs Vig som ligger ca. 7,6 km vest for ejendommen. De nærmeste terrestriske Natura 2000 områder til det ansøgte projekt på Nedervej 16 er Habitatområde H 83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov som ligger ca. 10 km mod SV og Habitatområde H 189 Lilleskov og Troldsmose som ligger ca. 13 km mod Ø. Det nærmeste Natura 2000 område med marine naturtyper er habitatområde H108 Maden på Helnæs og havet vest for, der ligger omtrent 18,7 km nordøst for ejendommen. En del af udbringningsarealerne afvandes af et vandløb målsat som Karpefiskevand (B 3 ) der afvander til Mjels Sø. Målsætningen er ikke opfyldt. Udbringningsarealerne afvander til følgende marine vandområder: Mjels Vig, Dyvig, Stegsvig, Als Fjord og Lillebælt. Ingen af disse vandområder opfylder deres målsætning og der er ifølge basisanalysen ikke udsigt til at målsætningerne vil være opfyldt i 2015, med de allerede fastlagte tiltag. Enkelte af udbringningsarealerne ligger op til eller indeholder en biologisk korridor. Den ansøgte ændring af driften af Nedervej 16 medfører ikke fysiske indgreb, der vil påvirke de biologiske korridorer. Den ansøgte drift vurderes derfor ikke at have væsentlig betydning for funktionen af de biologiske korridorer. Enkelte udbringningsarealer omkranser eller grænser op til 3 beskyttede strandenge, søer, moser og enge. Der er ikke ved feltundersøgelser fundet arter tilhørende Habitatdirektivets Bilag IV, som er strengt beskyttede arter. Imidlertid findes løvfrø, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus og Pipistrelflagermus på egnen omkring arealerne, og de ovennævnte naturområder vil utvivlsomt være potentielle levesteder for disse arter. Naturforholdene er mere detaljeret beskrevet i afsnit 5, 6 og 7. Rekreative værdier i området Nedervej 16 ligger uden for rekreative interesseområder. Nærmeste rekreative interesse område er et rekreativt område ved Mjels Vig. Geologiske interesser i området Nedervej 16 og tilhørende udbringningsarealer ligger uden for områder med geologisk interesse. Sønderborg Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Det vurderes tillige, at de nye driftsbygninger, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, idet den nye gyllebeholder placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, således at ejendommen fremtræder som en samlet enhed i landskabet. Det kræver miljøministerens tilladelse, for så vidt angår den nye gyllebeholders beliggenhed og ydre udformning, da denne ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. 12

13 Sønderborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til placering af gyllebeholder og afskærmende beplantning, såfremt der opnås tilladelse/dispensation fra strandbeskyttelseslinien fra Miljøcenter Ribe. Der stilles dog vilkår om, at beplantningsplan skal godkendes af Sønderborg Kommune, inden afskærmende beplantning etableres og at den nye gyllebeholder skal placeres som angivet i ansøgningen, jf. afsnit 2.3. Der stilles desuden vilkår om, at afskærmende beplantning skal vedligeholdes. Sønderborg kommune vurderer, at anlægget ikke gennem ammoniakdeposition vil påvirke sårbar natur jf. 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ligeledes vurderes det, at Natura 2000 områder ikke vil påvirkes på grund af afstanden til disse områder. Af hensyn til potentielle forekomster af Bilag IV arter (padder) stilles vilkår om bræmmer omkring vandhuller beliggende inden for udbringningsarealet. Det vurderes samlet, at udvidelsen og de deraf følgende ændringer i området ikke vil være i strid med hensynet til de landskabelige interesser. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m², excl. siloer og gyllebeholder. Figur 1 viser en tegning over den samlede virksomhed. Tegningen findes også i bilag 1 i en større udgave. Figur 1. Situationsplan Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, bygningsmaterialer og farver, bebyggelsens fremtidige anvendelse m.v. fremgår af tabel 2. 13

14 Tabel 2. Bygninger Nr. Bygning Grundplahøjde /farver se Bygnings- Bygningsmaterialer Anvendel Stald m 2 5,5 m Elementer med granit på ydersiden Slagtesvin Stald 772 m 2 5,5 m Elementer med granit på ydersiden Slagtesvin Lade Lade 844 m 2 7 m Metalplader Maskinhus Gyllebeholder ca. 30 m terræn betonelementer Diameter: ca. 3 m over Lysegrå Gylle Gyllebeholder, ny ca. 30 m terræn betonelementer Diameter: ca. 3 m over Lysegrå Gylle Silo Silo, Diameter: m 3 11,48 m 15,68 Foder Silo Silo, Diameter: 694 m 3 8,6 m 14,85 Foder Silo Silo, Diameter: 647 m 3 7,73 m 14,84 Foder Ansøger har yderligere en ejendom, der ligger på Spangsmosevej 32. Der er intet dyrehold på denne ejendom. Udvidelsen på Nedervej 16 sker i eksisterende bygninger. Der opføres evt. en ny gyllebeholder, såfremt der opnås accept hertil fra Miljøcenter Ribe. Opførelse af gyllebeholder forudsætter accept fra Miljøcenter Ribe. Ansøger skal desuden indhente byggetilladelse til gyllebeholderen hos Sønderborg Kommune, inden denne opføres. Der stilles vilkår om, at materialevalg til gyllebeholder skal følge de krav, som Miljøcenter Ribe stiller, for at sikre at der ikke sker en uacceptabel påvirkning på landskabet. 3.2 Husdyrhold og staldindretning Landbruget drives som konventionelt landbrug. Dyreholdet i nudrift udgør en årlig produktion på slagtesvin ( kg), svarende til i alt 222,04 dyreenheder. Staldsystemer, antallet af stipladser og producerede dyr/dyreenheder i de enkelte stalde fremgår af tabel 3. Tabel 3. Dyreholdets størrelse Dyrehold og staldtype for ansøgt drift Staldafsnit nr. Vægt- /aldersgrænser Antal producerede dyr pr. år Stipladser DE Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33/67) kg ,48 Slagtesvin, fuldspaltegulv kg ,56 14

15 Slagtesvin, dybstrøelse kg ,28 Dyreenheder i alt 266,32 Det maksimale antal DE på 266,32 må ikke overskrides. Der kan dog være situationer (eks. sygdom i besætning, slagteristrejker m.m), hvor dyreholdet vil være afvigende fra det tilladte. I sådanne situationer skal landmanden kunne dokumentere de særlige omstændigheder overfor tilsynsmyndigheden og det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere, om afvigelser i dyreholdet skyldes overproduktion, naturlig variation/udsving eller afvigelser pga. sygdom i besætningen, slagteristrejker m.m. For at kunne kontrollere om godkendelsens vilkår om maksimalt dyrehold overholdes - med hensyn til antal, vægt og sammensætning af dyr stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal. BAT for staldsystem BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og slagtesvineproduktion Af BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fremgår det, at følgende staldsystemer til slagtesvin er BAT: et fuldspaltet gulv med et vakuumsystem til hyppig fjernelse, eller et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder. Miljøstyrelsens BAT-blade Miljøstyrelsen har udgivet følgende BAT-blade for svin: Køling af gyllen i svinestalde (Svin alle kategorier) Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde (Slagtesvin) Luftvasker med syre (Slagtesvin) BAT-byggeblade Dansk landbrugsrådgivning, Landscentret har desuden udgivet følgende BAT-byggeblade: Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft (Slagtesvin) Ansøger oplyser følgende Den eksisterende stald, hvor der i nudriften er fuldspaltegulve, forbliver med fuldspaltegulv. Ligeledes bevares gulvtypen i den eksisterende stald med drænet gulv + spalter (33/67) og dybstrøelse. Stald fra 1993 med fuldspaltegulv og dybstrøelse, vil i forbindelse med næste gennemgribende renovering i 2017 leve op til BAT niveau. Uagtet at vi ikke kender BAT niveau til den tid. 15

16 Stald fra 2003 med drænet gulvet + spalter (33/67), vil i forbindelse med næste gennemgribende renovering i 2019 leve op til BAT niveau. Uagtet at vi ikke kender BAT niveau til den tid. Ansøgers redegørelse for fravalg Gulvtype Da udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg med hhv. fuldspaltegulv og drænet gulv + spalter (33/67) og dybstrøelse, vil der ikke blive etableret delvis spaltegulv % fast gulv i de eksisterende stalde. Beregning fortaget med delvis spaltegulv over 50 % fast gulv viser, at ammoniak emissionen er på 3106,96 kg N/år, til sammenligning vil der ved anvendelse af det eksisterende gulv være en ammoniak emission på 4835,05 kg N/år. Forholdet imellem omkostninger og reduktionseffekt ved denne løsning er ikke proportional med forholdet for den foderoptimering, der i givet fald skulle indføres, da der vil være tale om omkostningstunge ændringer i den eksisterende stald. En reduktion af spaltearealet i den eksisterende stald vil være dyr, på grund af de store indgreb der skal foretages. Denne forholdsvist store investering vil skulle afskrives over en forholdsvist kort periode, da det installeres i en ældre stald. Desuden vil det være tvivlsomt om tiltaget vil virke efter hensigten, da staldens ventilation og generelle indretning ikke er tilpasset til delvist spaltegulv. Hvis det ikke virker efter hensigten (altså hvis grisene sviner på det faste gulv) har det negative konsekvenser for den emissionsreducerende effekt. Der kan i så fald forventes en væsentligt større arbejdsbyrde til rengøring af stien. Gylleforsuring Gylleforsuring er fravalgt, idet syretilsætningen er diskutabelt i forhold til holdbarheden af betonen i gyllekummer og gyllebeholdere. Ifølge FarmTest nr. 41 af 2007 skyldes problemet ofte vanskelig eller utilstrækkelig omrøring af gyllen, hvorved syren samler sig i bunden og tærer betonen. Derudover giver gylleforsuring problemer med at opretholde et naturligt dannet flydelag på gyllebeholderen, jf. BAT Byggeblad nr Der er desuden henvendelser der indikerer, at lugten fra staldanlægget ofte forværres på ejendomme, hvor ikke alle staldafsnit er omfattet af forsuringen, og hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Dette forhold er endnu ikke belyst, heller ikke i FarmTest nr. 41 af På baggrund af ovenstående samt, at det ikke er endeligt belyst, om betonen i de eksisterende stalde på ejendommene er af en sådan sammensætning, at syretilsætningen ikke vil få betydning for betonens holdbarhed, jf. Landbrugets Byggeblad nr , er det fravalgt at etablere gylleforsuring på nye og eksisterende anlæg. Gyllekøling En installation af gyllekøling i den eksisterende stald vil være dyr, på grund af de forholdsvist store indgreb, der skal foretages for at installere selve køleanlægget og derudover vil det ikke være muligt at anvende den overskydende varme. Når miljøgodkendelsen skal revurderes vil der blive taget stilling til, om der skal stilles yderligere krav til BAT i eksisterende stalde ( og 1.1.2). Der stilles vilkår om dette. Hvis der inden revurdering af miljøgodkendelse indsendes ansøgning om miljøgodkendelse til ændringer/renovering i eksisterende stalde, vil der i den forbindelse blive taget stilling til krav til BAT. Ansøger har redegjort for, at fravalg af BAT sker af praktisk og økonomiske hensyn. Ansøger har også redegjort for staldbygningernes levetid og kommende indførsel af BAT. Kommunen vurderer, at det ikke er proportionalt at kræve luftrensning, gyllekøling i eksisterende stalde eller syretilsætning, da luftrensning er svær at integrere i eksisterende stalde og gylleforsuring ikke er foreneligt med beton i alle eksisterende stalde. Desuden vurderes anlægsudgif- 16

17 terne ved etablering af gylleforsuring, gyllekøling i eksisterende stalde eller luftrensning ikke at være proportionale med den miljøgevinst der opnås ved tiltagene. Sønderborg Kommune vurderer, at ansøger anvender BAT i tilstrækkeligt omfang, hvis ovennævnte vilkår og forudsætningerne i ansøgningen overholdes. 3.3 Ventilation Oplysninger om ventilationsanlæg fremgår af tabel 4. Ventilationens placering fremgår af bilag 2. Tabel 4. Ventilationsanlæg Staldafsnit nr. Ventilationstype Maksimal ventilation i m³/t Antal afkast (udsugninger) Afkasthøjde Undertryk, diffus 5 sektioner pr. sektion 5 sektioner med hver 3 afkast 7,5 m Undertryk, vægventiler ,5 m For begge stalde er driftstimer pr. år for ventilationsanlæg i ansøgningen oplyst til timer og driftseffekten er oplyst til 100 %. BAT for ventilation Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er følgende BAT for mekanisk ventilerede stalde: optimering af udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans Ansøger oplyser følgende I begge staldene er der installeret undertryksventilation. I stald er der vægventiler og i stald 1.1. er der diffust indtag gennem loftplader. Al ventilation er styret af et temperaturregulerende styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt. Ventilationssystemet rengøres samtidig med staldafsnittende, ca. 4 gange årligt. Ventilationsanlægget efterses og justeres ugentligt. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for de omkringboende. For at sikre at ventilationen til enhver tid fungerer optimalt, herunder har det lavest mulige energiforbrug stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlægget. Der stilles også vilkår om at ventilationsanlæg skal rengøres minimum en gang årligt. Datoer for rengøring og service skal noteres i journalen, som skal opbevares i 5 år og forevise miljømyndigheden på forlangende. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilation lever op til BAT, da der foretages eftersyn og rengøring af ventilatorer, og da der er temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. 17

18 3.4 Fodring Foder opbevares i fodersiloer, som er placeret vest for maskinhuset. Se bilag 1. Ansøger vurderer, at der ingen støvgener eller støjgener er for naboer i forbindelse med håndteringen af foderet. Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. BAT for foder Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er følgende BAT: Med hensyn til fosfor, er det basis for BAT at fodre svin med successiv foder (fasefodring) med lavere samlet fosforindhold. I dette foder skal der bruges højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase med henblik på at garantere et tilstrækkeligt indhold af fordøjeligt fosfor. Indhold af råprotein i foder i overensstemmelse med tabel 5. Tabel 5. Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin Art Faser Indhold af råprotein (% i foder) 1) Fravænnede grise Samlet fosforindhold (% i foder) 2) < 10 kg ,75 0,85 Smågrise < 25 kg 17,5 19,5 0,60 0,70 Slagtesvin kg ,45 0, kg ,38 0,49 So drægtighed ,43 0,51 diegivning ,57 0,65 Bemærkning 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer og 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase Ansøger oplyser følgende Der vil ske foderoptimering på ejendommen. I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at nedsætte gram råprotein pr. FE til 154 g. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Sønderborg Kommune vurderer, at der med de planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig påvirkning af omgivelserne. For at sikre en god udnyttelse af foder som ressource, stilles der vilkår om at mængden af forbrugt foder og opstået spild skal noteres i driftsjournal. Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. For at opfylde kravet om 20 % reduktion af ammoniakudledningen for udvidelsen nedsættes indholdet af råprotein til 154 g pr. FE. Fodertiltag gennemføres med henblik på at reducere ammoniakemission, jf. afsnit Der stilles derfor vilkår om fodertiltag. 18

19 Sønderborg Kommune stiller desuden vilkår om, at der skal tilsættes fytase eller tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater til foderet og at fosforindholdet skal være i overensstemmelse med de vejledende niveauer, jf. tabel 6. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at der i ansøgt drift bruges BAT med hensyn til foder. 3.5 Energi- og vandforbrug I forbindelse med drift af ejendommen og den beskrevne husdyrproduktion før og efter udvidelsen, er der skønnet at være et forbrug af råvarer og hjælpestoffer som angivet nedenfor. Tabel 6. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Middel Før udvidelse mængde pr. år Efter udvidelse mængde pr. år El til produktionen kwh kwh Fyringsolie L L Dieselolie L L Vandforbrug, drikkevand i produktionen samt vask af stalde mv. ca m 3 ca m 3 Elektricitet anvendes primært til ventilation, gyllepumpning samt belysning. Bedriftens årlige elforbrug til gårdens drift forventes at være uændret i ansøgt drift. Det årlige elforbrug er ca kwh. Forbrug af fyringsolie og dieselolie forventes ligeledes at være uændret i ansøgt drift. Ejendommen forsynes med vand fra egen boring på Engsletvej 1. Der forbruges ca m 3 årligt til drikkevand i produktionen og rengøring af produktionsanlæg mv. før udvidelsen. Efter udvidelsen forventes det årlige forbrug at stige til ca m 3. BAT for energi- og vandforbrug Det er, ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, BAT at reducere energiforbruget ved at gøre samtlige tiltag herunder: anvende lavenergi-belysning nye stalde: anvende naturlig ventilation hvor det er muligt, ved at: - udforme bygning og stier, korrekt - fremme luftstrømmen ved at placere bygninger under hensyntagen til fremherskende vindretninger mekanisk ventilerede stalde: - optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren - undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans Det er, ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, BAT at reducere vandforbruget ved at gøre samtlige tiltag herunder: rengøre stalde og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller batch. Spulevand løber typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. udføre regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild registrere vandforbrug gennem måling af forbrug detektere og reparere lækager 19

20 Ansøger oplyser følgende Energisparende foranstaltninger I eksisterende stalde (1.1.2) er der undertryksventilation, som er mere strømbesparende end f.eks. ligetryksventilation ca. 50 % besparelse. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene, dyrevelfærd og el-forbruget. Om sommeren er behovet for luftudskiftning stort, mens det om vinteren reguleres ned til den ønskede minimumsventilation. Herved kan der spares på udgifterne til opvarmning. I den eksisterende stald (1.1.1.) er der etableret diffus ventilation. Efter hvert hold grise vaskes ventilatorerne i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Alle nye lyskilder etableres med lavenergi pærer/lysstofrør. Alle eksisterende lyskilder skiftes løbende til lavenergi pærer/lysstofrør. Lyset i staldene er styret af en timer og er tændt mellem og Udendørs belysning ved staldbygningerne aktiveres af sensor. Vandbesparende foranstaltninger Der er installeret drikkekopper. På denne måde elimineres vandspild, da det spildte vand opsamles i koppen. Vask af stalden sker med højtryksrenser, hvilket er vandbesparende. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der er løbende kontrol med vandforbruget. Det fremgår af tabel 6, at det årlige elforbrug er på ca kwh i ansøgt drift. I henhold til Håndbog for svinehold 2007/2008 er elforbruget for en tilsvarende produktion ca kwh. Det forventede forbrug i ansøgt drift er derfor lidt højere end normen. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne stilles der vilkår om, at hvis elforbruget overstiger over kwh årligt, skal ejendommen gennemgås ved et energieftersyn. Energieftersynet er gratis og fås ved henvendelse hos elselskab. Der stilles vilkår om, at besøgsrapporten fra et eventuelt energieftersyn skal fremsendes miljømyndigheden. Der stilles også vilkår om, at hvis en eventuel besøgsrapport viser energiforbedringer, som via besparelse på el kan tilbagebetales indenfor 2 år, skal disse udføres senest 2 år efter modtagelsen af rapporten. Det fremgår af tabel 6, at det forventede vandforbrug vil være ca m 3 årligt efter udvidelsen. Dette svarer til det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en tilsvarende produktion, i henhold til Håndbog for svinehold 2007/2008. Sønderborg Kommune vurderer (baseret på beregning), at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. For at sikre, at der sker en god udnyttelse af ressourcerne og at eventuelle uregelmæssigheder opdages, stilles der vilkår om, at der skal føres journal over ressourceforbrug (el og vand). 20

21 Der stilles desuden vilkår om, at der regelmæssigt skal udføres kalibrering af drikkevandsanlægget, og at eventuelle lækager i drikkevandsanlæg straks skal repareres. Det er Sønderborg Kommunes vurdering at virksomheden lever på til kravene til BAT for energi og vandforbrug, hvis virksomheden i øvrigt drives som beskrevet. 3.6 Spildevand herunder regnvand Tabel 7 viser producerede spildevandsmængder, renseforanstaltninger samt hvortil spildevandet afledes. Tabel 7. Spildevand m³ /år før udvidelse m³ /år efter udvidelse Afledes til Spildevandstyper Renseforanstaltning Rengøringsvand mv. fra stald Vand fra vaskeplads Sanitært spildevand, produktion + stuehus ca. 700 m³ Gyllebeholder Ingen ca. 900 m³ ca. 50 m 3 Gyllebeholder Ingen Ingen Ingen - - Tagvand Ikke oplyst Uændret Dræn nord for bygninger Ingen Traktorer og maskiner vaskes på eksisterende vaskeplads (påfyldningsplads). Sprøjten vaskes i marken. Afløbsplan fremgår af bilag 1.1. Der etableres ingen nye afløb i forbindelse med udvidelse af dyreholdet. Sønderborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de angivne mængder spildevand, herunder regnvand, i ansøgt drift, jf. kapacitetsopgørelsen, afsnit 4.1. Der stilles vilkår om, at vask af maskiner og lignende skal foregå på eksisterende vaskeplads/påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder. Pladsen skal minimum være to m bredere og to m længere, end den største maskine der vaskes på pladsen. Vilkåret stilles for at sikre mod risikoen for forurening med gødningsrester eller lignende. Med den nye bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler er der stillet krav om, at landbrugsbedrifter skal anmelde, at de udbringer gylle indeholdende vand fra vask af sprøjter eller spild fra påfyldning af sprøjter. Hvis det fremover bliver aktuelt at påfylde eller vaske marksprøjte på vaskepladsen, skal dette anmeldes til kommunen, og der skal indhentes tilladelse til at udbringe gyllen på arealerne. Rengøring af sprøjteudstyr må ikke ske på steder, hvor der er risiko for afløb til overfladevand. Der må ikke tages vand til påfyldning direkte fra boring eller overfladevand. For at sikre mod forurening ved uheld stilles der vilkår om, at eventuelle bekæmpelsesmidler samt farligt affald skal opbevares i et rum med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, dræn eller lignende. Bekæmpelsesmidlerne må kun opbevares i den oprindelige emballage. 21

22 Der gøres opmærksom på, at afledning af tagvand fra driftsbygninger og andet overfladevand til dræn/vandløb, nedsivning eller lignende ikke er omfattet af denne miljøgodkendelse, men kræver særskilt tilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsen fra Sønderborg Kommune, Afdeling Vand & Jord. 3.7 Affald Oplysninger om ejendommens affaldsproduktion fremgår af tabel 8. Tabel 8. Affald Affaldstype Årlig mængde Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg EAKkode ISAG -kode Spildolie 200 L tromle på Spangsmosevej 32 Dansk Olie Genbrug A/S Dansk Olie Genbrug A/S ca. 400 L Rester af bekæmpelsesmidler Ingen Medicinrester Ingen Medicinemballage Industricontainer på 800 L (brændbart affald) Marius Pedersen Ukendt kg - - Spidse og skarpe genstande I 2 L dunk i forrum Egentransport Containerplads ca. 2 L Brændbart affald Industricontainer Marius Pedersen Ukendt 12 x 800 L Afhænger af indhold Ikke-brændbart affald Intet - - Beskidt plastik, papirsække og lign. 6 m 3 container i laden Egentranspo rt Containerpladsen Vesterlund 0,5 ton / / Plastaffald (rent) Ingen - - Mængderne forventes at være stort set uændrede før og efter udvidelsen. For at sikre en korrekt affaldshåndtering stilles vilkår til opbevaring og bortskaffelse af døde dyr samt håndtering og bortskaffelse af rester af bekæmpelsesmidler og opbevaring af farligt affald. Vilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at forhindre gener for omgivelserne og forurening fra affald. Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at alt affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til: Affaldsbekendtgørelsen 22

23 Regulativ og forskrift for farligt erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune Regulativ og forskrift for klinisk risikoaffald og andet farligt affald fra sundhedssektoren Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr I henhold til regulativerne gælder det, at medicinrester (inklusive vaccinerester og brugte kanyler) skal aflevere på apoteket. Tømt emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Ligeledes kan tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage bortskaffes med dagrenovationen, mens emballage med pesticidrester skal aflevere som farligt affald fx på en af ASA s containerpladser. Alternativt kan tømt emballage fra såvel medicin som pesticider afleveres på containerpladsen som erhvervsaffald. 3.8 Råvarer og hjælpestoffer Pesticider opbevares aflåst i maskinhus på Nedervej 16. Olie (bortset fra fyringsolie) opbevares i maskinhuset på Spangsmosevej 32. Fyringsolie opbevares i typegodkendt tank, jf. tabel 9. Tabel 9. Tankanlæg Anvendes Fremstillings Tanknr. Type godk. Størrelse til år nr. Fyringsolie L Placering Udendørs på betonklodser ved nordlig gavl af stald Det er oplyst, at olie (bortset fra fyringsolie) opbevares på Spangsmosevej 32. Der stilles dog vilkår til eventuel opbevaring af olie samt kemikalier på ejendommen, for at sikre mod udslip til omgivelser eller kloaksystem. Det vurderes at opbevaring af fyringsolie er acceptabel, da olien opbevares i en typegodkendt tank. 3.9 Driftsforstyrrelser eller uheld Der er i ansøgningen redegjort for mulige driftsforstyrrelser og uheld samt hvordan driftsforstyrrelser og uheld søges minimeret: Der er risiko for uheld i forbindelse med opbevaring og håndtering af husdyrgødning, farligt affald og brændstof. Generelt Medarbejder er instrueret - instruktionsbøger er tilgængelige - skiltning er i orden 23

24 - maskiner og bygninger vedligeholdes - der generelt holdes ryddeligt Gylle For at undgå spild og uheld i forbindelse med tømning af gyllebeholder, anvendes der en gyllevogn med pumpetårn. Ved at placere pumpetårnet på gyllevognen i stedet for på selve beholderen undgås risiko for udslip ved fejl på pumpen. Gyllen udbringes af gyllevogn på 20 tons, hvorpå der er monteret selvsugende fjernstyret pumpe, der kan betjenes fra traktorførerhuset, her vil der være en risiko for spild og overfyldning. Der er risiko for sprængning eller revnedannelse i gyllebeholderne efter de har fået en vis alder. Gyllebeholder 1 ved stalden er fra 1993 og har gennemgået 10- års beholderkontrol med en anmærkning, som er blevet udbedret. Gyllebeholder på Spangmosevej 32 på m3 er fra 1986, og skal gennemgå 10-års beholderkontrol i år. For at minimere risiko for uheld, er der kun tilsluttet strøm til gyllepumpen når den er i brug. Overløb kan kun forekomme, hvis den ansvarlige glemmer at holde øje. Olie Diesel opbevares i tank opstillet i maskinhuset på Spangmosevej 32, der har betongulv. Ved påfyldning er der risiko for spild og overfyldning. Der er minimal risiko for påkørsel af tanken. Spildolie opbevares i jerntromler med en spildoliebakke opstillet i maskinhuset på Spangmosevej 32. Marksprøjtning - kemikalier opbevares og bruges korrekt - sprøjteføreren er uddannet - afstande til vandløb overholdes - der ikke sker tilbageløb ved påfyldning af sprøjte Der er udarbejdet en beredskabsplan. Se bilag 12. Beredskabsplanen indeholder relevante telefonnumre, kortbilag med stophaner, hovedafbrydere, slukningsmateriel, udløb til markdræn mv. samt instrukser vedrørende: Brand og evakuering Overløb af gylle Kemikalie og oliespild Strømsvigt Transport af bekæmpelsesmidler Sønderborg Kommune vurderer, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering og transport af gylle, samt håndtering af olie og bekæmpelsesmidler. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der medfører forurening, og at miljømyndigheden orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virksomhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens 71). Sønderborg Kommune vurderer, at den foreliggende beredskabsplan i tilstrækkeligt omfang forholder sig til ovenstående kritiske situationer. 24

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Majbølløkke 2, matr. nr. 2, Majbøl, Hørup til udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup Svend Pedersen Sønderbyvej 30 6855 Outrup Teknik og Miljø Erhvervscenteretlandbrug Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på ansøgning om etablering af

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten 12 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Kværsløkke 18, 6300 Gråsten Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Mariagerfjord K O M M U N E

Mariagerfjord K O M M U N E Mariagerfjord K O M M U N E Hans Henrik Holm Fjeldsted Søvej 1 9550 Mariager 6.1.2 Miljøafdelingen Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere