Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår."

Transkript

1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion af slagtesvin ( kg), svarende til 266,32 DE og opførelse af ny gyllebeholder på m 3. Opførelse af ny gyllebeholder forudsætter, at der opnås accept fra Miljøcenter Ribe, da beholderen ønskes opført inden for strandbeskyttelseslinien. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. Offentlighed Ansøgningen blev annonceret på www. sonderborg.dk og i Sønderborg Ugeavis den 7. oktober Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en nabohøring fra den 15. marts til den 28. april Høringen og annonceringen gav ingen kommentarer. Et udkast til godkendelsen har været i høring hos ejer/ansøger Peter Rasmussen og rådgiver Henriette Fries, Nature Consult i perioden marts Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborg.dk og i Sønderborg Ugeavis den 19. maj Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

3 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Peter Rasmussen Adresse Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Telefon: / Virksomhedens navn: Unavngivet bedrift Adresse: Nedervej 16, 6430 Sydals Matrikel: 35 Mjels, Oksbøl m. fl. CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Peter Rasmussen Direkte telefon: / Ejer af ejendommen: Ejer af virksomheden: Konsulent: Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg Henriette Fries, Nature Consult, Vestervoldgade 83, 3. sal, 1552 København V, tlf , mobil , Ansøgning nr.: 7421 Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Natur & Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Else Libach Hansen Ekstern rådgiver: Henriette Salling, Rambøll og Peter Mæhl, Rambøll Sag nr.: 08/21403 KS: Rambøll: Søren Hyldgaard Larsen og Erik Tveskov Sønderborg Kommune: EHHA 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Generelle afstande - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 og 8: Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Biaktivitet/bivirksomhed Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Fastgødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner

5 5.6 Støv fra anlæg og maskiner Lys Udbringningsarealer Harmoniareal Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Natura Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse og klagevejledning Konklusion Generelt VILKÅR Bilag Bilag 1: Bilag 1.1: Bilag 1.2: Bilag 1.3: Bilag 1.4: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Situationsplan Afløbsplan Situationsplan med luftafkast Situationsplan med støjkilder og lys Situationsplan med påtænkt beplantning Beliggenhed og planmæssige forhold Resultat af lugtberegning Oversigt over Naturgruppens naturpunkter Beskyttet Natur Natura områder Oversigt over transportruter med husdyrgødning Oversigt over udbringningsarealer i Sønderborg Kommune Overfladevand 5

6 Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Grundvand Kortbilag til udtalelse fra Vand og Jord Beredskabsplan Tilladelse til opførsel af gyllebeholder og afskærmende beplantning Beregning af ejendommens BAT-niveau Lovgrundlag 6

7 1 Resumé og samlet vurdering 1.1. Ansøgning Sønderborg kommune har modtaget ansøgning (nr. 7421) fra Peter Rasmussen, Spangsmosevej 32, 6430 Nordborg om miljøgodkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktion på Nedervej 16, 6430 Nordborg. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 2. juni Seneste version af ansøgning, version 7, er modtaget den 11. februar Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktion på Nedervej 16, 6430 Nordborg samt alle dyrkningsarealer tilknyttet CVR nr Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Husdyrbrugets nuværende miljøgodkendelse af 11. marts 2003 bortfalder med meddelelsen af nærværende miljøgodkendelse. Udvidelsen af husdyrproduktionen i 2003 var ifølge Sønderjyllands Amt ikke omfattet af VVM bestemmelserne Ikke teknisk resumé Produktion Peter Rasmussen har en slagtesvinsproduktion på Nedervej 16 i Nordborg. Produktionen på Nedervej 16, består af slagtesvin ( kg), i alt 222,04 DE. Peter Rasmussen ønsker at udvide sin slagtesvinsproduktion, for også på længere sigt at kunne drive en moderne og økonomisk bæredygtig produktion med de hensyn, der stilles til dyrevelfærd, natur, miljø og naboer. Da de eksisterende bygninger er overdimensionerede i forhold til eksisterende godkendelse, ønskes produktionen i de eksisterende bygninger udvidet til slagtesvin ( kg), i alt 266,32 DE. Peter Rasmussen ønsker desuden at opføre en ny gyllebeholder. Ammoniak Med den ansøgte produktionsændring med miljøtiltag i form af foderoptimering, vil den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk blive 4818,38 Kg N/år. Det svarer til en meremmision fra anlægget på 446,61 kg N/år. Kravet om 20 % reduktion af ammoniakfordampning i forhold til et tidssvarende referencesystem, ved udvidelse i 2008, er overholdt. Natur Det nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde H 83, Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov, der ligger ca. 10 km sydvest for ejendommen. Habitatområdet vil som følge af udvidelsen på Nedervej 16 ikke modtage yderligere luftbåren kvælstof. Det nærmeste 7 områder (overdrev) ligger nord for Varnæs, og ligger i en afstand af 7,5 km fra Nedervej området vil som følge af udvidelsen på Nedervej 16 ikke modtage yderligere luftbåren kvælstof. Lugt Lugtgeneafstanden til nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone bliver ifølge beregningerne overholdt. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Beregningerne i ansøgningssystemet, viser at kravene til maksimalt fosforoverskud er over-

8 holdt. Ligeså er kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand overholdt. Alle arealerne ligger i P-klasse 0, og ingen af arealerne ligger i opland til Natura 2000 vandområde, der er belastet med fosfor. Gylleudbringning Alle udbringningsarealer ligger indenfor en radius af 6 km. Udbringning af husdyrgylle sker med gyllevogn og for hovedpartens vedkommende i en afgrænset periode i marts-april måned og i et begrænset omfang i efteråret. Udbringningen sker efter gældende lovgivning og efter retningslinjerne for godt landmandskab. Det vil sige, at der tages hensyn til vindretning, lokale arrangementer, og så vidt muligt bringes der kun gylle ud mandag til torsdag. Transport af gylle sker hovedsagligt via interne markveje, for at minimere generne fra gylletransport efter udvidelsen. Landskab Nedervej 16, ligger på kanten af et dødislandskab og bundmoræneflade. Fra de nuværende stalde er der udsigt ud over Mjels Vig. I forbindelse med udvidelsen ønskes en gyllebeholder opført nord for den eksisterende beholder. Ansøger ønsker at etablere afskærmende beplantning rundt om gyllebeholderne. Da den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien skal Miljøcenter Ribe godkende beliggenhed og ydre udformning, ligesom miljøcentret skal give dispensation til opførelse af eventuel afskærmende beplantning inden for strandbeskyttelseslinien. Den nye gyllebeholder og afskærmende beplantning må først opføres, når der foreligger tilladelse fra miljøcenter Ribe. Alternativer Ansøger har fået foretaget beregninger på forskellige alternativer og har valgt det ansøgte setup ud fra, hvad der praktisk set er mest optimalt, samtidig med at miljøkravene opfyldes. I forbindelse med udvidelsestankerne, er der fortaget beregninger på forskellige scenarier: 1. Udvidelse i eksisterende stalde til slagtesvin ( kg): Dette scenarie er fravalgt da lugtkravet ikke ville kunne overholdes, samt mangel på udbringningsareal. 2. Udvidelse i eksisterende stald med drænede gulve i begge stalde til slagtesvin ( kg): Dette scenarie er fravalgt, pga. af økonomiske årsager, da staldafsnit 2 ville kræve en gennemrenovering. Derudover mangler dette scenarie også udbringningsarealer. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. BAT Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. Sammenfatning Samlet set vurderes der ikke at være virkninger på miljøet, som er så væsentlige, at de er til hinder for gennemførelse af projektet med de beskrevne afværgeforanstaltninger. 8

9 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold På bilag 1 ses en situationsplan over ejendommen. Bilag 2 viser en oversigtsplan med angivelse af de planmæssige forhold omkring husdyrbruget. 2.1 Planmæssige forhold Ifølge regionplanen for Sønderjyllands Amt ligger ejendommen og dens jorder mod vest i et område med almindelige drikkevandsinteresser, men arealer mod øst ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Se bilag 10. Alle arealer ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Ejendommen er beliggende indenfor områder, der er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, værdifuldt kystlandskab samt uforstyrret landskab. Jorderne afvander til Mjels Vig, Dyvig, Stegsvig, Als Fjord og Lillebælt. Se desuden arealdelen af godkendelsen. Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger ejendommen i det åbne land i planområde 106. Ejendommen er beliggende i et område, som ikke er omfattet af lokalplan. Se bilag 2. Ifølge Spildevandsplan for Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning er området ukloakeret. Ejendommen forsynes med vand fra boring på Engsletvej Generelle afstande - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 og 8: Tabel 1. Anlæggets placering i forhold til omgivelserne Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Nabo Rødenæbvej 2 ca. 280 m /350 m Fra ny gyllebeholder / fra stald m Naboskel ca. 120 m /30 m Fra ny gyllebeholder til Nedervej/fra eksisterende stalde til Nedervej 30 m Beboelse på samme ejendom - Ingen beboelse på ejendommen 15 m Levnedsvirksomhed > 25 m Der er ingen levnedsmiddelvirksomheder i nærheden af Nedervej m Område i landzone omfattet af lokalplan ca. 260 m Rekreativt område ved Mjels Vig 50 m Byzone ca. 3,5 km Nordborg 50 m Sommerhusområde ca. 5 km Sommerhusområde ved Købingsmark 50 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 700 m Vandværk i Mjels 50 m 9

10 Enkelt vandindvindingsanlæg ca. 330 m Boring ved Engsletgård, Engsletvej 1 25 m Vandløb og søer ca. 200 m Mjels Vig 15 m Dræn > 15 m 15 m Offentlig vej og privat fællesvej ca. 120 m /30 m Fra ny gyllebeholder til Nedervej /fra eksisterende stalde til Nedervej 15 m * Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande beregnet i Der skal gøres opmærksom på, at afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. Ejendommen overholder alle afstandskrav i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Jf. 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om en godkendelse efter 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til rekreative formål og lign. Afstanden til det rekreative område ved Mjels Vig, som er omfattet af lokalplan, er ca. 260 m. I kapitel 5 er forurening og gener fra husdyrbruget behandlet. Med hensyn til lugt overholdes lovens minimums krav, hvorfor kommunen vurderer, at lugt fra staldende ikke vil give væsentlige gener. Ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderer at være tilfredsstillende, hvorfor der heller ikke forventes væsentlige gener fra skadedyr. Det vurderes heller ikke, at transporter medfører væsentlige gener, da transporterne ikke sker i det rekreative område. Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener. Der er fastsat støjgrænser for virksomheden, som sikrer mod væsentlige støjgener. Det forventes ikke, at der opstår væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Der er stillet vilkår til udendørs belysning, som sikrer mod væsentlige lysgener. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at udvidelsen ikke giver væsentlig risiko for forurening eller væsentlige gener i det rekreative område. 2.3 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. Skovbyggelinie: Afstanden fra Nedervej 16 til nærmeste skovbyggelinie er ca. 900 m i sydvestlig retning. Strandbeskyttelseslinie: Den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. Det ønskes endvidere at etablere afskærmende beplantning indenfor strandbeskyttelseslinien. Sø- og åbeskyttelseslinie: Der er en søbeskyttelseslinie omkring Mjels Sø ca. 600 m øst for Nedervej 16. Kirkebyggelinie: Nærmeste er kirkebyggelinie er omkring Oksbøl kirke, ca. 3 km mod øst. Fortidsmindebeskyttelseslinie: Nærmeste fortidsminde med beskyttelseslinie er en høj beliggende ca. 2 km sydøst for Nedervej 16. I Brandsbøl Skov ved mark 41 og 43 er der en fredet høj med en 100 m beskyttelseslinie. Der må i henhold til museumsloven ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinien, herunder etableres hegn, opstilles campingvogne o.lign. 10

11 Kystnærhedszonen: Nedervej 16 er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Nærmeste fredede område er Bøgebjerg nord for Mjels Sø. Bøgebjerg er et naturvidenskabeligt interesseområde for geologi, botanik og ornitologi. Se bilag 5. Husdyrbrugets projekterede bygninger og anlæg ligger udenfor fredninger, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Anlæggene ligger også udenfor skov- og kirkebyggelinier. Den nye gyllebeholder ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien ligesom afskærmende beplantning vil komme til at ligge delvist indenfor strandbeskyttelseslinien. Det kræver miljøministerens tilladelse, for så vidt angår de gyllebeholderens beliggenhed og ydre udformning, da denne ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. Etablering af beplantning indenfor strandbeskyttelseslinien vil desuden kræve en dispensation fra miljøministeren. Sønderborg Kommune har derfor videresendt ansøgning fra Peter Rasmussen om opførelse af i henhold til naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4, nr. 7 samt ansøgning om dispensation til etablering af afskærmende beplantning til Miljøcenter Ribe til videre behandling. Miljøcenter Ribe har den 15. marts 2010 givet tilladelse til opførsel af gyllebeholder på 3000 m3 samt til etablering af afskærmende beplantning indenfor standbeskyttelseslinien på ejendommen Nedervej 16, 6430 Nordborg. Se den fulde tilladelse i bilag 13. Sønderborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til placering af gyllebeholder og afskærmende beplantning, da der er opnået tilladelse fra Miljøcenter Ribe. Der stilles dog vilkår om, at beplantningsplanen skal godkendes af Sønderborg Kommune, inden afskærmende beplantning etableres, og at den nye gyllebeholder skal placeres som angivet i ansøgningen. Sønderborg Kommune vurderer, at alle øvrige bygge- og beskyttelseslinier, er overholdt. 2.4 Placering i landskabet Den nye gyllebeholder opføres i tilknytning til eksisterende anlæg. Da anlæggene ligger samlet, kommer udvidelsen ikke til at fremstå som et markant nybyggeri i landskabet. Se bilag 1.1. Offentlighedens adgang til landskabet vil ikke blive ændret. Landskabelige værdier i området Ejendommen ligger indenfor områder der er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, værdifuldt kystlandskab samt uforstyrrede landskab. I landskabsbeskrivelse af Sønderjyllands Østkyst står der, at landbrugslandskabet generelt er sårbart overfor etablering af nye store landbrugsbygninger, der bliver meget synlige i det kuperede landskab. Bygningernes arkitektoniske kvaliteter og vedligeholdelse af hegn og lunde bliver således afgørende for kvaliteten af det fremtidige landbrugslandskab. Kulturhistoriske værdier i området Der er beskyttede sten- og jorddiger på eller langs flere af udbringningsarealerne. Digerne er beskyttet efter Museumslovens 29a, og må ikke ændres, beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Sønderborg Kommune. I Brandsbøl Skov ved mark 41 og 43 er der en fredet høj med en 100 m beskyttelseslinie. Der må i henhold til museumsloven ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinien, herunder etableres hegn, opstilles campingvogne og lignende. 11

12 Ingen af de nuværende eller ansøgte bygninger og anlæg ligger inden for værdifulde kulturmiljøer. Naturmæssige værdier i området Der er i alt registreret 8 naturlokaliteter inden for 1000 m zonen fra anlægget. Hovedparten af lokaliteterne er moser. Der er indenfor 1000 m fra anlægget ikke registreret særlig følsomme naturtyper, jf. 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug af Det nærmeste registrerede 7 areal til Nedervej 16 er et overdrevsareal ved Varnæs Vig som ligger ca. 7,6 km vest for ejendommen. De nærmeste terrestriske Natura 2000 områder til det ansøgte projekt på Nedervej 16 er Habitatområde H 83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov som ligger ca. 10 km mod SV og Habitatområde H 189 Lilleskov og Troldsmose som ligger ca. 13 km mod Ø. Det nærmeste Natura 2000 område med marine naturtyper er habitatområde H108 Maden på Helnæs og havet vest for, der ligger omtrent 18,7 km nordøst for ejendommen. En del af udbringningsarealerne afvandes af et vandløb målsat som Karpefiskevand (B 3 ) der afvander til Mjels Sø. Målsætningen er ikke opfyldt. Udbringningsarealerne afvander til følgende marine vandområder: Mjels Vig, Dyvig, Stegsvig, Als Fjord og Lillebælt. Ingen af disse vandområder opfylder deres målsætning og der er ifølge basisanalysen ikke udsigt til at målsætningerne vil være opfyldt i 2015, med de allerede fastlagte tiltag. Enkelte af udbringningsarealerne ligger op til eller indeholder en biologisk korridor. Den ansøgte ændring af driften af Nedervej 16 medfører ikke fysiske indgreb, der vil påvirke de biologiske korridorer. Den ansøgte drift vurderes derfor ikke at have væsentlig betydning for funktionen af de biologiske korridorer. Enkelte udbringningsarealer omkranser eller grænser op til 3 beskyttede strandenge, søer, moser og enge. Der er ikke ved feltundersøgelser fundet arter tilhørende Habitatdirektivets Bilag IV, som er strengt beskyttede arter. Imidlertid findes løvfrø, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus og Pipistrelflagermus på egnen omkring arealerne, og de ovennævnte naturområder vil utvivlsomt være potentielle levesteder for disse arter. Naturforholdene er mere detaljeret beskrevet i afsnit 5, 6 og 7. Rekreative værdier i området Nedervej 16 ligger uden for rekreative interesseområder. Nærmeste rekreative interesse område er et rekreativt område ved Mjels Vig. Geologiske interesser i området Nedervej 16 og tilhørende udbringningsarealer ligger uden for områder med geologisk interesse. Sønderborg Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Det vurderes tillige, at de nye driftsbygninger, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, idet den nye gyllebeholder placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, således at ejendommen fremtræder som en samlet enhed i landskabet. Det kræver miljøministerens tilladelse, for så vidt angår den nye gyllebeholders beliggenhed og ydre udformning, da denne ønskes opført indenfor strandbeskyttelseslinien. 12

13 Sønderborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til placering af gyllebeholder og afskærmende beplantning, såfremt der opnås tilladelse/dispensation fra strandbeskyttelseslinien fra Miljøcenter Ribe. Der stilles dog vilkår om, at beplantningsplan skal godkendes af Sønderborg Kommune, inden afskærmende beplantning etableres og at den nye gyllebeholder skal placeres som angivet i ansøgningen, jf. afsnit 2.3. Der stilles desuden vilkår om, at afskærmende beplantning skal vedligeholdes. Sønderborg kommune vurderer, at anlægget ikke gennem ammoniakdeposition vil påvirke sårbar natur jf. 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ligeledes vurderes det, at Natura 2000 områder ikke vil påvirkes på grund af afstanden til disse områder. Af hensyn til potentielle forekomster af Bilag IV arter (padder) stilles vilkår om bræmmer omkring vandhuller beliggende inden for udbringningsarealet. Det vurderes samlet, at udvidelsen og de deraf følgende ændringer i området ikke vil være i strid med hensynet til de landskabelige interesser. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m², excl. siloer og gyllebeholder. Figur 1 viser en tegning over den samlede virksomhed. Tegningen findes også i bilag 1 i en større udgave. Figur 1. Situationsplan Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, bygningsmaterialer og farver, bebyggelsens fremtidige anvendelse m.v. fremgår af tabel 2. 13

14 Tabel 2. Bygninger Nr. Bygning Grundplahøjde /farver se Bygnings- Bygningsmaterialer Anvendel Stald m 2 5,5 m Elementer med granit på ydersiden Slagtesvin Stald 772 m 2 5,5 m Elementer med granit på ydersiden Slagtesvin Lade Lade 844 m 2 7 m Metalplader Maskinhus Gyllebeholder ca. 30 m terræn betonelementer Diameter: ca. 3 m over Lysegrå Gylle Gyllebeholder, ny ca. 30 m terræn betonelementer Diameter: ca. 3 m over Lysegrå Gylle Silo Silo, Diameter: m 3 11,48 m 15,68 Foder Silo Silo, Diameter: 694 m 3 8,6 m 14,85 Foder Silo Silo, Diameter: 647 m 3 7,73 m 14,84 Foder Ansøger har yderligere en ejendom, der ligger på Spangsmosevej 32. Der er intet dyrehold på denne ejendom. Udvidelsen på Nedervej 16 sker i eksisterende bygninger. Der opføres evt. en ny gyllebeholder, såfremt der opnås accept hertil fra Miljøcenter Ribe. Opførelse af gyllebeholder forudsætter accept fra Miljøcenter Ribe. Ansøger skal desuden indhente byggetilladelse til gyllebeholderen hos Sønderborg Kommune, inden denne opføres. Der stilles vilkår om, at materialevalg til gyllebeholder skal følge de krav, som Miljøcenter Ribe stiller, for at sikre at der ikke sker en uacceptabel påvirkning på landskabet. 3.2 Husdyrhold og staldindretning Landbruget drives som konventionelt landbrug. Dyreholdet i nudrift udgør en årlig produktion på slagtesvin ( kg), svarende til i alt 222,04 dyreenheder. Staldsystemer, antallet af stipladser og producerede dyr/dyreenheder i de enkelte stalde fremgår af tabel 3. Tabel 3. Dyreholdets størrelse Dyrehold og staldtype for ansøgt drift Staldafsnit nr. Vægt- /aldersgrænser Antal producerede dyr pr. år Stipladser DE Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33/67) kg ,48 Slagtesvin, fuldspaltegulv kg ,56 14

15 Slagtesvin, dybstrøelse kg ,28 Dyreenheder i alt 266,32 Det maksimale antal DE på 266,32 må ikke overskrides. Der kan dog være situationer (eks. sygdom i besætning, slagteristrejker m.m), hvor dyreholdet vil være afvigende fra det tilladte. I sådanne situationer skal landmanden kunne dokumentere de særlige omstændigheder overfor tilsynsmyndigheden og det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere, om afvigelser i dyreholdet skyldes overproduktion, naturlig variation/udsving eller afvigelser pga. sygdom i besætningen, slagteristrejker m.m. For at kunne kontrollere om godkendelsens vilkår om maksimalt dyrehold overholdes - med hensyn til antal, vægt og sammensætning af dyr stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal. BAT for staldsystem BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og slagtesvineproduktion Af BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fremgår det, at følgende staldsystemer til slagtesvin er BAT: et fuldspaltet gulv med et vakuumsystem til hyppig fjernelse, eller et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder. Miljøstyrelsens BAT-blade Miljøstyrelsen har udgivet følgende BAT-blade for svin: Køling af gyllen i svinestalde (Svin alle kategorier) Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde (Slagtesvin) Luftvasker med syre (Slagtesvin) BAT-byggeblade Dansk landbrugsrådgivning, Landscentret har desuden udgivet følgende BAT-byggeblade: Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft (Slagtesvin) Ansøger oplyser følgende Den eksisterende stald, hvor der i nudriften er fuldspaltegulve, forbliver med fuldspaltegulv. Ligeledes bevares gulvtypen i den eksisterende stald med drænet gulv + spalter (33/67) og dybstrøelse. Stald fra 1993 med fuldspaltegulv og dybstrøelse, vil i forbindelse med næste gennemgribende renovering i 2017 leve op til BAT niveau. Uagtet at vi ikke kender BAT niveau til den tid. 15

16 Stald fra 2003 med drænet gulvet + spalter (33/67), vil i forbindelse med næste gennemgribende renovering i 2019 leve op til BAT niveau. Uagtet at vi ikke kender BAT niveau til den tid. Ansøgers redegørelse for fravalg Gulvtype Da udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg med hhv. fuldspaltegulv og drænet gulv + spalter (33/67) og dybstrøelse, vil der ikke blive etableret delvis spaltegulv % fast gulv i de eksisterende stalde. Beregning fortaget med delvis spaltegulv over 50 % fast gulv viser, at ammoniak emissionen er på 3106,96 kg N/år, til sammenligning vil der ved anvendelse af det eksisterende gulv være en ammoniak emission på 4835,05 kg N/år. Forholdet imellem omkostninger og reduktionseffekt ved denne løsning er ikke proportional med forholdet for den foderoptimering, der i givet fald skulle indføres, da der vil være tale om omkostningstunge ændringer i den eksisterende stald. En reduktion af spaltearealet i den eksisterende stald vil være dyr, på grund af de store indgreb der skal foretages. Denne forholdsvist store investering vil skulle afskrives over en forholdsvist kort periode, da det installeres i en ældre stald. Desuden vil det være tvivlsomt om tiltaget vil virke efter hensigten, da staldens ventilation og generelle indretning ikke er tilpasset til delvist spaltegulv. Hvis det ikke virker efter hensigten (altså hvis grisene sviner på det faste gulv) har det negative konsekvenser for den emissionsreducerende effekt. Der kan i så fald forventes en væsentligt større arbejdsbyrde til rengøring af stien. Gylleforsuring Gylleforsuring er fravalgt, idet syretilsætningen er diskutabelt i forhold til holdbarheden af betonen i gyllekummer og gyllebeholdere. Ifølge FarmTest nr. 41 af 2007 skyldes problemet ofte vanskelig eller utilstrækkelig omrøring af gyllen, hvorved syren samler sig i bunden og tærer betonen. Derudover giver gylleforsuring problemer med at opretholde et naturligt dannet flydelag på gyllebeholderen, jf. BAT Byggeblad nr Der er desuden henvendelser der indikerer, at lugten fra staldanlægget ofte forværres på ejendomme, hvor ikke alle staldafsnit er omfattet af forsuringen, og hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Dette forhold er endnu ikke belyst, heller ikke i FarmTest nr. 41 af På baggrund af ovenstående samt, at det ikke er endeligt belyst, om betonen i de eksisterende stalde på ejendommene er af en sådan sammensætning, at syretilsætningen ikke vil få betydning for betonens holdbarhed, jf. Landbrugets Byggeblad nr , er det fravalgt at etablere gylleforsuring på nye og eksisterende anlæg. Gyllekøling En installation af gyllekøling i den eksisterende stald vil være dyr, på grund af de forholdsvist store indgreb, der skal foretages for at installere selve køleanlægget og derudover vil det ikke være muligt at anvende den overskydende varme. Når miljøgodkendelsen skal revurderes vil der blive taget stilling til, om der skal stilles yderligere krav til BAT i eksisterende stalde ( og 1.1.2). Der stilles vilkår om dette. Hvis der inden revurdering af miljøgodkendelse indsendes ansøgning om miljøgodkendelse til ændringer/renovering i eksisterende stalde, vil der i den forbindelse blive taget stilling til krav til BAT. Ansøger har redegjort for, at fravalg af BAT sker af praktisk og økonomiske hensyn. Ansøger har også redegjort for staldbygningernes levetid og kommende indførsel af BAT. Kommunen vurderer, at det ikke er proportionalt at kræve luftrensning, gyllekøling i eksisterende stalde eller syretilsætning, da luftrensning er svær at integrere i eksisterende stalde og gylleforsuring ikke er foreneligt med beton i alle eksisterende stalde. Desuden vurderes anlægsudgif- 16

17 terne ved etablering af gylleforsuring, gyllekøling i eksisterende stalde eller luftrensning ikke at være proportionale med den miljøgevinst der opnås ved tiltagene. Sønderborg Kommune vurderer, at ansøger anvender BAT i tilstrækkeligt omfang, hvis ovennævnte vilkår og forudsætningerne i ansøgningen overholdes. 3.3 Ventilation Oplysninger om ventilationsanlæg fremgår af tabel 4. Ventilationens placering fremgår af bilag 2. Tabel 4. Ventilationsanlæg Staldafsnit nr. Ventilationstype Maksimal ventilation i m³/t Antal afkast (udsugninger) Afkasthøjde Undertryk, diffus 5 sektioner pr. sektion 5 sektioner med hver 3 afkast 7,5 m Undertryk, vægventiler ,5 m For begge stalde er driftstimer pr. år for ventilationsanlæg i ansøgningen oplyst til timer og driftseffekten er oplyst til 100 %. BAT for ventilation Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er følgende BAT for mekanisk ventilerede stalde: optimering af udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans Ansøger oplyser følgende I begge staldene er der installeret undertryksventilation. I stald er der vægventiler og i stald 1.1. er der diffust indtag gennem loftplader. Al ventilation er styret af et temperaturregulerende styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt. Ventilationssystemet rengøres samtidig med staldafsnittende, ca. 4 gange årligt. Ventilationsanlægget efterses og justeres ugentligt. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for de omkringboende. For at sikre at ventilationen til enhver tid fungerer optimalt, herunder har det lavest mulige energiforbrug stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlægget. Der stilles også vilkår om at ventilationsanlæg skal rengøres minimum en gang årligt. Datoer for rengøring og service skal noteres i journalen, som skal opbevares i 5 år og forevise miljømyndigheden på forlangende. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilation lever op til BAT, da der foretages eftersyn og rengøring af ventilatorer, og da der er temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. 17

18 3.4 Fodring Foder opbevares i fodersiloer, som er placeret vest for maskinhuset. Se bilag 1. Ansøger vurderer, at der ingen støvgener eller støjgener er for naboer i forbindelse med håndteringen af foderet. Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. BAT for foder Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er følgende BAT: Med hensyn til fosfor, er det basis for BAT at fodre svin med successiv foder (fasefodring) med lavere samlet fosforindhold. I dette foder skal der bruges højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase med henblik på at garantere et tilstrækkeligt indhold af fordøjeligt fosfor. Indhold af råprotein i foder i overensstemmelse med tabel 5. Tabel 5. Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin Art Faser Indhold af råprotein (% i foder) 1) Fravænnede grise Samlet fosforindhold (% i foder) 2) < 10 kg ,75 0,85 Smågrise < 25 kg 17,5 19,5 0,60 0,70 Slagtesvin kg ,45 0, kg ,38 0,49 So drægtighed ,43 0,51 diegivning ,57 0,65 Bemærkning 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer og 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase Ansøger oplyser følgende Der vil ske foderoptimering på ejendommen. I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at nedsætte gram råprotein pr. FE til 154 g. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Sønderborg Kommune vurderer, at der med de planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig påvirkning af omgivelserne. For at sikre en god udnyttelse af foder som ressource, stilles der vilkår om at mængden af forbrugt foder og opstået spild skal noteres i driftsjournal. Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. For at opfylde kravet om 20 % reduktion af ammoniakudledningen for udvidelsen nedsættes indholdet af råprotein til 154 g pr. FE. Fodertiltag gennemføres med henblik på at reducere ammoniakemission, jf. afsnit Der stilles derfor vilkår om fodertiltag. 18

19 Sønderborg Kommune stiller desuden vilkår om, at der skal tilsættes fytase eller tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater til foderet og at fosforindholdet skal være i overensstemmelse med de vejledende niveauer, jf. tabel 6. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at der i ansøgt drift bruges BAT med hensyn til foder. 3.5 Energi- og vandforbrug I forbindelse med drift af ejendommen og den beskrevne husdyrproduktion før og efter udvidelsen, er der skønnet at være et forbrug af råvarer og hjælpestoffer som angivet nedenfor. Tabel 6. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Middel Før udvidelse mængde pr. år Efter udvidelse mængde pr. år El til produktionen kwh kwh Fyringsolie L L Dieselolie L L Vandforbrug, drikkevand i produktionen samt vask af stalde mv. ca m 3 ca m 3 Elektricitet anvendes primært til ventilation, gyllepumpning samt belysning. Bedriftens årlige elforbrug til gårdens drift forventes at være uændret i ansøgt drift. Det årlige elforbrug er ca kwh. Forbrug af fyringsolie og dieselolie forventes ligeledes at være uændret i ansøgt drift. Ejendommen forsynes med vand fra egen boring på Engsletvej 1. Der forbruges ca m 3 årligt til drikkevand i produktionen og rengøring af produktionsanlæg mv. før udvidelsen. Efter udvidelsen forventes det årlige forbrug at stige til ca m 3. BAT for energi- og vandforbrug Det er, ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, BAT at reducere energiforbruget ved at gøre samtlige tiltag herunder: anvende lavenergi-belysning nye stalde: anvende naturlig ventilation hvor det er muligt, ved at: - udforme bygning og stier, korrekt - fremme luftstrømmen ved at placere bygninger under hensyntagen til fremherskende vindretninger mekanisk ventilerede stalde: - optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren - undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans Det er, ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, BAT at reducere vandforbruget ved at gøre samtlige tiltag herunder: rengøre stalde og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller batch. Spulevand løber typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. udføre regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild registrere vandforbrug gennem måling af forbrug detektere og reparere lækager 19

20 Ansøger oplyser følgende Energisparende foranstaltninger I eksisterende stalde (1.1.2) er der undertryksventilation, som er mere strømbesparende end f.eks. ligetryksventilation ca. 50 % besparelse. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene, dyrevelfærd og el-forbruget. Om sommeren er behovet for luftudskiftning stort, mens det om vinteren reguleres ned til den ønskede minimumsventilation. Herved kan der spares på udgifterne til opvarmning. I den eksisterende stald (1.1.1.) er der etableret diffus ventilation. Efter hvert hold grise vaskes ventilatorerne i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Alle nye lyskilder etableres med lavenergi pærer/lysstofrør. Alle eksisterende lyskilder skiftes løbende til lavenergi pærer/lysstofrør. Lyset i staldene er styret af en timer og er tændt mellem og Udendørs belysning ved staldbygningerne aktiveres af sensor. Vandbesparende foranstaltninger Der er installeret drikkekopper. På denne måde elimineres vandspild, da det spildte vand opsamles i koppen. Vask af stalden sker med højtryksrenser, hvilket er vandbesparende. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der er løbende kontrol med vandforbruget. Det fremgår af tabel 6, at det årlige elforbrug er på ca kwh i ansøgt drift. I henhold til Håndbog for svinehold 2007/2008 er elforbruget for en tilsvarende produktion ca kwh. Det forventede forbrug i ansøgt drift er derfor lidt højere end normen. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne stilles der vilkår om, at hvis elforbruget overstiger over kwh årligt, skal ejendommen gennemgås ved et energieftersyn. Energieftersynet er gratis og fås ved henvendelse hos elselskab. Der stilles vilkår om, at besøgsrapporten fra et eventuelt energieftersyn skal fremsendes miljømyndigheden. Der stilles også vilkår om, at hvis en eventuel besøgsrapport viser energiforbedringer, som via besparelse på el kan tilbagebetales indenfor 2 år, skal disse udføres senest 2 år efter modtagelsen af rapporten. Det fremgår af tabel 6, at det forventede vandforbrug vil være ca m 3 årligt efter udvidelsen. Dette svarer til det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en tilsvarende produktion, i henhold til Håndbog for svinehold 2007/2008. Sønderborg Kommune vurderer (baseret på beregning), at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. For at sikre, at der sker en god udnyttelse af ressourcerne og at eventuelle uregelmæssigheder opdages, stilles der vilkår om, at der skal føres journal over ressourceforbrug (el og vand). 20

21 Der stilles desuden vilkår om, at der regelmæssigt skal udføres kalibrering af drikkevandsanlægget, og at eventuelle lækager i drikkevandsanlæg straks skal repareres. Det er Sønderborg Kommunes vurdering at virksomheden lever på til kravene til BAT for energi og vandforbrug, hvis virksomheden i øvrigt drives som beskrevet. 3.6 Spildevand herunder regnvand Tabel 7 viser producerede spildevandsmængder, renseforanstaltninger samt hvortil spildevandet afledes. Tabel 7. Spildevand m³ /år før udvidelse m³ /år efter udvidelse Afledes til Spildevandstyper Renseforanstaltning Rengøringsvand mv. fra stald Vand fra vaskeplads Sanitært spildevand, produktion + stuehus ca. 700 m³ Gyllebeholder Ingen ca. 900 m³ ca. 50 m 3 Gyllebeholder Ingen Ingen Ingen - - Tagvand Ikke oplyst Uændret Dræn nord for bygninger Ingen Traktorer og maskiner vaskes på eksisterende vaskeplads (påfyldningsplads). Sprøjten vaskes i marken. Afløbsplan fremgår af bilag 1.1. Der etableres ingen nye afløb i forbindelse med udvidelse af dyreholdet. Sønderborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de angivne mængder spildevand, herunder regnvand, i ansøgt drift, jf. kapacitetsopgørelsen, afsnit 4.1. Der stilles vilkår om, at vask af maskiner og lignende skal foregå på eksisterende vaskeplads/påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder. Pladsen skal minimum være to m bredere og to m længere, end den største maskine der vaskes på pladsen. Vilkåret stilles for at sikre mod risikoen for forurening med gødningsrester eller lignende. Med den nye bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler er der stillet krav om, at landbrugsbedrifter skal anmelde, at de udbringer gylle indeholdende vand fra vask af sprøjter eller spild fra påfyldning af sprøjter. Hvis det fremover bliver aktuelt at påfylde eller vaske marksprøjte på vaskepladsen, skal dette anmeldes til kommunen, og der skal indhentes tilladelse til at udbringe gyllen på arealerne. Rengøring af sprøjteudstyr må ikke ske på steder, hvor der er risiko for afløb til overfladevand. Der må ikke tages vand til påfyldning direkte fra boring eller overfladevand. For at sikre mod forurening ved uheld stilles der vilkår om, at eventuelle bekæmpelsesmidler samt farligt affald skal opbevares i et rum med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, dræn eller lignende. Bekæmpelsesmidlerne må kun opbevares i den oprindelige emballage. 21

22 Der gøres opmærksom på, at afledning af tagvand fra driftsbygninger og andet overfladevand til dræn/vandløb, nedsivning eller lignende ikke er omfattet af denne miljøgodkendelse, men kræver særskilt tilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsen fra Sønderborg Kommune, Afdeling Vand & Jord. 3.7 Affald Oplysninger om ejendommens affaldsproduktion fremgår af tabel 8. Tabel 8. Affald Affaldstype Årlig mængde Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg EAKkode ISAG -kode Spildolie 200 L tromle på Spangsmosevej 32 Dansk Olie Genbrug A/S Dansk Olie Genbrug A/S ca. 400 L Rester af bekæmpelsesmidler Ingen Medicinrester Ingen Medicinemballage Industricontainer på 800 L (brændbart affald) Marius Pedersen Ukendt kg - - Spidse og skarpe genstande I 2 L dunk i forrum Egentransport Containerplads ca. 2 L Brændbart affald Industricontainer Marius Pedersen Ukendt 12 x 800 L Afhænger af indhold Ikke-brændbart affald Intet - - Beskidt plastik, papirsække og lign. 6 m 3 container i laden Egentranspo rt Containerpladsen Vesterlund 0,5 ton / / Plastaffald (rent) Ingen - - Mængderne forventes at være stort set uændrede før og efter udvidelsen. For at sikre en korrekt affaldshåndtering stilles vilkår til opbevaring og bortskaffelse af døde dyr samt håndtering og bortskaffelse af rester af bekæmpelsesmidler og opbevaring af farligt affald. Vilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at forhindre gener for omgivelserne og forurening fra affald. Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at alt affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til: Affaldsbekendtgørelsen 22

23 Regulativ og forskrift for farligt erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune Regulativ og forskrift for klinisk risikoaffald og andet farligt affald fra sundhedssektoren Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr I henhold til regulativerne gælder det, at medicinrester (inklusive vaccinerester og brugte kanyler) skal aflevere på apoteket. Tømt emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. Ligeledes kan tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage bortskaffes med dagrenovationen, mens emballage med pesticidrester skal aflevere som farligt affald fx på en af ASA s containerpladser. Alternativt kan tømt emballage fra såvel medicin som pesticider afleveres på containerpladsen som erhvervsaffald. 3.8 Råvarer og hjælpestoffer Pesticider opbevares aflåst i maskinhus på Nedervej 16. Olie (bortset fra fyringsolie) opbevares i maskinhuset på Spangsmosevej 32. Fyringsolie opbevares i typegodkendt tank, jf. tabel 9. Tabel 9. Tankanlæg Anvendes Fremstillings Tanknr. Type godk. Størrelse til år nr. Fyringsolie L Placering Udendørs på betonklodser ved nordlig gavl af stald Det er oplyst, at olie (bortset fra fyringsolie) opbevares på Spangsmosevej 32. Der stilles dog vilkår til eventuel opbevaring af olie samt kemikalier på ejendommen, for at sikre mod udslip til omgivelser eller kloaksystem. Det vurderes at opbevaring af fyringsolie er acceptabel, da olien opbevares i en typegodkendt tank. 3.9 Driftsforstyrrelser eller uheld Der er i ansøgningen redegjort for mulige driftsforstyrrelser og uheld samt hvordan driftsforstyrrelser og uheld søges minimeret: Der er risiko for uheld i forbindelse med opbevaring og håndtering af husdyrgødning, farligt affald og brændstof. Generelt Medarbejder er instrueret - instruktionsbøger er tilgængelige - skiltning er i orden 23

24 - maskiner og bygninger vedligeholdes - der generelt holdes ryddeligt Gylle For at undgå spild og uheld i forbindelse med tømning af gyllebeholder, anvendes der en gyllevogn med pumpetårn. Ved at placere pumpetårnet på gyllevognen i stedet for på selve beholderen undgås risiko for udslip ved fejl på pumpen. Gyllen udbringes af gyllevogn på 20 tons, hvorpå der er monteret selvsugende fjernstyret pumpe, der kan betjenes fra traktorførerhuset, her vil der være en risiko for spild og overfyldning. Der er risiko for sprængning eller revnedannelse i gyllebeholderne efter de har fået en vis alder. Gyllebeholder 1 ved stalden er fra 1993 og har gennemgået 10- års beholderkontrol med en anmærkning, som er blevet udbedret. Gyllebeholder på Spangmosevej 32 på m3 er fra 1986, og skal gennemgå 10-års beholderkontrol i år. For at minimere risiko for uheld, er der kun tilsluttet strøm til gyllepumpen når den er i brug. Overløb kan kun forekomme, hvis den ansvarlige glemmer at holde øje. Olie Diesel opbevares i tank opstillet i maskinhuset på Spangmosevej 32, der har betongulv. Ved påfyldning er der risiko for spild og overfyldning. Der er minimal risiko for påkørsel af tanken. Spildolie opbevares i jerntromler med en spildoliebakke opstillet i maskinhuset på Spangmosevej 32. Marksprøjtning - kemikalier opbevares og bruges korrekt - sprøjteføreren er uddannet - afstande til vandløb overholdes - der ikke sker tilbageløb ved påfyldning af sprøjte Der er udarbejdet en beredskabsplan. Se bilag 12. Beredskabsplanen indeholder relevante telefonnumre, kortbilag med stophaner, hovedafbrydere, slukningsmateriel, udløb til markdræn mv. samt instrukser vedrørende: Brand og evakuering Overløb af gylle Kemikalie og oliespild Strømsvigt Transport af bekæmpelsesmidler Sønderborg Kommune vurderer, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering og transport af gylle, samt håndtering af olie og bekæmpelsesmidler. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der medfører forurening, og at miljømyndigheden orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virksomhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens 71). Sønderborg Kommune vurderer, at den foreliggende beredskabsplan i tilstrækkeligt omfang forholder sig til ovenstående kritiske situationer. 24

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere