Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv."

Transkript

1 Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv Vedr.: Deres jnr Varde Kommunes partnerskabsaftale med Syd Energi: De har på vegne af Varde Antenneforening, Nr. Nebel Antenneforening, Outrup Antenneforening, Ølgod Antenneforening, Helle Medienet, Oksbøl Antenneforening, Tirstrup Antenneforening og Lunde Antenneforening den 2. april 2007 rejst spørgsmål om lovligheden af den partnerskabsaftale, som Varde Kommune har indgået med Syd Energi. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Varde Kommune ikke lovligt har kunnet indgå den pågældende partnerskabsaftale. Statsforvaltningen har derfor anmodet Varde Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af Deres henvendelse af 2. april 2007 : Indenrigsministeriet har i en afgørelse til Nørre Djurs kommune ved skrivelse af 16. september 2004 vedrørende lovligheden af ydelsen af en kommunegaranti på kr overfor en forening, der havde til opgave at etablere bredbåndsnet i kommunen, udtalt: " Det er ministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunal retlige principper lovligt vil kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. " Det forhold at Varde kommune deltager i et samarbejde som det anførte med Sydenergi ændrer ikke heri, da den drift som kommunen ikke selv kan udføre, ikke i et samarbejdsforhold kan uddelegeres til en samarbejdspartner, hvorved forholdet gøres lovligt. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /196 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 Indenrigsministeriet har i afgørelsen om Nørre Djurs kommune henholdt sig til at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud vikling har oplyst at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier, og at udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsin frastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Det der opnås ved indgåelse af en samarbejdsaftale med en bestemt leverandør er [at] det vanskeliggøres for øvrige udbydere at agere i det samme marked. Markedsføringsværdien for en udbyder af at indgå aftale med en kom mune er betydelig, og jeg henviser i den forbindelse til Hørsholm komm unes redegørelse omkring etableringen af netværksløsninger i denne kom mune. Indgåelse af en samarbejdsaftale som den fremsendte med Energi Syd vil derfor ud fra såvel en konkurrencemæssig som en kommunalfuldmagts betragtning være uhjemlet. Den 18. april 2007 underskrev Varde Kommune og Syd Energi følgende aftale : PARTNERSKABSAFTALE mellem Ny Varde Kommune og Syd Energi "Ny Varde Kommune" er en sammenslutning af Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Ølgod og Varde Kommuner, der dannes i forbindelse med kommunalreformen 1/ Ny Varde Kommune og Syd Energi indgår en partnerskabsaftale og respekterer gensidigt de opregnede målsætninger, værdigrundlag og indsatsområder. Partnerskabsaftalen, der ikke er eksklusiv, har følgende indhold. 1. Målsætninger Partnerne ønsker, at ægte bredbånd i Ny Varde Kommune (Varde-nettet) skal være en foregangsløsning til inspiration og pejlemærke for kommuner og lignende organisationer i Danmark. Varde-nettet skal til stadighed demonstrere den bedst mulige implemen t e- ring af de nye teknologier på området, baseret på eksplicitte nytteværd i- vurderinger, som omfatter bl.a. behov, funktionalitet, kvalitet, risici og omkostninger. Varde-nettet skal være en anerkendt referenceløsning for kom muner og sammenlignelige organisationer i Dan mark. Partnerne ønsker, at Ny Varde Kommune skal være kendetegnet ved en mangfoldighed af netværksydelser til virksomheder, offentlige institutioner og private husstande. Partnerne ønsker, at Ny Varde Kommune skal være præget af produkter, som til stadighed er absolut attraktive i sam menligning med tilsvarende ydelser i andre områder. Det betyder, at Syd Energi og Ny Varde Kommune arbejder for, at nye attraktive ydelser og services tilbydes brugerne i området. Ny Varde Kommune er bekendt med, at Syd Energi ønsker at være en betydende aktør i regionen inden for sine forretningsområder. Syd Energi skal være en anerkendt referencevirksomhed, og samarbejdet med Ny Varde Kommune skal være en anerkendt reference for kon krete løsninger og samarbejdsformer. Partnerskabet er et vigtigt afsæt og en platform for landdistriktsudviklingen og den regionale udvikling for Ny Varde Kommune. Ægte bred bånd får betydning for kommunikation og dialog mellem borgerne, og dermed for sam eksistensen i kommunen. Vilkårene for virksomhedernes tilstedeværelse styrkes enormt, og borgernes mulighed for kompetenceudvikling bliver SIDE 2

3 stort set ubegrænset. Partnerskabet skaber grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling, og fremmer derfor levende og bæredygtige lokalsam fund i Ny Varde Kommune. 2. Værdigrundlag Partnerskabet baseres på følgende fælles opfattelse af de værdier, som skal karakterisere både det strategiske, det operationelle og det forret ningsmæssige samarbejde mellem partnerne. Tro værdighed Partnerne er troværdige og ligeværdige samarbejdsparter, som i alle forhold arbejder loyalt for efterlevelse af partnerskabsaftalen og indgåede aftaler. Partnerne har tillid til at alle aftaler overholdes - både skrevne og uskrevne. Hvis der opstår tvivl om eller behov for at ændre aftaler, tages hurtigst muligt initiativ til afklaring eller ændring, sådan at den gensidige troværdig hed lider mindst mulig skade. Det er et væsentligt fundament for samarbejdet, at der til stadighed består gensidigåbenhed omkring partnernes virksomhedsvilkår, motiver og bevæggrunde - herunder at de økonomiske rammer overholdes. Uforudsete forhold bør derfor, som udgangspunkt, finde deres løsning inden for de aftalte rammer. Respekt Partnerne anerkender de forskellige udgangspunkter med hensyn til virksomhedsvilkår og mål og ønsker at præge samarbejdet med gensidig respekt herfor. Partnerne erkender, at man ikke altid vil opleve sammenfald af interesser samt, at man endog vil opleve modstridende interesser. Partnerne har den opfattelse, at fuld åbenhed og respekt for partnerens interesser vil tilvejebringe det bedste grundlag for at forene partnernes interesser eller tilgodese flere interesser i muligt omfang. Engagement Partnernes samarbejde skal være præget af et målrettet og resultatorien t e- ret engagement hos alle. Partnerne tror på, at en fokusering på interesser og løsningsmuligheder er befordrende for engagement. Partnerne vil derfor - i åben og tæt dialog - fokusere på visioner og interesser samt på løsningsmuligheder, og hvor ingen ensidigt forfølger egne interesser. Partnerne finder, at rettidig, konstruktiv kritik - såvel positiv som negativ - vil bidrage til at fastholde det fælles engagement. 3. Indsatser Partnerskabet baseres på 1. at Syd Energi etablerer, ejer og driver bredbåndsnettet for egen regning og risiko 2. at Ny Varde Kommune etablerer, ejer og driver portalløsningen for egen regning og risiko Syd Energi og Ny Varde Kommune samarbejder og gennemfører udviklingsprojekter og - processer, der understøtter punkterne 1 og 2, således at bredbåndsnettet og portalløsningen bliver en succes, og er med til: - at hæve Ny Varde Kommunes befolknings kompetencer på IT området, således at IT bliver en naturlig og daglig del af tilværelsen både i forhold til arbejde, fritid og levevilkår i øvrigt. SIDE 3

4 - at skabe bedre muligheder for befolkningen i Ny Varde Kommune som arbejdskraft og bedre vilkår for virksomhederne som aftagere af arbejdskraften. - at befolkningen i Ny Varde Kommune anvender den ny teknologi til bevarelse af det nære miljø, hvor man lever og bor, herunder at der kan etablere indkøbsordninger/fællesskaber lokalt, lokale netaviser, lokale og sociale netværk, hjemmearbejdspladser, fjernundervisning/uddannelse, lptelefoni, video-on-demand m.v. - at befolkningen i Ny Varde Kommune til trods for bopæl i et udkantsom råde i Danmark er "med på vognen" for så vidt angår den ny teknologi og herunder, at befolkningen er omstillingsparat med hensyn til livs- og samværsformer, arbejde og erhverv. Aktiviteterne er: - tilbud om ægte bredbånd til erhvervsklynger og omkringliggende erhverv i Ny Varde Kommune. - tilbud om ægte bredbånd til husstande og fritidshuse i Ny Varde Kommune - tilbud om sammenkobling af de 5 rådhuse og omkringliggende kommunale institutioner - fælles portalløsning for Ny Varde Kommune. Aktiviteterne retter sig mod: - virksomheders muligheder for etablering i nærområdet og brug af IT og internet, med henblik på styrkelse af konkurrenceevnen - befolkningens nysgerrighed, leg og udviklingsmuligheder i forhold til IT og internet, og mulighed for at tilflytte og være bosat i Ny Varde Kommune - en hensigtsmæssig sammenkobling af rådhuse og kommunale institutioner i Ny Varde Kommune - en understøttelse af lokale interaktive tilbud og muligheder for dialog i Ny Varde Kommune ind- og udadtil. Syd Energi forpligter sig til, at virksomheder og borgere, efter den i afsnit 6 anførte tids- og handleplan, får mulighed for en bredbåndsløsning, der kan bære internetforbindelse, lp-telefoni og TV, samt tidssvarende tjenester. Syd Energi vil lade erhvervsliv og borgere i kommunen få størst mulig økonomisk gavn og glæde af en koordineret indsats i forhold til andre an lægsaktiviteter. En sådan koordinering vil forbedre mulighederne for forbindelse til borgere i områder, der ellers ikke ville få tilbudt sådanne løsninger. Syd Energi forpligter sig til, at private og erhvervsmæssige forbrugere kan tilslutte sig bredbåndsnettet for en konkurrencedygtig tilslutningspris inklusiv afslutningsboks hos kunden. Syd Energi forpligter sig til, at det månedlige abonnement for private og erhvervsmæssige forbrugere til enhver tid tilbydes til markedskon forme priser. Abonnementet kan forventes at indeholde følgende produkter og tjenester: - Frit internetforbrug, 24 timer i døgnet SIDE 4

5 - Dobbeltrettet 2-10 Mbit/sek internetadgang (forudsat en løsning baseret på fiberteknologi). Den enkelte kunde kan frit vælge i mellem de hastigh e- der, der udbydes af Syd Energi. - Et antal adresser til hver forbruger - Hjemmeside adresse til hver forbruger - lp-telefoni, dog ekskl. udstyr - Adgang til alle de udbudte digitale tjenester, video-on-demand med videre. Syd Energi forpligter sig til, at der fra etableringen er mulighed for at købe TV-programpakker. Når Syd Energis indholdsleverandør er i stand til at levere digitale tv-programmer, skal disse - uden unødigt ophold - tilbydes til borgerne i Ny Varde Kommune. Når Syd Energi skal forny aftalerne med sine indholdsleverandører, skal Syd Energi i henhold til partnerskabsaftalens målsætning herom arbejde for, at Ny Varde Kommune skal være præget af produkter, som til stadighed er absolut attraktive i sammenligning med tilsvarende ydelser i andre områder. Ny Varde Kommune forpligter sig til at der, efter den i afsnit 6 anførte tidsog handleplan, etableres en ny fælles portalløsning for Ny Varde Kommune. Syd Energi indhenter nødvendige gravetilladelser fra Ny Varde Kommune, andre offentlige myndigheder og/eller private lodsejere. Ny Varde Kommune forpligter sig til at støtte op om etablering af bredbåndsforbindelser til virksomheder og borgere, herunder at med virke til markedsføring i form af positiv omtale af bredbånd. Det er ikke Kommunens hensigt selv at etablere accessnet ud til borgere og erhvervsvirksom heder i området. Overskudskapacitet i kommunens eventuelle infrastruktur, herunder event uelle nedlagte tomme rør med ledig kapacitet, kan ligeledes indgå i aftalen. De nærmere betingelser herfor fastlægges i forbindelse med et samlet overblik over infrastrukturen i Ny Varde Kommune og medtages i tillæg til nærværende aftale, idet Syd Energi betaler markedsprisen herfor. Kommunen vil støtte op om, at Syd Energi kan placere aktivt udstyr på kommunale institutioner, eller huse til aktivt udstyr på Kommunens arealer under forudsætning af, at gældende plangrundlag er opfyldt. Detaljerne omkring dette aftales i et særskilt tillæg til nærværende aftale, der løbende vil blive opdateret, efterhånden som projektet skrider frem. Syd Energi betaler i påkommende tilfælde markedspris herfor. Parterne ejer i fællesskab de udviklingsprojekter og -processer, partnerskabet igangsætter og udvikler. Den første fælles indsats består i detailplanlægning af udlægningen, herunder en detaljeret tids- og handleplan. 4. Organisering SIDE 5

6 Partnerskabsgrundlaget er som beskrevet, at projekterne udvikles gennem en borger- og virksomhedsinvolverende proces med de ovenfor angivne emneområder som overordnede. Der nedsættes en styrelse for partnerskabet, der varetager den overordnede styring. Styrelsen sikrer rammerne for partnerskabets virke. Partnerskabets interesser og aktiviteter besluttes, igangsættes og markedsføres via styrelsen, som varetager såvel fælles interesser, som Syd Energis og Ny Varde Kommunes egeninteresser. Som led heri fastsætter styrelsen målsætninger, sikrer evaluering og rapportering for del projekter og det samlede projekt. Styrelsen består af to ledelsesrepræsentanter samt en udviklings- eller projektmedarbejder fra hver part. Der kan deltage stedfortræ dere. Som stab for det samlede projekt dannes en konsulent- og administrationsgruppe, der består af en udviklings- eller projektmedarbejder fra hver part, og nøglepersoner i projektet. De personer, der skal deltage i henholdsvis styrelsen og i konsulent- og administrationsgruppen, bliver udpeget af de respektive parter efter underskrivelse af nærværende aftale. Der er nedsættes en referencegruppe. Referencegruppen består af formanden for Ny Varde Kommunes Plan- og Miljøudvalg, repræsentanter fra lokalråd eller lignende samt repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Landbrug og Dansk Handel og Service. Referencegruppen skal sikre forankringen og udbredelsen af bredbåndsnettet, og at behovene i videst mulige omfang imødekommes. 5. Jura og økonomi Opgaven løses i partnerskabet jfr. ovenfor. Syd Energi ejer bredbåndsnettet og har dermed ansvaret for kontinuerlig drift, samt øvrige rettigheder og forpligtelser i forhold til nettet. Ny Varde Kommune ejer portalløsningen og har dermed ansvaret for kontinuerlig drift, samt øvrige rettigheder og forpligtelser i forhold til portalløsningen. Etablering og drift af bredbåndsnettet - eksklusiv sammenbinding af råd h u- sene - finansieres alene af Syd Energi. Etablering og drift af portalløsning og hjemmeside finan sieres alene af Ny Varde Kommune. 6. Tids- og handleplan Det er Syd Energis vision, at alle borgere og virksomheder i Ny Varde Kommune tilbydes ægte bredbånd baseret på fiber. Den detaljerede tids- og handleplan, og det deraf følgende gravearbejde tager i videst muligt omfang hensyn til borgere og virksomheder, herunder højsæson o.l. Bredbånd til udvalgte erhvervsområder Syd Energi forpligter sig til, at virksomheder i udvalgte erhvervsom råder i Ny Varde Kommune tilbydes bredbånd baseret på lysledere med mulighed for hastigheder på 2 Mbit/s. 1 Gbit/s. SIDE 6

7 Kommunen laver et udkast til hvilke erhvervsområder, der kan udvælges. Denne udvælgelse af erhvervsområder sker i forbindelse med udarbejdelse af tids- og handleplan i henhold til punkt 3, og medtages i særskilt tillæg til nærværende aftale. Udrulning til øvrige erhvervskunder følger nedenstående "bredbånd til husstande og fritidshuse", således at udvalgte områder med erhvervskun der opprioriteres. Bredbånd til husstande og fritidshuse Udrulning af ægte bredbånd i Blaabjerg Kommune er fastsat i særskilt partnerskabsaftale, og ligger derfor uden for rammerne af denne aftale med Ny Varde Kommune. l den øvrige del af Ny Varde Kommune udlægges bredbåndsnettet således, at aktiviteterne omkring etableringen af bredbåndsforbindelser til borgere, virksomheder og kommunale institutioner påbegyndes i 2006 således at 5-15 % får mulighed for tilslutning i løbet af 2006 og Herefter vil der blive tilbudt mulighed for tilslutning med i størrelsesordnen % pr. år i årene 2008 til De resterende får tilbuddet inden udgan gen af På grund af økonomisk ansvarlighed vil der undtagelsesvist forekomme situationer, hvor borgeres ønske om tilslutning til nettet ikke kan imødekom mes. Med henblik på en hurtig udlægning, vil der i begrænset omfang kunne blive anvendt overgangsteknologier i de tyndtbefolkede områder. Overgangsteknologier sikrer, at der opnås hurtig internetforbindelse og lp-telefoni. Tids- og handleplanen er baseret på indgåelse af denne aftale 1. maj Såfremt tidspunktet for indgåelsen af aftalen sker senere forrykkes tidsplanen tilsvarende. Sammenkobling af rådhuse og omkringliggende institutioner Syd Energi har i en særskilt aftale mellem parterne forpligtet sig til, at de 5 Rådhuse i Ny Varde Kommune sammenbindes ved et bredbåndsnet baseret på lysledere. Først fase af nettet er sat i drift, mens anden fase bliver sat i drift inden udgangen af Syd Energi forpligter sig til, at udvalgte institutioner i Ny Varde Kom mune tilbydes bredbånd baseret på lysledere med mulighed for hastigheder på 2 Mbit/s. 1 Gbit/s. Kommunen laver et udkast til hvilke institutioner, der kan udvælges. Den ne udvælgelse af institutioner sker i forbin delse med udarbejdelse af tids- og handleplan i henhold til punkt 3, og medtages i særskilt tillæg til nærværende aftale. Den tekniske specifikation, detaljeret tids- og handleplan og prisfastsættelse fremgår af tillæg til partnerskabsaftalen. SIDE 7

8 Som anført i afsnit 3 består den første fælles opgave i udarbejdelsen af en detaljeret tids- og handleplan med angivelse af geografiske områder og tidsterminer. Den udvendige belysning Det kræver et relativt omfattende gravearbejde at skulle udføre den almindelige kabellægning af elforsyningsnettet og etablere et bredbåndsnet. Ved kabellægningen af elforsyningsnettet vil der i byområder opstå situationer, hvor et vejbelysningsanlæg er opsat på Syd Energis elmaster - og hvor ledningerne til forsyning af belysningsanlægget er fremført som luftlednin ger på disse master. Hvis der skal ske en kabellægning af et sådant luftled ningsanlæg, kræver det kommunens stillingtagen til, hvad der så skal ske med vejbelysningsanlægget. Der kun ne fx ske en samtidig kabellægning af ledningerne til belysningsanlægget og udskiftning af selve beiysningsarmaturerne. De nævnte opgaver vil være relativt omkostningstunge for kommunen. De vigtigste, overordnede opgaver, der skal løses ved drift af et vejbelysningsanlæg: - Planlægning af kommende aktiviteter (renovering, eftersyn af nyan læg m.m.), - Projektering af nødvendige ændringer (fx etablering af nyt an læg) - Renovering af eksisterende anlæg (fx udskiftning af armaturer) - Tænd/sluk af anlægget inkl. natsænkning - Eftersyn og vedligeholdelse - Modtagelse af kundehenvendelser vedr. fejlmeldinger - Vedligeholdelse af database (komponenter og geografi) Syd Energi tilbyder at indgå et samarbejde med Ny Varde Kommune om kabellægning af elforsyningsnettet og en samtidig renovering af vejbelysningsanlægget. Eventuel aftale herom indgås særskilt og i henhold til de herom gældende regler. Portalløsningen Portalløsningen etableres inden udgan gen af 2006 og for Ny Varde Kommunes regning. 7. Samarbejde om ændringer Enhver af partnerne kan i tilknytning til denne partnerskabsaftale eller af betydning for denne partnerskabsaftale fremsætte ændringsforslag, der, såfremt de accepteres: - reducerer de samlede projekt- eller programomkostnin ger - forbedrer effektiviteten eller værdien af de aftalte aktiviteter for parterne, eller i øvrigt indebærer fordele for part nerne. I forbindelse med ændringsforslag til partnerskabsaftalen drøfter partnerne, hvorledes de fordele, der opstår som følge af ændringsforslagets eventuelle gennemførelse, rimeligt kan fordeles mellem part nerne. Partnerne er forpligtet til at behandle ønsker om ændringer fremsat i overensstemmelse med det ovenfor anførte. SIDE 8

9 Ændringer kan alene gennemføres med begge partneres accept. Forinden ændringer iværksættes, skal partnerne tiltræde et tillæg til Aftalekomplekset, der indeholder det løsningsforslag, som partnerne begge har accepteret. Medmindre andet aftales, sker den yderligere leverance på Aftalekompleksets vilkår. 8. Uenighed 9. Implementering af partnerskabsaftalen Styregruppen vil månedligt det første halve år - herefter kvartalsvist - gennemføre en grundig evaluering af den forløbne periode samt planlægge den videre udvikling af partnerskabet. Varde Kommunes advokat udtalte den 20. december 2007 blandt andet følgende til statsforvaltningen: Baggrunden for kommunens indgåelse af aftalen: Min klient er af den opfattelse, at etablering af fibernet med høje datatransmissionshastigheder ikke kan anses som en lovlig kommunal opgave. Omvendt nærer min klient ikke tvivl om, at det er en kommunal opgave at tilskynde til etablering af bredbånd med stor kapacitet, som udgør en væsentlig generel del af den indsats kommuner kan gøre for til at fremme det lokale erhvervsliv, jf. f.eks. KL foranstalter kursen for sine med lemmer netop om dette emne. Dette betyder derfor, at Varde kommune anser det for at være en vigtig opgave at støtte op om muligheden for udrulning af bredbåndsnet, ikke mindst til tyndt befolkede områder, hvor der ofte ikke er den fornødne økonomi i, for de sædvanlige operatører på markedet, at etablere fibernet. Som De har bedt om, medsender jeg kopi af de bilag, som er indgået i sagsbehandlingen hos min klient. De vil der bl.a. kunne notere referater vedrørende mødet, som repræsentanter for kommunen har haft med repræsentanter for antenneforeningerne, såvel 20. juni som 27. september. Referaterne dokumenterer antenneforeningernes manglende lyst eller mulighed for at udrulle bredbåndet i tyndt befolkede områder, idet antenneforeningerne ikke finder, at det fornødne økonomiske grundlag er til stede. Man noterer sig således, at antenneforenin gerne har ikke haft lyst til at løse den opgave, som Syd Energi i partnerskabsaftalen har påtaget sig. Jeg kan derudover som besvarelse af Deres spørgsmål, i det hele hen vise til partnerskabsaftalens 1 og 2, der meget detaljeret beskriver Varde kom munes motivverden i øvrigt. Hjemmel : Opmærksomheden henledes udtrykkeligt på det forhold, at partnerskabsaftalen ikke er eksklusiv, det vil sige, at min klient ikke har bun det sig til SIDE 9

10 alene at lade Syd Energi udrulle bredbåndsnet, ligesom aftalen ikke er uopsigelig. Af afgørende betydning bør det noteres, at aftalen ikke rummer økonomiske forpligtelser for Varde kommune. Med andre ord er der ikke tale om en i økonomisk henseende gensidig bebyrdende aftale. Der er således hverken tale om, at udbudsreglerne er bragt i spil, ligesom aftalen i det hele ikke er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Min klient har i øvrigt med en vis undren bemærket sig, at antenneforeningernes advokat ikke nærmere har anført en begrundelse for sin opfat telse af, at partnerskabsaftalen skulle stride imod offentligretlige regler, herunder kommunalfuldmagten. Gensidigt bebyrdende: Det er som sagt Varde kommunes opfattelse, jf. ovenfor, at aftalen, i økonomisk henseende, ikke er gensidigt bebyrdende, henset at aftalen er uden økonomiske forpligtelser for Varde kommune. Henset til den betydning, som Varde kommune tillægger at få udrullet et bredbåndsnet der dækker hele kommunen, uden hensyntagen til lønsomheden for operatøren, kan man næppe sige, at der er ækvivalens imellem kommunens ydelser, der i realiteten indskrænker sig til at omtale projektet positivt, og at være deltager i logistikken med henblik på prioriterin gen af geografien i forbindelse med nettets ud rulning. Statsforvaltningens opmærksomhed henledes i den forbin delse på, at i det omfang Varde kommune skal stille ydelser til rådighed for Syd Energi skal dette ske til markedsprisen. Indsatser: For så vidt angår Varde kommunes faktiske adfærd i relation til markedsføring af bredbånd kan oplyses, at Varde Kommune er i færd med udarbejde en fælles portalløsning for hele kommunen. Der er her tale om en portalløsning, som under et rummer omtale af og links til en række forskelligart ede aktiviteter i kommunen, herunder foreningslivet, iværksætterforum etc. Denne opgave er en kommunal opgave, og Syd Energis eneste interesse heri må formodes at være at transportere informationerne via sit bred båndsnet. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at portalen tillige skal betjene antenneforeningernes net værk. Videre bemærkes, at kommunen af grunde, som berørt ovenfor, har en meget positiv holdning til muligheden for bredbåndsforbindelser som anført i aftalen, men har rent faktisk ikke truffet konkrete dispositioner med hen blik på markedsføring heraf, og har ikke konkrete planer herom. Kontrakten skal forstås som udtryk for kommunens erklærede generelle positive anbefaling af udrulning af nettet og anvendelsen af bredbåndsnettet. Igen hen vises til den mulighed, som aftalen befordrer, nemlig at man i tyndt befolkede områder, som udgør en stor del af Varde Kommunes areal, betjenes med mulighed for bredbåndstilslutning. SIDE 10

11 Det kan oplyses, at kommunens tilsagn om at placere kon kret udstyr, og der er her i al væsentlighed tale om centralfordelingsenheder, end nu ikke har været anvendt af Syd Energi. Det bedes bemærket, at noget sådant i givet fald skal ske på markedsvilkår. Det kan videre oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke har været tale om salg af overskudskapacitet, men i påkommende tilfælde skal det ske på markedsvilkår. Af samme grund er der ikke fastsat konkrete beløb. Prioritering af erhvervsområder: Som foran anført vurderer Varde kommune, at det er en nutidig og væsentlig erhvervsfremmeopgave at sikre - uden at involvere sig økonomisk - bredbåndsforbindelser til hele kommunen, således at den anvendelige erhvervsmæssige infrastruktur så vidt muligt er til stede overalt i kommunen. Af samme grund indebærer det naturligvis betydelige fordele for Varde Kommune, at man, uden modydelse, er medbestemmende i den geografiske prioritering af nettets udrulning. I den forbindelse bedes bemærket, at der under aftalens pkt. 4 ned sættes en referencegruppe, sammensat af en række forskellige interesser i kommunen. Antenneforeningerne har afvist en invitation til at deltage i den ne referencegruppe, der i vid udstrækning skal håndtere prioriteringen. Jeg kan oplyse, at kriterierne endnu ikke er endegyldigt fastlagt. I den forbindelse påkalder det sig vel nogen interesse at erindre om den motivverden Syd Energi har haft for at indtræde i en aftale som den her omhandlede. Som bekendt solgte Syd Energi sin andel af Elsam, og ind vandt herved ca. 4 mia. kr. Det var herefter Syd Energis erklærede ønske, at "tilbagebetale" nogle af de mange penge, som var optjent af de til enhver tid værende andelshavere ved at etablere et bredbåndsnet baseret på de fremtidsorienterede lyslederkabler. Afslutningsvis bemærkes, at min klient i væsentlig grad, i forbindelse med aftalens tilblivelse, har vurderet på den sag, som Statsamtet Sønderjylland ved skrivelse af 13. oktober 2006 afgjorde, jf. j.nr /829. Den sag omhandlede en stort set tilsvarende situation i Glamsbjerg kommune og er ganske oplysende hvad angår den retlige behandling af denne form for aftaler. Statsamtets afgørelse rummede ingen kritik og gjorde ingen anmærkninger for så vidt angår den partnerskabsaftale, som indgår i afgørelsen. Statsamtet beskæftigede sig alene med enkeltelementer i aft a- len, som fandtes stridende imod de gældende regler for kommunens adgang til at markedsføre enkeltvirksomheder ved konkret anprisning. Statsforvaltningens udtalelse: SIDE 11

12 Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Indledningsvis bemærkes, at kommunernes opgavevaretagelse i vidt omfang er reguleret i den skrevne lovgivning. Såfremt spørgsmålet om lovligheden af den pågældende opgavevaretagelse ikke er direkte reguleret i den skrevne lovgivning, er det afgørende, om lovgivningen forudsætningsvis udtømmende gør op med den kommunale opgavevaretagelse. Såfremt det må antages, at lovgivningen ikke udtømmende gør op hermed, må spørgsmålet om lovligheden bero på en fortolkning af de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den kommunalretlige litteratur antaget, at en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Hvor der i øvrigt er et kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Det er endvidere fast antaget, at kommunerne efter disse uskrevne regler har adgang til at varetage eller yde støtte til en generel markedsføring af området og gøre opmærksom på kommunens eksistens, for eksempel med henblik på at kunne tiltrække arbejdskraft, virksomheder eller beboere til kommunen. At der skal være tale om en generelt virkende indsats indebærer, at en kommune ikke kan yde støtte, eksempelvis ved at foretage reklamefremstød SIDE 12

13 med henblik på at sikre en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder særligt gunstige vilkår i konkurrencen med andre virksomheder. Støttebegrebet omfatter enhver fordel, der repræsenterer en økonomisk værdi på en måde, der ikke afspejler normale markedsmæssige vilkår. Det er derudover fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og private sektor. Herudover beror afgræsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. Endvidere er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelsen af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Der er dog i visse tilfælde hensyn, som efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde en modifikation fra den sidstnævnte begrænsning i kommunernes ulovbestemte adgang til at varetage opgaver. Kommunerne har således mulighed for at producere varer og tjenesteydelser til eget brug. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunens formål med selv at producere den eller de pågældende varer eller tjenesteydelser er at varetage opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage. Kommunerne kan endvidere ud fra værdispildsbetragtninger på visse betingelser, herunder at det sker på markedsmæssige vilkår, lovligt afsætte eventuelle biprodukter fra kommunal virksomhed. Endvidere kan kommuner i et vist omfang udnytte deres overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er dog blandt andet en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende kommunale aktivitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at salget sker på markedsmæssige vilkår. I øvrigt bemærkes, at hvis en kommune lovligt selv kan varetage en opgave, kan en kommune ligeledes yde støtte til at andre varetager opgaven. En kommunen kan imidlertid ikke ved at indskyde et ekstra led mellem kommunen SIDE 13

14 og aktiviteten udvide grænserne for lovlig kommunal opgavevaretagelse. Desuden bemærkes, at det i mange tilfælde kan være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår den generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der henvises til Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 12 f., og side 184, Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 85 ff., 95 ff., og side 168 ff., Frederik Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed, 2004, side 148 og side 152 ff., Søren Stenderup Jensen, Offentlige-private selskaber, 1996, side 72 ff., og Betænkning nr. 1153/1988 om Kommunerne og erhvervspolitikken, side 82 ff. Følgende fremgår blandt andet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre-Djurs Kommune : I brev af 10. juni har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blandt andet oplyst følgende : Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til eller garanti til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande. Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Det er ministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt vil kunne etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i sagen er oplyst forhold, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde kommunens engagement i form af den omhandlede garanti. I ministeriets udtalelse er der citeret en række bestemmelser i den på daværende tidspunkt gældende lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet. Det bemærkes, at de citerede bestemmelser er enslydende med bestemmelserne i gældende lov. Statsforvaltningen har noteret sig, at der er Varde Kommunes opfattelse, at det er en kommunal opgave at til- SIDE 14

15 skynde til etablering af bredbånd med stor kapacitet, som udgør en væsentlig generel del af den indsats kommunerne kan gøre for til at fremme det lokale erhvervsliv, ligesom det anses for en vigtig opgave at støtte op om muligheden for udrulning af bredbåndsnet, ikke mindst til tyndt befolkede områder, hvor der ofte ikke er den fornødne økonomi i, at for de sædvanlige operatører på markedet at etablere fibernet. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at der kan være en kommunal interesse i, at IT-infrastrukturen i en kommune er veludbygget, da det kan have betydning for kommunens muligheder for at tiltrække arbejdskraft, virksomheder og nye beboere. Statsforvaltningen kan heller ikke afvise, at kommunen derudover kan have en interesse i, at infrastrukturen på IT-området er veludbygget også i de mere tyndt bebyggede områder af kommunen, da en væsentlig del af information om kommunens forhold, indretninger i kommunen, serviceydelser og myndighedsudøvelse m.v. forefindes på kommunens hjemmeside på internettet, og som derfor gør kommunen mere tilgængelig for dens borgere og virksomheder. Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt vil kunne udtale sig positivt om omfanget af bredbåndsnettets udrulning i kommunen, ligesom en kommune vil kunne udtale sig positivt om kommunens tilgængelighed, når kommunens borgere og virksomheder er tilkoblet bredbåndsnettet. Statsforvaltningens antagelse anses ikke i sig selv for at være i strid med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004, da den vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kunne varetage borgernes interesse som aftagere. Spørgsmålet i denne sag er imidlertid, om en kommune kan indgå en konkret aftale med en aftalepartner med pligt til at foretage markedsføring i form af positiv omtale af bredbånd. Som det fremgår ovenfor, kan det i mange tilfælde være vanskeligt at trække en klar grænse for, hvornår en generelt virkende indsats ophører, og aktiviteterne i stedet for får karakter af ulovlig direkte støtte til enkeltvirksomheder. Statsforvaltningen har noteret sig, at det er Varde Kommunes opfattelse, at aftalen er lovlig, da kommunen i henhold til aftalen ikke skal varetage andre opgaver end de opgaver kommunen i forvejen lovligt kan varetage. SIDE 15

16 Det er imidlertid statsforvaltningens opfattelse, at aftalen ikke er lovlig. Statsforvaltningen lægger til grund, at indgåelsen af aftalen i sig selv indebærer en markedsføring af aftalepartneren og markedsføring baseret på det faktum, at det er den selvsamme aftalepartner, der har påtaget sig opgaven med udrulning af bredbåndsnet i også de tyndt befolkede områder i kommunen. Varde Kommune må derfor ved indgåelse af partnerskabsaftalen anses for at have indrømmet Syd Energi sådanne særlige markedsføringsmæssige fordele, som må sidestilles med støtte til en enkeltvirksomhed. Dette gælder uanset, at aftalen efter sit eget indhold ikke er eksklusiv, da det tilsvarende vil være at anse som støtte til enkeltvirksomheder, hvis kommunen indgår samme aftaler med andre bredbåndsudbydere. Det samme gælder, selvom kommunen har sikret sig indflydelse på prioriteringen af udrulning af bredbånd, og i den forbindelse har sikret sig, at udrulningen sker i et hurtigere tempo end den ville være sket uden aftale. Begrundelsen herfor er, at det ikke i sig selv kan anses for at være en kommunal opgave at sikre udrulningen af bredbåndsnet heller ikke i et vist tempo, jf. den ovenfornævnte telepolitiske strategi, hvorefter udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i et regi af et konkurrencemarked. Det kan i øvrigt tilføjes, at kommunerne heller ikke i henhold til lov om erhvervsfremme må yde direkte finansiel støtte til enkeltvirksomheder, jf. 13, stk. 2 i erhvervsfremmeloven (lov nr. 602 af 24. juni 2005, ændret ved 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008) der med henvisning til lovens 9, stk. 6, understreger betydningen af, at kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Statsforvaltningen har derfor anmodet Varde Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. Varde Kommune er tillige anmodet om at oplyse, hvad den agter at foretage i anledning af den aftale, som den daværende Blåbjerg Kommune ifølge sagens oplysninger har indgået med en elforsyningsvirksomhed. Statsforvaltningen finder i øvrigt anledning til at bemærke, at det spørgsmål, der var rejst i den ovenfor nævnte Glamsbjergsag, vedrørte spørgsmålet om lovligheden af, SIDE 16

17 at der på kommunens hjemmeside var en detaljeret og anprisende beskrivelse af hvilken virksomhed, der tilbød forskellige bredbåndsydelser. Det ses derfor ikke, at Statsamtet Sønderjylland i den udtalelse har taget stilling til det spørgsmål, nærværende sag omhandler. Statsforvaltningen har i øvrigt ikke bemærkninger til den del af aftalen, der vedrører salg af overskudskapacitet på markedsmæssige vilkår, samt etablering den fælles portalløsning for hele kommunen, idet statsforvaltningen dog herved forudsætter, at betjeningen af antenneforeningernes netværk sker på markedsmæssige vilkår. I øvrigt : Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Varde Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 17

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. 22-09- 2008 De har den 31. juli 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende forskelsbehandling af de børn, der går i privatskole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 24. marts 2009, hvor du

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune 19-12- 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune har den 4. december 2008 anmodet statsforvaltningen om samtykke til dispensation fra reglerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere