Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:"

Transkript

1 Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, vedrørende den tidligere Brørup Kommunes afgørelse af 9. maj 2005 om nedbringelse af husdyrproduktionen på ejendommen (Y) til 190 slagtesvin. Du har gjort gældende, at Brørup Kommune har truffet en formel forkert afgørelse, og at kommunen af den grund skal trække afgørelsen tilbage. Du har oplyst, at sagen er indbragt for Retten i Esbjerg, der dog har sat sagen i bero på afventning af det kommunale tilsyns udtalelse i sagen. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Statsforvaltningen har noteret sig, at udgangspunktet for overvejelserne om retlig lovliggørelse i den konkrete sag skal være de regler, der var gældende, da dyreholdet efter det oplyste blev etableret i 1996, henholdsvis de senere udvidelser, idet bemærkes, at der løbende er sket visse skærpelser i regelgrundlaget, jf. Miljøstyrelsens skrivelse af 9. september 2008 til Statsforvaltningen Syddanmark. Det må efter statsforvaltningens opfattelse også betyde, at kommunen skal behandle eventuelle udvidelser af dyreholdet efter etableringstidspunktet efter den lovgivning, der var gældende på tidspunktet for udvidelserne. Hvorvidt der er tale om en udvidelse af den lovlige produktion, der kræver anmeldelse, afgøres af kommunen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK OG MED REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /42 SAGSBEHANDLER: IMSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: I den forbindelse bemærkes, at overgangsbestemmelsen i 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 2004 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. ikke kan tillægges vægt i forhold til lovliggørelsessager. Det er Vejen Kommune selv, der skal foretage en vurdering af og træffe afgørelse om, hvorvidt der overhovedet

2 kan foretages en retlig lovliggørelse eller om retlig lovliggørelse er udelukket. Statsforvaltningen konstaterer, at der er uenighed mellem din klient og Vejen Kommune om, hvorvidt kommunen har været orienteret om en svineproduktion på 1000 dyr, herunder om din klient over for kommunen mundtligt har anmeldt et sådant produktionsomfang. Hvorvidt den tidligere Brørup Kommune, nu Vejen Kommune, har haft kendskab til, at det var forudsat af din klient, at der skulle oparbejdes en produktion på 1000 svin om året, herunder spørgsmålet om, hvorvidt kommunen var blevet orienteret herom af din klient, er et bevismæssigt spørgsmål. Statsforvaltningen behandler som alt overvejende hovedregel alle sine sager på skriftligt grundlag. Statsforvaltningen har på grundlag af sagens oplysninger ingen mulighed for at afklare uenigheden om det faktiske handlingsforløb. Det er videre statsforvaltningens opfattelse, at man heller ikke ved indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger fra din klient eller kommunen kan afklare den uenighed, der er om det faktiske handlingsforløb. Vurderingen af det produktionsomfang som en retlig lovliggørelse skal baseres på, må derfor med andre ord ske på baggrund af en egentlig bevisførelse, som finder sted ved domstolene Statsforvaltningen har således ikke kompetence til at foretage en nærmere efterprøvelse af kommunes afgørelse af 9. maj 2005 om nedbringelse af husdyrproduktionen til 190 slagtesvin Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagens anledning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Ifølge den tidligere Brørup Kommune overtager din klient, (X) ejendommen (Y) i På baggrund af en henvendelse fra en borger den 3. marts 2004 vedrørende gener fra slagtesvinsproduktionen på (Y) opdager Brørup Kommune, at ejendommen ikke er regi- SIDE 2

3 streret som en ejendom med erhvervsmæssigt husdyrhold, at dyreholdet ikke fremgår af kommunens databaser, samt at der ikke forefindes dokumenter, hvori dyreholdet er anmeldt. Sydjysk Miljøfællesskab besigtiger ejendommen den 25. marts Af tilsynsrapporten af 3. maj 2004 fremgår, at kommunen ved selvsyn og på baggrund af oplysninger fra din klient kunne konstatere, at dyreholdet består af en årlig produktion af ca slagtesvin fra kg, svarende til 28 dyreenheder. Ifølge en forevist slagteriafregning er der i perioden fra 1. maj 2003 til tilsynstidspunktet leveret 905 slagtesvin. Det konstateres endvidere, at der har været produktion af slagtesvin på ejendommen siden Miljøtilsynsrapporten indeholder blandt andet følgende: ( ) Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 1994 [Brørup Kommune henviser i en note til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.] var der i 1995 anmeldepligt for etablering af erhvervsmæssigt husdyrhold. Da du ikke har anmeldt din husdyrproduktion til kommunen er produktionen ulovlig, og kommunen skal ifølge miljøbeskyttelsesloven sørge for, at det ulovlige forhold lovliggøres. Kommune skal derfor indlede en sagsbehandling svarende til, at produktionen blev anmeldt som etablering pr. 25. marts 2004 (tilsynsdatoen). Sagsbehandlingen skal omfatte vurdering af projektet i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav, krav til indretning og drift mv. Ved tilsynet blev du oplyst om, at staldens beliggenhed bl.a. ikke overholder bekendtgørelsens afstandskrav til nabobeboelse på 50 m ( ). Jf. vedlagte bilag er der ca. 10 m til beboelsen på (Y1) og ca. 45 m til beboelsen på (Y2). Lovgivningen giver ikke mulighed for at dispensere fra afstandskravet og en lovliggørelse af forholdene på din ejendom vil således kun kunne ske ved nedlæggelse af svineproduktionen. Angående anmeldepligten hævdede du at være i god tro eftersom 1. ejendomsmægleren i forbindelse med dit ejendomskøb havde udtalt, at der var mulighed for svineproduktion på ejendommen 1. at du havde betalt skat til Brørup Kommune, som derefter burde være oplyst om eksistensen af svineproduktionen 2. den daværende nabo mundtligt havde accepteret opstarten af svineproduktionen SIDE 3

4 I forlængelse heraf oplyste du, at du mente at have vundet hævd på produktionen. ( ) Du har den 8. juni 2004 oplyst til Brørup Kommune, at din klient er uforstående overfor, at der - efter at have været svineproduktion på ejendommen i 8-9 år - nu skal ske en nedlæggelse af produktionen specielt henset til, at Brørup Kommune må antages at have været vidende om produktionen, men ikke har reageret før. Du bemærker, at din klient på grund af ukendskab til reglerne ikke har fået anmeldt produktionen. Der skal ske en anmeldelse af produktionen, men denne skal ske efter reglerne på det tidspunkt, hvor produktionen startede, idet der hverken er tale om etablering, ændring eller udvidelse af eksisterende dyrehold. Du mener ikke, at en anmeldelse regnet fra tilsynsdatoen er i overensstemmelse med ordlyden i husdyrgødningsbekendtgørelsen. En nedlæggelse af produktionen vil få alvorlige konsekvenser for din klient, som ikke på nogen måde har optrådt illoyalt eller har fortiet oplysninger om sin produktion. Din klient har derimod overholdt alle miljømæssige krav, og der har ikke været klager over produktionen. Du oplyser, at der har været husdyr på ejendommen siden 1930 eller før. Din klient købte ejendommen i 1995 efter, at den tidligere ejer var død, og indsatte svin i stalden i løbet af , og produktionen har siden da udgjort ca slagtesvin årligt. Der har i alle år været registreret husdyrproduktion i CHR-registret. Ifølge din klient har Brørup Kommune gennem 9 år dagligt har tilset rensningsanlægget, som er beliggende 30 m fra ejendommen, uden at have reageret på svineproduktionen. Der henvises endvidere til, at der er betalt skat af produktionen, og at kommunen har haft 4 års regnskab til gennemgang. Til brug for sagens behandling har Brørup Kommune den 18. juni 2004 udarbejdet en miljøteknisk redegørelse, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ( ) 2. Lovgivning Bedømmelse af lovliggørelse af et konstateret ulovligt forhold sker i forhold til den lovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor forholdet konstateres: Ministersvar på Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalgs spørgsmål 546 af 26. september 2001: "Ved vurderingen af om et ulovligt forhold kan godkendes efterfølgende, skal der som udgangspunkt ses bort fra, at forholdet allerede eksisterer. " SIDE 4

5 Bedømmelse skal ske efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler pr. 25. marts Lokalisering Ejendommen er beliggende i ( ). Området er i "Kommuneplan, Brørup Kommune " fastlagt til område 4.BE.l: "Område for blandet bolig og erhverv", zonestatus er landzone. ( ) Afstandskravet til nabobeboelser ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er ikke overholdt. ( ) Ejendommen er dermed omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 3, hvoraf det fremgår, at etablering af erhvervsmæssigt dyrehold ikke er tilladt i en afstand mindre end 50 meter fra nabobeboelse. For svineproduktioner giver bekendtgørelsen ikke mulighed for dispensation fra afstandskravet og der er således ikke mulighed for retlig lovliggørelse - forholdet kan ikke tillades efter ansøgning. ( ) Forholdet skal dermed fysisk lovliggøres ved forbud mod fortsat drift jf. Miljøbeskyttelsesloven 69 stk. 1 (...) Før meddelelse af forbud mod fortsat drift skal der ske forhåndsorientering af virksomheden med særlig vægt på indhentning af oplysninger om forbudets konsekvenser for virksomheden - herunder oplysninger for vurdering af afviklingsperiodens udstrækning. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter 69 stk. l kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Den nugældende lovgivnings hensigt er, at der ikke skal være svineproduktioner indenfor en afstand af 50 m fra nabobeboelse. Ved anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold før 20. marts var der mulighed for at godkende produktioner indenfor 50 m til nabo på vilkår. Med de aktuelle afstande til nabobeboelser ville det have været problematisk at meddele godkendelse på driftsvilkår til produktionen. Dette vurderes med baggrund i lugtberegningen nedenfor. ( ) 5. Høring I forbindelse [med] tilsynsbrev d. 3. maj 2004 er der foretaget partshøring, jf. Forvaltningslovens regler. Høringssvar fra (X)I Advokatfirmaet Alexander Tychsen d. 8. juni: SIDE 5

6 a. Der argumenteres for, at lovliggørelse af produktionen skal ske efter de på etableringstidspunktet gældende regler, da (X) alene på grund af ukendskab til reglerne, ikke har fået produktionen anmeldt. b. Det antages, at Brørup Kommune har været vidende om produktionen fordi kommunen dagligt tilser rensningsanlægget beliggende umiddelbart ved siden af stalden og fordi, der er betalt skat af produktionen. Ad a) Jf. pkt. 2 skal retlig lovliggørelse af et ulovligt forhold se bort fra, at forholdet, dvs. produktionen allerede eksisterer. Bedømmelsen skal i dette tilfælde sammenlignes med etablering på anmeldelsestidspunktet I konstateringen af det ulovlige forhold. At der er handlet i god tro ændrer ikke dette. Ad b) Ansatte i andre af kommunens afdelinger kan ikke forventes at vide, at der er et problem og kommunens afdelinger udveksler ikke informationer om kommunens virksomheder. 6. Konklusion Produktionen er ulovlig, kommunen skal foranledige forholdet lovliggjort, hvis det ikke har underordnet betydning. Der vil ikke efter ansøgning kunne opnås tilladelse til produktion på stedet i dag og det ville have været problematisk at godkende produktionen på vilkår under de "gamle" regler (før 20. marts 2004). Forholdet kan ikke retlig lovliggøres, men skal fysisk lovliggøres ved forbud mod fortsat drift jf. Miljøbeskyttelsesloven 69 stk. 1 ( ). Teknisk Udvalg træffer den 2. august 2004 afgørelse om meddelelse af forbud mod fortsat drift. Forbuddet forhåndsorienteres den 12. august 2004 og den 23. august 2004 modtager kommunen dine kommentarer til forhåndsorienteringen. Din klient er af den opfattelse, at produktionen tidligere har været anmeldt og henviser til, at han over ejendomsskattebilletten i 1997 og 1998 har betalt miljøafgift til husdyrhold. Brørup Kommune har således haft registreret drift på ejendommen, hvilket yderligere kan dokumenteres ved, at din klient har fradragsret for vand til produktionen. Det må således bero på en fejl fra kommunen, at produktionen er blevet slettet eller ikke behørigt anmeldt. Du finder det ikke i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, at kommunen først konstaterer pro- SIDE 6

7 duktionen på tilsynsdatoen, hvorefter denne betragtes som anmeldedatoen, idet kommunen efter din opfattelse, ikke kunne være i tvivl om produktionens eksistens ved kommunens skrivelse af 9. marts Såfremt kommunen måtte fastholde ikke at have haft kendskab til produktionen, er kommunen ved skrivelsen af 9. marts 2004 blevet opmærksom herpå, hvorfor en eventuel anmeldelse skal regnes fra denne dato. Du anfører, at en nedlæggelse af produktionen ikke er mulig i løbet af 3 måneder, idet din klient har en række kontrakter, der skal overholdes. En afslutning af produktionen vil som minimum vil kræve en 6 måneders frist. Brørup Kommune indhenter herefter supplerende oplysninger om produktionsomfanget for perioden Efter modtagelsen af produktionsoplysninger den 5. november 2004 vurderer Brørup Kommune sagen på ny. Teknisk Udvalg beslutter på den baggrund, at din klient skal forhåndsorienteres om, at kommunen agter at meddele indskærpelse om nedbringelse af produktionsomfanget. Din klient forhåndsorienteres herom den 16. marts Du har den 15. april 2005 indsendt følgende bemærkninger vedrørende forhåndsorienteringen: Min klient kan ikke anerkende Deres forhåndsorientering om nedbringelse af produktionen til 190 slagtesvin om året. Da min klient i rettede henvendelse til Brørup Kommune ( ) og havde flere samtaler med denne for at orientere om driften og få fradragsret for vandforbruget, blev det meddelt (A), at bedriften ville ligge på ca slagtesvin om året. ( ) Da min klients produktion endvidere beror på en stiltiende men ikke skriftlig tilladelse fra Brørup Kommune, er der ikke noget skriftlig grundlag for at anslå min klients produktion til 190 slagtesvin om året. Der er alene taget udgangspunkt i min klients faktiske produktion i Da der ikke foreligger noget skriftlig vedr. godkendelsen, og fejlen beror hos Brørup Kommune, må denne fejl komme min klient til gode. Brørup Kommune har på intet tidspunkt siden 1997 rejst spørgsmål til min klients produktion trods kendskabet til denne, og den af kommunen udviste passivitet må medføre, SIDE 7

8 at produktionen af ca slagtesvin pr. år er accepteret og godkendt af kommunen. Hertil bemærkes, at forholdene på min klients ejendom er uændrede siden 1997, der er ikke foretaget udvidelser af stalde eller bygninger siden 1930, og produktionen har ligget på et nogenlunde fast niveau efter de første år, uden at dette har medført reaktioner eller problemer af nogen art. ( ) Hertil bemærkes, at det efter miljøteknisk redegørelse af 18. juni 2004 fremgår, at bedømmelse af en evt. lovliggørelse skal ske på tidspunktet hvor forholdet konstateres, altså 2004, hvorfor det kan undre, at der i forhåndstilsagnet henvises til 29a i bekg. nr af ( ) Teknisk Udvalg træffer den 2. maj 2005 afgørelse om at indskærpe, at produktionsomfanget på ejendommen (Y) nedbringes til en årsproduktion af 190 slagtesvin, og indskærpelsen meddeles (X) den 9. maj 2005: Begrundelse og baggrund: På baggrund af de indsendte oplysninger d. 5. november 2004 konkluderes, at Brørup Kommune med opkrævning af miljøtilsynsbidrag i 1997 har accepteret produktion på ejendommen. De efterfølgende udvidelser er ikke anmeldt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler og det lovlige produktionsomfang for din ejendom fastlægges til årsproduktion af 190 slagtesvin jf. den indsendte dokumentation for produktionsomfanget for Udvidelsen i 1998 var anmeldepligtig jf. den på tidspunktet gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Det bemærkes, at der i den forudgående 3-årsperiode havde været en produktion af mindre omfang. Bemærkninger til forhåndsorientering, modtaget 15. april 2005: 1. (A) oplyser i notat d. 21. april 2005, at han ikke erindrer indholdet af samtaler med (X): Der har været forbindelse med (X) i februar 1998, idet der d. 27. februar 1998 er der sendt et anmeldeskema for installation af en bimåler. Selve indholdet af en samtale i den forbindelse kan (A) ikke erindre. 1. Det kan efter undersøgelse i kommunens arkiv afvises, at virksomheden "er røget ud af systemet" i forbindelse med overdragelse af landbrugstilsynet til det fælleskommunale selskab. 2. Kommunen har ved opkrævning af miljøtilsynsgebyr juridisk set accepteret virksomhedens eksistens på stedet, men ikke accepteret udvidelserne gennem SIDE 8

9 årene, da man hverken direkte eller indirekte har haft kendskab til udvidelserne. Virksomheden har og har ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen gennem årene haft skriftlig anmeldepligt vedr. udvidelse af produktionen. Man kan ikke være fritaget for skriftlig anmeldepligt, uanset, at man hævder at have orienteret mundtligt. 3. Fastlæggelse af den lovlige produktion" på 190 slagtesvin om året er ikke anslået, men fastlagt til at være lig med produktionen i 1997 fordi udvidelsen i 1998 beviseligt var anmeldepligtig, da der i de foregående 3 år havde været en lavere produktion (produktionsoplysninger modtaget d. 5. november 2004). Fastlæggelsen er sket med baggrund i kontinuitetsprincippet -omgivelserne har gennem 3 år vænnet sig til et vist produktionsniveau - uanset der tidligere (før 1995) måtte have været højere produktion. 4. Henvisningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen af i 2. note ( ) viser, at der var anmeldepligt ved udvidelsen i Afgørelsen er ikke hjemlet i denne bekendtgørelse, men i miljøbeskyttelsesloven ( ). Bemærkningerne til forhåndsorienteringen indeholder ikke nye faktuelle oplysninger og ændrer ikke kommunens afgørelse. Til orientering er udvidelse ikke tilladt indenfor en afstand på 50 m til nabobeboelse. En ansøgning om udvidelse i forhold til det definerede lovlige produktionsomfang jf. ovenfor vil medføre afslag efter husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 stk. 1, pkt. 4. Du har i brev af 27. juni 2005 til statsamtet anført, at Brørup Kommunes afgørelse er formelt forkert og ulovlig, og at kommunen derfor skal tilpligtes at trække afgørelsen tilbage. Det er din opfattelse, at kommunen ved sin stiltiende godkendelse og udviste passivitet har anerkendt din klients produktion af slagtesvin. Henset til, at Brørup Kommune ikke tidligere har rejst indsigelser mod din klients produktion, må det lægges til grund, at han har været registreret med den faktiske produktion. Du gør gældende, at Brørup Kommunen som tilsynsmyndighed har pligt til at lovliggøre ulovlige forhold, og at kommunen ved den udviste passivitet har fortabt retten til at kræve forholdet lovliggjort på nuværende tidspunkt. Du bemærker videre, at husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler forudsætter, at dyreenheder opgøres for SIDE 9

10 perioden 1. august 31. juli og altså ikke for et kalenderår. Du anfører, at der efter det oplyste har været svineproduktion på ejendommen siden 1930, hvor der altså må formodes at have foreligget en godkendelse. En ny ejer af ejendommen succederer således i tidligere ejers rettigheder, hvorfor der alene af den grund ikke er tale om en nyetableret eller anmeldepligtig udvidelse af produktionen. Hvis kommunen mener, at lovliggørelse af et ulovligt forhold skal ske i forhold til den lovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor forholdet konstateres, må det undre, at Brørup Kommune i afgørelsen henviser til og vedlægger kopi af bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsen fra Brørup Kommune har den 30. september 2005 indsendt sit høringssvar til statsamtet i form af en indstilling samt en redegørelse udarbejdet af Sydjysk Miljøfællesskab. Af indstillingen fremgår blandt andet følgende: Resume af sagen: Sydjysk Miljøfællesskab konstaterer efter borgerhenvendelse om gene at slagtesvineproduktion ikke er anmeldt og dermed ulovlig svineproduktion på (Y) i marts Sagsbehandlingen forudsætter, at der var tale om start af ny produktion i 1996, hvor der var anmeldepligt. Produktionen er nu i størrelsesordenen slagtesvin pr. år. Sydjysk Miljøfællesskab behandler sagen med henblik på nedlæggelse af produktionen, fordi afstandskrav til nabobeboelser ikke er overholdt. I forbindelse med høring fremkommer dokumentation for, at kommunen i 1997 og 1998 har opkrævet miljøtilsynsbidrag på ejendommen. Med opkrævningen accepterer Brørup Kommune eksistensen af et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen, men ikke omfanget af produktionen. Samlet munder vurderingen af sagen ud i, at Brørup Kommune efter sagens behandling i Teknisk Udvalg 9. maj 2005 meddeler indskærpelse om, at produktionsniveauet nedbringes til lovligt produktionsomfang svarende til årsproduktion af slagtesvin. Fastlæggelsen af lovligt produktionsomfang sker på grundlag af kontinuitetsprincippet : Ved produktionsfald eller manglende produktion i ca. 3 år er etablering eller udvidelse af husdyrproduktion anmeldepligtig. Produktionsoplysninger dokumenterer, at der fra 1998 løbende er udvidet i forhold til et lavere produktionsniveau i perioden SIDE 10

11 I sagsforløbet hævder ejeren at være i god tro, blandt andet fordi, han mener mundtligt at have anmeldt svineproduktionen til kommunen i forbindelse med samtale om fradag for vandafledningsafgift for driftsdelen. Af redegørelsen fra Sydjysk Miljøfællesskab fremgår blandt andet følgende. ( ) Kontinuitetsprincippet Sagens behandling bygger for en stor del på "kontinuitetsprincippet" jf. vedlagte kopi af Skov- og Naturstyrelsens brev den 18. november 2002 til Landbrugets Rådgivningscenter. Jf. 2. afsnit finder Skov- og Naturstyrelsen, at afgørelser truffet af Miljøankenævnet og Miljøklagenævnet og en afsagt Landsretsdom om kontinuitetsbrud i relation til miljøgodkendte virksomheder, i princippet kan anses som retningsgivende ved bedømmelsen af, om der ligger kontinuitetsbrud i forhold til et husdyrbrug omfattet af husdyrgødnings-bekendtgørelsen. Der er således praksis for, at det er en forudsætning for en tilladelse / godkendelse, at produktionsniveauet har en vis kontinuitet. Ved produktionsfald eller manglende produktion i ca. 3 år vil etablering eller udvidelse af husdyrproduktion således være anmeldepligtig. Baggrunden er jf. side 2 i Skov- og Naturstyrelsens brev, at "omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at produktionen ligger på det niveau, som har været i en periode." ( ) 2. Forbud mod forsat drift I denne fase forudsætter sagsbehandlingen kontinuitetsbrud i produktionen før (X)' etablering af slagtesvineproduktion i 1996 og på baggrund af Miljøteknisk Redegørelse, SMF 18. juni 2004 træffer Teknisk Udvalg 2. august 2004 afgørelse om meddelelse af forbud mod fortsat drift. ( ) 3. Indskærpelse Advokat Mads Kobberø, Advokatfirma Bech-Bruun Dragsted inddrages som Brørup Kommunes rådgiver i sagen og der indhentes supplerende oplysninger om omfanget af ejendommens svineproduktion for perioden Efter modtagelse af produktionsoplysninger den 5. november 2005 vurderer Brørup Kommune sagen på ny. Denne vurdering ændrer sagsbehandlingen fra "forbud mod fortsat drift" til "indskærpelse om reduktion til lovligt produktionsomfang." Begrundelsen er, at produktionsoplysninger ikke kan dokumentere "kontinuitetsbrud" ved produktions start i 1996 og at Brørup Kommune med opkrævning af miljøtilsynsbidrag i 1997 og 1998 (jf. Miljø- og energiministeriets Bekendtgørelse nr. 284 af 22. april 1996 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyt- SIDE 11

12 telsesloven) har accepteret en husdyrproduktion af ikke nærmere defineret omfang på ejendommen på daværende tidspunkt. ( ) Brørup Kommune accepterer således eksistensen af husdyrproduktion i 1997 og 1998, men Brørup Kommune kan ikke på nogen måde bekræfte, at der mundtligt er anmeldt husdyrproduktion på årsproduktion af slagtesvin -jf. indskærpelsen 9. maj 2005 ( ) En mundtlig anmeldelse er under alle omstændigheder ikke tilstrækkelig til at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anmeldepligt og dokumentation. Fastlæggelse af lovligt produktionsomfang Kontinuitetsprincippet og indsendte produktionsoplysninger ligger til grund for fastlæggelse af omfanget af ejendommens lovlige produktionsomfang. ( ) (X) overtager ejendommen 1. maj 1995 og etablerer ifølge de indsendte produktions- oplysninger svineproduktion i Udvidelsen i 1998 fra 190 slagtesvin pr. år til 584 slagtesvin pr. år er anmeldepligtig, fordi der i den forudgående 3-årsperiode har været en produktion af mindre omfang. Uanset der før 1995 måtte have været større produktionsomfang er der dokumenteret kontinuitetsbrud i perioden Produktionsomfanget i 1997 fastlægges derfor som ejendommens lovlige produktionsomfang. AT's klage anfægter, at Brørup Kommune anvender kalenderåret som referenceperiode i forbindelse med fastlæggelse af lovligt produktionsomfang. Det er ikke krav, at vurderingen skal relateres til planperioden og da der her er tale om en opgørelse over 9 år, har det ingen konsekvens for sagens udfald. I sin klage til tilsynsrådet skriver AT, at Brørup Kommune indskærper med forkert hjemmelsangivelse - en ophævet husdyrgødningsbekendtgørelse. Som anført i indskærpelsen den 9. maj 2005, afsnittet "Bemærkninger til forhåndsorientering, modtaget 15. april 2005" pkt. 5 er indskærpelsen ikke hjemlet i den ophævede husdyrgødningsbekendtgørelse. Den ophævede husdyrgødningsbekendtgørelse er anvendt til underbygning af begrundelsen for sagsbehandlingen - der har på et hvert tidspunkt i produktionsperioden været anmeldepligt for etablering og udvidelse af husdyrproduktion. Indskærpelsen er som anført i Brørup Kommunes brev 9. maj 2005 meddelt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 68 (..). SIDE 12

13 Det fremgår af kommunens udtalelse, at svineproduktionen i perioden har fordelt sig som følger: svin svin svin svin svin svin svin svin Du har den 24. oktober 2005 anført overfor statsamtet, at der - for at kunne søge støtte i kontinuitetsprincippet - skal foreligge manglende udøvelse af virksomheden i i hvert fald mere end 3 år, jf. miljøministeriets skrivelse af 18. november 2002, og at det er nok for en etablering, at husdyrholdet er indsat inden for denne frist. Du finder således ikke, at kontinuitetsprincippet kan finde anvendelse i nærværende sag. I relation til produktionsåret bemærker du, at din klient for produktionsåret 1. august juli 1997 har haft en produktion på 282 slagtesvin, hvortil kommer, at Deres klient inden den 1. april 1998 havde næsten fuld besætning i stalden. Brørup Kommune har den 12. oktober 2006 på anmodning fra statsamtet uddybet baggrunden for indskærpelsen af 9. maj 2005: Hjemmel Indskærpelsen er meddelt med hjemmel i 68 kommunen skal forlange den ulovlige svineproduktion lovliggjort og i 69 stk. 1 - kommunen skal meddele den ansvarlige for virksomheden, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør (note i jf. Brørup Kommunes indskærpelse ). Der er ikke specielt henvist eller angivet hjemmel i punkterne 1) 4) i 69 stk. 1. Sydjysk Miljøfællesskab anser ikke punkterne for at være hjemmelsgrundlag, men Miljøbeskyttelseslovens oplysning om/anvisning af muligheder SIDE 13

14 (blandt eventuelle andre) som tilsynsmyndigheden kan benytte sig af, når et ulovligt forhold skal bringes til ophør. Der henvises til Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer af Jørgen Bjerring og Gorm Møller. Om 69 stk. 1 afsnit 2 på side 622 beskrives, at bestemmelserne i stk. 1 s underpunkter ikke indeholder en udtømmende angivelse af, hvilke håndhævelsesmidler, der umiddelbart står til tilsynsmyndighedens rådighed. Begrundelse for indskærpelse Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 6/2005 af 1. november 2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven pkt. 1.2 siger grundlæggende om tilsynsmyndighedens forpligtelse ved konstatering af ulovligt forhold: ( ) Brørup Kommune har meddelt indskærpelse, da (X) skulle pålægges at ophøre med et ulovligt forhold, dvs. virksomhedens lovlige produktionsomfang er indskærpet. Med indskærpelsen pålægges (X) fysisk at lovliggøre det ulovlige forhold. Retlig lovliggørelse er jf. indskærpelsens sidste afsnit ikke mulig. ( ) En indskærpelse er således begrundet i, at der rent faktisk efter kommunens opfattelse foreligger et ulovligt forhold, som det også er anført i selve indskærpelsen. Der er således ikke tale om en afgørelse, der retter sig imod og begrænser en lovlig aktivitet, men derimod en inden for miljøområdet helt sædvanlig håndhævelsesmæssig reaktion på et ulovligt forhold. Kommunen har således ikke blot en ret, men i henhold til miljøbeskyttelsesloven en pligt til at iværksætte håndhævelse over for et ulovligt forhold. Vedrørende spørgsmålet om, hvilket retsgrundlag, der skal anvendes i lovliggørelsessagen, har kommunens advokat efterfølgende henvist til Skov- og Naturstyrelsens notat af 26. maj 2005 i Bilka-sagen, side 1, 6. afsnit, hvoraf fremgår følgende: Det fremgår af amtsrådets forslag til regionplantillæg, at en retlig lovliggørelse skal ske på det nuværende regelgrundlag Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen er enig heri. Advokaten har herudover henvist til Håndhævelsesbetænkningen (betænkning nr. 981 af 1983 om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen) afsnit 6.1 og 6.2., særligt afsnit 6.2.4, hvoraf fremgår, at der ved en retlig lovliggørelse; helt må ses bort fra, at forholdet allerede er blevet etableret. SIDE 14

15 Statsamtet anmoder på den baggrund den 21. november 2006 Miljøstyrelsen om en generel og vejledende udtalelse om, hvilket retligt grundlag der skal anvendes ved lovliggørelsen af et vurderet ulovligt forhold. Miljøstyrelsen udtaler således den 9. september 2008 således til (nu) Statsforvaltningen Syddanmark: Statsforvaltningen Syddanmark har den 21. november 2006 anmodet Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, om en generel og vejledende udtalelse om, hvilket retligt grundlag, der skal anvendes ved lovliggørelsen af konstaterede ulovlige erhvervsmæssige husdyrhold som led i statsforvaltningens behandling af en konkret klagesag. Statsforvaltningen har fremsendt en række sagsakter til belysning af den konkrete sag. (klage over den tidligere Brørup Kommunes afgørelse af 9. maj 2005 om nedbringelse af husdyrproduktionen på ejendommen (Y)). Det fremgår bl.a. af de foreliggende sagsakter, at der verserer en strid mellem den tidligere Brørup Kommune og ejeren af (Y), som overtog ejendommen i maj 1995 om, hvor stor en svineproduktion, der lovligt kan produceres på ejendommen. Der ses endvidere divergerende påstande mellem parterne om, hvilket retsgrundlag der skal anvendes ved en retlig lovliggørelse af slagtesvinproduktionen på ejendommen. Statsforvaltningen har i den forbindelse anmodet om styrelsens vurdering af, om det af Brørup Kommunes advokat Mads Kobberø citerede, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 4. april 2006 i den såkaldte "Bilka-sag", er relevant i den pågældende sag. Følgende anføres på side 14: "Naturklagenævnet finder, at uanset sagens forhistorie må spørgsmålet om den retlige lovliggørelse af varehuset i overensstemmelse med nævnets praksis afgøres efter de nugældende lovbestemmelser," og Skov- og Naturstyrelsens notat af 26. maj 2005 i "Bilkasagen", side 1, 6. afsnit: "Det fremgår af amtsrådets forslag til regionplantillæg, at en retlig lovliggørelse skal ske på det nuværende regelgrundlag... Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen er enig heri." Derudover har Statsforvaltningen anmodet styrelsen om i relation til sager om ulovlige erhvervsmæssige husdyrhold at oplyse om rækkevidden af den daværende miljø- og energiministers besvarelse af spørgsmål nr. 546, stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 26. september 2001 SIDE 15

16 "Ved vurderingen af om et ulovligt etableret forhold kan godkendes efterfølgende, skal der som udgangspunkt ses bort fra at forholdet allerede eksisterer." Statsforvaltningens umiddelbare opfattelse er, at ovennævnte besvarelse ikke forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt en retlig lovliggørelse af et konstateret ulovligt forhold, som i det foreliggende tilfælde, skal bedømmes ud fra de bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for etableringen af det ulovlige forhold, eller om bedømmelsen skal ske ud fra de bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for konstateringen af det ulovlige forhold. Statsforvaltningen konstaterer i øvrigt, at de to ovennævnte citerede udtalelser ikke vedrører ulovlige forhold i medfør af miljøbeskyttelsesloven, men at de vedrører forhold i medfør af planloven. Det fremgår derudover af Statsforvaltningens henvendelse, at domstolspraksis, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand mv. og den juridiske litteratur i øvrigt har været gennemgået, og det er herefter samlet set Statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at spørgsmålet om, hvilket retligt grundlag, der skal anvendes ved lovliggørelsen af et vurderet ulovligt forhold i en sag som den foreliggende, ikke er fuldstændigt klart. Det er på denne baggrund Statsforvaltningen anmoder om en generel og vejledende udtalelse om, hvilket retligt grundlag, der skal anvendes ved lovliggørelsen af konstaterede ulovlige erhvervsmæssige husdyrhold. Miljøstyrelsen, der den 1. oktober 2007 har overtaget ansvaret for miljøreguleringen af landbrug fra Skov- og Naturstyrelsen som led i strukturændringer i Miljøministeriet, skal i anledning af Statsforvaltningens anmodning komme med følgende generelle og vejledende udtalelse: Udgangspunktet for Miljøstyrelsens generelle opfattelse af, hvilket retligt grundlag der skal anvendes ved lovliggørelsen af konstaterede ulovlige erhvervsmæssige husdyrhold, er understøttet af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand (FOB 1984, side 131) og Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer af Jørgen Bjerring og Gorm Møller, 1998, 1. udgave, 1. oplag, side 618 ff. Det fremgår heraf, at miljøbeskyttelsesloven ikke har taget stilling til, hvilket retligt grundlag der skal anvendes, når det retlige grundlag er ændret siden det ulovlige forholds etablering. På disse områder gælder således de almindelige, forvaltningsretlige regler. SIDE 16

17 Det følger bl.a. heraf, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt skal tage stilling til, om der kan ske retlig lovliggørelse, og at en efterfølgende, retlig lovliggørelse som udgangspunkt skal vurderes ud fra de bestemmelser, der var gældende, da den pågældende aktivitet blev etableret. Miljøstyrelsen kan endvidere udover ombudsmandssagen FOB henvise til følgende to Miljøklagenævnsafgørelser, henholdsvis af 14. november 1997 og af 20. juli 'I den første sag opstod et ulovligt forhold omkring vandindvindingen til et dambrug i 1991, hvor den hidtidige tilladelse udløb. Lovgivningen om vandindvindingstilladelser blev skærpet i Med henvisning til ovennævnte ombudsmandsafgørelse anførte Miljøklagenævnet, at spørgsmålet om forlængelse af vandindvindingstilladelsen som udgangspunkt skulle vurderes på grundlag af de bestemmelser i vandforsyningsloven, der var gældende i 1991, hvorfor nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i amtet som førsteinstans. Nævnet tilføjede, at det ikke herved havde taget stilling til, om amtet kunne eller burde træffe en afgørelse med samme indhold. Den anden sag drejede sig ligeledes om en vandindvindingstilladelse. I denne sag var problemstillingen dog, at en del af administrationsgrundlaget en af amtet godkendt vandforsyningsplan var tilvejebragt ca. 11/2 år efter, at ansøgning om lovliggørelse var indgivet. Nævnets afgørelse ligger på linie med den ovennævnte fra De to afgørelser vedlægges til orientering i form af uddrag af Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD og MAD ). Udover den litteratur, Statsforvaltningen har henvist til, kan Miljøstyrelsen tillige henvise til Mogens Moe, Miljøret, 5. udg., side 343, hvori følgende anføres: "Lovliggørelsessagen foregår i praksis på grundlag af den lovgivning, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. Stilles sagen på spidsen, er det imidlertid principielt det rigtigste at behandle sagen på grundlag af den lovgivning, som gjaldt, da det ulovlige forhold blev etableret." (Der henvises herefter til ombudsmandsudtalelsen, jf. FOB , og Miljøklagenævnsafgørelsen, jf. MAD ). På baggrund af ovennævnte er det Miljøstyrelsens opfattelse, at udgangspunktet for overvejelserne om retlig lovliggørelse i den konkrete sag skal være de regler, der var gældende, da dyreholdet (svineproduktionen) efter det oplyste blev etableret i 1996, henholdsvis de senere udvidelser, idet bemærkes, at der løbende er sket visse skærpelser i regelgrundlaget. SIDE 17

18 Reglerne findes i dag i den såkaldte husdyrgodkendelseslov (lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) og tilhørende godkendelsesbekendtgørelse for husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug). Derudover kan nævnes, at visse generelle krav til husdyrbrugs indretning og drift, herunder til stalde og lignende indretninger til dyr, samt alle former for opbevaring og anvendelse af gødning m.v. er fastsat i den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. For så vidt angår Miljø- og Energiministerens besvarelse af spørgsmål 546 fra 2001 er Miljøstyrelsen umiddelbart enig med Statsforvaltningen i, at svaret ikke forholder sig til, om en retlig lovliggørelse skal vurderes efter de regler, der gjaldt på tidspunktet for etableringen af det ulovlige forhold eller efter nugældende regler. Det samme gælder for den citerede passus fra håndhævelsesbetænkningen fra Miljøstyrelsen finder endelig, at spørgsmålet om regelgrundlaget for vedtagelse af et regionplantillæg i Bilkasagen ikke er relevant i en retlig lovliggørelsessag om et konstateret ulovligt husdyrhold. Vejen Kommune oplyser ved brev af 24. marts 2009, at kommunen ikke er enig i Miljøstyrelsens fortolkning, idet Miljøstyrelsen ikke har taget stilling til overgangsreglerne for den aktuelle type sager. Kommunen vedlægger i den forbindelse et notat af 2. oktober 2008 udarbejdet af kommunens advokat: (..) 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at fremkomme med et råd om sagens videre forløb, efter at Miljøstyrelsen er fremkommet med deres afgørelse i sagen. 2. Opsummering I en generel og vejledende udtalelse til statsforvaltningen redegør Miljøstyrelsen for, at det i den aktuelle sag er de regler, der var gældende, da dyreholdet efter det oplyste blev etableret i 1996, henholdsvis de senere udvidelser, der skal anvendes, når der skal foretages retlig lovliggørelse. Baggrunden for sagen er, at kommunen i 2004 blev opmærksom på, at der var etableret et ulovligt erhvervsmæssigt dyrehold på (Y). Der er tale om en udvidelse af en husdyrproduktion udover 15 DE, og udvidelsen foretages i SIDE 18

19 staldbygninger, der er lokaliseret 10 m fra nabobebyggelse. 3. Kort om Miljøstyrelsens udtalelse Af Miljøstyrelsens udtalelse fremgår det, at miljøbeskyttelsesloven ikke har taget stilling til, hvilket retligt grundlag der skal anvendes, når det retlige grundlag er ændret siden det ulovlige forholds etablering. Dette er korrekt, men det må bemærkes, at reglerne for drift af landbrug generelt forholder sig til, hvordan lovlig virksomhed skal indrettes. I den forbindelse er der i en lang række bekendtgørelser om regulering af landbrug taget stilling til, hvordan verserende sager skal behandles, og det er min opfattelse, at man ved afklaring af, hvad der gælder for ulovlig virksomhed, må skeles til, hvad der gælder for verserende sager. 4. Redegørelse for anvendelse af nugældende regler En udvidelse af husdyrproduktion uden anmeldelse er ulovlig. Som en generel begrundelse for, at det må være de nugældende regler, der skal anvendes, når en ulovlig udvidelse skal retlig lovliggøres efterfølgende, kan anføres et omgåelsessynspunkt. Driftsherren, der foretager ulovlige udvidelser, ville ellers stilles væsentligt bedre end de driftsherrer, der "stiller op i køen" til den kommunale sagsbehandling og eventuelt rammes af overgangsregler, fordi kommunen ikke inden en overgangsdato for ikrafttrædelse af skærpede regler har ressourcer til at sagsbehandle ansøgningen. Når reglerne skærpes, er det almindelig praksis, at verserende sager færdigbehandles efter de nye regler, hvis ikke der er fastsat overgangsregler, der regulerer området, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af den 22. august 2007, j.nr. MKN , og hvis der er fastsat overgangsregler, så behandles den verserende sag efter disse regler, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af den 2. juli 2007, j.nr. MKN Da udvidelsen på (Y) blev foretaget i 1996, eksisterede der en regel om, at udvidelser af husdyrproduktion inden for en afstand på 50 m fra nabobeboelse ikke måtte påbegyndes, før der var meddelt godkendelse, jf. den dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1994 [advokaten henviser i en note til husdyrgødningsbekendtgørelse nr fra 1994], 29 a, stk. 4, jf. 4. Denne regel videreføres i husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 2002 [advokaten henviser i en note til husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002], 30, stk. 5, jf. 4, stk. 3. SIDE 19

20 Da den ulovlige udvidelse blev opdaget ved tilsyn den 25. marts 2004, var ændringsbekendtgørelsen [advokatens henviser i en note til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. nr. 161 af den 17. marts 2004] fra 2004, som indførte en forbudszone for udvidelser inden for 50 m fra nabobeboelse, trådt i kraft. Denne bekendtgørelse fastsætter overgangsregler om lokaliseringsgodkendelser. Af 2, stk. 2, fremgår det, at det alene er sager, hvor der er indgivet anmeldelse inden den 20. marts 2004, der kan færdigbehandles efter husdyrgødningsbekendtgørelsen fra Da ansøgningen ikke var indkommet inden den 20. marts 2004, er kommunen afskåret fra at meddele lokaliseringsgodkendelse. Såfremt ansøgningen var indkommet inden den 20. marts 2004, og der skulle indledes en sagsbehandling om lokaliseringsgodkendelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 2002, ville landmanden ikke have en ret til at få en lokaliseringsgodkendelse/dispensation fra afstandsgrænsen på 50 m til at udvide. Dette ligger i opbygningen af 4 om lokaliseringsgodkendelse, at kommunen alene kunne meddele dispensation fra afstandsgrænserne, hvor der kunne stilles sådanne vilkår, der hindrer risiko for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne. 5. Kommunens valgmuligheder Som jeg ser det, har kommunen i sagens videre forløb 2 muligheder: 1. Meddele statsforvaltningen, at den tager Miljøstyrelsens udtalelse til efterretning, og at den derfor vil genoptage sagen om lokaliseringsgodkendelse. En lokaliseringsgodkendelse er en dispensation fra afstandskravene i husdyr- gødningsbekendtgørelsen, og en genoptagelse vil derfor betyde, at kommunen skal ind i en vurdering af, om der kan gives dispensation fra afstandsbestemmelserne efter 4 i den dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse4. Kommunen kan alene meddele lokaliseringsgodkendelse, hvis den vurderer, at der kan stilles sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne hindres. 2. Meddele statsforvaltningen, at den ikke er enig i Miljøstyrelsens udtalelse, da kommunen mener, at en sagsbehandling om lokaliseringsgodkendelse baseret på de i 1996 gældende regler vil være i strid med overgangsreglerne i 2, stk. 2, i husdyrgød- SIDE 20

21 ningsbekendtgørelsen fra 2004, og at Miljøstyrelsen ikke forholder sig til disse konkrete overgangsregler. Det kunne i den forbindelse anføres, at kommunen naturligvis vil se anderledes på det, hvis statsforvaltningen meddeler, at kommunen i strid med bekendtgørelsens overgangsregler skal anvende de "gamle' regler. Ud fra en juridisk og rimelighedsbetragtning anbefaler jeg nr. 2. Statsforvaltningen anmodede Miljøstyrelsen forholde sig til advokatens bemærkninger. Miljøstyrelsen har den 5. november 2009 svaret således: [advokaten] henviser i notatet til bekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 2004 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Af bekendtgørelsens 2, stk. 2 følger, at "sager om udvidelse, ændring eller etablering af husdyrbrug, herunder stalde og lignende, og gødningsopbevaringsanlæg, hvortil der inden den 20. marts 2004 er indgivet anmeldelse... færdigbehandles efter de indtil da gældende regler i 3-4 og 6 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v." Miljøstyrelsen finder, at den netop beskrevne overgangsregel finder anvendelse ved behandlingen af verserende sager, dvs. i henhold til lovgivningen indgivne, men ikke færdigbehandlede sager om udvidelse, ændring eller etablering af husdyrbrug. For så vidt angår fortolkningen af ordlyden af den ovenfor refererede 2, stk. 2, stiller Miljøstyrelsen sig således enig med [advokaten]. Miljøstyrelsen er imidlertid uenig i [advokatens] betragtninger af bestemmelsens betydning i forhold til lovliggørelsessager. I Miljøstyrelsens skrivelse af 9. september 2008 er redegjort for Miljøstyrelsens synspunkt, at sager om retlig lovliggørelse af husdyrbrug, skal vurderes på baggrund af retsgrundlaget, som dette så ud på tidspunktet for det ulovlige forholds opståen. I relation til den konkrete sag om husdyrbruget beliggende (Y), er det Miljøstyrelsens opfattelse, at overvejelser om retlig lovliggørelse, skal baseres på de regler, der var gældende, da husdyrbruget blev etableret i Vedrørende vurderingen af, om kommunen overhovedet kan foretage SIDE 21

22 retlig lovliggørelse, eller om retlig lovliggørelse er udelukket, henviser Miljøstyrelsen til den omfattende miljøretlige litteratur om emnet[1]. Udgangspunktet for valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse er, at retlig lovliggørelse meddeles, hvis tilladelse ville være blevet givet, hvis der forinden det ulovlige forholds etablering var ansøgt herom. Udgangspunktet modificeres blandt andet på baggrund af beskyttelseshensyn og god/ond tro hos den borger, der har begået det ulovlige forhold. Det skal herved bemærkes, at retlig lovliggørelse ikke udelukker sanktionering af det begåede ulovlige forhold[2]. Selvom der sker retlig lovliggørelse, vil det derfor være muligt at sanktionere det ulovlige forhold: at husdyrbruget oprindeligt blev etableret uden den nødvendige godkendelse og siden har bestået uden godkendelse. I relation til den konkrete sag kan kommunen således vælge at lovliggøre sagen retligt, og eventuelt i forlængelse af lovliggørelsen, politianmelde landmanden med anmodning om bødestraf for at have drevet husdyrbruget uden den lovpligtige godkendelse fra tidspunktet for etableringen i 1996 og frem til tidspunktet for den retlige lovliggørelse. Den ovenfor beskrevne overgangsregel vedrører verserende sager om forhold, der endnu ikke er etableret. Sager om (retlig) lovliggørelse vedrører i modsætning hertil allerede etablerede og ulovlige forhold. Fokus i lovliggørelsessager er dobbelt: Lovliggørelsessagen gennemføres for det første for at formå et ulovligt forhold lovliggjort (enten fysisk eller retligt), og for det andet for eventuelt at sanktionere det begåede ulovlige forhold overfor den borger, der har overtrådt den miljøretlige regulering. I forhold hertil er overgangsregler fastsat ud fra borgernes indrettelseshensyn, således at netop verserende sager kan færdigbehandles på baggrund af de regler, der var gældende, da borgerne tog skridt til at starte sagerne, eksempelvis ved indsendelse af ansøgning om etablering af husdyrbrug. På baggrund af det ovenfor anførte, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at [advokatens] omgåelsessynspunkt må afvises som irrelevant ved lovliggørelsessager. Overgangsreglen er fastsat ud fra et indrettelseshensyn, som efter Miljøstyrelsens vurdering ikke omgås ved en retlig lovliggørelse, der eventuelt gennemføres i forbindelse med en sanktionering af det ulovlige forhold. SIDE 22

23 Endvidere må [advokatens] omgåelsesbetragtning afvises, fordi betragtningen i realiteten dækker over en generel og principiel diskussion/kritik af hele det miljøretlige godkendelsessystem i forhold til muligheden for retlig lovliggørelse. [Advokaten] anfører i afsnit 4 i sit notat af 2. oktober 2008: "Driftsherren, der foretager ulovlige udvidelser, ville ellers stilles væsentligt bedre end de driftsherrer, der "stiller op i køen" til den kommunale sagsbehandling og eventuelt rammes af overgangsregler, fordi kommunen ikke inden en overgangsdato for ikrafttrædelse af skærpede regler har ressourcer til at sagsbehandle ansøgningen." [Advokatens] synspunkt er således, at den driftsherre der ser stort på regler om godkendelsespligt stilles bedre end den driftsherre, der overholder sådanne regler, fordi førstnævnte driftsherre da blot senere kan håbe på retlig lovliggørelse. Som det ses omfatter [advokatens] synspunkt i realiteten ikke blot sager omfattet af den ovenfor nævnte overgangsregel, men enhver sag, der omfattes af en miljøretlig regel om godkendelsespligt forud for etablering af et bestemt forhold. Denne diskussion knytter sig generelt og principielt til godkendelsessystemer i forhold til retlig lovliggørelse og ikke blot til betydningen af konkrete overgangsbestemmelser. Centralt for diskussionen er en rimelighedsbetragning over, hvorvidt de borgere, der bevidst overtræder lovgivningen ved en efterfølgende retlig lovliggørelse skal stilles bedre, end de borgere, der vælger at følge lovgivningen. Det ligger fast, at retlig lovliggørelse fortsat anerkendes og anvendes i praksis og teori, uanset principielle diskussioner herom og kritik af betydningen i forhold til det miljøretlige godkendelsessystem. Sammenfattende er det Miljøstyrelsens opfattelse at: - Spørgsmål om retlig lovliggørelse må vurderes på baggrund af retsgrundlaget på tidspunktet for det ulovlige forholds etablering, jf. Miljøstyrelsens skrivelse af 9. september Overgangsbestemmelsen i 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 2004 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. omfatter verserende sager, dvs. i henhold til lovgivningen indgivne, men ikke færdigbehandlede sa- SIDE 23

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere