Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Puljeansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

2

3 Puljeansøgning Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets navn: Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade 2. Projektets målsætning: pårørende oplever genoptræning og rehabilitering som sammenhængende og Projektet skal medvirke til, at borgere med erhvervet hjerneskade og deres præget af høj organisatorisk og faglig kvalitet. 3. Projektperioden: 1. januar 2012 til 31. december Generelle oplysninger. 4.1 Projektejer: Afdelingschef Per Petersen Handicap & Psykiatri Tlf.: Projektleder: Indtil der ansættes en hjerneskadekoordinator, der også bliver projektleder, varetages projektlederrollen af en arbejdsgruppe nedsat på tværs af afdelinger i kommunen Organisation: Sundheds & Omsorgs forvaltningen Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa 4.4 Målgruppe: Borgere i Aabenraa Kommune med nyerhvervet hjerneskade. (jf. diagnosegrupperne i Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade ) 5. Arbejdsgrundlag. 5.1 Baggrund for projektet: Tværsektorielt samarbejde I Region Syddanmark nedsættes i 4. kvartal 2011 en tværsektoriel arbejdsgruppe til implementering af forløbsprogrammer på senhjerneskadeområdet. Arbejdsgruppen er forankret i Sundhedsaftaleorganiseringen, ligesom implementeringen også vil blive forankret i dette regi. Samordningsforummet SOF i Syd har ansvaret for implementering af Sundhedsaftalerne i det geografiske område, der dækker de fire sønderjyske kommuner. SOF i Syd har nedsat en fast arbejdsgruppe for senhjerneskade området, hvor både primær og sekundær sundhedssektor er repræsenteret. Arbejdsgruppen skal følge og medvirke til kvalitetssikring og udvikling af senhjerneskadeområdet på tværs af sektorerne. Her arbejdes bl.a. med kvalitetssikring og udvikling af sektorovergangene og sammenhængende forløb for patienter med senhjerneskade. Det sker bl.a. via audit og udarbejdelse af forløbsbeskrivelse for målgruppen. Forløbsbeskrivelsen for senhjerneskadede skal supplere den samarbejdsaftale omkring indlæggelse og udskrivelse (Sam:Bo), der gælder i relation til alle patienter i Region Syddanmark. Således er samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger systematiseret / reguleret via Sundhedsaftalen og de deraf følgende aftaler. I praksis opleves at dette inter-organisatoriske samarbejde fungerer hensigtsmæssigt.

4 Samarbejde mellem de fire Sønderjyske Kommuner Alle sønderjyske kommuner sigter mod at etablere en hjerneskade koordinator funktion. Disse koordinatorer skal samarbejde med henblik på at styrke den kommunale og den tværsektorielle indsats til borgere med senhjerneskade i Sønderjylland. Samarbejdet skal fremme neurofaglige kompetencer for at opnå rehabiliteringsindsatser at høj faglig kvalitet. Dette skal bl.a. ske gennem: Fælles faglig videndeling og erfaringsudveksling samt mulighed for at kunne trække på fagpersoner med særlige kompetencer vedr. senhjerneskade i hele Sønderjylland. Opbygning af et organisatorisk forankret netværk en vej ind i de fire kommuner Koordination af de tværsektorielle og faglige indsatser på tværs af kommunegrænser. Implementering af Forløbsbeskrivelse for patienter/ borgere med senhjerneskade Forløbsbeskrivelsen er for at forbedre rehabiliteringsforløb for borgere med en senhjerneskade. Tilbud i Aabenraa Kommune I Aabenraa Kommune er der flg. tilbud omkring rehabilitering / genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade set i relation de niveauer, der beskrives i forløbsprogrammerne. Rehabilitering på basalt niveau Borgere, der er udskrevet til hjemmet og har behov for praktisk bistand og/eller personlig pleje modtager hjælp af personale, der qua grunduddannelser har basal neurofaglig viden. Hverdagsrehabilitering indgår derfor som et led i de daglige indsatser hos borgerne. Organisatorisk placering: Afd. Pleje & Omsorg, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. Borgere med senhjerneskade, der har behov for pædagogisk støtte som følge af kognitive skader støttes af pædagogisk uddannet personale, med neuropædagogisk viden. Organisatorisk placering: Afd. Handicap & Psykiatri, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. Borgere med en genoptræningsplan modtager såvel fysisk som kognitiv træning fra ergo- og fysioterapeuter med neurofaglig viden på grunduddannelsesniveau. Organisatorisk placering: Afd. Sundhed & Forebyggelse, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. På jobcentret afklares arbejdsevne til målgruppen i et tværfagligt team med neurofaglig viden på grunduddannelsesniveau og på tilsvarende vidensniveau tilbydes her træning m.m. med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Organisatorisk placering: Afd. Jobcenter, Arbejdsmarked & Social forvaltningen. Rehabilitering på avanceret niveau Kommunen har ergo- og fysioterapeuter ansat i området Træning & Forebyggelse. Nogle af disse terapeuter har en særlig uddannelse indenfor genoptræning og vedligeholdende træning af mennesker med senhjerneskade. De gennemfører træning i relation til både fysiske og kognitive skader samt vejledning af øvrige personalegrupper i relation til træning i hverdagen. Organisatorisk placering: Afd. Sundhed & Forebyggelse, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. Rehabilitering på specialiseret niveau Aabenraa Kommune har 2 centre, der varetager rehabilitering på specialiseret niveau: Hjernecenter Syd og Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK). Hjernecenter Syd er et bo- og aktivitetstilbud til borgere med erhvervede hjerneskader. Centeret har ekspertise i rehabilitering med fokus på kognitiv samt fysisk støttende og vedligeholdende træning. Der arbejdes neuropædagogisk i tværfaglige teams.

5 Organisatorisk Placering: Afd. Handicap & Psykiatri, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. CHK tilbyder udredning, undervisning, rådgivning og vejledning af borgere og pårørende i relation til børn og voksne med kognitive vanskeligheder og sprog/taleproblemer som følge af senhjerneskade. CHK forestår ovenstående både på Sygehus Sønderjylland og i de fire Sønderjyske kommuner og følger dermed patienterne både i primær og sekundær sektor. Organisatorisk placering: Afd. Sundhed & Forebyggelse, Sundhed & Omsorgsforvaltningen. Ud over tilbud til borgere/pårørende yder begge centre vejledning og supervision til personale i forbindelse med komplekse forløb for senhjerneskadede. Visitation til ydelser Visitation til ydelser til borgere med hjerneskade tildeles af sagsbehandlere evt. med neurofaglig viden fra forskellige grunduddannelser. Visitation til genoptræning på baggrund af Sundhedsloven sker via henvisning fra det regionale sygehusvæsen Ydelser der leveres fra CHK visiteres direkte fra det regionale sygehusvæsen. Der er beskrevet generelle visitationskriterier for tildeling af ydelser i kommunen, men der er ikke beskrevet visitationskriterier i relation til borgere med senhjerneskade. Problemstilling I Aabenraa Kommune er der gennemført audit af senhjerneskadeforløb og 3 borgere og deres pårørende er blevet interviewet i relation til deres oplevelser af forløbene. Begge dele indikerer, at der i Aabenraa Kommune bl.a. er behov for at kvalitetsudvikle koordination af indsatsen for denne målgruppe. I forbindelse med udskrivning fra sygehuset af borgere med erhvervet hjerneskade er der et formaliseret, systematisk samarbejde mellem sygehus Sønderjylland og Visitationscentret i Aabenraa Kommune. Det formaliserede samarbejde gælder primært sundhedsydelser samt praktisk og personlig bistand, mens de øvrige kommunale indsatser ikke automatisk omfattes. Den inter-organisatoriske koordinering og øvrigt tværsektorielt samarbejde omkring senhjerneskadeforløb skal fortsat kvalitetssikres og udvikles, hvilket sker i et samarbejde med SOF gruppen for senhjerneskade. Fokuseres der på den intra-organisatoriske koordinering er denne kendetegnet ved, at der i Aabenraa Kommune er en lang række tilbud af faglig høj kvalitet til borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbuddene er organisatorisk funderet i flere forvaltninger og afdelinger, og der er ikke på nuværende tidspunkt en systematisk, beskrevet koordination mellem indsatser ydet i de forskellige afdelinger og forvaltninger. Det gælder både i relation til koordination i forbindelse med bevilling af indsatser og koordination mellem de, der leverer indsatserne. Det medfører, at kommunens samlede indsats opleves usammenhængende af borgere og pårørende og i praksis kommer til at være sideløbende (mono)faglige indsatser uden fælles målsætning og indsats. Der er på denne baggrund basis for og behov for at styrke kommunens nuværende genoptrænings- og rehabiliteringsindsats ved at optimere koordinationen i forløbene. 5.2 Projektets mål og succeskriterier: Målet med etablering af fleksibel systematisk koordination på myndighedsog driftsniveau er: At borgeren og dennes pårørende oplever en sammenhængende rehabiliterende indsats præget af høj organisatorisk og faglig kvalitet. At personale, der involveres i forløb hos borgere med erhvervet hjerneskade oplever, at der er fælles mål for den samlede indsats, og at denne er koordineret på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder. Succeskriterier minimum 80 % af adspurgte borgere med senhjerneskade og deres pårørende oplever, at forløb og indsatser har været sammenhængende fra udskrivelse til afslutning af genoptræning.

6 minimum 80 % af adspurgte borgere med senhjerneskade og deres pårørende oplever at der ved afslutning af genoptræning er etableret aftalte indsatser ved overgangen til fase 4. minimum 80 % af adspurgte borgere med senhjerneskade og deres pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige kvalitet i de modtagne indsatser. Minimum 90 % af adspurgt personale oplever at den samlede indsats har været sammenhængende fra udskrivelse til afslutning af genoptræning. I minimum 80 % af forløbene er der dokumentation for, at koordination er gennemført i henhold til kommunens retningslinjer for dette. 5.3 Projektets resultatkrav: 5.4 Projektets metode: I projektperioden beskrives, afprøves og justeres med henblik på endelig implementering i drift følgende: forløbskoordinator funktion visitationskriterier i relation til senhjerneskade forløb koordination i overgange mellem fase ll og fase lll; i fase lll samt i overgangen mellem fase lll og fase lv. hjælperedskaber til f.eks. opstilling af fælles målsætning, systematisk opfølgning på forløb m.m. Omdrejningspunktet i projektet er etablering af en hjerneskadekoordineringsfunktion jf. forløbsprogrammerne for rehabilitering af h.h.v. børn, unge og voksne med senhjerneskade. Dette understøttes ved ansættelse af en kommunal hjerneskadekoordinator. Den kommunale koordinator skal både arbejde med generel kvalitetsudvikling og sikring af organisatorisk koordination og samarbejde i relation til senhjerneskadeforløb, og med koordination af konkrete forløb. Dette skal ske både på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunen og i forhold til eksterne kommunale og regionale samarbejdspartnere. I relation til de enkelte borgerforløb skal koordinatoren arbejde med den forløbsorienterede koordination, hvorigennem der sikres kontinuitet og retning i det konkret forløb. Det skal medvirke til at borgere og pårørende oplever at indsatsen er sammenhængende og af høj faglig kvalitet. Derudover skal koordinatoren sikre sammenhængen mellem de forskellige faggruppers indsatser og mål på såvel kommunalt som regionalt niveau m.v. Dette skal medvirke til at borger og pårørende oplever sammenhæng. Derudover skal det sikre: at der fagligt er sammenhæng i indsatsen; at det involverede personale modtager undervisning/vejledning bl.a. fra andre faggrupper hvor dette er relevant; at personalet oplever, der er sammenhæng i indsatserne. Behovene for og kravene til koordinationen ændrer sig over tid i de enkelte borgerforløb. Som led i udviklingen af koordinationen i kommunen vil der derfor blive fokuseret på koordination set i forhold til tre forskellige perioder i forløbene: 1. Overgangen fra fase ll til fase lll, hvor der primært er behov for afklaring og etablering af indsatser i kommunen altså koordination på myndighedsniveau 2. Fase lll, hvor der er behov for fagligt orienteret koordination mellem udførerne af indsatserne kombineret med opfølgning / justering i relation til myndighedsfunktionen 3. Overgangen fra fase lll til fase lv, hvor der er behov for afrunding af genoptræningsfasen og etablering af eventuelle indsatser i forhold til den stabile fremtid Ad1) Koordinatoren skal på dette stadie i forløbene sikre at kommunen har de nødvendige oplysninger om borgeren til, at der kan etableres de relevante interdisciplinære indsatser ved borgerens udskrivelse. Derudover skal denne i

7 samarbejde med borgeren, dennes pårørende og relevante aktører sikre, at der opstilles en fælles målsætning og handleplan samt etableres relevante indsatser i henhold dertil. Organisatorisk påtænkes det i Aabenraa Kommune at etablere et koordineringsteam af fagpersoner med bevillingskompetence og/eller særlige faglige kompetencer. Dette koordineringsteam inddrages efter behov af koordinatoren med henblik på koordination af de enkelte forløb. Der skal i projektet gennemføres kompetenceudvikling med henblik på, at teamet har de nødvendige neurofaglige og samarbejdsmæssige kompetencer. Ad 2) I fase lll er forskellige fagprofessionelle involveret i genoptræning og rehabilitering af borgeren. I projektperioden skal der arbejdes med at etablere systematisk koordination og kontinuerlig opfølgning imellem udførere fra forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen. Det skal fastlægges i hvilke forløb, hvornår og hvordan i forløb det er hensigtsmæssigt at sikre koordination mellem fagpersoner. Koordinatoren bliver overordnet ansvarlig for udvikling af dette. Koordinatoren skal desuden medvirke til kompetenceudvikling i relation til de involverede fagpersoner. Dette kan ske i samarbejde med specialiserede tilbud på hjerneskadeområde enten kommunens egne specialiserede tilbud eller eksterne tilbud. Ad 3) Der skal etableres en samlet interdisciplinær afrunding sammen med borger/pårørende på genoptræningsforløb og overgang til eventuel vedligeholdende indsats. Koordinatoren skal være tovholder og involvere relevante fagpersoner fra både myndigheds- og driftsniveauet. Generelt Koordinationen skal i hele forløbet være fleksibel, så den tilpasses den enkelte borgers forløb. Samtidig skal der etableres en systematisk tilgang til koordinationen, således at forløbene sikres en høj organisatorisk og faglig kvalitet. Hjerneskadekoordinatoren skal medvirke til at der interdisciplinært udarbejdes fælles målsætning, iværksættes relevante indsatser og at der kontinuerligt følges op og justeres på mål og indsatser. I relation til borgere og pårørende vil koordinatoren blive en gennemgående kontaktperson, der skal hjælpe med rådgivning og vejledning i hele forløbet. Hjerneskadekoordinatoren er ansvarlig for, at der i projektperioden bliver udarbejdet, afprøvet og justeret redskaber til at understøtte koordinationen i de tre forskellige perioder. 5.5 Handleplan og tidsplan: Forløbskoordinatorens opgaver i projekt perioden, kan opdeles i tre perioder. 1. opstartsperioden, 2. driftsperioden og 3. evaluerings perioden. Opstartsperiode 1/1 31/ Etablering af projektorganisation - Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse - Ansættelse af hjerneskadekoordinator - Etablering af team på myndighedsniveau - Afklaring af behov for og iværksættelse af kompetenceudvikling til gruppen - Udarbejdelse af redskaber til at understøtte fleksibel koordination - Undervisning i brug af redskaber - Information af interne og eksterne samarbejdspartnere - Etablering af side vedrørende tilbud til senhjerneskadede på kommunens

8 hjemmeside - Gennemførelse af baseline måling Driftsperiode l 1/ / Inklusion af borgere fra 1/ Gennemførelse af koordinerende interventioner - Hjerneskadekoordinator som kontaktperson og koordinator i forbindelse med udskrivelse = overgangen mellem fase ll og fase lll - Team med bevillingskompetence sikrer fælles målsætning og handleplan for forløbet og bevilliger relevante indsatser - Der gennemføres interdisciplinær koordination og opfølgning på driftsniveau i fase lll - Der gennemføres interdisciplinær afrunding sammen med borgere og pårørende ved overgange til fase lv - Udviklede redskaber til understøttelse af koordination tages i brug - Midtvejsevaluering og evt. justering af redskaber og organisering omkring fleksibel koordination Driftsperiode ll 1/ / På baggrund af midtvejsevaluering og evt. justering af redskaber og organisering forsættes projektet. Afrundingsperiode 1/ / Gennemførelse af slutmåling - Evaluering af projektet - Rapportskrivning - Endelig fastlæggelse af overgang til drift pr. 1/ Projektstyring og opfølgning: Afdelingschefen i afdelingen Handicap & Psykiatri er projektejer og har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Styregruppe Der etableres en styregruppe, der har til opgave at sikre styring, sammenhæng og ledelse af og information om projektet på tværs af afdelinger og forvaltninger. Styregruppens sammensætning Afdelingschef Handicap & Psykiatri (formand) Hjerneskadekoordinator (projektleder) Sygeplejechef Områdeleder Hjemmeplejen Områdeleder Træning & Forebyggelse Centerleder Hjernecenter Syd Centerleder Center for Hjælpemidler og Kommunikation Teamleder Visitationscentret Repræsentant fra Børn & Skole Repræsentant fra Jobcenteret Projektgruppe Der nedsættes en gruppe, der i projektet skal fungere som - Projektgruppe, der har til opgave at sikre den daglige drift og styring af projektet - den gruppe, der samlet set har bevillingskompetencer i forhold til de enkelte forløb Projektgruppens sammensætning Hjerneskadekoordinator / projektleder (formand) Sagsbehandler fra Visitationscentret Repræsentant fra Træning & Forebyggelse Sagsbehandler fra Jobcenter Sagsbehandler fra Handicap & Psykiatri Repræsentant fra Hjernecenter Syd

9 Repræsentant fra Hjælpemiddelhuset Talepædagog fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation Projektleder og hjerneskadekoordinator Der ansættes en hjerneskadekoordinator, der dels skal være projektleder på projektet og dels skal varetage koordinatorfunktionen, som beskrevet i forløbsprogrammer for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. 5.7 Hvordan måles projektets resultat?: Borgernes oplevelse I relation til borgernes oplevelse vælges en kvalitativ tilgang, da disse borgere ofte har kommunikative problemer som følge af hjerneskaden. Data vil derfor blive indsamlet i form af semistruktureret interview med borgere og evt. deres pårørende. Baseline: Der gennemføres en brugeundersøgelse af 5 borgeres oplevelse af koordinationen i deres forløb. Forløbene skal være afsluttet i fase lll ved tidspunktet for brugerundersøgelsen. Kontinuerlig opfølgning Alle borgere, der i perioden 1/ til 30/ afslutter genoptræning og overgår til fase lv inviteres til at deltage i semistruktureret interview svarende til interview ved baseline. De indhentede data anvendes dels til kontinuerligt at følge resultatet af indsatsen i hele projektperioden, dels til midt- og slutevaluering. Personalets oplevelse Der gennemføres spørgeskema undersøgelse med angivelse af tilfredshedsgrad med parametre relateret til koordination og sammenhæng af forløb, hvori de er involveret. Baseline: Der gennemføres spørgeskema undersøgelse i relation til seneste 10 afsluttede senhjerneskade forløb. Der tages udgangspunkt i datoen 1/ Midtvejsstatus juni 2013 Spørgeskema undersøgelsen gentages og suppleres med spørgsmål i relation til de i projektet udarbejdede redskaber. Slutevaluering oktober 2014 Spørgeskema undersøgelsen gentages. Brug af retningslinjer Ved afslutning af hvert forløb registrerer hjerneskadekoordinatoren om der er dokumentation for, at forløbet har fulgt den retningslinje der foreligger omkring koordination samt eventuelle afvigelser. Data anvendes til kontinuerligt at følge implementering af udarbejdede redskaber samt sikring af, at disse justeres såfremt de ikke er hensigtsmæssige. Indflydelse på tildelte ydelser Data i forhold til tidsforbrug på koordination myndigheds- og driftsniveau Med henblik på projektets overgang til drift ses på projektets indflydelse på tildeling af ydelser. Baseline: Flg. data indsamles i forhold til 5 borgerforløb, hvor fase lll er afsluttet: Sociologiske baggrundsfaktorer Borgernes funktionsniveau ved udskrivelse og afslutning af fase lll Længden af forløbet fra udskrivelse til afslutning af fase lll Tildelte kommunale ydelser

10 Slutevaluering Ved slutevalueringen findes 5 forløb fra projektperioden, der er sammenlignelige med baselineforløb og ovenstående data indhentes i forhold til disse forløb og sammenlignes med baseline. Der er tale om en heterogen målgruppe, hvor det vil være vanskeligt at finde direkte sammenlignelige forløb. Resultaterne kan derfor udelukkende anvendes til indikation på projektets indflydelse på tildeling af ydelser. 5.8 Hvordan evalueres projektets effekt/virkning: På baggrund af overfor beskrevne målinger, gennemføres en midtvejsevaluering med henblik på vurdering af om: de gennemførte tiltag i forhold til beskrivelser af visitationskriterier, retningslinjer for og organisering af koordination samt etablering af en hjerneskadekoordinator funktion medvirker til målopfyldelsen der er behov for justering af det etablerede med henblik på optimering Ved projektets afslutning gennemføres en målopfyldelsesevaluering jf. mål og succeskriterier i afsnit 5.2 en effektevaluering i relation til indflydelse på omfanget af kommunale ydelser 5.9 Forankring. Såfremt det viser sig, at redskaber og koordinator funktionen har den forventede positive effekt, er det Sundhed & Omsorgsforvaltningens hensigt, at fortsætte funktionen finansieret i de eksisterende budgetrammer. 6. Budget I nedenstående tabel er opgjort de estimerede samlede omkostninger, i perioden , for det foranstående projekt til en styrket indsats for kommunens opgaveløsning indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Det skal bemærkes, at den styrkede indsats planlægges indrette således at den også i årene efter 2014 vil finde sted på et omkostningsniveau der nogenlunde svarer til De forskellige involverede fagområder i Aabenraa kommune der står bag denne fælles ansøgning, på såvel udfører som myndighedsniveau, er således enige om, at omkostningerne fra 2015 skal findes ved en fælles prioritering af den nuværende lønsum mv. I kr I alt a) Løn b) Frikøb af personalegrupper c) Udvikling mv Som det fremgår ansøger Aabenraa Kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet om samlet set kr kr. i perioden , ud af de i alt 150 mio. kr. som er afsat jvf. finanslovsaftalen for Ad a) Løn Der forudsættes ansat en forløbskoordinator og det ansøgte beløb på i alt kr. dækker de forventede lønomkostninger i perioden inkl. pension for ansættelsen af en medarbejder med den rette faglige, personlige og uddannelsesmæssige baggrund. Det konkrete stillingsopslag mv. er pt. ikke udarbejdet, men der stiles imod

11 ansættelsen af en person som forløbskoordinator med en middellang videregående uddannelse indenfor det på social og sundhedsområdet. Der sigtes imod en ansættelsesstart ca. 1. januar Ad b) I forbindelse med koordination mellem faggrupper på udførerniveau vil der være behov for frikøb af medarbejdere, der tages ud af opgavevaretagelse til deltagelse i koordinationsmøder. Det vil primært dreje sig om personale fra hjemmeplejen. Der søges om midler til en del af dette frikøb mens Aabenraa Kommune bidrager med tilsvarende beløb. Aabenraa Kommune finansierer derudover lønomkostningerne til koordinationsteamets arbejde. Ad c) Udvikling Det samlede beløb dækker over primært udgifter til udvikling af konkrete visitationsredskaber i den indledende fase samt de efterfølgende justering af disse, samt kompetenceudvikling af koordineringsteam. Endvidere standardoverhead ved ansættelse af koordinator. 7. Dato og underskrift.

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Specificering af mål for Gentofte Kommune

Specificering af mål for Gentofte Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014. Ansøger: Gentofte Kommune

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Beskæftigelse Jobcenter Rudersdal Stationsvej 36 3460 Birkerød

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Ansøger: Kommunikationscentret i Hillerød Kommune v. Centerleder Agnete Selvejer Skansevej 2D. 3400 Hillerød Tlf.nr.:

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Disposition 1. Kort præsentation 2. Om Jammerbugt Kommune 3. Tanken bag Hjerneskadekoordination 4. Opbygning af hjerneskadekoordination 5. Koordinering på tværs

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

FREMTIDI- GE PLANER. UDBYTTE /RESULTAT - Der kører mange indsatser sideløbende. Samarbejdspartnere oplever kommunens indsats som hurtig og effektiv

FREMTIDI- GE PLANER. UDBYTTE /RESULTAT - Der kører mange indsatser sideløbende. Samarbejdspartnere oplever kommunens indsats som hurtig og effektiv MÅL STATUS HVAD ER GJORT Analyse Nuværende indsats Analyse - Udviklingspotentialer Analyse er foretaget Analyse er foretaget Projektgruppen har opstillet et typisk forløb. Ringe sygehus samt praksiskonsulent,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune

Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune Revideret projektansøgning Januar 2012 Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 24. januar 2012 Sagsident: Acadresagsnr

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade.

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Idéoplæg Projekttitel Foreløbig projekttitel Del af eventuelt program Projektidé Overordnet formål, mål og indhold Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Indenrigs- og sundhedsministeriets

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune 27.11.15 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune Baggrundsviden Assens kommune valgte med virkning fra 2012 at hjemtage den samlede hjerneskaderådgivningsopgave.

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test Projekt KORE og Projekt Nye veje Præsentation af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden j.nr. 29.00.00-P20-1-11 Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Projekt Hurtigere overblik og udvikling i eget

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Fokus for udvikling af en styrket genoptræning og rehabilitering:

Fokus for udvikling af en styrket genoptræning og rehabilitering: Ansøgning om økonomisk tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2012 2014 i Langeland Kommune Baggrund: Befolkningsgrundlag: Langeland Kommune

Læs mere