ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG"

Transkript

1 B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01: Dansk Taxi Forbund (DTF) som mandatar for Sønderborg Taxas Økonomiske Forenings Bestillingskontor (Advokat Nanna-Louise Wildfang Linde) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jacob pinborg) og 13. afd. nr. B : Dansk Taxi Forbund (DTF) som mandatar for Sønderborg Taxas Økonomiske Forenings Bestillingskontor (Advokat Nanna-Louise Wildfang Linde) mod Færdselsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Jacob Pinborg) Påstande: Under sag B-73S-01, der er anlagt den 12. marts 2001, har sagsøger, Dansk Taxi Forbund (DTF) som mandatar for Sønder-

2 - 2 - borg Taxas Økonomiske Forenings Bestillingskontor (STB), nedlagt følgende endelige påstande over for sagsøgte, Konkurrencerådet: Principale påstande: "l. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at 16, stk~ 8 i STB's vedtægter (Vedtægtsbestemmelsen) ikke er omfattet af Konkurrencelovens 6, og 2. Sagsøgte tilpligtes at ophæve påbud til STB om at ophæve Vedtægtsbestemmelsen." Subsidiær påstand: "De i den primære påstand nævnte påbud ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i Konkurrencerådet" Over for både sagsøgers principale og subsidiære påstande har sagsøgte, Konkurrencerådet, nedlagt endelig påstand om frifindelse. Under sag B , der er anlagt den 12. juni 2001, har sagsøger, Dansk Taxi Forbund (DTF) som mandatar for Sønderborg Taxas Økonomiske Bestillingskontor (STB), over for sagsøgte, Færdselsstyrelsen, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at 16, stk. 8, i STB's vedtægter (Vedtægtsbestemmelsen) er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Sagsøgte, Færdselsstyrelsen, har påstået frifindelse. Landsretten har behandlet de to sager under et. Sagens omstændigheder: Sagsøgers vedtægter har tidligere i 16, stk. 8, indeholdt en bestemmelse med følgende ordlyd:

3 - 3 - "Vogne tilsluttet Sønderborg Taxa's Økonomiske Forenings bestillingskontor skal følge de takster m.v., som ledelsen fastsætter. Ledelsen må dog aldrig fastsætte takster m.v., der ligger over de af Sønderborg Kommune fastsatte maksimaltakster." Bestemmelser som den omtvistede var genstand for brevveksling mellem Konkurrencestyrelsen og Færdselsstyrelsen. Den 30. marts 2000 sendte Konkurrencestyrelsen således en foreløbig og fortrolig sagsfremstilling i en klagesag om bindende priser for taxikørsel i Sønderjylland til høring i FærdselsstyreIsen. Af et vedlagt notat med den nævnte foreløbige sagsfremstilling fremgik, at Konkurrencestyrelsen fandt, at det ikke var en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, at bevillingshavere skulle anvende de fastsatte maksimaltakster. Konkurrencestyrelsen fandt derfor, at aftaler om bindende takster for taxikørsel ikke var omfattet af undtageisesbestemmelsen i konkurrencelovens 2, stk. 2. Konkurrencestyrelsen fandt endelig, at vedtægtsbestemmelser som den, der er omtvistet under denne sag, var i strid med konkurreneelovens 6, stk. l og 3, jf. stk. 2. I forlængelse af høringen af 30. marts 2000 rettede Mogens Jensen, Konkurrencestyrelsen, ved henvendelse til fuldmægtig Peter Maltesen, Færdselsstyrelsen, med nogle supplerende bemærkninger. I en hedder det bl.a.: " (... ) Ifølge Konkurrencelovens 2, stk. 2, l. pkt. gælder konkurrence lovens forbudsbestemmelser ikke, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Konkurrencestyrelsen vurderer at tre forhold er konkurrencebegrænsninger (jf. sagsfremstillingen): 1. (... ) 2. Vedtægterne for en række bestillingskontorer, der fastlår, at enhver tilsluttet vognmand skal benytte de af ledelsen fastsatte takster; 3. (... ) Yderligere vurderer styrelsen, at disse konkurrencebegrænsninger ikke er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering (herunder særligt taxiioven og taxabekendtgørelsen).

4 - 4 - (... ) Afgørelse af om en konkurrencebegrænsning er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2, 1. pkt., træffes af den myndighed m.v., der har fastsat reguleringen eller truffet beslutningen eller, såfremt reguleringen er fastsat ved lov eller EF-Forordning, af vedkommende minister, jf. konkurrencelovens 2, stk. 4. på den baggrund anmodes Færdselsstyrelsen at tage stilling til, om konkurrencelovens vurdering af, om de ovennævnte tre konkurrencebegrænsninger er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, specielt og navnlig taxiloven og taxibekendtgørelsen. " Den 26. april 2000 udstedte Konkurrencerådet påbud til Sønderborg Taxa om at ophæve den omtvistede bestemmelse i 16, stk. 8, i bestillingskontorets vedtægter. Samtidig udtalte Konkurrencerådet, at bestemmelsen måtte anses for at være konkurrencebegrænsende og omfattet af konkurrencelovens 6, stk. log 3. I år 2000 blev bestemmelsen ophævet som følge af påbuddet fra Konkurrencerådet. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet den 16. januar I Konkurrenceankenævnets kendelse hedder det: "1. Ved klageskrift af 20. maj 2000 har Dansk Taxi Forbund på vegne Sønderborg Taxas Økonomiske Forening påklaget Konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000, hvorefter den i Sønderborg Taxas Økonomiske Forenings bestillingskontors vedtægts 16, stk. 8, fastsatte bestemmelse, som forpligter alle tilsluttede vognmænd at benytte de af ledelsen fastsatte takster, anses for at være konkurrencebegrænsende og omfattet af konkurrencelovens 6, stk. log 3, og hvorefter der udstedes påbud til Sønderborg Taxa om at ophæve bestemmelsen i 16, stk. 8, i bestillingskontorets vedtægt: Klager har nedlagt følgende påstand:

5 - 5 - Taxakørsel er et offentligt reguleret erhverv og bestemmelsen om, at vogne tilsluttet det samme bestillingskontor skal udføre kørsel til takster fastlagt af bestillingskontorets ledelse og i overensstemmelse med det af kommunalbestyrelsen fastlagte takstreglement, er en direkte og nødvendig følge af den offentlige regulering, hvorfor taxikørsel er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2 Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. De Frie Vognmænd Sønderborg er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. Konkurrenceankenævnet har ved kendelse af 5. juli 2000 bestemt, at klagen ikke tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk Det fremgår af sagen, at afgørelsen er baseret på en indhentet udtalelse fra Færdselsstyrelsen af 13. april 2000, hvori det bl.a. anføres: "l. Taxilovgivningens bestemmelser om prisfastsættelse og tilslutningspligt: A. Ifølge taxi loven, jf. bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v., er de tilladelsesudstedende myndigheder, det vil sige Storkøbenhavns Taxinævn for så vidt angår Københavns og Frederiksberg kommuner og kommunerne i Københavns Amt, og kommunalbestyrelserne i kommunerne uden for Storkøbenhavn, ifølge 28 i taxibekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel 'm.v. bemyndiget til at fastsætte maksimalpriser for udførelse af taxikørsel. Bestemmelsen i 28 har følgende formulering: "Maksimal takster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsættes af kommunalbestyrelsen." Bestemmelsen indebærer, at der ikke kan opkræves højere takster, herunder tillæg til taksterne, end fastsat af kommunalbestyrelsen. Taxivognmænd kan således opkræve betaling/takster, der højst svarer til maksimaltaksterne.

6 - 6 - Bestemmelsen i 28 i taxibekendtgørelsen er identisk med 28 i hyrekørselsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 401 af 14. september 1979 om hyrekørsel, der var gældende i perioden fra den 1. oktober 1979 til den 31. december Trafikministeriet (tidligere Ministeriet for Of~ fentlige Arbejder), der tidligere varetog hyrekørselslovgivningen har i en redegørelse af 28. oktober 1983 bl.a. meddelt Storkøbenhavns Taxinævn, at hyrekørselsloven byggede på detprincip, at den enkelte tilladelsesindehaver er en selvstændig næringsdrivende, og at bestillingskontorets eneste opgave er at formidle kontakten mellem den selvstændige vognmand og publikum. Ministeriet udtalte videre, at taksterne for taxikørsel i medfør af lovgivningen alene er fastsat som maksimaltakster, inden for hvilke den enkelte tilladelsesindehaver suverænt og uden styring af nævn og eller bestillingskontor kan fastsætte den takst, han ønsker at køre til. B. Indehavere af taxi tilladelser i kommuner, hvor antallet af taxi tilladelser er fastsat til 10 eller derover, skal ifølge 10, stk. 1, i taxiloven oprette eller tilslutte sig et bestillingskontor. Kapitel 4 i taxibekendtgørelsen indeholder nærmere bestemmelser om bestillingskontorers oprettelse og drift. Disse bestemmelser er - bortset fra bestemmelserne i 18, stk. 2, 3 og 4, om godkendelse af et konkurrerende bestillingskontor, om tidsbegrænsning af godkendelser - og om ansvarlige ledere, indholdsmæssigt identiske med bestemmelserne herom i den tidligere hyrekørselsbekendtgørelse. Taxibekendtgørelsen omfatter endvidere en standardvedtægt for bestillingskontorer, som skal lægges til grund ved udarbejdelse af vedtægter for de enkelte bestillingskontorer, der regulerer forholdet mellem bestillingskontorerne og de tilsluttede tilladelsesindehavere. Tilsvarende bestemmelser fandtes i hyrekørselsbekendtgørelsen.

7 - 7 - C. Tilslutningspligten indebærer, at indehavere af taxi tilladelser er forpligtede til at modtage og effektuere bestillinger på taxikørsel, der indgår til det pågældende bestillingskontor. Tilsluttede tilladelsesindehavere kan ikke på egen hånd drive forretning gennem modtagelse og effektuering af telefonbestilte kørselsopgaver. Bestillingskontorer er forpligtede til at fordele bestillinger på kørselsopgaver ligeligt blandt tilsluttede tilladelsesindehavere. Dette indebærer, at specielle ønsker(bestillinger), der ikke har reel betydning i forhold til gennemførelsen af en kørselsopgave, f.eks. ønsker om at blive betjent af en bestemt chauffør, at blive befordret i et køretøj af nærmere angivet type, størrelse, farve m.v., skal tilsidesættes i det omfang, at dette strider imod gennemførelsen af princippet om ligelig fordeling af kørselsopgaver. I det omfang, der ikke udføres telefonbestilte kørselsopgaver, er tilsluttede tilladelsesindehavere berettigede til at udføre ngadeture n, det vil sige kørselsopgaver efter direkte ordre fra kunder ved anråb/tegngivning eller ved henvendelse til en ledig taxi på en holdeplads. Ved direkte bestilling kan kunder vælge frit mellem ledige taxier. Kunder er ikke forpligtede til at vælge den taxi, der holder forrest i en række, og kan således få tilfredsstillet eventuelle præferencer med hensyn til særlige køretøjer, chauffører m.v. D. Som anført under punkt C reguleres forholdet mellem bestillingskontorer og tilsluttede tiiladelsesindehavere gennem vedtægterne for bestillingskontorerne. Disse vedtægter skal udarbejdes på grundlag af standardvedtægt for bestillingskontorer, der indgår som bilag 3 til taxibekendtgørelsen. Taxilovgivningen tager ikke stilling til, hvorledes takster og tillæg til taksterne internt fastsættes i bestillingskontorerne.

8 - 8 - E. Inden for de i medfør af 2B i taxibekendtgørelsen fastsatte rammer er indehavere af taxitilladelser således frit stillet med hensyn til fastsættelse af takster og tillæg til disse. Færdsel ss tyrel sen har ikke kendskab til den "praktiske" prisfastsættelse i taxi erhvervet, hvorfor styrelsen i sagens anledning har rettet telefonisk henvendelse til Storkøbenhavns Taxinævn. Sekretariatschef Jørgen Kjær, Storkøbenhavns Taxinævn, har oplyst, at samtlige bestillingskontorer i Storkøbenhavn lægger taxinævnets maksimaltakster til grund ved kørselsopgaver, der ikke udføres ifølge aftaler om større kørselsarrangementer, f.eks. kørsel for lægevagten, hvor der kan være tale om ydelse af kredit, der ofte er kombineret med en favorabel finansieringsordning eller - i visse tilfælde - kørsel eller ventetid til en lavere pris. Jørgen Kjær har videre oplyst, at spørgsmålet om takstfastsættelse - bortset fra det tilfælde, der var genstand for Sø- og Handelsrettens afgørelse af 22. marts 19B5 - efter hans opfattelse ikke har givet anledning til problemer i bestillingskontorerne. 2. Vurdering af konkurrenceforhold i relation til udførelse af taxikørsel i.sønderjyllands Amt: A. Vedtægten for Sønderborgs Taxas Økonomiske Forenings bestillingskontor er forelagt i uddrag, hvorfor det ikke er muligt at foretage en egentlig analyse af denne. Det bemærkes i øvrigt, at det ikke fremgår, hvorvidt vedtægten er godkendt af Sønderborg Kommune. Såfremt det antages, at vedtægten er godkendt af kommunen, skal de tilsluttede tilladelsesindehavere i henhold til 16, stk. B, i vedtægten følge de af bestillingskontorets ledelse fastsatte takster m.v., der ifølge samme bestemmelse ikke må overstige de af kommunen fastsatte maksimaltakster. Denne bestemmelse ses ikke umiddelbart at være i strid med bestemmelser i taxiloven eller i taxibekendtgørelsen.

9 - 9 - Det bemærkes videre, at det efter Færdselsstyrelsens opfattelse må være hensigtsmæssigt navnlig i henseende til kundebetjeningen, at der ved telefonisk bestilling af kørselsopgaver kan orienteres udtømmende om prisen for en konkret kørselsopgave ved oplysning om starttakst, kilometertakst, ventetidstakst m.v. Denne mulighed foreligger ikke i det omfang, hvor tilladelsesindehavere tilsluttet samme bestillingskontor, lægger forskellige takster til grund for deres ydelser. Dette indebærer, at kunder, der telefonisk bestiller kørselsopgaver ved samme bestillingskontor, uanset at de måtte have en formodning for at der var "enhedspriser" indenfor det samme bestillingskontor, faktisk kan komme til at betale varierende priser, alt afhængigt af hvilke vognmænd, der udfører de pågældende opgaver. Det bemærkes i denne forbindelse, og som anført i afsnit i C i dette notat, at der på grund af lighedsprincippet for fordeling af telefonbestilte kørselsopgaver ikke er mulighed for at bestille og få tilstillet en bestemt vognmand til at udføre en kørselsopgave, men derimod kun en "vilkårlig U vognmand tilsluttet bestillingskontoret, som er i stand til at udføre den pågældende bestilte opgave. Det bemærkes endelig, at den aktuelle sag ikke omfatter oplysninger om andre gensidigt bebyrdende kontraktsforhold mellem bestillingskontoret og de tilsluttede tilladelsesindehavere, hvorved tilladelsesindehaverne eventuelt kan have delegeret retten til at fastsætte takster til bestillingskontorets ledelse. B. Færdsel ss tyrel sen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere, hvorvidt vedtægterne for Dansk Taxi Forbund faktisk indebærer konkurrencebegrænsende elementer i relation til prisfastsættelse for taxikørsel, idet det samtidig bemærkes, at Færdselsstyrelsen har noteret sig forbundets oplysninger, om at taxier tilsluttet Dansk Taxi Forbund faktisk udfører kørselsopgaver, der er opnået via licitationer, til priser, som ligger under de kommunalt fastsatte maksimaltakster.

10 Det bemærkes endelig, at formuleringen af bestemmelsen i 2, stk~ 1, i Love for Sønderjyllands Amts Taxiforening efter Færdselsstyrelsens opfattelse ikke er en direkte eller en nødvendig følge af taxilovgivningen." 3. Under sagens behandling for Ankenævnet har klager i skrivelse af 30. juni 2000 rettet henvendelse til Færdselsstyrelsen, som har besvaret denne henvendelse således i skrivelse af 24. august 2000: "Med henvisning til Færdselsstyrelsens skrivelse af 13. april 2000 til Konkurrencestyrelsen bilagt notatet "Prisfastsættelse for taxikørsel udført af taxier tilsluttet bestillingskontorer" har Dansk Taxi Forbund ved skrivelse af 2. juli 2000 gjort gældende, at Konkurrencestyrelsen fejlagtigt har fortolket Færdselsstyrelsens notat af 13. april 2000 som en afgørelse i henhold til 2, stk. 4, i konkurrenceloven. Færdsel ss tyrel sen skal i denne anledning meddele følgende: på grundlag af det anførte i Færdselsstyrelsens notat, herunder bestemmelsen i 28 i taxibekendtgørelsen, hvorefter indehavere af taxi tilladeiser frit - med respekt af og inden for de af den pågældende kommunalbestyrelse fastsatte maksimaltakster og eventuelle særlige tillæg til disse - kan fastsætte priser for udførelse af taxikørsel og dertil hørende serviceydelser, finder Færdsel ss tyre l sen ikke grundlag for at antage, at taxi erhvervet, der selvsagt kan betegnes som offentligt reguleret virksomhed, er omfattet af bestemmelser, der umiddelbart eller som en nødvendig følge heraf udelukker tilladelsesindehavere fra at konkurrere indbyrdes om markedsandele. For så vidt angår... Trafikministeriets skrivelse af 28. oktober 1983 til Storkøbenhavns Hyrevognsnævn bemærkes, at Færdselsstyrelsen kan tilslutte sig det af ministeriet anførte om forholdet mellem indehavere af taxi tilladelser og bestillingskontorer, idet det samtidig bemærkes,

11 - 11 ~ at det af styrelsen anførte vedr. bestemmelsen i 16, stk. 8, i vedtægten for bestillingskontoret Sønderborg Taxi alene er baseret på det forhold, at bestemmelsen ikke umiddelbart ses at være i strid med ordlyden af bestemmelser i taxiioven eller taxibekendtgørelsen. Det bemærkes videre for god ordens skyld, som det også er anført i første afsnit i punkt 2.A. i Færdselsstyrelsens notat, at det ikke har været muligt at foretage en egentlig analyse i sin helhed af vedtægten for det pågældende bestillingskontor, hvorfor det blandt andet ikke har været muligt at afgøre, hvorvidt ordlyden af 16, stk. 8, første led "ledelsen fastsætter", skal fortolkes således, at bestillingskontoret fastsætter takster og tillæg til disse på grundlag af forudgående overenskomst med de tilsluttede tilladelsesindehavere. Det i Færdselsstyrelsens notat anførte om bestemmelsen i 16, stk. 8, i vedtægten for Sønderborg Taxas økonomiske Forenings Bestillingskontor relaterer sig således alene og umiddelbart til ordlyden af taxalovgivningens bestemmelser. Færdselsstyrelsen finder ikke grundlag for at genoptage sagen overfor Konkurrencestyrelsen." 4. Dansk Taxa Forbunds argumentation Klager har oplyst, at Sønderborg Taxas Økonomiske Forening har 30 medlemmer med tilsammen 30 taxier. Foreningen har for en del år siden oprettet et bestillingskontor. Foruden de 30 medlemmer er der til bestillingskontoret tilsluttet yderligere 3 vognmænd med tilsammen 3 taxier. Disse vognmænd er ikke medlem af den økonomiske forening og kaldes i det daglige for indlejer vognmænd al den stund, de lejer sig ind i bestillingskontoret. De 3 indlejere har dannet den forening (De Frie Vognmænd), der har rejst klagen ved Konkurrencestyrelsen. Konkurrencerådets afgørelse er efter klagers opfattelse stærkt fordrejet i forhold til FærdselsstyreIsens høringssvar af 13. april 2000, idet Konkurrencerådet i sin afgørelse kun har anvendt de dele af Færdselsstyrelsens høringssvar, der er i nøje overensstemmelse med den bedømmelse,som Konkurrencestyrelse forinden havde foretaget. De dele af Færdselsstyrelsens høringssvar, der taler imod Kon-

12 kurrencestyrelsens holdninger, er fuldt og helt ignoreret. Dermed har Konkurrencerådet afsagt kendelse om Sønderborg Taxa på forkerte forudsætninger og med forkert resultat. Færdselsstyrelsen fastslår ikke, at den enkelte tilladelsesindehaver suverænt og uden styring af nævn og/eller bestillingskontor kan fastsætte den takst, han ønsker at køre til. Var det tilfældet, ville Færdselsstyrelsens konklusion i høringssvaret vedrørende bestemmelsen i vedtægten for Sønderborg Taxas bestillingskontor 16, stk. 8, om ens takster næppe lyde: "Denne bestemmelse ses ikke umiddelbart at være i strid med bestemmelser i taxi loven eller i taxibekendtgørelsen." At der i Færdselsstyrelsens høringssvar ikke er den selvmodsigelse, som KonkurrencestyreIsens udlægning af høringssvaret faktisk betinger, er beroende på den kendsgerning, som Færdselsstyrelsens høringssvar da også flere steder henviser til, at der med virkning fra 1. januar 1998 er sket ændringer i reguleringen af taxierhvervet. Blandt ændringerne er bl.a. ændringer i den af Færdselsstyrelsen udarbejdede standardvedtægt for bestillingskontorer. Det var i forlængelse af disse ændringer, at bestemmelsen i 16, stk. 8, blev indført i vedtægten, og efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen i Sønderborg. Færdselsstyrelsens høringssvar redegør i øvrigt meget udførligt for, hvorfor der i forbindelse med taxier tilsluttet et bestillingskontor, som direkte følge af taxilovens tilslutningspligt, ikke kan ske konkurrence på pris mellem vogne tilsluttet samme bestillingskontor. KonkurrencestyreIsens håndtering af sagen er ikke tilfredsstillende. Konkurrencerådets afgørelse bygger på notatet fra Færdselsstyrelsen, som er baseret på en henvendelse af 30. marts 2000 fra Konkurrencestyrelsen, i hvilken man beder om FærdselsstyreIsens foreløbige bemærkninger til et notat udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Som Færdselsstyrelsen har udtalt i skrivelsen af 24. august 2000, har Færdselsstyrelsen ikke i notatet foretaget en egentlig analyse i sin helhed af vedtægten for det pågældende bestillingskontor, hvorfor det i Færdselsstyrelsens notat anførte om bestemmelsen i 16, stk. 8, i vedtægten for Sønderborg Taxas økono-

13 miske forenings bestillingskontor relaterer sig alene og umiddelbart til ordlyden af taxilovgivningens bestemmelser. Der har således ikke foreligget en afgørelse som krævet efter konkurrencelovens 2, stk. 4. Konsekvensen heraf er bl.a., at Konkurrencerådet må drage egne konklusioner på baggrund af Færdselsstyrelsens notat. Derved giver Konkurrencerådet sig selv større råderum i forhold til, hvad et regulært høringssvar ville afstedkomme. At Konkurrencerådet samtidig opnår en situation, hvor den manglende adgang til legalitetsprøvelse af et høringssvar efter Konkurrencelovens 2, stk. 4, reelt omgås, synes i sig selv stærkt kritisabelt, og bør - sammenholdt med den øvrige håndtering af sagen - i sig selv afstedkomme, at Konkurrenceankenævnet underkender Konkurrencerådets afgørelse. I øvrigt giver Konkurrencerådets indlæg anledning til at påpege betydningen af problemstillingen vedrørende kundernes opfattelse af afsætningsstedets identitet. I relation til taxikørsel gennem et bestillingskontor gælder således, at lovgivningen kræver, at tilladelsesindehaverne tilslutter sig et bestillingskontor, og at bestillingskontoret skal fordele bestillingerne på kørsler ligeværdigt mellem de tilsluttede vogne, således som det fremgår af Færdselsstyrelsens notat. Kunderne kan med andre ord ikke bestille en specifik taxi og kan derfor heller ikke påregne, at en eventuelt annonceret pris rent faktisk er den pris, de vil blive opkrævet efter endt tur. Taxivognmænds adgang til at deltage i konkurrence med sygetransportselskaber, minibusselskaber, busselskaber og taxi vognmænd, der ikke er omfattet af pligten til at samarbejde i et bestillingskontor m.v., således som det har foregået gennem de seneste mere end tredive år i forbindelse med bl.a. offentlige licitationer, vil, med en stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse, kunne forekomme tvivlsom. Væsentligste forskel mellem taxivognmænd omfattet af pligten til at samarbejde i et bestillingskontor og ovennævnte konkurrenter er, at taxivognmanden skal benytte sin taxitilladelse i et samarbejde med andre. Situationen er således meget lig den situation som KonkurrencestyreIsens "Vejledning: Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler (maj 1998)" beskriver på side 8:

14 "Endelig er interne aftaler i andelsvirksomheder undtaget fra forbudet, hvis aftalerne er begrænset til det, der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsselskaber, herunder en vis fælles styrke, når der indgås kontrakter med andre parter." 5. Konkurrencerådets argumentation Konkurrencerådet har oplyst, at Rådets afgørelse af 26. april 2000 udspringer af en klage indgivet til Konkurrencestyrelsen af Foreningen De Frie Vognmænd Sønderborg. Klagen og nærværende ankesag er en del af en verserende ankesag for Vestre Landsret. Retssagen omhandler spørgsmålet, om der i vedtægterne for Sønderborg Taxa' s økonomiske forenings bestillingskontor er hjemmel til at pålægge Foreningen De Frie Vognmænd disciplinærbod for manglende forevisning af taxameterattest, herunder hvorvidt det er i strid med konkurrencereglerne at fastsætte bindende takster for taxikørsel. Retten i Sønderborg udtalte i sin dom af 25. november 1999, at der ikke under sagen var "frembragt tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til sagsøgerens indsigelse om, at den fastsættelse af takster for hyrevognskørsel, der er indeholdt i 16, stk. 8, i sagsøgtes vedtægter, som følger det af kommunen fastsatte taks treglement, er omfattet af konkurrencelovens 6 og derfor ulovlig, da dette, forinden indbringelse for domstolen, skal behandles efter konkurrencelovgivningens bestemmelser". Den foreliggende klage drejer sig alene om, hvorvidt fastsættelse af ens takster er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering og dermed omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Færdselsstyrelsen er den myndighed, som i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, skal træffe afgørelse om, hvorvidt konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Konkurrencestyrelsen anmodede Færdselsstyrelsen om bl.a. at oplyse, hvorvidt vedtægterne for en række bestillingskontorer, herunder Sønderborg Taxa's økonomiske forenings bestillingskontor, udgør en konkurrencebegrænsning, der er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Konkurrencerådet har ikke draget egne konklusioner ud fra Færdselsstyrelsens notat.

15 Færdselsstyrelsen udtalte sig herom ved fremsendelse af notatet af 13. april Færdselsstyrelsen har i notatet citeret en redegørelse fra Trafikministeriet dateret 28. oktober 1983, hvor det er anført, at:"... taksterne for taxikørsel i medfør af lovgivningen alene er fastsat som maksimaltakster, inden for hvilke den enkelte tilladelsesindehaver suverænt og uden styring af nævn og/eller bestillingskontor kan fastsætte den takst, han ønsker at køre til". Det fremgår heraf, at det alene er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, at der er fastsat maksimaltakster. Fastsættelse af bindende takster i øvrigt kan derimod ikke anses at være en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Redegørelsen af 28. oktober 1983 fra Trafikministeriet er udarbejdet til Storkøbenhavns Hyrevognsnævn i forbindelse med en sag, hvori Sø- og Handelsretten afsagde dom den 22. marts Sagen omhandlede eksklusion af 3 vognmænd fra et bestillingskontor, fordi de anvendte lavere takster end de af Storkøbenhavns Hyrevognsnævn fastsatte takster. Af redegørelsen fremgår det bl.a., at "hyrevognsloven bygger på det helt fundamentale princip, at den enkelte bevillingsindehaver er selvstændig næringsdrivende, og at bestillingskontorets eneste opgave er at formidle kontakten mellem den selvstændige vognmand og publikum", og at "taksterne for hyrekørsel i medfør af lovgivningen alene er fastsat som maksimaltakster, inden for hvilken den enkelte bevillingshaver suverænt og uden styring af nævn eller bestillingskontor kan fastsætte den takst, han ønsker at køre til". I Sø- og Handelsrettens præmisser udtales: "Da et bestillingskontors opgave alene er at formidle kontakten mellem vognmand som selvstændig næringsdrivende og publikum, og da der alene er fastsat højestepriser, inden for hvilken vognmanden selv kan fastsætte sin takst, var den nævnte udelukkelse fra bestillingskontoret med lukning af radioforbindelsen ulovlig". Dommen bygger således på en forudsætning om, at den enkelte vognmand selv kan fastsætte sine takster - under iagttagelse af maksimaltaksten. Færdselsstyrelsen udtalte i øvrigt, at "Taxilovgivningen tager ikke stilling til, hvorledes takster og tillæg til taksterne internt fastsættes i bestillingskontorerne". "Færdselsstyrelsen finder

16 ikke grundlag for at genoptage sagen overfor Konkurrencestyrelsen". Færdselsstyrelsens udtalelse om, at bestemmelsen i vedtægtens 16, stk. 8, ikke umiddelbart ses at være i strid med bestemmelser i taxi loven eller i taxibekendtgørelsen, medfører ikke, at konkurrencebegrænsningen også er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Udtalelsen om, hvorvidt vedtægtsbestemmelsen er i overensstemmelse med taxilovgivningen eller ej, har derfor ingen betydning for nærværende sag. Færdselsstyrelsens udtalelse om, at det "må være hensigtsmæssigt navnlig i henseende til kundebetjeningen, at der ved telefonisk bestilling af kørselsopgaver kan orienteres udtømmende om prisen for en konkret kørselsopgave", er ikke ensbetydende med, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Afsnit.B i Færdselsstyrelsens udtalelse omhandler vedtægterne for Dansk Taxi Forbund. Færdselsstyrelsen bemærker afslutningsvis i dette afsnit, at "... formuleringen af bestemmelsen i 2, stk. l, i Love for Sønderjyllands Amts Taxiforening efter Færdselsstyrelsens opfattelse ikke er en direkte eller nødvendig følge af taxilovgivningen". 2, stk. l, i Love for Sønderjyllands Amts Taxiforening forpligter alle vognmænd, der er medlem af Centralforeningen af Taxiforeninger (CAT), til at benytte de af kommunen fastsatte maksimaltakster. 2, stk. l, lyder: "Foreningens formål er at samle alle taxivognmænd i amtet til varetagelse af fælles interesser, samt søge tilvejebragt det bedst mulige samarbejde erhvervets udøvere imellem og bekæmpe al usund konkurrence, herunder at taxameteret altid skal udvise de max. priser, som er godkendt af kommunerne i amtet". Efter Færdselsstyrelsens skrivelse af 24. august 2000, hvori Færdselsstyrelsen afviser, at der er grundlag for at genoptage sagen, og hvori det udtrykkeligt er anført, at Færdselsstyrelsen "kan tilslutte sig det af ministeriet anførte om forholdet mellem indehavere af taxi tilladelser og bestillingskontorer", må det være åbenbart, at FærdselsstyreIsen med svaret af 13. april 2000 har truffet afgørelse i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, og konkluderet, at der ikke er tale om en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering,

17 når der fastsættes bindende takster. Konkurrencerådet har således ikke draget egne konklusioner. Til det af klager i øvrigt anførte bemærkes, at forpligtelsen til at tilslutte sig et bestillingskontor, alene betyder, at bestillingskontoret skal fordele bestillinger på kørselsopgaver ligeligt blandt tilsluttede tilladelsesindehavere. Der kan således ikke drages nogen paralleller mellem andelsselskaber og taxi vognmænd, der er tilsluttet et bestillingskontor. 6. De frie Vognmænd Sønderborgs argumentation Et bestillingskontors eneste formål efter lovgivningen er at fungere som telefoncentral. Vognmændenes opkrævning af betaling fra kunder og de priser, som vognmændene anvender, er bestillingskontoret uvedkommende. 7. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Konkurrencerådet har ved den påklagede afgørelse lagt til grund, at Færdselsstyrelsens høringssvar af 13. april 2000 indeholdt en af Færdselsstyrelsen i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, truffet afgørelse, hvorefter den vedtægtsbestemmelse, som sagen angår, ikke er en direkte eller nødvendig følge af den offentlige regulering af taxikørsel. I hvert fald efter Færdselsstyrelsens udtalelse af 24. august 2000 finder Ankenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere dette. Konkurrencerådet - og dermed også Ankenævnet - har ingen beføjelse til at efterprøve en sådan afgørelse truffet af vedkommende myndighed, men Konkurrencerådet har uprøvet skullet lægge Færdselsstyrelsens afgørelse til grund for sin afgørelse. En prøvelse af Færdselsstyrelsens afgørelse henhører under domstolene. Da der herefter ikke er grundlag for at tage klagers påstand til følge, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000 stadfæstes."

18 Parterne har erklæret, at de er enige om, at rette sagsøgte i den af de foreliggende to sager, hvis genstand er Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. januar 2001, er Konkurrencerådet. Forklaringer: Under domsforhandlingen er der afgivet vidneforklaringer af Søren Genet, Benni Paulsen og Peter Krieger. Søren Genet har forklaret, at han er direktør for Dansk Taxi Forbund. Det har han været siden Den omtvistede bestemmelse i 16 i sagsøgers vedtægter blev ophævet for tre år siden. Indtil for tre år siden havde måske 70 taxaselskaber tilsvarende bestemmelser i deres vedtægter. Ophævelsen af bestemmelsen i 16 i sagsøgers vedtægter har ikke medført priskrig. Derimod har ophævelsen af bestemmelsen ført til, at taxaselskaberne hæmmes i deres muligheder for tilbudsgivning vedrørende kontokørsler. Kontokørsler angår ture, der ikke køres efter taxameter, men i henhold til en fast aftale med f.eks. en skole eller anden institution angående faste ture, bl.a. med handicappede, med børn på særlige institutioner eller med mad, der køres ud til ældre. Efter ophævelsen af den omtvistede bestemmelse er man fra bestillingskontorets ledelses side dårligere stillet under forhandlinger med kunder om at opnå sådanne faste kontoaftaler. Dette skyldes, at bestillingskontorets ledelse ikke under forhandlingerne kan love, at alle vognmænd vil køre til den lave pris, man gerne vil tilbyde for at opnå at få kontrakten om de pågældende kørsler. Den omtvistede bestemmelse sikrede, at bestillingskontorets ledelse kunne pålægge vognmændene at køre til lavere priser end maksimalpriserne. Det er ikke realistisk, at bestillingskontorets ledelse før forhandlingerne med en potentiel kontokørsel-kunde skulle lave aftale på forhånd med alle bestillingskontorets vognmænd om, hvor billig en pris man

19 skulle tilbyde. Det vil føre til, at for mange personer før forhandlingerne har kendskab til enkeltheder vedrørende forhandlingspositionen. Den omtvistede bestemmelse har ingen konkret betydning for andet end kontokørsler. I øvrigt er fastsættelsen af maksimaltakster en kunstig måde at holde priserne nede på. Benni Paulsen har forklaret, at han igennem 5 år har været formand for Sønderborg Taxas Økonomiske Forenings Bestillingskontor. Sagsøgers konkurrenter er omegnstaxivognmændene og busselskaberne. Kunderne beder ved bestilliriger aldrig om at få den billigst mulige vogn. Et sådant ønske ville man efter hans opfattelse heller ikke kunne imødekomme, fordi ligebehandlingsprincippet kræver, at man tilbyder kunden den vogn, der er nærmest. For kunder, der prajer en taxi på gaden, sker det næsten aldrig, at de på forhånd beder om at få en fast pris for turen. Dog sker dette af og til ved kørsler om aftenen eller om natten, måske i 2-3 % af turene. Der kan f.eks. være tale om unge mennesker, der skal hjem fra en tur i byen og vil sikre sig, at de har penge nok til turen. De faste aftaler om kontokørsler er alle bestillingskontorets vognmænd med i med undtagelse af de vognmænd, der er med i Foreningen De Frie Vognmænd. For hans egen bils vedkommende udgør kontokørslerne ca. 50 % af alle ture. Gennemsnitligt vil kontokørslerne hos en vognmand, der er med i sagsøgers bestillingskontor vel udgøre omkring % af alle ture. Årsagen til, at man hos sagsøger gerne vil genindføre den omtvistede bestemmelse i vedtægternes 16, stk. 8, er, at bestillingskontorets ledelse derved vil stå bedre under forhandlinger angående kontokørsel for institutioner og andre. I så fald vil ledelsen kunne være sikker på, at vognmændene, efter at en aftale er kommet i hus, vil være forpligtede til at køre til den takst, man har forhandlet sig til rette om. Han har dog aldrig selvoplevet, at en vognmand har sagt, at et konkret tilbud om kontokørsel til en forhandlet pris var

20 for billigt, og derfor ikke har villet køre til den pågældende pris. Gennem de seneste 3 år, hvor bestemmelsen i 16, stk. 8, ikke har været gældende, har Peter Krieger og andre ikke ført priskrig. Der har f.eks. heller ikke været vognmænd, som har reklameret med skilte angående "lavpris-taxi" eller lignende. Bestemmelsen i 16, stk. 8, er ophævet, men det har ikke haft konkret betydning. De takster, der stort set altid har været anvendt, har været maksimaltaksterne; også gennem de seneste tre år. Han har aldrig oplevet, at en vognmand på taksameterture kører med lavere pris end maksimaltaksterne, men der er vel i princippet intet til hinder for det. I øvrigt er der i dag mere kontokørsel end tidligere. Dette har imidlertid ingen sammenhæng med ophævelsen af 16, stk. 8. Peter Krieger har forklaret, at han siden 1994 har været vognmand tilsluttet sagsøger. Bestemmelsen i 16, stk. 8, betød, at alle skulle køre til maksimaltaksten. Efter ophævelsen af bestemmelsen, dvs. igennem de seneste tre år, sker taksameterkørsel i praksis fortsat altid til maksimaltaksten. Men hvis en vognmand vil køre billigere, kan der ikke længere pålægges ham bod i den anledning. Både før og efter ophævelsen af bestemmelsen har han selv givet mellem 5 og 10 % rabat til kunder, der er kommet og har prajet en vogn, hvis hans vogn har stået i en række og ventet på at få en tur. Før ophævelsen af bestemmelsen blev de andre chauffører i rækken sure på ham i sådanne tilfælde. Han vil gerne reklamere på sin bil med, at han kører til en billigere pris. Han afventer imidlertid rettens afgørelse først. Anbringender: Sagsøger har over for sagsøgte Konkurrencerådet navnlig gjort følgende anbringender gældende, jf. påstandsdokument af 6. februar 2003:

21 Til støtte for de principale påstande gøres det gældende, "at Vedtægtsbestemmelsen ikke er mærkbart konkurrencebegrænsende, jfr. Konkurrencelovens 6, stk. 1, at den konkurrencebegrænsning, som Vedtægtsbestemmelsen hævdes at være udtryk for - nemlig bindende priser for medlemmerne af STB - er en nødvendig eller direkte følge af offentlig regulering, jfr. Taxabekendtgørelsens 28 sammenholdt med det nærmere indhold af tilslutningspligten i 10, stk. l, herunder forpligtelsen til at fordele bestillinger på kørselsopgaver ligeligt blandt de tilsluttede tilladelsesindehavere (Ligefordelingsprincippet), og Konkurrenceloven finder derfor ikke anvendelse, jfr. Konkurrencelovens 2, stk. 2". Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, "at udtalelsen fra Færdselsstyrelsen var så uklar, at den ikke var egnet til at ligge til grund for sagsøgtes afgørelse, jfr. Konkurrencelovens 2, stk. 4." Sagsøgeren har angående det førstnævnet anbringende anført, at en af årsagerne til, at den omtvistede vedtægtsbestemmelse ikke er mærkbart konkurrencebegrænsende, er, at bestemmelsen er helt uden praktisk betydning for den kørsel, der ikke er kontokørsel. Forholdet er i øvrigt det, at alle bevillingshavere - uanset vedtægtsbestemmelsen - alligevel kører efter takster svarende til maksimaltaksterne. Vedtægtsbestemmelsen er uden reel betydning for vognmændenes konkurrenceevne. Derimod skal prisaftalen sikre lavere priser ved kontokørsler. Vedtægtsbestemmelsen har derfor ingen fordyrende virkning for kunderne. Til støtte for anbringendet om, at den af sagsøgte påståede konkurrencebegrænsende vedtægtsbestemmelse er en nødvendig eller direkte følge af offentlig regulering, har sagsøger henvist til det, der er anført over for sagsøgte Færdselsstyrelsen.

22 Sagsøgte Konkurrencerådet har anført følgende, jf. påstandsdokument af 5. februar 2003: "Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at Konkurrenceankenævnets afgørelse er gyldig. Hvad angår sagsøgerens [principale] påstande støttes disse påstande på to anbringender, hvoraf det ene er, at bestemmelsen i vedtægternes 16, stk. 8, ikke er konkurrencebegrænsende, og derfor ikke er omfattet af konkurrencelovens 6. Det bemærkes hertil, at sagsøgeren under sagens behandling for Konkurrenceankenævnet ikke bestred, at vedtægtsbestemmelsen var konkurrencebegrænsende i konkurrencelovens 6~s forstand. Der foreligger således ingen stillingtagen til dette spørgsmål fra Konkurrenceankenævnets side, hvorfor det omhandlede anbringende ikke kan tages under påkendelse, jf. konkurrencelovens 20. Kravet i vedtægternes 16, stk. 8, hvorefter vogne tilsluttet Sønderborg Taxas Økonomiske Bestillingskontor skal følge de takster, som ledelsen fastsætter, er... udtryk for en åbenbar konkurrencebegrænsing, der forhindrer tilsluttede taxier i at tilbyder ture til lavere priser. Der er intet som helst grundlag for at fastslå, at taxichauffører efter lovgivningen er afskåret fra at konkurrere på prisen eller ikke har noget incitament hertil. Sagsøgeren gør desuden til støtte for sine [principale] påstande gældende, at konkurrencebegrænsningen i vedtægternes 16, stk. 8, er en direkte eller nødvendig følge af taxilovgivningen, og således ikke er omfattet af konkurrence lovens kapitel 2 g 3, jf. lovens 2, stk. 2. Det gøres gældende, at sagsøgte må frifindes i det omfang sagsøgerens [principale] påstand støttes på dette anbringende, allerede fordi sagsøgte ikke er rette sagsøgte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlige

23 regulering og dermed omfattet af konkurrence lovens 2, stk. 2, afgøres efter konkurrence lovens 2, stk. 4, af den myndighed, der har fastsat reguleringen, hvilket for taxilovgivningens vedkommende vil sige Færdselsstyrelsen. Når henses til, at sektormyndighedens afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk. 4, skal lægges uprøvet til grund af konkurrencemyndighederne, siger det også sig selv, at sektormyndighedens afgørelse ikke kan prøves i en sag anlagt mod konkurrencemyndighederne, f.eks. som i nærværende tilfælde i en sag mod Konkurrencerådet. Dette skyldes det simple forhold, at det ikke er rådet, der har truffet den afgørelse, som ønskes prøvet. Rådet må derfor frifindes i det omfang, sagsøgerens... [principale] påstande er støttet på anbringender om fejl i Færdselsstyrelsens afgørelse. I anden række henvises til Færdselsstyrelsens [anbringender] for så vidt angår den materielle vurdering af, om den omstridte vedtægtsbestemmelse er en direkte og nødvendig følge af lovgivningen. Efter Konkurrencerådets opfattelse er det... åbenbart, at Færdselsstyrelsens ovennævnte skrivelser udgør en afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk. 4, hvilket Konkurrenceankenævnet også har lagt til grund ved sin afgørelse. Det bemærkes i den relation, at Konkurrencestyrelsen udtrykkeligt anmodede Færdselsstyrelsen om i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, at vurdere, om sagsøgerens vedtægters 16, stk. 8, var omfattet af konkurrence lovens 2, stk. 2. Det bestrides, at bestemmelsen i retsplejelovens 383 kan føre til, at spørgsmål, som efter konkurrencelovens 20 ikke kan indbringes forjpåkendes af domstolene, kan gøres gældende under nærværende sag. Konkurrencenævnets afgørelse kan af de ovenfor anførte grunde heller ikke hjemvises til fornyet behandling."

24 Sagsøger har over for sagsøgte Færdselsstyrelsen gjort følgende anbringende gældende, jf. påstandsdokument af 6. februar 2003: Det anføres, "at den konkurrencebegrænsning, som Vedtægtsbestemmelsen hævdes at være udtryk for - nemlig bindende priser for medlemmerne af STB - er en nødvendig eller direkte følge af offentlig regulering, jfr. Taxabekendtgørelsens 28 sammenholdt med det nærmere indhold af tilslutningspligten i lo, stk. l, herunder forpligtelsen til at fordele bestillinger på kørselsopgaver ligeligt blandt de tilsluttede tilladelsesindehavere (Ligefordelingsprincippet)." Sagsøgeren har navnlig fremhævet, at det følger af taxilovens 10 og 12, jf. taxibekendtgørelsens 28, sammenholdt med ligefordelingsprincippet, at bestillingskontoret har pligt til at fordele bestillinger ligeligt på modtagne kørselsopgaver. Dermed er situationen den, at kunderne ikke kan bede bestillingskontoret om at sende den billigste vogn. Hvis vedtægtsbestemmelsen anses som konkurrencebegrænsende, er dette således en følge af den offentlige regulering i taxilovgivningen, inklusive ligefordelingsprincippet. Sagsøgte Færdselstyrelsen har anført følgende anbringender, jf. påstandsdokument af 5. februar 2003: "Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at Færdselsstyrelsens afgørelse er gyldig. Spørgsmålet om, hvorvidt en konkurrencebegræsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering og dermed omfattet af konkurrence lovens 2, stk. 2, afgøres efter konkurrence lovens 2, stk. 4, af den myndighed, der har fastsat reguleringen, hvilket for taxilovgivningens vedkommende

25 vil sige Færdselsstyrelsen, jf. 12, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v. sammenholdt med 1 i bekendtgørelse nr af 15. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Færdselsstyrelsen (nu afløst af bekendtgørelse nr. 834 af 20. august 2000). Sagens kerne er herefter, hvorvidt 16, stk. B, i sagsøgerens vedtægter, hvorefter vogne tilsluttet sagsøgeren skal følge de takster m.v., som ledelsen fastsætter, er en direkte eller nødvendig følge af. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 taxikørsel m.v. sammenholdt med bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v. De relevante regler indeholdt i de to nævnte forskrifter er ikke ændret i forhold til lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. og bekendtgørelse nr. 249 af 24. april 199B om taxikørsel m.v., selvom nummereringen af de enkelte bestemmelser er ændret. Det er åbenbart, at hverken lovens 12, stk. l, nr. 8, eller bekendtgørelsens 28 efter ordlyden indeholder et krav om enten, at de af kommunalbestyrelsen fastsatte maksimaltakster skal være bindende for alle bevillingshavere forstået på den måde, at taksterne ikke kan fraviges i nedadgående retning, eller at bestillingskontorerne skal fastsætte selvstændige takster, som de enkelte bevillingshavere ikke kan fravige... Heller ikke i forarbejderne til loven og bekendtgørelserne er der nogen støtte for, at det - i modstrid med lovens ordlyd - har været hensigten med bestemmelserne, at priskonkurrence skulle være udelukket på lovens område. Spørgsmålet er herefter, om de øvrige bestemmelser i taxi lovgivningen sammenholdt med lovens 12, stk. l, nr. 8, og taxibekendtgørelsens 2B, kan medføre, at de to sidstnævnte bestemmelser stik imod deres klare ordlyd indeholder et forbud mod priskonkurrence på lovens område eller med andre ord, om 16, stk. 8, i sagsøgerens vedtægter er en direkte eller nødvendig følge af lovgivningen. Sagsøgeren henviser i denne forbindelse for det første til lovens lo, stk. l, om tilslutningspligt. Efter sagsøgerens opfattelse medfører tilslutningspligten, at der intet incitament er til at konkurrere om prisen på ture, der bestilles via bestillingskontoret eller køres efter direkte bestil-

26 linger, da bestillingskontoret er forpligtet til at fordel bestillinger på kørselsopgaver ligeligt blandt de tilsluttede tilladelsesindehavere efter en vurdering af, hvem der har ventet længst på en tur, og hvem som er nærmest kunden. Uanset dette er det imidlertid åbenbart, at sådanne forhold ikke bevirker, at alle bestillingskontorer ifølge loven er forpligtet til i vedtægterne at fastsætte takster, som bevillingshaverne ikke må fravige... Hertil kommer, at det ikke er korrekt, når det hævdes, at bevillingsindehavere tilknyttet det samme bestillingskontor som følge af lovgivningen intet incitament har til at konkurrere indbyrdes. Der er således intet til hinder for, at kunder, der prajer en taxi, frit vælger mellem ledige taxier. Kunder er heller ikke forpligtet til at vælge den taxi, der holder forrest i en taxirække, og kan således få tilfredsstillet eventuelle præferencer med hensyn til særlige køretøjer, chauffører m.v. og naturligvis også med hensyn til valg af taxier, der tilbyder ture til særlige lave priser. Kravet i vedtægternes 16, stk. 8, hvorefter vognene tilsluttet Sønderborg Taxas Økonomiske Bestillingskontor skal følge de takster, som ledelsen fastsætter, er derfor udtryk for en åbenbar konkurrencebegrænsning, der forhindrer tilsluttede taxier i at tilbyde ture til lavere priser. Dernæst gør sagsøgeren gældende, at der ikke er fri adgang til at opkræve tillæg og lignende til taxameterudvisende, idet alle tillæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsens 29, ligesom tillæggene skal fremgå af vedtægterne for bestillingskontoret, jf. 31, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen. Også på dette punkt gør sagsøgeren sig skyldig i en åbenbar fejlfortolkning af reglerne. Det fremgår jo ingen steder i loven eller bekendtgørelsen, at vognmænd m.v. er forpligtet til at opkræve tillæg endsige opkræve tillæg af en størrelse svarende til de maksimale takster, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Hvad angår kørselsarrangementerne, gør sagsøgeren gældende, at det følger af taxibekendtgørelsens 30, at kunden for disse arrangementer skal aftale

27 prisen med bestillingskontoret, og at bevillingshaveren ikke ved sådanne kørsler har adgang til selv at fastsætte sin individuelle pris... Bestemmelsen kræver imidlertid ikke, at kørselsarrangementerne skal foretages efter maksimaltaksten fastsat af kommunen eller efter en af bevillingskontoret fastsat generel takst for alle bevillingshaverne. Endvidere henviser sagsøgeren til, at det i taxilovens 11, stk. l, nr. 2, er bestemt, at en bevillingshaver er forpligtet til at deltage i eller medvirke til andre foranstaltninger, som bestillingskontoret etablerer af hensyn til betjeningen af offentligheden. Hertil bemærkes..., at denne bestemmelse ikke i sig selv kan føre til, at en bevillingshaver efter lovgivningen er forpligtet til ikke at tilbyde billigere priser end de i henhold til vedtægterne fastsatte takster. Bestemmelsen kræver således ikke, at bestillingskontoret skal pålægge bevillingshaverne at anvende de af kommunalbestyrelsen godkendte maksimaltakster, endsige at bestillingskontoret skal pålægge disse en disciplinær bod, såfremt de ikke overholder disse takster. Sammenfattende er der intet som helst grundlag for at fastslå, at den åbenbare konkurrencebegrænsning i 16, stk. 8, i sagsøgerens vedtægter er en direkte eller en nødvendig følge af taxilovgivningen. Færdselsstyrelsens afgørelse i henhold til konkurrencelovens 2, stk. 2, jf. stk. 4, er således gyldig og rigtig." Landsrettens bemærkninger: Under denne sag prøves dels Færdselsstyrelsens udtalelse af 13. april 2000, som er fulgt op af styrelsens udtalelse af 24. august 2000, dels Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. januar Ad Færdselsstyrelsens udtalelse: Færdselsstyrelsen har den administrative enekompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en konkurrencebegrænsning i den

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere