Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat Christian Nielsen, Århus) Den 13. november 2006 afsagde Klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne i sagen, påstand 1-3. Klagenævnet besluttede efter modtagelsen af klagen at udskyde behandlingen af klagerens påstand 4 om erstatning, indtil Klagenævnet havde taget stilling til de øvrige påstande. Denne kendelse vedrører erstatningspåstanden. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på et møde den 7. februar Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 4 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. kr. med procesrente fra 29. maj Klageren har opgjort sit krav i påstand 4 således: Tilbudspris kr. lønomkostninger kr. udlæg kr. Dækningsbidrag kr. Skønsmæsigt fradrag for faste omkostninger og sparet risiko m.m kr kr.

2 2. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Indklagede har størrelsesmæssigt bestridt alle poster bortset fra posten tilbudspris. Ved kendelsen af 13. november 2006 konstaterede Klagenævnet, at indklagede under udbuddet havde overtrådt det EU-retlige ligebehandlingsprincip ved ikke at tage klagerens tilbud i betragtning, og Klagenævnet annullerede indklagedes beslutning herom. Klagenævnet afviste ved kendelsen en påstand om, at Klagenævnet skulle konstatere, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ligesom Klagenævnet afviste en påstand om, at Klagenævnet skulle konstatere, at indklagede ville have handlet i strid med udbudsreglerne ved at annullere udbuddet. Niels Riis og Steen K. Nielsen har som repræsentanter for klageren bl.a. forklaret om klagerens kalkulation af tilbudsprisen, ligesom der er fremlagt nogle bilag herom. Af klagerens regnskab for 2005 fremgår, at klagerens overskudsgrad i lå i intervallet 1,3-4,4 %, højst i Af en branchebeskrivelse fra 2006 fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører fremgår, at den gennemsnitlige overskudsgrad for rådgivende ingeniørvirksomheder i lå i intervallet 2,9-4,4 % og i 2005 var 7 %. Indklagede har tilkendegivet, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige bud, hvis indklagede ikke var berettiget til at anse tilbuddet som unormalt lavt, og hvis indklagede ikke kunne eller ville annullere udbuddet. Ad erstatningsgrundlaget: Klageren har gjort gældende, at indklagede ved den omtalte overtrædelse af ligebehandlingsprincippet har handlet på en sådan måde, at indklagede efter gældende erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren.

3 3. Indklagede har erklæret sig enig i, at der foreligger et erstatningsgrundlag, men har bestridt, at der er grundlag for at tilkende erstatning, jf. nedenfor. Ad erstatningskravet: Klagerens anbringender ad erstatningskravet Hvis indklagede ikke havde handlet i strid med EU-udbudsreglerne og erstatningspådragende, ville klageren have fået kontrakten om det udbudte bygge- og anlægsarbejde, og klageren har derfor har krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse. Klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige bud, hvilket indklagede har erkendt, hvorfor det er sikkert, at klageren ville have fået kontrakten, hvis indklagede havde taget klagerens tilbud i betragtning. Ad indklagedes indsigelse om, at klagerens tilbud var unormalt lavt, har klageren anført: Indsigelsens rigtighed bestrides. Et tilbud er ikke unormalt lavt, blot fordi tilbudsprisen er 30 % lavere end tilbudsprisen i tilbuddet fra tilbudsgiveren med næstlaveste tilbudspris. Reglerne om unormalt lave bud har endvidere til formål at afskære tilbud fra useriøse og demotiverede tilbudsgivere, hvorimod klageren er en kendt og velrenommeret virksomhed inden for det område, der er tale om. Klageren har anført følgende om indklagedes indsigelse om, at indklagede ville have annulleret udbuddet, hvis indklagede havde vidst, at indklagede havde pligt til at tage klagerens tilbud i betragtning: Også denne indsigelses rigtighed bestrides. En udbyder kan kun annullere et udbud, hvis udbyderen har saglig grund hertil, hvilket indklagede ikke havde. Hertil kommer, at hvis indsigelsen tages til følge, vil dette være ensbetydende med, at tilbudsgivere, hvis tilbud med urette ikke er taget i betragtning, aldrig vil kunne få erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse. Om erstatningsudmålingen har klageren anført: Klagerens lønomkostninger og udlæg har været som angivet og klagerens tab har derfor været det opgjorte mistede dækningsbidrag uden fradrag for faste omkostninger. Klagerens faste omkostninger ville ikke have været berørt af opgaven, der var en mindre opgave for klageren. Hertil kommer, at der ikke altid skal fratrækkes et beløb til faste omkostninger ved beregning af erstatning til en med

4 urette forbigået tilbudsgiver. Ellers ville en tilbudsgiver, der for at holde organisationen i gang har afgivet et tilbud, som netop dækker de faste omkostninger, ikke kunne få erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse. Der bør som udgangspunkt heller ikke ske fradrag for sparet risiko, da der jo også er mistet en chance. Klageren er dog enig i, at der bør foretages et skønsmæssigt fradrag. Dette fradrag er i klagerens opgørelse sat til kr., hvorved påstanden er fremkommet. 4. Indklagedes anbringender ad erstatningskravet Der er ikke årsagsforbindelse mellem indklagede overtrædelse og det af klageren hævdede tab, dels fordi klagerens tilbud var unormalt lavt, dels fordi indklagede ville have annulleret udbuddet, hvis indklagede havde været bekendt med pligten til at tage klagerens tilbud i betragtning. Indklagede har om disse spørgsmål anført: Klagerens tilbudspris var ca. 30 % lavere end tilbudsprisen i det næstlaveste tilbud, hvilket var tilfældet uanset, at klageren efter sagens oplysninger havde beregnet tilbudsprisen på grundlag af en højere timepris end de øvrige tilbudsgivere bortset fra tilbudsgiveren med den højeste tilbudspris. Klagerens tilbud var derfor unormalt lavt, hvorfor det ville have påført indklagede en væsentlig risiko at antage klagerens tilbud. Hvis indklagede havde taget klagerens tilbud i betragtning, skulle indklagede således have iværksat proceduren med hensyn til unormalt lave tilbud i Udbudsdirektivets artikel 55, og resultatet ville utvivlsomt være blevet, at indklagede havde afvist tilbuddet som unormalt lavt. Indklagede fandt det ikke muligt at antage klagerens tilbud som følge af tilbuddets upræcise beskrivelse af de arbejder, som tilbuddet gik ud på. Hvis indklagede havde været bekendt med, at indklagede havde pligt til at tage klagerens tilbud i betragtning, havde indklagede derfor måttet indse, at udbudsbetingelsernes krav til tilbuddenes indhold ikke var fyldestgørende. Dette var en saglig grund til annullation af udbuddet, og indklagede ville derfor have annulleret udbuddet, hvis indklagede havde været bekendt med pligten til at tage klagerens tilbud i betragtning. Om størrelsen af en eventuel erstatning har indklagede anført: Klageren har ikke lidt noget tab, da klageren har væsentligt underkalkuleret, og da en erstatning således ville være ensbetydende med en uberettiget berigelse for

5 klageren. En eventuel erstatning kan derfor i det højeste fastsættes som svarende til klagerens sædvanlige overskudsgrad eller den sædvanlige overskudsgrad i branchen. Der skal imidlertid ske fradrag for den indtjening, som klageren har eller ville have opnået gennem de medarbejdere, der var afsat til at udføre den udbudte opgave, ligesom der skal ske fradrag for sparet risiko. 5. Klagenævnet udtaler: Ad erstatningsgrundlaget: Som følge af indklagedes overtrædelse er indklagede efter dansk rets almindelige erstatningsregler erstatningsansvarlig over for klageren. Ad erstatningskravet: Af de grunde, som klageren har anført, var klagerens tilbud ikke unormalt lavt. Indklagede var således ikke berettiget til at afvise klagerens tilbud med den begrundelse, at tilbuddet var unormalt lavt. En udbyder kan annullere et udbud, hvis der er saglig grund hertil. Der foreligger bl.a. en saglig grund, hvis udbyderen af tilbuddenes indhold kan se, at udbudsbetingelserne er blevet udformet uhensigtsmæssigt ved, at deres krav til tilbuddenes indhold ikke dækker det, som udbyderen har tilsigtet. Det forhold, at indklagede mente, at netop klagerens tilbud ikke indeholdt en tilstrækkelig beskrivelse af det tilbudte arbejde, var imidlertid ikke en saglig grund til at annullere udbuddet. Som anført i Klagenævnets kendelse af 13. november 2006 skulle indklagede i stedet have ladet forholdet indgå i tilbudsvurderingen med hensyn til underkriteriet opgavebeskrivelse. Indklagede var således ikke berettiget til at annullere udbuddet. Indklagede har erkendt, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og det er herefter sikkert, at indklagede ville have tildelt klageren kontrakten, hvis indklagede ikke havde begået overtrædelsen af

6 udbudsreglerne. Indklagede skal derfor betale erstatning til klageren til dækning af klagerens positive opfyldelsesinteresse. 6. Det påståede erstatningsbeløb overstiger langt, hvad der ville svare til den sædvanlige overskudsgrad både for klageren og for rådgivende ingeniørvirksomheder i almindelighed, hvorfor et tab af den påståede størrelse ikke er påregneligt for indklagede. Erstatningen må derfor fastsættes skønsmæssigt. I fastsættelsen må indgå de generelle synspunkter om erstatningsudmåling, som klageren gjort rede for, og hvis berettigelse Klagenævnet ikke uden videre kan afvise. Erstatningen findes herefter passende at kunne fastsættes til kr. Herefter bestemmes: Indklagede, Sønderjyllands Amt, skal til klageren, Cowi A/S, betale kr. med procesrente fra den 29. maj Indklagedes skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud 8, stk. 2. H.P. Rosenmeier Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere