Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l"

Transkript

1 lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november Fristdag: 5. november Adresse: Storegade Tønder Binavn: Den Sønderjydske Bank AIS Sønderjyske Bank AIS Egnsbank Syd AIS Lokalbanken Sønderjylland A/S Lokalbank Syd A/S CVR-nr.: Direktion: Mogens Edvard Mortensen Bestyrelse: Birgit Brag Thye-Petersen Christian Frisk Carsten Dinsen Andersen Hans Lorenz Hansen Holm Hans L. Holm AdolfNissen Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon Fax v1

2 Revision: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jomfrustien Haderslev Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsrapport med balance pr. 31. december 20 Il - aflagt 21. februar Tønder Bank A/S blev taget under konkursbehandling den 5. november 2012, kl på baggrund af en af bankens ledelse samme dag til Skifteretten i Sønderborg indleveret konkursbegæring. Tønder Bank A/S havde forud herfor den 2. november 2012 indgået aftale med Sydbank AIS om overdragelse af samtlige bankens aktiver og aktiviteter. Aftalen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet samt af, at der kunne opnås tilladelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til overdragelsen. De nødvendige godkendelser forelå den 2. november Tønder Bank A/S udsendte i konsekvens heraf den 2. november 2012 fondsbørsmeddelelse 10/2012, hvoraf bl.a. fremgik: "Tønder Bank AIS har indgået aftale med Sydbank om overdragelse af samtlige bankens aktiver og passiver bortset fra bankens aktiekapital, hybride kernekapital og ansv rlig kapital. - Den fortsættende bank, Sydbank AIS, er åben for kunderne mandag den 5. november 2012 kl Alle indskydere er dækket via overdragelsen til Sydbank AIS - Medarbejderne fortsætter i Sydbank AIS - Tønder Bank AIS indgiver konkursbegæring - Information om orienterende aktionærmøde - Handel med aktier og obligationer udstedt af Tønder Bank AIS og optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Capenhagen AIS vil blive suspenderet. Finanstilsynet har i forbindelse med afslutningen af sin ordinære undersøgelse vurderet, at der er behov for yderligere nedskrivninger og har samtidig dermed fastsat et Side 216

3 øget solvenskrav. Finanstilsynet har fastsat en frist til søndag den 4. november 2012, kl til at opfylde kravet. Som følge af det konstaterede behov for yderligere nedskrivninger og det fastsatte solvenskrav har banken givet meddelelse til Finanstilsynet om, at banken ikke finder det muligt at tilvejebringe den nødvendige kapital til opfyldelse af det forøgede solvenskrav. Da bankens egenkapital er tabt, har bankens bestyrelse, under henvisning til 247 i lov om finansiel virksomhed indgået aftale med Sydbank AIS om overdragelse af samtlige bankens aktiver og passiver bortset fra bankens aktiekapital, hybride kernekapital og ansvarlige kapital. Øgede nedskrivninger og forøget solvenskrav Finanstilsynet har gennem de seneste uger gennemgået bankens engagementer. Denne gennemgang har resulteret i øgede krav til nedskrivninger især med baggrund i de mere præcise GIV-regler for, hvor meget der skal nedskrives på OIV engagementer. Endvidere har Finanstilsynet øget krav til bankens individuelle solvensbehov. Det har ikke været muligt at tilvejebringe den nødvendige kapital inden for den fastsatte frist og derfor må banken opgive sin selvstændighed. Den primære forskel mellem bankens hidtidige vurdering af egne risici og Finanstilsynets vurderinger baserer sig helt konkret på en fra Finanstilsynets side lavere værdiansættelse af sikkerheder i landbrug, øvrige erhvervsengagementer og fast ejendom. Bestyrelsen er ikke enig i Finanstilsynets vurdering af bankens kredithåndtering. Bestyrelsen mener at Finanstilsynet overser bankens meget betydelige kendskab til lokale forhold, herunder de enkelte kunders økonomiske forhold og udvikling. Disse forhold er, efter bestyrelsens opfattelse, af væsentlig betydning for et lokalt baseret pengeinstituts kreditbehandling. Under de foreliggende omstændigheder mener bestyrelsen dog ikke at kunne anfægte Finanstilsynets vurdering af bankens solvens behov, således som krævet af Finanstilsynet. Bestyrelsen beklager dybt denne konsekvens ikke mindst i forhold til bankens medarbejdere, aktionærer og andre, der har stillet ansvarlig kapital til rådighed samt i forhold til de lokalsamfund som banken har været forankret i og støttet på forskellig vis igennem årene. Men beklagelsen gælder i allerhøjest grad bankens c a kunder, der igennem mange år har bakket loyalt op omkring Tønder Bank. Bestyrelsen glæder sig dog over, at alle bankens kunder overføres til Sydbank AIS. 11 Konsekvensen af overdragelsen er, at samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnår fuld dækning for de berettigede krav, de måtte have over for Tønder Bank A/S. Side 3/6

4 I forhold til samhandelspartnere/kreditorer, der har haft løbende kontraktsforhold med Tønder Bank A/S består der dog muligheden for, at disse vil opleve en reduktion af deres anmeldelsesret, jf. regelsættet i konkurslovens kapitel 7 omkring konkursregulering. Efterstillede kreditorer, herunder hybrid kernekapital, har som udgangspunkt ikke udsigt til dækning udover den dividende, de vil oppebære i forbindelse med konkursboets endelige afslutning, jf. nærmere herom nedenfor. På baggrund af de indtil videre foreliggende oplysninger kan konkursboets anslåede aktiver og passiver opgøres som følger: AKTIVER Som anført ovenfor, blev der forud for konkursen indgået endelig aftale imellem Tønder Bank A/S og Sydbank A/S om overdragelse af samtlige bankens aktiver og aktiviteter samt alle ikke-efterstillede krav. Overdragelsen omfatter samtlige Tønder Bank A/S' aktiver. Overdragelsen omfatter således bl.a. Tønder Bank A/S' kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i d tterselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder samt øvrige aktiver, herunder materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavender skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Aktivernes værdi er i overdragelsesaftalen opgjort til DKK Købesummen berigtiges delvist ved overtagelse af samtlige Tønder Bank A/S' ikkeefterstillede gældsposter. Disse er pr. overtagelsesdagen foreløbig opgjort til DKK Herudover betales en kontant købesum, der foreløbig er opgjort til DKK En forøgelse af de ikke-efterstillede kreditorkrav, der påhvilede Tønder Bank A/S, udover det i overdragelsesaftalen opgjorte foreløbige beløb på DKK , vil medføre en tilsvarende reduktion i den kontante købesum. I henhold til kontrakten er der foreløbig kontantberigtiget et beløb på DKK l Side 4/6

5 Aktiverne kan herefter opstilles som følger: l. Tilgodehavende i henhold til overdragelsesaftale, indgået den 2. november 2012 mellem Tønder Bank A/S og Sydbank A/S, total købesum DKK Heraf forventeligt berigtiget ved overtagelse af ikkeefterstillede gældsposter DKK Rest købesum herefter DKK Overdragelsesaftalen indeholder en reguleringsklausul, der medfører, at en forøgelse af de ikke-efterstillede gældsposter udover de pr. overtagelsesdagen opgjorte medfører en tilsvarende reduktion af den kontante købesum. Dog er der pr. overtagelsesdagen kontant berigtiget DKK l Den resterende kontante købesum vil derfor ligge i intervallet DKK DKK Indtil videre optages værdien af tilgodehavendet i henhold til overdragelsesaftalen til det i overdragelsesaftalen opgjorte kontantbeløb DKK Frie aktiver i alt, anslået DKK Det skal dog bemærkes, at der består en risiko for en forøgelse af de ikke-efterstillede gældsposter med den konsekvens, at den kontante del af købesummen bliver mindre. PASSIVER De ikke-efterstillede kreditorkrav er, jf. det ovenfor anførte, pr. overtagelsesdagen opgjort til DKK Disse ikke-efterstillede kreditorer opnår fuld dækning for deres berettigede tilgodehavender hos Tønder Bank AIS via den med Sydbank AIS indgåede overdragelsesaftale. I henhold til oplysninger indhentet hos Tønder Bank AIS udgør den samlede sum af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital et beløb i niveau DKK Side 5/6

6 Kreditorer, hvis krav er efterstillet, jf. konkurslovens 98, herunder ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, kan foretage anmeldelse af deres krav over for konkursboet. Det bemærkes at disse kreditorer i forbindelse med anmeldelse i konkursboet skal anføre, såfremt de på andet grundlag måtte mene at have et ikke efterstillet krav over for Tønder Bank A/S under konkurs. I givet fald vil konkursboet foretage fordringsprøvelse, herunder tage stilling til kravets placering i konkursordenen. Såfremt der ikke foretages anmeldelse af krav i konkursboet, vil der ikke i fremtiden blive fremsendt yderligere orientering fra konkursboets side. Spørgsmål til kurator kan rettes til: Advokat Boris Frederiksen, direkte tlf. nr Advokat Morten Plannthin, direkte tlf. nr vokat Kar en Holt, direkte tlf. nr og Ad a: fuld gtig A Dencker Rasmussen, direkte tlf. nr Side 6/6

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009) 2 PROSPEKT 2009 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere