Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Hoved- og centralorganisationsforhold. 3. OK Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. 5. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Kim Dueholm (Nordsjællands Politiforening), der mødte som suppleant for Tom Steffensen, Hans Roost, (Lederforeningen), der mødte som suppleant for Michael Agerbæk, ligeledes en særlig velkomst til Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening) og Absalon Argaard (Færøernes Politiforening) der deltager som observatører. Der forelå afbud fra næstformand Claus Hartmann grundet anden mødevirksomhed, Niels Hedeager (Syd- og Sønderjylland), der lige inden mødet blev forhindret i at deltage grundet tekniske- og lokalemæssige problemer samt Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) på grund af sygdom. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d august 2014 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser til referatet. 53.

2 Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen har imidlertid fremsendt en præcisering til den på side 51 anførte høring omkring udkast til fortolkningen af bestemmelserne om tjenestefrihed, idet det rettelig var sendt til de organisationer, der henhører under Rigspolitiet - og ikke som anført foreningerne. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falster Ptf. tilkendegav, at han gerne havde set sit debatoplæg refereret under punktet hoved- og centralorganisationerne (side 41). Et oplæg der handlede om en styrkelse af netop hoved- og centralorganisationernes rolle eventuelt via et kartelsamarbejde. Hovedbestyrelsens beslutning. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d august 2014 blev godkendt med anførte præcisering og et tilsagn om, at debatoplægget sendes ud sammen med referatet fra dagens møde. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 3 emner under meddelelser; e) Numre på politiuniformerne f) DUP.en g) Forebyggelsespakken Forhold vedrørende foreningsforhold af generel karakter blev således pkt. h) Ad 2: Hoved- og centralorganisationsforhold (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-mødet 2. september 2014: "Hoved- og centralorganisationsforhold CO-10 og FTF. I tilknytning til arbejdet i centralorganisationerne med hensyn til Modernisering af den offentlige sektor og Tillidsreformen er der d afholdt møde i FTF, sektion S, hvorunder ovennævnte spørgsmål var til drøftelse. Politiforbundets synspunkter i forhold til overordnet karteldannelse, også efter drøftelsen på seneste hovedbestyrelsesmøde, var blevet taget positivt imod, ligesom Politiforbundets tilgang til Tillidsreformen vil blive kopieret af andre organisationer på statens område. Forhandlingsudvalget havde en drøftelse af situationen og det interne arbejde hermed, herunder i forhold til den videre bearbejdning i blandt andet CSU." Referat fra møde i FTF's Sektion S 28. august 2014 er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt gennemgik indledningsvis det udsendte referat fra mødet i FTF s sektion S. Her blev det blandt andet fremhævet, at der med baggrund i Kaj Rasmussens debatoplæg, der blev inddraget og direkte citeret, at der var bred opbakning til tanken om en styrkelse af både FTF og CO10 på det offentlige område. Omkring tillidsreformen var der især 2 forhold, som kunne blive en hæmsko. Det ene var manglende kendskab til indholdet og det andet var tanken om, at sigtet med reformen var besparelser. 54.

3 Forbundsformanden bemærkede med tilfredshed, at de øvrige organisationer føler sig inspireret af forbundets initiativer med at nedbryde tillidsreformen til et mere praktisk bruger niveau i forhold til politiets kerneområder. Forbundsformanden orienterede afslutningsvis om forløbet af et møde i regi af LO og FTF, hvor der blandt andet var enighed om et fælles debatoplæg om mulighederne for fagbevægelsen frem mod I den forbindelse etableres en fælles politisk styregruppe, ligesom der er aftalt et samarbejde i forbindelse med det kommende folketingsvalg om fælles temaer og kampagner. Derud over laves der en række regionale og centrale møder om den store fælles APL III undersøgelse (Arbejdsliv og Politik i et Lønmodtagerperspektiv). Under en kort debat om emnet blev det tilkendegivet, at hovedbestyrelsen bør have en intern drøftelse og holdning til LO og FTF s debatoplæg og tanker for fremtiden. Forbundsformanden erklærede sig enig i synspunktet og oplyste, at der reelt ikke bliver taget skelsættende initiativer og beslutninger før formandsskiftet i LO er en realitet. Michael Bergman Møller, København Politiforening oplyste i relation til spørgsmålet om tillidsreformen, at man i København havde fulgt op på spørgsmålet og gjort det til genstand for en drøftelse på et lederseminar og repræsentantskabsmøde med henblik på i regi af SU at få vedtaget en skabelon for mål, herunder primære og sekundære målsætninger. Hovedbestyrelsen tog herefter det fremlagte til efterretning. Ad 3: OK15 (j.nr ). Køreplan og strategi. Skematisk køreplan er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt kommenterede den udsendte skematiske køreplan og oplyste, at udvekslingen af aftalekrav mellem CFU og Finansministeriet finder sted den 16. december Det første forhandlingsmøde i det regi er aftalt til den 18. december Hvis planen holder, forventes CFU s forhandlingerne at kunne afsluttes den 5. og/eller 6. februar Forbundsformanden omtalte kendte og nye strategiske overvejelser og krav, som endeligt vil blive drøftet under et bestyrelsesmøde i CO10 den 30. september. Hovedbestyrelsen havde herefter en strategisk drøftelse, hvorunder man tilkendegav en forundring over FTF formandens udmelding i medierne om, at flere europæiske lande indfører mindsteløn, i takt med at bevægeligheden over grænserne stiger, og at organisationerne bliver nødt til at forholde sig til, at der er 55.

4 flere lønmodtagere i Danmark, som ikke er omfattet af overenskomst. Derfor må der tages hul på diskussionen - underforstået undgå social dumping. KL s krav til pædagogernes arbejdstid gav også anledning til bekymrende bemærkninger, henset til den konflikt lærerne havde været igennem. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte køreplan og de afsluttende klare holdninger om, at løn- og arbejdsvilkår helt generelt må være et anliggende mellem parterne på arbejdsmarkedet, det vil sige arbejdsgiver og arbejdstagernes faglige organisationer. Ad 4: Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. Forbundets lobbyarbejde i forbindelse med finansloven for 2015 og forbundets strategi i forbindelse med den kommende flerårsaftale. Mail fra Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening er vedhæftet. Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening, oplyste indledningsvis, at der i medlemskredsen var et udbredt ønske om at høre, hvilke initiativer Politiforbundet havde taget og ville tage i forbindelse med finansloven gældende for 2015 samt den nye flerårsaftale for politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at forbundet som sådan ikke havde foretaget sig noget konkret med sigte på at påvirke forhandlingerne omkring finansloven, da det var og er vurderingen, at kravene vil blive henvist til netop forhandlingerne om en ny flerårsaftale og ikke mindst drukne i andre mere overordnede og centrale spørgsmål og krav, ligesom alt fokus er på sundhedsområdet. Politiforbundet går fortsat efter den oprindelige 2020 plan med krav om en tilgang på 2000 politifolk. Hovedbestyrelsen havde herefter en længere debat med følgende synspunkter; - at forbundet må sikre sig, at flerårsaftalen og retspolitikken bliver et synligt element i forbindelse med folketingsvalget, at man ved flerårsaftalen bør forholde sig til de foreliggende effektiviserings krav samt at politiets midler og ressourcer ikke står mål med forventningerne og ikke mindst de stillede krav. Forbundsformanden tilkendegav, at han især til spørgsmålet om opgavevaretagelsen i forhold til politiets kerneopgaver var helt opmærksom på den frustration, der hersker blandt medlemmerne, og at det på flere områder ikke hænger sammen på en hensigtsmæssig måde. Herefter udspandt der sig en længere debat om opgavevaretagelsen med fokus på nødvendigheden af at omlægge, og dermed styrke beredskabet, for at få det til at hænge sammen i en eller anden grad. 56.

5 Der blev nævnt eksempler på, at de aftalte modeller for en styrkelse viste sig ikke at holde, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har indregnet kurser, ferie og frihed, barsel samt sygdomsfravær. Andre eksempler viser; at der er en tendens til, at personalet siver tilbage og væk fra beredskabet til projekt- og analyseopgaver, at de oprindelige bærende ønsker om stordrift i forhold til beredskabet ikke holder i virkeligheden, ligesom den søjleopdelte struktur hæmmer et hensigtsmæssigt samspil og udvikling, - at kredsenes geografi er en udfordring i forhold til et samlet beredskab samt at økonomien bliver afgørende for, om særlige indsatser sker på de rigtige tidspunkter. Det vil sige på tidspunkter af døgnet med ekstra omkostninger til særlige ydelser m.v. Spørgsmålet om anvendelsen af de såkaldt reaktionspatruljer, der er en del af beredskabet, blev også inddraget i debatten med synspunkter om, at man skal være opmærksom på, at der ikke med disse specialudannede politifolk opstår subkulturer i den udadvendte patruljetjeneste, ligesom ressourcerne anvendes på det område også påvirker det samledes billede. Under drøftelsen blev yderligere et perspektiv; kulturanalysen og de såkaldte fagprofessionelle bragt ind i debatten, det vil sige samspillet mellem de forskellige faggrupper. I den forbindelse blev opmærksomheden henledt på, at kulturanalysen knytter sig til den overordnede mangfoldighedsstrategi og det helt overordnede politiske sigte, at fremstille politistaten som en moderne og trimmet virksomhed. Her må forbundet medvirke til, at der bliver fokuseret på den virkelige virkelighed. Under drøftelsen blev der også advaret mod at italesætte den manglende opgavevaretagelse og målopfyldelse på en måde, så politifolk og vore medlemmer, der generelt er både dygtige og kompetente, kommer i et dårligt lys i befolkningen, hvis opbakning er det bærende i den generelle store tillid, der fortsat er til politipersonalets evner og formåen. Forbundsformand Claus Oxfeldt takkede for de mange perspektiver og synspunkter, der kom til udtryk under punktet. I forhold til det videre arbejde i relation til flerårsaftalen efterlyste han konkrete eksempler på de nævnte områder, der ikke kan løses med den eksisterende politistyrke og ressourcer. Flerårsaftalen vil i øvrigt blive sat på dagsordenen, når det bliver relevant. Hovedbestyrelsen tog de fremførte synspunkter og konklusion til efterretning. Ad 5: Meddelelser. a) CO10. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede med henvisning til referatet fra bestyrelsesmødet den 9. september 2014 til arbejdet i CO10. Han fremhævede TAT s forslag om styrkelse af CO10 s forhandlingsposition, herunder; - at Handelsskolernes Lærerforening (HL) med virkning fra årsskiftet havde 57.

6 meldt sig ud af CO10 for at melde sig ind i Lærernes Centralforening (LC), - at Centralforenings for Stampersonale (CS) og Forsvarets Civil Etat (FCE) indbyrdes havde indgået forhandlingsfællesskab samt lokalefællesskab med TAT, - at budgettet trods HL s afgang holder med et overskud på omkring kr , - at ekstraordinære udgifter tages fra formuen. Opmærksomheden blev i øvrigt henledt på dette års ordinære Repræsentantskabsmøde den 27. oktober, samt at et tilsvarende møde er berammet til den 3. november Ad b) PFA kapitalpension Forbundssekretær Finn Moseholm meddelte, at PFA har tilbudt CO10 s medlemmer, at administrationsomkostningerne i forhold til de såkaldt hvilende kapitalpensionsdepoter (fripolicer) bliver fastsat til 1,1 % i forhold til den seneste indbetaling, hvilket i kroner svarer til gebyret der blev fratrukket umiddelbart før indbetalingen ophørte. Vi kender dog endnu ikke overgangen til den billigere løsning, da det lige er besluttet. PFA vil formentlig snart melde ud, hvornår den kan håndtere ændringen. Han oplyste endvidere, at PFA i perioden fra 1. til 20. oktober åbner op for at ændre sin kapitalpension til en alderspension. Derved opnås beskatning på 37,3 % (en skattebesparelse på 2,7 % i forhold til de normale 40 % ved pensionering). Det vil være sidste chance for fremrykning af skat, da muligheden udløber ved årsskiftet. Det anbefales derfor at gå ind på Mitpfa efter den 1. oktober og se, om det kan betale sig at omlægge sin kapitalpension. Disse muligheder vil PFA orientere mere konkret om via et brev til kunder med en kapitalpension, hvori de anbefaler en omlægning. Det sker ultimo september ved brev eller via e-boks. PFA har ligeledes meddelt, at det nu også er muligt for Politiforbundets medlemmer af CO10 aftalen, at foretage pensionsindbetaling på en aldersopsparing. Den enkelte skal selv foretage det valg ved at kontakte en pensionsrådgiver i PFA. Det bliver formentlig også muligt at tilbagekøbe mindre depoter (under kr ) mod en afgift på 60%. Centralorganisation er i drøftelse med Moderniseringsstyrelsen. En afklaring ventes snarest. På Færøerne betyder de helt særlige beskatningsforhold, at den aftalte kapitalpensionsaftale med 18% af særlige tillæg ikke kan fortsætte. En aftale, der regulerer disse forhold er omsider på vej rundt i centralorganisationerne til underskrift. Når det er sket, udbetales tilbageholdt supplerende pension til tjenestemænd som løn. Vi forventer at underskriftsproceduren kan være færdig inden månedens udgang. Ad. c) Opfølgning på kritik af uniformer og udstyr i politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt redegjorde for det i tilknytning til hans indlæg, bragt på Politiforbundets hjemmeside d. 17. juli Indlægget indeholdt 58.

7 Detaljerne afslører en professionel virksomhed, som omhandler tilstanden af politiets uniformer og udstyr. Efterfølgende er der i den forbindelse modtaget et indlæg fra økonomidirektør Nikolaj Veje, som svar på hans indlæg. Indlægget fra Nikolaj Veje blev efter aftale med ham bragt på forbundets hjemmeside, hvilket har givet anledning til negative reaktioner fra medlemmer, der ikke kan genkende økonomidirektørens beskrevne virkelighed. På den baggrund vil der blive fulgt op på tilkendegivelserne med generel fokus på den virkelighed, som vore medlemmer oplever den faktiske oplevelse. Ad. d) Lokalløn. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om status på opfølgning af de problemer, som blev afdækket under det seneste hovedbestyrelsesmøde. Spørgsmålet har blandt andet været fremlagt under møde i Rigspolitiet CSU. Rigspolitiet har afvist, at problemstillingen skulle have eller har det omfang, som hovedbestyrelsen gav udtryk for. Forbundet har ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at dokumentere og dermed fastholde den fremførte kritik. Der er for forbundet dog ikke tvivl om, at hvis man ser på hele processen og tidshorisonten, så er oplevelsen hos vore medlemmer nogenlunde som beskrevet af hovedbestyrelsen. Det betyder, at man i fremtiden skal være mere opmærksom på dokumentationen i sager, som skal forfølges på den ene eller anden måde. Denne sag betragtes således som afsluttet. Ad. e) Numre på politiuniformer. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede hovedbestyrelsen om status med hensyn til de erfaringer man har indhentet fra lande i Europa som vi tradionelt sammenligner os med. 10 ud af i alt 11 lande har på en eller anden måde numre eller navn på uniformerne. Disse oplysninger og mere nuancerede erfaringer vil indgå i det afsluttende møde i Rigspolitiets arbejdsgruppe den 18. september, hvor man vil forsøge at blive enige om en indstilling. Uden at komme ind på de nærmere detaljer, så er der fortsat udestående krav fra forbundet, som skal imødekommes for at man kan tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling i enighed. Ad. f) DUP en. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen opfordrede, som formand for Retspolitisk Udvalg, til at foreningerne i relation til udvalgets evaluering af DUP ens arbejde fortsat indsender sager, hvor der skønnes foretaget uhensigtsmæssig sagsbehandling fra DUP ens side. I relation til et læserbrev i tidsskriftet Dansk Politi om atemi-tryk, kan det oplyses, at man ud fra de erfaringer udvalget har med DUP ens afgørelser i sådanne sager, klart får det indtryk, at DUP en betragter atemi-trykket som et magtmiddel, der kun må 59.

8 anvendes, når det er nødvendigt og forsvarligt. Det må alene anvendes, når de står i rimelig forhold til den interesse, der søges beskyttet. Der er ved DUP ens afgørelser ikke lagt til grund, om atemi-trykket har været farligt eller ej, men alene skønnet om, hvorvidt anvendelsen ansås som nødvendig. Spørgsmålene i relation til anvendelsen af atemi-tryk, og som sådan også anvendelsen af peberspray drøftes i øjeblikket med Rigspolitiet og der arbejdes videre for at afdække behovet for nye retningslinjer og mere konkrete forholdsordrer for anvendelsen. Der blev under meddelelsen blandt andet givet eksempler på uhensigtsmæssig indblanding i de skøn og dispositioner, der udøves ved hastighedsoverskridelser under udrykningskørsler, der efterfølgende godkendes af ledelsen. Under punktet blev der orienteret om, at procesbevillingsnævnet har imødekommet forbundets advokat i anmodningen om at forelægge Landsrettens kendelse for Højesteret, så spørgsmålet om interessekonflikt ved anvendelsen af den samme advokat for kolleger, der er indklaget i den samme sag, kan blive prøvet på højeste niveau. Problemstillingen er principiel, idet kendelsen for så vidt også gælder bisiddervirksomhed. Indtil Højesteret har taget stilling, er proceduren om beskikkelse fortsat uændret og koordineres via forbundet og forbundets advokat, således at der i helt akutte sager stilles den nødvendige bistand til rådighed. Øvrige sager må afvente nærmere afklaring, idet det betragtes som en faglig kamp for at bibeholde polititjenestemændenes frie ret til selv at vælge sin advokat og/eller bisidder. Alternativt kan en egentlig uopsættelig afhøring om nødvendigt ske i retten. Ad. g) Forebyggelsespakken. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at der af de tidligere omtalte 8 mio. fra Forebyggelsesfondet, resterer omkring 5 mio. kroner til forebyggelsestiltag i politiet. Han henledte opmærksomheden på at forebyggelsesprojekter skal være planlagt og godkendt i indeværende år, men realiseringen kan godt vente til næste år. På forespørgsel blev det oplyst, at de forbrugte 3 mio. kroner er gået til andre faggrupper, men Flemming Olsen opfordrede til, at man ikke holdt sig tilbage med at fremsende forslag til projekter, idet Forebyggelsesfonden selv ønskede at validere og dermed foretage den endelige godkendelse. Ad. h) Foreningsforhold af generel karakter. Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen orienterede om et såkaldt review af Rigspolitiet, idet politikredsene må have en berettiget forventning til Rigspolitiets evner og kapacitet til som hovedkvarter at sætte klare retninger på både det overordnede og operative niveau og til samtidig på effektiv vis at understøtte den samlede organisation med HR, IT og øvrige servicefunktioner som økonomi og politifaglige specialfunktioner, hvilket stiller massive krav til samarbejdet og koordination internt i Rigspolitiet mellem såvel områder, ledere og medarbejdere. 60.

9 For at effektivisere Rigspolitiet, sikre fremdrift og klarhed omkring ansvar, undgå dobbeltarbejde og fremstå som et entydigt og samlende hovedkvarter for dansk politi, iværksættes der et review. Indledningsvis vil der ske en foranalyse, som gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Struensee & Co, med henblik på at identificere problemstillinger, som rigspolitiets direktion efterfølgende kan beslutte skal analyseres nærmere. Foreningen og Politiforbundet vil nøje følge processen. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falsters Ptf. havde efter læsning af FUreferatet om forsikring af TR under organisationsarbejde behov for at få klarlagt retningslinjerne i forhold til arbejdsskadesikringsloven. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at man via advokat er ved at få et samlet overblik over gældende ret og praksis, men generelt kan det oplyses, at bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven alene forholder sig til skader, der er opstået i forbindelse med arbejdets udførelse i arbejdsgiverens interesse. Det betragtes TR-arbejde ikke som, selv om det er til gavn og glæde for kredsen og medarbejderne. Derfor er transport mellem 2 tjenestestedet i kredsen til et koordinerende medlemsmøde ikke omfattet af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser. Men som nævnt kommer der en nærmere afklaring, når den juridiske vurdering foreligger. Kaj Rasmussen pegede på, at ledelsesgrundlaget, hvoraf det ellers fremgår, at ledelse skal være motiverende og skabe engagement blandt medarbejderne, i et vist omfang anvendes på en måde, der presser afdelingslederne på en sådan måde, at kollegerne oplever, at der sparkes nedad for at skabe resultater. Kaj Rasmussen har foranlediget af, at kollegerne indkaldes til produktionssamtaler og på baggrund af en aktuel sag, hvor en kollega var indkaldt til en tjenstlig samtale i samme anledning rettet henvendelse til ledelsen og drøftet det rimelige i fremgangsmåden. Ledelsen har efterfølgende tilkendegivet, at der var disponeret forkert. På Kaj Rasmussens spørgsmål om, hvordan hovedbestyrelsens referater fremover kan anvendes som medlemsinformation, blev det oplyst, at hovedbestyrelsens referater er tilgængelige for medlemmerne og som sådan lægges på hjemmesiden. Men i virkeligheden er referaterne primært tænkt som arbejdspapir for hovedbestyrelsen og foreningernes bestyrelse, der forventes at have en særlig indsigt, og derfor får det nødvendige udbytte af at læse referaterne. Hvis referaterne lægges på kredsenes POL-net, bør de følges af relevante bemærkninger fra de respektive foreninger. Som et supplement, og for at skabe medlemsinteresse omkring arbejdet i hovedbestyrelsen, vil der efter hvert møde også blive lagt en journalistisk beskrivelse ud om de væsentlige emner, der har været på dagsordenen. Carsten Weber Hansen, Sydøstjyllands Ptf. orienterede om en hastighedssag, hvor det havde givet anledning til frustrationer blandt medarbejderne, idet sagen via undersøgelse ved DUP en havde medført en retskendelse, der ikke harmonerede med ledelsens instruktionsbeføjelse, som lå til grund for kollegaens dispositioner udrykningskørsel for at løse opgaven? Sagen indgår i den tidligere omtalte evaluering af DUP ens arbejde. 61.

10 Michael Bergman Møller, Københavns Ptf. meddelte, at man i København havde færdiggjort en rapport om god patruljeplanlægning mellem enhedsledelsen og tillidsrepræsentanterne. Planen kræver imidlertid, at der er de nødvendige personaleressourcer til rådighed, og det skal komme an på en prøve. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at Låneforeningens udlånsrente pr. 1. oktober sænkes fra 6,25 til 6.00 %. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 9. oktober 2014 i forbundshuset. For referat Hans Bundesen 62.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Skriftlig beretning 2013. Indhold 16.03.13

Skriftlig beretning 2013. Indhold 16.03.13 16.03.13 Skriftlig beretning 2013 Indhold Den generelle udvikling... 1 Kongressen 2013... 4 OK13... 5 Personalepolitiske forhold... 6 Uniform og udrustning... 8 Arbejdsmiljø...10 Andre forhold...10 Den

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Referat af KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013... 5 Bestyrelsens skriftlige beregning... 19 1.

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere