Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Hoved- og centralorganisationsforhold. 3. OK Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. 5. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Kim Dueholm (Nordsjællands Politiforening), der mødte som suppleant for Tom Steffensen, Hans Roost, (Lederforeningen), der mødte som suppleant for Michael Agerbæk, ligeledes en særlig velkomst til Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening) og Absalon Argaard (Færøernes Politiforening) der deltager som observatører. Der forelå afbud fra næstformand Claus Hartmann grundet anden mødevirksomhed, Niels Hedeager (Syd- og Sønderjylland), der lige inden mødet blev forhindret i at deltage grundet tekniske- og lokalemæssige problemer samt Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) på grund af sygdom. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d august 2014 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser til referatet. 53.

2 Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen har imidlertid fremsendt en præcisering til den på side 51 anførte høring omkring udkast til fortolkningen af bestemmelserne om tjenestefrihed, idet det rettelig var sendt til de organisationer, der henhører under Rigspolitiet - og ikke som anført foreningerne. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falster Ptf. tilkendegav, at han gerne havde set sit debatoplæg refereret under punktet hoved- og centralorganisationerne (side 41). Et oplæg der handlede om en styrkelse af netop hoved- og centralorganisationernes rolle eventuelt via et kartelsamarbejde. Hovedbestyrelsens beslutning. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d august 2014 blev godkendt med anførte præcisering og et tilsagn om, at debatoplægget sendes ud sammen med referatet fra dagens møde. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 3 emner under meddelelser; e) Numre på politiuniformerne f) DUP.en g) Forebyggelsespakken Forhold vedrørende foreningsforhold af generel karakter blev således pkt. h) Ad 2: Hoved- og centralorganisationsforhold (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-mødet 2. september 2014: "Hoved- og centralorganisationsforhold CO-10 og FTF. I tilknytning til arbejdet i centralorganisationerne med hensyn til Modernisering af den offentlige sektor og Tillidsreformen er der d afholdt møde i FTF, sektion S, hvorunder ovennævnte spørgsmål var til drøftelse. Politiforbundets synspunkter i forhold til overordnet karteldannelse, også efter drøftelsen på seneste hovedbestyrelsesmøde, var blevet taget positivt imod, ligesom Politiforbundets tilgang til Tillidsreformen vil blive kopieret af andre organisationer på statens område. Forhandlingsudvalget havde en drøftelse af situationen og det interne arbejde hermed, herunder i forhold til den videre bearbejdning i blandt andet CSU." Referat fra møde i FTF's Sektion S 28. august 2014 er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt gennemgik indledningsvis det udsendte referat fra mødet i FTF s sektion S. Her blev det blandt andet fremhævet, at der med baggrund i Kaj Rasmussens debatoplæg, der blev inddraget og direkte citeret, at der var bred opbakning til tanken om en styrkelse af både FTF og CO10 på det offentlige område. Omkring tillidsreformen var der især 2 forhold, som kunne blive en hæmsko. Det ene var manglende kendskab til indholdet og det andet var tanken om, at sigtet med reformen var besparelser. 54.

3 Forbundsformanden bemærkede med tilfredshed, at de øvrige organisationer føler sig inspireret af forbundets initiativer med at nedbryde tillidsreformen til et mere praktisk bruger niveau i forhold til politiets kerneområder. Forbundsformanden orienterede afslutningsvis om forløbet af et møde i regi af LO og FTF, hvor der blandt andet var enighed om et fælles debatoplæg om mulighederne for fagbevægelsen frem mod I den forbindelse etableres en fælles politisk styregruppe, ligesom der er aftalt et samarbejde i forbindelse med det kommende folketingsvalg om fælles temaer og kampagner. Derud over laves der en række regionale og centrale møder om den store fælles APL III undersøgelse (Arbejdsliv og Politik i et Lønmodtagerperspektiv). Under en kort debat om emnet blev det tilkendegivet, at hovedbestyrelsen bør have en intern drøftelse og holdning til LO og FTF s debatoplæg og tanker for fremtiden. Forbundsformanden erklærede sig enig i synspunktet og oplyste, at der reelt ikke bliver taget skelsættende initiativer og beslutninger før formandsskiftet i LO er en realitet. Michael Bergman Møller, København Politiforening oplyste i relation til spørgsmålet om tillidsreformen, at man i København havde fulgt op på spørgsmålet og gjort det til genstand for en drøftelse på et lederseminar og repræsentantskabsmøde med henblik på i regi af SU at få vedtaget en skabelon for mål, herunder primære og sekundære målsætninger. Hovedbestyrelsen tog herefter det fremlagte til efterretning. Ad 3: OK15 (j.nr ). Køreplan og strategi. Skematisk køreplan er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt kommenterede den udsendte skematiske køreplan og oplyste, at udvekslingen af aftalekrav mellem CFU og Finansministeriet finder sted den 16. december Det første forhandlingsmøde i det regi er aftalt til den 18. december Hvis planen holder, forventes CFU s forhandlingerne at kunne afsluttes den 5. og/eller 6. februar Forbundsformanden omtalte kendte og nye strategiske overvejelser og krav, som endeligt vil blive drøftet under et bestyrelsesmøde i CO10 den 30. september. Hovedbestyrelsen havde herefter en strategisk drøftelse, hvorunder man tilkendegav en forundring over FTF formandens udmelding i medierne om, at flere europæiske lande indfører mindsteløn, i takt med at bevægeligheden over grænserne stiger, og at organisationerne bliver nødt til at forholde sig til, at der er 55.

4 flere lønmodtagere i Danmark, som ikke er omfattet af overenskomst. Derfor må der tages hul på diskussionen - underforstået undgå social dumping. KL s krav til pædagogernes arbejdstid gav også anledning til bekymrende bemærkninger, henset til den konflikt lærerne havde været igennem. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte køreplan og de afsluttende klare holdninger om, at løn- og arbejdsvilkår helt generelt må være et anliggende mellem parterne på arbejdsmarkedet, det vil sige arbejdsgiver og arbejdstagernes faglige organisationer. Ad 4: Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. Forbundets lobbyarbejde i forbindelse med finansloven for 2015 og forbundets strategi i forbindelse med den kommende flerårsaftale. Mail fra Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening er vedhæftet. Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening, oplyste indledningsvis, at der i medlemskredsen var et udbredt ønske om at høre, hvilke initiativer Politiforbundet havde taget og ville tage i forbindelse med finansloven gældende for 2015 samt den nye flerårsaftale for politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at forbundet som sådan ikke havde foretaget sig noget konkret med sigte på at påvirke forhandlingerne omkring finansloven, da det var og er vurderingen, at kravene vil blive henvist til netop forhandlingerne om en ny flerårsaftale og ikke mindst drukne i andre mere overordnede og centrale spørgsmål og krav, ligesom alt fokus er på sundhedsområdet. Politiforbundet går fortsat efter den oprindelige 2020 plan med krav om en tilgang på 2000 politifolk. Hovedbestyrelsen havde herefter en længere debat med følgende synspunkter; - at forbundet må sikre sig, at flerårsaftalen og retspolitikken bliver et synligt element i forbindelse med folketingsvalget, at man ved flerårsaftalen bør forholde sig til de foreliggende effektiviserings krav samt at politiets midler og ressourcer ikke står mål med forventningerne og ikke mindst de stillede krav. Forbundsformanden tilkendegav, at han især til spørgsmålet om opgavevaretagelsen i forhold til politiets kerneopgaver var helt opmærksom på den frustration, der hersker blandt medlemmerne, og at det på flere områder ikke hænger sammen på en hensigtsmæssig måde. Herefter udspandt der sig en længere debat om opgavevaretagelsen med fokus på nødvendigheden af at omlægge, og dermed styrke beredskabet, for at få det til at hænge sammen i en eller anden grad. 56.

5 Der blev nævnt eksempler på, at de aftalte modeller for en styrkelse viste sig ikke at holde, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har indregnet kurser, ferie og frihed, barsel samt sygdomsfravær. Andre eksempler viser; at der er en tendens til, at personalet siver tilbage og væk fra beredskabet til projekt- og analyseopgaver, at de oprindelige bærende ønsker om stordrift i forhold til beredskabet ikke holder i virkeligheden, ligesom den søjleopdelte struktur hæmmer et hensigtsmæssigt samspil og udvikling, - at kredsenes geografi er en udfordring i forhold til et samlet beredskab samt at økonomien bliver afgørende for, om særlige indsatser sker på de rigtige tidspunkter. Det vil sige på tidspunkter af døgnet med ekstra omkostninger til særlige ydelser m.v. Spørgsmålet om anvendelsen af de såkaldt reaktionspatruljer, der er en del af beredskabet, blev også inddraget i debatten med synspunkter om, at man skal være opmærksom på, at der ikke med disse specialudannede politifolk opstår subkulturer i den udadvendte patruljetjeneste, ligesom ressourcerne anvendes på det område også påvirker det samledes billede. Under drøftelsen blev yderligere et perspektiv; kulturanalysen og de såkaldte fagprofessionelle bragt ind i debatten, det vil sige samspillet mellem de forskellige faggrupper. I den forbindelse blev opmærksomheden henledt på, at kulturanalysen knytter sig til den overordnede mangfoldighedsstrategi og det helt overordnede politiske sigte, at fremstille politistaten som en moderne og trimmet virksomhed. Her må forbundet medvirke til, at der bliver fokuseret på den virkelige virkelighed. Under drøftelsen blev der også advaret mod at italesætte den manglende opgavevaretagelse og målopfyldelse på en måde, så politifolk og vore medlemmer, der generelt er både dygtige og kompetente, kommer i et dårligt lys i befolkningen, hvis opbakning er det bærende i den generelle store tillid, der fortsat er til politipersonalets evner og formåen. Forbundsformand Claus Oxfeldt takkede for de mange perspektiver og synspunkter, der kom til udtryk under punktet. I forhold til det videre arbejde i relation til flerårsaftalen efterlyste han konkrete eksempler på de nævnte områder, der ikke kan løses med den eksisterende politistyrke og ressourcer. Flerårsaftalen vil i øvrigt blive sat på dagsordenen, når det bliver relevant. Hovedbestyrelsen tog de fremførte synspunkter og konklusion til efterretning. Ad 5: Meddelelser. a) CO10. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede med henvisning til referatet fra bestyrelsesmødet den 9. september 2014 til arbejdet i CO10. Han fremhævede TAT s forslag om styrkelse af CO10 s forhandlingsposition, herunder; - at Handelsskolernes Lærerforening (HL) med virkning fra årsskiftet havde 57.

6 meldt sig ud af CO10 for at melde sig ind i Lærernes Centralforening (LC), - at Centralforenings for Stampersonale (CS) og Forsvarets Civil Etat (FCE) indbyrdes havde indgået forhandlingsfællesskab samt lokalefællesskab med TAT, - at budgettet trods HL s afgang holder med et overskud på omkring kr , - at ekstraordinære udgifter tages fra formuen. Opmærksomheden blev i øvrigt henledt på dette års ordinære Repræsentantskabsmøde den 27. oktober, samt at et tilsvarende møde er berammet til den 3. november Ad b) PFA kapitalpension Forbundssekretær Finn Moseholm meddelte, at PFA har tilbudt CO10 s medlemmer, at administrationsomkostningerne i forhold til de såkaldt hvilende kapitalpensionsdepoter (fripolicer) bliver fastsat til 1,1 % i forhold til den seneste indbetaling, hvilket i kroner svarer til gebyret der blev fratrukket umiddelbart før indbetalingen ophørte. Vi kender dog endnu ikke overgangen til den billigere løsning, da det lige er besluttet. PFA vil formentlig snart melde ud, hvornår den kan håndtere ændringen. Han oplyste endvidere, at PFA i perioden fra 1. til 20. oktober åbner op for at ændre sin kapitalpension til en alderspension. Derved opnås beskatning på 37,3 % (en skattebesparelse på 2,7 % i forhold til de normale 40 % ved pensionering). Det vil være sidste chance for fremrykning af skat, da muligheden udløber ved årsskiftet. Det anbefales derfor at gå ind på Mitpfa efter den 1. oktober og se, om det kan betale sig at omlægge sin kapitalpension. Disse muligheder vil PFA orientere mere konkret om via et brev til kunder med en kapitalpension, hvori de anbefaler en omlægning. Det sker ultimo september ved brev eller via e-boks. PFA har ligeledes meddelt, at det nu også er muligt for Politiforbundets medlemmer af CO10 aftalen, at foretage pensionsindbetaling på en aldersopsparing. Den enkelte skal selv foretage det valg ved at kontakte en pensionsrådgiver i PFA. Det bliver formentlig også muligt at tilbagekøbe mindre depoter (under kr ) mod en afgift på 60%. Centralorganisation er i drøftelse med Moderniseringsstyrelsen. En afklaring ventes snarest. På Færøerne betyder de helt særlige beskatningsforhold, at den aftalte kapitalpensionsaftale med 18% af særlige tillæg ikke kan fortsætte. En aftale, der regulerer disse forhold er omsider på vej rundt i centralorganisationerne til underskrift. Når det er sket, udbetales tilbageholdt supplerende pension til tjenestemænd som løn. Vi forventer at underskriftsproceduren kan være færdig inden månedens udgang. Ad. c) Opfølgning på kritik af uniformer og udstyr i politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt redegjorde for det i tilknytning til hans indlæg, bragt på Politiforbundets hjemmeside d. 17. juli Indlægget indeholdt 58.

7 Detaljerne afslører en professionel virksomhed, som omhandler tilstanden af politiets uniformer og udstyr. Efterfølgende er der i den forbindelse modtaget et indlæg fra økonomidirektør Nikolaj Veje, som svar på hans indlæg. Indlægget fra Nikolaj Veje blev efter aftale med ham bragt på forbundets hjemmeside, hvilket har givet anledning til negative reaktioner fra medlemmer, der ikke kan genkende økonomidirektørens beskrevne virkelighed. På den baggrund vil der blive fulgt op på tilkendegivelserne med generel fokus på den virkelighed, som vore medlemmer oplever den faktiske oplevelse. Ad. d) Lokalløn. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om status på opfølgning af de problemer, som blev afdækket under det seneste hovedbestyrelsesmøde. Spørgsmålet har blandt andet været fremlagt under møde i Rigspolitiet CSU. Rigspolitiet har afvist, at problemstillingen skulle have eller har det omfang, som hovedbestyrelsen gav udtryk for. Forbundet har ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at dokumentere og dermed fastholde den fremførte kritik. Der er for forbundet dog ikke tvivl om, at hvis man ser på hele processen og tidshorisonten, så er oplevelsen hos vore medlemmer nogenlunde som beskrevet af hovedbestyrelsen. Det betyder, at man i fremtiden skal være mere opmærksom på dokumentationen i sager, som skal forfølges på den ene eller anden måde. Denne sag betragtes således som afsluttet. Ad. e) Numre på politiuniformer. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede hovedbestyrelsen om status med hensyn til de erfaringer man har indhentet fra lande i Europa som vi tradionelt sammenligner os med. 10 ud af i alt 11 lande har på en eller anden måde numre eller navn på uniformerne. Disse oplysninger og mere nuancerede erfaringer vil indgå i det afsluttende møde i Rigspolitiets arbejdsgruppe den 18. september, hvor man vil forsøge at blive enige om en indstilling. Uden at komme ind på de nærmere detaljer, så er der fortsat udestående krav fra forbundet, som skal imødekommes for at man kan tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling i enighed. Ad. f) DUP en. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen opfordrede, som formand for Retspolitisk Udvalg, til at foreningerne i relation til udvalgets evaluering af DUP ens arbejde fortsat indsender sager, hvor der skønnes foretaget uhensigtsmæssig sagsbehandling fra DUP ens side. I relation til et læserbrev i tidsskriftet Dansk Politi om atemi-tryk, kan det oplyses, at man ud fra de erfaringer udvalget har med DUP ens afgørelser i sådanne sager, klart får det indtryk, at DUP en betragter atemi-trykket som et magtmiddel, der kun må 59.

8 anvendes, når det er nødvendigt og forsvarligt. Det må alene anvendes, når de står i rimelig forhold til den interesse, der søges beskyttet. Der er ved DUP ens afgørelser ikke lagt til grund, om atemi-trykket har været farligt eller ej, men alene skønnet om, hvorvidt anvendelsen ansås som nødvendig. Spørgsmålene i relation til anvendelsen af atemi-tryk, og som sådan også anvendelsen af peberspray drøftes i øjeblikket med Rigspolitiet og der arbejdes videre for at afdække behovet for nye retningslinjer og mere konkrete forholdsordrer for anvendelsen. Der blev under meddelelsen blandt andet givet eksempler på uhensigtsmæssig indblanding i de skøn og dispositioner, der udøves ved hastighedsoverskridelser under udrykningskørsler, der efterfølgende godkendes af ledelsen. Under punktet blev der orienteret om, at procesbevillingsnævnet har imødekommet forbundets advokat i anmodningen om at forelægge Landsrettens kendelse for Højesteret, så spørgsmålet om interessekonflikt ved anvendelsen af den samme advokat for kolleger, der er indklaget i den samme sag, kan blive prøvet på højeste niveau. Problemstillingen er principiel, idet kendelsen for så vidt også gælder bisiddervirksomhed. Indtil Højesteret har taget stilling, er proceduren om beskikkelse fortsat uændret og koordineres via forbundet og forbundets advokat, således at der i helt akutte sager stilles den nødvendige bistand til rådighed. Øvrige sager må afvente nærmere afklaring, idet det betragtes som en faglig kamp for at bibeholde polititjenestemændenes frie ret til selv at vælge sin advokat og/eller bisidder. Alternativt kan en egentlig uopsættelig afhøring om nødvendigt ske i retten. Ad. g) Forebyggelsespakken. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at der af de tidligere omtalte 8 mio. fra Forebyggelsesfondet, resterer omkring 5 mio. kroner til forebyggelsestiltag i politiet. Han henledte opmærksomheden på at forebyggelsesprojekter skal være planlagt og godkendt i indeværende år, men realiseringen kan godt vente til næste år. På forespørgsel blev det oplyst, at de forbrugte 3 mio. kroner er gået til andre faggrupper, men Flemming Olsen opfordrede til, at man ikke holdt sig tilbage med at fremsende forslag til projekter, idet Forebyggelsesfonden selv ønskede at validere og dermed foretage den endelige godkendelse. Ad. h) Foreningsforhold af generel karakter. Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen orienterede om et såkaldt review af Rigspolitiet, idet politikredsene må have en berettiget forventning til Rigspolitiets evner og kapacitet til som hovedkvarter at sætte klare retninger på både det overordnede og operative niveau og til samtidig på effektiv vis at understøtte den samlede organisation med HR, IT og øvrige servicefunktioner som økonomi og politifaglige specialfunktioner, hvilket stiller massive krav til samarbejdet og koordination internt i Rigspolitiet mellem såvel områder, ledere og medarbejdere. 60.

9 For at effektivisere Rigspolitiet, sikre fremdrift og klarhed omkring ansvar, undgå dobbeltarbejde og fremstå som et entydigt og samlende hovedkvarter for dansk politi, iværksættes der et review. Indledningsvis vil der ske en foranalyse, som gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Struensee & Co, med henblik på at identificere problemstillinger, som rigspolitiets direktion efterfølgende kan beslutte skal analyseres nærmere. Foreningen og Politiforbundet vil nøje følge processen. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falsters Ptf. havde efter læsning af FUreferatet om forsikring af TR under organisationsarbejde behov for at få klarlagt retningslinjerne i forhold til arbejdsskadesikringsloven. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at man via advokat er ved at få et samlet overblik over gældende ret og praksis, men generelt kan det oplyses, at bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven alene forholder sig til skader, der er opstået i forbindelse med arbejdets udførelse i arbejdsgiverens interesse. Det betragtes TR-arbejde ikke som, selv om det er til gavn og glæde for kredsen og medarbejderne. Derfor er transport mellem 2 tjenestestedet i kredsen til et koordinerende medlemsmøde ikke omfattet af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser. Men som nævnt kommer der en nærmere afklaring, når den juridiske vurdering foreligger. Kaj Rasmussen pegede på, at ledelsesgrundlaget, hvoraf det ellers fremgår, at ledelse skal være motiverende og skabe engagement blandt medarbejderne, i et vist omfang anvendes på en måde, der presser afdelingslederne på en sådan måde, at kollegerne oplever, at der sparkes nedad for at skabe resultater. Kaj Rasmussen har foranlediget af, at kollegerne indkaldes til produktionssamtaler og på baggrund af en aktuel sag, hvor en kollega var indkaldt til en tjenstlig samtale i samme anledning rettet henvendelse til ledelsen og drøftet det rimelige i fremgangsmåden. Ledelsen har efterfølgende tilkendegivet, at der var disponeret forkert. På Kaj Rasmussens spørgsmål om, hvordan hovedbestyrelsens referater fremover kan anvendes som medlemsinformation, blev det oplyst, at hovedbestyrelsens referater er tilgængelige for medlemmerne og som sådan lægges på hjemmesiden. Men i virkeligheden er referaterne primært tænkt som arbejdspapir for hovedbestyrelsen og foreningernes bestyrelse, der forventes at have en særlig indsigt, og derfor får det nødvendige udbytte af at læse referaterne. Hvis referaterne lægges på kredsenes POL-net, bør de følges af relevante bemærkninger fra de respektive foreninger. Som et supplement, og for at skabe medlemsinteresse omkring arbejdet i hovedbestyrelsen, vil der efter hvert møde også blive lagt en journalistisk beskrivelse ud om de væsentlige emner, der har været på dagsordenen. Carsten Weber Hansen, Sydøstjyllands Ptf. orienterede om en hastighedssag, hvor det havde givet anledning til frustrationer blandt medarbejderne, idet sagen via undersøgelse ved DUP en havde medført en retskendelse, der ikke harmonerede med ledelsens instruktionsbeføjelse, som lå til grund for kollegaens dispositioner udrykningskørsel for at løse opgaven? Sagen indgår i den tidligere omtalte evaluering af DUP ens arbejde. 61.

10 Michael Bergman Møller, Københavns Ptf. meddelte, at man i København havde færdiggjort en rapport om god patruljeplanlægning mellem enhedsledelsen og tillidsrepræsentanterne. Planen kræver imidlertid, at der er de nødvendige personaleressourcer til rådighed, og det skal komme an på en prøve. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at Låneforeningens udlånsrente pr. 1. oktober sænkes fra 6,25 til 6.00 %. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 9. oktober 2014 i forbundshuset. For referat Hans Bundesen 62.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00283 22. oktober 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2015 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde. Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 13. juni 2012 klokken 10 Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Til stede var: 1. Viceborgmester Stén Knuth

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00689 18. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NYT FRA POLITIFORBUNDET

NYT FRA POLITIFORBUNDET NYT FRA POLITIFORBUNDET Redaktion: Stine Svarre Gaardhøj og Karina Bjørnholdt P DEN FAGLIGE KAMP FOR POLITIKADETTERNE FORTSÆTTER AF STINE SVARRE GAARDHØJ Det første hold med 53 politikadetter afsluttede

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere