Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Hoved- og centralorganisationsforhold. 3. OK Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. 5. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Kim Dueholm (Nordsjællands Politiforening), der mødte som suppleant for Tom Steffensen, Hans Roost, (Lederforeningen), der mødte som suppleant for Michael Agerbæk, ligeledes en særlig velkomst til Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening) og Absalon Argaard (Færøernes Politiforening) der deltager som observatører. Der forelå afbud fra næstformand Claus Hartmann grundet anden mødevirksomhed, Niels Hedeager (Syd- og Sønderjylland), der lige inden mødet blev forhindret i at deltage grundet tekniske- og lokalemæssige problemer samt Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) på grund af sygdom. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d august 2014 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser til referatet. 53.

2 Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen har imidlertid fremsendt en præcisering til den på side 51 anførte høring omkring udkast til fortolkningen af bestemmelserne om tjenestefrihed, idet det rettelig var sendt til de organisationer, der henhører under Rigspolitiet - og ikke som anført foreningerne. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falster Ptf. tilkendegav, at han gerne havde set sit debatoplæg refereret under punktet hoved- og centralorganisationerne (side 41). Et oplæg der handlede om en styrkelse af netop hoved- og centralorganisationernes rolle eventuelt via et kartelsamarbejde. Hovedbestyrelsens beslutning. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d august 2014 blev godkendt med anførte præcisering og et tilsagn om, at debatoplægget sendes ud sammen med referatet fra dagens møde. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 3 emner under meddelelser; e) Numre på politiuniformerne f) DUP.en g) Forebyggelsespakken Forhold vedrørende foreningsforhold af generel karakter blev således pkt. h) Ad 2: Hoved- og centralorganisationsforhold (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-mødet 2. september 2014: "Hoved- og centralorganisationsforhold CO-10 og FTF. I tilknytning til arbejdet i centralorganisationerne med hensyn til Modernisering af den offentlige sektor og Tillidsreformen er der d afholdt møde i FTF, sektion S, hvorunder ovennævnte spørgsmål var til drøftelse. Politiforbundets synspunkter i forhold til overordnet karteldannelse, også efter drøftelsen på seneste hovedbestyrelsesmøde, var blevet taget positivt imod, ligesom Politiforbundets tilgang til Tillidsreformen vil blive kopieret af andre organisationer på statens område. Forhandlingsudvalget havde en drøftelse af situationen og det interne arbejde hermed, herunder i forhold til den videre bearbejdning i blandt andet CSU." Referat fra møde i FTF's Sektion S 28. august 2014 er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt gennemgik indledningsvis det udsendte referat fra mødet i FTF s sektion S. Her blev det blandt andet fremhævet, at der med baggrund i Kaj Rasmussens debatoplæg, der blev inddraget og direkte citeret, at der var bred opbakning til tanken om en styrkelse af både FTF og CO10 på det offentlige område. Omkring tillidsreformen var der især 2 forhold, som kunne blive en hæmsko. Det ene var manglende kendskab til indholdet og det andet var tanken om, at sigtet med reformen var besparelser. 54.

3 Forbundsformanden bemærkede med tilfredshed, at de øvrige organisationer føler sig inspireret af forbundets initiativer med at nedbryde tillidsreformen til et mere praktisk bruger niveau i forhold til politiets kerneområder. Forbundsformanden orienterede afslutningsvis om forløbet af et møde i regi af LO og FTF, hvor der blandt andet var enighed om et fælles debatoplæg om mulighederne for fagbevægelsen frem mod I den forbindelse etableres en fælles politisk styregruppe, ligesom der er aftalt et samarbejde i forbindelse med det kommende folketingsvalg om fælles temaer og kampagner. Derud over laves der en række regionale og centrale møder om den store fælles APL III undersøgelse (Arbejdsliv og Politik i et Lønmodtagerperspektiv). Under en kort debat om emnet blev det tilkendegivet, at hovedbestyrelsen bør have en intern drøftelse og holdning til LO og FTF s debatoplæg og tanker for fremtiden. Forbundsformanden erklærede sig enig i synspunktet og oplyste, at der reelt ikke bliver taget skelsættende initiativer og beslutninger før formandsskiftet i LO er en realitet. Michael Bergman Møller, København Politiforening oplyste i relation til spørgsmålet om tillidsreformen, at man i København havde fulgt op på spørgsmålet og gjort det til genstand for en drøftelse på et lederseminar og repræsentantskabsmøde med henblik på i regi af SU at få vedtaget en skabelon for mål, herunder primære og sekundære målsætninger. Hovedbestyrelsen tog herefter det fremlagte til efterretning. Ad 3: OK15 (j.nr ). Køreplan og strategi. Skematisk køreplan er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt kommenterede den udsendte skematiske køreplan og oplyste, at udvekslingen af aftalekrav mellem CFU og Finansministeriet finder sted den 16. december Det første forhandlingsmøde i det regi er aftalt til den 18. december Hvis planen holder, forventes CFU s forhandlingerne at kunne afsluttes den 5. og/eller 6. februar Forbundsformanden omtalte kendte og nye strategiske overvejelser og krav, som endeligt vil blive drøftet under et bestyrelsesmøde i CO10 den 30. september. Hovedbestyrelsen havde herefter en strategisk drøftelse, hvorunder man tilkendegav en forundring over FTF formandens udmelding i medierne om, at flere europæiske lande indfører mindsteløn, i takt med at bevægeligheden over grænserne stiger, og at organisationerne bliver nødt til at forholde sig til, at der er 55.

4 flere lønmodtagere i Danmark, som ikke er omfattet af overenskomst. Derfor må der tages hul på diskussionen - underforstået undgå social dumping. KL s krav til pædagogernes arbejdstid gav også anledning til bekymrende bemærkninger, henset til den konflikt lærerne havde været igennem. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte køreplan og de afsluttende klare holdninger om, at løn- og arbejdsvilkår helt generelt må være et anliggende mellem parterne på arbejdsmarkedet, det vil sige arbejdsgiver og arbejdstagernes faglige organisationer. Ad 4: Forbundets lobbyarbejde ifm. finansloven for 2015 mv. Forbundets lobbyarbejde i forbindelse med finansloven for 2015 og forbundets strategi i forbindelse med den kommende flerårsaftale. Mail fra Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening er vedhæftet. Michael Bergman Møller, Københavns Politiforening, oplyste indledningsvis, at der i medlemskredsen var et udbredt ønske om at høre, hvilke initiativer Politiforbundet havde taget og ville tage i forbindelse med finansloven gældende for 2015 samt den nye flerårsaftale for politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at forbundet som sådan ikke havde foretaget sig noget konkret med sigte på at påvirke forhandlingerne omkring finansloven, da det var og er vurderingen, at kravene vil blive henvist til netop forhandlingerne om en ny flerårsaftale og ikke mindst drukne i andre mere overordnede og centrale spørgsmål og krav, ligesom alt fokus er på sundhedsområdet. Politiforbundet går fortsat efter den oprindelige 2020 plan med krav om en tilgang på 2000 politifolk. Hovedbestyrelsen havde herefter en længere debat med følgende synspunkter; - at forbundet må sikre sig, at flerårsaftalen og retspolitikken bliver et synligt element i forbindelse med folketingsvalget, at man ved flerårsaftalen bør forholde sig til de foreliggende effektiviserings krav samt at politiets midler og ressourcer ikke står mål med forventningerne og ikke mindst de stillede krav. Forbundsformanden tilkendegav, at han især til spørgsmålet om opgavevaretagelsen i forhold til politiets kerneopgaver var helt opmærksom på den frustration, der hersker blandt medlemmerne, og at det på flere områder ikke hænger sammen på en hensigtsmæssig måde. Herefter udspandt der sig en længere debat om opgavevaretagelsen med fokus på nødvendigheden af at omlægge, og dermed styrke beredskabet, for at få det til at hænge sammen i en eller anden grad. 56.

5 Der blev nævnt eksempler på, at de aftalte modeller for en styrkelse viste sig ikke at holde, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har indregnet kurser, ferie og frihed, barsel samt sygdomsfravær. Andre eksempler viser; at der er en tendens til, at personalet siver tilbage og væk fra beredskabet til projekt- og analyseopgaver, at de oprindelige bærende ønsker om stordrift i forhold til beredskabet ikke holder i virkeligheden, ligesom den søjleopdelte struktur hæmmer et hensigtsmæssigt samspil og udvikling, - at kredsenes geografi er en udfordring i forhold til et samlet beredskab samt at økonomien bliver afgørende for, om særlige indsatser sker på de rigtige tidspunkter. Det vil sige på tidspunkter af døgnet med ekstra omkostninger til særlige ydelser m.v. Spørgsmålet om anvendelsen af de såkaldt reaktionspatruljer, der er en del af beredskabet, blev også inddraget i debatten med synspunkter om, at man skal være opmærksom på, at der ikke med disse specialudannede politifolk opstår subkulturer i den udadvendte patruljetjeneste, ligesom ressourcerne anvendes på det område også påvirker det samledes billede. Under drøftelsen blev yderligere et perspektiv; kulturanalysen og de såkaldte fagprofessionelle bragt ind i debatten, det vil sige samspillet mellem de forskellige faggrupper. I den forbindelse blev opmærksomheden henledt på, at kulturanalysen knytter sig til den overordnede mangfoldighedsstrategi og det helt overordnede politiske sigte, at fremstille politistaten som en moderne og trimmet virksomhed. Her må forbundet medvirke til, at der bliver fokuseret på den virkelige virkelighed. Under drøftelsen blev der også advaret mod at italesætte den manglende opgavevaretagelse og målopfyldelse på en måde, så politifolk og vore medlemmer, der generelt er både dygtige og kompetente, kommer i et dårligt lys i befolkningen, hvis opbakning er det bærende i den generelle store tillid, der fortsat er til politipersonalets evner og formåen. Forbundsformand Claus Oxfeldt takkede for de mange perspektiver og synspunkter, der kom til udtryk under punktet. I forhold til det videre arbejde i relation til flerårsaftalen efterlyste han konkrete eksempler på de nævnte områder, der ikke kan løses med den eksisterende politistyrke og ressourcer. Flerårsaftalen vil i øvrigt blive sat på dagsordenen, når det bliver relevant. Hovedbestyrelsen tog de fremførte synspunkter og konklusion til efterretning. Ad 5: Meddelelser. a) CO10. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede med henvisning til referatet fra bestyrelsesmødet den 9. september 2014 til arbejdet i CO10. Han fremhævede TAT s forslag om styrkelse af CO10 s forhandlingsposition, herunder; - at Handelsskolernes Lærerforening (HL) med virkning fra årsskiftet havde 57.

6 meldt sig ud af CO10 for at melde sig ind i Lærernes Centralforening (LC), - at Centralforenings for Stampersonale (CS) og Forsvarets Civil Etat (FCE) indbyrdes havde indgået forhandlingsfællesskab samt lokalefællesskab med TAT, - at budgettet trods HL s afgang holder med et overskud på omkring kr , - at ekstraordinære udgifter tages fra formuen. Opmærksomheden blev i øvrigt henledt på dette års ordinære Repræsentantskabsmøde den 27. oktober, samt at et tilsvarende møde er berammet til den 3. november Ad b) PFA kapitalpension Forbundssekretær Finn Moseholm meddelte, at PFA har tilbudt CO10 s medlemmer, at administrationsomkostningerne i forhold til de såkaldt hvilende kapitalpensionsdepoter (fripolicer) bliver fastsat til 1,1 % i forhold til den seneste indbetaling, hvilket i kroner svarer til gebyret der blev fratrukket umiddelbart før indbetalingen ophørte. Vi kender dog endnu ikke overgangen til den billigere løsning, da det lige er besluttet. PFA vil formentlig snart melde ud, hvornår den kan håndtere ændringen. Han oplyste endvidere, at PFA i perioden fra 1. til 20. oktober åbner op for at ændre sin kapitalpension til en alderspension. Derved opnås beskatning på 37,3 % (en skattebesparelse på 2,7 % i forhold til de normale 40 % ved pensionering). Det vil være sidste chance for fremrykning af skat, da muligheden udløber ved årsskiftet. Det anbefales derfor at gå ind på Mitpfa efter den 1. oktober og se, om det kan betale sig at omlægge sin kapitalpension. Disse muligheder vil PFA orientere mere konkret om via et brev til kunder med en kapitalpension, hvori de anbefaler en omlægning. Det sker ultimo september ved brev eller via e-boks. PFA har ligeledes meddelt, at det nu også er muligt for Politiforbundets medlemmer af CO10 aftalen, at foretage pensionsindbetaling på en aldersopsparing. Den enkelte skal selv foretage det valg ved at kontakte en pensionsrådgiver i PFA. Det bliver formentlig også muligt at tilbagekøbe mindre depoter (under kr ) mod en afgift på 60%. Centralorganisation er i drøftelse med Moderniseringsstyrelsen. En afklaring ventes snarest. På Færøerne betyder de helt særlige beskatningsforhold, at den aftalte kapitalpensionsaftale med 18% af særlige tillæg ikke kan fortsætte. En aftale, der regulerer disse forhold er omsider på vej rundt i centralorganisationerne til underskrift. Når det er sket, udbetales tilbageholdt supplerende pension til tjenestemænd som løn. Vi forventer at underskriftsproceduren kan være færdig inden månedens udgang. Ad. c) Opfølgning på kritik af uniformer og udstyr i politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt redegjorde for det i tilknytning til hans indlæg, bragt på Politiforbundets hjemmeside d. 17. juli Indlægget indeholdt 58.

7 Detaljerne afslører en professionel virksomhed, som omhandler tilstanden af politiets uniformer og udstyr. Efterfølgende er der i den forbindelse modtaget et indlæg fra økonomidirektør Nikolaj Veje, som svar på hans indlæg. Indlægget fra Nikolaj Veje blev efter aftale med ham bragt på forbundets hjemmeside, hvilket har givet anledning til negative reaktioner fra medlemmer, der ikke kan genkende økonomidirektørens beskrevne virkelighed. På den baggrund vil der blive fulgt op på tilkendegivelserne med generel fokus på den virkelighed, som vore medlemmer oplever den faktiske oplevelse. Ad. d) Lokalløn. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om status på opfølgning af de problemer, som blev afdækket under det seneste hovedbestyrelsesmøde. Spørgsmålet har blandt andet været fremlagt under møde i Rigspolitiet CSU. Rigspolitiet har afvist, at problemstillingen skulle have eller har det omfang, som hovedbestyrelsen gav udtryk for. Forbundet har ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at dokumentere og dermed fastholde den fremførte kritik. Der er for forbundet dog ikke tvivl om, at hvis man ser på hele processen og tidshorisonten, så er oplevelsen hos vore medlemmer nogenlunde som beskrevet af hovedbestyrelsen. Det betyder, at man i fremtiden skal være mere opmærksom på dokumentationen i sager, som skal forfølges på den ene eller anden måde. Denne sag betragtes således som afsluttet. Ad. e) Numre på politiuniformer. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede hovedbestyrelsen om status med hensyn til de erfaringer man har indhentet fra lande i Europa som vi tradionelt sammenligner os med. 10 ud af i alt 11 lande har på en eller anden måde numre eller navn på uniformerne. Disse oplysninger og mere nuancerede erfaringer vil indgå i det afsluttende møde i Rigspolitiets arbejdsgruppe den 18. september, hvor man vil forsøge at blive enige om en indstilling. Uden at komme ind på de nærmere detaljer, så er der fortsat udestående krav fra forbundet, som skal imødekommes for at man kan tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling i enighed. Ad. f) DUP en. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen opfordrede, som formand for Retspolitisk Udvalg, til at foreningerne i relation til udvalgets evaluering af DUP ens arbejde fortsat indsender sager, hvor der skønnes foretaget uhensigtsmæssig sagsbehandling fra DUP ens side. I relation til et læserbrev i tidsskriftet Dansk Politi om atemi-tryk, kan det oplyses, at man ud fra de erfaringer udvalget har med DUP ens afgørelser i sådanne sager, klart får det indtryk, at DUP en betragter atemi-trykket som et magtmiddel, der kun må 59.

8 anvendes, når det er nødvendigt og forsvarligt. Det må alene anvendes, når de står i rimelig forhold til den interesse, der søges beskyttet. Der er ved DUP ens afgørelser ikke lagt til grund, om atemi-trykket har været farligt eller ej, men alene skønnet om, hvorvidt anvendelsen ansås som nødvendig. Spørgsmålene i relation til anvendelsen af atemi-tryk, og som sådan også anvendelsen af peberspray drøftes i øjeblikket med Rigspolitiet og der arbejdes videre for at afdække behovet for nye retningslinjer og mere konkrete forholdsordrer for anvendelsen. Der blev under meddelelsen blandt andet givet eksempler på uhensigtsmæssig indblanding i de skøn og dispositioner, der udøves ved hastighedsoverskridelser under udrykningskørsler, der efterfølgende godkendes af ledelsen. Under punktet blev der orienteret om, at procesbevillingsnævnet har imødekommet forbundets advokat i anmodningen om at forelægge Landsrettens kendelse for Højesteret, så spørgsmålet om interessekonflikt ved anvendelsen af den samme advokat for kolleger, der er indklaget i den samme sag, kan blive prøvet på højeste niveau. Problemstillingen er principiel, idet kendelsen for så vidt også gælder bisiddervirksomhed. Indtil Højesteret har taget stilling, er proceduren om beskikkelse fortsat uændret og koordineres via forbundet og forbundets advokat, således at der i helt akutte sager stilles den nødvendige bistand til rådighed. Øvrige sager må afvente nærmere afklaring, idet det betragtes som en faglig kamp for at bibeholde polititjenestemændenes frie ret til selv at vælge sin advokat og/eller bisidder. Alternativt kan en egentlig uopsættelig afhøring om nødvendigt ske i retten. Ad. g) Forebyggelsespakken. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at der af de tidligere omtalte 8 mio. fra Forebyggelsesfondet, resterer omkring 5 mio. kroner til forebyggelsestiltag i politiet. Han henledte opmærksomheden på at forebyggelsesprojekter skal være planlagt og godkendt i indeværende år, men realiseringen kan godt vente til næste år. På forespørgsel blev det oplyst, at de forbrugte 3 mio. kroner er gået til andre faggrupper, men Flemming Olsen opfordrede til, at man ikke holdt sig tilbage med at fremsende forslag til projekter, idet Forebyggelsesfonden selv ønskede at validere og dermed foretage den endelige godkendelse. Ad. h) Foreningsforhold af generel karakter. Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen orienterede om et såkaldt review af Rigspolitiet, idet politikredsene må have en berettiget forventning til Rigspolitiets evner og kapacitet til som hovedkvarter at sætte klare retninger på både det overordnede og operative niveau og til samtidig på effektiv vis at understøtte den samlede organisation med HR, IT og øvrige servicefunktioner som økonomi og politifaglige specialfunktioner, hvilket stiller massive krav til samarbejdet og koordination internt i Rigspolitiet mellem såvel områder, ledere og medarbejdere. 60.

9 For at effektivisere Rigspolitiet, sikre fremdrift og klarhed omkring ansvar, undgå dobbeltarbejde og fremstå som et entydigt og samlende hovedkvarter for dansk politi, iværksættes der et review. Indledningsvis vil der ske en foranalyse, som gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Struensee & Co, med henblik på at identificere problemstillinger, som rigspolitiets direktion efterfølgende kan beslutte skal analyseres nærmere. Foreningen og Politiforbundet vil nøje følge processen. Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falsters Ptf. havde efter læsning af FUreferatet om forsikring af TR under organisationsarbejde behov for at få klarlagt retningslinjerne i forhold til arbejdsskadesikringsloven. Forbundssekretær Flemming Olsen oplyste, at man via advokat er ved at få et samlet overblik over gældende ret og praksis, men generelt kan det oplyses, at bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven alene forholder sig til skader, der er opstået i forbindelse med arbejdets udførelse i arbejdsgiverens interesse. Det betragtes TR-arbejde ikke som, selv om det er til gavn og glæde for kredsen og medarbejderne. Derfor er transport mellem 2 tjenestestedet i kredsen til et koordinerende medlemsmøde ikke omfattet af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser. Men som nævnt kommer der en nærmere afklaring, når den juridiske vurdering foreligger. Kaj Rasmussen pegede på, at ledelsesgrundlaget, hvoraf det ellers fremgår, at ledelse skal være motiverende og skabe engagement blandt medarbejderne, i et vist omfang anvendes på en måde, der presser afdelingslederne på en sådan måde, at kollegerne oplever, at der sparkes nedad for at skabe resultater. Kaj Rasmussen har foranlediget af, at kollegerne indkaldes til produktionssamtaler og på baggrund af en aktuel sag, hvor en kollega var indkaldt til en tjenstlig samtale i samme anledning rettet henvendelse til ledelsen og drøftet det rimelige i fremgangsmåden. Ledelsen har efterfølgende tilkendegivet, at der var disponeret forkert. På Kaj Rasmussens spørgsmål om, hvordan hovedbestyrelsens referater fremover kan anvendes som medlemsinformation, blev det oplyst, at hovedbestyrelsens referater er tilgængelige for medlemmerne og som sådan lægges på hjemmesiden. Men i virkeligheden er referaterne primært tænkt som arbejdspapir for hovedbestyrelsen og foreningernes bestyrelse, der forventes at have en særlig indsigt, og derfor får det nødvendige udbytte af at læse referaterne. Hvis referaterne lægges på kredsenes POL-net, bør de følges af relevante bemærkninger fra de respektive foreninger. Som et supplement, og for at skabe medlemsinteresse omkring arbejdet i hovedbestyrelsen, vil der efter hvert møde også blive lagt en journalistisk beskrivelse ud om de væsentlige emner, der har været på dagsordenen. Carsten Weber Hansen, Sydøstjyllands Ptf. orienterede om en hastighedssag, hvor det havde givet anledning til frustrationer blandt medarbejderne, idet sagen via undersøgelse ved DUP en havde medført en retskendelse, der ikke harmonerede med ledelsens instruktionsbeføjelse, som lå til grund for kollegaens dispositioner udrykningskørsel for at løse opgaven? Sagen indgår i den tidligere omtalte evaluering af DUP ens arbejde. 61.

10 Michael Bergman Møller, Københavns Ptf. meddelte, at man i København havde færdiggjort en rapport om god patruljeplanlægning mellem enhedsledelsen og tillidsrepræsentanterne. Planen kræver imidlertid, at der er de nødvendige personaleressourcer til rådighed, og det skal komme an på en prøve. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at Låneforeningens udlånsrente pr. 1. oktober sænkes fra 6,25 til 6.00 %. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 9. oktober 2014 i forbundshuset. For referat Hans Bundesen 62.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre.

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre. Repræsentantskabsmødet 2015 Beretning Indledning Det er med vemod, men med tilfredshed over det udførte arbejde, at jeg sammen med hovedbestyrelsen fremlægger SC s skriftlige beretning, der suppleret med

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere