Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010"

Transkript

1 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Fax: hjemmeside:

2 Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Regler om fortrydelsesret, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007 Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Salg: Grundene udbydes til salg jf. udbudsbekendtgørelsen. Ved nyudstykning kan salg først ske, når der er forløbet mindst 14 dage efter den første annoncering. Grundene sælges herefter til højeste bud. Reservation/køberet: Reservering af grunde sker efter nærmere aftale. En grund kan reserveres i 1 måned med mulighed for forlængelse, dog maks. i alt 3 måneder, såfremt ingen anden er interesseret i samme grund. Reservationen er gratis. Køber kan i reservationsperioden for egen regning få tilladelse til at foretage jordbundsundersøgelser. Købesum mv.: Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. Retsafgiften (tinglysning) samt evt. udgifter til egen advokat betales af køber. Kommunen udarbejder købsaftale og sørger for tinglysning af adkomst uden ekstra udgift for køber, når hele købesummen er betalt. I forbindelse med den digitale tinglysning skal køber underskrive med sin digitale underskrift eller give fuldmagt til en anden (advokat, pengeinstitut m. fl.), der kan underskrive digitalt for køber. I købesummen er indeholdt udgifter til byggemodning af arealet, idet der i den anførte grundpris er medregnet udgifter til: vejanlæg, en 5 meter bred overkørsel, vejbelysning, grønne fællesområder (ekskl. legeplads) og udstykning mv. Overtagelse: Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale, dog maks. 2 måneder efter udløbet af den måned, hvori aftalen om køb er indgået. Jordarbejder og byggeri på grunden må ikke påbegyndes inden købesummen er betalt. Betaling: Købesummen (grundpris og retsafgifter) betales til Aabenraa Kommune senest på overtagelsesdagen. Overholdes denne dato ikke, er kommunen berettiget til at annullere handlen eller opkræve renter svarende til 5% over den til enhver tid værende diskonto, fra overtagelsesdagen til betaling sker. Tilbageskødning: Køber skal påbegynde byggeri af enfamiliehus på grunden inden 2 år fra overtagelsesdagen. 1

3 Såfremt køber ikke opfylder denne forpligtelse, kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til samme pris med fradrag af 5% af købesummen, og uden godtgørelse og erstatning af nogen art. Køber afholder samtlige udgifter ved tilbageskødningen, herunder retsafgifterne. Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand uden tilladelse fra kommunen. Såfremt kommunen giver sit samtykke til videresalg i ubebygget stand, kan dette dog ikke ske for en højere pris, end den køber har givet kommunen med tillæg af dokumenterede afholdte udgifter (geoteknisk rapport, tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder, advokatomkostninger etc.). Servitutter: Køber skal respektere tinglyste servitutter for området, herunder 2 års byggefrist og forbud mod videresalg i ubebygget stand. Lokalplaner: Skelafmærkning: Bestemmelserne i lokalplanen for området skal overholdes. Lokalplanerne kan ses på eller på kommunens hjemmeside Hvis der mangler skelmærker(skelsøm/skelsten), vil de blive retableret på kommunens regning, hvis kommunen inden 1 uge efter underskrift af købsaftalen får besked herom. Herefter skal køber selv afholde udgifter til genplacering af skelmærker. Skelmærkernes placering fremgår af grundens måleblad. Skelmærkninger forsvinder til tider f.eks. i forbindelse med arbejdskørsel til byggeplads og i forbindelse med grubning og fræsning af havearealer. Grundejerne kan sikre skelmærkerne ekstra ved at anbringe brøndringe o.lign. omkring mærkerne. Iflg. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 1977 er de, som flytter, borttager eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse. Til orientering kan oplyses, at retablering kun må foretages af en landinspektør. Byggetilladelse: Der vil ikke blive meddelt tilladelse til byggeri inden købesummen inkl. handelsomkostningerne er betalt. Byggeri kan påbegyndes, når der foreligger byggetilladelse. Købers forpligtelse: Skader forvoldt af grundejeren eller dennes entreprenør på kørebaner, stier, nedlagte kabler, ledninger m.v. i forbindelse med byggeri vil blive udbedret for grundejerens regning. Køber har pligt til at holde grunden ren for ukrudt fra overtagelsesdagen. Grundejerforening: Hegn: Der henvises til den gældende lokalplan. Der henvises til den gældende lokalplan. I øvrigt gælder hegnslovens bestemmelser. 2

4 Færdiggørelse af byggemodningen: Forsyninger: Færdiggørelsesarbejderne (asfaltslidlag, kantsten, fortove, overkørsler og rabatter etc.) udføres, når området er helt eller delvist bebygget. Tilslutningsbidrag til kloak betales særskilt til Aabenraa Forsyning efter gældende takst, når grunden overtages. Tilslutningsbidrag til vand betales særskilt til Aabenraa Forsyning /privat vandværk efter gældende takst, når ejendommen tilsluttes vandforsyningen. Vedrørende tilslutningsafgifter til el, telefon, fjernvarme, naturgas, antenne mv. henvises til de enkelte forsyningsvirksomheder. Køber skal betale for etablering af stikledning vedrørende kloak, vand, el, varme, naturgas og antenne fra det sted, hvor stikket er ført ind på grunden, og til det sted i huset, hvor forsyningen ønskes, og i øvrigt jf. betalingsvedtægterne. Jordbundsforhold: Grunden overdrages i den stand, den befinder sig ved overdragelsen. Overdragelsen sker uden garanti eller ansvar fra kommunens side for jordbundens beskaffenhed for så vidt angår bæreevne og forurening. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet og Museum Sønderjylland adviseres. Bygherre skal ikke udrede udgifterne til en evt. arkæologisk undersøgelse. Endvidere overdrages grunden uden ansvar for kommunen for forekomster i jorden af bygningsrester, trærødder, tidligere diger, dræn og lignende, og sælger deltager ikke i udgifter til oprensning og bortskaffelse heraf. Kommunen kan yde tilskud til ekstrafundering, når der foreligger en konkret aftale med kommunen om udskiftning af blød bund. Hvis der indgås en sådan aftale, kan der alene ydes en refusion, som maks. kan udgøre grundens pris. Vilkår for refusion: at kommunens accept af refusion foreligger inden arbejdet igangsættes (uden påbegyndt jordregulering eller bebyggelse), og at køber selv betaler de første kr. inkl. moms af udgiften. Kommunens tilskud til udskiftning af blød bund med sand udgør maks. 250,00 kr. inkl. moms pr. m 3 fast mål (dokumentation for arbejdets gennemførelse og udgifternes betaling skal foreligge), at dokumentation fra et anerkendt geoteknisk firma for arbejdets nødvendighed foreligger med overslag over mængder i fast mål samt over udgiftens størrelse. 3

5 Det betragtes som ekstrafundering, hvis 1. AFRN (= afrømningsniveau for muld) for gulvet er beliggende mere end 0,60 meter under eksisterende terræn, eller 2. OSBL (=overside af bæredygtige lag) for fundamenterne forekommer dybere end 1,20 meter under terræn. Eventuel forsinkelse af byggeriet er i enhver henseende Aabenraa Kommune uvedkommende. 4

6 5

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole 1. Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Fole omgivet af marker i et lokalsamfund nær ved Fole

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. april 2015 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt betegnelsen

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere