Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministeriets oversigt over høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens grønbog om arv og testamente, KOM(2005) 65 endelig. Materialet er ligeledes sendt til folketingets Retsudvalg.

2 2 Kære udenrigsminister. Jeg vedlægger høringssvarene og en høringsoversigt om Kommissionens grønbog om arv og testamente (Kom(2005) 65 endelig udgave), idet jeg skal anmode om, at materialet oversendes til Folketingets Europaudvalg til orientering. Materialet er tillige sendt til Folketingets Retsudvalg til orientering. Med venlig hilsen

3 3 OVERSIGT over høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens grønbog om arv og testamente 1. Baggrund (Kom(2005) 65 endelig udgave) Kommissionen har fremlagt en grønbog om arv og testamente (KOM(2005) 65 endelig udgave). Justitsministeriet sendte den 7. juli 2005 et grundnotat om grønbogen til Folketingets Retsudvalg og Europaudvalg. 2. Høring Grønbogen har været sendt i høring hos: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Københavns Byret samt retterne i Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Advokatrådet, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Familieretsadvokater, Foreningen af autoriserede bobestyrere, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Foreningen af offentlige chefer i statsamterne og Københavns Overpræsidium, Foreningen af Statsamtmænd, Statsamtet Bornholm, Statsamtet Frederiksborg, Statsamtet Fyn, Københavns Overpræsidium, Statsamtet København, Statsamtet Nordjylland, Statsamtet Ringkjøbing, Statsamtet Roskilde, Statsamtet Ribe, Statsamtet Storstrøm, Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Vejle, Statsamtet Vestsjælland, Statsamtet Viborg, Statsamtet Århus, Adoption & Samfund og Dansk Landbrug. Følgende myndigheder og organisationer mv. har ikke afgivet høringssvar: Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af offentlige chefer i statsamterne og Dansk Landbrug. Følgende myndigheder og organisationer mv. har meddelt, at de ikke har bemærkninger til grønbogen: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Københavns Byret samt retterne i Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Domstolsstyrelsen, Foreningen af Statsamt-

4 4 mænd, Statsamtet Bornholm, Statsamtet Frederiksborg, Statsamtet Fyn, Statsamtet København, Statsamtet Nordjylland, Statsamtet Ringkjøbing, Statsamtet Roskilde, Statsamtet Ribe, Statsamtet Storstrøm, Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Vejle, Statsamtet Vestsjælland, Statsamtet Viborg, Statsamtet Århus, Københavns Overpræsidium, Forsikring & Pension og Finansrådet. 3. Generelle bemærkninger Advokatrådet er positiv over for fælles europæiske regler om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse i relation til arv og testamente. De væsentligste hensyn i denne relation må tages til arvelader, således at regelsættet i videst muligt omfang tilgodeser arvelader på bekostning af arvinger med hensyn til, hvilket regelsæt der skal anvendes ved testamentsoprettelse og ved arveladerens død. Foreningen af Familieretsadvokater anfører, at der er et voksende behov for at være opmærksom på løsningen af problemer i dødsboer, der involverer internationale forhold, og at foreningens medlemmer som led i deres daglige rådgivning oftere end tidligere oplever tvister med internationalt tilsnit. Foreningen har endvidere anført, at de arve- og skifteretlige regler er komplicerede og meget forskellige fra land til land, og at der er et væsentligt behov for at beskytte svage parter. Adoption & Samfund giver udtryk for, at fælles europæiske regler skal anerkende den status en adoption i Danmark medfører, og at der kan være til grund til at overveje fælleseuropæiske/internationale regler om genindtræden i den oprindelige arvefølge ved ophævelse af en adoption. Forbrugerrådet har i sit høringssvar betonet nødvendigheden af en afklaring af behovet for en regulering på området. 4. Bemærkninger til og svar på grønbogens spørgsmål Høringssvarene indeholder mere overordnede bemærkninger til de emner, der er behandlet i grønbogen, mens der ikke er blevet fremsat særskilte bemærkninger til de spørgsmål, der er stillet under de enkelte emner. For så vidt angår grønbogens afsnit 2 om lovvalgsregler (spørgsmål 1-13), anfører Advokatrådet, at udgangspunktet for lovvalget bør være afdødes domicil ved dødsfaldet. Arvelader bør endvidere gives mulighed for ved testamente at bestemme, at en anden stats lovgivning skal finde anvendelse. En sådan mulighed for arveladeren bør imidlertid være begrænset dels til anvendelse af medlemsstaternes lov-

5 5 givning og dels til medlemsstater, som arvelader har tilknytning til enten ved, at medlemsstaten er arveladers tidligere domicilstat eller ved, at arvelader har de væsentligste aktiver i den pågældende medlemsstat. Foreningen af Familieretsadvokater giver i deres høringssvar udtryk for tilsvarende betragtninger for så vidt angår spørgsmålet om arveladerens adgang til ved testamente at bestemme, at en anden stats lovgivning skal finde anvendelse. Som et tilknytningsmoment ved lovvalget nævner foreningen endvidere statsborgerskab. Foreningen af autoriserede bobestyrere anfører, at lovvalgsreglerne om arvefordelingen hænger tæt sammen med reguleringen af ægtefællers formueforhold og de heraf afledede retsvirkninger med hensyn til testationskompetence og ægtefællebeskyttelsesregler mv. På denne baggrund finder foreningen, at det vil være ønskeligt - hvis det er muligt inden for de givne rammer - at foretage en kobling mellem de to regelsæt, så der skabes større klarhed ikke mindst som led i en forudgående professionel rådgivning om tilrettelæggelse af et generationsskifte, der rummer international-privatretlige elementer. Foreningen er sympatisk indstillet over for, at borgerne i medlemsstaterne inden for visse rammer skal have mulighed for selv at foretage et lovvalg. Det er imidlertid en forudsætning, at lovvalgsreglerne får en udformning, der også efter danske forhold må anses for rimelige. I relation til grønbogens afsnit 3 om kompetenceregler (spørgsmål 14-24), anfører Advokatrådet, at det af hensyn til forudsigelighed og gennemskuelighed for den enkelte, bør være én enkelt ret, der er kompetent. Som udgangspunkt bør det være den ret, hvor arvelader senest havde domicil. Advokatrådet anfører endvidere, at der kan gives mulighed for, at en arvelader ved testamente kan tillægge en anden medlemsstat kompetence i den situation, hvor arveladers væsentligste aktiver befinder sig i den pågældende medlemsstat, eller hvor arvelader tidligere har haft domicil i denne stat. Foreningen af autoriserede bobestyrere er sympatisk indstillet over for, at borgerne i medlemsstaterne inden for visse rammer skal have mulighed for selv at træffe beslutning om skiftekompetencen. Det er imidlertid en forudsætning, at kompetencereglerne får en udformning, der også efter danske forhold må anses for rimelige. For så vidt angår grønbogens afsnit 4 om anerkendelse og fuldbyrdelse (spørgsmål 25-32) giver Advokatrådet udtryk for, at regelsættet bør indeholde bestemmelser om anerkendelse af domme, kendelser, udpegelse af eksekutorer, testamenter og dokumenter udstedt af andre medlemsstater, f.eks. arvebevis. Ved anerkendelse af

6 6 testamenter er det efter Advokatrådets opfattelse afgørende, at der til brug for anerkendelse i andre stater skabes et regelsæt, der sikrer en efterprøvelse af testamentets gyldighed i den medlemsstat, hvor testamentet er oprettet. Foreningen af Familieretsadvokater anfører i sit høringssvar, at arveladeren ofte har et ønske om, at en bestemt eksekutor skal behandle eller deltage i behandlingen af boet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der skabes mulighed for, at arveladeren ved testamente kan bestemme, at en bestemt eksekutor skal medvirke ved bobehandlingen, selvom boet skiftes i et andet land, end det, hvor eksekutoren virker. Det er efter Advokatrådets opfattelse afgørende, at et Europæisk Arvebevis som omhandlet i grønbogens afsnit 5 om bevis for arvingers status (spørgsmål 33-35), først bør kunne udstedes efter, at den kompetente myndighed har foretaget en prøvelse af arveforholdene. Arveforholdene bør fremgå af arvebeviset, og det skal fremgå, om arvingen er enearving eller medarving. Arvebeviset skal herefter udgøre arvingernes legitimation i relation til udlevering af aktivet, registrering af ejerrettigheder over aktivet eller salg af aktivet. Adoption & Samfund har anført, at det kan overvejes, om et europæisk arvebevis kan anvendes til at sikre adoptivbarnet arveretligt over for adoptivforældrene i perioden, fra forældrene modtager barnet, og indtil adoptionsbevillingen udstedes. Herved vil barnets arveret kunne sikres, selvom en af adoptivforældrene afgår ved døden i denne periode. I relation til Grønbogens afsnit 6 om registrering af testamenter (spørgsmål 36 og 37) anfører Advokatrådet, at den myndighed, der behandler afdødes bo, må have mulighed for at indhente oplysninger fra et centralt register eller et andet lands register med henblik på at få oplyst, om arveladeren har oprettet testamente. Foreningen af Familieretsadvokater giver i deres høringssvar udtryk for støtte til registrering af testamenter i medlemsstaterne. Foreningen peger på, at der kan oprettes et centralt register, men at det muligvis vil være tilstrækkeligt med en central indgang til at spørge i de enkelte landes registre. Foreningen af autoriserede bobestyrere hilser det velkomment, hvis harmoniseringsarbejdet munder ud i en forenkling af registrerings- og tegningspraksis i de respektive lande, for så vidt angår oprettelse af testamenter, notering af bobestyrerbehandling, tinglysning mv.

7 7

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

DANSKE DØDSBOADVOKATER

DANSKE DØDSBOADVOKATER DANSKE DØDSBOADVOKATER Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Telefon 33 43 70 00 service@danskeadvokater.dk www.danskeadvokater.dk

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Specialeafhandling af

Specialeafhandling af Karakter: 10 Specialeafhandling af Forfatter: Marianne Lund Emnetitel: Bobestyrerbehandling håndtering af tvister Emnebeskrivelse: Der redegøres for, hvordan der på grundlag af opbygningen af Dødsboskifteloven,

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 - 2 - Indhold: Velkomst ved sekretariatschef i Adoptionsnævnet, Anette Hummelshøj... 2 Orientering

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere