J.nr Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold."

Transkript

1 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf Fax Afgørelse i klagesag indbragt af Radio Fredericia vi advokat Christian Scherfig over!t-og Telestyrelsens afgørelse af 13. november 2002 om inddragelse af frekvenstilladelse i forbindelse med omfordeling af tilladelser til frekvens anvendelse til lokal radiovirksomhed, jf. 44, stk. 1,.i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser. J I marts 2003 J.nr Radio Fredericia vi advokat Christian Scherfig har ved brev af 12. december 2002 klaget til Teleklagenævnet over IT -og Telestyrelsens afgørelse af 13. november 2002, hvori styrelsen inddrog radioens frekvenstilladelse på frekvensen 89,4 MHz i forbindelse med omfordeling af tilladelser til frekvensanvendelse til lokal radiovirksomhed. Teleklagenævnet har behandlet klagen på et møde i nævnet den 10. marts Teleklagenævnet traf herefter på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Det er Teleklagenævneæ vurdering, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte IT -og Telestyrelsens frekvensmæssige vurdering med hensyn til nødvendigheden af i forbindelse med etableringen af den 5. og 6. FM -radiokanal at inddrage Radio Fredericias frekvenstilladelse på frekvensen 89,4 MHz. Teleklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at den nuværende frekvenslovgivning for så vidt angår de frekvensadminlstrative metoder, herunder omfordeling, indholdsmæssigt er en videreførelse af den tidligere frekvenslovgivning, ifølge hvilken administrativ omfordeling indebar en omfordeling af allerede tildelte frekvenser mellem de eksisterende tilladelsesindehavere og/eller en inddragelse af eksisterende frekvenstilladelser med henblik på udstedelse af tilladelser til andre, der ønskede at udbyde samme eller en tilsvarende tjeneste. Også i den nuværende frekvenslovgivning forudsættes således, at omfordeling kan indebære inddragelse af tilladelser, som allerede er tildelte i medfør af

2 '2 gældende tilladelser. Nævnet finder på denne baggrund, at frekvenslovens 24 og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse m. 888 af 31. oktober 2002 om omfordeling af tilladelser til frekvensanvendelse i radiofrekvensbånd afsat til radiofoni-formål indeholder den fornødne hjemmel til at inddrage radioens frekvenstilladelse. På denne baggrund, og da nævnet heller ikke finder, at IT -og Telestyrelsens afgørelse udgør et indgreb af ekspropriativ karakter, tiltræder Teleklagenævnet denne. Det bemærkes herved, at nævnet har noteret sig, at Radio Fredericia er blevet tilbudt en erstatningsfrekvens på frekvensen 103,2 MHz, hvortil et eventuelt skifte skal finde sted inden for et år regnet fra den 13. november Det er Teleklagenævnets opfattelse, at dette tidsrum levner radioen tilstrækkelig tid til at annoncere et frekvensskifte over for sine nuværende lyttere og dermed formindske risikoen for et eventuelt lyttermæssigt frafald ved frekvensovergangen. Den omstændighed, at radioens dækningsområde i forbindelse med en eventuel overgang til erstatningsfrekvensen bliver reduceret i retning mod Flensborg, finder Teleklagenævnet beklagelig. Nævnet kan oplyse, at indskrænkningen af sendeområdet er et resultat af internationale aftaler på frekvensområdet. Teleklagenævnets afgørelse er i henhold til 102, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet endelig og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. 102, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. P-.N.V L- /..././L~-,L ~tt;ch;is~en Næstformand ~ 8A.J.., ec"'~ /Lars Bach Pedersen Sekretær

3 Sagsfremstilling: Klage fra Radio Fredericia vi advokat Christian Scherfig over IT- og Telestyreisens afgørelse af 13. november 2002 om inddragelse af frekvenstilladelse i forbindelse med omfordeling af tilladelser til frekvens anvendelse til lokal radiovirksomhed. IT-og Telestyrelsen meddelte ved brev af 13. november 2002 Radio Fredericia, at radioens sendetilladelse var omfattet af IT -og Telestyrelsens omfordeling med henblik på etablering af en 5. og 6. FM-radiokanal. Omfordelingen fandt sted efter bekendtgørelse om omfordeling af tilladelser til frekvensanvendelse i radiofrekvensbånd afsat til radiofonifonnål, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 888 af 31. oktober Med et varsel på et år fra afgørelsesdatoen inddrog styrelsen herefter samvirkets tilladelse til anvendelse af frekvensen 89,4 MHz til lokal radiovirksomhed. Omfordelingen ville således have virkning fra den 14. november Radioen måtte ikke gøre brug af frekvensen efter denne dato. Radio Fredericia vi advokat Christian Scherfig (herefter benævnt klageren) har ved brev af 12. december 2002 påklaget rr-og Telestyrelsens afgørelse af 13. november 2002 med Påstand om, at afgørelsen omgøres, således at klageren kan beholde sin sendetilladelse på frekvensen 89,4 MHz. Det gøres gældende, at den fornødne hjemmel for!t-og Telestyrelsen til at inddrage klagerens sendetilladelse ikke foreligger. Det gøres endvidere gældende, at det jkke er nødvendigt for etableringen af en 5. og 6. FM-radiokanal at inddrage klagerens frekvens. Endelig gøres det gældende, at inddragelsen af sendetilladelsen udgør et ekspropriativt indgreb, der forudsætter klar lovhjemmel og desuden udløser erstatningspligt for!t-og Telestyrelsen for det tab, som klageren måtte lide som følge af at måtte afgive sin frekvens. Det fremgår af sagens oplysninger, at IT-og Telestyrelsen ved afgørelse af 13. november 2002 inddrog klagerens tilladelse til frekvensanvendelse til lokal radiovirksomhed på frekvensen 89,4 MHz med et varsel på et år fra afgørelsesdatoen. Inddragelsen skete som led i styrelsens omfordeling af frekvenser med henblik på etableringen af den femte. næsten landsdækkende FM-kanal og den sjette FM-kanal. IT-og Telestyrelsen oplyste samtidig, at det var muligt for klageren at få en ny tilladelse til en ny frekvens til erstatning for den hidtidige frekvens. Frekvensen 103,2 MHz med reduktion af den udstrålede effekt i retning grader til maksimalt 50 watt, ville således blive udmeldt af Radio- og tvnævnet til det lokale nævn i Fredericia Kommune til brug for lokal radiovirksomhed. Når frekvensen var udmeldt af Radio- og tv-nævnet til brug i den pågældende kommune, kunne klageren ansøge IT -og Tele-

4 styrelsen om en tilladelse til den nye frekvens. Efter udmeldelsen kunne klageren således selv vælge, hvornår der skulle ske overgang til den nye frekvens inden for et år fra den 13. november Ved brev af 12. december 2002 indbragte klageren sagen for Teleklagenævnet. Klageren gjorde gældende, at inddragelsen af sendetilladelsen, der var i kraft på inddragelsestidpunktet i henhold til sendetilladelsen, udgjorde et ekspropriativt indgreb, der forudsatte klar lovhjemmel og som desuden udløste erstatningspligt for!t-og Telestyrelsen for det tab, som klageren måtte lide som følge af frekvensafgivelsen. Klageren tog i den forbindelse forbehold for at gøre dette erstatningskrav gældende, idet klageren bemærkede, at kravet bl.a. ville omfatte klagerens omkostninger ved at "flytte" sine lyttere med sig til erstatningsfrekvensen (markedsføringsudgifter) samt reducerede reklameindtægter grundet et mindre dækningsområde. Klageren gjorde endvidere gældende, at der ikke var fornøden hjemmel til at inddrage klagerens sendetilladelse, ligesom det ikke var nødvendigt for gennemførelsen af etableringen af en 5. og 6. FM-radiokanal at inddrage klagerens frekvens. Klageren fremsatte derfor påstand om, at IT -og Telestyrelsens afgørelse blev omgjort, således at klageren kunne beholde sin sendetilladelse på frekvensen 89,4 MHz. Ved brev af 20. december 2002 kommenterede IT-og TelestyreJsen klagen. IT-og Telestyrelsen havde i den forbindejse noteret sig, at klageren fremførte. at styrelsen ikke havde hjemmel til at inddrage frekvenstilladelsen. Da der ikke var yderligere begrundelse for denne påstand i klagen, lagde styrelsen til grund, at begrundelsen for dette klagepunkt var den samme som i klagen vedrørende Værløse Radioforening af Årsagen skulle dermed være den, at bekendtgørelse nr. 888 af 31. oktober 2002 om omfordeling af tilladelser til frekvensanvendelse i radiofrekvensbånd afsat til radiofoni-formål var udstedt i medfør af 24 i frekvensloven (omfordeling) i stedet for 25 i samme lov (inddragelse). lt-og Telestyrelsen bemærkede, at frekvenslovens 24 gav styrelsen hjemmel til at omfordele allerede udstedte (frekvens) tilladelser. Af bestemmelsens stk. 2 og 3, fremgik det. at lt-og Telestyrelsen fastsatte tidsrammen for gennemførelsen af omfordelingen og kunne fastsætte nærmere regler for brugen af denne metode. Bemærkningerne til (Lovforslag nr. L 193/2002-2) om de frekvensadministrative metoder havde bl.a. følgende ordlyd: 1 K1aq8 af 12. december 2002 fra Værløse Radioforening af 1999 til Teleklagenævnet.

5 ., Bortset fra at kompetencen til at tlæffe beslutning om iværksættelse af frekvensadministrative metoder foreslås overført til ]T -og Telestyrelsen, er der tale om en indholdsmæssig videraførelse af 7-10 i frekvensloven" I den tidligere frekvenslov (lov m. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser med senere ændringer) fandtes reglerne om frekvensadministrative metoder i handlede om omfordeling. I 7, stk. 2. var omfordeling defineret på følgende måde:. Administrativ omfordeling indebærer, at allerede tildelte lrekvenstiuadelser inddrages med henblik p~ udstedelse af lrekvenstilladelser til dem, der har etableret eller ønsker at etablere tilsvarende tjenester eller systemer... I bemærkningerne til 7 (Lovforslag nr. 263/1997-2) blev denne definition forklaret nærmere på følgende måde:.. Administrativ omfordeling indebærer, at de til en tjeneste tildelte frekvenser omfordeles mellem de eksisterende tilladelsesindehavere og/eller at dele af de eksisterende tilladejsesindehaveres frekvenser inddrages og tildeles andre, der ønsker at udbyde samme eller en tilsvarende tjeneste. De frekvenser, der inddrages, er således frekvenser, som på det pågældende tidspunkt allerede er tildelt i medfør af gældende tilladelser. n Denne definition af omfordeling var gentaget i bekendtgørelse m. 888 af 31. oktober 2002 om omfordeling. Af 2, stk. 2, fremgik det, at: "Ved omfordeling forstås omfordeling af allerede udstedte tilladelser mellem eksisterende tilladejsesindehavere og/eller inddragelse af allerede udstedte tilladelser med henblik på udstedelse heraf til andre, der ønsker at udbyde samme eller tilsvarende tjeneste. " Det var dermed ifølge IT -og Telestyrelsen forudsat både i den gældende lovgivning og i bekendtgørelsen om omfordeling, at en omfordeling kunne indebære en inddragelse af eksisterende tilladelser med henblik på at udstede tilladelse til andre. Det var derfor styrelsens opfattelse, at der var hjemmel i 24 i frekvensloven til at inddrage klagerens frekvenstilladelse i forbindelse med omfordelingen med henblik på at kunne udbyde det femte, næsten landsdækkende og sjette FM-net. For så vidt angik klagerens anbringende om, at inddragelsen af klage-. rens sendetilladelse var et ekspropriativt indgreb, som forudsatte klar lovhjemmel og desuden udløste erstatningspligt, bemærkede lt -og Telestyrelsen, at frekvenser ikke blev solgt eller givet til nogen som deres ejendom.!t-og Telestyrelsen udstedte tilladelser til anvendelse af be-

6 stemte frekvenser efter ansøgning, men tilladelsesindehaveren opnåede ingen ejendomsret over frekvenserne. Lovgivningen havde både førhen og nu indholdt mulighed for inddragelse af frekvenstilladelser. Det havde derfor altid været en kendt forudsætning for indehavere af frekvenstilladelser, at disse kunne inddrages. Der var ikke tale om en tvungen afståelse af radiostationernes ejendom, og dermed var der heller ikke tale om ekspropriation. Der var derfor ikke et reækrav på erstatning fra staten for eventuelle omkostninger i forbindelse med omfordelingen af frekvenser. I det konkrete tilfælde fik klageren den 8. maj 1991 tilladelse af T~lestyrelsen2 til at anvende frekvensen 89,4 MHz i Fredericia. Af tilladelsen fremgik det bl.a., at den når som helst kunne inddrages, såfremt forholdene gjorde det nødvendigt. Stationens nuværende tilladelse blev udstedt den 25. februar Af denne tilladelse fremgik det også. at tilladelsen kunne tilbagekaldes, hvis de frekvensmæssige forudsætninger for tilladelsen faldt bort, eller forholdene efter styrelsens skøn gjorde det nødvendigt. IT -og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at omfordeling som nævnt generelt ikke udgjorde et ekspropriativt indgreb. og klageren havde ifølge IT -og Telestyrelsen gennem hele perioden med anvendelse af 89,4 MHz været vidende om, at tilladelsen kunne blive inddraget af ITog Telestyrelsen. Klageren kunne derfor ifølge styrelsen ikke have haft en retsbeskyttet forventning om at have opnået permanent ejendomseller brugsret over frekvensen. Vilkårene for brugen af tilladelsen - herunder at tilladelsen ikke var en endelig og uforanderlig tildeling af frekvensen - havde været kendt for radioen. rr-og Telestyrelsen var således ikke af den opfattelse, at der kunne være tale om ekspropriation. Endelig kommenterede IT -og Telestyrelsen klagerens bemærkninger om, at det var unødvendigt for gennemførelsen af etableringen af en 5. og 6. FM-radio kanal at inddrage klagerens sendetilladelse. For tilladelser til lokal radiovirksomhed forudsattes et normalt dækningsområde med en radius på fem kilometer fra senderen under visse forudsætninger. Et sådant dækningsområde ville ikke være muligt for frekvensen 89,4 MHz efter igangsættelsen af brugen af frekvensen 89,3 MHz i Sønderjylland. Frekvensen 89,3 MHz skulle ifølge planen for det femte, næsten landsdækkende FM -net anvendes i Sønderjylland med en effekt på 3 kw. Når frekvensen 89,3 MHz blev taget i brug på denne måde, ville forstyrrelz Telestyrelsen har pr. 1. april 2002 ændret navn ti11t -og Telestyrelsen.

7 sesniveauet for 89,4 MHz i Fredericia være så højt, at lytterne ikke ville kunne modtage lokalradioens udsendelser inden for det nævnte dækningsområde på fem kilometer. Der ville ligeledes være problemer med lytternes modtagelse af den femte, næsten landsdækkende FM-kanal i området omkring Fredericia-senderen, hvis frekvensen 89,4 MHz fortsat blev benyttet. Dermed ville det femte, næsten landsdækkende FM-net ikke opnå den befojkningsdækning, der var forudsat af Kulturministeriet og dermed også forudsat i IT -og Telestyrelsens bekendtgørelse om omfordeling. IT-og Telestyrelsen kunne oplyse, at Radio- og TV-nævnet havde udmeldt en erstatningsfrekvens i Fredericia. Erstatningsfrekvensen var 103,2 MHz. Ved anv~ndelsen af denne frekvens skulle effekten reduceres i retning mod Flensborg, hvor forstyrrelsesniveauet blev forøget efter flytningen af Radio Fredericia. Ifølge internationale aftaler på frekvensområdet havde Tyskland krav på en sådan reduktion. Ved brev af 31, januar 2003 kommenterede klageren rr-og Telestyrelsens brev af 20, december Klageren bemærkede indledningsvis, at det hidtil fremførte fastholdtes. Nærmere henviste klageren til 7, stk, 2, der redegjorde for begrebet "administrativ omfordeling", Klageren bemærkede endvidere, at det ikke var en forudsætning for, at der var tale om et ekspropriativt indgreb, at det eksproprierede var blevet solgt eller givet til nogen som deres ejendom. Det var således ifølge klageren fast antaget i dansk statsforfatningsretlig teori, at begunstigende forvaltningsakter også er omfattet af ejendomsrettens ukrænkelighed. Ved brev af 10. februar 2003 kommenterede rr-og Telestyrelsen klagerens brev af 31. januar rr-og Telestyrelsen bemærkede, at styrelsen var enig i, at offentligretlige bevillinger, næringsrettigheder mv. kan være beskyttet af Grundlovens 73. Styrelsen bemærkede dog videre, at det samtidig antages, at borgeren i mange tilfælde må acceptere lovgivers ret til at ændre disse bevillinger, hvis der er taget forbehold for en sådan ændring. IT-og Telestyrelsen henviste i den forbindelse til Alf Ross' "Dansk Statsforfatningsret 2#, 3. udgave, 1980, s. 644, hvoraf det fremgik, at "Hvis der ved lov eller forvaltningsakt, især bevilling, er skabt en økonomisk betydningsfuld særret for en person, ses det ikke hvorfor ikke ogsa denne økonomiske position skulle nyde beskyttelse mod indgreb fra det offentliges side. Det økonomiske liv foregår jo i vores dage i meget vid udstræjming pa dette retsgrundlag. Noget andet er, at der i disse tilfælde ofte ved rettighedens st11telse er taget forbehold om fri tilbagekaldelighed eller ret til at foretage ændringer i retsstillingen. I sa fald m~ borgeren naturligvis respektere indgreb i overensstemmelse hermed uden at kunne kræve erstatning. "

8 !T-og Telestyrelsen henviste endvidere til Henrik Zahles "Danske forfatningsret 3. Menneskerettighed9I" 1989, s. 138, hvoraf fremgjk, at "! denne forbindelse skal nævnes, at offentligretlige tilladelser ofte indeholder vilk& om, at de kan tilbagekaldes eller ændres. Sådanne vilk& giver videre rammer for indgreb over for den berettigede, jf P. Andersen 1954, s " IT-og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at klageren i den første tilladelse udtrykkeligt blev gjort opmærksom på. at tilladelsen kunne tilbagekaldes, samt at lovgivningen under hele tilladelsens varighed havde givet mulighed for inddragelse. Styrelsen henviste i den forbindelse til sit brev af 20. december 2002.

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere