ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich"

Transkript

1 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) - Chartret om grundlæggende rettigheder (kort) - Aldersdiskrimination - Handicap - Forhandlingspligt (kort) Beskær billede: Billedet tilpasses automatisk til pladsholderen og kan være beskåret i siderne. Du flytter udsnittet med Beskær på fanen Tegnefunktioner /Formater træk placeringen med musen mens du holder SHIFT nede. 2 1

2 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt CHARTRET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Chartret blev vedtaget den 7. december 2000 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen Beskær billede: Billedet tilpasses automatisk til pladsholderen og kan være beskåret i siderne. Du flytter udsnittet med Beskær på fanen Tegnefunktioner /Formater træk placeringen med musen mens du holder SHIFT nede. Chartret blev juridisk bindende i december 2009 i forbindelse med ikrafttræden af Lissabontraktaten 3 EU-TRAKTATENS ARTIKEL 6, STK. 1 Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2007 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som traktaterne Chartret gælder ikke kun specifikt for det arbejdsretlige område, men mange af rettighederne har indflydelse på arbejdsretten Rettighederne er fordelt på 6 kapitler: Værdighed, friheder, ligestilling, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed i retssystemet 4 2

3 CHARTRETS KAPITEL 3: LIGESTILLING De grundlæggende rettigheder om ligestilling omfatter: Lighed for loven Ikke-forskelsbehandling Kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed Ligestilling mellem kvinder og mænd Børns rettigheder Ældres rettigheder Integration af mennesker med handicap 5 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen HVORFOR ER CHARTRET INTERESSANT FOR OFFENTLIGE ARBEJDSGIVERE? 6 3

4 HVORDAN KAN MAN TÆNKE SIG, AT CHARTRET BLIVER ANVENDELIGT PÅ ET PRAKTISK PLAN? Forskelsbehandlingslovens 1 Forskelshandlingsloven omfatter Lønmodtagere Formentlig også direktører direktivet finder anvendelse uanset niveau i erhvervshierarkiet Kan man fastsætte en regel om, at bestyrelsesmedlemmer i danske bestyrelser (fx universiteter og andre uddannelsesinstitutioner) skal fratræde, når de bliver fx 65 år? Kan bestyrelsesmedlemmer hente støtte i forskelsbehandlingsloven? Eller i direktivet? Eller i chartret? 7 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Beskær billede: Billedet tilpasses automatisk til pladsholderen og kan være beskåret i siderne. Du flytter udsnittet med Beskær på fanen Tegnefunktioner /Formater træk placeringen med musen mens du holder SHIFT nede. Hvad indebærer forbuddet om forbud mod diskrimination på grund af alder? 8 4

5 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF ALDER CHARTRET ART. 21 Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt 9 Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF ALDER Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Ved artikel 21 forbydes forskelsbehandling på grund af alder Diagram: et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon Direktiv 2000/78/EF art. 2 og art. 6 om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder Implementeret i dansk ret ved lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december

6 Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF ALDER Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Der kan ikke aftales en tidligere fratrædelsesalder end 70 år (aldersgrænsen ændret med virkning fra 1. januar 2008) Diagram: et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon Undtagelser for aldersregler fastsat ved kollektiv overenskomst Østre Landsret har godkendt en ordning, hvorefter ungarbejdere skal fratræde, når de fylder 18 år (ØLD af 30. juni 2010) 11 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon EU-domstolens dom i C-499/08 af 12. oktober 2010 Sønderjyllands Amt havde afskediget en medarbejder (Ole Andersen) efter mere end 18 års ansættelse. Ole Andersen ønskede ikke at gå på pension Ole Andersen var omfattet af en til dels arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, hvor han var blevet optaget, før han fyldte 50 Ole Andersen var ældre end 60 år på tidspunktet for opsigelsen, og efter pensionsvilkårene var han derfor berettiget til at oppebære pension Arbejdsgiveren fandt (i overensstemmelse med retspraksis), at fratrædelsesgodtgørelsen bortfaldt, jf. funktionærlovens 2a, stk

7 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Funktionærloven 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 13 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Direktiv 2000/78 Artikel 6 ( Berettigelse af ulige behandling på grund af alder ) : 1. Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. ( ) 14 7

8 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Dommens konklusion: Artikel 2 og artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 2000/78 af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale retsforskrifter, hvorefter arbejdstagere alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over 12 år i virksomheden. 15 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Dommens præmisser: "40 Det fremgår heraf, at funktionærlovens 2 a, stk. 3, i det omfang den afskærer arbejdstagere, der på tidspunktet for deres afskedigelse vil oppebære alderspension fra deres arbejdsgiver, fra fratrædelsesgodtgørelse, ikke går ud over det, der er nødvendigt for at nå de formål, som den tilsigter at forlige." 16 8

9 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Dommens præmisser: 47 Det følger heraf, at funktionærlovens 2 a, stk. 3 ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der, selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver, ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder sig i en sådan situation, og således går ud over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse. 17 OLE ANDERSEN-SAGEN Diagram: et diagram, kan du vælge et af de foruddefinerede formater ved at vælge Skabelon Opfølgning UfR V Ole Andersen ikke godtgørelse efter 7 VLD af 8. juni 2012 ledige i hhv. 2½ og 3½ md kr. i godtgørelse efter 7 (anket til Højesteret, hvor den behandles den 19. marts 2014) Bunkebryllup i ØL den 6., 7. og 8. februar 2013 Bunkebryllup i VL Faglig voldgift i december 2012 Ligebehandlingsnævnet 219/2012 (efterløn) 144/2011 (folkep.) På det private område: VLD af 12. april 2012 Cimber og ØLD af 30. marts

10 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt HANDICAP Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Forbud mod diskrimination på grund af handicap Chartret art. 21 Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt 19 REGLERNE I DIREKTIVET Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv Det generelle forbud mod forskelsbehandling, jf. artikel 2, gælder også handicappede Artikel 5 om tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang 20 10

11 ARTIKEL 5 Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, foretages der tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde 21 IMPLEMENTERING AF HANDICAP- REGLEN I DANSK RET Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (lovbekendtgørelse nr af 16. december 2008) Forbuddet mod forskelsbehandling i 1 Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse

12 FORANSTALTNINGER FOR AT GIVE HANDICAPPEDE ADGANG TIL BESKÆFTIGELSE Forskelsbehandlingslovens 2 a Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor. 23 FOLKETINGETS OMBUDSMANDS UDTALELSE AF 29. DECEMBER 2008 (FOU ) Kvindelig tjenestemandsansat i kriminalforsorgen med 24 års anciennitet Øjenlidelse, der bevirkede, at hun ikke kunne arbejde længere tid ved en computer Ombudsmanden udtalte, at arbejdsgiveren ikke havde foretaget tilstrækkelige undersøgelser af mulighederne for at beholde medarbejderen ved at kompensere for øjenlidelsen og eventuelt ansætte hende i et fleksjob Kriminalforsorgens behandling af sagen var overordentlig kritisabel 24 12

13 FOLKETINGETS OMBUDSMANDS UDTALELSE Ikke tilstrækkelig undersøgelse af mulighederne for at beholde medarbejderen på arbejdspladsen ved kompenserende foranstaltninger Ikke tilstrækkelig undersøgelse af mulighederne for fleksjob Manglende undersøgelse af om synsproblemerne var et handicap 25 FOLKETINGETS OMBUDSMANDS UDTALELSE Manglende hensyntagen til anciennitet og til, at der var mindre end 1 år til efterløn Ansatte skal behandles på en værdig og imødekommende måde Statsfængslet og direktoratets behandling af sagen var meget kritisabel. Grundlag for genoptagelse

14 HVILKE FORANSTALTNINGER ER PÅKRÆVET UfR ØLD Medarbejderen havde siden fødslen lidt af en hørenedsættelse Ansat som økonomimedarbejder ved Køge Kommune Problemer i forbindelse med almindelig støj og telefonbetjening Omstilling til kollegers telefoner, ombygning kostede kr. Ikke en uforholdsmæssig stor byrde Kommunen foretog ikke ombygningen og undersøgte ikke, om man kunne opnå tilskud til ombygningen eller undersøgte andre arbejdsopgaver, der ikke krævede telefonbetjening Godtgørelse 5 måneders løn 27 PRÆJUDICIEL FORELÆGGELSE FOR EU-DOMSTOLEN Anmodning om præjudiciel afgørelse indgået af Sø- og Handelsretten den 1. juli 2011 (Sag C-337/11) Blandt de spørgsmål, som EU-domstolen skal tage stilling til, er følgende: Kan en uhelbredelig sygdom være et handicap? Kan en forbigående sygdom være et handicap? Skal en varig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for særlige hjælpemidler, men alene består i, at den pågældende ikke kan arbejde på fuld tid, anses som et handicap? 120-dages reglen (ikke relevant for det offentlige) 28 14

15 FORPLIGTELSE TIL AT ETABLERE EN DELTIDSSTILLING SOM EN DEL AF FORANSTALTNINGERNE? Ombudsmandens udtalelse: Pligt til at imødekomme ansøgning om fleksjob, medmindre der forelå saglige grunde til at afslå ansøgningen. Arbejdsgiveren burde i højere grad have været imødekommende over for en deltidsansættelse 29 OMPLACERING UfR H Graviditetsbetinget afskedigelse kommune: Højesteret fandt, at kommunen som led i bestræbelserne på at omplacere A for det første burde have orienteret hende om nedlæggelsen af hendes stilling og for det andet burde have sikret sig, at man havde tilstrækkelige oplysninger om hendes kvalifikationer og ønsker, samt for det tredje burde have orienteret hende om ledige stillinger. Alt dette undlod kommunen imidlertid. Hertil kommer, at det ikke efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at A ikke ville kunne bestride nogen af de ledige stillinger

16 HØRING AF ORGANISATION I FORBINDELSE MED OPSIGELSER? Reglerne i AC-overenskomsten og i ansættelsesbekendtgørelsen De ikke-forhandlingsberettigede organisationers retsstilling Overvejelser 31 AC-OVERENSKOMSTEN 20, stk. 5. Hvis den pågældende (ansatte) har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, skal ansættelsesmyndigheden samtidig give skriftlig meddelelse om afskedigelsen til organisationen. Cirkulærebemærkning til 20: Skriftlig meddelelse om afskedigelse/bortvisning til organisationen kan ske til såvel den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling som hovedkontor. Det er ikke tilstrækkeligt alene at orientere den lokale tillidsrepræsentant

17 AC-OVERENSKOMSTEN 21. Forhandlingsprocedure ved afskedigelse (fælles regelsæt) Klager over påståede urimelige afskedigelser behandles efter reglerne i stk Stk. 2 5 reglerne for forhandling med forhandlingsberettiget organisation. 22. Indbringelse for faglig voldgift 33 FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER AC-overenskomstens bilag A (uddrag) Bibliotekarforbundet C3, ledelse og økonomi (nu Djøf) Danmarks Jurist og Økonomforbund DM (Dansk Magisterforening) Forbundet Kommunikation og Sprog Gymnasieskolernes Lærerforening Afhænger af medarbejderens uddannelse 34 17

18 ANSÆTTELSESBEKENDTGØRELSEN (NR. 101) 24. Pligt til at meddele opsigelse til forhandlingsberettiget organisation Stk. 3. Institutionen giver, samtidig med meddelelse af uansøgt afsked til en ansat, underretning herom til den forhandlingsberettigede organisation. 35 HÅNDTERING AF IKKE- FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Forhandlingsberettigede organisationer skal fortsat orienteres i henhold til AC-overenskomsten og ansættelsesbekendtgørelsen Afholdelse af møde med ikke-forhandlingsberettigede organisationer Medarbejderens advokat eller anden juridisk rådgiver Håndtering i forhold til tillidsrepræsentanten 36 18

19 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Spørgsmål? Beskær billede: Billedet tilpasses automatisk til pladsholderen og kan være beskåret i siderne. Du flytter udsnittet med Beskær på fanen Tegnefunktioner /Formater træk placeringen med musen mens du holder SHIFT nede. 37 Indsæt portræt: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet ARBEJDSRET Morten Ulrich Partner København ARBEJDSRET Mette Klingsten Partner København Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i håndtagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælg bagefter Fyld i Beskærmenuen. 38 T M E T M E 19

20 Indsæt portræt: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i håndtagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælger bagefter Fyld i Beskærmenuen. København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E 20

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014

Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3323 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Dato: 28. Maj 2014 Sagsnr. 2014-199 Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere