Side 10 ØSTERBY NYT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 10 ØSTERBY NYT 2014"

Transkript

1 Side 10 ØSTERBY NYT 2014 MEGAMØLLER ved Gammelby, Rørkjær og Jerne Østerbynyt bringer i sagen om MEGAMØLLER ved Gammelby, Rørkjær og Jerne hermed den indsendte klage, der pt. er indsendt ved mere end 400 borgere og deres advokat. Det er forsat muligt at støtte op om sagen og de gamle bydeles bevarelse, mere herom kan ses på FACEBOOK: 6700 MEGAvindmøller ud af vores by. Hjælp din bolig område og del på FACEBOOK alle oplysninger du kan. Esbjerg, d Hermed påklages Naturstyrelsens afgørelse af 12. maj 2014 omhandlende J. nr. NST samt tidligere afgørelse J.nr. NST Til Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Tværgående planlægning. Hovedsponsor: Hermed påklager undertegnede underskrivere, foreløbige 294 stk. der er bosiddende i 6700 Esbjerg, Naturstyrelsens afgørelse af d. 12. maj 2014, omhandlende: J. nr. NST samt tid ligere J.nr. NST I det der er tale om en fælles klage på vegne af foreløbig ca. 300 borgere, ser vi os nødsaget til at fordre at klagen ikke på nogen måde indgår som én klage i sagen, men som skrevet foreløbig ca. 300 klager. Klagen er at betragte som foreløbig og fremsendes med forbehold for at denne kan godkendes af: Gruppens repræsentant advokat Jens Graven Nielsen V/ Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, som i løbet af kort tid vil følge op med en nærmere juridisk argumentation. DBU pokalen IF92 Vi bemærker: I forbindelse med denne klage, at gruppens ca. 300 medunderskrivere fortsat står uden svar på deres brev af mandag, juni 02, 2014 kl. 12:17 til Miljøminister Kirsten Brobøl og lokalopstillede folketingsmedlemmer vedr. hvad gruppen betegner som spekulation i privates værdier og ret. Vi bemærker desuden i relation til det fremsendte: At gruppen fortsat ønsker et foretræde for ministeren, som en naturlig konsekvens af den mailkorrespondance der har været omkring fejl i henholdsvis J. nr. NST samt tidligere J.nr. NST Samt at der med denne foreløbige klage rejses krav om opsættende virkning i enhver henseende med baggrund i de på næste sider nævnte fejl m.m.: At projektets VVM, som genbruges til dette nye projekt, er behæftet med så man ge fejl der ikke er korrigeret, til trods for at myndighederne er gjort bekendt med disse gentagne gange. At ansøgers genbrug af VVM vurderes at være i strid med 3 års forældelsesfristen tillige, samt at projektet har været udsat for flere længerevarende afbrud. Der mangler kontinuerlighed og i forbindelse med at Siemens trak sig, gik projektet helt i stå. Dette nye projekt er baseret på helt andre type møller og er opstartet efter at den tidligere VVM tilladelse udløb d. 29. juni At de 600 erstatningsberettigede boligejere jf. VVM sammenfattende redegørel - se aldrig som anført har fået et personligt brev om erstatning - og eller på anden måde er gjort bekendt med at være erstatningsberettigede. Hvilket vurderes at stride SønderjyskE Se yderligere informationer på imod god forvaltningsskik jf. 19 og jf. 6 FV. Loven iht. (Grundloven 73) * Mailkorrespondance mel - lem Esbjerg kommune, Naturstyrelsen & Miljøministeriet synes tillige at understøtte, hvad der opleves som spekulation i privates ret og værdier. At der IKKE har været afholdt borgermøder / anden høring i de berørte opgrænsende områder. Jf. diverse lokalplaner indeholdende: flere boligområder, boliger & erhverv, rekreative områder. Borgermøder er afholdt andet sted, der er uden relevans for berørte områder. Kulturhistoriske beskrivel ser mangler i den grad vigtige historiske beskrivelser. Der mangler i VVM bl.a. 4 af de mest betydningsfulde kirker, herunder Esbjerg ældste kirke Jerne Kirke fra 1100 tallet. Støj: At VVM, ifølge Aalborg universitet der har gennemgået VVM rapportens støjberegninger for gruppen, mangler den fornødne dokumentation for hvorledes man er nået frem til den anviste støjzone. Disse beregninger skal være tilgængelige for alle jf. vindmøllebekendtgørelsens: 8 stk.3. der gælder for Test og forsøgsmøller (som denne VVM netop omhandler) 3) Beregning af støjbelastningen ved de i 4 nævn - te punkter efter retningslinjerne i bilag 1. Stk. 4. For prototypemøller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger efter stk. 3, nr. 1, at det kan sandsynliggøres, at vindmøl - len vil kunne overholde støj - grænserne. At lokalplan 136, 375 og 451 ifl. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller ikke må ligge inde i støjzonen. Lokalplaner konflikter med den anviste støjzone i den tidligere VVM, hvor ud fra VVM er genbrugt. Støjgrænserne for disse lokalplaner er de samme som et rekreativt område. At lokalplan 451 der har status som byzone som lokalplan 136 & 375, konflikter direkte med støjzonen. Der ligger i øvrigt boliger ved minkfarmen i denne byzone, der kan således ikke være tale om MEGA møller opstillet i landzone ved ESBJERG. Der er i øvrigt konflikter med mange andre forhold i denne lokalplan og det ønskede projekt. At MEGA vindmølleprojektet konflikter med Naturstyrelsens egne brutto til nettoliste, der anviser hvor der er potentielle arealer til MEGA vindmøller prototyper. Jf. denne er området ved 6700 Esbjerg for tæt på beboelse. Området er iht. alle øvrige statslige rapporter ej egnet. Der henvises i øvrigt til den af Danmarks Naturfredningsforening bestilte rapport af Jan Kloster Staunstrup, der når samme konklusion. At VVM mangler dokumentation for hvilken indflydelse støjen fra møllerne opstillet i lokalplan 341 har på det ønskede projekt. Støjen fra disse møller skal indgå i den samlede vurdering. Disse møllers støjzone går på tværs af den i VVM anviste. At Lavfrekvente støjberegninger ikke indgår i tidligere VVM. Der er sidenhen kommet nye regler på området, så vindmøller også er omfattet af disse. Den lavfrekvente støj i området bør naturligvis beregnes samlet. Dvs. at denne skal indbefatte al den lavfrekvente støj der fremkommer og dvs. at møller opstillet i lokalplan 341 og transformer stationerne på Lykkegården i lokalplan 375 bør indgå og medregnes i VVM - som eksisterende møller skal i VVM. Placeringen er lokalplan SIKKERHED: At der mangler afklaring i f h. t. fremtidige jernbanelinjer ned til Esbjerg havn. Det fremgår af sagsbilag 129 A, til udarbejdelse af tidligere VVM, at man har haft placeret denne ene MEGA mølle direkte oven i jernbanelinjen ned til Esbjerg havn. Det fremgår i et svar til Esbjerg kommune fra Transportministeriet og Banestyrelsen, at får man brug for en sydlig linjeføring ind til Esbjerg havn, så skal MEGA møllerne fjernes. Det fremgår i samme sag, at Esbjerg kommune til staten har oplyst, at man ikke har taget højde for evt. klimaforandringer for området dvs. lokalplanerne 247, 280_1, 341, 375, 385, 397, 422 mv. Det ses i denne sag jf. forskellige sagsakter, at der af Esbjerg kommunes embedsfolk internt er spekuleret i, hvorledes man kan omgår et evt. VETO fra banestyrelsens til dette ME- GA mølleprojekt. At Risikovurderinger i forhold kemifabrikken og forbrændingsanlægget mangler i VVM. Der foreligger ingen udtalelser fra SIK- KERHEDSSTYRELSEN omkring nuværende og fremtidige forhold. At projektet generelt konflikter med interesser både lokalt, nationalt og nationaleuropæisk. At VVM beskrivelser vedr. vandstandsstigninger er baseret på gamle tal og derfor er forældede. At industriområdet i Måde til bl.a. kemi m.m., klassificeret som høj risiko område på kommuneplan, bør inddæmmes mod fremtidige klimaforandringer lig forestået ved L 90 og Rensningsanlæg Øst? Affaldsdepotet og industriområdet ved nationalpark Vadehavet ligger i kvote 0. Inddæmningen bør lægges langs depotets yderside hen til Esbjerg havn. MEGA møller konflikter med sikringen. Fortsættes på næste side

2 2014 ØSTERBY NYT Side 11 Derffor vil BORGME G ESTEREN ikkke delt d age i borgermødet i Østerbyen! Hvem? Møllegruppen spørger? Hvorfor gik den ellers så presseglade borgmester i maj 2007 pludselig bag ryggen på ØSTERBYEN og ESBJERG HAVNS virksomheder me ed sin direktør/ forvaltning og saggde ja til: At der skulle udarbejd des planer for 4 MEGAmøller ved bydelene Gammelby, Rørkjær og Jerne. Placering direkte oven i en fremtidig jernbanelinje ind til den nye SYDHAVN! Sagsakterne viser i 2007: Konflikt med jernbanelinjen! Derfor spørger vi: Blev rapporten med den alternative discountløsning til jernbanegods fra maj 2010 pludselig bragt i spil inden der skulle stemmes om 4 MEGAmøllerne i byrådet 22 juni 2010? Svar udbedes også gerne til ESBJEERG HAVN s virksomheder! s le Dette landkort passer til alle rapporterr, som siger intet projjekt ved Esbjjerrg. Nogen bad dog efftterrfø ølgende om at få lavet en VVM på et projekt. Gæt hvem? Esbjerrg kommune siger: Vi har intet har med sagen at gøre! e! Afsluttende: Det bemærkes, at den indleverede ansøgning til dette nye projekt jf. J. nr. NST , hvor man ønsker at genbruge den gamle VVM fra mølleropstiller side IKKE har været underskrevet i f b. med høringen. Der skal indgives ansøgning under tro og love forud for en behandling og høring. Naturstyrelsen har først udsendt underskrevne efter denne har truffet afgørelse. Retmæssigt kunne man rejse tvivl ved om det er lovligt at udstede tilladelser uden den underskrevne ansøgning er tilgængelig for alle øvrige parter. Særligt set i lyst af ovenfor nævnte punkter. Gruppen henviser udover disse bemærkninger til tidligere indsigelser på det tidligere projekt, samt øvrige påpegede fejl og mangler indskrevet i referat jf. mail af 15. april 2011: Til Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Att: Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild Vedr. J.nr. NST Den rente kan d du u godt god go g od d blive for gammel til Skyhøj rente til dig, der er ung Med Sydbank 18/25 får du 4 % i rente på din konto*. Den rente er kun for unge mellem 18 og 25 år og op til 29, hvis du er under uddannelse. Helene Qvist Jensen kunderådgiver tlf Flere fordele med Sydbank 18/25 Du får også en fast personlig rådgiver, gratis betalingskort, gratis MobilBank med Swipp og meget mere Kongensgade Esbjerg tlf sydbank.dk/vestjylland Læs mere på sydbank.dk/1825 Her kan du også tilmelde dig 18/25 Nyt, med bl.a. konkurrencer, fordele og gode råd til din økonomi. Ring på og hør, hvordan du kan få 4 % *Rentesatsen er variabel og gælder for indestående op til kr. Herover gælder en variabel rente på p.t. 0,5 %. Du kan kun oprette én 18/25 Konto, og kun hvis du er 18/25-kunde i Sydbank.

3 Side 12 ØSTERBY NYT 2014 Idræt om dagen for seniorer i Veldtofte Idrætspark Nu kan seniorer i Esbjerg mødes og dyrke motion i dag - timerne i Veldtofte Idrætspark. I første omgang gælder tilbuddet kvinder, senere starter også et hold for mænd. Idræt og sundhed er for alle. Derfor opfordres alle til at deltage, uanset hvor i verden man kommer fra, og også selvom man ikke er vant til at dyrke motion. Seniorer i Esbjerg får nu en ny mulighed for at mødes i dagtimerne og dyrke motion. Det sker i Veldtofte Idrætspark. Her står instruktører fra foreningen Idræt for Alle fra 1. september 2014 klar til mod et lille beløb at hjælpe deltagerne i gang med at være aktive. Alle kan være med, uanset hvor i verden man kommer fra, også hvis man ikke er vant til at dyrke motion eller ikke forstår perfekt dansk. I første omgang gælder tilbuddet kvinder. Senere på året eller i starten af 2015 vil der også blive sat et hold i gang for mænd. Bag tilbuddet står Esbjerg Kom mune, Sport & Event Park Esbjerg, foreningen Idræt for Alle, bydelsprojekt 3i1 og DGI Sydvest. Idræt og sundhed er for alle - Idræt og sundhed er for alle. Vi vil med tilbuddet gerne give beboerne i og omkring Veldtofte og i resten af Esbjerg mulighed for at mødes i dag-timerne og have et fællesskab med at dyrke motion. Håbet er, at vi kan samle og integrere seniorerne i en bydel i Esbjerg, hvor der bor mange af anden etnisk baggrund end dansk, og dermed skabe fællesskab og socialt samspil blandt den mangfoldige befolkning i området, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn. Et vigtigt succeskriterium for projektet er at få skabt en bred kontaktflade med beboerne i og omkring Veldtofte. Derfor skal et antal etniske sundhedsformidlere være med til at rekruttere, motivere og fastholde den del af målgruppen, som har anden etnisk baggrund end dansk. Sundhedsformidlerne har med deres kulturelle og sproglige baggrund et stort kendskab til de barrierer, der kan være i forhold til at dyrke idræt. - Vi vil også gøre potentielle deltagere opmærksomme på tilbuddet gennem kommunens multietniske aktivitetshus Mosaikken, foreninger i området og de etniske foreninger, siger daglig leder af Mosaikken, Charlotte Kaarsberg. Uddannede instruktører og god udnyttelse af lokaler DGI, Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Kommune står i fællesskab for at uddanne instruktørerne til projektet. Veltofte Idrætspark er en del af Sport & Event Park Esbjerg, og her glæder man sig over, at seniorer kan få gavn af faciliteterne i Veldtofte i dagtimerne, hvor de normalt ikke bruges. Hvor og hvornår Kvindeholdet starter den 1. september 2014 kl i Veldtoftehallen, Sportsvej 17-19, 6705 Esbjerg Ø. Prisen for at deltage er 10 kr. pr. gang ved køb af klippekort og et medlemskab af foreningen Idræt for Alle. Læs mere om tilbuddet på hjemmesiden Flere oplysninger Henning Ravn formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, tlf Arne Nikolajsen direktør for Sundhed & Omsorg, tlf Charlotte Kaarsberg daglig leder af Esbjerg Kommunes multietniske aktivitetshus Mosaikken, tlf Eva-Maria Schirmer sundhedsvejleder, Bydelsprojekt 3i1, Idræt for Alle, tlf Sogneudflugt 2014 Solen skinnede fra en skyfri himmel den 21. maj 2014, for Grundtvigskirkens sogneudflugtsudvalg havde bestilt fint vejr i god tid til årets udflugt. Klokken mødtes 50 forventningsfulde mennesker i menighedslokalerne til formiddagskaffe med rundstykker og pålæg. Derefter gik vi i kirken for at synge et par salmer og blive orienteret om turen. Darum Busser holdt klar, og klokken gik turen mod Kolding. Humøret var højt, og alle sang med på forårssangene fra det lille hæfte. Da vi nåede Geografisk Have, blev der delt flotte madpakker ud, som personalet i kirken havde smurt med dertilhørende drikkevarer. Vi kunne sidde at nyde madpakken og de mange smukke blomster. Herefter blev vi sluppet løs et par timer, inden vi kørte til Trapholt Museum, hvor der ventede os endnu en stor oplevelse. Vi blev opdelt i to hold, og en dygtig guide fortalte os museets historie og viste os rundt. Der blev ydermere tid til at nyde Kolding Fjord, inden der var fin buffet. Nu skulle vi til TV-Syds ny domicil lidt udenfor Kolding. Her blev vi modtaget af to meget dygtige, unge mennesker, som fortalte om TV- Syd, viste en film og serverede kaffe for os. Vi så, hvordan aftenens nyhedsudsendelse blev optaget, og der var mange spørgsmål til aftenens tv-vært samt til lyd- og lysmanden. De svarede tålmodigt på alt, selv om de havde travlt med at forberede næste udsendelse. Vi var efterhånden ved at være godt trætte efter en dejlig dag fyldt med god mad og spændende oplevelser, så vi var nok lidt stille på vejen hjem, men vi vil sige tusind tak til sogneudflugtsudvalget for den dejlige udflugt. Vi glæder os allerede til næ - ste års udflugt. Masser af venlige hilsener fra Jytte og Bent Damgaard DANSK DAMp er en butik i Storegade 71, når man selv kan bestemme hvor der forhandles E-cigaretter intensiteten af damp og og udstyr til disse. smag. Flemming og Trine startede forhandling af disse artikler hjemmefra 1. okt. 2012, men hurtigt blev det for småt, så de åbnede butikken i Storegade 1. maj I modsætning til hvad mange De fortæller, at det for mange brugere er en hobby, der følges på nettet, og de havde for nylig 25 gæster hjemme privat til damptræf, hvor mange kom langvejs fra. Cigaretrygning er jo noget, den enkelte nok tror, er E-cigaretter ikke for hvilken smagsvariant man dyrker, men ved E-cigaretter et rygestopmiddel, men nærmere et alternativ til cigare- klar på selv at blande sine levelse, som man deler med ønsker at købe. Men er man er det ofte en mere social optrygning. Dog så er der man - væsker, så har butikken et mange ligesindede på tværs ge som bruger E-cigaretten udvalg af ca. 250 forskellige af alder og profession. som et mellemled og trapper smags-essenser, fordelt på 8 Flemming fortæller at deres ud med brugen af denne, da mærker/producenter kundekreds er fra 18 år og det er nemmere at smide E- Den overvejende del af E-cigaretterne produceres i Kina, ikke sælger til unge under 18 opefter, og understreger at de cigaretten end det er at smide smøgen. E-cigaretten består og der sker hele tiden en rivende udvikling på området. besøg, kom der faktisk en år. Mens Østerbynyt var på af et batteri hvorpå der er monteret en "tank" også kaldet en "Clearomizer". Clear- fra kr. 129-, men det anbefa- om butikken egentlig var fe- Man kan starte med startsæt mor ind med sin datter (selv omizeren indeholder en coil/ les, at man ofrer noget mere, rielukket) for at købe en e-cigaret til hende, for nu skulle brænder, som er en glødetråd, da man ved de billige modeller ikke kan skifte glødetrå- hun altså stoppe med cigaret- som opvarmer væsken og skaber dampen, som man så den i tanken, men det kan terne. suger ind og inhalerer. Selv man ved de lidt dyrere. Nogle ofrer flere tusinde kroner tet en brancheforening, som De fortæller at der lige er stif- om man kan se dampen, når man ånder ud så generer man på udstyr, og som så meget skal varetage deres in teresser, ikke ved det, og der er ingen andet, så hænger pris og kvalitet ofte sammen. Det giver på området, da de føler, at og de efterlyser lovgivning røg og lugt. Flemming og Trine var selv rygere, men efter at have prøvet en E-ciga- hvad E-cigaretter egentlig er. en meget anden oplevelse, lovgiverne ikke har for stået, ret, kvittede de smøgerne, og holder sig til E-cigaretter. Dansk Damp forhandler kun væsker uden nikotin. Af damp klare væsker tilbyder DanskDamp ca. 20 smagsvarianter af mærket FlavourArt, som er en af verdens førende på området. Væskerne kan man prøvesmage i smagsbaren, inden man beslutter sig Selvom butikken i Storegade har 90 kvm, så er de ved at vokse ud af dem, så de er begyndt at kigge sig om efter nye og større lokaler. Flemming fortæller til sidst, at de ved siden af den fysiske butik, har en web-butik, hvor omkring 70% af deres omsætning ligger. Se mere på Salg - Service og Reparation Bemærk nyt tlf. nr Texas ZL 510TR/W Motor TG cc Selvkørende store baghjul Klippebredde 51 cm Bioklip, opsamler, sideudkast Central højde justering Pris: 2.495,00 kr. Nu 1.995,00 kr. Texas HT 245 Bezin hækklipper Pris: 1.495,00 kr. Nu 999,00 kr. Ingen fast åbningstid Ring tlf Jens Kusksvej Tjæreborg CVR Texas EH 550 El hækklipper Pris: 595,00 kr. Nu 395,00 kr.

4 2014 ØSTERBY NYT Side 13 KyS ScLERoSE FARVEL Scleroseforeningen: Østerbydag 2014 Tusind tak til Østerbyens borgere og handlende.! Lørdag d.14. juni blev der afholdt de unge den sidste time af Den ene kr. seddel efter Østerbydag for tredje Østerbydagen, de havde ar- den anden kom til syne gang. Igen i år var der masser rangeret Street dance, et par til fordel for scleroseforeningens af aktiviteter på P-pladsen rappere kiggede forbi og gav indsamlingskam- foran Klub Bøndergårdsvej. et par numre, de havde også pagne KyS ScLERoSE Som noget nyt havde vi givet medbragt deres egen DJ. FARVEL Vi har ikke oplevet noget lignende før i forbindelse med scleroseforeningens indsamlinger fortæller bestyrelsesmedlem Tina Sällberg fra scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg/Fanø. Tina har sclerose og bor i Jerne. Hun fortsætter i en af bøtterne var der ikke bare 1 men hele 5 tusind kronesedler. Det er dejligt at borgerne i Esbjerg kommune igen i år på denne måde støtter op om lokalafdelingens indsamling Vi ved ikke med sikkerhed, hvor bøtten der indeholdt de mange tusind kroner var opsat, så det kunne såmænd lige så godt have været her i Rema 1000 forretningen på Strandy kirkevej at den gavmilde donation var lagt. Slutter Tina Sällberg. Butiksbestyrer i REMA 1000 forretningsbestyrer Rene Thomsen bakker op vi oplever en rigtig god opbakning fra vores kunder og deltager gerne igen næste år slutter Rene Thomsen. Dorte F. Reis som er indsamlingskoordinator for Esbjerg fortæller ud over de mange opstillede bøtter i hele kommunen har flere butikker og erhvervsdrivende købt vores støtteprodukter, og takket være et godt samarbejde med Esbjerg City fik vi sat fokus på kampagnen Kys Sclerose Farvel på MS World Day i forbindelse med byens Midnatsåbent. Alt dette har bidraget til, at vi i år fik samlet kr. ind til forskning i sclerose, slutter hun. Scleroseforeningen venter spændt på det samlede indsamlingsbeløb på landsplan, når de sidste bøtter ude i turistområderne afhentes i september måned. Fakta om kampagnen: Kys Sclerose Farvel er navnet på en landsdækkende kampagne, som er sat i søen af Scleroseforeningen Kampagnen sætter fokus på sygdommen sclerose og samler penge ind til forsk - ning, som, man håber, på sigt kan kurere sclerose altså kysse sclerose farvel Kampagnens logo er derfor de grønne kys-læber, som benyttes på alt materiale i kampagnen inklusive indsamlingsbøsser, som er at finde i butikker landet rundt fra midten af april Logoet vil også være at finde på mintpastiller og læbepomade, som sælges i butikkerne og giver frisk ånde og kysseklare læber. Sogneeftermiddag tirsdag den 2. september kl Esbjerg Taekwondo klub lavede opvisning. Der skal lyde en stor tak til alle dem som deltog på Østerbydagen, både som tilskuer og deltager, tak til alle de foreninger der kom og var med til at gøre dagen en festdag. En kæmpe tak til de men - nesker der lod os smage deres fantastiske mad fra deres hjemlande. Vi ses igen lørdag d.13.juni 2015 Street dance. Sogneeftermiddagen skal handle om nordiske myter. Knud Tarpgaard, billedet, fortæller os historier fra Nordens Mytologi: Verdens skabelse, Thors brudefærd, Odin, Balders død, Fenris - ulven og flere af de drabelige beretninger om kampene mel lem guder og jætter. Coupledance Esbjerg lavede opvisning. IF 92 Fodbold stod for Fair fodbolden. Se mere på Klub Bøndergårdsvej stod for det musikalske.

5 Side 14 ØSTERBY NYT 2014 Se mere på AUGUST Mandag 25/8 kl : Søndag 31/8 kl : SEPTEMBER Mandag 1/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Babysalmesang starter igen for aldersgruppen Babysalmesang starter igen for aldersgruppen BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU OGSÅ FOR GRAVIDE. Søndag 21/9 kl : Søndag 21/9 kl : Gudstjeneste/Høstfest ved Jane Marie Sognstrup og efterfølgende Kirkefrokost. Ruggero Livieri spiller Høstkoncert. Torsdag 23/10 kl : Spaghetti-gudstjeneste tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 21/10 kl på eller nødvendig af hensyn til maden. Søndag 26/10 kl : Efter Højmessen: Kirkefrokost. Tirsdag 2/9 kl : Torsdag 4/9 kl : Søndag 7/9 kl : Søndag 7/9 kl : Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk Mytologi ved Knud Tarpgaard. Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Mandag 22/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Søndag 28/9 kl : Mandag 29/9 kl : Tirsdag 30/9 kl : Tirsdag 30/9 kl : OKTOBER Torsdag 2/10 kl : Torsdag 2/10 kl : Søndag 5/10 kl : Søndag 5/10 kl : Menighedsrådsmøde mødet er offentligt. Danske Lægers Vaccinationsservice. Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og aftensmad. Mandag 27/10 kl : Mandag 27/10 kl : BUSK ved Jane Marie Sognstrup. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Læs mere andetsteds i Østerby Nyt. Tirsdag 28/10 kl : Tirsdag 28/10 kl : Onsdag 29/10 kl : BUSK ved Jane Marie Sognstrup. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Torsdag 30/10 kl : Samvirkende Menighedsplejer og kirke- og kulturmedarbejder, Lisbet Knudsen, afholder kursusdag for frivillige i kirkeligt regi. Alle er velkomne. Oplysninger indhentes hos Lisbet på Søndag 7/9 kl : Mandag 8/9 kl : Mandag 8/9 kl : Tirsdag 9/9 kl : Tirsdag 9/9 kl : Søndag 14/9 kl : Mandag 15/9 kl : Tirsdag 16/9 kl : Tirsdag 16/9 kl : Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigskirkens organist, har 35 års jubilæum og spiller i den anledning jubilæumskoncert. Efter koncerten er menighedsrådet vært med en forfriskning. Sangeftermiddag. Højmesse ved Willy Christiansen. Torsdag 18/9 kl : Spaghetti-gudstjeneste tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 16/9 kl på eller nødvendig af hensyn til maden. Mandag 6/10 kl : Mandag 6/10 kl : Tirsdag 7/10 kl : Tirsdag 7/10 kl : Sangeftermiddag. Tirsdag 7/10 kl : Sogneaften: Siriuspatruljen med Erik B. Jørgensen. Søndag 12/10 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Søndag 19/10 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Mandag 20/10 kl : Tirsdag 21/10 kl : Tirsdag 21/10 kl : Onsdag 22/10 kl : Efterårskoncert med Walter d Arcangelo. NOVEMBER Søndag 2/11 kl : Søndag 2/11 kl : Søndag 2/11 kl : Mandag 3/11 kl : Tirsdag 4/11 kl : Tirsdag 4/11 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Søndags-Café er denne søndag omdøbt til Alle Helgens-Café. Alle Helgens-gudstjeneste. Første søndag i november måned er det Alle Helgens-dag. Alle Helgens-dag har fra gammel tid af været en dag, hvor vi stopper op og særligt mindes vore afdøde og takker for alt, hvad vi blev givet af dem. Dette sker i Grundtvigskirken ved en særlig Alle Helgens-gudstjeneste med musik, salmer og tekstlæsninger. Alle Helgensdag er en god mulighed for at invitere og samle pårørende til de afdøde i årets løb til en gudstjeneste. En gudstjeneste, hvor folk mødes og får lejlighed til endnu engang - og i den særlige situation, som de er i - at mindes de afdøde. Vi tænder lys i kirken for de afdøde, og navnene bliver læst op. Menings- og stemningsfuld samt trøsterig kan gudstjenesten beskrives. AKTIVITETSKALENDEREN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. e-mail Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn)

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv.

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Høringssvar fra Brian Mansfeldt Jørgensen Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Gennemgang Jeg vil gennemgå lovforslaget Lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere