Side 10 ØSTERBY NYT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 10 ØSTERBY NYT 2014"

Transkript

1 Side 10 ØSTERBY NYT 2014 MEGAMØLLER ved Gammelby, Rørkjær og Jerne Østerbynyt bringer i sagen om MEGAMØLLER ved Gammelby, Rørkjær og Jerne hermed den indsendte klage, der pt. er indsendt ved mere end 400 borgere og deres advokat. Det er forsat muligt at støtte op om sagen og de gamle bydeles bevarelse, mere herom kan ses på FACEBOOK: 6700 MEGAvindmøller ud af vores by. Hjælp din bolig område og del på FACEBOOK alle oplysninger du kan. Esbjerg, d Hermed påklages Naturstyrelsens afgørelse af 12. maj 2014 omhandlende J. nr. NST samt tidligere afgørelse J.nr. NST Til Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Tværgående planlægning. Hovedsponsor: Hermed påklager undertegnede underskrivere, foreløbige 294 stk. der er bosiddende i 6700 Esbjerg, Naturstyrelsens afgørelse af d. 12. maj 2014, omhandlende: J. nr. NST samt tid ligere J.nr. NST I det der er tale om en fælles klage på vegne af foreløbig ca. 300 borgere, ser vi os nødsaget til at fordre at klagen ikke på nogen måde indgår som én klage i sagen, men som skrevet foreløbig ca. 300 klager. Klagen er at betragte som foreløbig og fremsendes med forbehold for at denne kan godkendes af: Gruppens repræsentant advokat Jens Graven Nielsen V/ Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, som i løbet af kort tid vil følge op med en nærmere juridisk argumentation. DBU pokalen IF92 Vi bemærker: I forbindelse med denne klage, at gruppens ca. 300 medunderskrivere fortsat står uden svar på deres brev af mandag, juni 02, 2014 kl. 12:17 til Miljøminister Kirsten Brobøl og lokalopstillede folketingsmedlemmer vedr. hvad gruppen betegner som spekulation i privates værdier og ret. Vi bemærker desuden i relation til det fremsendte: At gruppen fortsat ønsker et foretræde for ministeren, som en naturlig konsekvens af den mailkorrespondance der har været omkring fejl i henholdsvis J. nr. NST samt tidligere J.nr. NST Samt at der med denne foreløbige klage rejses krav om opsættende virkning i enhver henseende med baggrund i de på næste sider nævnte fejl m.m.: At projektets VVM, som genbruges til dette nye projekt, er behæftet med så man ge fejl der ikke er korrigeret, til trods for at myndighederne er gjort bekendt med disse gentagne gange. At ansøgers genbrug af VVM vurderes at være i strid med 3 års forældelsesfristen tillige, samt at projektet har været udsat for flere længerevarende afbrud. Der mangler kontinuerlighed og i forbindelse med at Siemens trak sig, gik projektet helt i stå. Dette nye projekt er baseret på helt andre type møller og er opstartet efter at den tidligere VVM tilladelse udløb d. 29. juni At de 600 erstatningsberettigede boligejere jf. VVM sammenfattende redegørel - se aldrig som anført har fået et personligt brev om erstatning - og eller på anden måde er gjort bekendt med at være erstatningsberettigede. Hvilket vurderes at stride SønderjyskE Se yderligere informationer på imod god forvaltningsskik jf. 19 og jf. 6 FV. Loven iht. (Grundloven 73) * Mailkorrespondance mel - lem Esbjerg kommune, Naturstyrelsen & Miljøministeriet synes tillige at understøtte, hvad der opleves som spekulation i privates ret og værdier. At der IKKE har været afholdt borgermøder / anden høring i de berørte opgrænsende områder. Jf. diverse lokalplaner indeholdende: flere boligområder, boliger & erhverv, rekreative områder. Borgermøder er afholdt andet sted, der er uden relevans for berørte områder. Kulturhistoriske beskrivel ser mangler i den grad vigtige historiske beskrivelser. Der mangler i VVM bl.a. 4 af de mest betydningsfulde kirker, herunder Esbjerg ældste kirke Jerne Kirke fra 1100 tallet. Støj: At VVM, ifølge Aalborg universitet der har gennemgået VVM rapportens støjberegninger for gruppen, mangler den fornødne dokumentation for hvorledes man er nået frem til den anviste støjzone. Disse beregninger skal være tilgængelige for alle jf. vindmøllebekendtgørelsens: 8 stk.3. der gælder for Test og forsøgsmøller (som denne VVM netop omhandler) 3) Beregning af støjbelastningen ved de i 4 nævn - te punkter efter retningslinjerne i bilag 1. Stk. 4. For prototypemøller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger efter stk. 3, nr. 1, at det kan sandsynliggøres, at vindmøl - len vil kunne overholde støj - grænserne. At lokalplan 136, 375 og 451 ifl. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller ikke må ligge inde i støjzonen. Lokalplaner konflikter med den anviste støjzone i den tidligere VVM, hvor ud fra VVM er genbrugt. Støjgrænserne for disse lokalplaner er de samme som et rekreativt område. At lokalplan 451 der har status som byzone som lokalplan 136 & 375, konflikter direkte med støjzonen. Der ligger i øvrigt boliger ved minkfarmen i denne byzone, der kan således ikke være tale om MEGA møller opstillet i landzone ved ESBJERG. Der er i øvrigt konflikter med mange andre forhold i denne lokalplan og det ønskede projekt. At MEGA vindmølleprojektet konflikter med Naturstyrelsens egne brutto til nettoliste, der anviser hvor der er potentielle arealer til MEGA vindmøller prototyper. Jf. denne er området ved 6700 Esbjerg for tæt på beboelse. Området er iht. alle øvrige statslige rapporter ej egnet. Der henvises i øvrigt til den af Danmarks Naturfredningsforening bestilte rapport af Jan Kloster Staunstrup, der når samme konklusion. At VVM mangler dokumentation for hvilken indflydelse støjen fra møllerne opstillet i lokalplan 341 har på det ønskede projekt. Støjen fra disse møller skal indgå i den samlede vurdering. Disse møllers støjzone går på tværs af den i VVM anviste. At Lavfrekvente støjberegninger ikke indgår i tidligere VVM. Der er sidenhen kommet nye regler på området, så vindmøller også er omfattet af disse. Den lavfrekvente støj i området bør naturligvis beregnes samlet. Dvs. at denne skal indbefatte al den lavfrekvente støj der fremkommer og dvs. at møller opstillet i lokalplan 341 og transformer stationerne på Lykkegården i lokalplan 375 bør indgå og medregnes i VVM - som eksisterende møller skal i VVM. Placeringen er lokalplan SIKKERHED: At der mangler afklaring i f h. t. fremtidige jernbanelinjer ned til Esbjerg havn. Det fremgår af sagsbilag 129 A, til udarbejdelse af tidligere VVM, at man har haft placeret denne ene MEGA mølle direkte oven i jernbanelinjen ned til Esbjerg havn. Det fremgår i et svar til Esbjerg kommune fra Transportministeriet og Banestyrelsen, at får man brug for en sydlig linjeføring ind til Esbjerg havn, så skal MEGA møllerne fjernes. Det fremgår i samme sag, at Esbjerg kommune til staten har oplyst, at man ikke har taget højde for evt. klimaforandringer for området dvs. lokalplanerne 247, 280_1, 341, 375, 385, 397, 422 mv. Det ses i denne sag jf. forskellige sagsakter, at der af Esbjerg kommunes embedsfolk internt er spekuleret i, hvorledes man kan omgår et evt. VETO fra banestyrelsens til dette ME- GA mølleprojekt. At Risikovurderinger i forhold kemifabrikken og forbrændingsanlægget mangler i VVM. Der foreligger ingen udtalelser fra SIK- KERHEDSSTYRELSEN omkring nuværende og fremtidige forhold. At projektet generelt konflikter med interesser både lokalt, nationalt og nationaleuropæisk. At VVM beskrivelser vedr. vandstandsstigninger er baseret på gamle tal og derfor er forældede. At industriområdet i Måde til bl.a. kemi m.m., klassificeret som høj risiko område på kommuneplan, bør inddæmmes mod fremtidige klimaforandringer lig forestået ved L 90 og Rensningsanlæg Øst? Affaldsdepotet og industriområdet ved nationalpark Vadehavet ligger i kvote 0. Inddæmningen bør lægges langs depotets yderside hen til Esbjerg havn. MEGA møller konflikter med sikringen. Fortsættes på næste side

2 2014 ØSTERBY NYT Side 11 Derffor vil BORGME G ESTEREN ikkke delt d age i borgermødet i Østerbyen! Hvem? Møllegruppen spørger? Hvorfor gik den ellers så presseglade borgmester i maj 2007 pludselig bag ryggen på ØSTERBYEN og ESBJERG HAVNS virksomheder me ed sin direktør/ forvaltning og saggde ja til: At der skulle udarbejd des planer for 4 MEGAmøller ved bydelene Gammelby, Rørkjær og Jerne. Placering direkte oven i en fremtidig jernbanelinje ind til den nye SYDHAVN! Sagsakterne viser i 2007: Konflikt med jernbanelinjen! Derfor spørger vi: Blev rapporten med den alternative discountløsning til jernbanegods fra maj 2010 pludselig bragt i spil inden der skulle stemmes om 4 MEGAmøllerne i byrådet 22 juni 2010? Svar udbedes også gerne til ESBJEERG HAVN s virksomheder! s le Dette landkort passer til alle rapporterr, som siger intet projjekt ved Esbjjerrg. Nogen bad dog efftterrfø ølgende om at få lavet en VVM på et projekt. Gæt hvem? Esbjerrg kommune siger: Vi har intet har med sagen at gøre! e! Afsluttende: Det bemærkes, at den indleverede ansøgning til dette nye projekt jf. J. nr. NST , hvor man ønsker at genbruge den gamle VVM fra mølleropstiller side IKKE har været underskrevet i f b. med høringen. Der skal indgives ansøgning under tro og love forud for en behandling og høring. Naturstyrelsen har først udsendt underskrevne efter denne har truffet afgørelse. Retmæssigt kunne man rejse tvivl ved om det er lovligt at udstede tilladelser uden den underskrevne ansøgning er tilgængelig for alle øvrige parter. Særligt set i lyst af ovenfor nævnte punkter. Gruppen henviser udover disse bemærkninger til tidligere indsigelser på det tidligere projekt, samt øvrige påpegede fejl og mangler indskrevet i referat jf. mail af 15. april 2011: Til Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Att: Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild Vedr. J.nr. NST Den rente kan d du u godt god go g od d blive for gammel til Skyhøj rente til dig, der er ung Med Sydbank 18/25 får du 4 % i rente på din konto*. Den rente er kun for unge mellem 18 og 25 år og op til 29, hvis du er under uddannelse. Helene Qvist Jensen kunderådgiver tlf Flere fordele med Sydbank 18/25 Du får også en fast personlig rådgiver, gratis betalingskort, gratis MobilBank med Swipp og meget mere Kongensgade Esbjerg tlf sydbank.dk/vestjylland Læs mere på sydbank.dk/1825 Her kan du også tilmelde dig 18/25 Nyt, med bl.a. konkurrencer, fordele og gode råd til din økonomi. Ring på og hør, hvordan du kan få 4 % *Rentesatsen er variabel og gælder for indestående op til kr. Herover gælder en variabel rente på p.t. 0,5 %. Du kan kun oprette én 18/25 Konto, og kun hvis du er 18/25-kunde i Sydbank.

3 Side 12 ØSTERBY NYT 2014 Idræt om dagen for seniorer i Veldtofte Idrætspark Nu kan seniorer i Esbjerg mødes og dyrke motion i dag - timerne i Veldtofte Idrætspark. I første omgang gælder tilbuddet kvinder, senere starter også et hold for mænd. Idræt og sundhed er for alle. Derfor opfordres alle til at deltage, uanset hvor i verden man kommer fra, og også selvom man ikke er vant til at dyrke motion. Seniorer i Esbjerg får nu en ny mulighed for at mødes i dagtimerne og dyrke motion. Det sker i Veldtofte Idrætspark. Her står instruktører fra foreningen Idræt for Alle fra 1. september 2014 klar til mod et lille beløb at hjælpe deltagerne i gang med at være aktive. Alle kan være med, uanset hvor i verden man kommer fra, også hvis man ikke er vant til at dyrke motion eller ikke forstår perfekt dansk. I første omgang gælder tilbuddet kvinder. Senere på året eller i starten af 2015 vil der også blive sat et hold i gang for mænd. Bag tilbuddet står Esbjerg Kom mune, Sport & Event Park Esbjerg, foreningen Idræt for Alle, bydelsprojekt 3i1 og DGI Sydvest. Idræt og sundhed er for alle - Idræt og sundhed er for alle. Vi vil med tilbuddet gerne give beboerne i og omkring Veldtofte og i resten af Esbjerg mulighed for at mødes i dag-timerne og have et fællesskab med at dyrke motion. Håbet er, at vi kan samle og integrere seniorerne i en bydel i Esbjerg, hvor der bor mange af anden etnisk baggrund end dansk, og dermed skabe fællesskab og socialt samspil blandt den mangfoldige befolkning i området, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn. Et vigtigt succeskriterium for projektet er at få skabt en bred kontaktflade med beboerne i og omkring Veldtofte. Derfor skal et antal etniske sundhedsformidlere være med til at rekruttere, motivere og fastholde den del af målgruppen, som har anden etnisk baggrund end dansk. Sundhedsformidlerne har med deres kulturelle og sproglige baggrund et stort kendskab til de barrierer, der kan være i forhold til at dyrke idræt. - Vi vil også gøre potentielle deltagere opmærksomme på tilbuddet gennem kommunens multietniske aktivitetshus Mosaikken, foreninger i området og de etniske foreninger, siger daglig leder af Mosaikken, Charlotte Kaarsberg. Uddannede instruktører og god udnyttelse af lokaler DGI, Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Kommune står i fællesskab for at uddanne instruktørerne til projektet. Veltofte Idrætspark er en del af Sport & Event Park Esbjerg, og her glæder man sig over, at seniorer kan få gavn af faciliteterne i Veldtofte i dagtimerne, hvor de normalt ikke bruges. Hvor og hvornår Kvindeholdet starter den 1. september 2014 kl i Veldtoftehallen, Sportsvej 17-19, 6705 Esbjerg Ø. Prisen for at deltage er 10 kr. pr. gang ved køb af klippekort og et medlemskab af foreningen Idræt for Alle. Læs mere om tilbuddet på hjemmesiden Flere oplysninger Henning Ravn formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, tlf Arne Nikolajsen direktør for Sundhed & Omsorg, tlf Charlotte Kaarsberg daglig leder af Esbjerg Kommunes multietniske aktivitetshus Mosaikken, tlf Eva-Maria Schirmer sundhedsvejleder, Bydelsprojekt 3i1, Idræt for Alle, tlf Sogneudflugt 2014 Solen skinnede fra en skyfri himmel den 21. maj 2014, for Grundtvigskirkens sogneudflugtsudvalg havde bestilt fint vejr i god tid til årets udflugt. Klokken mødtes 50 forventningsfulde mennesker i menighedslokalerne til formiddagskaffe med rundstykker og pålæg. Derefter gik vi i kirken for at synge et par salmer og blive orienteret om turen. Darum Busser holdt klar, og klokken gik turen mod Kolding. Humøret var højt, og alle sang med på forårssangene fra det lille hæfte. Da vi nåede Geografisk Have, blev der delt flotte madpakker ud, som personalet i kirken havde smurt med dertilhørende drikkevarer. Vi kunne sidde at nyde madpakken og de mange smukke blomster. Herefter blev vi sluppet løs et par timer, inden vi kørte til Trapholt Museum, hvor der ventede os endnu en stor oplevelse. Vi blev opdelt i to hold, og en dygtig guide fortalte os museets historie og viste os rundt. Der blev ydermere tid til at nyde Kolding Fjord, inden der var fin buffet. Nu skulle vi til TV-Syds ny domicil lidt udenfor Kolding. Her blev vi modtaget af to meget dygtige, unge mennesker, som fortalte om TV- Syd, viste en film og serverede kaffe for os. Vi så, hvordan aftenens nyhedsudsendelse blev optaget, og der var mange spørgsmål til aftenens tv-vært samt til lyd- og lysmanden. De svarede tålmodigt på alt, selv om de havde travlt med at forberede næste udsendelse. Vi var efterhånden ved at være godt trætte efter en dejlig dag fyldt med god mad og spændende oplevelser, så vi var nok lidt stille på vejen hjem, men vi vil sige tusind tak til sogneudflugtsudvalget for den dejlige udflugt. Vi glæder os allerede til næ - ste års udflugt. Masser af venlige hilsener fra Jytte og Bent Damgaard DANSK DAMp er en butik i Storegade 71, når man selv kan bestemme hvor der forhandles E-cigaretter intensiteten af damp og og udstyr til disse. smag. Flemming og Trine startede forhandling af disse artikler hjemmefra 1. okt. 2012, men hurtigt blev det for småt, så de åbnede butikken i Storegade 1. maj I modsætning til hvad mange De fortæller, at det for mange brugere er en hobby, der følges på nettet, og de havde for nylig 25 gæster hjemme privat til damptræf, hvor mange kom langvejs fra. Cigaretrygning er jo noget, den enkelte nok tror, er E-cigaretter ikke for hvilken smagsvariant man dyrker, men ved E-cigaretter et rygestopmiddel, men nærmere et alternativ til cigare- klar på selv at blande sine levelse, som man deler med ønsker at købe. Men er man er det ofte en mere social optrygning. Dog så er der man - væsker, så har butikken et mange ligesindede på tværs ge som bruger E-cigaretten udvalg af ca. 250 forskellige af alder og profession. som et mellemled og trapper smags-essenser, fordelt på 8 Flemming fortæller at deres ud med brugen af denne, da mærker/producenter kundekreds er fra 18 år og det er nemmere at smide E- Den overvejende del af E-cigaretterne produceres i Kina, ikke sælger til unge under 18 opefter, og understreger at de cigaretten end det er at smide smøgen. E-cigaretten består og der sker hele tiden en rivende udvikling på området. besøg, kom der faktisk en år. Mens Østerbynyt var på af et batteri hvorpå der er monteret en "tank" også kaldet en "Clearomizer". Clear- fra kr. 129-, men det anbefa- om butikken egentlig var fe- Man kan starte med startsæt mor ind med sin datter (selv omizeren indeholder en coil/ les, at man ofrer noget mere, rielukket) for at købe en e-cigaret til hende, for nu skulle brænder, som er en glødetråd, da man ved de billige modeller ikke kan skifte glødetrå- hun altså stoppe med cigaret- som opvarmer væsken og skaber dampen, som man så den i tanken, men det kan terne. suger ind og inhalerer. Selv man ved de lidt dyrere. Nogle ofrer flere tusinde kroner tet en brancheforening, som De fortæller at der lige er stif- om man kan se dampen, når man ånder ud så generer man på udstyr, og som så meget skal varetage deres in teresser, ikke ved det, og der er ingen andet, så hænger pris og kvalitet ofte sammen. Det giver på området, da de føler, at og de efterlyser lovgivning røg og lugt. Flemming og Trine var selv rygere, men efter at have prøvet en E-ciga- hvad E-cigaretter egentlig er. en meget anden oplevelse, lovgiverne ikke har for stået, ret, kvittede de smøgerne, og holder sig til E-cigaretter. Dansk Damp forhandler kun væsker uden nikotin. Af damp klare væsker tilbyder DanskDamp ca. 20 smagsvarianter af mærket FlavourArt, som er en af verdens førende på området. Væskerne kan man prøvesmage i smagsbaren, inden man beslutter sig Selvom butikken i Storegade har 90 kvm, så er de ved at vokse ud af dem, så de er begyndt at kigge sig om efter nye og større lokaler. Flemming fortæller til sidst, at de ved siden af den fysiske butik, har en web-butik, hvor omkring 70% af deres omsætning ligger. Se mere på Salg - Service og Reparation Bemærk nyt tlf. nr Texas ZL 510TR/W Motor TG cc Selvkørende store baghjul Klippebredde 51 cm Bioklip, opsamler, sideudkast Central højde justering Pris: 2.495,00 kr. Nu 1.995,00 kr. Texas HT 245 Bezin hækklipper Pris: 1.495,00 kr. Nu 999,00 kr. Ingen fast åbningstid Ring tlf Jens Kusksvej Tjæreborg CVR Texas EH 550 El hækklipper Pris: 595,00 kr. Nu 395,00 kr.

4 2014 ØSTERBY NYT Side 13 KyS ScLERoSE FARVEL Scleroseforeningen: Østerbydag 2014 Tusind tak til Østerbyens borgere og handlende.! Lørdag d.14. juni blev der afholdt de unge den sidste time af Den ene kr. seddel efter Østerbydag for tredje Østerbydagen, de havde ar- den anden kom til syne gang. Igen i år var der masser rangeret Street dance, et par til fordel for scleroseforeningens af aktiviteter på P-pladsen rappere kiggede forbi og gav indsamlingskam- foran Klub Bøndergårdsvej. et par numre, de havde også pagne KyS ScLERoSE Som noget nyt havde vi givet medbragt deres egen DJ. FARVEL Vi har ikke oplevet noget lignende før i forbindelse med scleroseforeningens indsamlinger fortæller bestyrelsesmedlem Tina Sällberg fra scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg/Fanø. Tina har sclerose og bor i Jerne. Hun fortsætter i en af bøtterne var der ikke bare 1 men hele 5 tusind kronesedler. Det er dejligt at borgerne i Esbjerg kommune igen i år på denne måde støtter op om lokalafdelingens indsamling Vi ved ikke med sikkerhed, hvor bøtten der indeholdt de mange tusind kroner var opsat, så det kunne såmænd lige så godt have været her i Rema 1000 forretningen på Strandy kirkevej at den gavmilde donation var lagt. Slutter Tina Sällberg. Butiksbestyrer i REMA 1000 forretningsbestyrer Rene Thomsen bakker op vi oplever en rigtig god opbakning fra vores kunder og deltager gerne igen næste år slutter Rene Thomsen. Dorte F. Reis som er indsamlingskoordinator for Esbjerg fortæller ud over de mange opstillede bøtter i hele kommunen har flere butikker og erhvervsdrivende købt vores støtteprodukter, og takket være et godt samarbejde med Esbjerg City fik vi sat fokus på kampagnen Kys Sclerose Farvel på MS World Day i forbindelse med byens Midnatsåbent. Alt dette har bidraget til, at vi i år fik samlet kr. ind til forskning i sclerose, slutter hun. Scleroseforeningen venter spændt på det samlede indsamlingsbeløb på landsplan, når de sidste bøtter ude i turistområderne afhentes i september måned. Fakta om kampagnen: Kys Sclerose Farvel er navnet på en landsdækkende kampagne, som er sat i søen af Scleroseforeningen Kampagnen sætter fokus på sygdommen sclerose og samler penge ind til forsk - ning, som, man håber, på sigt kan kurere sclerose altså kysse sclerose farvel Kampagnens logo er derfor de grønne kys-læber, som benyttes på alt materiale i kampagnen inklusive indsamlingsbøsser, som er at finde i butikker landet rundt fra midten af april Logoet vil også være at finde på mintpastiller og læbepomade, som sælges i butikkerne og giver frisk ånde og kysseklare læber. Sogneeftermiddag tirsdag den 2. september kl Esbjerg Taekwondo klub lavede opvisning. Der skal lyde en stor tak til alle dem som deltog på Østerbydagen, både som tilskuer og deltager, tak til alle de foreninger der kom og var med til at gøre dagen en festdag. En kæmpe tak til de men - nesker der lod os smage deres fantastiske mad fra deres hjemlande. Vi ses igen lørdag d.13.juni 2015 Street dance. Sogneeftermiddagen skal handle om nordiske myter. Knud Tarpgaard, billedet, fortæller os historier fra Nordens Mytologi: Verdens skabelse, Thors brudefærd, Odin, Balders død, Fenris - ulven og flere af de drabelige beretninger om kampene mel lem guder og jætter. Coupledance Esbjerg lavede opvisning. IF 92 Fodbold stod for Fair fodbolden. Se mere på Klub Bøndergårdsvej stod for det musikalske.

5 Side 14 ØSTERBY NYT 2014 Se mere på AUGUST Mandag 25/8 kl : Søndag 31/8 kl : SEPTEMBER Mandag 1/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Babysalmesang starter igen for aldersgruppen Babysalmesang starter igen for aldersgruppen BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU OGSÅ FOR GRAVIDE. Søndag 21/9 kl : Søndag 21/9 kl : Gudstjeneste/Høstfest ved Jane Marie Sognstrup og efterfølgende Kirkefrokost. Ruggero Livieri spiller Høstkoncert. Torsdag 23/10 kl : Spaghetti-gudstjeneste tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 21/10 kl på eller nødvendig af hensyn til maden. Søndag 26/10 kl : Efter Højmessen: Kirkefrokost. Tirsdag 2/9 kl : Torsdag 4/9 kl : Søndag 7/9 kl : Søndag 7/9 kl : Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk Mytologi ved Knud Tarpgaard. Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Mandag 22/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Tirsdag 23/9 kl : Søndag 28/9 kl : Mandag 29/9 kl : Tirsdag 30/9 kl : Tirsdag 30/9 kl : OKTOBER Torsdag 2/10 kl : Torsdag 2/10 kl : Søndag 5/10 kl : Søndag 5/10 kl : Menighedsrådsmøde mødet er offentligt. Danske Lægers Vaccinationsservice. Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og aftensmad. Mandag 27/10 kl : Mandag 27/10 kl : BUSK ved Jane Marie Sognstrup. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Læs mere andetsteds i Østerby Nyt. Tirsdag 28/10 kl : Tirsdag 28/10 kl : Onsdag 29/10 kl : BUSK ved Jane Marie Sognstrup. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Torsdag 30/10 kl : Samvirkende Menighedsplejer og kirke- og kulturmedarbejder, Lisbet Knudsen, afholder kursusdag for frivillige i kirkeligt regi. Alle er velkomne. Oplysninger indhentes hos Lisbet på Søndag 7/9 kl : Mandag 8/9 kl : Mandag 8/9 kl : Tirsdag 9/9 kl : Tirsdag 9/9 kl : Søndag 14/9 kl : Mandag 15/9 kl : Tirsdag 16/9 kl : Tirsdag 16/9 kl : Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigskirkens organist, har 35 års jubilæum og spiller i den anledning jubilæumskoncert. Efter koncerten er menighedsrådet vært med en forfriskning. Sangeftermiddag. Højmesse ved Willy Christiansen. Torsdag 18/9 kl : Spaghetti-gudstjeneste tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 16/9 kl på eller nødvendig af hensyn til maden. Mandag 6/10 kl : Mandag 6/10 kl : Tirsdag 7/10 kl : Tirsdag 7/10 kl : Sangeftermiddag. Tirsdag 7/10 kl : Sogneaften: Siriuspatruljen med Erik B. Jørgensen. Søndag 12/10 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Søndag 19/10 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Mandag 20/10 kl : Tirsdag 21/10 kl : Tirsdag 21/10 kl : Onsdag 22/10 kl : Efterårskoncert med Walter d Arcangelo. NOVEMBER Søndag 2/11 kl : Søndag 2/11 kl : Søndag 2/11 kl : Mandag 3/11 kl : Tirsdag 4/11 kl : Tirsdag 4/11 kl : Højmesse ved Willy Christiansen. Søndags-Café er denne søndag omdøbt til Alle Helgens-Café. Alle Helgens-gudstjeneste. Første søndag i november måned er det Alle Helgens-dag. Alle Helgens-dag har fra gammel tid af været en dag, hvor vi stopper op og særligt mindes vore afdøde og takker for alt, hvad vi blev givet af dem. Dette sker i Grundtvigskirken ved en særlig Alle Helgens-gudstjeneste med musik, salmer og tekstlæsninger. Alle Helgensdag er en god mulighed for at invitere og samle pårørende til de afdøde i årets løb til en gudstjeneste. En gudstjeneste, hvor folk mødes og får lejlighed til endnu engang - og i den særlige situation, som de er i - at mindes de afdøde. Vi tænder lys i kirken for de afdøde, og navnene bliver læst op. Menings- og stemningsfuld samt trøsterig kan gudstjenesten beskrives. AKTIVITETSKALENDEREN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Se mere på www.grundtvigskirken.dk Sogneeftermiddage, Koncerter og andre større arrangementer i Grundtvigskirken efterår 2014 Sogneeftermiddage Koncerter Sogneeftermiddagens tidspunkt er blevet anderledes. Du vil opdage, at både ugedag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

aktiviteter i efterårsferien

aktiviteter i efterårsferien aktiviteter i efterårsferien 2014 1 Jubii, så er det snart efterårsferie og dermed også tid til oplevelser. Glæd dig for i år er der mange sjove aktiviteter, hvor du kan deltage i løbet af ferien. Du

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Forældrebrev den 17. januar 2014

Forældrebrev den 17. januar 2014 Forældrebrev den 17. januar 2014 1. Køleskab fra Victorias mor Tak til Anne-Lise, Victorias mor, der har sponsoreret et nyt køleskab til 6. klasse, så de kan holde deres madpakker kølige 2. Juniorklub

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015 Ansøgning til IAA prisen 2015 HVOR SLEMT ER DET? Med Kys Sclerose Farvel kampagnen har vi et ønske om, på en håbefuld og kærlig måde, at kommunikere budskabet omkring sclerose. Ikke mange ved, at der

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Morgensang uge 41 Det lysner over agres felt Recitation uge 41 9. klasse Vidar Mad Menu Uge 41 Onsdag 8. oktober: Tortillia med salat Torsdag 9. oktober: Linsesuppe

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt DATO 8. december 2014 Til Dansk Folkeparti Igen en urimelig sag, hvor loven om strandbeskyttelseslinjen rammer skævt Vi er pensionister og bosiddende

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere