1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S"

Transkript

1 1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør: Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By Mobiltelefon Bankkontonummer Køber: Sønderjysk Biogas I/S Adresse Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder købelovens almindelige regler.

2 2: Kvantum og halmtype Definition af acceptable halmtyper angivet i tilhørende kontrakt: Kornhalm Halm fra rug, hvede og triticale. Byg-og havrehalm Halm fra byg og havre. Frøgræs Halm fra frøgræs. Rapshalm Halm fra raps samt kornhalm. Hvedehalm Halm fra hvede. Generelle krav Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak eller andre kemikalier. Halmen skal være fra seneste høstår og må ikke være eller have været angrebet af råd og svamp pga. risiko for toxindannelse. Hvor flere halmtyper kan leveres under samme kontrakt, accepteres kun hele vognlæs af de enkelte halmtyper. Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton Ab gård An anlæg Ab gård An anlæg Hvedehalm Kornhalm Rapshalm Frøgræshalm Byg- og havrehalm

3 3 Kontraktens varighed Denne kontrakt er gældende for en 1-årig periode, der påbegyndes den 1. august 2015 og forventes afsluttet den 1. august Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel. 4 Pris Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august 2015 for halm med et fugtindhold på 14 % leveret indenfor den aftalte tid. 4 Fugt- og kvalitetsregulering 4.1 Fugtregulering Hvis det gennemsnitlige vandindhold for det enkelte læs er større end 14 %, reduceres læssets indvejede vægt med 2 % for hver hele procent, vandindholdet er større end 14 %. Hvis læssets vandindhold er større end 17 %, reduceres læssets indvejede vægt med 4 % for hver hele procent, vandindholdet er højere end 17 %. For leverancer an anlæg vil den transporterede halmmængde være lig den indvejede halmmængde, korrigeret som beskrevet ovenfor. 4.2 Fugtkontrol: Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning på værket med indstik af fugtmålespyd på følgende måde: Der måles minimum 10 steder pr. vogntog. Forekommer der våde områder, kan kontrolmåling foretages i halmballer efter kontrollørens eget valg. Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen. Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 25 %, afvises halmballen. 2 målepunkter må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden. Afvisning kan ligeledes finde sted, hvis en visuel inspektion afslører sorte/mørke skygger på halmballen, og der ved indstik konstateres sammenbrændte områder. Halmen kan afvises, hvis der forekommer isdannelse i halmballerne og det på grund heraf ikke er muligt at udføre fugtmåling. Ved afvisning gøres chaufføren opmærksom på hvilke halmballer, der er årsag til afvisningen.

4 Vandindholdet til afregning af et læs halm bestemmes som et gennemsnit af de gennemførte fugtmålinger. Ved modtagelsen foretager SB I/S fugtmåling af alle leverancer, og SB I/S s måling anvendes som afregningsgrundlag, idet resultatet af målingerne indlæses i anlæggets registreringssystem og afregning sker på baggrund heraf. 4.3 Kvalitetskontrol Hver halmballe skal være sammenholdt med 6 snore, i modsat fald kan denne afvises Halmballer uden ydersnor afvises altid Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm. Konstateres der forhold af denne art, bliver pågældende halm afvist Såfremt en halmballe afvises, kan et halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises Ved læs på 20 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 2 halmballer afvises Ved læs på 24 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 3 halmballer afvises. Hvis en halmballe, et halmsæt, et lag eller læs halm afvises, som følge af de i til nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres. Omkostninger forbundet hermed er SB I/S uvedkommende. Ved leverancer ab gård vil halmen blive returneret til den adresse, hvor den er afhentet, hvilket, som udgangspunkt, vil ske af samme transportør, som har hentet halmen. Halmleverandøren vil blive fratrukket transportomkostningerne i afregningen for halm. Ved gentagne afvisninger kan leverandøren forlange en ekstra inspektion med SB I/S s personale af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved inspektionen. Leverandøren er ansvarlig for halmens kvalitet og fugtighed og har pligt til at foretage kvalitetskontrol, inden den læsses. Herunder om nødvendigt ved fugtmåling og sortering af halmen at sikre sig, at fugtigheds- og øvrige kriterier for afvisning ikke overskrides.

5 5 Betalingsbetingelser Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af SB I/S den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende måned + 15 dage. Hvis den 15. i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag. 6 Leveringsplaner Leverandøren er hvert år pligtig til at levere den/de mængder af halm, som er fastsat i den kontrakt om levering af halm, som han har indgået med SB I/S. SB I/S udarbejder hvert år pr. 1. august en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angiver, hvor meget halm og hvornår den enkelte leverandør forventes at skulle levere i det følgende leveringsår. SB I/S tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt. Leveringsplan laveres ugentlig af SB I/S. For at opnå en rationel transport af halm afhenter SB I/S kun hele vognlæs, svarende til stk. Mål (H x b x l: ca. 1,3 x 1,2 x 2,4 (m)) Hver enkelt halmtransport vejes på biogasanlæggets brovægt, og der udskrives vejeseddel til leverandøren. SB I/S sørger for fugtmåling og vejning ved aflæsning samt fremsendelse eller udlevering af vejeseddel. 7 Åbningstid for levering af halm Biogasanlægget har følgende åbningstider: Mandag til fredag kl Der læsses ikke halm af mellem kl og Hvor der ikke er 5 hverdage i ugen, vil der efter aftale være ændrede åbningstider for halmlevering

6 8 Særligt for ab gård leverancer For de leverancer, hvor halmleverandøren ikke selv står for transporten af halm, vil SB I/S sørge for transporten. I disse tilfælde gælder desuden følgende 4 punkter: Halmen leveres læsset på lastvogn. Tilkørselsforholdene til afhentningsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at en lastvogn med anhænger ubesværet kan afhente halmen på fast, farbar vej. Halmen afhentes som udgangspunkt på den afhentningsadresse, der er anført på leverandørens tilbudsskema. Såfremt halmen er placeret andre steder end på den angivne afhentningsadresse, og den gennemsnitlige transportomkostning på den kontraherede halmmængde dermed forøges, vil meromkostningen automatisk blive viderefaktureret til leverandøren. Der accepteres maksimum 20 minutters vente- og pålæsningstid til læsning af et vogntog bestående af forvogn og anhænger. Heri indgår ikke tid til fastgøring af halm, pålægning af net og andre funktioner, som chaufføren er ansvarlig for. Såfremt leverandøren flere gange overskrider vente- og pålæsningstiden, afregnes ventetiden med 500 kr. pr. time (juni 2014). Prisen for ventetid korrigeres 1 gang årligt med nettoprisindekset. 9 Særligt for an anlæg leverancer: For de leverancer, hvor halmleverandøren selv står for transporten af halm til biogasanlægget, gælder desuden følgende 4 punkter: Aftalen om egentransport omfatter transport af halm presset i halmballer af den halmmængde, som leverandøren skal levere efter kontrakt om levering af halm indgået mellem parterne. I forbindelse med transporten SKAL halmballerne være overdækket med net, som når helt ned til vognens lad og med en maksimal maskestørrelse på 30 mm, så spild på gader og veje undgås. Leverandøren er forpligtet til at overholde miljøkrav i almindelighed under transport. Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførsel af den pågældende halmkørsel samt opfylder lovgivningen i enhver henseende herunder også Arbejdstilsynets regler og påbud.

7 Der påhviler leverandøren særligt ansvar for at udføre sikker transport og for at imødegå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til anlægget. Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang. Alle chauffører skal gøres bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser for anlægget. Chaufføren skal rengøre lastvognstoget efter aflæsning inden udkørsel. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse. 10 Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den mængde halm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. SB I/S skal senest den 1. september modtage skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduktion skal godkendes skriftligt af SB I/S og er først gældende, når SB I/S har udarbejdet et tillæg herom til nærværende kontrakt. Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede kontrakt; det vil sige levering af den fulde kontraherede mængde i leveringsåret. SBIS forbeholder sig ret til, såfremt Leverandøren ikke kan opfylde sin leverandørforpligtelse, at indkøbe det manglende kvantum fra anden side. Eventuelle meromkostninger betales af Leverandøren. Leverandøren skal, senest 8 dage før erstatningskøb foretages, have meromkostningen oplyst således, at Leverandøren har mulighed for selv at foretage erstatningskøbet. I tilfælde af reduktion, fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for, inden for et høstår, at levere den mængde, som der er reduceret med til SB I/S. 11 Misligholdelse Såfremt leverandøren i gentagne tilfælde leverer halm, der af SB I/S kan afvises på grund af fugt, sten og andre fremmedlegemer, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af halmkontrakten.

8 Som væsentlig misligholdelse betragtes også andre kritisable forhold af enten grovere eller gentagen karakter, som påvirker halmleverancen. Herunder såfremt leverandøren i en længere periode ikke opfylder sine leveringsbetingelser. Virkningen af væsentlig misligholdelse er, at SB I/S med omgående virkning kan ophæve halmkontrakten uden, at halmleverandøren dermed opnår ret til erstatning herfor. Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom. 12 Mediation Parterne er enige og bevidste om, at nærværende aftale ikke i alle detaljer regulerer parternes samarbejde. Der er derfor enighed om, at eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling, hvorunder de overordnede intentioner, som er kommet til udtryk i nærværende aftale, skal være retningsgivende for løsningerne af sådanne tvister. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediator-advokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler. Vil en af parterne ikke acceptere mediation til løsning af konflikten, skal dette meddeles inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation. Parterne skal herefter søge konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler.

9 13 Voldgift De dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, indbringes for voldgift. Hver part kan indkalde voldgiftsretten. Indkaldelse til voldgift skal ske inden 90 kalenderdage fra udløbet af andet trin. Indkaldelse skal ske ved meddelelse til den anden part med kopi af samtlige dokumenter mv., som parten ønsker at bygge sin sag på. Voldgiftsretten afgør dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, i overensstemmelse med dansk rets voldgiftsregler på det tidspunkt, hvor voldgift påbegyndes. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Voldgiftens sprog skal være dansk, dog er parterne berettigede til at tale andre skandinaviske sprog og fremlægge dokumenter mv. på andre skandinaviske sprog uden, at der kan stilles krav om oversættelse til dansk. Dokumenter på engelsk kan ikke forlanges oversat. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver part udpeger 1 voldgiftsdommer. Hver part giver senest 30 kalenderdage efter anmodning om at udpege en dommer på skrift meddelelse om partens valg af voldgiftsdommer. De to voldgiftsdommere, der er udpeget af parterne, skal på deres første møde uden ugrundet ophold udpege en tredje voldgiftsdommer, der skal tjene som voldgiftsrettens formand. Såfremt der finder en voldgift sted, skal voldgiftens dokumenter og vidneudsagn samt voldgiftrettens afgørelse forblive fortrolig og må kun afsløres for tredjemand, hvis hver part giver tilladelse til det. Enhver beslutning og/eller afgørelse, der tages af voldgiftsretten (vedrørende substans og procedure etc.) er bindende og endelig for parterne og kan ikke ankes eller indbringes for andre. Parterne er enige om, at voldgiftsrettens beslutninger og afgørelse skal respekteres og føres ud i livet loyalt og så hurtigt som muligt. 14 Underskrifter Denne aftale er udarbejdet i 2 enslydende eksemplarer, et til leverandøren og et til SB I/S..., d...., d... Leverandør. Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk 03.05.2012 De følgende bestemmelser er gældende i henhold til enhver kontrakt om levering af halm

Læs mere

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16 Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Kraftvarmeværk og St. Merløse Varmeværk 26.03.2015 De følgende bestemmelser er gældende i

Læs mere

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy Ab gård-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til ab gård-leverancerne

Læs mere

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til an værk-leverancerne

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) April 2015 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Halmfolder. REFA Biomasseindkøb ApS - Halmvejledning. aflæsning af halm på Maribo-Sakskøbing. Kraftvarmeværk. Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Halmfolder. REFA Biomasseindkøb ApS - Halmvejledning. aflæsning af halm på Maribo-Sakskøbing. Kraftvarmeværk. Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Halmfolder REFA Biomasseindkøb ApS - Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning Halmvejledning af halm på 2016 Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) Side 1 af 11 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt For levering af halm til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. gælder leveringsaftale for halmleverancer indgået mellem varmeværket og den enkelte leverandør, samt nedenstående. LEVERINGSBETINGELSER FOR

Læs mere

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014.

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til

Læs mere

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S MEC Bioheat & Power A/S Energivej 2 DK-7500 Holstebro Tlf. +45 9611 1400 CVR-nr. 25 49 59 77 www.maabjergenergycenter.dk 1. Generelt Nærværende

Læs mere

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER Rudkøbing den 1. april 2015 KONTRAKT indgået mellem Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren og Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende HALMLEVERANCER til RUDKØBING KRAFTVARMEVÆRK Efterfølgende

Læs mere

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 Punkt 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3,2 3.3 3.4 Kontraktbestemmelse Generelt Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 gælder for levering af halm, når parterne

Læs mere

Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges. Information ved halmleverance. Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00

Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges. Information ved halmleverance. Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00 Information ved halmleverance Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00 Levering uden for normal åbningstid skal aftales med halmhåndteringspersonalet.

Læs mere

Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1)

Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1) Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1) April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Generelt... 2 2. Håndtering af halm indtil levering... 2 3. Leveringssted

Læs mere

Kontrakt om levering af halm

Kontrakt om levering af halm til Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Januar 2013 1 Parterne Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rougsøvej 61D 8950 Ørsted i det følgende kaldet værket, og «Leverandør» «Adresse_1» «Adresse_2» «PostnrBy» i det

Læs mere

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk)

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) April 2015 Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus 5. december 2013 1 Indledning Mellem Østjysk Halmvarme A.m.b.A (ØH) og AffaldVarme Aarhus (AVA) er indgået rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 19. april 2013 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket og Slagelse Kraftvarmeværk 12. juli 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret 2012 har de lokale

Læs mere

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 2016 2017 SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Licitationsmateriale... 3 3. Licitation... 3 3.1 Halmtype og mængde...

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) Side 1 af 11 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

1. Indledning Levering Leveringsomfang Kvalitet Halmballernes størrelse... 3

1. Indledning Levering Leveringsomfang Kvalitet Halmballernes størrelse... 3 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Levering... 3 2.1 Leveringsomfang... 3 3. Kvalitet... 3 3.1 Halmballernes størrelse... 3 3.2. Halmballernes vandindhold... 3 3.3 Halmtype... 4 3.4 Halmballernes beskaffenhed...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Halsskov Fjernvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Fjernvarme St. Merløse Varmeværk 22. december 2017 SK Forsyning A/S

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser

Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 3 2.3 Kontraktform... 3 2.4 Tidsplan... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 3.1

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Standardvilkår Side 1/12 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Levering...3 2.1 Leveringsomfang...3 2.2 Regulering af kontraktmængde...3

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer FORMÅL OG AFVISNINGSKRITERIER FORMÅL Hos Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S bygger vi kriterier til halmkvalitet

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Vattenfall A/S s halmindkøbspolitik

Vattenfall A/S s halmindkøbspolitik Marts 2015 Vattenfall A/S s halmindkøbspolitik Når Vattenfall A/S (i det følgende benævnt Vattenfall ) indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer Formål og afvisningskriterier Formål Fynsværket har fyret med halm siden 2009, og

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Håndbog - Transport af halm

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Håndbog - Transport af halm April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Håndbog - Transport af halm Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold... 3 2. Transportørens ansvar... 3 3. Krav til transportører

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Generelle forhold Krav til transportører og chauffører Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser Indhold Indledning... 3 Nærværende udbudsbetingelser... 3 Generelle oplysninger... 3 Køber... 3 Udbudsform... 4 Kontraktform... 4 Tidsplan...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Udbudsbetingelser

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Udbudsbetingelser April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Udbudsbetingelser Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 3 2.3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

SORØ REKLAME. Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014

SORØ REKLAME. Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014 Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014 SORØ REKLAME Absalonsgade 6, 2 th. 4180 Sorø T. 6086 2011 E. goddag@soroereklame.dk SORØ REKLAME er et brand under firmaet Wolfe. Wolfe

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere