1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S"

Transkript

1 1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør: Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By Mobiltelefon Bankkontonummer Køber: Sønderjysk Biogas I/S Adresse Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder købelovens almindelige regler.

2 2: Kvantum og halmtype Definition af acceptable halmtyper angivet i tilhørende kontrakt: Kornhalm Halm fra rug, hvede og triticale. Byg-og havrehalm Halm fra byg og havre. Frøgræs Halm fra frøgræs. Rapshalm Halm fra raps samt kornhalm. Hvedehalm Halm fra hvede. Generelle krav Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak eller andre kemikalier. Halmen skal være fra seneste høstår og må ikke være eller have været angrebet af råd og svamp pga. risiko for toxindannelse. Hvor flere halmtyper kan leveres under samme kontrakt, accepteres kun hele vognlæs af de enkelte halmtyper. Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton Ab gård An anlæg Ab gård An anlæg Hvedehalm Kornhalm Rapshalm Frøgræshalm Byg- og havrehalm

3 3 Kontraktens varighed Denne kontrakt er gældende for en 1-årig periode, der påbegyndes den 1. august 2015 og forventes afsluttet den 1. august Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel. 4 Pris Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august 2015 for halm med et fugtindhold på 14 % leveret indenfor den aftalte tid. 4 Fugt- og kvalitetsregulering 4.1 Fugtregulering Hvis det gennemsnitlige vandindhold for det enkelte læs er større end 14 %, reduceres læssets indvejede vægt med 2 % for hver hele procent, vandindholdet er større end 14 %. Hvis læssets vandindhold er større end 17 %, reduceres læssets indvejede vægt med 4 % for hver hele procent, vandindholdet er højere end 17 %. For leverancer an anlæg vil den transporterede halmmængde være lig den indvejede halmmængde, korrigeret som beskrevet ovenfor. 4.2 Fugtkontrol: Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning på værket med indstik af fugtmålespyd på følgende måde: Der måles minimum 10 steder pr. vogntog. Forekommer der våde områder, kan kontrolmåling foretages i halmballer efter kontrollørens eget valg. Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen. Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 25 %, afvises halmballen. 2 målepunkter må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden. Afvisning kan ligeledes finde sted, hvis en visuel inspektion afslører sorte/mørke skygger på halmballen, og der ved indstik konstateres sammenbrændte områder. Halmen kan afvises, hvis der forekommer isdannelse i halmballerne og det på grund heraf ikke er muligt at udføre fugtmåling. Ved afvisning gøres chaufføren opmærksom på hvilke halmballer, der er årsag til afvisningen.

4 Vandindholdet til afregning af et læs halm bestemmes som et gennemsnit af de gennemførte fugtmålinger. Ved modtagelsen foretager SB I/S fugtmåling af alle leverancer, og SB I/S s måling anvendes som afregningsgrundlag, idet resultatet af målingerne indlæses i anlæggets registreringssystem og afregning sker på baggrund heraf. 4.3 Kvalitetskontrol Hver halmballe skal være sammenholdt med 6 snore, i modsat fald kan denne afvises Halmballer uden ydersnor afvises altid Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm. Konstateres der forhold af denne art, bliver pågældende halm afvist Såfremt en halmballe afvises, kan et halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises Ved læs på 20 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 2 halmballer afvises Ved læs på 24 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 3 halmballer afvises. Hvis en halmballe, et halmsæt, et lag eller læs halm afvises, som følge af de i til nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres. Omkostninger forbundet hermed er SB I/S uvedkommende. Ved leverancer ab gård vil halmen blive returneret til den adresse, hvor den er afhentet, hvilket, som udgangspunkt, vil ske af samme transportør, som har hentet halmen. Halmleverandøren vil blive fratrukket transportomkostningerne i afregningen for halm. Ved gentagne afvisninger kan leverandøren forlange en ekstra inspektion med SB I/S s personale af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved inspektionen. Leverandøren er ansvarlig for halmens kvalitet og fugtighed og har pligt til at foretage kvalitetskontrol, inden den læsses. Herunder om nødvendigt ved fugtmåling og sortering af halmen at sikre sig, at fugtigheds- og øvrige kriterier for afvisning ikke overskrides.

5 5 Betalingsbetingelser Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af SB I/S den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende måned + 15 dage. Hvis den 15. i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag. 6 Leveringsplaner Leverandøren er hvert år pligtig til at levere den/de mængder af halm, som er fastsat i den kontrakt om levering af halm, som han har indgået med SB I/S. SB I/S udarbejder hvert år pr. 1. august en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angiver, hvor meget halm og hvornår den enkelte leverandør forventes at skulle levere i det følgende leveringsår. SB I/S tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt. Leveringsplan laveres ugentlig af SB I/S. For at opnå en rationel transport af halm afhenter SB I/S kun hele vognlæs, svarende til stk. Mål (H x b x l: ca. 1,3 x 1,2 x 2,4 (m)) Hver enkelt halmtransport vejes på biogasanlæggets brovægt, og der udskrives vejeseddel til leverandøren. SB I/S sørger for fugtmåling og vejning ved aflæsning samt fremsendelse eller udlevering af vejeseddel. 7 Åbningstid for levering af halm Biogasanlægget har følgende åbningstider: Mandag til fredag kl Der læsses ikke halm af mellem kl og Hvor der ikke er 5 hverdage i ugen, vil der efter aftale være ændrede åbningstider for halmlevering

6 8 Særligt for ab gård leverancer For de leverancer, hvor halmleverandøren ikke selv står for transporten af halm, vil SB I/S sørge for transporten. I disse tilfælde gælder desuden følgende 4 punkter: Halmen leveres læsset på lastvogn. Tilkørselsforholdene til afhentningsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at en lastvogn med anhænger ubesværet kan afhente halmen på fast, farbar vej. Halmen afhentes som udgangspunkt på den afhentningsadresse, der er anført på leverandørens tilbudsskema. Såfremt halmen er placeret andre steder end på den angivne afhentningsadresse, og den gennemsnitlige transportomkostning på den kontraherede halmmængde dermed forøges, vil meromkostningen automatisk blive viderefaktureret til leverandøren. Der accepteres maksimum 20 minutters vente- og pålæsningstid til læsning af et vogntog bestående af forvogn og anhænger. Heri indgår ikke tid til fastgøring af halm, pålægning af net og andre funktioner, som chaufføren er ansvarlig for. Såfremt leverandøren flere gange overskrider vente- og pålæsningstiden, afregnes ventetiden med 500 kr. pr. time (juni 2014). Prisen for ventetid korrigeres 1 gang årligt med nettoprisindekset. 9 Særligt for an anlæg leverancer: For de leverancer, hvor halmleverandøren selv står for transporten af halm til biogasanlægget, gælder desuden følgende 4 punkter: Aftalen om egentransport omfatter transport af halm presset i halmballer af den halmmængde, som leverandøren skal levere efter kontrakt om levering af halm indgået mellem parterne. I forbindelse med transporten SKAL halmballerne være overdækket med net, som når helt ned til vognens lad og med en maksimal maskestørrelse på 30 mm, så spild på gader og veje undgås. Leverandøren er forpligtet til at overholde miljøkrav i almindelighed under transport. Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførsel af den pågældende halmkørsel samt opfylder lovgivningen i enhver henseende herunder også Arbejdstilsynets regler og påbud.

7 Der påhviler leverandøren særligt ansvar for at udføre sikker transport og for at imødegå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til anlægget. Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang. Alle chauffører skal gøres bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser for anlægget. Chaufføren skal rengøre lastvognstoget efter aflæsning inden udkørsel. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse. 10 Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den mængde halm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. SB I/S skal senest den 1. september modtage skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduktion skal godkendes skriftligt af SB I/S og er først gældende, når SB I/S har udarbejdet et tillæg herom til nærværende kontrakt. Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede kontrakt; det vil sige levering af den fulde kontraherede mængde i leveringsåret. SBIS forbeholder sig ret til, såfremt Leverandøren ikke kan opfylde sin leverandørforpligtelse, at indkøbe det manglende kvantum fra anden side. Eventuelle meromkostninger betales af Leverandøren. Leverandøren skal, senest 8 dage før erstatningskøb foretages, have meromkostningen oplyst således, at Leverandøren har mulighed for selv at foretage erstatningskøbet. I tilfælde af reduktion, fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for, inden for et høstår, at levere den mængde, som der er reduceret med til SB I/S. 11 Misligholdelse Såfremt leverandøren i gentagne tilfælde leverer halm, der af SB I/S kan afvises på grund af fugt, sten og andre fremmedlegemer, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af halmkontrakten.

8 Som væsentlig misligholdelse betragtes også andre kritisable forhold af enten grovere eller gentagen karakter, som påvirker halmleverancen. Herunder såfremt leverandøren i en længere periode ikke opfylder sine leveringsbetingelser. Virkningen af væsentlig misligholdelse er, at SB I/S med omgående virkning kan ophæve halmkontrakten uden, at halmleverandøren dermed opnår ret til erstatning herfor. Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom. 12 Mediation Parterne er enige og bevidste om, at nærværende aftale ikke i alle detaljer regulerer parternes samarbejde. Der er derfor enighed om, at eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling, hvorunder de overordnede intentioner, som er kommet til udtryk i nærværende aftale, skal være retningsgivende for løsningerne af sådanne tvister. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediator-advokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler. Vil en af parterne ikke acceptere mediation til løsning af konflikten, skal dette meddeles inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation. Parterne skal herefter søge konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler.

9 13 Voldgift De dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, indbringes for voldgift. Hver part kan indkalde voldgiftsretten. Indkaldelse til voldgift skal ske inden 90 kalenderdage fra udløbet af andet trin. Indkaldelse skal ske ved meddelelse til den anden part med kopi af samtlige dokumenter mv., som parten ønsker at bygge sin sag på. Voldgiftsretten afgør dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, i overensstemmelse med dansk rets voldgiftsregler på det tidspunkt, hvor voldgift påbegyndes. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Voldgiftens sprog skal være dansk, dog er parterne berettigede til at tale andre skandinaviske sprog og fremlægge dokumenter mv. på andre skandinaviske sprog uden, at der kan stilles krav om oversættelse til dansk. Dokumenter på engelsk kan ikke forlanges oversat. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver part udpeger 1 voldgiftsdommer. Hver part giver senest 30 kalenderdage efter anmodning om at udpege en dommer på skrift meddelelse om partens valg af voldgiftsdommer. De to voldgiftsdommere, der er udpeget af parterne, skal på deres første møde uden ugrundet ophold udpege en tredje voldgiftsdommer, der skal tjene som voldgiftsrettens formand. Såfremt der finder en voldgift sted, skal voldgiftens dokumenter og vidneudsagn samt voldgiftrettens afgørelse forblive fortrolig og må kun afsløres for tredjemand, hvis hver part giver tilladelse til det. Enhver beslutning og/eller afgørelse, der tages af voldgiftsretten (vedrørende substans og procedure etc.) er bindende og endelig for parterne og kan ikke ankes eller indbringes for andre. Parterne er enige om, at voldgiftsrettens beslutninger og afgørelse skal respekteres og føres ud i livet loyalt og så hurtigt som muligt. 14 Underskrifter Denne aftale er udarbejdet i 2 enslydende eksemplarer, et til leverandøren og et til SB I/S..., d...., d... Leverandør. Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til an værk-leverancerne

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbud

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere