yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato."

Transkript

1 årsberetning 2006

2 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med socialministerens godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. Der foretages både et 1-års eftersyn (svigt) og et 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres. Fonden kan yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i Siden 1. juli 1986 er der i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1% af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Indbetalingerne anvendes til dækning af fondens forpligtelser. Grundlaget for Byggeskadefondens virksomhed er kapitel 11 i lov om almene boliger m.v. Fonden omfattes af samme regler som offentlige forvaltningsorganer, herunder tilsyn fra Socialministeriet og kontrol af Rigsrevisionen. Yderligere oplysninger kan findes på: Bebyggelser omfattet af fonden Bebyggelser Bebyggelser Boliger Boliger primo 2006 primo 2007 primo 2006 primo 2007 Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Integrerede ældreboliger Private andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Lette kollektivboliger Bofællesskaber I alt

3 UNDGÅ BYGGESKADER EFTERSYN SKADEDÆKNING STATISTIK BYGGESKADEFONDEN SØG Byggeskadefonden Klassifikation Byggeskadefonden er en form for forsikringsordning for byggeskader i boligbygge- DUKO kan hjælpe af undertage rier opført med offentlig støtte. Fonden har bygherrer og rådgivere med at finde tre overordnede formål: det rette undertag. at formidle viden og erfaringer for at Sammenligninger begrænse byggeskader Se hvilke entreprenører, at udføre lovpligtige 1- og 5 års eftersyn boligselskaber eller rådgivere, der har færrest af opførte byggerier at yde støtte til udbedring af byggeskader registrerede skader. Byggeteknik Ventilationen var Direkte til Se hvor det typisk ikke god nok Telefonnumre går galt og brug Bygningsreglementets krav til luftskifte Kalender vores råd om god Byggeskadefonden byggeskik til at var ikke opfyldt. Vejledninger Studiestræde 50 undgå byggeskader. Anlægget måtte delvis udskiftes. Publikationer Skemaer 1554 København V Tel Byggetekniske artikler Fax For eftersynsfirmaer Byggeskadefonden Overblik Skadedækning Retsafgørelser Erfaringsformidling 1-års eftersyn 5-års eftersyn Regnskabets hovedtal Bestyrelse og medarbejdere Byggeteknisk Erfaringsformidling 2006 I tilknytning til årsberetningen har fonden udarbejdet et hæfte med udvalgte byggetekniske artikler: Boligbyggeri af træ disponering Boligbyggeri af træ udførelse Vinduer af træ / Skimmelsvamp problemer Skimmelsvamp afhjælpning En voldgiftssag om skimmelsvamp

4 Byggeskadefonden 2006 overblik Ikke flere svigt i de almene byggerier trods stor travlhed Der var i 2006 ikke flere svigt i de almene boligbyggerier, end der har været i de seneste par år. Det viser fondens 1-års eftersyn fra Denne konstatering både overrasker og glæder, da medierne jævnligt rapporterer om nedslående eksempler på offentlige og private nybyggerier fyldt med fejl, og da iagttagere af dansk byggeri ofte vurderer, at de seneste års stærkt stigende aktivitetsniveau har medført langt flere også alvorlige fejl end tidligere. Forklaringen på, at det almene byggeri ikke rammes af samme problemer som store dele af det øvrige byggeri, skal formentlig findes i en kombination af flere faktorer. De almene bygherrer er typisk professionelle aktører, der har mange års erfaring med byggeri, og som er vant til at inddrage driftserfaringer fra bestående byggerier, når nye byggerier planlægges og opføres. Derudover har kravene om kvalitetssikring og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for almene nybyggerier uden tvivl haft en stor og gavnlig effekt. Endelig er der formentlig en geografisk forklaring, idet hovedparten af de seneste års almene nybyggerier er opført i provinsen, uden for de allerstørste byer og specielt hovedstadsområdet, hvor de fleste og grelleste eksempler på byggesjusk er iagttaget i hvert fald af medierne. Laveste skadedækning siden 1997 Der blev i 2006 udbetalt skadedækninger på 47 mio. kr., hvilket er det laveste tal siden I de mellemliggende år er der således udbetalt gennemsnitligt knap 100 mio. kr. om året i skadedækninger. opbrugt levetid. Fonden erstatter fx ikke et 15 år gammelt tag med et nyt uden fradrag. Forklaringen på den lave skadedækning er blandt andet, at der kun anmeldes få skader i de nyere byggerier, opført efter midten af 1990 erne, og at de byggeskader, der anmeldes i tidligere byggerier, primært drejer sig om materialeskader, hvor fondens skadedækning er væsentligt reduceret som følge af 2

5 Fokus på boligbyggeri af træ Fonden sætter i sit byggetekniske tema for 2006 fokus på to områder. Det ene område er det stærkt stigende antal boligbyggerier, som opføres i træ. Konstruktioner i træ stiller helt særlige krav til disponering og udførelse for at kunne imødekomme udfordringerne fra det våde danske klima. Fokus på skimmelsvamp Årets andet fokusområde er skimmelsvamp. Alt for mange mennesker døjer med helbredsgener som følge af skimmelsvamp, og mange af problemerne kunne være undgået gennem god byggeskik og fornuftig brugeradfærd. Læs mere i vores erfa-tillæg På forkant med digitalisering Det almene nybyggeri står inden længe overfor samme krav om digitalisering, som allerede er indført i det statslige nybyggeri pr. 1. januar Det er en udvikling, som fonden er godt rustet til at matche. Fonden har gennem en længere periode løbende udviklet og digitaliseret både afrapportering, sagsbehandling og administration. Eftersynsaktiviteten er fx digitaliseret fuldstændigt, således at eftersynsfirmaerne registrerer og indberetter rapporterne digitalt, hvorefter de automatisk importeres i fondens database og blandt andet kan bruges af fondens teknikere og sagsbehandlere. De bearbejdede eftersynsrapporter ville herefter også kunne sendes digitalt til bygningsejerne, men dette er dog endnu ikke muligt af rent formelle grunde. Digitaliseringen har muliggjort en rationel og ressourcebesparende sagshåndtering i fonden. Men digitaliseringen har først og fremmest afgørende betydning for fondens store database og erfaringsformidling og dermed for kvaliteten af det fremtidige nybyggeri.

6 Skadedækning Skadedækning holder lavt niveau Der blev afsluttet 189 skadesager i Endeligt byggeregnskab blev godkendt i 114 sager, hvor skaderne er udbedret, og 68 sager blev afvist fra dækning. Hertil kommer endelig afslutning af 7 langvarige ansvarssager, hvor byggeregnskabet var blevet afsluttet i tidligere år. Der blev dermed afsluttet 4 sager mere end de 185 nye anmeldelser. Den gennemsnitlige skadedækning i de 114 afsluttede byggeregnskaber i 2006 var ca kr. Det er det laveste siden , hvor den gennemsnitlige skadedækning var ca kr. Den faldende skadedækning skyldes, at de gennemsnitlige udbedringsomkostninger er faldet 34 % i de afsluttede sager siden 2002, og at bygningsejernes gennemsnitlige egenbetalinger er steget fra 15 % til 39 % af udbedringsomkostningerne. Skadedækningen på 47 mio. kr. svarer til 61 % af de samlede udgifter. Bygningsejerne betalte dermed selv 39 % svarende til 18 mio. kr. Udover 5 % selvrisiko skyldes forskellen især fradrag for opbrugt levetid på nedbrudte tegl- og eternittage, som naturligvis stiger, når de fleste sager fortsat drejer sig om de ældste byggerier under fonden. De samlede egenbetalinger stiger også, fordi materialeskaderne udgør en stigende del af skadesagerne. Antal anmeldelser på samme niveau Der blev anmeldt byggeskader i 185 byggerier i 2006, hvilket var lidt mere end i 2005, hvor der blev anmeldt 171. Af de 185 anmeldelser vedrørte ikke mindre end 25 kun 2 bygningskomplekser. De 185 anmeldelser svarer til niveauet de sidste knap 10 år, hvor fonden har modtaget i underkanten af 200 anmeldelser om året. 40 % af anmeldelserne afvist Af de 168 afgørelser, der blev truffet i 2006, blev 100 anerkendt som dækningsberettigede og 68 blev afvist. I mange af de anerkendte sager er der også anmeldt forhold, som er blevet afvist. De 68 afvisninger svarede til 40 % af afgørelserne i 2006, og afvisningerne skyldtes, at bekendtgørelsens betingelser for skadedækning ikke var opfyldt. De tidligere års afvisninger: 2001: 30 %, 2002: 33 %, 2003: 38 %, 2004: 40 % og 2005: 33 %. Fortsat færrest skader i ungdomsboliger Der blev anmeldt forholdsmæssigt færrest skader vedrørende ungdomsboliger, da kun 3 % af anmeldelserne vedrørte disse byggerier, der tilsammen udgør 13 % af alle de byggerier, der er omfattet af fonden. Der blev anmeldt forholdsmæssigt flest skader i byggerier med private andelsboliger, da 41 % af alle anmeldelserne vedrørte disse byggerier, som udgør 23 % af alle de byggerier, der er omfattet af fonden. Flest anmeldelser i de ældste byggerier 2/3 eller 123 anmeldelser vedrørte skader i de byggerier, der blev afleveret Den resterende 1/3 eller 62 anmeldelser i 2006 vedrørte byggerier afleveret siden 1996, men over halvdelen af disse anmeldelser blev afvist, da de ikke opfyldte bekendtgørelsens betingelser for dækning. Indtægter efter regres Efter skadebekendtgørelsens 16 indtræder fonden i bygningsejerens ret til erstatning eller anden kompensation, herunder forsikringsdækning, mod bygningsejerens aftaleparter eller forsikringsselskaber. Fonden har således ret til at gøre regres mod de ansvarlige for skaderne. Der blev iværksat regres i 34 sager i Regresbestræbelserne blev afsluttet ende

7 Skadedækning Status over skadesager ultimo 2006 Anmeldelsesår Anmeldelser i alt Igangværende sager Afsluttede sager heraf afviste Afvisningsprocent Note: Bemærk, at afvisningsprocenten for 2006 vil stige, når alle anmeldelser er afgjort. Ungdoms- og ældreboligerne har færrest skader. Skadeanmeldelser fordelt på boligtyper Antal % Antal % Antal % Almene familieboliger Private andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger/lette kollektivboliger I alt /4 af skaderne falder inden for seks skadetyper. Skadeanmeldelser fordelt på skadetyper Antal % Antal % Antal % Stabilitet Tegltagsten Eternitplader Ydervægge Vinduer, døre Rør mv Øvrige I alt

8 Skadedækning Udbetalte og reserverede skadedækninger Beløb ej pristalregulerede i mio. kr. inklusiv moms Byggeårgange Antal byggerier Anerkendte skader, antal Anerkendte skader, procent af antal byggerier Anskaffelsessummer Skadedækninger Skadedækninger, procent af anskaffelsessum 1,7 0,8 0,2 0,8 Note: Bemærk, at anerkendte skader og skadedækninger i de nyeste årgange vil stige forholdsvis mere end Den største skadedækning sker i de Udgifter og erstatninger Beløb i ca. mio. kr. inklusiv moms ældste byggerier Udbedringsudgift Gennemsnitlig udbedringsudgift pr. sag 0,75 0,74 0,66 Udbetalt skadedækning Gennemsnitlig skadedækning pr. sag 0,47 0,44 0,41 Bygningsejers andel af udbedringsudgift Gennemsnitlig andel pr. sag 0,27 0,27 0,25 Skadedækningsprocent 63% 62% 61% Indvundne erstatninger Værdi af udbedring ved ansvarlig for skade Advokatudgifter m.v. i regressager ligt i 28 tilfælde. Ved udgangen af 2006 var regres ikke afsluttet i 84 sager. Den økonomiske effekt i fonden af regresudøvelsen er dels, at de ansvarlige betaler erstatninger, dels at de foretager udbedringer af skader uden beregning. Opgørelsen af indtægter (se tabel ovenfor) omfatter kun sager, fonden har gjort regres i. Opgørelsen af udgifter i tabellen omfatter både advokatudgifter, syn og skøn og diverse afgifter til rets- og voldgiftssager. Udgifterne vedrører alle regressagerne og ikke kun de sager, der fører til erstatning m.v. Fondens administrationsudgifter og særlige teknikerudgifter i regressager er ikke medregnet. Reservationsbeløb Reservationsbeløbene opgøres som omkostninger til tekniske rådgivere, håndværkere, byggestyring, byggelånsrenter, revision m.v. Reservationsbeløbet i den enkelte sag udgår, når skaderne er udbedret, og fonden har udbetalt sin dækning til bygningsejeren. Det gennemsnitlige reservationsbeløb pr. sag var i 2006 ca kr. Det er samme niveau som de senere år. 6

9 Retsafgørelser I vores erfa-tillæg 2006 er omtalt endnu en retsafgørelse en sag om skimmelsvamp. En voldgiftssag om nedbrudte vinduer Fonden frifundet for krav om at betale erstatning. Der var ikke begået ansvarspådragende fejl ved eftersynet. Fejlagtig vedligeholdelse havde medvirket til nedbrydning. I en andelsboligforening i Sønderjylland med 18 boliger fra 1993 blev det ved 5-års eftersynet konstateret, at yderdøre og vinduer var under begyndende nedbrydning. Derfor pålagde fonden i konklusionsbrevet om eftersynet bygningsejeren at foretage vedligeholdelse af døre og vinduer ved udlusning og påsmøring med olie tilsat fungicider (svampedræber). Andelsboligforeningen førte sag mod den ansvarlige bygmester og fik udskiftet yderdørene. Andelsboligforeningen var ikke tilfreds med afvisningen, idet man bl.a. pegede på, at fonden ved 5-års eftersynet havde overset, at vinduerne ikke var imprægnerede fra fabrikken, og at fondens vedligeholdelsesvejledning ikke var rimelig. I 2004 udtog andelsboligforeningen derfor klageskrift mod fonden med følgende påstande: 1. betaling af erstatning på kr. plus procesrente eller 2. anerkendelse af dækningspligt til udskiftning af samtlige vinduer med et fradrag for opbrugt levetid begrænset til 8/25 eller 3. anerkendelse af dækningspligt i mindre omfang. I 2001 skadeanmeldte andelsboligforeningen de nedbrudte/delaminerede vinduer. Ud fra en byggeteknisk bedømmelse var der tale om en dækningsberettiget skade, men anmeldelsen blev afvist af juridiske årsager. Afvisningen skyldtes især, at der siden 5-års eftersynet - og i strid med fondens udtrykkelige anvisninger - var foretaget forkert vedligeholdelse med plastikmaling, der havde medvirket til hurtigere nedbrydning af vinduerne. Afvisningen var desuden begrundet med, at skaderne burde have været anmeldt langt tidligere, og at andelsboligforeningen havde fået udmeldt syn & skøn uden fondens accept. Andelsboligforeningens advokat påstod, at fonden havde pådraget sig erstatningsansvar overfor foreningen som følge af åbenbart mangelfuldt 5-års eftersyn og anvisning overfor foreningen. Advokaten påstod også, at foreningen ville være blevet tilkendt kr. i sagen mod vinduesentreprenøren, såfremt foreningen havde fået korrekt besked i rapporten om 5-års eftersynet og i fondens konklusionsbrev om eftersynet, idet kravet da ikke havde været forældet overfor entreprenøren. Advokaten støttede bl.a. de to påstande på en skønserklæring, hvor det fremgik, at den manglende imprægnering af vinduerne kunne have været konstateret ved 5-års eftersynet. Advokaten påstod desuden, at foreningen havde udført nødvendig og tilstrækkelig vedligeholdelse efter leverandørens anvisninger, og at den øgede drift - som fonden havde pålagt i konklusionsbrevet om 5-års eftersynet ikke havde karakter af vedligeholdelse, men derimod var en renovering af de skaderamte vinduer, der i øvrigt ikke ville have afhjulpet de senere konstaterede fejl og mangler ved vinduerne. 7

10 Retsafgørelser Fondens advokat påstod frifindelse med følgende argumenter: a. det var ikke bevist, at fonden/eftersynsfirmaet havde pådraget sig erstatningsansvar ved eftersynet, b. andelsboligforeningen havde tilsidesat sin anmeldelsespligt efter bekendtgørelsen om skadedækning. Anmeldelse skulle være sket uden ugrundet ophold, men skete først ca. 14 måneder efter modtagelse af anmeldelsesskemaet fra fonden, c. andelsboligforeningen havde udmeldt syn og skøn over for entreprenøren uden forudgående godkendelse fra fonden, hvilket var i strid med bekendtgørelsen om skadedækning, d. vedligeholdelse af vinduerne var sket i åbenbar strid med fondens udtrykkelige anvisninger og på en måde, som var fejlagtig og havde medvirket til nedbrydningen, e. vinduernes levetid var nu opbrugt Voldgiftsretten, som bestod af to tekniske dommere og en landsretsdommer, frifandt fonden. Det skete i en såkaldt tilkendegivelse med følgende hovedindhold: Påstand nr. 1. Efter bevisførelsen fandt voldgiftsretten ikke grundlag for at antage, at der var begået ansvarspådragende forhold af eftersynsfirmaet eller af fonden i forbindelse med 5-års eftersynet. Påstand nr. 2 og 3. Voldgiftsretten fandt efter omstændighederne ikke, at det påberåbte forhold vedrørende vinduerne var en dækningsberettiget byggeskade. Der blev herved især lagt vægt på den fejlagtige vedligeholdelse. Retten fandt i øvrigt ikke, at andelsboligforeningen havde tilsidesat de formelle regler om anmeldelse og godkendelse af syn og skøn på en måde, der afskar foreningen fra at rejse krav om skadedækning fra fonden. En sag om undertag Sælger pålagt at betale forholdsmæssigt afslag for skjulte mangler. Arkitekt frifundet, da valg af let banevare ved tidspunkt for projekteringen ikke var alment kendt som stridende mod god byggeskik. Udskiftning af undertag kostede 1,3 mio. kr. kunne være undgået ved at bruge kr. til et bedre undertag. En bebyggelse med 10 boliger på Fyn blev solgt af en entreprenør på skøde under opførelsen i 1997 til en privat andelsboligforening. Taget var belagt med vingeteglsten, model økonomi, med et undertag af let banevare. Der var ved 5-års eftersynet i 2001 skader på undertaget i betydeligt omfang. De skyldtes navnlig blafring. I 2002 blev forholdene anerkendt som en dækningsberettiget byggeskade. Udbedring af skaderne i 2006 krævede omlægning af tagene med nye undertage af et tungere, bitumenbaseret materiale. Tagstenene blev genanvendt, og udbedringen kostede ca. 1,3 mio. kr. Efter de udmeldte skønsmænds vurdering ville anvendelse af et bitumenbaseret undertag i stedet for den lette banevare have kostet ca. 25 kr. ekstra pr. m 2 svarende til i alt ca kr. incl. moms i Fonden udtog i 2003 klageskrift i en voldgiftssag mod entreprenøren som professionel bygherre og sælger. Under sagen fremførte fondens advokat krav om erstatning, idet entreprenøren som bygherre og sælger havde handlet ansvarspådragende ved valg af undertag. Supplerende fremførte advokaten krav om forholdsmæssigt afslag, idet den solgte ejendom var behæftet med væsentlige, skjulte mangler.

11 Retsafgørelser Entreprenøren havde inddraget sin arkitekt på byggeriet i voldgiftssagen, fordi et eventuelt erstatningsansvar for fejl i givet fald måtte henføres til dennes handlinger; arkitekten havde valgt kombinationen af undertag af let banevare og tagbelægning vingeteglsten, model økonomi, der er relativt åben. Arkitekten havde også ført tilsyn under opførelsen. Voldgiftsretten, som bestod af to tekniske dommere og en højesteretsdommer afgav en tilkendegivelse, som alle parter accepterede. Fonden fik medhold i, at entreprenøren i sin egenskab af sælger skulle betale forholdsmæssigt afslag efter gældende retspraksis. Retten fandt, at fonden havde krav på afslaget for de mangler, der var konstateret. Efter skønserklæringerne og de indhentede priser på udbedringen fastsattes afslaget til kr., idet der ikke er grundlag for at beregne noget fradrag for forbedring eller sparet anlægsudgift og kun er grundlag for et beskedent fradrag for længere levetid under hensyn til udbedringstidspunktet og det forhold, at de oprindelige tagsten er genanvendt. Sælger skulle ud over afslaget på kr. betale procesrenter fra sagens anlæg i 2003, hvorfor det økonomiske slutresultat næsten svarede til fondens erstatningspåstand. Yderligere betalte sælger alle udgifter til skønsmændene ( kr.) og kr. til fondens advokatudgifter. Sælger betalte således i alt til fonden 1,2 mio. kr. Hertil kom sælgers betaling af voldgiftsrettens udgifter, af kr. til arkitektens advokat og af egen advokat. Fonden fik dermed ikke medhold i, at entreprenøren (og arkitekten) havde handlet ansvarspådragende ved valg af undertag. Retten vurderede, at arkitekten på projekteringstidspunktet i 1996/97 havde projekteret i overensstemmelse med de retningslinier, der var gældende (tidens viden), nemlig BYG-ERFA blad SfB (27) Undertage af banevarer eller tynde plader fra 1985, revideret i Den viden om undertage i kombination med bestemte tagsten, der kom i 1997 med erfaringsbladet SfB (27) Blafrende undertage af banevarer af 22. oktober, revideret 26. november samme år, ligger tidsmæssigt efter projektering og opførelse. Byggeriet var afleveret i august Der var derfor ikke handlet ansvarspådragende fra arkitektens side, og han blev frifundet for entreprenørens krav. Entreprenøren/sælgeren, som juridisk identificeres med sin arkitekt, havde dermed heller ikke begået fejl. En anden sag om undertag Arkitekt frifundet, da valg af let banevare ved tidspunkt for besparelsesrunde ikke var alment kendt som i strid med god byggeskik. Udbedringsomkostninger anslået til ca kr. - kunne være undgået ved at bruge kr. til det oprindeligt projekterede undertag. Entreprenør pålagt erstatningsansvar for fejlagtig opstramning af undertag Sagen vedrører en almen boligafdeling med 8 rækkehuse på Fyn, hvor der allerede i forbindelse med afleveringen i 1998 var problemer med blafrende undertage af en let banevare. Tømrerfirmaet foretog efter afleveringen udbedring ved at stramme undertaget op, men i 2001 var undertaget så nedbrudt og gennemhullet, at forholdet blev anmeldt som byggeskade. Fonden anerkendte forholdet som en dækningsberettiget 9

12 Retsafgørelser skade i 2002, da følgende skader på undertagene kunne konstateres 3½ år efter afleveringen: 1. Slidskader i gennemsnit to steder pr. bolig. Skyldtes slitage fra vindtrækbånd og andre bygningsdele. 2. Hulskader størrelse 0 til 2 cm - i gennemsnit 8 til 9 huller pr. bolig. Skyldtes, at der efter afleveringen var påsømmet polystyrolklodser til opstramning af undertagene. Klodserne var senere faldet af, hvorefter sømmene lavede huller. 3. Hulskader - størrelse 3 til 20 cm fra 0 til 4 huller pr. bolig. Skyldtes formentlig, at type 1 eller 2 havde udviklet sig. 4. Fugt på gangbroer af brædder i enkelte huse. Det var fondens opfattelse, at skaderne skyldtes en række svigt under projekteringen og opførelsen, hvoraf det væsentligste var valg af et undertag af let banevare i kombination med vingeteglsten, model økonomi. Hertil kom, at undertage manglede klæbning ved tagfod, og at gennemføringer for ventilationskanaler ikke var udført tætte og manglede fast underlag for undertaget. Af væsentlig betydning var også en fejlagtig opstramning af undertaget med sømmede klodser i driftsperioden, men dette forhold var ikke omfattet af fondens dækning. Entreprenøren erkendte enkelte udførelsesfejl, men hverken entreprenøren eller arkitekten var indstillet på at medvirke til en nødvendig udskiftning til et egnet undertag. Derfor udtog fonden og boligforeningen i fællesskab i 2002 klageskrift mod begge firmaer med krav om erstatning. Af en indhentet skønserklæring fremgik blandt andet, at undertaget var nedbrudt og skulle udskiftes, hvilket blev anslået til at koste ca kr., svarende til fondens og boligforeningens samlede krav under sagen. Entreprenørens advokat krævede frifindelse, idet han dog erkendte mindre fejl til ca kr. Arkitektens advokat påstod frifindelse. Voldgiftsretten, som bestod af en landsretsdommer, lagde i en tilkendegivelse til grund, at der var projekteret med et bedre, bitumenbaseret undertag, og at ændringen til en let banevare skete under en besparelsesrunde. Den lette banevare blev foreslået af entreprenøren og godkendt af arkitekten i begyndelsen af november 1997 efter arkitektens forudgående undersøgelser og drøftelser med leverandøren. Efter skønsmandens erklæringer og forklaring under sagens behandling lagde retten til grund, at den lette banevare på opførelsestidspunktet havde været kendt i nogle år og var almindeligt anvendt. Dets egenskaber afveg ikke fra andre lignende undertage, og det kunne ikke antages, at problemerne med manglende robusthed over for slid var almindeligt kendt i fagkredse i begyndelsen af november 1997, da beslutningen om at anvende den lette banevare blev truffet. Det fremlagte BYG-ERFA blad af 22. oktober 1997 om blafrende undertage af banevarer kunne efter sit indhold ikke medføre nogen ændret vurdering heraf. På den baggrund blev arkitekten og entreprenøren frifundet for ansvar vedrørende valg af undertag. Entreprenøren fandtes derimod at have begået ansvarspådragende fejl ved montering af afstandsklodser til opstramning af undertaget. Sammen med de erkendte fejl ved opførelsen medførte det en samlet erstatning på kr. inkl. moms. Herved var der taget hensyn til, at den væsentligste årsag til skaderne var materialets uegnethed, og at der ved udskiftning sker en fornyelse af et 9 år gammelt undertag. Arkitekten blev frifundet for tilsynsfejl i forbindelse med fejlmontering af klodserne. 10

13 Erfaringsformidling Fonden gennemfører en bred vifte af formidlingsaktiviteter. Fonden har i 2006 været involveret i følgende hovedaktiviteter: Orienteringsmøder fondens løbende kvalificering af eftersynsfirmaer sker blandt andet ved afholdelse af informationsmøder. Der er i 2006 afholdt 5 møder med i alt ca. 230 deltagere. Som tilbud til bygningsejere afholdes derudover brede informationsmøder om byggeskader og god byggeskik. Der er i 2006 afholdt 2 møder med i alt ca. 100 deltagere. Se nærmere program samt materiale for orienteringsmøderne på fondens hjemmeside under orienteringsmøder på forsiden. Kurser og undervisning Fonden videregiver hvert år sine erfaringer ved undervisning, kurser og temamøder i en række forskellige sammenhænge rundt i hele landet. Samarbejde med BYG-ERFA Fondens erfaringsformidling sker i tæt samarbejde med Byg-Erfa. Ud over at deltage i byg-erfas bestyrelse og teknikergruppe koordinerer fonden også sine artikler og udgivelser med Byg-erfas byggetekniske blade. Se nærmere på Deltagelse i Duko Fonden deltager i bestyrelse og teknikergruppe i Dansk Undertagsklassifikationsordning Duko. Formålet med Duko er gennem hjemmeside og andet materiale at formidle viden om korrekt valg af undertag til bygningsejere og projekterende. Se nærmere på Byggetekniske artikler Fonden udarbejder hvert år et antal byggetekniske artikler. Nogle udgives i sammenhæng med fondens årsberetning og nogle udgives i diverse fagtidsskrifter. Artiklerne kan ses og downloades fra under byggetekniske artikler på forsiden. Blækhuset, Vanløse Boligbyggeri i træ opført af Boligselskabet KSB 11

14 1-års eftersyn Sammenfatning 1-års eftersyn Fonden afsluttede i 2006 sagsbehandlingen af 1-års eftersyn i 293 byggerier med boliger. Det svarer til gennemsnitligt godt 24 boliger pr. bebyggelse. I 10 byggerier svarende til godt 3 % blev der registreret svigt i gruppe 4 eller 5 (se forklaring nedenfor), der skal udbedres i umiddelbar forlængelse af 1-års eftersynet, og som normalt omfattes af fondens dækning. De foregående år var det: 2005: 4 % 2002: 7 % 2004: 4 % 2001: 6 % 2003: 3 % 2000: 9 % Se i øvrigt diagrammet på side 16. Antallet var knap 30 % i de byggerier, der blev afleveret i starten af 1990érne. De almene bygherrer og de parter, der opfører almene byggerier, fastholder dermed de meget markante kvalitetsforbedringer, der blev påbegyndt i starten af 1990érne. Disse resultater dokumenterer, at de almene bygherrer er professionelle og velkvalificerede, når det drejer sig om at tilrettelægge og gennemføre nybyggerier. De almene bygherrer har forstået at omsætte erfaringerne til gavn for byggeriet, og de er med årene blevet mere velkvalificerede, bl.a. i kraft af kurser og videreuddannelse for bygherrer i både Boligselskabernes Landsforenings og Byggeskadefondens regi. De fine resultater i almene byggerier viser også effekten af de særlige krav om kvalitetssikring herunder bl.a. totaløkonomi og risikoerklæringer og statiske beregninger, der gælder for almene byggerier, men ikke for private byggerier. Effekten skyldes naturligvis også Byggeskadefondens virke med at registrere og formidle erfaringer om svigt samt med at bistå de almene bygherrer med at fastholde projekterende og entreprenører på deres ansvar for svigt og skader. Den byggetekniske kvalitet i private nybyggerier registreres ikke på samme måde som i Byggeskadefonden, men byggeriets parter og videninstitutioner vurderer, at der er væsentlig færre svigt og fejl i almene end i private nybyggerier. Bl.a. derfor har regeringen foreslået indført en byggeskadeforsikringsordning for privat boligbyggeri, der opføres af professionelle bygherrer med henblik på salg eller udleje til private. Svigttyper Der blev registreret 10 svigt i gruppe 4 eller 5 fordelt på 10 byggerier. 4 af disse drejede sig om svigt i bærende og stabiliserende konstruktioner. Det er forholdsmæssigt mindre end tidligere år, hvor denne type svigt har udgjort op til 2/3 af alle svigt. Svigtene drejede sig primært om udførelsesfejl, men der var også projekteringsfejl. I et af byggerierne er svigtene så omfattende, at vi skønner, at det vil koste over 2 mio. kr. svarende til over kr. pr. bolig at udbedre dem. Det dyreste svigt koster over 3 mio. kr. at udbedre efter vores skøn. Det drejer sig om 77 ungdomsboliger, der er etableret i nogle gamle fabriksbygninger. Både gulve og adgangsarealer mellem bygningerne er desværre anlagt ovenpå gamle kraftige betonbelægninger på en sådan måde, at der trænger vand ind under gulvene i stueetagen. De kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt baseres på overslag i den konkrete sag. Derfor vil der fra år til år være forskel på de gennemsnitlige omkostninger inden for de enkelte emner. De samlede gennemsnitlige udbedringsomkostninger var knap 0,8 mio. kr. pr. svigt i Det er betydeligt mere end de senere år og skyldes de ovennævnte to byggerier, hvor omkostningerne skønnes til gennemsnitligt 2,7 mio. kr. I de resterende 8 byggerier skønnes de til gennemsnitligt 0,3 mio. kr. 12

15 1-års eftersyn Sagsbehandlede 1-års eftersyn 2006 Almene Private Ældre- Ungdoms- familieboliger andelsboliger boliger boliger I alt Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i mio. kr. inklusiv moms Byggerier med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms Byggerier med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 5% 12% 1% 18% 3% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt 3% 13% 0% 28% 3% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen 0,1% 0,6% 0,0% 2,4% 0,1% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. bebyggelse Bærende og stabiliserende konstruktioner Dræn/afvanding Tage Vægge Fundamenter I alt

16 1-års eftersyn 5-års eftersyn De samlede udbedringsomkostninger udgjorde i 2006 kun 0,1 % af håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen af alle de 293 eftersete byggerier. Det afspejler ligesom reduktionen i antal svigt i gruppe 4 eller 5 den kvalitetsforbedring, der er sket. F.eks. var udbedringsomkostningerne af disse svigt ca. 1 % i byggerier, der blev afleveret 10 år tidligere. Sammenfatning 5-års eftersyn Fonden afsluttede i 2006 sagsbehandlingen af 5-års eftersyn i 345 byggerier med boliger. Det svarer til gennemsnitligt 20 boliger pr. bebyggelse. Der har tidligere været foretaget 1-års eftersyn af disse byggerier. I 15 af byggerierne svarende til 4 % blev der registreret svigt i gruppe 4 eller 5 (se forklaring s. 12), der skal udbedres i umiddelbar forlængelse af 5-års eftersynet. De foregående år var det: 2005: 6 % 2002: 7 % 2004: 8 % 2001: 13 % 2003: 10 % 2000: 15 % Svigtgrupper Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. Gruppe 3 Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. Gruppe 4 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade af stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Gruppe 5 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlige og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. Ved 1-års eftersynene blev de 15 svigt ved 5-års eftersynene i 2006 registreret således: I 4 byggerier var svigtene vurderet til gruppe 4 I 7 byggerier var svigtene vurderet til gruppe 2 eller 3 I 4 byggerier blev svigtene ikke registreret I de 4 første byggerier blev svigtene allerede som nævnt allerede ved 1-års eftersynene vurderet i gruppe 4. I 3 af disse byggerier har de ansvarlige foretaget delvise, men desværre ikke tilstrækkelige udbedringer. I det sidste byggeri har den pågældende bygningsejer tilsyneladende ikke gjort ansvar gældende overfor de ansvarlige entreprenører eller projekterende. Det kan betyde, at bygningsejeren og dermed også fonden formentlig har mistet sine krav overfor de ansvarlige på grund af passivitet. Bygningsejeren mister dermed formentlig også sine krav overfor fonden, som vil afvise skadedækning i det omfang, kravene kunne være gennemført overfor de ansvarlige. Fonden indførte derfor en ny praksis i 2004, således at fonden nu 1½ år efter, at et byggeri med gruppe 4-svigt er blevet afleveret 14

17 Sagsbehandlede 5-års eftersyn 2006 Almene Private Ældre- Ungdoms- familieboliger andelsboliger boliger boliger I alt Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i mio. kr. inklusiv moms Byggerier med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms Byggerier med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 2% 10% 5% 0% 4% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt 2% 10% 5% 0% 4% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen 0,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,3% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. bebyggelse Beton i udsat miljø Bærende og stabiliserende konstruktioner Dræn/afvanding Tage Vægge Fundamenter I alt

18 5-års eftersyn og taget i brug, kontrollerer, om bygningsejeren har fået foretaget udbedring af svigtene. I de 7 byggerier, hvor svigtene ved 1-års eftersynene blev vurderet til gruppe 2 eller 3, drejer det sig i 3 tilfælde om tage, 3 om stabilitet og det sidste tilfælde om udvendige betonaltaner og betonsøjler. Svigtene fra 1-års eftersynene var ikke blevet udbedret. Forholdene blev derfor undersøgt nøjere ved 5-års eftersynene, hvorved der viste sig yderligere væsentlige svigt. I de sidste 4 byggerier drejer svigtene sig især om skjulte konstruktioner, som der ikke fandtes dokumentation om ved 1-års eftersynene. Ved 1-års eftersynene var der svigt i gruppe 4 eller 5 i 16 svarende til knap 5 % af de 345 byggerier. Heraf var der i 6 af byggerier fortsat svigt i gruppe 4 eller 5 ved 5-års eftersynene, fordi svigtene fra 1-års eftersy nene kun var blevet udbedret meget mangelfuldt eller slet ikke som nævnt ovenfor. Det betyder, at der i de øvrige 16 5 = 11 bebyggelser ved 5-års eftersynene ikke længere var svigt i gruppe 4 eller 5. Det viste sig desværre ved 5-års eftersynene, at svigtene kun var blevet helt udbedret i 2 af byggerierne, medens der i de resterende 9 byggerier kun var foretaget delvis udbedring, men dog så meget, at de resterende svigt ved 5-års eftersynene ikke længere blev vurderet til gruppe 4 eller 5. For de 11 byggerier, hvor der ikke længere var svigt i gruppe 4 ved 5-års eftersynene, blev udbedringsomkostningerne ved 1-års eftersynene skønnet til ca. 6 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. i gennemsnit. Det er meget tilfredsstillende for fonden, at disse 11 bygningsejere uden fondens medvirken får de ansvarlige til at foretage disse udbedringer, der normalt ville være dækningsberettigede i fonden, hvis de ansvarlige f.eks. er gået konkurs. 25% 20% 15% 10% 5% Udviklingen i væsentlige svigt Antal byggerier med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til alle byggerier med aflevering de anførte år. (Gruppe 4 og 5 se side 12). 5-års eftersyn (gammel ordning) 1-års eftersyn (ny ordning) 16

19 5-års eftersyn For de ansvarlige betyder disse udbedringer formentlig, at de mister fortjenesten og måske får tab på disse byggerier. Byggeriets parter har derfor en væsentlig økonomisk interesse i at undgå disse svigt, ligesom øvrige fejl og mangler. Svigttyper Der blev registreret 15 svigt i gruppe 4 eller 5 fordelt på 15 byggerier. I 4 tilfælde drejede det sig om svigt i tage, bl.a. mangelfuld ventilation af tagrum. De samlede udbedringsomkostninger blev skønnet til gennemsnitligt 1,1 mio. kr. eller i alt ca. 4,3 mio. kr., der svarer til 5 % af håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen af disse 4 byggerier. I 5 tilfælde drejede det sig om projekteringsog udførelsessvigt ved specielt tagkonstruktionernes stivhed og fastgørelse til yder- og indervægge. De samlede udbedringsomkostninger blev skønnet til gennemsnitligt knap 0,35 mio. kr. eller i alt ca. 1,8 mio. kr., der svarer til 5 % af håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen af disse 5 byggerier. De gennemsnitlige udbedringsomkostninger udgjorde ca. 0,75 mio. kr. Gennemsnittet var dermed væsentligt højere end i 2005, hvor det var 0,6 mio. kr., og i 2004, hvor det var 0,4 mio. kr. For de resterende 6 svigt blev udbedringsomkostningerne skønnet til ca. 5,5 mio. kr. eller gennemsnitligt knap 1 mio. kr. CASA NOVA, Herning Boligbyggeri i træ opført af Lejerbo Herning 17

20 Regnskabets hovedtal Regnskabet er i sin helhed fremlagt på fondens kontor til offentligt gennemsyn. Uændret beholdning Fondens samlede beholdninger udgjorde ca. 717 mio. kr. ultimo 2006, hvilket er på niveau med året før, hvor de udgjorde ca. 724 mio. kr. Beholdningerne er skabt ved reservationer til skadedækninger, af reservefonden og af bidragssaldoen, der skal finansiere eftersyn og fremtidige skadedækninger, der endnu ikke er anmeldt. Fonden er forpligtet til at dække byggeskader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriet aflevering, og fonden omfattede ultimo 2006 ca byggerier med ca boliger. Væsentligt mindre skadeserstatninger Skadeserstatningerne udgjorde ca. 38 mio. kr. i 2006 imod knap 64 mio. kr. i Posten skadeserstatninger er summen af udbetalte skadedækninger til bygningsejerne og omkostninger til rådgivning, der fratrækkes indbetalte erstatninger fra ansvarlige og fald i reservationer. Skadedækningerne er faldet de seneste år: 2002: 121 mio. kr., 2004: 80 mio. kr. og 2006: 47 mio. kr. Faldet skyldes primært, at der kun er få skader i de byggerier, der er opført siden midten af erne. Mindre indtægter De pålignede bidrag udgjorde ca. 81 mio. kr. i 2006, hvilket er på niveau med året før, hvor de udgjorde ca. 86 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der blev afleveret færre byggerier i Bidragsindbetalingerne steg i perioden , hvorefter de er faldet. Mindre afkast De finansielle nettoindtægter var ca. 13 mio. kr. i Det er mindre end året før, hvor det var 29 mio. kr. Nedgangen skyldes udviklingen i de danske børsnoterede stats- og realkreditobligationer, som fondens beholdninger er placeret i. Midlerne er anbragt i tre porteføljeplejeaftaler, og set over perioden fra etablering af aftalerne med porteføljemanagerne og frem til 2006, har fonden opnået et afkast, der ligger væsentligt over pengemarkedsrenten. Udgifter Opgjort i % af bidrag og reservefondsandel Skadedækning Reservationer Eventualforpligtelser Eftersyn %

21 Beløb i kr Omkostninger til rekvirerede eftersyn Modtagne fakturaer vedrørende gamle 5-års eftersyn Kontrakter vedrørende gamle 5-års eftersyn Tilbageført fra foregående år Modtagne fakturaer vedrørende 1-års eftersyn Kontrakter vedrørende 1-års eftersyn Tilbageført fra foregående år Modtagne fakturaer vedrørende 5-års eftersyn Kontrakter vedrørende 5-års eftersyn Tilbageført fra foregående år Eftersyn i alt Udbetalt / reserveret skadedækning Betalt skadedækning Reserveret skadedækning Tilbageført fra foregående år Skadedækning i alt Status for bidrag Saldo primo Pålignede bidrag Årets bidragsforrentning m.v Eftersyn i alt Skadedækning i alt Saldo ultimo Status for reservefond Saldo primo Finansielle nettoindtægter m.v Administrationsomkostninger m.m Overført bidragsforrentning m.v Saldo ultimo Bemærkninger: Administrationsomkostninger består af omkostninger til administration og personale samt årets opskrivning af kontorejendommen. 19

22 Bestyrelse og medarbejdere Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution, oprettet ved lov i Byggeskadefonden omfatter samtlige almene familieboliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber, der har modtaget tilsagn om støtte efter den 30. juni Medarbejdere pr. 31. december 2006 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Bestyrelse pr. 31. december 2006 Niels Peter Thomsen, Dansk almennyttigt Boligselskab* (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Formand Hans Erik Lund, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (valgt af Socialministeriet efter indstilling fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) Næstformand Eske Groes, Kommunernes Landsforening (valgt af Kommunernes Landsforening) Them Steensborg, Frederiksberg Kommune (valgt af Københavns og Frederiksberg kommuner) Lars Andersen, Odense AndelsBoligforening** (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Per Juulsen, Kollegiekontoret i Århus s.m.b.a. (valgt af Socialministeriet efter indstilling fra Kollegiekontorerne i Danmark) Per A. Larsen (valgt af Boligselskabernes Landsforening) Lisbeth Raahauge, Omsorgsorganisationernes Samråd (valgt af Socialministeriet efter indstilling fra Omsorgsorganisationernes Samråd) Asta Nicolajsen, Statens Byggeforskningsinstitut (valgt af Socialministeriet som særlig sagkyndig) Jura Gorm Nilsson Tanja T. Hansen Caroline Josefsen Robert Metasch Dorthe Heidemann Petersen Hanne Sørensen Teknik Jens Dons Attila Hegyközy Helge Bartholomæussen Mie Byrdal Henning Bårris Peter Rasch Hansen Bent Isager Dorte Johansen Elisabet Johnsen Jørgen Jonstrup Lena Friis Knudsen Helen Koskela Kasper Boel Nielsen Kai Møller Pedersen Susanne Prahm Lene Rahbech Poul Varnum Jørgen Wegener IT Niels Erik Birkbak Per D. Jørgensen Thomas Dyregaard * Pr 1. marts 2007 udtrådt og erstattet af Jørn Ravn, Domea s.m.b.a. (valgt af Boligselskabernes Landsforening) ** Pr 1. april 2007 valgt som formand. 20

23

24 Studiestræde København V Telefon Telefax

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Byggeskadefonden Beretning 1999

Byggeskadefonden Beretning 1999 Byggeskadefonden Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm Nilsson Jan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere