Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl Finsensvej 141

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 16. december Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar Bestyrelses sammensætning Revisionsprotokol...4 Sager til beslutning Studietur Flintholmgård: Dækning af huslejetab, stiftende afdelingsmøde mv Repræsentantskabsmødet den 31. marts Styringsdialog Hjemmeside og designlinje Selskabets budget for Formandsmøder...10 Sager til orientering Status på det bolig sociale arbejde i Søndermarken Den fremtidige boligsociale indsat i Søndermarken /27

2 14. Den #JobInfo boligsociale Criteria=side1# indsats i Solbjerg Have og Finsenshave kvarteret Status for With a Little Help from My Friend Søndermarken - renovering af afdelingen - status og tidsplan samt nye plejeboliger og tidsplan Solbjerg Have; Helhedsplan og skimmelsvamp Vinstrupgård Vandværksgården; Renovering af garageanlæg Tartuhus Renovering af badeværelser Grønlandsgård Nye badeværelser, sammenlægninger m.m Finsensgård Renovering af altaner Havremarken renovering af 60 badeværelser Finsenshave flytning af ejendomskontor Flintholmgård II: Potentielt byggeri ved Flintholmgård ungdoms- og familieboliger Forvaltningsrevision Vejledning i brug af naboskabet.dk s energiydelser Planlægning af kommende møder Beboerklagenævnssager Eventuelt /27

3 #JobInfo Criteria=side1# Bilag 1: Referat af 16. december 2010 er vedlagt til godkendelse...4 Bilag 2: Referat af 19. januar 2011 er vedlagt til godkendelse...4 Bilag 3: Freiburg fører Tysklands sol-liga (artikel i El energi energisektorens Nyhedsblad)...5 Bilag 4: Eksempel på studietur arrangeret af Solarcity Copenhagen...5 Bilag 5: Artikel i Beboeren...6 Bilag 6: Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 31. marts Bilag 7: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning...7 Bilag 8: Skabelon for styringsrapport for almen boligorganisation med egen boligafdeling...8 Bilag 10: website layoutet og website logo...9 Bilag 10: Budget for selskabet for Bilag 11: Oversigt over dispositionsfonden...9 Bilag 12: Øvrige mulige konsekvenser for den boligsociale indsats...13 Bilag 13: Notat fra Rambøll; Status på arbejder i Solbjerg Have...18 Bilag 14: Flyer omkring indhold i naboskabsundersøgelsen...25 Bilag 15: Liste over -administrerede afdelinger, som har fået foretaget naboskabsundersøgelse...25 Bilag 16: Statistik for beboerklagenævnssager /27

4 #JobInfo Criteria=side1# Selskabet 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 16. december 2010 Bilag 1: Referat af 16. december 2010 er vedlagt til godkendelse. At organisationsbestyrelsen godkender referat af organisationsbestyrelsesmøde den 16. december Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Bilag 2: Referat af 19. januar 2011 er vedlagt til godkendelse. At organisationsbestyrelsen godkender referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar Bestyrelses sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning På valg Victor Sander, formand 2012 Kaj Jørgensen, næstformand 2011 Poul Erik Hede, bestyrelsesmedlem 2012 Jørgen Orla Hansen, bestyrelsesmedlem 2011 Poul Larsen, bestyrelsesmedlem 2012 Laurits Roikum, bestyrelsesmedlem 2012 Andreas Røpke, bestyrelsesmedlem 2011 Jens Hansen, bestyrelsesmedlem 2013 Kommunalt udpeget Jette Broe, bestyrelsesmedlem 2013 Kommunalt udpeget 4. Revisionsprotokol Der har ikke været indførelser i selskabets protokol siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 4/27

5 #JobInfo Criteria=side1# Sager til beslutning 5. Studietur Freiburg regnes i dag som Europas center for udvikling af solceller. Byen har igennem en længere periode satset på solceller som udviklingsstrategi, og et berømt forskningscenter for solceller Fraunhofer Institut er lokaliseret i byen. Freiburg indgår i den verdensomspændende organisation, ISCI, der beskæftiger sig med vedvarende energi i en bymæssig kontekst. Organisationen er et partnerskab mellem de involverede byer og aktører inden for klimaforskning, vedvarende energi og urban design. Yderligere info: Yderligere info: Selskabets formand, Victor Sander, ønsker på organisationsbestyrelsesmødet en drøftelse af en mulig studietur for organisationsbestyrelsen hertil. Formålet med en sådan tur vil være at søge inspiration til at inddrage aspektet vedværende energi i forbindelse med kommende renoveringer, modernisering og nybyggerier. En studietur vil potentielt kunne arrangeres af (som tilkøbsydelse), af FfB selv eller af f.eks. Solar City Copenhagen. Sidstnævnte indgår i ISCI, og er stiftet af en række offentlige og private aktører på solenergiområde med det formål at gøre København og Øresundsregionen til et demonstrations- og udviklingsområde for solenergianlæg og energioptimeret byggeri. Som eksempel på en studietur arrangeret af Solar City Copenhagen vedlægges, som bilag 3 program for studietur til München i juni Yderligere info: Det er på nuværende tidspunkt svært at give et mere præcist bud på udgifterne forbundet med en eventuel studietur, men med kraftig skelen til andre studieture anslås et beløb på kr. pr. deltager afhængigt af turen varighed og indhold.. Bilag Bilag 3: Freiburg fører Tysklands sol-liga (artikel i El energi energisektorens Nyhedsblad) 4: Eksempel på studietur arrangeret af Solarcity Copenhagen At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om eventuel studietur for organisationsbestyrelsen. 5/27

6 #JobInfo Criteria=side1# 6. Flintholmgård: Dækning af huslejetab, stiftende afdelingsmøde mv. Det er forventningen at afdelingen vil være fuldt indflyttet med udgangen af andet kvartal. Der er pr. dags dato (den 7. marts 2011) forsat i alt 6 boliger, som endnu ikke er udlejet. Af disse foreligger der dog reservation på 3 boliger. Der er således reelt i dag 3 ledige boliger tilbage. Perioden fra afdelingens ibrugtagelse og frem til den fulde udlejning (forventet 1. juli 2011), estimers at medføre et samlet huslejetab på i alt 1.2 mio. kr. (lejetab til dato mio. kr.), som vil skulle dækkes af selskabets dispositionsfond. Der er siden afdelingens ibrugtagelse den 1. november 2010 afholdt to velkomstmøder (henholdsvis 13. januar og 8 marts 2011) med fokus på de store og små problemer, som de nye beboere har oplevet i forbindelse med indflytning. Et formelt afdelingsmøde med valg nye bestyrelse finder sted den 5. april Byggeriet er blevet godt modtaget og er genstand for stor interesse (i det kommende nummer af Beboeren, som udkommer ultimo marts måned bringes en artikel se vedlagt bilag 5). Bilag 5: Artikel i Beboeren at organisationsbestyrelsen godkender/notere sig at et beløb på forventeligt 1,2 mio. kr. anvendes af dispositionsfondens midler til dækning af huslejetab for afdeling Flintholm. 7. Repræsentantskabsmødet den 31. marts 2011 Dumme fejl betød desværre, at repræsentantskabsmødet dels endte med at blive indkaldt til torsdag den 31. marts og ikke som ellers fastsat i organisationsbestyrelsens tidligere dagsorden tirsdag den 29. marts og dels, at indkaldelsen blev udsendt med dagsordenen for det tilsvarende møde sidste år. Meget, meget beklageligt. En korrekt dagsorden blev sendt dagen efter (vedlagt som bilag 6) således, at et forhåbentligt kommende godt repræsentantskabsmøde kan gennemføres i god ro og orden. Efter selskabets nye vedtægter 10, stk. 1 og 2 består organisationsbestyrelsen af 7 medlemmer valgt blandt beboerne i FfB s afdelinger samt 2 medlemmer valgt af repræsentantskabet blandt personer med særlig viden om boligforhold. Det skal i den forbindelse, på nærværende møde, afklares, hvor vidt den gældende valgperiode for organisationsbestyrelsens nuværende to kommunalt udpegede medlemmer følges således, at implementering af denne vedtagelse først vil ske med virkning fra Ønskes ved- 6/27

7 #JobInfo Criteria=side1# tagelsen implementeret med virkning fra repræsentantskabsmødet den 31. marts 2011 vil dette skulle fremgå at den endelig dagsordenen, som udsendes én uge før mødet. Som bilag 7 er vedlagt udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning. Beretning indeholder, tilsvarende sidste år, et bilag indeholdende oversigten over de mange store og små renoveringer, moderniseringer, udskiftninger og nyopførelser m.v., som enten pågår eller er under opsejling i selskabets afdelinger. Listen/oversigten over de mindre sager omfatter omkring 150 forhold, som pt. er genstand for særlig opmærksom fra driftens side. Mange af disse er endnu kun på et indledende stade, hvor problemerne kortlægges og beskrives. En del af disse vil vise sig ikke at kræve videre initiativer (og udgår derfor igen af listen), mens langt den største del forventeligt ender enten som kommende arbejder, der indgår i afdelingernes langtidsbudgetter (håndteres af driftschef Gert Jørgensen), eller som mindre renoveringssager (håndteres af driftschef Henrik Sorel). Endelig vil enkelte få (eller have) karakter af større renoveringssager, der delvist gennemføres ved hjælp af ekstern finansiering og håndteres af en projektleder i s byggeri- og teknikområde. Disse projekter fremgår af en særskilt oversigt. Bilag 6: Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 31. marts Bilag 7: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning. at organisationsbestyrelsen beslutter indholdet af beretningen til fremlæggelse på det kommende repræsentantskabsmøde samt afklare tidspunkt for implementeringen af selskabets nye vedtægter for så vidt valg til organisationsbestyrelsen. 8. Styringsdialog Ved årsskiftet trådte styringsreformen for den almene boligsektor i kraft. Reformen berører en række områder herunder forholdet mellem boligorganisationer og kommuner. Fremover er kommunerne forpligtiget til årligt at indkalde boligorganisationerne til et dialogmøde. Inden mødet skal boligorganisationen indsende en dokumentationspakke Dokumentationspakken skal dels indeholde en lang række statiske oplysninger og nøgletal og dels indeholde en vurdering af såvel selskabets som den enkelte afdelings sociale tilstand og situation. Vedlagte bilag 8 Skabelon for styringsrapport for almen boligorganisation med egen boligafdeling anvendes i relation til selskabet. 7/27

8 #JobInfo Criteria=side1# Skabelonen i relation til de enkelte afdelinger Skabelon for oplysningsskema for afdeling er de enkelte afdelingsbestyrelser, til organisationsbestyrelsens orientering, blevet anmodet om selv at bidrage til besvarelsen af. For så vidt selskabet og udfyldelsen af Skabelon for styringsrapport for almen boligorganisation med egen boligafdeling anbefales en særskilt drøftelse af de relevante spørgsmål på et ekstraordinært tema-organisationsbestyrelsesmøde til afholdelse inden udgang af april måned. På et sådan møde vil oplysningsskemaerne for de enkelte afdelinger endvidere kunne præsenteres. Bilag 8: Skabelon for styringsrapport for almen boligorganisation med egen boligafdeling at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om den videre proces. 9. Hjemmeside og designlinje Hjemmeside Der foreligger fra Raffinaderiet Advertising, til organisationsbestyrelsens godkendelse, nu website layoutet og website logo (bilag 9). Når sidelayout er godkendt vil Dynamicweb efterfølgende opbygge selve sitet, hvorefter billeder og tekster efterfølgende skal lægges ind. Desuagtet, at en del tekst og informationer utvivlsomt vil kunne (gen)anvendes fra selskabets nuværende hjemmeside, vil der forventeligt skulle anvendes ressourcer på at formulere nye tekster til en del sider. Fra den nedsatte arbejdsgruppe har Andreas Røpke tilbudt at medvirke i dette arbejde. For så vidt billedmateriale ligger inde med nogle, men det bør overvejes at supplere med nye fotos, f.eks. kunne loftfoto af de enkelte afdelinger være en mulige. Yderligere info: Hjemmesiden forventes efter test og introduktion overdraget til lokalkontorets håndtering umiddelbart med udgangen af april måned, hvorefter arbejdet med at indholdsudfylde de enkelte sider vil blive påbegyndt. Der vil i forbindelse med ibrugtagelsen og den videre drift af hjemmesiden melde sig en række spørgsmål, som det løbende vil være hensigtsmæssigt at kunne drøfte og afklare. 8/27

9 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsen bifaldt i den sammenhæng på sit møde den 16. september 2010, at den nedsatte arbejdsgruppe påtager sig denne opgave i den videre proces. Designlinje Sammenhængende med FfB s hjemmeside løftes over på en Dynamicweb platform, er det tidligere besluttet, at der samtidigt skal en justering/tilpasning af FfB s designlinje i øvrigt således, at selskabets logo & design vil kunne anvendes i andre sammenhænge (brevpapir, girokort mv.). Med beslutning om at fastholde nuværende logo (i moderat tilpasset/justeret udgave) samt godkendelse af website layoutet og website logo vil selskabets nuværende designmanual derfor blive juster/tilpasset i overensstemmelse hermed. Bilag 10: website layoutet og website logo at organisationsbestyrelsen godkender website layoutet og website logo og drøfter den videre proces. 10. Selskabets budget for 2012 Budgettet for 2012 medfører i forhold til indeværende budget en stigning i nettoadministrationsbidraget (som er det beløb afdelingerne skal betale pr. lejemål efter fradrag for det tilskud selskabet yder pr. lejemål) på 545 kr. Fra nuværende kr. til kr. I budgettet for 2012 slår den lovbestemte moms på boligadministration for første gange igennem i fuldt omfang, således er der i budgettet for 2012 nu beregnet mons på alle såkaldte valgfri tilkøbsydelser. Der er i budgettet endvidere indregnet en forventet 3 % prisstigning i af de forskellige ydelser, som leveres af. Budgettet baserer sig på en indlåns-/udlånsrente på 3,11% med en indkalkuleret budgetreserve på kr. Vedlagt budgettet er en oversigt over dispositionsfonde. Det fremgår, at der med udgangen af indeværende regnskabsår forventes disponible midler på ca. 4½ mio. kr. Bilag 10: Budget for selskabet for 2012 Bilag 11: Oversigt over dispositionsfonden at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om selskabets budget for 2012 som efterfølgende fremlægges på repræsentantskabsmødet den 30. marts /27

10 #JobInfo Criteria=side1# 11. Formandsmøder Afstedkommet af de hidtil to afholdte formandsmøder finder administrationen det formålstjenstligt, at organisationsbestyrelsen præciserer deltagerkreds, formalia og procedure i forbindelse med disse. Dette med henblik på at sikre optimal betjening og eventuel opfølgning i kølvandet på formandsmøderne. At organisationsbestyrelsen drøfter deltagerkreds, formalier og procedure i forbindelse med formandsmøderne. Sager til orientering 12. Status på det bolig sociale arbejde i Søndermarken Kvarterhuset danner den fysiske ramme om samarbejdet på det boligsociale indsatsområde mellem afdeling Søndermarken/FfB og Frederiksberg Kommune. Det er i Kvarterhuset Frederiksberg Kommunes aktiviteter i forbindelse med områdefornyelsen og den særlige integrationsindsats har sin base, og det er her selskabets boligsociale indsats med udgangspunkt i helhedsplanen er forankret. Tilstedeværelsen af de to kommunale projekter betyder, at Frederiksberg Kommune ikke blot har medvirket men også forpligtiget sig til opgaveløsning, gennemførelse af aktiviteter, projektforløb m.v., som den boligsociale helhedsplan ikke alene vil have kunnet løfte. Der er tale om en meget succesfuld indsats gennem de seneste år. Et væld af beboerstyrede aktiviteter udspringer således af den fælles indsats og giver huset liv i form af blandt andet; Projekt bydelsmøder, pensionistnetværk, kvindecafé, dans for piger, motion for ældre, motion for kvinder, lektiecafe for børn og unge. I forhold til børn og unge er Kvaterhuset særlig vigtig, da den voksenkontakt, som de her oplever, giver mulighed for sparring om livets store og små spørgsmål i øvrigt. For de unge danner Kvaterhuset samtidig en positiv ramme for mødet med kommunen. Som udgangspunkt bliver der kun startet aktiviteter op, som har beboernes støtte. Beboerne har således selv været involveret i mobiliseringen af andre beboere til aktiviteterne. Mændene som gruppe er også langsomt begyndt at synliggøre sig i huset gennem opstart af aktiviteter for mænd. Generelt set er det gået rigtigt godt, om end der er forskel på at mobilisere deltagere til eksempelvis en eid-fest for kvinder end til et møde. Erfaringerne fra 2010 viser også, at aktivite 10/27

11 #JobInfo Criteria=side1# terne nødvendigvis må udvikle sig i et tempo, som modsvarer beboernes engagement og lyst til at deltage. Udover de beboerstyrede aktiviteter, som udvikler sig, har der også været en række andre aktiviteter såsom motion for ældre. Der er med succes gennemført 2 forløb af 12 gange, og det er lykkedes (fra start 2011) at forankre aktiviteten hos Pensionistidræt. Hvad angår børn og unge er lektiecaféens succes fortsat. Der er mange brugere, og der er et stort behov for dens ydelser. Dog er der en gruppe af de børn og unge, som kommer i lektiecaféen, som skal holdes til ilden, hvad angår det at lave lektier. Med et gennemsnit på 15 børn/unge pr. gang. mandag og onsdag er der en gennemstrømning på mellem på en almindelig måned. Hvad angår øvrige børn og unge-aktiviteter, er der også en stor opbakning og deltagelse. De har i høj grad lyst til den voksenkontakt, de får i Kvarterhuset, som handler om mere end muligheden for at deltage i aktiviteter men også støtte og mulighed for sparring om alt, hvad der rører sig for de unge. Udover aktiviteterne for børn og unge i Kvarterhuset bruger børne- og ungemedarbejderen Mohammed også en stor del af sin tid på at lave individuelt opsøgende arbejde med henblik på at få de unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen har indtil videre været en succes, om end noget tidskrævende. Fokuspunkter for 2011 Fortsat netværksskabende aktiviteter for beboerne, hvor de selv tager del i planlægning og gennemførelse af aktiviteterne med henblik på en processuel forankring af aktiviteterne hos beboerne. Kvinderne skal fortsat støttes i den proces, hvorimod aktiviteter for mænd stadig er under opbygning. Udbygge relationer til børn, unge og deres forældre med henblik på at styrke kendskabet til fritids- og kulturlivet samt inddrage forældrene i børn og unges sociale liv. Styrke det individuelle arbejde ift. unge med særligt behov for dette. Landsbyggefonden er søgt om et 1 års forlængelse af Helhedsplanen (som ellers udløber medio 2011). Dette med sigte på i 2012 at kunne søge om og opnå tilsagn om tilskud til en nye 4- årig indsats. For så vidt den kommunale medfinansiering på kr. afventes svar fra Frederiksberg Kommune. 11/27

12 #JobInfo Criteria=side1# 13. Den fremtidige boligsociale indsat i Søndermarken Afdelingsbestyrelsen i afdeling Søndermarken har på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar 2011 besluttet, at ønske/kræve en indgået lejeaftale for Kvaterhuset med Frederiksberg Kommune ophævet for enhver pris. Lejeaftale er indgået i 2008 på baggrund af forhandlinger mellem afdelingen, selskabet og Frederiksberg Kommune og underskrevet af FfB s formandskab og administration ved forretningsfører. Lejeaftalen er fra udlejers side uopsigelig i 10 år. Afdelingsbestyrelsen ønsker i dag Kvarterhuset alene forbeholdt afdeling Søndermarkens egne aktiviteter og beboere. Afdelingsbestyrelsen ser/oplever ikke forankringen af de kommunale boligsociale indsatser i Kvarterhuset og de fælles beboerrettede initiativer, som udspringer heraf, som et væsentligt aktiv for afdelingen og afdelings beboere. Organisationsbestyrelsen besluttede på den baggrund, på sit møde den 19. januar 2010, at bede administrationen om, at tage de fornødne skridt med henblik på en ophævelse af lejeaftalen. Mulige økonomiske konsekvenser Hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud Muligheden for et tæt samarbejde og synergi mellem den kommunale og FfB s boligsociale indsats var en væsentligt årsag til, at Frederiksberg Kommune i 2008 valgte at bidrage med 1,1 mio. kr. i forbindelse med renoveringen af Kvarterhuset. De samlede udgifter til denne renovering beløb sig til i alt ca. 2.6 mio. kr., som udover tilskuddet fra Frederiksberg Kommune, tilvejebragtes via Landsbyggefonden (trækningsretsmidler ca. 1 mio. kr.) samt et tre-årigt afdragsfrit lån fra selskabet til afdelingen på i alt kr. Muligheden for at søge trækningsretsmidler samt det afdragsfri lån blev givet til afdelingen, blandt andet med henblik på at tilvejebringe gode fysiske rammer for den boligsociale indsat i Søndermarken. Hvorvidt Frederiksberg Kommune vil kræve tilskuddet på de 1,1 mio. kr. tilbagebetalt helt eller delvist i forbindelse med en ophævelse af lejeaftalen vides pt. ikke. Huslejetab samt øgede driftsudgifter Frederiksberg Kommune afholder i dag halvdelen af driftsudgifterne for Kvarterhuset (ca kr. årligt) og betaler en årlig husleje på ca kr. 12/27

13 #JobInfo Criteria=side1# Der er i den nuværende Helhedsplan, hverken midler til eller mulighed for at overtage og afholde disse driftsudgifter eller betale leje. Afdeling Søndermarken vil derfor i forbindelse med lejeaftalens ophævelse lide et samlet årligt tab på ca kr. Såfremt den allerede søgte forlængelse opnås for den nuværende Helhedsplan og for projektet With a Little Help (således at disse ikke udløber pr. juni 2011), vil de to indsatsområder derfor potientielt skulle forankres andet steds (med mindre afdeling Søndermarken er sindet at stille lokalerne i Kvaterhuset vederlagsfrit til rådighed). Fremtidig medfinansiering Frederiksberg Kommune bidrager aktuelt med kr. årligt som medfinansiering af den nuværende boligsociale Helhedsplan. Frederiksberg kommune står således for den obligatoriske 25 % egenfinansiering af de samlede udgifter, som kræves for at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Der er næppe tvivl om, at et ensidigt ønske/krav om opsigelse af lejeaftalen af Frederiksberg Kommune, reelt vil blive oplevet som et aftalebrud uanset, at der i praksis søges en aftale, hvor Frederiksberg Kommune frivilligt vælger at udtræde af aftalen. I det omfang ophævelse af lejeaftalen får negativ betydning for Frederiksbergs Kommunes villighed til også fremover at bidrage med den nødvendig 25 % egenfinansiering, vil udgiften i stedet skulle afholdes af afdelingen eller selskabet. Øvrige konsekvenser For så vidt øvrige mulige konsekvenser, f.eks at der ikke opnås den ansøgte forlængelse henvises bilag 12. Bilag 12: Øvrige mulige konsekvenser for den boligsociale indsats. 14. Den boligsociale indsats i Solbjerg Have og Finsenshave kvarteret. Den primære målgruppe for indsatsen er børn, unge og deres forældre, socialt sårbare beboergrupper, alle beboere i Solbjerg Have og Finsenshave kvarteret Det første halvår var der fokus på have-skønhedskonkurrencen, Nethood, Street Party og Street Photo, som blev afviklet med større begivenheder i sensommeren. Der har desværre ikke været den nødvendige opbakning til Nethood fra beboernes side. Der er derfor ingen aktiviteter i Nethood regi i Solbjerghave. Sommeren var præget af de lokale arrangementer og udflugterne. I efteråret var fodboldskolen dominerende i en uge. Derudover blev der i november og december arrangeret en række 13/27

14 #JobInfo Criteria=side1# julearrangementer for både børn og voksne. I løbet af det sidste halvår var der en højere rate af kriminalitet relateret til stjålne knallerter. Der er blandt andet nogle drenge fra Solbjerghave, som har opbevaret stjålne knallerter og reservedele. Som en løsning på problemet med de unge knallertglade drenge, er den boligsociale medarbejder, Claus, indgået i et samarbejde om at få et knallertværksted op at stå i samarbejde med politi og lokal klub. Der arbejdes pt. på en fondsansøgning om midler til drift af et værksted. I november og december tog en beboergruppe initiativ til at opstarte et beboerblad. Sammen med andre boligsociale projekter og en række beboere, har der været afholdt en workshop med henblik på at få ideer og værktøjer til at lave et beboerblad. Planen er, at der skal være 4 udgivelser i løbet af Der har løbende været fokus på følgende områder: Netværksdannelse: Invitation til at beboere danner nye netværk og sociale aktiviteter. Det er. f.eks. beboerblad og beboerpuljeudvalg i Solbjerg Have. Netværksstabilisering: De frivillige får støtte i planlægningen og gennemførsel af aktiviteter i forventningen om, at de i fremtiden selv står for mobilisering af frivillige og brugere og aktivitetsafholdelsen. Det er f.eks. Nethood og Haveskønhedskonkurrence i Solbjerg Have. Netværksstøtte: De frivillige får økonomisk støtte således, at aktiviteten ikke dør ud. F.eks. Banko. Anerkendelse: En række grupper er selvkørende, og bliver glade når de opsøges med kaffe, kage og anerkendelse. Eksempelvis onsdagscafeen og Madam Kluns i Finsenshave. Brugermobilisering: En række frivillige mangler brugere. Især Nethood, men til dels pigecafe og lektiecafe. Opsøgende arbejde: En række unge er ude i begyndende kriminel løbebane. Det opsøgende arbejde består i en række lokale sociale aktiviteter: fodbold, hockey, drageflyvning, grillaften, åbent hus, en række julearrangementer, kontakt med natteravnene, gadepiloterne, SSP, politi og forældre. Opbygning af positive relationer: Bonbonlandstur, biograftur, go-kart, fodboldskole, adventsaften og en række udflugter for voksne. Drift, overdragelse og forankring: Morgennetværk Finsenshave kvarteret (januar- juni). Fokuspunkter 2011 Netværksdannelse og stabilisering: Beboerblad Uddannelse af ejendomsfunktionærer Etablering af knallertværksted Forankring: Pigeklub og Madam Kluns at organisationsbestyrelsen tager beslutningen til efterretning. 14/27

15 #JobInfo Criteria=side1# 15. Status for With a Little Help from My Friend Den primære målgrupper for projektet er alle arbejdsparate voksne i Søndermarks kvarteret og Solbjerg Have. Det har vist sig, at målgruppen, der oprindelig var tænkt ind i projektet, forholdsvis hurtigt og via de gængse instanser for arbejdsledige, selv finder arbejde. Det har så til gengæld betydet, at den målgruppe, projektet kommer i kontakt med, er en gruppe, der trods personlige ressourcer, alligevel har vanskeligt ved at komme i arbejde/uddannelse, idet de i udstrakt grad slås med andre problemstillinger, som kræver en mere helhedsorienteret tilgang til målgruppen. Disse beboere står overfor daglige livsudfordringer, som tydeliggør helt andre behov i forhold til en mentor. Målgruppen er således personer med individuelle problemer og deraf følgende behov for individuelle løsninger - løsninger, som tilgodeser det hele menneske. Der har derfor i langt højere grad vist sig at være behov for en kontaktperson/mentor, som formår at skabe en tæt relation til de ledige, og som sammen med de ledige kan guide dem og støtte dem i at få skabt et overblik over deres samlede situation, såvel arbejdsmæssigt som i fritiden. Projektlederen, Nicholas Parsons, har varetaget denne rolle over for deltagerne, mens han samtidig står for udvikling og erfaringsopsamling af projektet. Ud af de 15 personer, som har haft et længere kontaktforløb, er 6 kommet i arbejde og er stadig i arbejde, og 5 er startet med en uddannelse, hvor 4 af dem stadig er i gang. Blandt de andre, er en tæt på at få en førtidspension, og en anden har fået støtte til at beholde sit job. Fokuspunkter for Deltagerne når deres mål - Evaluering - Forankring strategi/ansøgninger til at forlænge projekt. Forlængelse af projektet Projektet skulle egentlig stoppe 1. marts 2011, men i første omgang har vi haft mulighed for at forlænge projektet indtil udgangen af juni måned Derudover bliver der gjort en stor indsats for at forlænge projektet yderligere. Der er søgt midler hos SATS puljen til en 3-årig periode (svar forventes i april), og derudover er Trygfonden samt Rockwoolfonden søgt pr. 1. marts /27

16 #JobInfo Criteria=side1# 16. Søndermarken - renovering af afdelingen - status og tidsplan samt nye plejeboliger og tidsplan På det seneste bestyrelsesmøde den 16. december 2011 blev bestyrelsen orienteret om omfang og finansiering af helhedsplanen i Søndermarken, som bestyrelsen besluttede at medfinansiere over en vifte af finansieringskilder. Helhedsplanen Status Omfanget drejer sig om en støttet byggeskaderenovering til ca. 180 mio. kr. af: Facaderenovering og efterisolering Tagudskiftning Etablering af ventilation Skimmelsvamp-renovering Miljøarbejder i udeområder Nødvendige følgearbejder samt ustøttede forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder til ca. 65 mio. kr., som anvendes til: Renovering af el-installationer i kældrene Renovering af belysning i opgange Udskiftning af brugsvandrør og faldstammer Kloakrenovering Opgradering af varmecentraler Nødvendige følgearbejder Det videre forløb Godkendelse af helhedsplan. Der er udarbejdet forslag om gennemførelse af helhedsplanen, som forventes fremlagt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. marts I forlængelse af afdelingsmødets godkendelse af helhedsplanen fremsendes Skema A-ansøgning til Frederiksberg Kommune. Inddragelse af JJW til teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, udbud og tilsyn med byggesagen forventes igangsat umiddelbart efter en godkendelse af Skema A. Tidsplanen for helhedsplanen Godkendelse af helhedsplan på et afdelingsmøde 2. kvt Fremsendelse af Skema A til Frederiksberg Kommune og LBF 2. kvt Forventet godkendelse af Skema A august 2011 Igangsættelse af projektering med JJW august 2011 Prækvalifikation af entreprenører april 2012 Udbud af byggearbejder september 2012 Licitation november 2012 Godkendelse af licitationsresultat december /27

17 #JobInfo Criteria=side1# Skema B-ansøgning dec./jan Skema B-godkendelse februar 2013 Byggestart april/maj 2013 Aflevering april/maj 2015 Plejeboliger Frederiksberg Kommune har i samarbejde med OK-fonden iværksat et konkurrenceprojekt for etablering af 60 plejeboliger, som placeres på området mellem de eksisterende garager (som fjernes) og Roskildevej. Det er oplyst, at byggeriet bliver i 8 etager med begrønning af facader og altaner samt, at taget forventes indrettet til taghave til glæde for plejeboligerne og udsigten fra Søndermarken. Samtidig indgår friarealerne omkring plejeboligerne og langs banen i konkurrenceprojektet til inspiration for den endelige udformning og indretning af friarealerne i forbindelse med Søndermarkens helhedsplan og gennemførelse af den grønne sti. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet et katalog over bemærkninger og forslag til gennemførelse af plejeboligerne. OK-fonden indarbejder Søndermarkens ønsker i konkurrenceprojektet og under hensyn til den gældende Lokalplan for området. Et stort ønske er en ny tunnelgennemføring ud for Helge Rodes Allé, som vil binde områderne omkring Søndermarken, plejeboligerne, det lille butikstorv og Nordens Plads sammen. I forbindelse med inddragelse af friarealer til plejeboligbyggeriet har Frederiksberg Kommune åbnet mulighed for, at der indledes forhandlinger med FfB om overdragelse af det resterende areal på ca m² til Søndermarken. Tidsplan for plejeboligerne Programfase februar 2011 Totalentreprisekonkurrence marts juni 2011 Skema B-godkendelse oktober 2011 Projektering slut marts 2012 Byggeperiode april 2012 aug Indflytning september Solbjerg Have; Helhedsplan og skimmelsvamp Som oplyst på organisationsbestyrelsesmødet den 16. december 2010 blev den udarbejdede Helhedsplan for en samlet renovering af bebyggelsen fremsendt til Landsbyggefonden i november /27

18 #JobInfo Criteria=side1# Der er et stort og påtrængende behov for en samlet renovering af afdelingen. En renovering, som dels både vil og kan afhjælpe de bygningsskader og andre bygningsrelaterede problemer, som der i dag er i lejlighederne, og dels kan bringe den samlede bebyggelse op på nutidens og fremtidens forventede niveau. Da der er tale om en meget bekostelig renovering (anslået til 376 mio. kr.), som ikke lader sig realisere uden støtte fra blandt andet Landsbyggefonden, hvor sagen ligger i dag til nærmere drøftelse og afklaring. Under indryk af alarmerende accelererende skimmelsvamp-problemer i afdelingen vil der fra administrationens side blive gjort en indsats for at fremskønne behandling af denne sag. En undersøgelse foretaget af Rambøll, på foranledning af driftschef Henrik Sorel, i lejemål i boliger, hvor der var mistanke om skimmelsvamp-problemer, har således nødvendiggjort en særlig indsats i forhold til 11 boliger. Skaderne og de afledte problemer er opstået på grund af henholdsvis nedsivning af vand og utætte afløb. Til belysning af problemets omfang og karakter vedlægges som bilag 13 notatet fra Rambøll status Solbjerg Have. Bilag 13: Notat fra Rambøll; Status på arbejder i Solbjerg Have. 18. Vinstrupgård Renoveringen af afdelingens badeværelser (undtaget ungdomsboligerne) samt ventilationsanlæg nærmere sig, efter et turbulent forløb, sin afslutning. Den nedsatte følgegruppe har i forløbet fundet rådgivers indsats utilfredsstillende og mangelgennemgang samt afleveringsforretning for lemfældig. Administration påtænker, sammen med afdelingsbestyrelsen, en bredere drøftelse om afdelingens økonomi med fokus på, hvordan huslejeudviklingen i de kommende bedst muligt kan holdes i ro. Det skal overvejes om kommende nødvendige renoveringer kan pakkes sammen i én samlet sag, hvortil der kan søges om en kombination af driftsstøtte og huslejestøtte. Der vil i givet fald relativt hurtigt skulle udarbejdes og indsendes en foreløbig projektbeskrivelse (omfang 2-4 sider), som beskriver og opridser hovedproblemstillingen (højt huslejeniveau uden mulighed for at bære yderligere stigninger i forbindelse med kommende nødvendige renoveringer, stort akkumuleret underskud etc.). Den foreløbige projektansøgning vil 18/27

19 #JobInfo Criteria=side1# skulle indsendes til Landsbyggefonden med henblik på at opnå en prækvalificering til at udarbejde en egentligt helhedsplan for afdelingen, som der kan søges på baggrund af. Det skal som første skridt afklares, hvilke arbejder/renoveringer/forbedringer der kan/skal tages med og løs hånd få sat et estimat på de anslåede udgifter i forbindelse hermed. Med dette som grundlag, vil den nævnte foreløbige projektbeskrivelse blive udarbejdet. at organisationsbestyrelsen tager beslutningen til efterretning. 19. Vandværksgården; Renovering af garageanlæg Der har været afholdt 10 følgegruppemøder og til at begynde med, ønskede man en gennemgribende renovering af bebyggelsens to garageanlæg, der er i dårlig stand. Det viste sig efterhånden, at en totalrenovering ville blive meget dyr og medføre en årlig huslejestigning pr. m² på ca. 175 kr. på trods af, at der bevilges 3 mio. kr. i egen trækningsret. Det skal bemærkes, at den årlige husleje i dag er ca. 610 kr. pr. m². Dette fandt afdelingsbestyrelsen var for højt, hvorfor der efterfølgende skete en reduktion i arbejdets omfang, således at det garageanlæg, der er mindst medtaget, blot nedrives og ikke genopføres, eller alternativt repareres dette anlæg nødtørftigt, så levetiden forlænges 5-7 år. Det andet garageanlæg er i så dårlig stand, at en totalrenovering ikke kan udskydes. Det er derfor besluttet, at afholde ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det lægges ud til beboerne, om man ønsker den ene eller den anden løsning. Huslejestigningen for nedrivning af det ene garageanlæg og totalrenovering af det andet er budgetteret til en årlig huslejestigning pr. m² på ca. 113 kr. Den anden løsning med kosmetisk reparation af det ene anlæg og totalrenovering af det andet er budgetteret til en årlig huslejestigning pr. m² på ca. 67 kr. Her må det dog påregnes, at henlæggelser sættes op, så der kan ske en renovering/nedrivning af det udsatte garageanlæg eller, at der optages et nyt realkreditlån til denne renovering. Der er p.t. ved at blive udarbejdet indkaldelse til det ekstraordinære møde, og når indkaldelsen er godkendt af følgegruppen, forventes det, at beboermødet afholdes i løbet af april. at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 20. Tartuhus Renovering af badeværelser I Tartuhus har der igennem et par år været arbejdet med et projekt om renovering af afdelingens badeværelser. Der er blevet opstillet et budget og udarbejdet et projekt, som er blevet udbudt til 5 entreprenører. Desværre ligger alle indkommende bud betydeligt over det bud 19/27

20 #JobInfo Criteria=side1# getterede. Der pågår på den baggrund pt. overvejseler om, hvorvidt licitationen skal annulleres og projektet ændres og genudbydes. Den nedsatte følgegruppe har givet udtryk for utilfredshed, frustration og utryghed over projektet, som det har udviklet sig. Følgegruppen føler sig ikke tilstrækkeligt med i forløbet og oplever, at der er taget beslutninger som de enten ikke har været en del af og/eller forstået konsekvenserne af. Det er på den baggrund besluttet, at der indsættes ny projektleder på opgaven, som følges tæt af driftsleder Henrik Sorel og forretningsfører Kim Geertsen at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 21. Grønlandsgård Nye badeværelser, sammenlægninger m.m. Grønlandsgården, som snart har været i spil i 10 år, er nu nået så langt, at et revideret projekt med en økonomien afstemt efter Landsbyggefondens ønsker er indsendt ultimo Der er endnu ingen reaktion fra fonden at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 22. Finsensgård Renovering af altaner Der er nyligt blevet udarbejdet projektmateriale til renovering af afdelingens altaner. Projektmaterialet skal forelægges for afdelingsbestyrelsen og derefter fremlægges til godkendelse på et afdelingsmøde. Arbejdet forventes at kunne påbegyndes i august at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 23. Havremarken renovering af 60 badeværelser Den nedsatte følgegruppe udtrykte medio 2010 utilfredshed, frustration og utryghed over projektet, som det havde udviklet sig. Følgegruppen følte sig ikke tilstrækkeligt med i forløbet og oplevede, at der er taget beslutninger som de enten ikke har været en del af og/eller forstået konsekvenserne af. Det blev på den baggrund besluttet, at indsætte ny projektleder på opgaven som følges tæt af driftsleder Henrik Sorel. Projektresumé Baggrunden for dette projekt er Havremarkens ønske om renovering af badeværelser, hvoraf dette projekt på 60 badeværelser omfatter 1/3 af afdelingens boliger. Projektet er igangsat i 20/27

21 #JobInfo Criteria=side1# slutningen af 2008 og udbudt i Projektet er udført i hovedentreprise med Hald & Halberg og med arkitekt Jan Seifert som rådgiver. I forbindelse med nedbrydning er der blevet konstateret asbest i etagedæk-konstruktionen, hvorfor alle beboere har været genhuset under arbejdets udførelse, hvilket ikke var planlagt. Projektet er afleveret i november 2010 og ibrugtaget løbende opgang for opgang. Status I forbindelse med aflevering er der udført mangelgennemgang med teknikere, entreprenør samt repræsentanter fra i samtlige boliger. Mangelretning pågår fortsat, da der er enkelte beboere, der indberetter fejl og mangler, som rådgiver og entreprenør følger op på. Der er dog 2 generelle forhold, som fortsat forsøges udredt og rettet: 11 beboere har konstateret, at der skyller fækalier fra andre boliger ud i deres toiletter. Der klages over lave temperaturer i køkken/bad/gang pga. nyt ventilationsanlæg. Toiletter: Ved afleveringsforretningen havde enkelte beboere anmeldt, at der skyllede fækalier ud i deres nye toiletter. Det blev aftalt, at entreprenør og rådgiver skulle foretage TV-inspektion af faldstammer og kloak i den berørte opgang. TV-inspektionen viste, at der var et mindre brud på en udvendig kloakstreng, der er blevet udbedret og ikke kan være årsag til problemet. På afdelingsmøde i Havremarken 20. januar 2011 blev der nu indmeldt mange flere klager over de nye toiletter, og har 21. januar 2011 sendt en mail og efterfølgende reklamation til rådgiver og entreprenør pga. det nu konstaterede generelle omfang og bedt om en redegørelse og forslag til løsning af problemet. Entreprenør og rådgiver har herefter arbejdet på at udrede årsagen og har bl.a. udført diverse undersøgelser samt 2 prøveinstallationer af løsninger, som er blevet testet af beboerne. har modtaget notat med 3 løsningsforslag dateret 10. februar har sendt notatet til Teknologisk Instituts Rørcenter for en uvildig vurdering, hvor de foreslåede løsninger umiddelbart blev afvist. På den baggrund vil nu lade det relevante projektmateriale samt TV-inspektion fra 1 opgang granske af Rørcentret for at få undersøgt, hvor problemet stammer fra, og hvordan det kan løses korrekt, så krav til den tekniske løsnings levetid er svarende til den øvrige installation, og at drift- og vedligeholdelse ikke vil påføre bygherren ekstra udgifter. Ventilation: Projektet er udført med mekanisk ventilation i henholdsvis køkken og bad i henhold til Bygningsreglement BR95. Ved ibrugtagning blev der klaget af flere beboere, der oplevede meget 21/27

22 #JobInfo Criteria=side1# lave temperaturniveauer i boligerne, samt træk gener. Da der ofte gives dispensation fra kravene til luftskifte af myndighederne, blev der igangsat en dispensationsansøgning af rådgiveren. Ventilationsanlægget blev samtidig indstillet til det lavere luftskifte, og der kunne stort set holdes en rimelig temperatur i boligerne, selvom der hverken er varmekilder i køkken, gang eller bad. Frederiksberg Kommune har 11. februar 2011 imidlertid afvist at give dispensation til et reduceret luftskifte med den begrundelse, at luftskiftet på hhv. 15 l/s og 20 l/s i baderum og køkken har til hensigt at forhindre angreb af skimmel i boligerne. Boligerne har ikke varmekilder i køkken, gang eller bad, og det har i projektforløbet været undersøgt om der skulle indeholdes varmekilder, først i form af gulvvarme i de nye badeværelser og siden i form af en radiator i køkken, i projektet. Gulvvarme blev fjernet som en besparelse i forbindelse med et for højt licitationsresultat, og ekstra udgift til radiator har ikke kunnet godkendes af følgegruppen. Projektet vil af ovennævnte årsager blive sendt til granskning hos uvildig rådgiver f. eks Teknologisk Institut for at få afklaret om: Ventilationsprojekt er hensigtsmæssigt og korrekt projekteret og udført Vil etablering af en radiator i køkken afhjælpe problemet helt eller delvist. På baggrund af resultatet vil i samarbejde med følgegruppen tage stilling til det videre forløb. Der foreligger, til organisationsbestyrelsens orientering, et tilbud på kr. på etablering af radiator i køkken, som kunne finansieres ved udvidelse af det eksisterende byggelån. Dette vil påvirke den varslede huslejestigning i minimal grad (0,36 øre) forudsat, at budget kan forhøjes på eksisterende vilkår. Øvrigt har klargjort udkast til byggeregnskab til forelæggelse og godkendelse af følgegruppen. Byggeregnskabet skal efterfølgende sendes til revision og kan herefter fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. Frederiksberg Kommune har udstedt ibrugtagningstilladelse af 21. januar /27

23 #JobInfo Criteria=side1# 24. Finsenshave flytning af ejendomskontor Organisationsbestyrelsen har på møder i 2008 bevilliget midler over selskabets dispositionsfond til at gennemføre en flytning af ejendomskontoret/mandskabsrummet i Finsenshave. Arbejderne indebærer at kiosken, som har til huse i nabolejemålet til FfB s administrationslokaler, får ny placering i gavl-lejemålet på hjørnet af Finsensvej og Sønderjyllands Allé. På denne måde sikres det, at det nye ejendomskontor får mulighed for i det daglige, at være i direkte forbindelse til FfB s administration. Det nye ejendomskontor kommer dels til at fungere som ejendomskontor, hvor beboerne i det daglige kan henvende sig, samt dels som personalestue for ejendomsfunktionærerne og er således derfor indrettet med både arbejdspladser, frokoststue, minikøkken samt bade- og omklædningsfaciliteter for både mænd og kvinder. Der vil desuden blive etableret adgang ind til FfB s tilstødende administrationslokale, og kælderrummet vil blive forberedt til på sigt at kunne indrettes til arkiv. Projektet er budgetteret til ca kr., hvilket finansieres dels af selskabet (ca kr.), og dels af trækningsretsmidler i Landsbyggefonden (ca kr.). Der er opnået tilsagn fra Landsbyggefonden på maksimalt kr. Projektet er tilknyttet en totalrådgiver i form af arkitektfirmaet Public arkitekter, og udbuddet af hovedentreprisen blev ved licitationen i december 2010 vundet af tømrerfirmaet Fl. Hvid & Sønner, som startede byggearbejderne op den 10. januar Arbejdets stade Kiosken er for længst kommet på plads i sine nye omgivelser, og indretningen af ejendomskontoret er tæt på være afsluttet. Pt. er man i gang med at færdiggøre de sidste overflader. De fysiske arbejder har i opstarten været hårdt ramt af en hel del uforudsete arbejder, herunder blandt andet asbestlofter, som skulle fjernes, udskiftning af tærede faldstammer og brugsvandsinstallationer, omplacering af ventilation i forhold til forventet placering samt etablering af nyt køkken, da det viste sig, at det eksisterende ikke kunne genbruges. De mange ekstraarbejder har betydet, at der foreløbigt er forbrugt ca kr. mere til uforudsete udgifter end forventet. Dette opvejes dog af, at projektet via licitationsresultatet viste sig at være ca kr. billigere end oprindeligt budgetteret. Arbejderne blev afsluttet primo marts 2011, og der pågår i øjeblikket og sammen med totalrådgiveren - planlægning af indretning af lokalet samt indkøb af en del nyt inventar. Dette forventes at komme på plads i løbet af marts måned 2011 således, at det nye ejendomskontor/mandskabsrum er fuldt indrettet og fuldt i brug 1. april /27

24 #JobInfo Criteria=side1# Projektet forventes at overholde budgettet. 25. Flintholmgård II: Potentielt byggeri ved Flintholmgård ungdoms- og familieboliger På henholdsvis det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde og ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 16. november 2011 besluttedes det at takke ned til Frederiksberg Kommunes tilbud om at stå som byg- og driftsherre for det beskrevne projekt. Efterfølgende har AKB, Frederiksberg på anmodning fra Frederiksberg Kommune, på et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. december 2011 besluttet, at påtage sig opgaven som byg- og driftsherre samt de økonomiske forpligtigelser, der er forbundet hermed. Dette betyder, at omkostningen, til bl.a. arkitekthonorar for udarbejdelse af skitseforslag, som FfB s organisationsbestyrelse den 28. oktober 2010 bevilgede op til kr. til dækning af, er overtaget af AKB, Frederiksberg, og således aldrig betalt af FfB. Efterfølgende har AKB, Frederiksberg aktiveret den indsendte Skema A-ansøgning på projektet og fået denne godkendt af Frederiksberg Kommune den 21. december Projektet for ventes således gennemført med byggestart foråret 2012 efter nedrivning af de eksisterende bygninger på grundene. Idet det godkendte projekt er identisk med det projekt som FfB tog stilling til, er organisations-bestyrelsen bekendt med, at gennemførelsen af projektet kræver, at der tinglyses adgangsret til 10 parkeringspladser til familieboligerne Flintholm Allé 8 over grunden Flintholm Allé 6 (FfB s Flintholmgård). Udkast til nødvendig deklaration herom og nødvendigt aftalegrundlag vedrørende den fremtidige fælles drift af adgangsveje er under udarbejdelse i administrationen med henblik på snarlig forelæggelse for organisationsbestyrelsen. Projektet indeholder dispensationer fra eksisterende lokalplan vedrørende etagehøjder og parkering, og disse dispensationer forventes snarest sendt i naboorientering af Frederiksberg Kommune. 26. Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2011 at gøre boligorganisationen og dens midler til genstand for forvaltningsrevision. Som et senere/efterfølgende emne pegede organisationsbestyrelsen på bestyrelsesarbejdet og det blev besluttet at administrationen på et senere møde skulle fremkommer med konkrete oplæg hertil. 24/27

25 #JobInfo Criteria=side1# Et sådan oplæg forventes, til organisationsbestyrelsens orientering, at foreligge til organisationsbestyrelsens kommende møde i juni måned. 27. Vejledning i brug af naboskabet.dk Der er gennemført flere hundrede naboskabsundersøgelser siden lanceringen af 2. generation af naboskabet.dk i Heriblandt har lidt over 40 boligafdelinger i -fællesskabet fået gennemført en naboskabsundersøgelse med assistance fra. 10 af undersøgelserne blev gennemført på vegne af Københavns Kommune som et led i evalueringen af den fleksible udlejningsordning. har samlet op på erfaringerne med at benytte naboskabet.dk og har udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan en naboskabsundersøgelse gennemføres samt giver gode råd til at tilrettelægge processen. Der er vedlagt en flyer bilag 14, som fortæller mere om indholdet i en naboskabsundersøgelse. Hvad er undersøgelserne blevet brugt til? Der kan være mange formål med at gennemføre en naboskabsundersøgelse. Her er et par af de ting, som boligområderne har fået ud af arbejdet: Resultaterne anvendes som et konkret grundlag for samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, driften og den eventuelle boligsociale indsats. Resultaterne bruges i arbejdet med fremtidssikring af afdelingen. Resultaterne bliver brugt til at fortælle den positive historie om området og sætte fokus på områdets styrker. Undersøgelsen anvendes i samarbejdet med kommunen som et led i styringsdialogen. Flere områder har fået en større forståelse af forskellige gruppers særlige ønsker og behov og bruger det til at prioritere og fokusere i deres daglige arbejde. yder fortsat konsulentbistand til gennemførelse af undersøgelser til nedsat pris. Prisen for konsulentbistand er kr. ekskl. moms i Sparring og hotline til jeres egen undersøgelse koster kr. ekskl. moms. Bilag Bilag 14: Flyer omkring indhold i naboskabsundersøgelsen. 15: Liste over -administrerede afdelinger, som har fået foretaget naboskabsundersøgelse. 25/27

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber Mødet blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Fra Frederiksberg forenede Boligselskaber: Forretningsfører Kim Geertsen, områdechef Lone Skriver og konsulent Hanne Müller Fra Frederiksberg Kommune: Leder

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2011, kl. 16.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2011, kl. 16.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2011, kl. 16.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Forretningsfører Kim Geertsen, økonomimedarbejder Marie Louise

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere