Bestilt arbejde for Fødevareministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestilt arbejde for Fødevareministeriet"

Transkript

1 Kroniken 9. mar KL Bestilt arbejde for Fødevareministeriet Hvor længe holder forskeres uafhængighed, hvis de skal lave analyser for staten samtidig med at deres institut er dybt afhængigt af den hånd, der betaler? Af KJELD HANSEN Da fødevareminister Eva Kjer Hansen gik ned fra talerstolen i Eigtveds Pakhus på Asiatisk Plads i København 16. juni sidste sommer, var der ingen blandt de 160 tilhørere, der kunne være i tvivl om ministerens holdning til landbrugets klimaproblemer. I sin velkomst til konferencen "Samspillet mellem fødevarer, energi og klima" havde ministeren slået fast, at brugen af biomasse fra landbruget skal mangedobles, mens problemerne med miljøet bør løses ved at bruge husdyrgyllen til at producere bioenergi. Det skal være landbrugets hovedbidrag til et bedre klima, og begge tiltag kan gennemføres uden at skære ned på den hidtidige landbrugsproduktion. Med den strategi vil udledningen af CO2 fra landbruget kunne nedbringes, så der scores en klimagevinst, og»det giver jo drømme om en erhvervssucces på linje med den, vi har med vindmølleindustrien«, havde ministeren sagt. Nede i salen blandt de velvilligt nikkende repræsentanter for Danisco Sugar A/S, Dansk Svineproduktion, Landbrugsraadet, Novozymes A/S, Venstres Ungdom, Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, Nordea, Danske Bank og en stribe andre virksomheder sad der to universitetsforskere. De lyttede opmærksomt, da ministeren skar sin politiske klimastrategi ud i pap. En måned senere skrev de to forskere kontrakt med Fødevareministeriet om at foretage den konsekvensanalyse, der ville vise, om ministerens strategi nu også var den rigtige. I sidste ende kunne netop deres anbefalinger afgøre placeringen af milliardstøtte til landbruget. Siden 1. januar 2007 har de fagfolk, der tidligere arbejdede loyalt for Fødevareministeriet, skullet finde deres egne ben som uafhængige forskere på universiteterne. Universitetsloven fusionerede dengang de såkaldte sektorforskningsinstitutter og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med universiteterne. Denne nye situation har givet anledning til en række konflikter. Dels hersker der stadig en særlig forståelse mellem embedsmænd og forskere fra de tidligere sektorforskningsinstitutter, dels - og måske især - er disse institutter fortsat afhængige af den økonomiske velvilje i ministeriet. En velvilje, der udmøntes i mere end én milliard støttekroner om året.

2 Uanset alle forsikringer om det modsatte har flere sager vist, at det nye system præmierer rådgivning, der ikke overtræder smertegrænsen hos den, der betaler. Eller sagt mere folkeligt: Den, der betaler musikken, bestemmer melodien. Det mener Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der advarede skarpt mod udviklingen i sin årlige forskningspolitiske rapport fra januar Et illustrativt eksempel på det specielle forhold mellem de "nye" forskere og deres "gamle" mæcener er tilblivelsen af netop den analyse, som de to universitetsforskere i Eigtveds Pakhus fik til opgave at udarbejde. Fra første dag blev projektet "Landbrug og Klima" gennemført som en stramt styret proces med Fødevareministeriets departement i førersædet. I et tæt parløb mellem den, der betaler, og den, der lægger navn og institution til resultatet, formuleres problemerne. Først da alle mulige valg af virkemidler, argumenter og konklusioner er faldet på plads, bliver en bindende kontrakt underskrevet. Til overflod er aftalen vedhæftet et bilag med konklusionerne. Baggrunden for de to forskeres opmærksomme tilstedeværelse i Eigtveds Pakhus i juni sidste år var EU's klima- og energipakke. EU-kommissionen havde 23. januar 2008 fremlagt sine krav til medlemslandene. For Danmark betød det en forpligtelse til at reducere udslippet af CO2 med 20 procent inden år Hver sektor, herunder også landbruget, ville få konkrete reduktionsmål allerede fra Fødevareministeriet valgte at handle hurtigt. Allerede i begyndelsen af februar kontaktes Fødevareøkonomisk Institut (FØI) ved København Universitet af kontorchef Lene Mølsted Jensen i ministeriet. Hun vil gerne have en pris på en analyse af konsekvenserne for landbruget. Lene Mølsted Jensen er altså kontorchef i Fødevareministeriets departement, og analysens særlige karakter understreges af, at det er departementet, altså det politiske niveau i ministeriet, der har fået opgaven. Departementets hovedopgaver er policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring. Fødevareøkonomisk Institut (FØI), der tidligere hørte under Landbohøjskolen, sætter straks afdelingschef Alex Dubgaard på opgaven. Ifølge instituttets hjemmeside er han ekspert i politik, økonomi og statistik vedrørende fødevarer, natur og jordbrug?. Alex Dubgaards første opgave bliver at formulere selve oplægget til»konsekvensanalyser for landbruget af EU's energi- og klimapakke«. Han har det første udkast klar allerede 4. marts. Det fremsendes til Fødevareministeriets departement med et følgebrev, der bærer overskriften»kære kolleger«og afsluttes med et»vi ser frem til FVM's kommentarer og forslag«. I departementet er fuldmægtig Janne Birk Nielsen tovholder på projektet. Hun er cand.scient.oecon. fra Landbohøjskolen, hvor hun bl.a. har haft Alex Dubgaard som underviser. I de kommende ti måneder fungerer hun som den effektive projektleder, der - trods to måneders forsinkelse - får kørt konsekvensanalysen hjem. 13. marts har Dubgaard andet udkast klar. Det er rettet til efter departementets forslag og indeholder nu en helt central oversigt»over mulige tiltag og virkemidler«, der kan tages i anvendelse for at reducere landbrugets CO2-udledning. Det er denne prioriterede oversigt, det hele handler om. Den vil kunne udløse millioner af støttekroner til landbruget.

3 Planen er, at Axel Dubgaard skal have ansvaret for de økonomiske beregninger, mens man skal til Aarhus Universitet for at finde den specialist, der kan sætte tal på CO2-udledningerne af de enkelte virkemidler. Inden han kontaktes, er der dog ifølge Dubgaard»behov for en afklaring af, om FØI's forslag til valg af virkemidler er i overensstemmelse med Fødevareministeriets forventninger«. Fuldmægtig Janne Birk Nielsen inviterer til det første møde 4. april i følgegruppen for projektet "Konsekvensanalyse for landbruget af EU's klima- og energipakke". Deltagerne er tre personer fra departementet, tre personer fra FØI - og professor Jørgen E. Olesen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) i Århus. Det er ham, der er udset til at være med i projektet. Olesen er en internationalt anerkendt ekspert og erfaren forsker i klimavirkninger på europæisk landbrug. Han har været ansat hos DJF siden 1983, da det var en sektorforskningsinstitution under Fødevareministeriet. Siden 2007 har DJF været fusioneret med Aarhus Universitet, men takket været aftaler om at levere rådgivning samt strategisk forskning modtager DJF stadig 60 procent af sit årsbudget på 704 mio. fra Fødevareministeriet. Jørgen E. Olesen er derfor betalt på forhånd - i modsætning til Dubgaard og FØI, der skal have særskilt honorar for konsekvensanalysen. Med Jørgen E. Olesen på holdet fortsætter arbejdet med at formulere selve opgaven. I løbet af foråret holdes der møder med Transportministeriet, Finansministeriet, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen med henblik på at koordinere brugen af de samme standarder og beregningsmetoder. Energistyrelsen får desuden lejlighed til at kommentere Dubgaards oplæg i flere omgange. Så kommer fødevareministerens konference 16. juni i Eigtveds Pakhus. Både Olesen og Dubgaard er inviteret med. Olesen som taler over emnet "Fakta om landbruget og klimagasserne", mens Dubgaard sidder i et panel, der bl.a. skal kommentere de forskellige indlæg. En måned senere, den 16. juli - og efter fem måneders forarbejde - er Fødevareministeriet parat til at skrive kontrakt om konsekvensanalysen. FØI skal have kroner for Dubgaards indsats. Til kontrakten er knyttet et ti siders bilag. Det rummer alle væsentlige konklusioner, der skal med i rapporten. Desuden er der et bilag med tidsplanen. Sidst i september skal den endelige rapport foreligge, så den kan offentliggøres i oktober og indgå i regeringens Grøn Vækst-pakke. Sådan kommer det ikke til at gå. Rapporten bliver to måneder forsinket. De to forskere har fatalt undervurderet tidsforbruget til de komplekse beregninger, der skal opgøre dansk landbrugs CO2-udledninger. Klimabelastningen skal beregnes isoleret set - sådan lyder opgaven - og derfor skal der hverken medtages importeret foder, kunstgødning, pesticider eller andre produkter, der anvendes i det danske landbrug. Dette krav fra Fødevareministeriet gør beregningerne uhyre tidskrævende.»jeg medgiver, at det er noget kompliceret rod«, indrømmer Jørgen E. Olesen i dag. Det er dog primært de økonomiske beregninger, der viser sig at være langt mere omfattende end forudset, så Alex Dubgaard og Fødevareøkonomisk Institut bliver prygelknaben, da Fødevareministeriet taber tålmodigheden. Efter næsten to måneders forgæves venten skriver

4 kontorchef Lene Mølsted Jensen 14. november:»der er stigende forundring over, at FØI ikke kan levere den lovede analyse. Det er efterhånden ved at være særdeles kritisk, at FVM tilsyneladende ikke kan stole på de aftaler, som vi skriftligt/mundtligt indgår med FØI. Jeg skal derfor anmode om definitivt at få oplyst, hvornår FØI leverer den aftalte analyse«. Nu er det virkelig alvor. Fødevareministeren har nemlig besluttet, at den trykte rapport skal udleveres»på fødevareministerens klimavenlige julefrokost torsdag, 11. dec. 2008, kl , hvor vi forventer en kort præsentation af analysen«. Dubgaard har bare at blive færdig, og han må tage weekenden i brug for at kunne aflevere»den endelig version«af analysen, mandag morgen den 19. november. I den udpeges de tre virkemidler, der efter ti måneders intenst arbejde kan udpeges som de "særligt interessante", når landbruget skal reducere sin CO2-udledning. En uge senere er virkemidlerne imidlertid øget til fem i den "allersidste version" af rapporten, der sendes ud til følgegruppen. Men heller ikke dette tal holder. I den trykte rapport er antallet af anbefalede virkemidler landet på fire. Hvad er der sket?»jeg kan simpelthen ikke huske de præcise argumenter«, siger Jørgen E. Olesen i dag. Det kan Alex Dubgaard heller ikke og henviser til, at der ikke findes faste beløbsgrænser for, hvornår et virkemiddel kan betegnes som omkostningseffektivt, så afgørelsen måtte blive skønsmæssig. Dubgaards forklaring lyder, at i tolvte time blev man»i forskergruppen«enige om at synes, at der kun skulle være de fire virkemidler. Rapporten "Landbrug og Klima" nåede at blive trykt i tide, så fødevareminister Eva Kjer Hansen kunne præsentere dens 152 sider ved den klimavenlige julefrokost 11. december. I rapportens forord, der var skrevet af ministeren, kunne alle nu læse, at landbrugets klimaproblemer skal løses ved hjælp af mere biomasse i form af pileflis og halm, og at husdyrgyllen skal omdannes til bioenergi, men ikke et ord om at skære ned på produktionen. Fødevareministeren havde fået ret. Analysen fra de to uafhængige universitetsforskere viste klart, at ministerens klimastrategi fra konferencen i Eigtveds Pakhus var den rigtige. Også selvom den langtfra ville være den mest samfundsøkonomiske. Til andre forskeres store overraskelse havde Dubgaard og Olesen ikke anbefalet, at der skulle skæres ned på det ekstremt store antal husdyr (især svin). I analysen viste deres beregninger faktisk, at det samfundsøkonomisk ville være det allermest effektive at gøre. Ikke én krone ville det koste skatteborgerne at lade landbruget spare CO2 ved at beskære husdyrproduktionen. Dette påfaldende fravalg i analysen blev kritiseret af professor, dr.med. Ole Færgeman (Pol ). Han mente, at der måtte være tale om censur fra Fødevareministeriets side, men Olesen og Dubgaard fejede kritikken af bordet med følgende kryptiske begrundelse:»vi har ikke [haft] tilstrækkeligt grundlag for at fremhæve reduktioner i husdyrproduktionen som særligt interessante virkemidler«. Censur var der på ingen måde tale om, forsikrede de to forskere (Pol ). De forskningsinstitutioner, der rådgiver Fødevareministeriet, er økonomisk dybt afhængige af de

5 årlige tilskud fra ministeriet. Det viser en gennemgang af deres årsregnskaber. Mest udpræget gælder det for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet. Alene i 2008 modtog fakultet 452 mio. kr. fra Fødevareministeriet til forskning og rådgivning. Årsbudgettet er på 704 mio. DJF's evalueringer af de såkaldte vandmiljøplaner for Fødevareministeriet har flere gange været genstand for faglig kritik. Fødevareøkonomisk Institut (FØI) ved Københavns Universitet har et årsbudget på 66 mio. kr., hvoraf "eksterne midler" udgør 20 mio. kr. Hovedparten skønnes at komme fra Fødevareministeriet. FØI har bl.a. bidraget til de stærkt kritiserede notater om ophør af braklægning. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) modtager man årligt 315 mio. kr. for at løse opgaver vedrørende fiskeri, fødevarer og veterinærforhold for Fødevareministeriet. Sidste års meget omdiskuterede miljøvurdering af muslingefiskeriet i Limfjorden blev foretaget af DTU Aqua. Den sidste af de tidligere sektorforskningsinstitutioner er Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Aarhus Universitet. Miljøministeriet er hovedsponsor med 133 mio. årligt i et budget på 339 mio. DMU har ofte været skydeskive for kritik, bl.a. ved vurdering af vandmiljøplaner, muslingefiskeri i Vadehavet, havvindmøller i Storebælt og frem for alt oppløjningen af brakmarkerne i foråret I den sidste vurdering deltog også DJF og FØI. På Aarhus Universitet har ledelsen erkendt, at der er reelle problemer med den betalte rådgivning. Rektoratet har nedsat et udvalg, der skal formulere fremtidige krav til kvalitet, ansvar og betaling til dets forskere. Kritikken fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Rapporten Landbrug og Klima her:

FORSKER. Banker vil ikke låne til DTU. DM s DJØF s JAF s DF s DDD s. Se side 4-5: DTU på falske præmisser 168 OKTOBER 2003

FORSKER. Banker vil ikke låne til DTU. DM s DJØF s JAF s DF s DDD s. Se side 4-5: DTU på falske præmisser 168 OKTOBER 2003 DM s DJØF s JAF s DF s DDD s FORSKER FORSKER forum 168 OKTOBER 2003 Banker vil ikke låne til DTU DTU præsenterer regnskaber med røde tal og det underskud kan blive et nyt problem for de politikere, som

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

FORskeR forum. 155 mio. i skuffen DM S DJØF S JA S DF S DDD S. november 2008 219. Budgettal. 155 mio. til regulering af taxametre?

FORskeR forum. 155 mio. i skuffen DM S DJØF S JA S DF S DDD S. november 2008 219. Budgettal. 155 mio. til regulering af taxametre? DM S DJØF S JA S DF S DDD S FORskeR forum november 2008 219 IDA kontra AC 3 Ingeniører vil forhandle udenom AC-paraplyen og den fælles akademiker-overenskomst 155 mio. i skuffen Studenteroptaget faldt

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

FORSKERforum. Katastrofe afværget. DM s & DJØF s 152 FEBRUAR 2002

FORSKERforum. Katastrofe afværget. DM s & DJØF s 152 FEBRUAR 2002 DM s & DJØF s FORSKERforum 152 FEBRUAR 2002 Katastrofe afværget - universiteterne skal kun spare 200 mio. kroner - men sektorforskningen rammes hårdt I stedet for at spare 400 mio. skal universiteterne

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

FORSKER FORUM. Hemmelig drejebog på DTU. DM s & DJØF s & IDA s. TEMA: Magtspillet bag DTU-loven se side 8-12 NR. 141 FEBRUAR 2001

FORSKER FORUM. Hemmelig drejebog på DTU. DM s & DJØF s & IDA s. TEMA: Magtspillet bag DTU-loven se side 8-12 NR. 141 FEBRUAR 2001 DM s & DJØF s & IDA s FORSKER FORUM NR. 141 FEBRUAR 2001 Hemmelig drejebog på DTU Rektor Hans Peter Jensen holdt centrale notater skjult for Konsistorium Uafhængig sektorforskning? 3-5 Fødevareforskningen

Læs mere

Pengetanke til erhvervslivet

Pengetanke til erhvervslivet DM s DJØF s JA s DF s DDD s Marts 2008 212 Lønstigning til lektorer 3 Årets overenskomst gav generel lønstigning til alle lektorer samt mulighed for docenttillæg (Foto: PolFoto) Ministerier politiserer

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne

Læs mere

På vej mod et bedre liv

På vej mod et bedre liv h u sfo r bi nr. 7 juli 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort På vej mod et bedre liv KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt ID Hus forbi må ikke sælges

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne DM s & DJØF s & IDA s FORSKER FORUM NR. 144 MAJ 2001 Lægen og advokaten scorer 650.000 kr. om året til lægen med privat praksis. Og 550.000 til advokaten. I den anden ende af skalaen findes så humanister

Læs mere

Universitetsavisen. Det er rent hykleri når Københavns Universitet fejrer studenteroprøret under overskriften Kravet er medbestemmelse,

Universitetsavisen. Det er rent hykleri når Københavns Universitet fejrer studenteroprøret under overskriften Kravet er medbestemmelse, Pernille mangler flere hænder De administrative medarbejdere kæmper for at nå deres arbejde. For få ansatte, for korte tidsfrister og for dårlige chefer sender folk hjem med stress Læs side 6-7 Fra sort

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

FORSKER FORUM. Buffer i systemet

FORSKER FORUM. Buffer i systemet DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 129 NOVEMBER 1999 Løst ansatte er stressede Forskningsministeren vil have flere tidsbegrænsede ansættelser på universitetet. Løstansatte vil have faste stillinger Midlertidig

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

forskerforum forum Politiseret forskning DM S DJØF S JA S DF S DDD S september 2008 217 Forskningsleder: Ingen kommentarer

forskerforum forum Politiseret forskning DM S DJØF S JA S DF S DDD S september 2008 217 Forskningsleder: Ingen kommentarer DM S DJØF S JA S DF S DDD S forskerforum forum september 2008 217 Professor i politologi Georg Sørensen er formand for DIIS og ser ingen problemer i DIIS gråzone mellem politik og forskning. Her ses han

Læs mere

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

FORSKER FORUM. TEMA: Universitetslæreres arbejdstid. DM s & DJØF s & IDA s NR. 128 OKTOBER 1999

FORSKER FORUM. TEMA: Universitetslæreres arbejdstid. DM s & DJØF s & IDA s NR. 128 OKTOBER 1999 DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 128 OKTOBER 1999 FORUM Bureaukratiseret sektorforskning 3 Resultatkontrakt og anden styring forvandler Statens Arkiver til et forvaltningsorgan Lavere løn 4 Det er urealistisk

Læs mere