Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart. Miljøprojekt nr. 1647, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart. Miljøprojekt nr. 1647, 2015"

Transkript

1 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart Miljøprojekt nr. 1647, 2015

2 Titel: Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart Redaktion: Hans Henrik Simonsen, Danske Færger A/S Johannes Johannesson, Johannesson ApS Jens Karlsson, Wärtsila Erik Styhr Petersen, SAM Electronics Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2015 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

3 Indhold Forord... 4 Konklusion og sammenfatning Indledning Baggrund Formål Forventede miljømæssige effekter Miljømæssige sidegevinster ved drift på LNG LNG forsyning LNG udbud og efterspørgsel Prisudvikling for LNG Logistik for LNG på LangelandsFærgen LNG forsyningsaftaler Valg af teknologi Driftsprofil Motor/batteriløsning Ombygning Skibets indretning med tankrum og maskinrum Komponentleverandører Driftssikkerhed Sikkerhed ombord ved drift på LNG Værft og ombygning Økonomi Omkostningsstruktur ombygning Investeringsanalyse Referencer Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 3

4 Forord Under Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-program (MUDP), som har til formål at styrke danske virksomheder i en grøn omstilling - til demonstration, udvikling og test af nye innovative miljø-teknologiske løsninger, undersøges i nærværende projektrapport, muligheden for omstilling af eksisterende danske færger fra drift på marine gasolie til LNG/Batteri drift. Projektarbejdet er gennemført af en projektgruppe bestående af Driftschef Hans-Henrik Simonsen, Danske Færger A/S, Johannes Johannesson, Johannesson ApS, Jens Karlsson, Wärtsila, Erik Styhr Petersen, SAM Electronics. Miljøstyrelsens følgegruppe varetages af Mariane T. Hounum, Miljøstyrelsen, Dorte Kubel, Miljøstyrelsen og Per Winter Christensen, Danmarks Rederi-forening. Vejledning og assistance vedrørende myndighedsområder og regelgrundlag, er givet af Hans-Jørgen Jensen, Søfartsstyrelsen, Flemming Kjeldsen, Lloyds Register og Jesper Aagesen, Lloyds Register. 4 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

5 Konklusion og sammenfatning Ønsket om at implementere en transport infrastruktur som energimæssigt tilgodeser miljøet bedst muligt, og samtidigt bygger bro til fremtidens brug af grøn bæredygtige energi i form af biogas, så er drift på flydende naturgas (LNG) en brugbar og mulig løsning til bl.a. færgedrift. På trods af, at LNG er et fossilt brændstof skal man ikke underkende den betydelige miljømæssige positive effekt dette giver, når man sammenligner det nuværende alternativ, som er drift på dieselolie (MGO). Ved omlægning til drift på LNG reduceres udslippet af kvælstofilter NOx med 80 %, svovl forbindelser SOx med 100 %, og partikeludslippet (PM) med %. Dertil kommer ligeledes en CO2 reduktion på ca. 20 %. Forsyningssikkerheden globalt af LNG og andre naturgasser som Shale gas mv. synes meget høj med de stigende forekomster som der globalt er registreret de seneste år, og som til stadighed afdækkes. Disse forhold sammenholdt med at LNG leveres af et bredt antal aktører ud over de etablerede olieselskaber, kan betyde at der vil ske et brud på prisafhængigheden mellem olie og LNG, således at der over tid, kan ske et relativt fald i LNG priser, i forhold til olie. Nærværende rapport undersøger muligheden for om en omlægning til drift på LNG af de danske færger M/F Langeland og M/F Lolland, som besejler Spodsbjerg Tårs ruten mellem Langeland og Lolland. Færgerne drives i dag på konventionel diesel (MGO), og det er undersøgt, om det teknisk og økonomisk er muligt at gennemføre en omlægning til drift på LNG. Til brug for analysen er der gennemført en fuld projektering af installationen ombord, hvor alle nu kendte driftsmæssige forhold er indarbejdet, og disse er diskuteret med myndigheder og klassifikationsselskab. Afslutningsvis er der indhentet tilbud fra komponent-leverandører og værfter, således at de økonomiske beregninger bliver baseret på et så realistisk grundlag, som muligt. Af denne rapport fremgår det, at der med de tekniske erfaringer som siden år 2000 er indhøstet i skandinavisk færgefart sammenholdt med nyeste hybridløsninger ved brug af batterier, kan skabes en implementerbar løsning, som energiteknisk er % bedre end den nuværende, og samtidigt er drevet på LNG. Økonomisk kræver omstillingen til LNG drift store investeringer, bl.a. til indkøb af LNG motorer, LNG tank og ikke mindst ombygning af færgerne. Den samlede investering som medgår til ombygning af de to færger andrager kr Beregningerne viser, at med indregning af omkostningerne til ombygningen af færgerne og den forbedrede energitekniske hybridløsning, vil det med den nuværende prisforskel mellem diesel (MGO) og LNG betyde; en nutidsværdi (NPV) på kr baseret på en forventet levetid på 25 år. For at opnå en NPV på kr. 0,- over levetiden på de 25 år, kræves et kapitaltilskud til projektet modsvarende kr. 60,- mio. Skal det være økonomisk muligt at kunne drive LNG færger, og ikke mindst ombygge eksisterende færger til drift på LNG i fremtiden, kræver dette en vilje og engagement fra rederierne, energileverandører og ikke mindst fra politisk side. Det bør tilskyndes, at den geografiske tilgængelighed til LNG bliver forbedret i forhold til i dag. Den fastlåste situation med ingen LNG aftager = ingen LNG leverandør og omvendt, er en stor barrierer for udbredelse af LNG til brug for transport infrastruktur. Så snart denne forhindring brydes, vil der over tid komme flere aftagere og leverandører i markedet til gavn for konkurrencen og forsyningssikkerheden. For at fremme udbredelsen i brug af LNG til transport infrastruktur, bør det Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 5

6 ligeledes overvejes, om der kan gives tilskud til operatører, som derigennem får mulighed for at omlægge driften fra diesel til LNG, - til gavn for miljøet. 6 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

7 1. Indledning 1.1 Baggrund Muligheden for at anvende flydende naturgas (UK: Liquified Natural Gas ( LNG )) som brændstof i danske færger i stedet for dieselolie (UK: Marine Gas Oil ( MGO )) har været diskuteret og debatteret i en årrække. LNG som færgebrændstof har siden år 2000 været anvendt i Norge i den lokale færgefart. Frem til i dag har man gode erfaringer med både drift af færgerne samt sikkerheden omkring brug og håndtering af LNG i færgerne. Siden opstarten i år 2000 har Sjøfartsdirektoratet i Norge løbende fulgt og registreret driftshændelser i færgerne, og følgende kan opsummeres (Lasse Karlsen, Technical Director Norwegian Maritime Authority: LNG Shipping Fuel The Future ): Følgende hændelser er registreret i skibene: Ingen registrerede ulykker Enkelte tilbageslag i LNG motorens gassystem. To gange elektrisk black out på grund af sikkerheds shut down af gassystem. Følgende hændelser er registreret på land i forbindelse med bunkring: Ingen registrerede ulykker. Et tilfælde af mindre spild fra ventil på tankbil. Et tilfælde af spild ved defekt bunkerslange på land. Hertil skal det nævnes, at der i de første 12 år med LNG drift af færger i Norge, er udført mere end operationer med tømning og fyldning af LNG tankbiler og udover ovenstående, er der sket to hændelser hvor tankbiler er involveret i trafikuheld uden at dette har medført spild eller lækager af LNG. I Norge kan den meget udbredte tilgang til brugen af LNG i den maritime kyst- og færgefart særligt tilskrives den norske NOX fond. NOX fonden er en selvejende institution hvis formål er at reducere udslip af NOX, hvor indtægterne til fonden kommer fra den norske industri som NOX afgifter. NOX fonden støtter med indtil 80 % af projektomkostningerne eller maksimalt NOK 350,-/kg NOX som bliver bortreduceret. Fonden støtter nye og ombygningsprojekter af skibe hvori der anvendes LNG som fremtidigt brændstof. I Sverige idriftsatte Viking Line i april 2013 en ny passagerfærge M/S Viking Grace mellem Stockholm og Turku, og i juli 2013 planlægger Fjord Line at idriftsætte den første af to nybyggede LNG færger mellem Hirtshals og Norge. I Danmark har man af forskellige grunde været mere tilbageholdende med at igangsætte tiltag til LNG drevne indenrigsfærger. Der har været igangsat og gennemført flere undersøgelser, som stort set alle konkluderede, at det vil være en god idé at anvende LNG som drivmiddel for den Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 7

8 indenlandske færgefart, særligt under hensyn til miljø, men også i en forventning til en stabil prisudvikling af brændstoffet i fremtiden. Prisudviklingen på LNG har vist sig at være mere stabil sammenlignet med MGO, der varierer voldsomt over tid og har en støt stigende tendens. Det kan naturligvis undre, at med den store interesse for alternativ, miljøvenligt brændstof i danske maritime kredse, at de konkrete projekter hidtil har ladet vente på sig. Samsø Kommune har i foråret 2013 kontraheret en LNG drevet dobbeltender færge i Polen, som skal indsættes på overfarten mellem Hou og Sælvig den 1. oktober Danske Færger A/S har siden 2010, da beslutningen om at bygge nye færger til færgeoverfarten Spodsbjerg Tårs blev taget, haft en ambition om, at disse færger skulle kunne sejle på LNG. Besejlingen af overfarten sker på grundlag af en 6-årig kontrakt med A/S Storebælt, der yder et årligt driftsstilskud til besejlingen. Ruten er omfattet af Storebæltsforliget. De nye færger, som blev leveret og sat i drift i første halvår af 2012, er i forhold til indretning og stålkonstruktion forberedt til at kunne blive ombygget til LNG-drift. I færgernes byggespecifikation og gennem byggefasen på værftet, er der løbende blevet taget bedst mulig hensyn til en mulig kommende konvertering til LNG drift. Grunden til at LNG løsningen imidlertid blev fravalgt i nybygningsfasen, skyldes tre problemstillinger, som rederiet formentlig ikke er ene om at erkende: 1. Der var og er intet marked for flydende naturgas i Danmark. Det er populært sagt en ægget og hønen situation, idet der ikke findes vilje fra leverandører til at bygge LNG terminaler i Danmark før der er industrielle aftagere, og der kommer ingen maritime aftagere før der er LNG terminaler eller tilgængelig LNG logistik. 2. Det er kapitalmæssigt dyrt at vælge en LNG løsning sammenlignet med en konventionel MGO løsning, og der findes ikke i Danmark som i Norge, en NOx fond som præmierer miljømæssige optimale løsninger. 3. Der var i 2010 kun ganske få mindre LNG motorer (<1000 kw) på markedet og ingen der var godkendt af klassifikationsselskaberne til maritim anvendelse i danske skibe. Af ovennævnte årsager blev det besluttet at færgerne skulle bygges til drift på MGO. Efterfølgende er der så arbejdet på, at finde løsninger på de ovennævnte problemstillinger, der kunne gøre en ombygning af færgerne til LNG drift mulig. Europa kommissionen udsendte 24. januar 2013 forslag til Europa Parlamentet om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2013:0018:fin:da:pdf) hvori LNG indgår i begrundelsen som et af de vigtigste alternative brændstoffer, og som samtidig er et attraktivt brændstof i forhold til emissioner. Dette forslag er stillet til at understøtte Europa 2020 strategien i, at udvikle bæredygtig strategi for alternative brændstoffer. I forslagets artikel 6 nævnes bl.a., at medlemsstaterne skal sikre at der etableres offentligt tilgængelige LNG tankstationer til søtransport senest 31. december 2020, samt at der skal finde en standardisering af tekniske specifikationer sted senest 31. december Dette forhold, at EU nu aktivt tager initiativer til at fremme brugen af alternativer, kan betyde at en løsning på en LNG infrastruktur til transport-sektoren er på vej. 8 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

9 1.2 Formål. Nærværende projekt har til formål at tilvejebringe den fornødne analyse og dokumentation for at kunne belyse muligheden for at ombygge færgerne M/F Lolland og M/F Langeland til et nyt LNG fremdrivningssystem. Fremdrivningssystemet kan udbygges enten med tre LNG gas motorer eller alternativt med en batteriløsning (hybrid), som således skal tilsikre at alle LNG motorer kører på en optimal driftsmæssig last. Den tekniske dokumentation skal hertil klarlægge alle større tekniske udfordringer og spørgsmål, som skal afdækkes før en ombygning kan finde sted. Projektet skal ligeledes gøre det muligt at fastsætte en pris og beregne driftsprofilen for fremdrivningssystemet, således at de miljømæssige fordele ved et sådan nyt anlæg kan dokumenteres. Endeligt skal projektet afdække investeringens nutidsværdi over en periode på 25 år, ved en givet omkostning til indkøb af LNG. Projektet har således til formål, at kunne præsentere et LNG koncept som vil kunne kopieres af andre interesserede indenfor dansk færge- og kystfart. Den endelige beslutning om udvikling af dette nye LNG fremdrivningssystem vil afhænge af forholdet mellem de dokumenterede kapitalomkostninger og fordelene ved den bedre miljøprofil og de forventede lavere fremtidige brændstofomkostninger ved at bruge LNG frem for MGO. 1.3 Forventede miljømæssige effekter. Anvendelsen af LNG frem for MGO giver betydelig reduktion af emissionerne reduktioner til niveauer som ligger langt under de krav, der fremover stilles med henblik på at reducere udledninger af SOx, NOx og partikler (jf. ECA-reglerne). Generelt kan forventes følgende reduktioner: CO2 SOx NOx Partikler Reduktion: 20 % 100 % 80 % % TABEL 1: FORVENTET MILJØMÆSSIG EFFEKT VED SKIFT FRA MGO TIL LNG. De LNG motorer, som udbydes kommercielt i dag, kan i øvrigt uden omstilling anvende en fremtidig produktion af flydende biogas (UK: Liquified Bio Gas ( LBG )), når en sådan produktion bliver tilstrækkelig stor og kvalitetsmæssig sikret. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 9

10 FIGUR 1 BEREGNET REDUKTION AF EMISSIONER VED OMSTILLING TIL LNG DRIFT (WÄRTSILA). I ovenstående figur 1 fremgår de beregnede reduktioner af emissioner ved omstilling fra projektets nuværende motorkonfiguration (3xCAT C32 ACERT) med MGO som brændstof, til to alternative motor-konfigurationer til LNG drift enten hvor der anvendes 3 stk. LNG motorer (3x6L20DF), alternativt en hybridløsning med 2 stk. LNG motorer + batterier (2x6L20DF+Battery). På figuren fremgår det, at det beregnede CO2 udslip reduceres med godt 30 % og udledning af svovl (SOx) bortreduceres helt, da LNG stort set ikke indeholder svovl. Partikler (PM) reduceres med 80 % og årsagen til, at partiklerne ikke er bortreduceret 100 % er, at der stadig forbrændes en begrænset mængde MGO (1%) som pilot brændstof i denne type Dual Fuel motor. Den samlede beregnede NOx reduktion i hybridløsningen er ca. 70 % i forhold til den nuværende motorkonfiguration. Det fremgår også af ovenstående figur, at hybridløsningen har en marginal ringere NOx reduktion end motor-konfigurationen med 3 Dual Fuel LNG motorer alene (3x6L20DF). Årsagen til dette er, at i den valgte motorkonfiguration kører motorerne kontinuerligt ved højere belastning, hvilket medfører højere NOx udslip. De til projektet valgte motorer opfylder de kommende IMO Tier III krav. På nedenstående figur fremgår NOx forbedringen skematisk i forhold til de nuværende motorer som opfylder IMO Tier II emissionskravene. 10 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

11 FIGUR 2 EMISSIONSKURVER FOR IMO KLASSIFIKATIONER (KILDE: MARINTEK) Metan udslip (CH4), dvs. udledning af uforbrændt metan ved brug af 4 takt dual fuel motorer har tidligere udgjort et betydeligt miljøproblem, idet metan har en negativ miljømæssig effekt som er ca gange værre end CO2. Særligt ældre LNG dual fuel motorer havde ret høje udslip af uforbrændt metan, dette primært som følge af uhensigtsmæssige designs af motorernes forbrændingskammer. Marintek i Norge lavede i 2010 (rapport file code: MT22 A10-199) en lang række undersøgelser af forskellige typer af LNG motorer, med henblik på at kortlægge emissionerne fra motorerne. Af nedenstående tabel fremgår målinger fra en motor af typen Lean Burn (ren LNG brændstof): Lean burn engines E2 cycle, specific fuel comsumption: kj/kwh Load 25 % 50 % 75 % 100 % Methane emissions [g CH₄ /kwh] , Methane emissions [kg CH₄ /ton LNG] TABEL 2 METAN EMISSIONER LEAN BURN MOTORER (KILDE: MARINTEK) Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 11

12 - og målinger fra en motor af typen Dual Fuel (MGO og LNG brændstof): Dual fuel engine E2 cycle, specific fuel comsumption: 8048 kj/kwh Load 25% 50% 75% 100% Methane emissions [g CH₄ /kwh] Methane emissions [kg CH₄ /ton LNG] TABEL 3 METAN EMISSIONER DUAL FUEL MOTORER (KILDE: MARINTEK) Af tabellerne fremgår det tydeligt for begge motortyper, at metan udslippet reduceres betydeligt med stigende belastning af motorerne, hvorfor man skal tilsikre at motorerne kører ved kontinuerlig høj belastning for at opnå mindst mulig miljøbelastning. Hvad der også fremgår af tabellerne er, at Lean Burn motoren som er optimeret til gasdrift, samtidig har det laveste metan udslip. Udviklingen på dette område, er gået stærkt de seneste år, og moderne Dual Fuel motorer, som dem der anvendes i nærværende projekt (Wärtsila W6L20DF), har metan udslip ved fuld belastning på ca. 6 gram pr. kwh. I nedenstående figur ækvivaleres det beregnede metan udslip til CO2 i samme opstilling som tidligere, og dermed vil den samlede CO2 belastning reduceres med 20 % i forhold til udslippet fra den nuværende motor-konfiguration: FIGUR 3 METAN ÆKVIVALERET TIL CO2 (WÄRTSILA) 12 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

13 1.4 Miljømæssige sidegevinster ved drift på LNG. Af miljømæssige sidegevinster ved omstilling fra drift på MGO til drift på LNG kan nævnes følgende: a) Vedligeholdelsesterminer (driftstimer) på LNG motorerne er betydeligt længere end nuværende MGO motorer, da motorernes indre dele forurenes mindre med restpartikler fra brændstoffet. b) Brugt smøreolie fra skibets motorer reduceres med op til 50 %, da smøreolien forventes at kunne køre længere (flere driftstimer) ved drift på LNG, da forureningen af smøreolien med uforbrændte kulstofpartikler og andre restprodukter fra motorens forbrænding næsten er bortreduceret. c) Mulighed for udeladelse af centrifuger til rensning af olie brændstof. Herfra bortreduceres produktion af olieholdig slam samt energi til at drive centrifuger og tilhørende pumpesystemer samt tankopvarmning, d) Olieholdigt spildevand fra rendestene i skibets maskinrum reduceres betydeligt, grundet den begrænsede håndtering og tilstedeværelse af smøreolie og olie-brændstof. e) Kuldebehov til skibets air condition anlæg og andre kølebehov ombord, kan dækkes ved forgasningsenergi af LNG i systemets coolbox. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 13

14 2. LNG forsyning 2.1 LNG udbud og efterspørgsel Det Internationale Energi Agentur (IEA) forudser at den globale efterspørgsel på LNG vil vokse i verdens samlede energimix over de kommende år, med en andel på 21 % i 2010 til 25 % i 2035, og samtidig være det eneste fossile brændstof som vokser i efterspørgsel (International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, oktober 2012). Særligt er det Japan, Korea og Taiwan som traditionelt er de store aftagere af LNG grundet omfattende tung industri, og samtidig er det lande som ikke er rige på egne energireserver. Hertil kommer nye fremtidige storaftagere såsom Kina og Indien, som må forventes at supplere deres nuværende energianvendelse af kul og olie, med LNG. Den stigende globale efterspørgsel på LNG modvejes af eksisterende og nye LNG reserver. Nye produktionsmetoder i eksisterende forekomster sammenholdt med afdækning af nye og ikke ubetydelige forekomster ved Australien, Qatar og Østafrika (Mozambique og Tanzania) formodes at dække den globale efterspørgsel af LNG langt ind i fremtiden. FIGUR 4 GLOBAL LNG KAPACITET OG EFTERSPØRGSEL Til de globale reserver af LNG kommer de øvrige forekomster af naturgasarter ( Unconventional Gas Ressources ) som kan anvendes til brændstof. Disse gastyper består bl.a. af Shale Gas, Tight Gas og Coal Bed Gas, som på lignende vis med LNG, har udvinding af disse gastyper gennemgået en rivende udvikling og nye forekomster er afdækket, således at det må forventes, at de allerede kendte forekomster kan dække efterspørgslen af disse gastyper de næste 200 år (The Economist, Special Report: An Unconventional Bonanza, 14 july 2012). Det Internationale Energi Agentur (IEA) forventer, at denne gruppe af naturgasser vil dække 25 % af den globale naturgas efterspørgsel i 2035, hvor den i dag dækker 8 % (International Energy Agency, Golden Rules for a Golden Age of Gas, June 2012). 14 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

15 2.2 Prisudvikling for LNG Historisk har LNG prisen været koblet til prisen på olie, og nærmere bestemt til destillater f.eks. Gasolie (MGO) med en lav svovlprocent. Det forventes at LNG, efterhånden som det globale energi marked ekspanderer og produktet finder større anvendelse i industrien, vil skabe sit eget marked baseret på udbud og efterspørgsel. Prissætningen på LNG kan derfor i stigende grad forventes at frigøre sig fra tilknytningen til olieprisen, og vil derfor i fremtiden basere sig mere på lokalt spot og hub-baseret prissætninger. For de fleste rederier og industrier der overvejer at skifte til LNG drift vil den fremtidige prisudvikling af LNG være af afgørende betydning og specielt vil den være interessant i forhold til den forventede prisudvikling for diesel (MGO). Med udgangspunkt i dagens (juni 2013) priser, og markedets forventninger til udviklingen i den globale efterspørgsel og priser, kan følgende prissammen-ligning udarbejdes: Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year 2017 Year 2018 ICE MGO $/ton Logistik Total MGO $/ton Total MGO EUR/MWh (LCV*) 65,6 66,8 68,2 69,7 71,4 NBP LNG Produktpris 29,7 29,1 28,3 27,9 27,4 Logistik 33 33,7 34,3 35,1 35,7 Total LNG EUR/MWh (LCV*) 62,6 62,7 62,6 62,9 63,1 TABEL 4 BEREGNET MED UDGANGSPUNKT I LCV LOWEST CALORIFIC VALUE Som det fremgår af ovenstående tabel, så forventes der en forskydning i pris over tid mellem diesel olie og LNG på næsten 10 % til LNG s fordel allerede fra Der noteres, at der for LNG er en faldende pris over tid, og det er en typisk prisudvikling for sådanne produkter når der tales terminskontrakter. Stigningen der er tale om for leveringsomkostninger er blot den almindelige forventning til prisudviklingen for transport, lønninger etc. Kilde: the Societe Generale Class Asset Research May 21 st, 2013 Long term price forecast vs. forward prices Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 15

16 Prisen på LNG i det nordeuropæiske område fastsættes med basis i flere noteringer på markedet. Det kan være: - ICIS Heren Report - - National Balancing Point (NBP) - - Title Transfer Facility, TTF - Prisdannelsen for LNG er lidt forskellig fra prisdannelsen på olieprodukterne såsom MGO og HFO (Heavy Fuel Oil), som der i dag anvendes. Prisen på olieprodukterne fastsættes i det nordeuropæiske område med basis i noteringerne for Rotterdam (NWE, North West Europe) og disse noteringer udviser den pris der reelt er handlet til for den pågældende vare. Den pris der noteres er for olien leveret på stedet inklusiv samtlige omkostninger. For vores områder tilkommer leveringsomkostninger til de enkelte havne. Som det fremgår af nedenstående illustration er produktprisen (blå) en meget stor andel af den endelige pris på olien. Resten (rød) er leveringsomkostninger til de enkelte aftagere. For LNG forholder det sig således at noteringerne er prisen som den fremstår ved levering til de såkaldte hubs, eller knudepunkter. Dette vil typisk være større terminaler. Dertil kommer logistik vederlag som betaling for omkostninger til oplagring, nedkøling, administration, overhead og transport. Disse omkostninger (rød) vil ofte udgøre en lige så stor del af den total pris som prisen på selve produktnoteringen (blå) Olie Gas FIGUR 5 PRODUKTPRISSÆTNING MGO OG LNG Der er på nuværende tidspunkt i Europa cirka 35 skibe der sejler på LNG, dette forventes ved årets udgang 2013, at stige til 50 skibe. DNV (Det Norske Veritas) forventer at antallet af skibe drevet på LNG, vil ligge på omkring ca i år De fleste af disse vil sejle i Europa. Denne øgede tonnage vil dog ikke betyde en øget efterspørgsel på LNG, som vil have indflydelse på markedsprisen af LNG. Mængderne som i denne sammenhæng efterspørges er relative beskedne, og vil ikke drive prisen på LNG. Det vil imidlertid betyde, i takt med at der kommer flere skibe som forbruger LNG, og der kommer flere aftagere af LNG, vil der blive en større aktivitet og et behov for flere terminaler. Dette vil igen, 16 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

17 sammenholdt med at leverandørerne får udnyttet deres faciliteter bedre, kunne reducere logistikomkostningerne. 2.3 Logistik for LNG på LangelandsFærgen LNG produktet lastes fra en terminal til en tankvogn i Hamburg og køres i mængder på 17 tons med tankbil til Spodsbjerg og Tårs, hvor der losses direkte fra tankbil ind i skibenes LNG tank. Losningen fra lastbilen foregår ved at gassen, på grund af forskel i trykket mellem tankvogn og skibets tank, flyder over i skibets tank gennem en slange med en specielt udviklet kobling. BILLEDE 1 BUNKRING TANKBIL TIL SKIB Beregningerne viser, at der som udgangspunkt skal anvendes ton LNG om året eller cirka 200 lastbilleverancer, med bunkring ca. hver tredje dag. Bunkringen, som med den nuværende teknologi tager ca minutter, kan ikke finde sted i den daglige drift, da havneopholdet maksimalt er 15 minutter. Derfor skal bunkring finde sted om natten og efter oplægning, hvor færgerne ligger stille 6 timer. Alternativt til en løsning med leverance af LNG direkte fra tankbil til skib er, at etablere en stationær tank i land hvorfra færgerne kan bunkre efter behov. Ligeledes kan LNG leverandøren levere gassen frit på døgnet og i ugen, efter egen planlægning. Ved denne løsning kan både operatør og leverandør planlægge uafhængigt af hinanden og dermed minimere omkostninger og spildtid. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 17

18 BILLEDE 2 STATIONÆRT TANKANLÆG Omkostningerne til etablering af et stationært tankanlæg til færgerne andrager 30,0 35,0 mio. kr. pr. havn + løbende driftsomkostninger. Dette er en betydelig investering, som udelukkende kan forrentes gennem besparelser i leverandørens distributionsomkostninger. Besparelserne skal begrundes i den ovenstående fleksibilitet som denne løsning repræsenterer. Er havnene hvorfra færgerne sejler lokaliseret i et område med større havne-installationer som kan modtage LNG tankbåde, og der kan modtages og losses LNG direkte fra et LNG tankskib, ville dette også være en mulighed for at nedbringe omkostningerne til indkøb af LNG og dermed forrente investeringen af det stationære tankanlæg. En fremtidig mulighed for forrentning af en stationær tankinstallation er, at etablere en LNG/CNG tankstation til CNG drevne busser, lastbiler og biler. Lignende tankstationer er udbredt i Skandinavien og dele af Europa og er ligeledes en del af tidligere nævnte Europa Kommissionens forslag til Europa Parlamentet om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer. Dette kræver dog en udbredt efterspørgsel af CNG, hvilket ikke er til stede pt. 18 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

19 BILLEDE 3 LNG/CNG TANKSTATION (LIQUILINE) En anden mulighed for at etablere et mobilt og samtidigt fleksibelt forsyningsnetværk, er anvendelsen af et system bestående af et antal tank-trailere, som LNG leverandøren opererer og samtidigt løbende tilsikrer, at der til stadighed er fyldte tank-trailere til rådighed ved kunderne, hvor der skal bruges LNG. LNG kunderne kan i denne sammenhæng være både industri, færger og landtransport kunder, som har et løbende behov for at få leveret LNG, men som er geografisk decentralt placeret i landet. Trailerne indgår i et logistisk forsyningsnetværk drevet af LNG leverandøren, hvor LNG kunderne løbende modtager fyldte tank-trailere efter behov og de tomme tanke-trailere afhentes i takt med at de tømmes og logistikken tillader dette. Denne løsning er fleksibel i forhold til kunde og leverandør og vil blive mere og mere økonomisk rentabel i takt med at flere kunder tilslutter sig forsyningsnetværket. Når der i fremtiden etableres et LNG hub i Danmark, vil transport-omkostningerne straks forbedre økonomien i projektet. 2.4 LNG forsyningsaftaler Der vil blive indgået forsynings- og prisaftale med en leverandør med en indbygget forsyningssikkerhed. Prisen vil bestå af en variabel del (den daglige prisnotering) og en fast del (logistik omkostninger). Den variable del vil være et gennemsnit af noteringer over en måned, og den faste del et fast beløb per kubikmeter. Aftalerne vil typisk blive indgået for en periode med et udløb svarende til udløbet af besejlingsaftalen, men med en gensidig mulighed for opsigelse med et vist varsel, typisk tre måneder. I den nuværende fase, hvor LNG markedet opbygges, vil det ikke være klogt at være forpligtet til store logistik omkostninger. Dette særligt hvis en alternativ leverandør opretter en terminal i nærområdet og der kan indgåes mere attraktive aftaler derfra. Det er blevet besluttet i forbindelse med dette projekt, at arbejde med Bomin/Linde LNG som leverandør. Dette er et tysk selskab som er 50/50 ejet af Marquard & Bahl og Linde. Marquard & Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 19

20 Bahl er ejere af Bominflot Bunkering, Oiltanking, Skytanking, benzinselskabet OIL og flere andre industrier. Linde er blandt andet ejer af AGA og har gennem mere end 100 år leveret industrielle gasser. Selskabet har opført og driver LNG terminalen i Nynäshamn ved Stockholm og leverer dagligt LNG til Viking Grace med verdens første LNG lægter, Seagas. Selskabet har en LNG terminal i Hamburg, hvorfra der kan leveres LNG til LangelandsFærgen, og opfører i løbet af 2013/14 nye terminaler i Rotterdam og Bremen. En anden mulig leverandør er Skangass som har leverancerne af LNG til Fjord Line i Norge og Hirtshals. Rederiet har tidligere været i kontakt og dialog med Gasnor (Shell), men interessen i at levere LNG til færgerne har ikke været til stede. På nuværende tidspunkt er der enkelte andre leverandører som undersøger muligheden for at kunne blive aktører i dette marked. 20 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

21 3. Valg af teknologi 3.1 Driftsprofil På Spodsbjerg Tårs er der timedrift i 18 timer af døgnet det meste af året. Dette betyder at færgerne sejler hver mellem 16 og 18 gange i døgnet alle 365 dage om året. Færgerne er bygget med fire azimut propellere, der drives dieselelektrisk, og der er to maskinrum med 5 uafhængige 850 kw dieselgeneratorer, hvilket medfører at normal drift uden problemer kan opretholdes, selvom der skulle opstå tekniske problemer med en propel eller en generator. Ved udarbejdelse af en sejladsprofil for overfarten, hvor alle energibehov afdækkes minut for minut, kan den optimale motorkonfiguration kortlægges. Overfarten Spodsbjerg Tårs har som mange andre danske færgeruter en meget varieret vanddybde. På en stor del af overfarten skal der derfor sejles på meget lavt vand med nedsat hastighed og motorbelastning. For en normal tur i stille vejr og ved normal vandstand ser sejladsprofilen ud som vist nedenfor. I modvind og især lavvande kan tallene ændre sig meget. Manøvre Varighed (minutter) Belastning (kw) Fortøjet (losning og lastning): Afsejling fra havn: Acceleration: Dybt vand: Lavt vand: Lavt vand: Anduvning af havn: I alt 60 TABEL 5 SEJLADSPROFIL SPODSBJERG - TÅRS Både forbrug og emissioner forværres dramatisk når fremdrivningsmotorerne ikke kører på deres optimale belastning, og dette forhold gælder især for LNG motorer. På en enkelt tur sejles der derfor med hhv. 1, 2 og 3 motorer alt afhængig af belastningsprofilen som fremgår af ovennævnte skema. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 21

22 Dette er også årsagen til at motorerne ikke skal være større end de ca. 850 kw, således at den til farvandet nødvendige fleksibilitet opnås. For yderligere at kunne optimere forbruget, og især emissionerne indgår en LNG motor/batteriløsning (hybrid) sammen med en ren LNG motorløsning i nærværende rapport. Denne løsning går ud på at 1 eller 2 LNG motorer konstant kører på optimal belastning. Alt afhængig af den nødvendige belastningsprofil enten oplades eller aflades batterierne, og supplerer med energi til at drive færgen. Dette vil give en optimal driftsprofil med meget lave emissioner og et meget lavt forbrug til følge. For de norske færgeruter og skibsfart i almindelighed gælder, at ruterne besejles kontinuerligt på dybt vand. Ved sejlads på dybt vand vil sejladsprofilen ikke variere i samme grad som sejlads på lægt (lavt) vand, eller ruter med varierende vanddybder. Dette betyder, at disse færger kan udstyres med færre og større motorer svarende til forbruget ved normal servicefart. Danske og norske færger har derfor meget forskellige udfordringer i forhold til sejladsprofilen. 3.2 Motor/batteriløsning I efteråret 2012 blev der foretaget en forundersøgelse angående hvilken motorkonfiguration, som var den bedst egnede. Kriterierne for undersøgelsen var at finde producenter, som kunne levere motorer af den rigtige størrelse, som både passede til det elektriske system ombord samt fysisk kunne være ombord, og opfylde kravet til belastningsprofilen, som sejladsprofilen kræver, samt opnå den nødvendige driftsikkerhed. Forskellige producenter blev undersøgt, og det viste sig, at der kun var én producent som havde motorer, der opfyldte alle kravene. Det var Wärtsilä i Finland som producerer dual fuel motorer, dvs. at motorerne kan enten køre på MGO eller LNG. Der var forskellige løsninger som blev analyseret, følgende løsninger blev der set på. 1. To motorer på ca kw. 2. Tre motorer på 850 kw (3x6L20DF). 3. Hybridløsning bestående af to motorer på 850 kw supporteret af ca. 500 kwh batteri enhed (2x6L20DF+Battery). Løsning nummer 1 kan ikke opfylde kriterierne til operationsprofilen, hertil vil løsningen også indebære en omfattende ombygning af det elektriske anlæg i færgerne. Løsning nummer 2 og 3 kan anvendes og opfylder alle kriterier vedrørende sejladsprofil, driftssikkerhed og fysiske begrænsninger i skibet. 22 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

23 FIGUR 5 ENERGITEKNISK VIRKNINGSGRAD (WÄRTSILA) I ovenstående diagram fremgår de beregnede totale virkningsgrader afhængig af valgte motor konfiguration. Hybridløsningen (2x6L20DF+Battery) viser sig at være den markante bedste løsning ca. 12 % bedre energiteknisk end motorkonfigurationen som skibet er udrustet med i dag (3xCAT C32 ACERT). I det følgende arbejdes der derfor videre med denne konfiguration. Ved hybrid drift med batterier som support til fremdrivningen, vil sejladsprofilen se ud som vist på grafen nedenunder. Her er der 4 situationer som er specielt interessante, og som grafen viser, er generatorerne altid højt belastede. 1. Havneophold: Her vil kun én generator være kørende hvor hovedforbruget går til opladning af batteri og hvor resten går til hotelenergi og anden drift. 2. Afgang fra Spodsbjerg: Nogle minutter efter afgang skal der startes en generator mere, batteriet leverer energi til acceleration samt variabel forekommende belastning. 3. Sejlads på dybt vand: Her er de to generatorer højt belastede og resten af energibehovet bliver leveret af batterierne. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 23

24 4. Sejlads på lavt vand i renden til Tårs: Her er der varieret vanddybde, hvor belastningen varierer, og på et tidspunkt kan en af generatorerne slukkes, hvor der bliver sejlet i renden samt manøvreret med energi fra en generator og batterierne. FIGUR 6 SEJLADSPROFIL VED SEJLADS FRA SPODSBJERG TIL TÅRS MED HYBRIDDRIFT 24 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

25 4. Ombygning 4.1 Skibets indretning med tankrum og maskinrum Begge færger er, som tidligere nævnt, allerede på konstruktionstidspunktet forberedt for, at kunne ombygges til LNG drift. Der er reserveret et separat rum midtskibs, mellem de to maskinrum, til en LNG bunker tank. I det ene maskinrum udskiftes de dieselelektriske generatoranlæg med LNG drevne generatorer. Nedenstående ses arrangementtegning af maskinrummene. Maskinrummet til venstre på tegningen bliver ombygget til et maskinrum for LNG motorer, hvor maskinrummet til højre bibeholdes som i dag til drift med MGO motorer. Den fremtidige drift vil herefter kunne udføres alene med LNG motorer fra det ene maskinrum, men samtidig med mulighed for at kunne supplere, eller erstatte driften med de MGO motorer fra det andet maskinrum. Dette kunne være i tilfældet af, at en eller flere af LNG motorerne er ude af drift, grundet vedligehold, problemer med LNG leverancer eller andet. BILLEDE 4 OVERSIGTSTEGNING SOM VISER DE TO MASKINRUM MED LNG TANK RUM I MIDTEN Den påtænkte LNG gas tank bliver på ca. 40 kubikmeter svarende til leverance fra en normal tankbil hver anden til hver tredje dag. Selve ombygningen omfatter indbygning af en LNG bunker tank med tilhørende udrustning og hjælpesystemer, udskiftning af de tre MGO motorer med to LNG motorer - inklusive alle nødvendige hjælpesystemer til motorerne og generatorer, ombygning af maskinrumsventilation, batteri pakke, elektriske og automatik systemer. Endvidere skal der af sikkerhedsmæssige årsager opsættes udluftningsmast højt oppe i skibet, således at der kan ske sikker udluftning af gas, i tilfælde af uheld eller lækage på systemerne ombord. Ved bunkring af LNG vil dette ske fra en tankvogn på kajen, gennem et isoleret dobbelt rør til skibets LNG tank. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 25

26 4.2 Komponentleverandører LNG udrustningen som skal indbygges i skibet, er i dette tilfælde valgt som et komplet system, leveret af Wärtsilä i Finland og inkluderer følgende hovedkomponenter: - To LNG generatoranlæg på ca. 850 kw hver med motor og generator færdigsamlet klar til installation ombord. - LNGPac som er et hjælpesystem, der sørger for fordampning af gassen til motorerne, samt korrekt tryk i LNG tanken - både under bunkring men også under drift. - GVU enheden som forsyner LNG til motorerne med den rigtige mængde gas og ved det rigtige tryk. - Inertgasanlægget som leverer nitrogen, der bliver brugt ved bunkring af LNG, således at det sikres, at der ikke kommer oxygen ind i LNG bunkertanken. - MGO Pilot brændstofsystem som antænder gassen inde i motorernes forbrændingskammer. - Start luftsystem til start af LNG motorerne. Ombygningen af det elektriske system ombord bliver varetaget af den samme leverandør som har leveret og bygget hele den elektriske installationen ombord, da færgerne oprindeligt blev bygget. Det varetages af SAM elektronik fra Tyskland i samarbejde med deres danske leverandører. Den elektriske udrustning vil omfatte følgende ombygning og programmering: - Ombygning af to generatortavler. - Ombygning af generatortavle til batteri drift. - Installation af batteripakken (ca. 500 kwh). - Omprogrammering af automatiksystem. - Omprogrammering af power management system. - Programmering og installering af energi management system. - Installering af elektriske forbindelser til nye og ombyggede systemer. 4.3 Driftssikkerhed Ved en færge operation øst vest i Danmark som Spodsbjerg Tårs, er driftsikkerheden en af de vigtigste succes faktorer. Når nogen ankommer til færgen skal den både sejle og afgå til tiden, således at kunderne kan regne med at færgen sejler altid. I tilfælde af mangelfuld eller dårlig regularitet finder kunderne alternative løsninger, når dette er muligt. Derfor er det vigtigt i udvælgelsen af leverandører, udstyr samt design af systemer, at der er god driftsikkerhed indbygget, således at færgen sejler altid. Dual fuel motorer som er valgt i denne rapport, giver den mest brændstof fleksible løsning. En dual fuel motor er en firetakts motor, der kører efter diesel princippet, dvs. at brændstoffet antændes ved kompression, men da naturgas ikke kan antændes ved dette princip (kompression), indsprøjtes en lille mængde (ca. 1 %) diesel olie (pilot olie) sammen med gassen, diesel olien antændes ved kompression som så efterfølgende antænder gassen. Dual fuel motorer kan, udover at køre på LNG gas, også køre på diesel, og afgive samme motorydelse. 26 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

27 Motoren kan skifte mellem drift på gas og diesel olie og omvendt, alt sammen hurtigt og gnidningsløst under motorens drift og uden stop. Dette betyder kort fortalt, at der teknisk i motoren er indbygget et komplet system for drift på LNG og et komplet system for drift på MGO. Dual fuel motorer vil grundet deres indretning med to brændstofsystemer og hurtige skift mellem systemerne, være det optimale valg til passagerfærger af hensyn til driftssikkerheden. Ved at introducere en hybrid løsning, med batterier som support til motorerne for at drive færgen, opnås en række fordele: 1. Motorerne kan køre på deres optimale belastningspunkt med det laveste brændstofforbrug per produceret kwh. 2. Når færgen afgår og ankommer til en havn opstår der meget store og hurtige variationer i motorbelastningen, dette medfører stor belastning på motorerne samt dårlig udnyttelse af brændstof med øgede emissioner til følge. For diesel motorernes vedkommende resulterer det mange gange i sort røg. 3. Batterierne vil tage alle belastningsvariationer med reducerede emissioner til følge. 4. Grundet batteriernes evne til at levere effekt, vil der, uanset hvor mange generatorer der er kørende, altid være fuld effekt til rådighed for fremdrivningen. 5. Da der er oplagret energi ombord på færgen er faren for blackout elimineret ved tilfælde af stop af kørende generatorer. 6. Mulighed for at oplagre energi med strøm fra land. Der vil gennem landtilslutning være mulighed for at oplade batterierne under færgens natophold. Færgens maskinanlæg er fra begyndelsen designet med stor driftssikkerhed for øje, hvor færgen har to individuelle maskinrum som i princippet betyder, at hver ende kan operere hver for sig og uafhængigt af hinanden. Dette giver også en fordel hvis færgen skal ombygges til LNG drift. Der kan indrettes et hvidt maskinrum i den ene ende som kører på gas og et sort maskinrum i den anden ende som kører på MGO. Begge maskinrum er redundante for hinanden. I tilfælde af, at den ene gas motor skal overhales, eller der er tekniske problemer, vil den ene af de nuværende diesel motorer tage over og sørge for produktionen af elektricitet. Navigatøren på broen vil ikke mærke en driftsmæssig forskel. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 27

28 BILLEDE 5 UDLÆGNINGEN AF DET AGTERSTE MASKINRUM OMBYGGET MED LNG INSTALLATION 4.4 Sikkerhed ombord ved drift på LNG Da man begyndte at sejle med LNG som brændstof, fandtes der ingen regler eller lovgivning på området, og derfor var der stor opmærksomhed på sikkerheden omkring gasudslip og eksplosionsfare. Branchen så på hvorledes andre industrier håndterede LNG samt lovgivning og regler for transport af LNG. Norge er som tidligere nævnt frontfigur på dette område, og havde den første LNG drevne færge i drift i år I denne sammenhæng blev der udarbejdet et sæt regler for installation af LNG udrustning i skibene samt drift af samme. Disse regelsæt er senere blevet udviklet for at højne sikkerheden, således at de er de samme, eller bedre end skibe som drives af konventionelle diesel olie anlæg. Alt udstyr som skal installeres ombord, eller arbejde som udføres i denne sammenhæng, skal opfylde regler udstedt af IMO, danske myndigheder samt overholde klassifikationsselskabernes krav, - følgende regler skal opfyldes. - Flag myndighed: Søfartsstyrelsens meddelelse D. - IMO: MSC.285(86) INTERIM GUIDELINES ON SAFETY FOR NATURAL GAS- FUELLED ENGINE INSTALLATIONS IN SHIPS - Klasse: Lloyd s Register of Shipping (LRS). - Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) Installationen vil blive udformet i henhold til Inherently Safe Engine Room princippet. 28 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

29 Alle systemer, helt fra flangen ved bunker stationen hvor LNG gassen påfyldes, og til forbrændingskammeret i motoren, er udført efter dobbelt kammer princippet. Udenom LNG bunker tanken, alle rør og alle ventiler samt instrumenter, er der en lukket zone, som bliver løbende mekanisk ventileret, med udtag i ventilationsmasten. Luften i denne zone bliver til stadighed undersøgt for indhold af gas, således at en lækage straks spores. Endvidere er der sensorer både i tank- og maskinrum som tester for indhold af gas i den omgivende luft. I tilfælde af udledning af gas til den lukkede zone, lukker LNG systemet automatisk ned og generatorerne skifter umiddelbart over til drift på MGO. Ventilationsmasten skal installeres højt oppe i skibet, med toppen af masten på sikkert sted uden for sikkerhedszonen, således at udluftning af gas i tilfælde af uheld eller lækage kan ske uden risiko for antændelse. Udluftningen af luften inde i dobbelt kammeret vil også foregå fra mastens top. BILLEDE 6 LNG INSTALLATIONENS HOVEDKOMPONENTER Gassen (naturgas) inde i dobbeltrøret, har et tryk der er lavere end 10 bar typisk 3-5 bar. LNG opbevares typisk ved en temperatur på -162 grader celsius, som er tæt ved gassens kogepunkt ved atmosfæretryk. Derfor er det meget vanskeligt at pumpe LNG grundet risiko for kavitation, og derfor bliver alle flow i systemerne styret ved hjælp af trykforskelle, som styres gennem fordampning af LNG til gas. Af ovenstående systemtegning fremgår det, at fordampning af LNG, gennem det lukkede kredsløb i forbindelse med selve bunker tanken, sænker temperaturen i tanken og dermed trykket i tanken. Fordampning i LNG fordamper til forbrænding af gas i motoren, og øger trykket i tanken og systemet. Skibet bliver inddelt i forskellige sikkerhedszoner og er som følger: Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 29

30 - Zone 0: Bunker tank, rør og udstyr som indeholder gas enten flydende eller fordampet. - Zone 1: Inde i dobbelt barrieren uden om tank, rør og udstyr som indeholder gas enten flydende eller fordampet - Zone 2: Inde i LNG Tank rum - Zone 1: Inde i Bunker stationen under bunkring - Zone 2: Begrænset område omkring Bunker røret under bunkring - Zone 1: Med afstanden 3 m omkring ventilationsmast ved afslutning af rør - Zone 2: Med afstanden 3 + 1,5 = 4,5 m omkring udluftning i ventilations mast BILLEDE 7 SIKKERHEDSZONER I SKIBET 30 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart

31 BILLEDE 8 SIKKERHEDSZONER UDENFOR SKIBET, OG VENTILATIONSMASTEN ENDER UDENFOR SKIBETS SIKKERHEDSZONER. Bunkring af færgerne finder sted i færgelejet, som færgen normalt besejler. Som tidligere beskrevet finder bunkringen sted om natten efter oplægning, og en komplet bunkringsoperation forventes at kunne gennemføres på mindre end en time. Bunkeroperationen udføres af to personer en fra skibets besætning (maskinchef) og tankbilens chauffør. Der følges en på forhånd udarbejdet bunkringsprocedure, som før ibrugtagning godkendes af Søfartsstyrelsen og indgår i skibets sikkerhedsstyringssystem. Skibets besætning som er ombord skal gennemgå en sikkerhedsuddannelse (gaskursus) godkendt af Søfartsstyrelsen. Sikkerhedsforhold og nødvendige godkendelser af tankbil og chauffør vil LNG leverandøren være ansvarlig for. 4.5 Værft og ombygning Selve ombygningen af færgen til LNG drift skal foregå på et ombygningsværft, som har den fornødne kompetence og kapacitet til opgaven, dette for at sikre at ombygningen sker på teknisk bedst mulige vis og er færdiggjort til den aftalte tid. Ombygningens varighed er planlagt til 1 måned pr. færge og ombygningen kan foregå på to måder: Rederiet indgår en ombygningskontrakt direkte med værftet, baseret på en detaljeret ombygningsspecifikation udarbejdet af rederiet selv eller deres rådgivere. Alle større komponenter vil blive indkøbt af rederiet og leveret til værftet for indbygning i skibet. Værftet vil forestå ombygningen iht. ombygningsspecifikationen, og rederiet og deres rådgivere vil løbende føre tilsyn med ombygningen. Før færgen kan afleveres fra værftet i driftsklar stand til rederiet, skal der foretages en række tests af systemer og komponenter, samt færgen skal endeligt godkendes af både klassifikationsselskab og de danske myndigheder. Denne løsning medfører, at rederiet påtager sig en stor del af den tekniske risiko for teknisk funktionalitet af ombygningen, men også en økonomisk risiko ved selv at forestå komponent indkøb og leverance til projektet. Garantiansvarsfordelingen vil ligeledes i mange tilfælde være uklar, og rederiet risikerer at blive kastebold mellem leverandører og ombygningsværftet. Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart 31

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

LNG til Danske Færger A/S

LNG til Danske Færger A/S Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG til Danske Færger A/S Status for færgerne på Langelandsbæltet Maj

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i andet halvår af 2011 en ny færge ind på overfarten til Samsø fra Jyllandssiden. I begyndelsen

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Green LNG Liquefied Bio Natural Gas in Hirtshals Value Chain in Small Scale LNG and Business ideas for the Industry. Gastekniske dage 2017

Green LNG Liquefied Bio Natural Gas in Hirtshals Value Chain in Small Scale LNG and Business ideas for the Industry. Gastekniske dage 2017 Green LNG Liquefied Bio Natural Gas in Hirtshals Value Chain in Small Scale LNG and Business ideas for the Industry HMN Naturgas A/S 29. maj 2017 Slide 1 Agenda 1. Hvor kom fra sidste år 2. Balancering

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Alternativ teknologiudvikling til mindre indenrigsfærger Skibsteknisk Selskab - Maritimt Selskab 10. oktober 2011

Alternativ teknologiudvikling til mindre indenrigsfærger Skibsteknisk Selskab - Maritimt Selskab 10. oktober 2011 Alternativ teknologiudvikling til mindre indenrigsfærger Skibsteknisk Selskab - Maritimt Selskab 10. oktober 2011 Sidste nyt vedr. regler og teknologier (herunder LNG drift) for mindre indenrigsfærger

Læs mere

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2 Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg OSK ref.: 150590 Option 2 - Specifikation 25. aug. 2016 60-1 1 Beskrivelse... 3 2 Komponenter... 4 2.1 Fremdrivningsmotorer:...

Læs mere

Konferencerapport Nordic Biogas Conference 7-9 september 2016

Konferencerapport Nordic Biogas Conference 7-9 september 2016 Konferencerapport Nordic Biogas Conference 7-9 september 2016 Skrevet af: Michael Stie Laugesen, NTU, Danmark Vestre Havnepromenade 5, 4 sal. P.O.Box 1111 DK-9000 Aalborg Danmark Tlf.: +45 99 30 00 30

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Godkendelse af LNG-bunkring

Godkendelse af LNG-bunkring Udkast (16/12-2013) Godkendelse af LNG-bunkring 1 Dette notat er en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark. Forholdene vedrører: Sikkerhed,

Læs mere

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef EOF Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef Gastekniske dage 2011 1 Præsentation af EOF Energi- og olieforum (EOF) - Brancheforening for energi- og

Læs mere

Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet

Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet v/ Michael Vihlmann Jensen, Danske Maritime Emissionskonference 22. november 2011 1 Danske Maritime er en brancheorganisation for dansk forankrede

Læs mere

INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING

INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING HVILKE SYSTEMER EGNER SIG TIL HVAD? Lars Overgaard Faglig Koordinator for Landtransport Transportens Innovationsnetværk Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Maskinmester Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ 1. INDLEDNING Baggrunden for indlægget er 2 projekter udført

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg

Det Energipolitiske Udvalg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 21 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Biobrændstoffer Den 12. oktober 2006 Ole Brinch-Nielsen Administrerende direktør A/S Dansk Shell Agenda Shells erfaringer

Læs mere

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Trafikdage i Aalborg, 28 august 2012 Alternative Drivmidler Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Henrik Duer, COWI 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund Udviklet i

Læs mere

KONTRAKTBILAG A KRAVSPECIFIKATION LEVERING OG INSTALLERING AF BATTERIBANK TIL MF SEJERØFÆ RGEN

KONTRAKTBILAG A KRAVSPECIFIKATION LEVERING OG INSTALLERING AF BATTERIBANK TIL MF SEJERØFÆ RGEN KONTRAKTBILAG A KRAVSPECIFIKATION LEVERING OG INSTALLERING AF BATTERIBANK TIL MF SEJERØFÆ RGEN 31.03.2017 JK 438.009.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Myndighedskrav til batteribank og installationer...3

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Agenda - vi har 3 budskaber i dag Miljølovkrav 2015 - vi har investeret et stort beløb

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 Udkast til Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 I medfør af 1 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening.

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. RASBO/MTH 7. februar 2011 Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Sted: Eigtveds Pakhus; København; fredag den

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 45 5.11.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 27-11-2014 27-01-2015 27-03-2015

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO

Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO Arne Mikkelsen Danmarks Rederiforening De aktuelle forhandlinger i IMO Miljøstyrelsen har netop nævnt Mandatet fra Kyoto

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1)

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1) BEK nr 283 af 27/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-5822 Senere ændringer

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Randers Fjords Færgefart

Randers Fjords Færgefart Randers Fjords Færgefart Teknisk gennemgang og prisoverslag for motorudskiftning, opgradering af fremdrivningssystem, samt forbedring af arbejdsmiljøet på M/F Ragna FORELØBIG Horsens den 04.06.07 A/S JØRGEN

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER Alternative Drivmidler 2011-opdatering Teknisk høring af beregningsværktøj Henrik Duer 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund 2 Udviklet i 2006 Formål: Opnå en vis konsensus om: Samfundsøkonomiske

Læs mere

Emissioner fra skibstrafik i Danmark

Emissioner fra skibstrafik i Danmark Emissioner fra skibstrafik i Danmark Røggasemissioner fra skibsfart, før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab København, 15. november 2006 Morten Winther National Environmental Research Institute Department

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart

Partnerskab for Renere Skibsfart Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2009-2010 Opdateret udgave - 22. oktober 2009 1 Indhold Om Partnerskab for Renere Skibsfart Om Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Nye IMO regler for

Læs mere