STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S"

Transkript

1 STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/ /LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab Gazelle A/S anmeldte den 13. juni 2003 til Konkurrencestyrelsen en forestående stiftelse af joint venturet - Statoil Gazelle A/S - med henblik på en godkendelse i henhold til KL 12 c, stk Parterne har den 2. juli 2003 underskrevet bindende aftaler. Anmeldelsen er herefter foretaget i henhold til KL 12 b, stk Joint venturet vil i udgangspunktet være ejet 70 pct. af Gazelle A/S og 30 pct. af Statoil Danmark. Statoil Danmark har en option på at købe yderligere andele af selskabet. Joint venturet skal fra overdragelsen drives om en selvstændig virksomhed under parternes fælles kontrol. Joint venturet anses for selvstændigt virkende på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark, jf. KL 12a, stk. 2. Der er således tale om en fusion, jf. 12a, stk. 1, nr Naturgas Fyn koncernen omsatte i 2002 for 534 mio kr. i Danmark (hvilket svarer til koncernens omsætning på verdensplan). Statoil koncernen omsatte samme år for godt 243 mia. kr., hvoraf der blev omsat for 6 mia. kr. i Danmark, og 29 mia. kr. i EU. De deltagende virksomheders omsætning ligger således over de i KL 12, stk. 1 nr. 1 fastsatte omsætningskrav. 5. Det nye joint venture skal markedsføre og sælge naturgas og andre energiprodukter til danske naturgaskunder, som fra 1. januar 2004 frit kan vælge naturgasleverandør. Joint venturet overtager Naturgas Fyns kundemasse, som i dag består af ca villakunder og ca erhvervskunder svarende til godt 7 pct. af det danske marked. 6. Joint venturet vil i størst muligt omfang gennem serviceaftaler trække på moderselskabernes kompetencer og ressourcer. Joint venturet vil således anvende begge selskabers kundecentre og Statoils markedsføring og salgsstyrke, mens Naturgas Fyn vil stå for fakturering, tekniske og administrative systemer samt regnskabsfunktionen. 7. Statoil koncernen er blandt de største leverandører af naturgas i Europa. Statoils energiaktiviteter i Danmark er samlet i Statoil A/S, som driver olieraffinaderiet i Kalundborg. Detailsalg af energi varetages af Statoil Detailhandel A/S, som ejes af Statoil detajlhandel Skandinavia a.s (joint venture mellem Statoil ASA og ICA- Ahold AB). Statoil A/S leverer olieprodukter til private villaejere og til en lang række forskellige erhvervskunder. Statoil har også startet salg af elektricitet til industrikunder og salg af træpiller til private og mindre industri. Statoil leverer i dag kun i meget begrænset omfang naturgas til danske kunder. 8. Selskabet har fri sourcing af naturgas. 9. Naturgas Fyn I/S driver virksomhed med naturgashandel i Danmark og distributionsvirksomhed på Fyn. Naturgas Fyn har den 22. januar 2003 stiftet aktieselskabet Gazelle A/S. Joint venture selskabet, Statoil Gazelle A/S, er stiftet af Gazelle A/S. 10. I de forløbne år er der sket en gradvis liberalisering af naturgasmarkedet, og DONG som stort set har haft monopol på hele naturgasmarkedet (transmission 100 pct., lagre 100 pct., engroshandel tæt på 100 pct., og detailhandel 73 pct.) har gjort tredjepartsadgangsbetingelserne mere lempelige. 11. Liberaliseringen har tilsyneladende presset prisen på naturgas, men før at der vil ske en reel åbning af markedet, er der behov for et mere fleksibelt transmissionssystem, lettere adgang til naturgaslagrene, mere lempelige balanceringsregler og kortere kontrakter på engrosmarkedet med naturgas. 12. Der er således stadig tale om væsentlige adgangsbarrierer i transmissionssystemet for naturgas både nationalt og internationalt. Konkurrencestyrelsen ser derfor ikke i nærværende fusion nogen grund til at afvige fra Konkurrencerådets eller Kommissionens tidligere praksis, hvor produktmarkedet afgrænses til naturgasmarkedet og det geografiske markeder omfatter Danmark.

2 13. Det relevante marked i nærværende fusion er detailhandel (muligvis engroshandel) med naturgas i Danmark. Joint venturet har på detailmarkedet en markedsandel på ca. 8 pct. Samtlige deltagende virksomheder har en markedsandel på omkring 9 pct. Den dominerende konkurrent (DONG) har en markedsandel på 73 pct. Markedsandelen på engrosmarkedet for joint venturet er 0 pct. 14. De deltagende virksomheder har overlappende horisontale aktiviteter på køb og salg af naturgas. Parterne har oplyst, at de gennem joint venturet vil søge at tilbyde afbrydelige gaskunder salg af andre energiprodukter, således at dette dækker afbrydelige mængder i forbindelse med spidsbelastningerhvorfor fusionen også indvirker på beslægtede markeder. 15. Dertil har de deltagende virksomheder tilstødende vertikale aktiviteter indenfor naturgas. Statoil er aktiv på markedet for opstrømsaktiviteter, transmission og engrossalg af naturgas på europæisk plan, og Naturgas Fyn er dominerende distributør og sælger af naturgas på Fyn. 16. Parterne har indgået aftale om, at parterne ikke må engagere sig i en virksomhed, som sælger naturgas i Danmark og har en markedsandel på 20 pct. eller derover. Parterne har desuden indgået en aftale om en begrænset konkurrenceklausul i forhold til joint venturet, hvorefter parterne (på nær Statoil ASA med datterselskaber udenfor Danmark) ikke må konkurrere med joint venturet. Klausulen gælder i hele joint venturets levetid. 17. Konkurrencestyrelsens vurderer, at konkurrenceklausulen, der løber sålænge parterne er aktionærer i Statoil Gazelle, som udgangspunkt er konkurrencebegrænsende i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at denne konkurrencebegrænsning ikke kan anses for at være mærkbar, idet der her er tale om deltagende selskaber med begrænset markedsandel, at der i forvejen eksisterer en meget stor spiller på markedet (DONG), og at Statoil koncernen udenfor Danmark ikke er omfattet af konkurrenceklausulen (Statoil koncernen er allerede en aktiv spiller på det danske marked og vil fortsat være det). 18. På denne baggrund kan konkurrenceklausulen ikke anses for at udgøre en mærkbar konkurrencebegrænsning og er dermed ikke omfattet af konkurrencelovens Anmeldelsen har været i høring hos DONG, HNG/MN, Nesa, E2, Elsam, Shell, RWE, Wingas, EON, Sydkraft, Hydro Texaco, Q8, Fortum, Vattenfall, DI og Mærsk. En række af disse selskaber betragtes som konkurrenter til joint venture selskabet og specielt Statoil. 20. Flere af disse konkurrenter, herunder DONG har udtalt, at de ikke har bemærkninger til fusionen. 21. Konkurrencestyrelsen vurderer ikke, at fusionen vil have nogen negative virkninger for konkurrencen. Snarere tværtimod vurderes fusionen at bidrage positivt til konkurrencen i forhold til DONG. Fusionen skal derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. AFGØRELSE 22. Det meddeles Statoil Danmark A/S og Gazelle A/S: at Statoil og Gazelles oprettelse af joint venturet - Statoil Gazelle A/S - udgør en fusion omfattet af Konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. at fusionen i medfør af Konkurrencelovens 12 c stk. 2, jf. 12 c stk. 1 godkendes, idet fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. AFTALEN 23. Statoil Gazelle A/S (herefter Selskabet) oprettes som et fælles handelsselskab mellem Gazelle A/S (datterselskab til Naturgas Fyn I/S) og Statoil Danmark A/S, og skal varetage køb og salg af naturgas og olieprodukter til de frie kunder, som ønsker at blive forsynet på markedets vilkår. Selskabet skal muligvis i fremtiden i begrænset omfang engagere sig i engroshandel med naturgas. 24. Selskabet skal fra overdragelsen drives som en selvstændig virksomhed under Gazelle A/S og Statoil Danmark A/S (herefter Parterne) fælles kontrol, efter nærmere regler fastlagt i aktionæroverenskomsten. Selskabet etableres for en ubegrænset tidsperiode.

3 25. Selskabet er stiftet primært ved aportindskud fra Gazelle A/S på godt 100 mio. kr. Gazelle A/S planlægger at sælge 30 pct. af aktierne til Statoil Danmark, hvorefter Statoil Danmark har en option på at købe yderligere andele af Selskabet. 26. Gazelle A/Ss salg af yderligere aktier i Selskabet til Statoil Danmark vil efter aktionæroverenskomstens regler ikke indebære ændringer i kontrolforholdene, og vil ifølge Parterne ikke udgøre en fusion efter konkurrencelovens regler. 27. Hver part udpeger efter aktionæroverenskomstens regler halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt formand eller næstformand for bestyrelsen. Minoritetsaktionæren kan dermed øve bestemmende indflydelse på Selskabets strategiske forretningsadfærd. 28. Aktionæroverenskomsten angiver desuden, at væsentlige beslutninger, herunder om Selskabets forretningsplan, kræver enighed i bestyrelsen. 29. Samarbejdet og de forretningsmæssige forbindelser mellem Parterne og Selskabet skal foregå på markedsvilkår. Selskabet vil i størst muligt omfang gennem serviceaftaler trække på moderselskabernes kompetencer og ressourcer. Det betyder, at Selskabet i en opstartsperiode på 2 år har indgået allianceaftaler med moderselskaberne om de for Selskabets drift nødvendige tjenesteydelser. Kommissionens praksis angiver her, at en vis tvungen sourcing fra moderselskaberne ikke fratager Selskabet dets selvstændige karakter, hvis Selskabet i øvrigt har selvstændig adgang til markedet. 30. Ifølge anmeldelsen skal indkøb under alle omsætningsheder ske på markedsvilkår. 31. Selskabet anses for selvstændigt virkende på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark, jf. KL 12a, stk. 2. Der er således tale om en fusion, jf. 12a, stk. 1, nr Det er forventet, at Statoil Gazelle skal tilbyde sine afbrydelige gaskunder salg af andre energiprodukter, således at dette dækker afbrydelige mængder i forbindelse med spidsbelastninger. Dette kan være attraktiv i lyset af de nuværende regler for transport og balancering, hvorefter et jævnt naturgasforbrug over året kan leveres billigere end et tilsvarende forbrug, som er mere ujævnt fordelt. De deltagende virksomheder Naturgas Fyn I/S 33. Naturgas Fyn I/S er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 27 fynske kommuner og med hjemsted i Odense. 34. Naturgas Fyn I/S ejer 100 % af aktierne i Naturgas Fyn A/S, som varetager driften af det fynske naturgasdistributionsnet og via Gazelle-selskaberne sælger ca. 350 mio. m3 naturgas til erhversvirksomheder, fjernvarmeværker og private villaejere, i alt godt kunder. 35. Indtil 31. december 2002 blev alle aktiviteter varetaget af Naturgas Fyn I/S. Til opfyldelse af naturgaslovens regler er Naturgas Fyns driftsvirksomhed med virkning fra 1. januar 2003 overdraget til 5 aktieselskaber, NaturgasFyn A/S, Gazelle A/S, (Statoil) Gazelle A/S (Joint Venturet), Gazelle Service A/S og (Statoil) Gazelle Forsyning A/S. 36. Statoil Gazelle A/S skal være det egentlige handelsselskab, mens Statoil Gazelle Forsyning A/S vil varetage forsyningen af kunder, som ikke ønsker at benytte sig af markedsadgangen. Gazelle Service A/S vil varetage kundeservicefunktioner, fakturering, IT, økonomistyring og HR-funktioner m.v. for hele koncernen. Naturgas Fyn A/S vil fortsat drive virksomhed på markedet for distribution af naturgas på Fyn og forventes meddelt bevilling hertil for en 20-årig periode. 37. I 2002 hvor de første naturgaskunder fik markedsadgang lykkedes det Naturgas Fyn at blive leverandør til to af de frie kunder. Til de foreløbige to frie kunder har Naturgas Fyn indgået kontrakt om køb af naturgas med andre end DONG Resten af Naturgas Fyns naturgas leverancer kommer fra DONG. Samtlige transmissions-, lager- og balanceringsydelser købes ligeledes af DONG. 39. Naturgas Fyn omsatte i 2002 for 534 mio. kr.

4 Statoil ASA-koncernen 40. Statoil er et norsk energiselskab med aktiviteter i 25 lande, og med produktion, raffinering og salg af olie, naturgas og oliprodukter som kerneområde. Statoil er den betydeligste producent af olie og naturgas i Norge, og er en af de største leverandører af naturgas i Europa. 41. Som en væsentlig leverandør af naturgas til det europæiske kontinent (Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Østrig, Italien, Polen, Tjekkiet og Storbritannien) havde Statoil leverancer i 2002 på ca. 43 mia. m3, hvoraf knap halvdelen var fra Statoils egen produktion. 42. Statoil er således aktiv på markederne for produktion, transmission og engroshandel med naturgas. Statoil-koncernens EØS-omsætning i værdi og volumen ( ) indenfor Naturgasområdet fremgår af tabel 1: TABEL 1. STATOIL-KONCERNENS EØS-OMSÆTNING I VÆRDI OG VOLUMEN ( ) Indtægter: Salg af naturgas (mio. NOK) Oparbejdning og transport (mio. NOK) Driftsindtægter i alt (mio. NOK) Volumen: Fra Statoils egen produktion (mia. m3) 13,1 14,1 14,7 19,6 For SDFIs regning (mia. m3) 16,2 17,0 18,9 23,5 43. Statoil anslår totalforbruget af naturgas i EØS (2002) til ca. 490 mia. m3/år. Statoil-koncernen markedsandel i 2002 kan på dette grundlag opgøres til ca. 4,0 %. Statoils og SDFIs (den norske stats direkte financielle interesse) samlede markedsandel er på samme grundlag ca. 8,8 %. 44. Statoils kunder er hovedsagelig større nationale og regionale distributionsselskaber, såsom Ruhrgas, Gaz de France, Eni, Gasunie og Gas Natural. I 2001 udgjorde Statoils tre største engroskunder ca. halvdelen af den samlede salgsvolumen. I Storbritannien har Statoil derudover bevæget sig et skridt længere ned i værdikæden og sælger til store og mellemstore slutbrugere Hele Statoil koncernen omsatte i 2002 for 243 mia. kr., hvoraf Statoil omsætning i Danmark udgjorde ca. 6 mia. kr. I EU omsatte hele koncernen for ca. 29 mia. kr. 46. Statoil i Danmark er organiseret i holdingselskabet Statoil Danmark A/S. Statoil ASA (moderselskabet), som er delvist ejet af den norske stat, ejer 100 pct. aktierne i Statoil Danmark A/S. 47. Statoil Danmark A/S omfatter datterselskaberne Statoil A/S, Statoil Efterforskning og Produktion, og Statoil Polska Sp.z. o.o. Statoil Danmark har desuden 50 pct. af aktierne i petrokemiselskabet Borealis A/S. Statoil Efterforskning og Produktion solgte i 2002 alle sine aktiver til DONG. 48. Statoils energiaktiviteter i Danmark er samlet i Statoil A/S, som driver olieraffinaderiet i Kalundborg, hvor der årligt oparbejdes mere end 5 millioner tons råolie og halvfabrikata til færdigraffinerede olieprodukter. 49. Statoil A/S leverer olieprodukter til private villaejere og til erhvervskunder inden for landbrug, fiskeri, industri, luftfart og servicevirksomhed. Statoil har også startet salg af elektricitet til industrikunder og salg af træpiller til private og mindre industri. Salget sker gennem et landsdækkende net af sælgere, fra et kundecenter i København og direkte fra havne og lufthavne. 50. Statoil har ikke tidligere haft omsætning på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark. Statoil har i januar 2003 indgået kontrakt med Energi E2, som omfatter levering af ca. 70 mio. m3 frem til og med oktober Kontrakten dækker ca. 10 pct. af Energi E2s årsforbrug.

5 51. Også samarbejdet med ELEKTRA blev udvidet i 2002, så at Statoil nu kan tilbyde sine erhvervskunder en række af de mere avancerede produkter, herunder futures og optioner (gælder for kunder over 1 mio. KWh). 52. Ved indgangen til 2003 indgik Statoil en alliance med Nordvestsjællands Energiforsyning (NVE), hvorefter Statoil som agent kan tilbyde el til sine oliekunder og NVE olie til sine elkunder (gælder kunder med et forbrug på under 1 mio. kwh). Hermed trækker Statoil på NVEs velfungerende administration, og NVE på Statoils landsdækkende salgs- og markedsføringsapparat. Tilskyndelsen for den private forbruger er imidlertid begrænset, fordi den frie el udgør så lille en del af den samlede elpris. 53. Statoil har en målsætning om at blive totalleverandør af energi i Danmark. MARKEDET AFGRÆNSNING AF PRODUKTMARKEDET 54. Kommissionen har udviklet en praksis på energiområdet, hvor produktmarkederne kan opdeles i en række aktiviteter, og hvor det enkelte omsætningsled udgør et relevant produktmarked. 55. Det gælder for det første en opdeling af markeder mellem forskellige energiformer og for det andet en opdeling mellem omsætningsled inden for den enkelte energiform. 56. Konkurrencerådet har tidligere angivet, at der er tale om ét produktmarked for naturgas. Afgørende for denne markedsafgrænsning er, at aktiviteterne på naturgasområdet adskiller sig fra aktiviteterne på eks. olie- og kulmarkedet ved forskellige investerings- og ressourcekrav, ligesom markedsstrukturen og konkurrenceforholdene er forskellige Naturgasvirksomheder kan således ændre deres priser uden at blive mødt med mærkbar øget konkurrence fra producenter af olie og kul. Også efterspørgselssubstitutionen som følge af mindre prisændringer er begrænset for de fleste forbrugere, idet de fleste naturgasforbrugere har investeret i anlæg, der er tilpasset naturgas som brændsel. Disse forbrugere vil ikke uden væsentlige skifteomkostninger kunne skifte brændsel. 58. Konkurrencestyrelsen ser ikke i nærværende fusion grund til at afvige fra den tidligere praksis med hensyn til afgræsning af produktmarkedet. 59. Indenfor naturgasmarkedet kan der identificeres fem vertikalt forbundne omsætningsled, som ift. nærværende fusion fordeler sig på følgende markeder: Udvinding/produktion af naturgas (tilstødende marked) Transport af naturgas i det overordnede transmissionsnet (tilstødende marked) Engroshandel med naturgas (tilstødende marked/berørte marked) Transport af naturgas i det underliggende distributionsnet (tilstødende marked) Detailhandel med naturgas til levering til slutkunder (relevante marked) Afgræsning af det geografiske marked 60. Konkurrencerådet har tidligere lagt til grund, at de enkelte produktmarkeder geografisk kan afgrænses til det danske marked. Dette er også Kommissionens praksis. 61. Begrundelsen er, at transmissions- og distributionsmarkedet har karakter af naturlige monopoler, og at engros- og detailhandlen er præget af langvarige leveringskontrakter samt internationale handelsbarrierer. 62. På trods af en snarlig fuld markedsliberalisering i Danmark (fra 1. januar 2004) er der fortsat betydelige barrierer i det danske og internationale transmissionssystem (jf. afsnittet nedenfor om de enkelte produktmarkeder), som gør, at Konkurrencestyrelsen ikke i nærværende fusion ser grund til at fravige den hidtidige nationale afgrænsning af naturgasmarkedet. 63. Parterne har i anmeldelsen fremført, at de heller ikke finder anledning til, at afvige fra denne.

6 De enkelte produktmarkeder 64. Markedssituationen i de vertikale forbundne omsætningsled beskrives i punkterne Markedet for efterforskning, udvinding og produktion af naturgas. Dansk Undergrund Consortium (DUC) udvinder det meste af den danske naturgas svarende til 91 pct. af naturgassen i Danmark. Statoilgruppen står for ca. 1 pct. af naturgassen i Danmark. 66. Med det liberaliserede naturgasmarked vil DUC muligvis ikke kunne opretholde deres stærke danske markedsposition, mens Statoilgruppen forventes at øge deres markedsandel. 67. Markedet for transmission af naturgas. DONG er fortsat det eneste transmissionsselskab i Danmark af naturgas 3. Naturgasforsyningsloven pålægger DONG mod betaling at give tredjeparter adgang til transmissionssystemet, således at disse kan transportere deres gas gennem nettet. Fra at adgangen til transmissionsnettet er sket ved en såkaldt forhandlet tredjepartsadgang sker den i dag ved en reguleret adgang (i form af offentliggjorte standardpriser og vilkår). 68. Selvom tredjepartsadgangen er gjort mere lempelig og mere gennemsigtig har selskaber (herunder Statoil), der ønsker at transportere naturgas fra felterne i Nordsøen eller fra grænsen til Tyskland til slutbrugere i Danmark, p.t. ingen substitutionsmuligheder end at anvende DONGs transmissionsnet. 69. DONG råder dertil som det eneste selskab i Danmark over naturgaslagrene (lagrene hører under DONG A/S og således adskilt fra DONG Transmission), hvis formål overvejende er nødforsyning, balancelager og sæsonudjævning. DONG tilbyder p.t. en såkaldt balancelagerydelse, hvor kunder, der benytter DONGs transmissionsnet, kan købe ret til på timebasis at afvige mellem den tilførte mængde naturgas og den mængde naturgas, som kunden forbruger. DONG tilbyder i dag kun forhandlet lageradgang for tredjepart, hvor en kunde eller et selskab kan oplagre sin egen naturgas med henblik på senere brug. 70. Set fra udbudssiden er de eneste muligheder for at tage konkurrencen op med DONG at etablere en konkurrerende infrastruktur, hvilket dog ikke som udgangspunkt er et reelt alternativ. Ifølge Naturgasforsyningsloven kræver det tilladelse fra energiministeren at etablere nye transmissionsnet. Tilladelsen kan i princippet kun gives, hvis der kan dokumenteres et behov for yderligere kapacitet. Der er p.t. ingen kapacitetsproblemer i det danske transmissionsnet. 71. For så vidt angår adgangsveje til og fra det europæiske marked findes der i dag kun en naturgasledning til Tyskland. Der planlægges imidlertid etableret alternative rørføringer til og fra Danmark (bl.a. til Holland). 72. Priser og betingelser for transmission af naturgas er fortsat forskellige fra land til land, hvilket udgør en væsentlig barriere for handelen mellem lande. Der skal altså betales separat for transmission i hvert land, transporten passerer på vej til Danmark i stedet for betaling af én samlet tarif, der dækker alle lande, som passeres under transporten. Dette gør, at transporter over flere landegrænser i praksis kan være problematiske og relativt omkostningstunge. 73. Kommissionen har i forbindelse med den såkaldte Madrid proces (nov. 2002) vedrørende liberaliseringen af naturgassektoren i Europa lagt til grund, at der endnu ikke er et europæisk marked for transmission af naturgas. 74. Markedet for distribution med naturgas. Distributionsnettene er organiseret på regionalt niveau, hvor Naturgas Fyn A/S ejer og driver distributionsnettet på Fyn. Distributionsnettet udgør bindeleddet mellem transmissionsnettet og slutbrugeren. Der er som udgangspunkt intet alternativ til distributionsrørene og dermed ikke nogle substitutionsmuligheder for efterspørgeren. Markedet for distribution og markedet for transmission er således stærkt komplementære. 75. For at kunne distribuere naturgas skal selskaberne have en bevilling, som udstedes af energiministeren. Naturgas Fyn A/S forventer at få bevilling for en ekstra 20-årig periode. 76. De allerstørste naturgasforbrugere, som ligger tæt på transmissionsnettet vil kunne have en økonomisk interesse i at kunne etablere en direkte ledning til transmissionsnettet for at undgå at skulle betale for transport gennem det eksisterende distributionsnet. Naturgasforsyningsloven åbner dog som nævnt kun i begrænset omfang mulighed for, at der kan etableres en konkurrerende infrastruktur så længe der er tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende net.

7 77. De regionale distributionsselskaber er således ikke udsat for konkurrence fra andre udbydere af transportydelser for naturgas og kan karakteriseres som lokale monopoler. Prissætningen på distributionsmarkedet er underlagt offentlig regulering, og vurderes at være rimelig og gennemsigtig. 78. Markedet for engroshandel med naturgas. DONG er i dag stort set den eneste aktør på det danske engrosmarked. 79. Engrosmarkedet fungerer i dag i stort omfang på grundlag af langvarige såkaldte take-or-pay-kontrakter mellem producenter og engrosvirksomheder Engrosmarkedets geografiske udstrækning er betinget af dels det anlagte transmissionsnet til transport af naturgassen dels mulighederne for at anvende nettet til transport over landegrænserne. 81. Med den begyndende liberalisering i EU-landene og ikrafttrædelsen af naturgasdirektivet og de meddelte tilsagn i DONG/DUC afgørelsen af 24. april 2003 er der ifølge Parterne skabt mulighed for tredjepartsadgang til transmissionsnettene på europæisk niveau. Dertil har DONG i forbindelse med deres overtagelse af Naturgas Sj. afkortet købetiden for disse kontrakter med 10 år, således at kontrakterne med HNG og Naturgas Midt-Nord om leverance af naturgas til disse selskaber løber frem til Statoil koncernen er allerede i dag engrosleverandør til en lang række andre europæiske naturgasselskaber, hvilket ifølge Parterne er udtryk for et europæisk marked for engroshandel med naturgas. Tilsvarende er Statoils konkurrenters aktiviteter på engrosmarkedet ikke nationalt afgrænsede. 83. Parterne fremfører endvidere, at Naturgas Fyns erfaringer ved den begyndende markedsåbning støtter, at engrosmarkedet ikke nødvendigvis har national karakter. Naturgas Fyn indhenter i praksis før indgåelse af aftaler med frie kunder tilbud fra forskellige udenlandske engrossælgere. Prisdannelsen på naturgas er ikke længere national, men afspejler prisdannelsen i Emden/Bunde, Zeebrügge m.v., og der er ikke kapacitetsproblemer ved import af naturgas fra Tyskland. Der kan desuden opstå muligheder for import via DONGs opstrømsledninger. 84. Konkurrencestyrelsen vurderer imidlertid, at liberaliseringen nok har presset priserne, men ikke åbnet markedet. Der vurderes fortsat at være væsentlige barrierer på transmissionsmarkedet (herunder forholdene omkring lagre og balancering, samt kontrakternes løbetid) samt en ikke ubetydelig manglende kendskab og lyst hos selskaberne overfor nyåbnede markeder, som forklarer engrosmarkedets fortsatte nationale karakter Markedet for detailhandel med naturgas. Produktmarkedet for detailhandel med naturgas (som Parterne opfatter som det relevante produktmarked) omfatter salg af naturgas til slutkunder. Per 1. januar 2004 har alle naturgaskunder som nævnt fri markedsadgang Knap 1 mio. ud af Danmarks 2,5 mio. husstande bliver direkte eller indirekte opvarmet ved hjælp af naturgas. Hertil kommer naturgasanvendelsen i virksomhederne. Afsætningen på det danske marked udgjorde i alt omkring 4,3 mia. m 3 i Naturgas Fyn har her godt 7% af dette marked. Med fusionen overtager Statoil adgangen til dette marked. Statoil koncernen har allerede i januar 2003 indgået en aftale om salg til ENERGI E2 A/S svarende til 10 pct. af Energi E2s årsforbrug. Kunder af denne størrelsesorden vil oftest indgå aftaler direkte med producenter eller engrossælgere og ligger dermed i grænseområdet mellem detail- og engrosmarkedet. 88. Konkurrencesituationen på detailmarkedet vurderes som på engrosmarkedet fortsat at være hæmmet af bl.a. ufleksible regler på transmissionsmarkedet. 89. Andre beslægtede markeder. Produktmarkederne inden for naturgas er vertikalt forbundet med el- og fjernvarmesektoren, da naturgas udgør et væsentligt produktionsinput og dermed konkurrenceparameter på markedet for elproduktion og på markedet for produktion (og distribution) af fjernvarme. Gas forventes at blive et mere og mere udbredt brændselsinput i kraftværker i takt med at f.eks. kernekraft i Tyskland og kulkraft i Danmark udfases samt, at der indføres kvoter på CO2 og SO2 emissioner. KONKURRENCEMÆSSIGE VIRKNINGER AF FUSIONEN HORISONTALE ASPEKTER

8 90. Parterne i joint venturet har horisontale overlap af aktivitet indenfor detailsalg af naturgas. De overlappende aktiviteter har dog ikke væsentlig betydning for konkurrencen, idet joint venturet markedsandel udgør godt 7 pct., og samtlige de deltagende virksomheder har en markedsandel på omkring 9%. 91. Fra 1. januar 2004 har alle naturgaskunder fri markedsafgang. Markedet for detailsalg af naturgas er dog endnu ret umodent og særligt DONG s monopol på transmission, lager og balancering, hvor reglerne endnu ikke er tilstrækkelig fleksible, samt DONG s meget store markedandel udgør en væsentlig barriere for adgangen til markedet og den potentielle konkurrence. 92. Statoil kommer dog ind på det danske marked med en betydelig kompetence indenfor salg og markedsføring, som gør, at Parterne forventer at Selskabet på sigt vil kunne øge deres markedsandel op til 20 pct. Markedet for detailsalg til frie kunder er netop et handelsmarked, som i høj grad er baseret på sælgerens kompetence, herunder en nøjagtig beregning af kundernes forbrugsfordeling henover året og en tilsvarende tilpasning af indkøb af gas, balancering og lagerydelser Parterne har oplyst, at de gennem joint venturet vil søge at tilbyde afbrydelige gaskunder salg af andre energiprodukter, således at dette dækker afbrydelige mængder i forbindelse med spidsbelastninger, hvorfor fusionen også indvirker på beslægtede markeder. Statoil er aktiv indenfor videresalg af naturgas, olieprodukter og el 94. Markedsandelen på det beslægtede marked er dog forsvindende lille 8, og Konkurrencestyrelsen vurderer ikke, at de samlede horisontale aspekter har væsentlig betydning for konkurrencen. VERTIKALE ASPEKTER 95. Parterne har tilstødende vertikale aktiviteter indenfor naturgas. Statoil er aktiv på markedet for opstrømsaktiviteter, transmission og engrossalg af naturgas på europæisk plan, og Naturgas Fyn er dominerende distributør og sælger af naturgas på Fyn. 96. Øget vertikal integration betyder, at risikoen for krydssubsidiering mellem monopoldelen i Naturgas Fyn og de konkurrenceudsatte aktiviteter øges. Energitilsynet holder dog et godt øje med dette, men det kræver en vis gennemsigtighed på markedet både for kunder, konkurrenter og tilsynsmyndighederne. Det er således vigtigt at være opmærksom på eventuelle konkurrenceproblemer som følge af øget vertikal integration i takt med at naturgassektoren konkurrenceudsættes. 97. De deltagende virksomheder er dog på ingen måder dominerende indenfor de tilstødende markeder i Danmark som helhed, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke finder, at de vertikale aspekter har væsentlig betydning for konkurrencen. KONKURRENCEKLAUSUL 98. Parterne har i aktionæroverenskomstens aftalt, at Parterne ikke må engagere sig i en virksomhed, som sælger naturgas i Danmark og har en markedsandel på 20% og derover (reelt DONG). Det er Parternes opfattelse, at dette ikke er udtryk for en mærkbar konkurrencebegrænsning på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark, da denne bestemmelse reelt kun forhindrer Parterne i at købe DONG, således at bestemmelsens reelle indhold alene er at binde Statoil til fortsat at være konkurrenter med DONG. Dette vil snarere fremme konkurrencen på det danske marked. 99. Parterne har desuden i aktionæroverenskomstens 15.1 aftalt en begrænset konkurrenceklausul i forhold til Selskabet, hvorefter Parterne (men ikke Statoil ASA med datterselskaber uden for Statoil Danmark koncernen) ikke må konkurrere med joint venturet. Klausulen gælder i hele Selskabets levetid Det er Parternes opfattelse, at dette ikke er udtryk for en mærkbar konkurrencebegrænsning på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark. Parterne udøver deres virksomhed på markedet for salg af naturgas i Danmark gennem Selskabet, og det er derfor ikke realistisk, at Parterne vil påbegynde konkurrerende virksomhed, sålænge Parterne vælger af opretholde aktiebesiddelsen i Selskabet Konkurrencestyrelsen vurderer ikke, at der er tale om en accessorisk begrænsning. Parterne indgår i forbindelse med oprettelsen af Selskabet en konkurrenceklausul, hvorefter Parterne, så længe de er aktionærer i Selskabet, forpligter sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed med Selskabet Det fremgår af Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger pkt. 36 9, at konkurrenceklausuler i forbindelse med et joint venture selskab er berettigede i indtil fem år, men at Kommissionen kan vurdere, at

9 konkurrenceklausuler, hvis varighed overskrider tre år, begrundes behørigt. En konkurrenceklausul, der gælder i hele joint venturets levetid, kan således ikke anses for at være direkte relateret til og nødvendig for fusionens gennemførelse og skal derfor vurderes i henhold til konkurrencelovens 6, stk Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen, der gælder sålænge parterne er aktionærer i Selskabet, som udgangspunkt er konkurrencebegrænsende i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1, idet Parterne hermed forpligter sig til ikke at påbegynde konkurrerende aktiviteter på det marked, hvor Selskabet er aktiv. Imidlertid er det styrelsens opfattelse, at denne konkurrencebegrænsning ikke kan anses for at være mærkbar Der er tale om et marked, hvor de deltagende selskaber har begrænset markedsandel, hvor der i forvejen eksisterer en meget stor spiller på markedet (DONG), og hvor Statoil koncernen udenfor Danmark, som allerede er en aktiv spiller på det danske marked, fortsat ikke vil være omfattet af konkurrenceklausulen (Statoil koncernen) På denne baggrund kan konkurrenceklausulen ikke anses for at udgøre en mærkbar konkurrencebegrænsning og er dermed ikke omfattet af konkurrencelovens 6. OFFENTLIG HØRING 106. Anmeldelsen har været i høring hos DONG, HNG/MN, Nesa, Energi E2, Elsam, Shell, RWE, Wingas, EON, Sydkraft, Hydro Texaco, Q8, Fortum, Vattenfall, DI og Mærsk DONG, Nesa, Energi E2 og Mærsk har meddelt Konkurrencestyrelsen, at oprettelsen af joint venturet - Statoil Gazelle - ikke giver dem anledning til bemærkninger. Tværtimod betragtes den nye selskabsdannelse som et positivt initiativ i relation til mulighederne for at få skabt konkurrence på det danske naturgasmarked. SAMLET KONKLUSION 108. Statoil Danmark og Gazelle A/S stiftelse af joint venturet - Statoil Gazelle A/S - udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 2. Konkurrencelovens fusionsregler skelner ikke mellem offentlige og private virksomheder, hvorfor Parternes ejerforhold er uden betydning i denne sammenhæng Selskabet vil i udgangspunktet være ejet 70 pct. af Gazelle og 30 pct. af Statoil. Statoil har en option på at købe yderligere andele af Selskabet Samlet konkluderer anmelder, at der til fusionen ikke forefindes berørte markeder, hvor begge de deltagende virksomheder opererer, og hvor fusionen resulterer i, at de tilsammen får en markedsandel på mindst 15 pct., eller tilstødende markeder, hvor de tilsammen får en markedsandel på mindst 25 pct Konkurrencerådet har tidligere (primo 2001) undersøgt det danske naturgasmarked i forbindelse med vurderingen af DONG Naturgas A/Ss overtagelse af Naturgas Sjælland I/S Rådet vurderede på dette tidspunkt, at naturgasmarkedet er præget af fravær af konkurrence. Markedet er præget af en stor aktør, DONG, samt en række regionale selskaber. Disse selskaber konkurrerer ikke aktuelt med hinanden Rådet fandt derfor på det tidspunkt, at der ikke var argumenter for at beskytte de danske naturgasselskaber mod konkurrence, herunder konkurrence fra udlandet Det danske marked for naturgas er i dag fortsat domineret af DONG. Fra markedsåbningen den 1. januar 2004 vil fusionen give naturgaskunder i hele Danmark en alternativ leverandør med branchekendskab og finansiel styrke. Transaktionen må derfor forventes at kunne bidrage til en øget effektivisering af det danske marked for detailsalg af naturgas til gavn for kunderne Oprettelsen af joint venturet vurderes ikke at føre til en skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrencestyrelsen kan således godkende fusionen, jf. Konkurrencelovens 12 c, stk. 2.

10 1 Koncernen ejer sammen med andre producenter et omfattende gastransmissionssystem, der forbinder gasfelterne på den norske kontinentalsokkel med oparbejdningsfaciliteter i Norge og derfra til kontinentet (Emden/Bunde og Zeebrügge). Disse transmissionsrørledninger har en daglig kapacitet på 240 mio. m³. Transmissionssystemet drives af det statsejede selskab Gassco A/S, som er 100% ejet af den norske stat. Transmissionssystemet og gasterminalerne ejes af joint venture selskabet Gassled, i hvilket Statoil har en andel på 20,38%. 2 DONG har i forbindelse med DONGs overtagelse af Naturgas Sj. i 2001 anført, at markedet skulle afgrænses til markedet for brændsler til el- og varmeproduktion generelt, herunder olie, naturgas og kul. DONG har dog ikke gjort gældende, hverken i tidligere sager eller ved afgivelse af høringssvar i forbindelse med nærværende sag, at denne markedsafgræsning skulle læggges til grund ved vurderingen af den anmeldte fusion. 3 DONGs transmissionsvirksomhed er fornyelig udskilt fra DONGS øvrige aktiviteter i et særskilt selskab, DONG Transmission A/S. 4 Udbuddet af gas er koncentrert på få aktører (primært Rusland, Norge og Algeriet), der for at sikre de store investeringer i produktionsfelter og i landføringsledninger, samt for at sikre afsætning af olien, der oftest produceres sammen med naturgassen, indgår langsigtede aftaler på take-or-pay vilkår med store engrosselskaber, der har størrelsen til at kunne aftage store mængder. 5 Konkurrencerådet har i afgørelsen vedrørende DONG s overtagelse af Naturgas Sjælland lagt til grund, at som følge af den beskedne markedsåbning i Danmark på daværende tidspunkt, havde engrosmarkedet fortsat national karakter. Tilsvarende fremgår af Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2003 vedrørende DONG A/S erhvervelse af enekontrol med EnergiGruppen Jylland A/S 6 Naturgasforsyningsloven åbner dog mulighed for, at de kunder som ønsker ikke at benytte sig af retten til valg af alternativ leverandør, i stedet kan vælge at blive forsynet på faste vilkår af sit forsyningspligtige selskab. 7 Store leverandører kan i den forbindelse opnå stordriftsfordele ved at indgå swap-aftaler med DONG og balancere og udnytte kapacitet fælles mellem flere frie kunder. 8 Statoils estimerede markedsandele i Danmark for så vidt angår olie til opvarmning, træpiller, LPG-gas (flaskegas) og elektricitet er: olie 15-20%, LPG 3-7%, træpiller 5-10% og el 0-3% 9 Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2001/C 199/03).

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC Journal nr. 3:1120-0401-15/fødevarer-finans/che Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. DR og TV2 har den 20. juni 2001 anmeldt, at Tele Danmark Communications

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere