Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom"

Transkript

1 Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom Behandlingsvejledning Kliniske ansvarlige: Overlæge Henrik Schmidt Overlæge Inge Marie Svane Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afd Onkologisk Afd Onkologisk Afd Århus Universitetshospital Herlev Universitetshospital Odense Universitetshospital Side 1 af 27

2 BAGGRUND OG RATIONALE... 3 VEJLEDENDE BEHANDLINGS KRITERIER... 4 BESKRIVELSE AF BEHANDLING... 5 DOSISMODIFIKATION... 5 OBSERVATIONER UNDER BEHANDLING... 6 EFFEKT VURDERING... 7 REFERENCER... 9 VEJLEDNING TIL UNDERSTØTTENDE BEHANDLING INFLUENZA LIGNENDE SYMPTOMER KVALME VÆSKEBALANCE/HYPOTENSION HÆMATOPOIESE KOAGULATION HUD DET CENTRALE NERVESYSTEM LUNGE LEVER HJERTE GASTROINTESTINAL KANAL KRONISK TOKSICITET HUD GLANDULA THYROIDEA LYMFADENOPATI LEDSMERTER ØVRIGE AUTOIMMUNE LIDELSER LEDSAGENDE MEDICIN SMERTE BEHANDLING Side 2 af 27

3 BAGGRUND OG RATIONALE Interferon alfa-2b og Interleukin 2. Metastatisk malignt melanom er en sygdom med en yderst alvorlig prognose på kort sigt. 1 års overlevelsen er på %, afhængigt af metastasemønstret. 1 Traditionel onkologisk behandling med kemoterapi og strålebehandling har givet skuffende resultater. Immunmodulerende behandling med interleukin 2 (IL-2) og interferon- (IFN) har derimod i en lang række undersøgelser givet en responsrate på knap 20 % og med en mindre gruppe af langtidsoverlevere på ca. 8 %. Oprindeligt blev IL-2 administreret som højdosis behandling i form af intravenøse bolus infusioner. Denne administrationsmåde var imidlertid forbundet med betydelige bivirkninger. Man har herefter udviklet kontinuerlig infusion og subkutan administration, hvilket reducerede bivirkningerne, men desværre i forbindelse med de subkutane regimer på bekostning af behandlingseffekten. På den baggrund udviklede Keilholz i 1993 decrescendo regimet, 2 hvor IL-2 bliver givet i.v. i en initialt høj dosis, som falder over 2 dage med en vedligeholdelses dosis over yderligere 3 dage. Dette regime gav en responsrate som ved kontinuerlig iv. infusion, men med reduceret toksicitet. Det oprindelige regime inkluderede Interferon-alfa dag 1-5, herefter IL-2 i decrescendo regime dag 8-12, herefter 2 ugers pause, hvorefter behandlingen blev gentaget. Det regime, som aktuelt benyttes på de onkologiske afdelinger i Odense og Århus er ændret således at Interferon gives dag 1 eller 2 som pegyleret interferon. Der er imellem serie 1 og 2, samt 3 og 4 kun én uges pause i behandlingen. Pegyleret Interferon alfa-2b er et derivat af IFN-alfa 2b bestående af et polyethylene glykol (PEG) molekyle med en gennemsnitlig molekylevægt på 12 kda, hæftet på IFN-alfa 2b. Denne pegylering ændrer ikke ved den tertiære struktur eller effekt af interferonet, men det nedsætter udskillelsen af stoffet markant. Således stiger den terminale halveringstid fra 4 til 40 timer. Som følge af dette kan man uden at mindske effekt og øge toksicitet dosere medikamentet en gang ugentligt. 3 Omregningsfaktoren mellem de to doseringsformer er at Interferon alfa-2b 30 MU/uge svarer til PEG- Introna 1 mikrogr/kg/uge. Vi har på denne baggrund valgt at konvertere Introna 10 MU/m 2 dagligt i 7 dage til PEG-Introna 300 mikrogram x 1 ugentlig. Side 3 af 27

4 VEJLEDENDE BEHANDLINGSKRITERIER Biopsiverificeret metastatisk melanom Evaluerbar sygdom Performancestatus WHO 0-2, sjældent behandles patienter over 70 år Adækvat knoglemarvs-, nyre- og leverfunktion bedømt ved trombocyttal over 100 x 10 9 /l, leukocyttal over 2,5 x 10 9 /l, kreatinin i normalområdet, bilirubin < 1,5 x øvre normalværdi, PP > 0,60. Patient har ikke samtidig PS 2, forhøjet LDH og neutrofile granulocytter. LDH og neutrofile skal være forhøjede i 2 på hinanden følgende målinger for at udelukke behandling. 4-5 Patienter med symptomer på lungesygdom skal have foretaget spirometri. FEV1 og FVC skal være over 70 % af forventede værdier. Patienten må ikke have symptomgivende kardiovaskulær sygdom, herunder hjerteinsufficiens, ukontrolleret hypertension, angina pectoris eller alvorlige arytmier. Ved tidligere AMI skal der foretages ekkokardiografi eller MUGA scanning og venstre ventrikels uddrivningsfraktion skal være normal. Patienten må ikke have en klinisk betydende infektion. Patient med cerebrale metastaser kan generelt ikke behandles. Dog kan behandling finde sted såfremt o patienten ikke har kliniske CNS symptomer o det er et begrænset antal små metastaser uden markant massevirkning o det vurderes, at placeringen ikke udgør en risiko for ptt, såfremt der skulle udvikles behandlingsinduceret ødem ved tumor Efter radikal operation/stereotaktisk strålebehandling for en solitær cerebral metastase kan patienten, såfremt der er konstateret metastaser udenfor CNS, tilbydes behandling efter klinisk vurdering.. Patienten må ikke have epilepsi, anden sygdom i CNS eller psykiatrisk lidelse som anses for at være væsentlig klinisk betydning. Patienten må ikke være afhængig af systemisk behandling med binyrebarkhormoner med mindre det drejer sig om substitutionsbehandling. Patienten må ikke være organtransplanteret og ikke have en alvorlig autoimmun sygdom. Patienten må ikke være gravid eller lakterende. Side 4 af 27

5 BESKRIVELSE AF BEHANDLING Hver behandlingsserie består af PEG-Introna 300 mikrogr subkutant på dag 1 (mandag eller tirsdag i uge 1) og Interleukin 2 som kontinuerlig intravenøs infusion dag 8-13: 18 MU/m 2 over 6 timer, 18 MU/m 2 over 12 timer, 18 MU/m 2 over 24 timer efterfulgt af 4,5 MU/m 2 over 24 timer i 3 døgn. Behandlingen gives i velfungerende perifert drop. Dette er efterfulgt af en uge uden behandling. Patienterne er indlagt i uge 2 i hver behandlingsserie og kan være indlagt i forbindelse med interferon behandling (1-2 døgn). Effekt evalueres i slutningen af uge 7 efter 2 behandlingsserier. Patienter med CR eller PR efter 2 behandlingsserier tilbydes yderligere 2 behandlingsserier. Patienter med NC og acceptabel toksicitet tilbydes yderligere 2 behandlingsserier. Patienter med PD efter de 2 første serier, ophører med behandling. Alle patienter som påbegynder en behandlingsserie skal have performancestatus 0-2. Patienter med resttumor efter 4 serier bør vurderes mhp. operation eller yderligere 2 serier IL-2/IFN. En 5 og 6 serie kan kun gives hvis der er tydelig regression efter serie 2 og 4. DOSISMODIFIKATION De anførte toksicitetsgraderinger er baseret CTC kriterier (version 3.0). Interleukin 2 IL-2 pauseres ved følgende toksiciteter: Hypotension i henhold til instruks i denne vejledning Nyopstået kardiel arytmi, andet end sinustakykardi. Mistanke om eller manifest AMI. Agitation eller persisterende konfusion. Bilirubin stigning grad III/IV. Sepsis. Hviledyspnø. Ved koagulationsforstyrrelser defineret som PP < 0,2. Ved pausering af IL-2 skal patienten revurderes hver 2. time og behandlingen kan først genoptages, når toksiciteten er reduceret til grad 0/1. Når IL-2 infusionen genoptages, gives den planlagte dosis således at behandlingstiden dermed forlænges svarende til behandlingspausen. Såfremt pausen overstiger 24 timer afkortes behandlingen med denne overskridelse, således at behandlingen maksimalt kan forlænges med 24 timer. Side 5 af 27

6 Dosismodifikation af IL-2 foretages primært med pausering. I tilfælde af nedenstående toksiciteter kan IL-2 genoptages i 50 % dosis. IL-2 kan først genoptages, når toksiciteten er reduceret til grad 0 eller 1. Ved stigning af kreatinin grad III/IV Ved grad II eller III cerebral toksicitet. Kontraindikationer for fortsat IL-2 og Interferon behandling: Dokumenteret myokardieiskæmi eller infarkt. Grad IV CNS-toksicitet. Interferon Ved thrombocytter på interferon dagen mellem 50 og 100: Interferon dosis halveres. Ved thrombocytter på interferon dagen under 50: Interferon dosis hoppes over. Ved thrombocytter under 50 bør blodprøve tages hver 3. dag indtil signifikant stigning i thrombocyt tal. Interferon kan ved næste planlagte dosis genoptages i 50 % dosering. OBSERVATIONER UNDER BEHANDLING Baselineobservationer Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, BT, puls, temperatur, EKG, performance status samt objektiv tumoropmåling og klinisk foto af kutane læsioner. CT-scanning af cerebrum, thorax, abdomen og bækken med i.v. kontrast. Belastnings-EKG, ekkokardiografi, MUGA-scanning eller spirometri på særlig indikation. LABKA-1 blodprøver (se definition herunder). Observationer under behandlingen Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, BT og objektiv tumoropmåling forud for hver behandlingsserie eller ved mistanke om PD. Performancestatus før hver behandlingsserie samt ved respons-evaluering. Follow-up observationer Patienter med CR, PR og SD følges efter behandlingsophør hver 3. måned det 1. år, hver 6. måned de 2 følgende år og herefter årligt. Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, performancestatus og objektiv tumor-opmåling. CT-scanning af thorax, abdomen og bækken. Laboratorieundersøgelser Der opereres med 2 blodprøveprofiler: LABKA1 og LABKA2. Side 6 af 27

7 LABKA1: Hæmoglobin., leukocytter, inkl. differentialtælling, CRP, thrombocytter, natrium, kalium, albumin, kreatinin, koagulationsfaktor 2,7,10 (PP), bilirubin, basisk fosfatase, ALAT, LDH, TSH, T3 og T4. LABKA2: Hæmoglobin., leukocytter, inkl. differential tælling, thrombocytter, CRP, natrium, kalium, albumin, kreatinin, koagulationsfaktor 2, 7 og 10 (PP), bilirubin. LABKA1 indgår som baselineundersøgelse = dag 1 i 1. behandlingsserie. LABKA2 foretages dag 1-5 i IL-2 ugen. Der tages endvidere LABKA1 ved evaluering samt follow-up. Monitorering under IL-2 behandling (se nærmere under respektive afsnit i vejledning i understøttende behandling) Vitale funktioner: Puls/BT hver 4. time Temperatur hver 8. time. Diurese hver 12. time. Lungestetoskopi hver 24. time. Vægt hver 24. time. Efter behandlingsophør måles puls/bt sidste gang efter 4 timer, dog følges BT til normalisering. Monitorering af patienter med systolisk BT under 80 mm Hg, som ikke responderer på volumenbehandling følges med: Puls/BT hver 2. time. Diurese hver 2. time. Lungestetoskopi hver 2. time. EFFEKT VURDERING Effekt af behandlingen vurderes med CT scanning eller objektiv tumor opmåling (evt klinisk foto) ved anvendelse af RECIST.. Hidtil er disse scanninger blevet udført uden intravenøs kontrast på grund af mistanke om et øget antal allergiske reaktioner hos patienter behandlet med Interleukin Dette medfører dog en væsentlig dårligere diagnostisk undersøgelse og dermed usikkerheder i effekt evalueringen. I de data, som antyder en øget hyppighed af allergiske reaktioner over for kontraststoffer er der anvendt ældre typer af kontraststoffer samt andre IL-2 behandlingsregimer. Flere steder i udlandet og enkelte steder i Danmark gennemføres scanninger rutinemæssigt med brug Side 7 af 27

8 af kontrast, og derfor har vi valgt at gennemføre CT scanningerne med intravenøs kontrast af hensyn til den diagnostiske kvalitet. Patienter, som tidligere har haft allergiske reaktioner på intravenøs kontrast vil i henhold til gældende retningslinjer blive scannet uden kontrast. Brugen af i.v. kontrast vil således være standardprocedure ved CT scanninger i denne behandling. Side 8 af 27

9 REFERENCER 1. Eigentler, T. K., Caroli, U. M., Radny, P., Garbe, C., and. Palliative therapy of disseminated malignant melanom: a systematic review of 41 randomised clinical trials. Lancet Oncology 4, Keilholz U, Scheibenbogen C, Tilgen W, Bergmann L, Weidmann E, Seither E, Richter M, Brado B, Mitrou PS, Hunstein W (1993) Interferon-alfa and interleukin-2 in the treatment of metastatic melanoma. Cancer 72: Bukowski RM, Tendler C, Cutler D, Rose E, Laughlin MM, Statkevich P (2002) Treating cancer with PEG Introna. Pharmacokinetic profile and dosing guidelines for an improved Interferon-alpha-2b formulation. Cancer 95: Schmidt H, Bastholt L, Geertsen P, Christensen IJ, Larsen S, Gehl J et al. Elevated neutrophil and monocyte counts in peripheral blood are associated with poor survival in patients with metastatic melanoma: a prognostic model. British Journal of Cancer Schmidt H, Suciu S, Punt CJ, Gore M, Kruit W, Patel P et al. Pretreatment levels of peripheral neutrophils and leukocytes as independent predictors of overall survival in patients with AJCC stage IV melanoma: results of the EORTC biochemotherapy trial. Journal of Clinical Oncology, Zukiwski, A. A., David, C. L., and Coan, J. Increased incidence of hypersensitivity to iodine-containing radiographic contrast media after interleukin-2 administration. Cancer 65, Shulman, K. L., Thompson, J. A., and Benyunes, M. C. Adverse reactions to intravenous contrast media in patients treated with Interleukin-2. Immunotherapy 13, Side 9 af 27

10 VEJLEDNING TIL UNDERSTØTTENDE BEHANDLING INFLUENZA LIGNENDE SYMPTOMER Ved behandling med cytokiner opstår der sædvanligvis altid det såkaldte Flu-like-Syndrome, dvs. influenza lignende symptomer som træthed, ledsmerter, feber og kulderystelser. Disse konstitutionelle symptomer udløses af IL-2 og Interferon gennem en række sekundære cytokiner, specielt TNFα og IL- 1. Graden af disse konstitutionelle symptomer er meget forskellige fra person til person. Dette skyldes muligvis genetiske årsager, da TNFα produktionen er bestemt af en genetisk polymorfisme i HLA regionen. Det kliniske billede Graden af influenza lignende symptomer er meget variabel. Hyppigt optræder udtalt træthed, og regelmæssigt feber, hvor den maksimale temperaturstigning varierer men kan ligge mellem 38 og 41 C. Ved hurtig temperaturstigning optræder sædvanligvis kulderystelser. Disse bivirkninger er sædvanligvis ikke kritiske, men kan dog opfattes af patienter som værende belastende. Behandlingsprincipper Feberen betragtes som en effekt og ikke en bivirkning af behandlingen og skal derfor ikke behandles med febernedsættende midler såsom paracetamol og NSAID præparater. Kun såfremt temperaturen overstiger 41 C bør der behandles med paracetamol. Det er af stor betydning at patienterne forud for behandlingen orienteres om disse ting og at vi anser feberen som en vigtig del af behandlingen. Det skal pointeres at også morfika har en feber nedsættende virkning og at anvendelse derfor skal grundigt overvejes. Referencer Blay, J.Y et al: Correlation between clinical response to interleukin 2 therapy and sustained production of tumor necrosis factor. Cancer Res Economou, J.S et al: Production of tumor necrosis factor α and interferon γ in interleukin-2-treated melanoma patients: correlation with clinical toxicity. Cancer Immunol. Immunother Edwards, M.J et al: Passive immunization against tumor necrosis factor inhibits interleukin-2-induced microvaascular alterations and reduces toxicity. Surg Hobohm U: Fever therapy revisited. British Journal of Cancer Hoption Cann S.A: Dr William Coley and tumour regression: a place in history or in the future. Postgrad Med J Side 10 af 27

11 KVALME Patogenesen for IL-2 udløst kvalme er ikke kendt. Det kliniske billede Kvalme og opkastning kan forekomme under IL-2 behandling. Det kan variere fra enkelte opkastninger uden kvalme til næsten permanent svær kvalme med hyppige opkastninger. Derimod optræder appetitløshed hos næsten alle patienter. Behandlingsprincipper Der kan ikke gives generelle retningslinjer, da der er store individuelle forskelle i forekomsten af kvalme og opkastninger. Såvel centralt som perifert virkende antiemetika kan anvendes. Behandlingsvejledning Følgende præparater kan anvendes ved kvalme administreret enten som peroral eller iv. administration. Vogalene bør undgås på grund af risikoen for ortostatisk hypotension. Emend efter skema, men uden steroid Metoclopramid 30 mg x 4 gange i døgnet, plus pn. Ondansetron 16 mg for 24 time Granisetron 1-2 mg/24 timer Temesta (Lorazepam) 1-2 mg Referencer Siegel, J.P et al: Interleukin-2 toxicity. J. Clin. Oncol Side 11 af 27

12 VÆSKEBALANCE/HYPOTENSION Interleukin-2 medfører sædvanligvis væskeretention. I de fleste ældre studier med højdosis intravenøs infusion var den hyppigste dosislimiterende bivirkning en kompleks forstyrrelse i væskebalancen. Interleukin-2 påvirker regulationen af væskebalancen gennem det såkaldte Capillary-Leak-Syndrome og en direkte påvirkning af nyrefunktionen. Nedsat renal perfusion Uafhængigt af den Capillary-Leak betingede hypovolæmi ser man ved infusion af IL-2 oliguri. Den bliver fremkaldt ved en påvirkning af den renale perfusion. IL-2 fører via leukotriener, til en forstyrret renal vasoregulation. De store præglomerulære kar reagerer med en udpræget vasokonstriktion og efterfølgende reduktion af den glomerulære perfusion. Denne effekt modvirker den fysiologiske renovaskulære autoregulation, som ved en reduktion af det glomerulære flow egentlig skulle føre til en dilatation af de præglomerulære kar. Den udtalte nedsættelse af det glomerulære flow giver et nedsat funktion af glomeruli og dermed en oliguri stigende til anuri. Capillary-Leak-Syndrom Den tilgrundliggende patofysiologi for Capillary-Leak-Syndromet er en øget permeabilitet af kapillærerne. Der er flere molekylære mekanismer for dette: Dels en aktivering af endotelceller via sekundære cytokiner og dels en direkte toksisk effekt af aktiverede mononukleære celler specielt på aktiverede endotelceller. Resultatet er en øget permeabilitet af kapillærer og udstrømning af væske og lavmolekylære substanser til ekstravasal rummet. Herved opstår der interstitielle ødemer i næsten alle organer og en intravasal hypovolæmi. Det kliniske billede Symptomerne på den påvirkede regulation af væskebalancen er kompleks. På den ene side forårsager Capillary-Leak-Syndromet interstitielle ødemer, intravasal hypovolæmi med efterfølgende arteriel hypotoni. På den anden side giver den hurtigere udviklende renovaskulære autoregulations forstyrrelse oliguri, væskeretention og intravasal hypervolæmi. Ved infusion af IL-2 kommer der således en nedsat nyreperfusion med oliguri og intravasal hypervolæmi. Senere vil der som følge af den kapillære lækage komme en udstrømning af væske til ekstracellulær rummet, ødemer og intravasal hypovolæmi med deraf følgende arteriel hypotoni (se nedenfor). Side 12 af 27

13 Nedenstående er et skematisk forsøg på at beskrive Interleukin-2 s indvirkning på væskebalancen Nedsat renal perfusion 1) Nedsat glomerulær perfusion 2) Oliguri 3) Væskeretention 4) Intravasal hypervolæmi 5) Ødemer Capillary-Leak-Syndrom 1) Øget kapillærpermeabilitet 2) Udstrømning af vand, elektrolytter og albumin 3) Interstitielle ødemer 4) Intravasal hypovolæmi 5) Arteriel hypotoni Ødemer kan opstå i alle organer og er delvist skyld i en del af de nedenfor nævnte organbivirkninger. Specielt problematisk kan det interstitielle lungeødem være. Dette burde dog ikke forekomme ved en adækvat behandling. Forstyrrelserne i væskebalancen bliver hyppigt yderligere komplicerede ved feber, perifer vasodilatation og diare. Behandlingsprincipper For at undgå intravasal hypovolæmi skal der tilføres tilstrækkelig væske. Større væskeinfusioner over kort tid skal dog undgås, da et lungeødem kan opstå. En væskeretention på omkring 5-10 % af kropsvægten kan være nødvendig under en fem dages IL-2 infusion for at forebygge intravasal hypovolæmi og dermed arteriel hypotoni. Ved oliguri kan man anvende dopamin eller loop diuretika som øger den glomerulære perfusion. Begge stoffer skal doseres rigtigt for at opretholde en adækvat diurese, og må ikke overdoseres, da en for kraftig diurese medfører volumen depletion og dermed arteriel hypotoni. Der må ikke anvendes NSAID præparater samtidig med IL-2 behandlingen på grund af risiko for forværring af nyreinsufficens. Side 13 af 27

14 Behandlingsvejledning Samtidig med IL-2 behandling opsættes infusion af Kalium-Natrium-Glukose infusionsvæske 100 ml/time i hele IL-2 behandlingsperioden. Ved systolisk blodtryksfald på mere end 30 mm Hg eller til under 90 mm Hg øges indløbshastighed af Kalium-Natrium-Glukose infusionsvæske til 125 ml/time. Ved systolisk blodtryk < 80 mm Hg eller klinisk påvirket patient gives op til 2 x 1000 ml NaCl infusionsvæske indenfor 2 timer. Såfremt blodtrykket ikke retter sig på ovenstående pauseres IL-2 infusionen og patient revurderes igen efter 2 timer mhp. genoptagelse af IL-2 infusion. Såfremt det systoliske blodtryk fortsat falder og patienten er klinisk chokeret skal patient overflyttes til intensiv afdeling mhp. pressor stof behandling. Det er vigtigt at det primære blodtryk der måles og som danner for vurdering af blodtryksfald under behandlingen, tages i hvile og uden stress. Voluven eller HES infusion væske anvendes ikke mere efter at 2 store studier har antydet en negativ effekt på nyrefunktion og det danske studie viste faktisk en øget mortalitet i HES behandlings armen. Ved hyponatriæmi under 130 mmol/l udskiftes KNAG infusionsvæske til NaCl i samme volumina. Hypokaliæmi kan kompenseres som vanligt efter afdelingens instrukser. Ved diurese under 360 ml/12 timer gives furosemid som kontinuerlig infusion i dosis 120 mg/24 timer. Infusionsopløsning fremstilles som to gange furosemid 60 mg i 250 ml NaCl til indgift over 12 timer. Infusionen gives over mindst 24 timer og kan fortsættes så længe ønskeligt. Der må ikke anvendes intravenøs bolus infusion eller tablet furosemid. Referencer Cotran, R.S et al: Endothelial activation during interleukin-2 immunotherarpy. A possible mechanismen for the vascular leak syndrome. J. Immunol Keilholz, U.et al: Mechanism and clinical managemant of interleukin-2 indced renal toxicity and fluid retention. Int.J. Immunophath. Pharmaol Ognibene, F.P et al: Interleukin-2 administration causes reversible hemodynamic changes and left ventricular dysfunction similar to those seen in septic shock. Chest 1988 Perner et al: Hydroxyethyl Starch 130/0.4 versus Ringer s Acetate in Severe Sepsis. NEJM 2012 Myburgh et al: Hydroxyethyl Starch or Saline for Fluid Resuscitation in Intensive Care. NEJM 2012 Side 14 af 27

15 HÆMATOPOIESE Ved behandling med IL-2 kan der ses fald i samtlige hæmatopoietiske cellelinjer (granulocytter, thrombocytter og erythrocytter) i perifert blod. Årsagen er ikke, som ved kemoterapi en toksisk effekt på hæmatopoiesen. Knoglemarven er ikke hypoplastisk og nadir ses allerede 1-2 dage efter ophør af IL-2 infusionen. Mekanismen bag den hæmatopoietiske toksicitet er i dag ikke fuldstændig forstået, formentlig drejer det sig om en hæmning af de sidste differentieringstrin og en hæmmet frigivelse af hæmatopoietiske celler fra knoglemarven via sekundære cytokiner. Til forskel herfra er den lymfopeni, som sædvanligvis optræder efter få timers IL-2 infusion, en fysiologisk reaktion, da IL-2 aktiverede lymfocytter i det perifere blod udtrykker flere adhæsionsantigener, som bevirker adhæsion til kapillær endotelet og efterfølgende extravasation. Ved ophør med IL-2 behandling er lymfopenien reversibel og sædvanligvis følges den af lymfocytose. Disse lymfocytter svarer til morfologisk stærkt aktiverede lymfatiske celler, som kan forveksles med immature celler. Efter IL-2 infusion ses også tit en udtalt eosinofili, udløst af IL-5. Eosinofilien kan i ekstreme tilfælde udgøre 50 % af leukocytterne. Dette fænomen er ikke fuldstændigt forstået og har efter den nuværende viden ikke nogen terapeutisk eller patofysiologisk betydning. Det kliniske billede Som ovenfor anført ses under IL-2 infusion en udpræget lymfopeni fulgt af lymfocytose 1-2 dage efter ophør af behandlingen. Hvorvidt dette har en klinisk betydning vides ikke. Anæmi, thrombocytopeni og granulocytopeni kan optræde og hos % er infusion af blod eller thrombocytter indiceret. Den hæmatologiske toksicitet er reversibel indenfor for et par dage efter ophør med IL-2 infusionen. Granulocytopenien er meget sjældent alvorlig, men der kan ses en funktionsforstyrrelse af granulocytternes evne til kemotaksi. Dette kan betyde en nedsat evne til at nedkæmpe bakterielle infektioner, som overvejende ses hos patienter med intravenøst kateter. Behandlingsprincipper Erythrocytter og thrombocytter kan substitueres efter vanlige retningslinjer. Lymfo- og granulocytopenien er ikke behandlingskrævende og berettiger ikke profylaktisk antibiotika. Alle klinisk ukarakteriske forløb skal dog give anledning til at overveje bakteriel infektion. Ved mistanke om bakteriel infektion (for eksempel usædvanlig høj feber, usædvanlig udtalt takykardi, forstyrrelser i koagulationen eller påvirket almen tilstand) skal patienten behandles som ved en bakteriæmi. Dette er vigtigt da mange af bivirkningerne til IL-2 minder om en bakteriæmi. Hvis en patient fortsat er højfebril 3 timer efter pausering af IL-2, bør denne behandles som havende bakteriæmi. Nefrotoksiske antibiotika skal undgås på grund af den samtidige nyretoksicitet. Side 15 af 27

16 Behandlingsprincipper Ved mistanke om bakteriel infektion: - Følge afdelingens sædvanlige procedurer - Nefrotoksiske antibiotika skal undgås Referencer Clerigue, M et al: Effects of interleukin-2 and interleukin-2-activated cells on in vitro myelopoiesis. Clin. Exp. Immunol Huang, C.M et al: Changes in laboratory results for cancer patients treated with interleukin-2. Clin. Chem., Klempner, M.S et al: An acquired chemotactic defect in neutrophils from patients receiving interleukin-2 immunotherapy. N. Engl. J. Med Wanebeo, H.J et al: Production of and response to interleukin-2 in peripheral blood lymphocytes of cancer patients. Cancer Side 16 af 27

17 KOAGULATION Aktiverede monocytter og endotelceller kan producere og frigive koagulationsfremmende substanser. Af central patogenetisk betydning er her induktionen af Faktor 3, som aktiverer den eksogene koagulationskaskade. Koagulationsforstyrrelsen kan være endnu mere kompleks, da den maligne lidelse i sig selv kan medføre hyperkoagulapati. Endelig kan syntesen af koagulationsfaktorer i leveren nedsættes af IL-2. Det kliniske billede Under IL-2 behandling kan man se et fald i koagulationsfaktor 2,7&10 (PP). Klinisk relevante koagulationsforstyrrelser, såsom dissemineret intravasal koagulation (DIC) eller thrombo-emboliske komplikationer ses dog kun sjældent. Ved svære koagulationsforstyrrelser skal man altid overveje muligheden for sepsis og behandle derefter. Behandlings principper For at undgå IL-2 infusionsafbrydelse skal der ved nedenstående PP værdier gives K-vitamin intravenøst. 1. Ved PP < 0.30 gives 10 mg Konakion i.v., dette kan gentages til PP er over 0, Ved PP < 0.20 pauseres Interleukin-2 behandling. Der gives Konakion 10 mg i.v. hvorefter ny blodprøve tages efter 2 timer, injektionen kan gentages. Interleukin-2 behandling kan genoptages i 100 % dosis, når PP er over 0, Ved abnorm blødningstendens, der kan relateres til abnorme koagulationsfaktorer, kan der gives frisk, frosset plasma (type-specifik), kontakt evt. koagulationslaboratorium. Patienter i blodfortyndende behandling fortsætter denne under immunterapien, og der skal kun interveneres såfremt PP kommer under 0,20. Her holdes der pause med IL-2 og Konakion 1 mg iv kan anvendes til PP er over 0,20 hvorefter IL-2 kan genoptages. Referencer Andreesen, R et al.: A new approach to adoptive immunotherapy of cancer using tumorcytotoxic macrophages grown from peripheral blood monocytes. Cancer Res Birchfiel, G.R et al: Hypoprothombinemia associates with interleukin-2 therapy; correction with vitamin K. J. Immunother Fleischmann, J.D et al: Fibrinolysis, thrombocytopenia, and coagulation abnormalities complicating high-dose interleukin-2 immonotherapy. J. Lab. Clin. Med Side 17 af 27

18 HUD Flere af de sekundære cytokiner, som induceres af immunterapi medfører en generaliseret dilatation af perifere kar, specielt i hud og slimhinder. Histologisk finder man under basalmembranen talrige aktiverede T lymfocytter. Det er uklart, om disse repræsenterer en proliferation af allerede tilstedeværende subkutane lymfocytter, eller de er extravaserede fra de dilaterede kapillærer i huden. I huden frigiver disse aktiverede T celler yderligere cytokiner, som forstærker inflammationsreaktionen. Det kliniske billede Den mest iøjefaldende kliniske manifestation er et erytem. Erytemet har ikke nogen klinisk betydning. Der kan udvikles inflammatoriske hudlidelser med generaliseret kløe og nældefeber. Endvidere er det kendt, at hudlidelser på autoimmun basis, specielt psoriasis el rosacea, kan forværres under immunterapien. Essentielle fedtsyrer til lindring af hudgener Der er fundet god symptomatisk effekt på hudtørhed og hudkløe af planteoliebaserede kosttilskud med de essentielle fedtsyrer omega-3, omega-6 og omega-9. Følgende produkter er hidtil blevet brugt af patienter: Perfect balance eller Livets olie, som er en olie fra Hørfrø- og Kæmpenatlysplanten De omtalte kosttilskud kan købes i helsekost butikker og andre fabrikater kan anvendes; dog anbefales typer, som indeholder de 3 nævnte typer essentielle fedtsyrer.. Kosttilskuddet kan fås såvel i flydende form som i kapsler. Behandlingsprincipper Det generaliserede erytem er ikke behandlingskrævende. Ved kløe og nældefeber kan systemiske antihistaminpræparater være effektivt. Lægemiddelinducerede eksantemer, som kan forløbe ubemærket under immunterapien udgør et specielt problem. Det samme kan gøre sig gældende ved reaktioner på røntgenkontrast. Lægemiddeleksantemer kan nødvendiggøre stop for videre immunterapi. Enkelte tilfælde med svære eksfoliative reaktioner er beskrevet. Ved svære allergiske reaktioner kan man anvende lokale glukokortikoider, mens systemisk behandling kun er aktuel ved meget svære bivirkninger i huden. Behandlingsvejledning Ved opstart af behandling med Interleukin-2/interferon og ved ipilimumab anbefales patienten at indtage dette kosttilskud med essentielle fedtsyrer dagligt. Dagligt anbefalet indtag er 2 spiseskefulde om morgenen så tidligt i behandlingsforløbet som muligt, da der sædvanligvis går et par uger inden virkningen indtræder. Side 18 af 27

19 Man tager en spiseskefuld og holder olien fortil i munden og skyller efter med juice, gerne appelsin eller æblejuice. Herefter skefuld nummer 2 på samme måde. Gerne i forbindelse med et måltid. Ved Interleukin-2 behandling er 2 spiseskefulde om dagen sædvanligvis ikke nok og patienten kan derfor supplere med 2 spiseskefulde om aftenen. Olien kan også anvendes til direkte påsmøring på de mest irriterede hud områder 2-3 gange dagligt. Flasken opbevares på køl. Denne basisbehandling kan suppleres med fugtighedscreme. Ved manglende effekt heraf kan nedenstående anvendes. Kløe: Tablet Tavegyl (Clemastin) 1 mg x 2 eller Zyrtec (Cetirizin) 10 mg dgl. anvendes. Svær kløe: Lokale glukokortikoid cremer. Referencer Dummer, R et al: The skin: An immunoreactive target organ during interleukin-2 administration? Dermatologica Gaspari, A.A et al: Dermatologic changes associated with interleukin-2 administration. JAMA Staunton, M.R et al: Life-threatening bullous skin eruptions during interleukin-2 therapy. J. Nat. Canc.Inst DET CENTRALE NERVESYSTEM Påvirkninger af det centrale nervesystem under højdosis IL-2 behandling er hyppige og skyldes flere mekanismer. Et interstitielt ødem kan opstå som følge af forstyrrelserne i væskebalancen. Sekundære cytokiner har en direkte såvel som indirekte CNS toksisk effekt. Mekanismen bag dette er kun delvist kendt. Formentlig virker disse stoffer via det centrale neurotransmittersystem. Hjernemetastaser repræsenterer et specielt problem, da den IL-2 medierede inflammation i hjernemetastaser kan fremkalde et peritumoralt ødem. Denne reaktion, som i perifere metastaser kun sjældent giver anledning til problemer. kan i hjernen føre til generaliserede krampeanfald og i sjældne tilfælde inkarceration. Det kliniske billede Undersøgelser har vist at op til 40 % af patienterne i højdosis IL-2 behandling har psykiske bivirkninger. Kliniske betydende bivirkninger er dog sjældne, men omfatter hele spektret af psykiatriske lidelser såsom depression, hallucinatoriske psykoser, skizoaffektive psykoser og komatøse tilstande. Hyppigst er søvnforstyrrelser. Side 19 af 27

20 Behandlingsprincipper Lette psykiske forandringer skal ikke behandles men observeres. Sværere psykiatriske tilstande skal medføre pausering, behandling med systemisk glukokorticoid og sædvanligvis seponering af behandlingen. Det kan være svært at skelne en IL-2 udløst depression fra den reaktive depression som kan opstå som følge af bearbejdningen af sygdommen. I tvivlstilfælde kan et psykiatrisk tilsyn være nødvendigt. Patienten skal forud for behandlingen informeres om behandlingen kan udløse en depression, og at en tidligere endogen depression disponerer for dette. Patienter med en klinisk betydende psykiatrisk lidelse kan ikke tilbydes behandling med IL-2. Behandlingsvejledning Ved vedvarende konfusion, coma/kramper, svær motorisk svaghed eller fokale neurologiske udfald afbrydes behandlingen. Der iværksættes umiddelbart glukocorticoid behandling med Solumedrol 80 mg i.v. dagligt til symptomerne er svundet. Supplerende cerebral CT/MR-scanning mhp cerebrale metastaser, såfremt symptomerne ikke aftager indenfor et par døgn. Behandling kan ved grad II og III CNS toksicitet efter konference med behandlingsansvarlige og nøje information af patienten genoptages i 50 % dosis. Ved grad IV CNS toksicitet seponeres behandlingen. Referencer Denicoff, K.D et al: The neuropsychiatric effects of treatment with interleukin-2 and lymphokine-activated killer cells. Ann. Intern. Med., Denicoff, K.D et al: The neuroendocrine effects of interleukin-2 treatment. J. Clin. Endocrin. Metab., LUNGE Et interstitielt lungeødem kan udvikle sig som følge af forstyrrelser i væskebalancen. Kun sjældent udvikler det sig imidlertid til et fulminant lungeødem. Årsagen er som ved et toksisk udløst lungeødem en øget kapillær permeabilitet. Derfor ses ikke noget øget pulmonalt eller centralt vene tryk. Det IL-2 udløste lungeødem kan forekomme på trods af hypovolæmi. Modsat et kardielt lungeødem er den alveolære væske rig på albumin, og proteinrige pleuraeksudater kan også forekomme. Det kliniske billede Ved højdosis IL-2 udvikler de kliniske symptomer sig sædvanligvis i følgende rækkefølge: Tydelig respirationslyd Let takypnøe stigende til hyperventilation (lav pco 2, normal po 2 ) Fugtige respirationslyde Respirations insufficiens (fald i po 2 ) Eksisterende lungelidelser såsom asthma bronchiale, kronisk obstruktiv og restriktiv lunge-sygdom Side 20 af 27

21 kan gøre det kliniske billede meget komplekst. Patienter med disse sygdomme bør derfor ikke behandles med højdosis IL-2, og alle patienter med kendt lungesygdom skal forud for behandling have foretaget lungefunktionsundersøgelse og have en forceret expirations volumen i 1 sec (FEV1) > 70 %. Behandlingsvejledning Ved let pulmonalt ødem kan IL-2 infusionen fortsættes såfremt diuresen kan øges, dvs. at der ikke foreligger en intravasal hypovolæmi. I denne situation er det lette lungeødem hurtigt at behandle. En samtidig intravasal hypovolæmi er derimod en indikator for et betydende Capillary-Leak-Syndrom og skal medføre pausering af IL-2 infusionen. Ved hviledyspnø skal IL-2 infusionen pauseres. Behandlingsvejledning Ved hviledyspnø, foretages følgende: 1. IL-2 injektion pauseres og nasal ilt gives. 2. Er ovenstående uden effekt gives furosemid, mg intravenøst. Man må forvente coincidens mellem dyspnoe og hypotension, hvorfor opmærksomheden henledes på samtidig behandling heraf. 3. Afhængig af A-punktur og klinisk tilstand overvejes overtryksventilation. Findes indikation for overtryks-ventilation forsøges forinden inj. Solumedrol 80 mg i.v., kan evt. gentages. 4. Ved behov for respiratorbehandling/steroid standses aktuelle behandlingsserie og patienten revurderes efter 2 uger. Referencer Keilholz, U et al: Mechanismen and clinical management of interleukin-2 induced renal toxicity and fluid retention. Int. J. Immunopath. Pharmacol., Ognibene, F.P et al: Interleukin-2 administration causes reversible hemodynamic changes and left ventricular dysfunction similar to those seen in septic shock. Chest, LEVER Interstitielt ødem og sekundære cytokiner spiller formentlig her en rolle såvel som hepatitislignende forandringer som følge af aktiverede inflammatoriske celler, endotel og kupfer celler. Det kliniske billede Hyppigt ses under IL-2 behandling stigning i transaminaser uden samtidig fald i leverfunktion. Samtidig ses stigning i basisk fosfatatase. En lettere leversynteseforstyrrelse ses hos 5-30 % af patienterne. Af klinisk betydning er specielt syntesen af koagulationsfaktorer og albumin. Ved svært nedsat lever funktion bør man altid overveje en bakteriel infektion. Se endvidere afsnittet koagulation. Side 21 af 27

22 Referencer Fischer, B et al: Interleukin-2 induces profound reversible cholestasis: a detailed analysis in treated cancer patients. J. Clin. Oncol., Huang, C.M et al.: Changes in laboratory results for cancer patients reated with interleukin-2. Clin. Chem HJERTE Arytmier og myokardieinfarkt er beskrevet, men den eksakte mekanisme er uklar. Sekundære mediatorer såvel som det interstitielle ødem i forbindelse med feber kan udløse arytmier. De udløsende faktorer for akut myokardieinfarkt er formentlig præeksisterende arteriosklerose i forbindelse med feber, endotelaktivering via sekundære cytokiner og muligvis aktivering af koagulationssystemet. Herudover spiller en IL-2 udløst myokardit formentlig en rolle for udviklingen af arytmier og myokardieinfarkt. Det kliniske billede Alle former for arytmier kan forekomme, herunder den febrile sinustakykardi. Ved refraktær sinustakykardi og atrieflimren bør man differentialdiagnostisk overveje hyperthyreose. Denne kan udløses som følge af jodholdig røntgenkontrast eller som følge af en IL-2 udløst thyroiditis. Behandlingsprincipper Ved klinisk betydende arytmi eller myokardieiskæmi skal IL-2 infusionen pauseres til restitution af toksiciteten, og til den kardiale toksicitet er afklaret. Behandlingsvejledning Ved mistanke om AMI standses IL-2 behandling, og behandling stilles i bero til AMI er af- eller bekræftet. Er der mistanke om AMI, tages EKG og coronarenzymer. Patient flyttes til coronarafsnit m.h.p. observation med skop. Er der evidens for iskæmisk morbus cordis, seponeres behandlingen. Arytmier behandles på vanlig vis. Referencer Goel, M et al: Reversible cardiomyopathy after high-dose interleukin-2 therapy. J. Immunol.1992 Kragel, A.H et al.: Myocarditis or acute myocardial infection associated with interleukin-2 therapy for cancer. Cancer, 1990 Lee, R.E. et al.: Cardiorespiratory effects of immunotherapy with interleukin-2. J. Clin.Oncol., 1989 Nora, R et al.: Myocardial toxic effects during recombinant interleukin-2 therapy. J.Nat.Canc.Inst., 1989 Ravaud, A et al.: Cardiomyopathy after acute myocardial infarction after therapy with interleukin-2 and tumour infiltrating lymphocytes. Eur. J. Canc., 1992 Shulman, K.L et al: Adverse reactions to intravenous contrast media in patients treated with interleukin-2. J. Immunother Side 22 af 27

23 GASTROINTESTINAL KANAL Tre faktorer spiller ind ved den gastrointestinale toksicitet: Mucosaødem, motilitets-forstyrrelser og en almen stress påvirkning. Det kliniske billede De hyppigst påvirkede organer er ventrikel og kolon. Der er beskrevet gastrit og ventrikel ulcera som kan føre til kraftige blødninger. Mucosa ødemer i kolon forhindrer reabsorbtion af væske og en karakteristisk diarre optræder: vandige diarreer, en til fem gange dagligt. Der er beskrevet enkelte tilfælde af ventrikel og kolon perforation under IL-2 behandling. Patofysiologien bag disse meget sjældne bivirkninger er ikke kendt. Behandlingsprincipper Behandlingen er i alle tilfælde symptomatisk. Profylaktisk behandling med antacida og H2-blokkere anbefales ikke, men kan anvendes ved ulcus anamnese eller ved behandlingsinduceret dyspepsi. Diarreen er vanskelig at behandle. Loperamid kan give en langsommere peristaltik, og væske reabsorbtionen i kolon kan forbedres noget. Hvis der kommer større væsketab fra gastrointestinal kanalen skal disse udlignes, da der ellers kan optræde en intravasal hypovolæmi og arteriel hypotoni. Behandlingsvejledning Ved klinisk mistanke om svamp startes behandling efter afdelingens sædvanlige regime. I øvrigt almindelig god mundhygiejne. Ved diarre, mere end 3-4 løse afføringer, gives tabl. Imodium 4 mg og efterfølges af imodium 2 mg ved hver løs afføring. Ved gastrit behandles med syrepumpehæmmer. Referencer Rahman, R et al: Unusual gastrointestinal complications of interleukin-2 therapy. J. Immunother., Schwartzentruber, D et al: Colonic perforation: An unusual complication of therapy with high-dose interleukin-2. Cancer,, Sparano, J.A et al: Symptomatic exacerbation of Crohn disease after treatment with high-dose interleukin-2. Ann. Med., Side 23 af 27

24 KRONISK TOKSICITET I modsætning til den akutte IL-2 toksicitet som forsvinder kort tid efter ophør af infusionen ses en række bivirkninger som kan vare uger til måneder og som kan forværres ved fortsat immunterapi. Det handler overvejende om autoimmune reaktioner, som er hyppigere hos patienter, der responderer på behandlingen. Det er muligt denne sammenhæng ses fordi disse patienters immunsystem bedre lader sig stimulere. Mere sandsynligt er dog at disse autoimmunfænomener hyppigere optræder hos responderende patienter fordi disse patienter får en længere behandling med IL-2. Alle kroniske bivirkninger forsvinder sædvanligvis af sig selv og de responderer godt på glukocorticoid behandling. Behandling med glukocorticoider skal dog kun ske på vital indikation da effekten på tumor ligeledes hæmmes. HUD Dermatologiske langtidsbivirkninger er almindelige. Hyppigst drejer det sig om tørhed og kløe af huden, som kan persistere måneder efter behandling. Lægemiddeleksantemer, som følge af den understøttende medicin, kan være særdeles langvarige og generende. Præeksisterende autoimmune hudlidelser bliver sædvanligvis forværret. Dette ses specielt ved psoriasis og kan udvikle sig til en psorias arthrit. Et dødsfald er rapporteret ved en patient med pemfigus, som kort efter IL-2 behandling fik en letal forværring af sin hudlidelse. Af speciel interesse er optræden af vitiligo ved melanom patienter. Vitiligo er en immunologisk reaktion rettet mod normale melanocytter, men også melanomceller på grund af et stort antigen fællesskab. Vitiligo ses ikke under IL-2 behandling af patienter med andre tumorer, og er ved melanom patienter associeret med effekt af immunterapien. Alvorlige hudlidelser som pemfigus, lupus og dermatomysosit er kontraindikationer for IL-2 behandling. Der er fundet god symptomatisk effekt på hudtørhed og kløe ved brug af planteoliebaserede kosttilskud med de essentielle fedtsyrer omega-3, omega-6 og omega-9. Dette bør anbefales patienter som basis behandling, ved siden af fugtighedscreme. Anbefalet dagsdosis er angivet på produktet. Indtagelsen af olien er lettest ved anvendelse sammen med drikkevarer, eks juice. Ved hud områder med generende kløe kan olien supplerende smøres direkte på huden et par gange om dagen. Behandlingsvejledning Hudtørhed, kløe: Psoriasis: Symptomatisk behandling (oliebade, fugtigheds creme, essentielle fedtsyrer kosttilskud. Konfereres med dermatologisk afdeling, behandling med lokale glukokortikoider er tilladt. Side 24 af 27

25 Referencer Richards, J.M. et al: Sequential chemoimmunotherapie in the treatment of metastic melanoma. J. Clin. Oncol., Staunton, M.R.et al: Life-threatening bullous skin eruptions during interleukin-2-therapy. J. Nat. Canc. Inst., GLANDULA THYROIDEA Autoimmune lidelser i glandula thyroidea er hyppige og subkliniske lidelser bliver hyppigt klinisk manifeste under IL-2 behandling. Dette er mere almindeligt ved subkutan administration end ved infusion. Ved langtidsbehandling ses i enkelte studier op til 50 % med thyroidea funktionsforstyrrelser, såvel hyper- som hypothyreoser. Dette er dog væsentligt mindre hyppigt ved højdosis IL-2 infusion og optræder hos mellem 1 til 20 %. Forud, under og efter behandlingen skal thyroidea parametre kontrolleres (TSH, T3 og T4). Behandlingsvejledning Ved kliniske forstyrrelser i thyroidea funktion konfereres med endokrinologisk afdeling, men behandlingen kan fortsætte. Referencer Atkins, M.B et al: Hypothyroidism after treatment with interleukin-2 and lymphokine-activated killer cells. N. Eng. J. Med., Reid, I et al.: Thyroid dysfunction can predict response to immunotherapy with interleukin-2 and interferon-2α.. Sauter, N.P et al: Transient thyrotoxicosis and persistent hypothyroidism due to acute autoimmune thyroiditis after interleukin-2 and interferon-α therapy for metastatic carcinoma: A case report. Am. J. Med., Wejl, N. I. et al: Hypothyroidism during immunotherapy with interleukin-2 is associated with antithyroid antibodies and response to treatment. J. Clin. Oncol., Side 25 af 27

26 LYMFADENOPATI Under IL-2 behandling ser man hyppigt en generaliseret lymfadenopati med lymfeknuder op til 4 cm i diameter. Disse reaktive lymfeknudeforandringer kan fejltolkes som tumor progression. Typisk er de perifere lymfeknude ikke ømme ved tryk. Lymfeknudesvulsten kan også ses i enkelte lokalisationer, og svinder typisk efter et par uger. Behandlingsforslag Ingen behandling er nødvendig. Differentialdiagnosen mellem lymfadenopati og progression kan være vanskelig, men ved at have en pause på mindst 2 uger mellem sidste behandling og evaluering undgår man at mistolke dette. Bioptering kan være nødvendig. LEDSMERTER Forbigående ledsmerter ses som følge af uspecifikke inflammationsreaktioner. Egentlige reumatologiske ledlidelser er hidtil kun observeret hos patienter, som er behandlet over lang tid. Der er observeret såvel nyopståede smerter, som eksacerbationer af lidelser såsom spondylose, psorias arthropati og rheumatoid arthrit. Sædvanligvis ses svind af symptomer uger til måneder efter behandlingsophør. Referencer Baron, N.W et al: Scintigraphic findings in patients with shoulder pain caused by interleukin-2. AJT, Scheibenbogen, C et al: Rheumatic disease following immunotherapy. Ann. Rheum. Dis, ØVRIGE AUTOIMMUNE LIDELSER Principielt kan alle klinisk relevante autoimmune lidelser induceres eller forværres af IL-2 behandling. I dyreeksperimentelle studier kan man se svære tilstande som rheumatoid arthrit, lupus erythematoides, myositis, nefrotisk syndrom og mange andre, under langvarig IL-2 behandling. Autoantistoffer er hyppige, men ikke alle har klinisk relevans. Potentielt livsfarlige autoimmune lidelser er i øvrigt en kontraindikation for IL-2 behandling. Alle autoimmune fænomener under IL-2 behandling kan behandles med højdosis glukokortikoider, men samtidig hermed ødelægger man den mulige terapeutiske effekt. Side 26 af 27

27 LEDSAGENDE MEDICIN SMERTE BEHANDLING Under behandlingen med IL-2 og interferon skal analgetika med febernedsættende effekt så vidt muligt undgås jvf afsnit om influenza lignende symptomer. Morfika har ligesom paracetamol og NSAID en febernedsættende effekt og anvendelse under immunterapien skal derfor overvejes nøje. Behandling med NSAID samtidig med IL-2 er kontraindindiceret på grund af øget risiko for nyreinsufficiens. UDTRAPNING AF ANTIHYPERTENSIV MEDICIN Da IL-2 kan give betydeligt blodtryksfald især hos patienter i antihypertensiv behandling anbefales udtrapning af al antihypertensiva inden start af behandling. Antihypertensiva pauseres så længe behandlingen pågår. Langt de fleste antihypertensiva kan umiddelbart seponeres, men man skal være opmærksom på 2 stofgrupper: 1. Betablokkere. Hurtig udtrapning kan give tachycardi og angina pectoris, hvorfor udtrapning over 14 dage. 2. ACE-hæmmere/Angiotensin-II-antagonister. Kan oftest umiddelbart seponeres. Hvis indikationen er hjerteinsufficiens bør pt. konfereres med kardiolog og have vurderet uddrivningsfraktionen, da denne skal være normal. Man kan evt forud for behandling bede egen læge foretage udtrapning og efterfølgende genoptagelse af behandlingen. Side 27 af 27

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere