Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom"

Transkript

1 Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom Behandlingsvejledning Kliniske ansvarlige: Overlæge Henrik Schmidt Overlæge Inge Marie Svane Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afd Onkologisk Afd Onkologisk Afd Århus Universitetshospital Herlev Universitetshospital Odense Universitetshospital Side 1 af 27

2 BAGGRUND OG RATIONALE... 3 VEJLEDENDE BEHANDLINGS KRITERIER... 4 BESKRIVELSE AF BEHANDLING... 5 DOSISMODIFIKATION... 5 OBSERVATIONER UNDER BEHANDLING... 6 EFFEKT VURDERING... 7 REFERENCER... 9 VEJLEDNING TIL UNDERSTØTTENDE BEHANDLING INFLUENZA LIGNENDE SYMPTOMER KVALME VÆSKEBALANCE/HYPOTENSION HÆMATOPOIESE KOAGULATION HUD DET CENTRALE NERVESYSTEM LUNGE LEVER HJERTE GASTROINTESTINAL KANAL KRONISK TOKSICITET HUD GLANDULA THYROIDEA LYMFADENOPATI LEDSMERTER ØVRIGE AUTOIMMUNE LIDELSER LEDSAGENDE MEDICIN SMERTE BEHANDLING Side 2 af 27

3 BAGGRUND OG RATIONALE Interferon alfa-2b og Interleukin 2. Metastatisk malignt melanom er en sygdom med en yderst alvorlig prognose på kort sigt. 1 års overlevelsen er på %, afhængigt af metastasemønstret. 1 Traditionel onkologisk behandling med kemoterapi og strålebehandling har givet skuffende resultater. Immunmodulerende behandling med interleukin 2 (IL-2) og interferon- (IFN) har derimod i en lang række undersøgelser givet en responsrate på knap 20 % og med en mindre gruppe af langtidsoverlevere på ca. 8 %. Oprindeligt blev IL-2 administreret som højdosis behandling i form af intravenøse bolus infusioner. Denne administrationsmåde var imidlertid forbundet med betydelige bivirkninger. Man har herefter udviklet kontinuerlig infusion og subkutan administration, hvilket reducerede bivirkningerne, men desværre i forbindelse med de subkutane regimer på bekostning af behandlingseffekten. På den baggrund udviklede Keilholz i 1993 decrescendo regimet, 2 hvor IL-2 bliver givet i.v. i en initialt høj dosis, som falder over 2 dage med en vedligeholdelses dosis over yderligere 3 dage. Dette regime gav en responsrate som ved kontinuerlig iv. infusion, men med reduceret toksicitet. Det oprindelige regime inkluderede Interferon-alfa dag 1-5, herefter IL-2 i decrescendo regime dag 8-12, herefter 2 ugers pause, hvorefter behandlingen blev gentaget. Det regime, som aktuelt benyttes på de onkologiske afdelinger i Odense og Århus er ændret således at Interferon gives dag 1 eller 2 som pegyleret interferon. Der er imellem serie 1 og 2, samt 3 og 4 kun én uges pause i behandlingen. Pegyleret Interferon alfa-2b er et derivat af IFN-alfa 2b bestående af et polyethylene glykol (PEG) molekyle med en gennemsnitlig molekylevægt på 12 kda, hæftet på IFN-alfa 2b. Denne pegylering ændrer ikke ved den tertiære struktur eller effekt af interferonet, men det nedsætter udskillelsen af stoffet markant. Således stiger den terminale halveringstid fra 4 til 40 timer. Som følge af dette kan man uden at mindske effekt og øge toksicitet dosere medikamentet en gang ugentligt. 3 Omregningsfaktoren mellem de to doseringsformer er at Interferon alfa-2b 30 MU/uge svarer til PEG- Introna 1 mikrogr/kg/uge. Vi har på denne baggrund valgt at konvertere Introna 10 MU/m 2 dagligt i 7 dage til PEG-Introna 300 mikrogram x 1 ugentlig. Side 3 af 27

4 VEJLEDENDE BEHANDLINGSKRITERIER Biopsiverificeret metastatisk melanom Evaluerbar sygdom Performancestatus WHO 0-2, sjældent behandles patienter over 70 år Adækvat knoglemarvs-, nyre- og leverfunktion bedømt ved trombocyttal over 100 x 10 9 /l, leukocyttal over 2,5 x 10 9 /l, kreatinin i normalområdet, bilirubin < 1,5 x øvre normalværdi, PP > 0,60. Patient har ikke samtidig PS 2, forhøjet LDH og neutrofile granulocytter. LDH og neutrofile skal være forhøjede i 2 på hinanden følgende målinger for at udelukke behandling. 4-5 Patienter med symptomer på lungesygdom skal have foretaget spirometri. FEV1 og FVC skal være over 70 % af forventede værdier. Patienten må ikke have symptomgivende kardiovaskulær sygdom, herunder hjerteinsufficiens, ukontrolleret hypertension, angina pectoris eller alvorlige arytmier. Ved tidligere AMI skal der foretages ekkokardiografi eller MUGA scanning og venstre ventrikels uddrivningsfraktion skal være normal. Patienten må ikke have en klinisk betydende infektion. Patient med cerebrale metastaser kan generelt ikke behandles. Dog kan behandling finde sted såfremt o patienten ikke har kliniske CNS symptomer o det er et begrænset antal små metastaser uden markant massevirkning o det vurderes, at placeringen ikke udgør en risiko for ptt, såfremt der skulle udvikles behandlingsinduceret ødem ved tumor Efter radikal operation/stereotaktisk strålebehandling for en solitær cerebral metastase kan patienten, såfremt der er konstateret metastaser udenfor CNS, tilbydes behandling efter klinisk vurdering.. Patienten må ikke have epilepsi, anden sygdom i CNS eller psykiatrisk lidelse som anses for at være væsentlig klinisk betydning. Patienten må ikke være afhængig af systemisk behandling med binyrebarkhormoner med mindre det drejer sig om substitutionsbehandling. Patienten må ikke være organtransplanteret og ikke have en alvorlig autoimmun sygdom. Patienten må ikke være gravid eller lakterende. Side 4 af 27

5 BESKRIVELSE AF BEHANDLING Hver behandlingsserie består af PEG-Introna 300 mikrogr subkutant på dag 1 (mandag eller tirsdag i uge 1) og Interleukin 2 som kontinuerlig intravenøs infusion dag 8-13: 18 MU/m 2 over 6 timer, 18 MU/m 2 over 12 timer, 18 MU/m 2 over 24 timer efterfulgt af 4,5 MU/m 2 over 24 timer i 3 døgn. Behandlingen gives i velfungerende perifert drop. Dette er efterfulgt af en uge uden behandling. Patienterne er indlagt i uge 2 i hver behandlingsserie og kan være indlagt i forbindelse med interferon behandling (1-2 døgn). Effekt evalueres i slutningen af uge 7 efter 2 behandlingsserier. Patienter med CR eller PR efter 2 behandlingsserier tilbydes yderligere 2 behandlingsserier. Patienter med NC og acceptabel toksicitet tilbydes yderligere 2 behandlingsserier. Patienter med PD efter de 2 første serier, ophører med behandling. Alle patienter som påbegynder en behandlingsserie skal have performancestatus 0-2. Patienter med resttumor efter 4 serier bør vurderes mhp. operation eller yderligere 2 serier IL-2/IFN. En 5 og 6 serie kan kun gives hvis der er tydelig regression efter serie 2 og 4. DOSISMODIFIKATION De anførte toksicitetsgraderinger er baseret CTC kriterier (version 3.0). Interleukin 2 IL-2 pauseres ved følgende toksiciteter: Hypotension i henhold til instruks i denne vejledning Nyopstået kardiel arytmi, andet end sinustakykardi. Mistanke om eller manifest AMI. Agitation eller persisterende konfusion. Bilirubin stigning grad III/IV. Sepsis. Hviledyspnø. Ved koagulationsforstyrrelser defineret som PP < 0,2. Ved pausering af IL-2 skal patienten revurderes hver 2. time og behandlingen kan først genoptages, når toksiciteten er reduceret til grad 0/1. Når IL-2 infusionen genoptages, gives den planlagte dosis således at behandlingstiden dermed forlænges svarende til behandlingspausen. Såfremt pausen overstiger 24 timer afkortes behandlingen med denne overskridelse, således at behandlingen maksimalt kan forlænges med 24 timer. Side 5 af 27

6 Dosismodifikation af IL-2 foretages primært med pausering. I tilfælde af nedenstående toksiciteter kan IL-2 genoptages i 50 % dosis. IL-2 kan først genoptages, når toksiciteten er reduceret til grad 0 eller 1. Ved stigning af kreatinin grad III/IV Ved grad II eller III cerebral toksicitet. Kontraindikationer for fortsat IL-2 og Interferon behandling: Dokumenteret myokardieiskæmi eller infarkt. Grad IV CNS-toksicitet. Interferon Ved thrombocytter på interferon dagen mellem 50 og 100: Interferon dosis halveres. Ved thrombocytter på interferon dagen under 50: Interferon dosis hoppes over. Ved thrombocytter under 50 bør blodprøve tages hver 3. dag indtil signifikant stigning i thrombocyt tal. Interferon kan ved næste planlagte dosis genoptages i 50 % dosering. OBSERVATIONER UNDER BEHANDLING Baselineobservationer Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, BT, puls, temperatur, EKG, performance status samt objektiv tumoropmåling og klinisk foto af kutane læsioner. CT-scanning af cerebrum, thorax, abdomen og bækken med i.v. kontrast. Belastnings-EKG, ekkokardiografi, MUGA-scanning eller spirometri på særlig indikation. LABKA-1 blodprøver (se definition herunder). Observationer under behandlingen Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, BT og objektiv tumoropmåling forud for hver behandlingsserie eller ved mistanke om PD. Performancestatus før hver behandlingsserie samt ved respons-evaluering. Follow-up observationer Patienter med CR, PR og SD følges efter behandlingsophør hver 3. måned det 1. år, hver 6. måned de 2 følgende år og herefter årligt. Anamnese og objektiv undersøgelse inkl. vægt, performancestatus og objektiv tumor-opmåling. CT-scanning af thorax, abdomen og bækken. Laboratorieundersøgelser Der opereres med 2 blodprøveprofiler: LABKA1 og LABKA2. Side 6 af 27

7 LABKA1: Hæmoglobin., leukocytter, inkl. differentialtælling, CRP, thrombocytter, natrium, kalium, albumin, kreatinin, koagulationsfaktor 2,7,10 (PP), bilirubin, basisk fosfatase, ALAT, LDH, TSH, T3 og T4. LABKA2: Hæmoglobin., leukocytter, inkl. differential tælling, thrombocytter, CRP, natrium, kalium, albumin, kreatinin, koagulationsfaktor 2, 7 og 10 (PP), bilirubin. LABKA1 indgår som baselineundersøgelse = dag 1 i 1. behandlingsserie. LABKA2 foretages dag 1-5 i IL-2 ugen. Der tages endvidere LABKA1 ved evaluering samt follow-up. Monitorering under IL-2 behandling (se nærmere under respektive afsnit i vejledning i understøttende behandling) Vitale funktioner: Puls/BT hver 4. time Temperatur hver 8. time. Diurese hver 12. time. Lungestetoskopi hver 24. time. Vægt hver 24. time. Efter behandlingsophør måles puls/bt sidste gang efter 4 timer, dog følges BT til normalisering. Monitorering af patienter med systolisk BT under 80 mm Hg, som ikke responderer på volumenbehandling følges med: Puls/BT hver 2. time. Diurese hver 2. time. Lungestetoskopi hver 2. time. EFFEKT VURDERING Effekt af behandlingen vurderes med CT scanning eller objektiv tumor opmåling (evt klinisk foto) ved anvendelse af RECIST.. Hidtil er disse scanninger blevet udført uden intravenøs kontrast på grund af mistanke om et øget antal allergiske reaktioner hos patienter behandlet med Interleukin Dette medfører dog en væsentlig dårligere diagnostisk undersøgelse og dermed usikkerheder i effekt evalueringen. I de data, som antyder en øget hyppighed af allergiske reaktioner over for kontraststoffer er der anvendt ældre typer af kontraststoffer samt andre IL-2 behandlingsregimer. Flere steder i udlandet og enkelte steder i Danmark gennemføres scanninger rutinemæssigt med brug Side 7 af 27

8 af kontrast, og derfor har vi valgt at gennemføre CT scanningerne med intravenøs kontrast af hensyn til den diagnostiske kvalitet. Patienter, som tidligere har haft allergiske reaktioner på intravenøs kontrast vil i henhold til gældende retningslinjer blive scannet uden kontrast. Brugen af i.v. kontrast vil således være standardprocedure ved CT scanninger i denne behandling. Side 8 af 27

9 REFERENCER 1. Eigentler, T. K., Caroli, U. M., Radny, P., Garbe, C., and. Palliative therapy of disseminated malignant melanom: a systematic review of 41 randomised clinical trials. Lancet Oncology 4, Keilholz U, Scheibenbogen C, Tilgen W, Bergmann L, Weidmann E, Seither E, Richter M, Brado B, Mitrou PS, Hunstein W (1993) Interferon-alfa and interleukin-2 in the treatment of metastatic melanoma. Cancer 72: Bukowski RM, Tendler C, Cutler D, Rose E, Laughlin MM, Statkevich P (2002) Treating cancer with PEG Introna. Pharmacokinetic profile and dosing guidelines for an improved Interferon-alpha-2b formulation. Cancer 95: Schmidt H, Bastholt L, Geertsen P, Christensen IJ, Larsen S, Gehl J et al. Elevated neutrophil and monocyte counts in peripheral blood are associated with poor survival in patients with metastatic melanoma: a prognostic model. British Journal of Cancer Schmidt H, Suciu S, Punt CJ, Gore M, Kruit W, Patel P et al. Pretreatment levels of peripheral neutrophils and leukocytes as independent predictors of overall survival in patients with AJCC stage IV melanoma: results of the EORTC biochemotherapy trial. Journal of Clinical Oncology, Zukiwski, A. A., David, C. L., and Coan, J. Increased incidence of hypersensitivity to iodine-containing radiographic contrast media after interleukin-2 administration. Cancer 65, Shulman, K. L., Thompson, J. A., and Benyunes, M. C. Adverse reactions to intravenous contrast media in patients treated with Interleukin-2. Immunotherapy 13, Side 9 af 27

10 VEJLEDNING TIL UNDERSTØTTENDE BEHANDLING INFLUENZA LIGNENDE SYMPTOMER Ved behandling med cytokiner opstår der sædvanligvis altid det såkaldte Flu-like-Syndrome, dvs. influenza lignende symptomer som træthed, ledsmerter, feber og kulderystelser. Disse konstitutionelle symptomer udløses af IL-2 og Interferon gennem en række sekundære cytokiner, specielt TNFα og IL- 1. Graden af disse konstitutionelle symptomer er meget forskellige fra person til person. Dette skyldes muligvis genetiske årsager, da TNFα produktionen er bestemt af en genetisk polymorfisme i HLA regionen. Det kliniske billede Graden af influenza lignende symptomer er meget variabel. Hyppigt optræder udtalt træthed, og regelmæssigt feber, hvor den maksimale temperaturstigning varierer men kan ligge mellem 38 og 41 C. Ved hurtig temperaturstigning optræder sædvanligvis kulderystelser. Disse bivirkninger er sædvanligvis ikke kritiske, men kan dog opfattes af patienter som værende belastende. Behandlingsprincipper Feberen betragtes som en effekt og ikke en bivirkning af behandlingen og skal derfor ikke behandles med febernedsættende midler såsom paracetamol og NSAID præparater. Kun såfremt temperaturen overstiger 41 C bør der behandles med paracetamol. Det er af stor betydning at patienterne forud for behandlingen orienteres om disse ting og at vi anser feberen som en vigtig del af behandlingen. Det skal pointeres at også morfika har en feber nedsættende virkning og at anvendelse derfor skal grundigt overvejes. Referencer Blay, J.Y et al: Correlation between clinical response to interleukin 2 therapy and sustained production of tumor necrosis factor. Cancer Res Economou, J.S et al: Production of tumor necrosis factor α and interferon γ in interleukin-2-treated melanoma patients: correlation with clinical toxicity. Cancer Immunol. Immunother Edwards, M.J et al: Passive immunization against tumor necrosis factor inhibits interleukin-2-induced microvaascular alterations and reduces toxicity. Surg Hobohm U: Fever therapy revisited. British Journal of Cancer Hoption Cann S.A: Dr William Coley and tumour regression: a place in history or in the future. Postgrad Med J Side 10 af 27

11 KVALME Patogenesen for IL-2 udløst kvalme er ikke kendt. Det kliniske billede Kvalme og opkastning kan forekomme under IL-2 behandling. Det kan variere fra enkelte opkastninger uden kvalme til næsten permanent svær kvalme med hyppige opkastninger. Derimod optræder appetitløshed hos næsten alle patienter. Behandlingsprincipper Der kan ikke gives generelle retningslinjer, da der er store individuelle forskelle i forekomsten af kvalme og opkastninger. Såvel centralt som perifert virkende antiemetika kan anvendes. Behandlingsvejledning Følgende præparater kan anvendes ved kvalme administreret enten som peroral eller iv. administration. Vogalene bør undgås på grund af risikoen for ortostatisk hypotension. Emend efter skema, men uden steroid Metoclopramid 30 mg x 4 gange i døgnet, plus pn. Ondansetron 16 mg for 24 time Granisetron 1-2 mg/24 timer Temesta (Lorazepam) 1-2 mg Referencer Siegel, J.P et al: Interleukin-2 toxicity. J. Clin. Oncol Side 11 af 27

12 VÆSKEBALANCE/HYPOTENSION Interleukin-2 medfører sædvanligvis væskeretention. I de fleste ældre studier med højdosis intravenøs infusion var den hyppigste dosislimiterende bivirkning en kompleks forstyrrelse i væskebalancen. Interleukin-2 påvirker regulationen af væskebalancen gennem det såkaldte Capillary-Leak-Syndrome og en direkte påvirkning af nyrefunktionen. Nedsat renal perfusion Uafhængigt af den Capillary-Leak betingede hypovolæmi ser man ved infusion af IL-2 oliguri. Den bliver fremkaldt ved en påvirkning af den renale perfusion. IL-2 fører via leukotriener, til en forstyrret renal vasoregulation. De store præglomerulære kar reagerer med en udpræget vasokonstriktion og efterfølgende reduktion af den glomerulære perfusion. Denne effekt modvirker den fysiologiske renovaskulære autoregulation, som ved en reduktion af det glomerulære flow egentlig skulle føre til en dilatation af de præglomerulære kar. Den udtalte nedsættelse af det glomerulære flow giver et nedsat funktion af glomeruli og dermed en oliguri stigende til anuri. Capillary-Leak-Syndrom Den tilgrundliggende patofysiologi for Capillary-Leak-Syndromet er en øget permeabilitet af kapillærerne. Der er flere molekylære mekanismer for dette: Dels en aktivering af endotelceller via sekundære cytokiner og dels en direkte toksisk effekt af aktiverede mononukleære celler specielt på aktiverede endotelceller. Resultatet er en øget permeabilitet af kapillærer og udstrømning af væske og lavmolekylære substanser til ekstravasal rummet. Herved opstår der interstitielle ødemer i næsten alle organer og en intravasal hypovolæmi. Det kliniske billede Symptomerne på den påvirkede regulation af væskebalancen er kompleks. På den ene side forårsager Capillary-Leak-Syndromet interstitielle ødemer, intravasal hypovolæmi med efterfølgende arteriel hypotoni. På den anden side giver den hurtigere udviklende renovaskulære autoregulations forstyrrelse oliguri, væskeretention og intravasal hypervolæmi. Ved infusion af IL-2 kommer der således en nedsat nyreperfusion med oliguri og intravasal hypervolæmi. Senere vil der som følge af den kapillære lækage komme en udstrømning af væske til ekstracellulær rummet, ødemer og intravasal hypovolæmi med deraf følgende arteriel hypotoni (se nedenfor). Side 12 af 27

13 Nedenstående er et skematisk forsøg på at beskrive Interleukin-2 s indvirkning på væskebalancen Nedsat renal perfusion 1) Nedsat glomerulær perfusion 2) Oliguri 3) Væskeretention 4) Intravasal hypervolæmi 5) Ødemer Capillary-Leak-Syndrom 1) Øget kapillærpermeabilitet 2) Udstrømning af vand, elektrolytter og albumin 3) Interstitielle ødemer 4) Intravasal hypovolæmi 5) Arteriel hypotoni Ødemer kan opstå i alle organer og er delvist skyld i en del af de nedenfor nævnte organbivirkninger. Specielt problematisk kan det interstitielle lungeødem være. Dette burde dog ikke forekomme ved en adækvat behandling. Forstyrrelserne i væskebalancen bliver hyppigt yderligere komplicerede ved feber, perifer vasodilatation og diare. Behandlingsprincipper For at undgå intravasal hypovolæmi skal der tilføres tilstrækkelig væske. Større væskeinfusioner over kort tid skal dog undgås, da et lungeødem kan opstå. En væskeretention på omkring 5-10 % af kropsvægten kan være nødvendig under en fem dages IL-2 infusion for at forebygge intravasal hypovolæmi og dermed arteriel hypotoni. Ved oliguri kan man anvende dopamin eller loop diuretika som øger den glomerulære perfusion. Begge stoffer skal doseres rigtigt for at opretholde en adækvat diurese, og må ikke overdoseres, da en for kraftig diurese medfører volumen depletion og dermed arteriel hypotoni. Der må ikke anvendes NSAID præparater samtidig med IL-2 behandlingen på grund af risiko for forværring af nyreinsufficens. Side 13 af 27

14 Behandlingsvejledning Samtidig med IL-2 behandling opsættes infusion af Kalium-Natrium-Glukose infusionsvæske 100 ml/time i hele IL-2 behandlingsperioden. Ved systolisk blodtryksfald på mere end 30 mm Hg eller til under 90 mm Hg øges indløbshastighed af Kalium-Natrium-Glukose infusionsvæske til 125 ml/time. Ved systolisk blodtryk < 80 mm Hg eller klinisk påvirket patient gives op til 2 x 1000 ml NaCl infusionsvæske indenfor 2 timer. Såfremt blodtrykket ikke retter sig på ovenstående pauseres IL-2 infusionen og patient revurderes igen efter 2 timer mhp. genoptagelse af IL-2 infusion. Såfremt det systoliske blodtryk fortsat falder og patienten er klinisk chokeret skal patient overflyttes til intensiv afdeling mhp. pressor stof behandling. Det er vigtigt at det primære blodtryk der måles og som danner for vurdering af blodtryksfald under behandlingen, tages i hvile og uden stress. Voluven eller HES infusion væske anvendes ikke mere efter at 2 store studier har antydet en negativ effekt på nyrefunktion og det danske studie viste faktisk en øget mortalitet i HES behandlings armen. Ved hyponatriæmi under 130 mmol/l udskiftes KNAG infusionsvæske til NaCl i samme volumina. Hypokaliæmi kan kompenseres som vanligt efter afdelingens instrukser. Ved diurese under 360 ml/12 timer gives furosemid som kontinuerlig infusion i dosis 120 mg/24 timer. Infusionsopløsning fremstilles som to gange furosemid 60 mg i 250 ml NaCl til indgift over 12 timer. Infusionen gives over mindst 24 timer og kan fortsættes så længe ønskeligt. Der må ikke anvendes intravenøs bolus infusion eller tablet furosemid. Referencer Cotran, R.S et al: Endothelial activation during interleukin-2 immunotherarpy. A possible mechanismen for the vascular leak syndrome. J. Immunol Keilholz, U.et al: Mechanism and clinical managemant of interleukin-2 indced renal toxicity and fluid retention. Int.J. Immunophath. Pharmaol Ognibene, F.P et al: Interleukin-2 administration causes reversible hemodynamic changes and left ventricular dysfunction similar to those seen in septic shock. Chest 1988 Perner et al: Hydroxyethyl Starch 130/0.4 versus Ringer s Acetate in Severe Sepsis. NEJM 2012 Myburgh et al: Hydroxyethyl Starch or Saline for Fluid Resuscitation in Intensive Care. NEJM 2012 Side 14 af 27

15 HÆMATOPOIESE Ved behandling med IL-2 kan der ses fald i samtlige hæmatopoietiske cellelinjer (granulocytter, thrombocytter og erythrocytter) i perifert blod. Årsagen er ikke, som ved kemoterapi en toksisk effekt på hæmatopoiesen. Knoglemarven er ikke hypoplastisk og nadir ses allerede 1-2 dage efter ophør af IL-2 infusionen. Mekanismen bag den hæmatopoietiske toksicitet er i dag ikke fuldstændig forstået, formentlig drejer det sig om en hæmning af de sidste differentieringstrin og en hæmmet frigivelse af hæmatopoietiske celler fra knoglemarven via sekundære cytokiner. Til forskel herfra er den lymfopeni, som sædvanligvis optræder efter få timers IL-2 infusion, en fysiologisk reaktion, da IL-2 aktiverede lymfocytter i det perifere blod udtrykker flere adhæsionsantigener, som bevirker adhæsion til kapillær endotelet og efterfølgende extravasation. Ved ophør med IL-2 behandling er lymfopenien reversibel og sædvanligvis følges den af lymfocytose. Disse lymfocytter svarer til morfologisk stærkt aktiverede lymfatiske celler, som kan forveksles med immature celler. Efter IL-2 infusion ses også tit en udtalt eosinofili, udløst af IL-5. Eosinofilien kan i ekstreme tilfælde udgøre 50 % af leukocytterne. Dette fænomen er ikke fuldstændigt forstået og har efter den nuværende viden ikke nogen terapeutisk eller patofysiologisk betydning. Det kliniske billede Som ovenfor anført ses under IL-2 infusion en udpræget lymfopeni fulgt af lymfocytose 1-2 dage efter ophør af behandlingen. Hvorvidt dette har en klinisk betydning vides ikke. Anæmi, thrombocytopeni og granulocytopeni kan optræde og hos % er infusion af blod eller thrombocytter indiceret. Den hæmatologiske toksicitet er reversibel indenfor for et par dage efter ophør med IL-2 infusionen. Granulocytopenien er meget sjældent alvorlig, men der kan ses en funktionsforstyrrelse af granulocytternes evne til kemotaksi. Dette kan betyde en nedsat evne til at nedkæmpe bakterielle infektioner, som overvejende ses hos patienter med intravenøst kateter. Behandlingsprincipper Erythrocytter og thrombocytter kan substitueres efter vanlige retningslinjer. Lymfo- og granulocytopenien er ikke behandlingskrævende og berettiger ikke profylaktisk antibiotika. Alle klinisk ukarakteriske forløb skal dog give anledning til at overveje bakteriel infektion. Ved mistanke om bakteriel infektion (for eksempel usædvanlig høj feber, usædvanlig udtalt takykardi, forstyrrelser i koagulationen eller påvirket almen tilstand) skal patienten behandles som ved en bakteriæmi. Dette er vigtigt da mange af bivirkningerne til IL-2 minder om en bakteriæmi. Hvis en patient fortsat er højfebril 3 timer efter pausering af IL-2, bør denne behandles som havende bakteriæmi. Nefrotoksiske antibiotika skal undgås på grund af den samtidige nyretoksicitet. Side 15 af 27

16 Behandlingsprincipper Ved mistanke om bakteriel infektion: - Følge afdelingens sædvanlige procedurer - Nefrotoksiske antibiotika skal undgås Referencer Clerigue, M et al: Effects of interleukin-2 and interleukin-2-activated cells on in vitro myelopoiesis. Clin. Exp. Immunol Huang, C.M et al: Changes in laboratory results for cancer patients treated with interleukin-2. Clin. Chem., Klempner, M.S et al: An acquired chemotactic defect in neutrophils from patients receiving interleukin-2 immunotherapy. N. Engl. J. Med Wanebeo, H.J et al: Production of and response to interleukin-2 in peripheral blood lymphocytes of cancer patients. Cancer Side 16 af 27

17 KOAGULATION Aktiverede monocytter og endotelceller kan producere og frigive koagulationsfremmende substanser. Af central patogenetisk betydning er her induktionen af Faktor 3, som aktiverer den eksogene koagulationskaskade. Koagulationsforstyrrelsen kan være endnu mere kompleks, da den maligne lidelse i sig selv kan medføre hyperkoagulapati. Endelig kan syntesen af koagulationsfaktorer i leveren nedsættes af IL-2. Det kliniske billede Under IL-2 behandling kan man se et fald i koagulationsfaktor 2,7&10 (PP). Klinisk relevante koagulationsforstyrrelser, såsom dissemineret intravasal koagulation (DIC) eller thrombo-emboliske komplikationer ses dog kun sjældent. Ved svære koagulationsforstyrrelser skal man altid overveje muligheden for sepsis og behandle derefter. Behandlings principper For at undgå IL-2 infusionsafbrydelse skal der ved nedenstående PP værdier gives K-vitamin intravenøst. 1. Ved PP < 0.30 gives 10 mg Konakion i.v., dette kan gentages til PP er over 0, Ved PP < 0.20 pauseres Interleukin-2 behandling. Der gives Konakion 10 mg i.v. hvorefter ny blodprøve tages efter 2 timer, injektionen kan gentages. Interleukin-2 behandling kan genoptages i 100 % dosis, når PP er over 0, Ved abnorm blødningstendens, der kan relateres til abnorme koagulationsfaktorer, kan der gives frisk, frosset plasma (type-specifik), kontakt evt. koagulationslaboratorium. Patienter i blodfortyndende behandling fortsætter denne under immunterapien, og der skal kun interveneres såfremt PP kommer under 0,20. Her holdes der pause med IL-2 og Konakion 1 mg iv kan anvendes til PP er over 0,20 hvorefter IL-2 kan genoptages. Referencer Andreesen, R et al.: A new approach to adoptive immunotherapy of cancer using tumorcytotoxic macrophages grown from peripheral blood monocytes. Cancer Res Birchfiel, G.R et al: Hypoprothombinemia associates with interleukin-2 therapy; correction with vitamin K. J. Immunother Fleischmann, J.D et al: Fibrinolysis, thrombocytopenia, and coagulation abnormalities complicating high-dose interleukin-2 immonotherapy. J. Lab. Clin. Med Side 17 af 27

18 HUD Flere af de sekundære cytokiner, som induceres af immunterapi medfører en generaliseret dilatation af perifere kar, specielt i hud og slimhinder. Histologisk finder man under basalmembranen talrige aktiverede T lymfocytter. Det er uklart, om disse repræsenterer en proliferation af allerede tilstedeværende subkutane lymfocytter, eller de er extravaserede fra de dilaterede kapillærer i huden. I huden frigiver disse aktiverede T celler yderligere cytokiner, som forstærker inflammationsreaktionen. Det kliniske billede Den mest iøjefaldende kliniske manifestation er et erytem. Erytemet har ikke nogen klinisk betydning. Der kan udvikles inflammatoriske hudlidelser med generaliseret kløe og nældefeber. Endvidere er det kendt, at hudlidelser på autoimmun basis, specielt psoriasis el rosacea, kan forværres under immunterapien. Essentielle fedtsyrer til lindring af hudgener Der er fundet god symptomatisk effekt på hudtørhed og hudkløe af planteoliebaserede kosttilskud med de essentielle fedtsyrer omega-3, omega-6 og omega-9. Følgende produkter er hidtil blevet brugt af patienter: Perfect balance eller Livets olie, som er en olie fra Hørfrø- og Kæmpenatlysplanten De omtalte kosttilskud kan købes i helsekost butikker og andre fabrikater kan anvendes; dog anbefales typer, som indeholder de 3 nævnte typer essentielle fedtsyrer.. Kosttilskuddet kan fås såvel i flydende form som i kapsler. Behandlingsprincipper Det generaliserede erytem er ikke behandlingskrævende. Ved kløe og nældefeber kan systemiske antihistaminpræparater være effektivt. Lægemiddelinducerede eksantemer, som kan forløbe ubemærket under immunterapien udgør et specielt problem. Det samme kan gøre sig gældende ved reaktioner på røntgenkontrast. Lægemiddeleksantemer kan nødvendiggøre stop for videre immunterapi. Enkelte tilfælde med svære eksfoliative reaktioner er beskrevet. Ved svære allergiske reaktioner kan man anvende lokale glukokortikoider, mens systemisk behandling kun er aktuel ved meget svære bivirkninger i huden. Behandlingsvejledning Ved opstart af behandling med Interleukin-2/interferon og ved ipilimumab anbefales patienten at indtage dette kosttilskud med essentielle fedtsyrer dagligt. Dagligt anbefalet indtag er 2 spiseskefulde om morgenen så tidligt i behandlingsforløbet som muligt, da der sædvanligvis går et par uger inden virkningen indtræder. Side 18 af 27

19 Man tager en spiseskefuld og holder olien fortil i munden og skyller efter med juice, gerne appelsin eller æblejuice. Herefter skefuld nummer 2 på samme måde. Gerne i forbindelse med et måltid. Ved Interleukin-2 behandling er 2 spiseskefulde om dagen sædvanligvis ikke nok og patienten kan derfor supplere med 2 spiseskefulde om aftenen. Olien kan også anvendes til direkte påsmøring på de mest irriterede hud områder 2-3 gange dagligt. Flasken opbevares på køl. Denne basisbehandling kan suppleres med fugtighedscreme. Ved manglende effekt heraf kan nedenstående anvendes. Kløe: Tablet Tavegyl (Clemastin) 1 mg x 2 eller Zyrtec (Cetirizin) 10 mg dgl. anvendes. Svær kløe: Lokale glukokortikoid cremer. Referencer Dummer, R et al: The skin: An immunoreactive target organ during interleukin-2 administration? Dermatologica Gaspari, A.A et al: Dermatologic changes associated with interleukin-2 administration. JAMA Staunton, M.R et al: Life-threatening bullous skin eruptions during interleukin-2 therapy. J. Nat. Canc.Inst DET CENTRALE NERVESYSTEM Påvirkninger af det centrale nervesystem under højdosis IL-2 behandling er hyppige og skyldes flere mekanismer. Et interstitielt ødem kan opstå som følge af forstyrrelserne i væskebalancen. Sekundære cytokiner har en direkte såvel som indirekte CNS toksisk effekt. Mekanismen bag dette er kun delvist kendt. Formentlig virker disse stoffer via det centrale neurotransmittersystem. Hjernemetastaser repræsenterer et specielt problem, da den IL-2 medierede inflammation i hjernemetastaser kan fremkalde et peritumoralt ødem. Denne reaktion, som i perifere metastaser kun sjældent giver anledning til problemer. kan i hjernen føre til generaliserede krampeanfald og i sjældne tilfælde inkarceration. Det kliniske billede Undersøgelser har vist at op til 40 % af patienterne i højdosis IL-2 behandling har psykiske bivirkninger. Kliniske betydende bivirkninger er dog sjældne, men omfatter hele spektret af psykiatriske lidelser såsom depression, hallucinatoriske psykoser, skizoaffektive psykoser og komatøse tilstande. Hyppigst er søvnforstyrrelser. Side 19 af 27

20 Behandlingsprincipper Lette psykiske forandringer skal ikke behandles men observeres. Sværere psykiatriske tilstande skal medføre pausering, behandling med systemisk glukokorticoid og sædvanligvis seponering af behandlingen. Det kan være svært at skelne en IL-2 udløst depression fra den reaktive depression som kan opstå som følge af bearbejdningen af sygdommen. I tvivlstilfælde kan et psykiatrisk tilsyn være nødvendigt. Patienten skal forud for behandlingen informeres om behandlingen kan udløse en depression, og at en tidligere endogen depression disponerer for dette. Patienter med en klinisk betydende psykiatrisk lidelse kan ikke tilbydes behandling med IL-2. Behandlingsvejledning Ved vedvarende konfusion, coma/kramper, svær motorisk svaghed eller fokale neurologiske udfald afbrydes behandlingen. Der iværksættes umiddelbart glukocorticoid behandling med Solumedrol 80 mg i.v. dagligt til symptomerne er svundet. Supplerende cerebral CT/MR-scanning mhp cerebrale metastaser, såfremt symptomerne ikke aftager indenfor et par døgn. Behandling kan ved grad II og III CNS toksicitet efter konference med behandlingsansvarlige og nøje information af patienten genoptages i 50 % dosis. Ved grad IV CNS toksicitet seponeres behandlingen. Referencer Denicoff, K.D et al: The neuropsychiatric effects of treatment with interleukin-2 and lymphokine-activated killer cells. Ann. Intern. Med., Denicoff, K.D et al: The neuroendocrine effects of interleukin-2 treatment. J. Clin. Endocrin. Metab., LUNGE Et interstitielt lungeødem kan udvikle sig som følge af forstyrrelser i væskebalancen. Kun sjældent udvikler det sig imidlertid til et fulminant lungeødem. Årsagen er som ved et toksisk udløst lungeødem en øget kapillær permeabilitet. Derfor ses ikke noget øget pulmonalt eller centralt vene tryk. Det IL-2 udløste lungeødem kan forekomme på trods af hypovolæmi. Modsat et kardielt lungeødem er den alveolære væske rig på albumin, og proteinrige pleuraeksudater kan også forekomme. Det kliniske billede Ved højdosis IL-2 udvikler de kliniske symptomer sig sædvanligvis i følgende rækkefølge: Tydelig respirationslyd Let takypnøe stigende til hyperventilation (lav pco 2, normal po 2 ) Fugtige respirationslyde Respirations insufficiens (fald i po 2 ) Eksisterende lungelidelser såsom asthma bronchiale, kronisk obstruktiv og restriktiv lunge-sygdom Side 20 af 27

21 kan gøre det kliniske billede meget komplekst. Patienter med disse sygdomme bør derfor ikke behandles med højdosis IL-2, og alle patienter med kendt lungesygdom skal forud for behandling have foretaget lungefunktionsundersøgelse og have en forceret expirations volumen i 1 sec (FEV1) > 70 %. Behandlingsvejledning Ved let pulmonalt ødem kan IL-2 infusionen fortsættes såfremt diuresen kan øges, dvs. at der ikke foreligger en intravasal hypovolæmi. I denne situation er det lette lungeødem hurtigt at behandle. En samtidig intravasal hypovolæmi er derimod en indikator for et betydende Capillary-Leak-Syndrom og skal medføre pausering af IL-2 infusionen. Ved hviledyspnø skal IL-2 infusionen pauseres. Behandlingsvejledning Ved hviledyspnø, foretages følgende: 1. IL-2 injektion pauseres og nasal ilt gives. 2. Er ovenstående uden effekt gives furosemid, mg intravenøst. Man må forvente coincidens mellem dyspnoe og hypotension, hvorfor opmærksomheden henledes på samtidig behandling heraf. 3. Afhængig af A-punktur og klinisk tilstand overvejes overtryksventilation. Findes indikation for overtryks-ventilation forsøges forinden inj. Solumedrol 80 mg i.v., kan evt. gentages. 4. Ved behov for respiratorbehandling/steroid standses aktuelle behandlingsserie og patienten revurderes efter 2 uger. Referencer Keilholz, U et al: Mechanismen and clinical management of interleukin-2 induced renal toxicity and fluid retention. Int. J. Immunopath. Pharmacol., Ognibene, F.P et al: Interleukin-2 administration causes reversible hemodynamic changes and left ventricular dysfunction similar to those seen in septic shock. Chest, LEVER Interstitielt ødem og sekundære cytokiner spiller formentlig her en rolle såvel som hepatitislignende forandringer som følge af aktiverede inflammatoriske celler, endotel og kupfer celler. Det kliniske billede Hyppigt ses under IL-2 behandling stigning i transaminaser uden samtidig fald i leverfunktion. Samtidig ses stigning i basisk fosfatatase. En lettere leversynteseforstyrrelse ses hos 5-30 % af patienterne. Af klinisk betydning er specielt syntesen af koagulationsfaktorer og albumin. Ved svært nedsat lever funktion bør man altid overveje en bakteriel infektion. Se endvidere afsnittet koagulation. Side 21 af 27

22 Referencer Fischer, B et al: Interleukin-2 induces profound reversible cholestasis: a detailed analysis in treated cancer patients. J. Clin. Oncol., Huang, C.M et al.: Changes in laboratory results for cancer patients reated with interleukin-2. Clin. Chem HJERTE Arytmier og myokardieinfarkt er beskrevet, men den eksakte mekanisme er uklar. Sekundære mediatorer såvel som det interstitielle ødem i forbindelse med feber kan udløse arytmier. De udløsende faktorer for akut myokardieinfarkt er formentlig præeksisterende arteriosklerose i forbindelse med feber, endotelaktivering via sekundære cytokiner og muligvis aktivering af koagulationssystemet. Herudover spiller en IL-2 udløst myokardit formentlig en rolle for udviklingen af arytmier og myokardieinfarkt. Det kliniske billede Alle former for arytmier kan forekomme, herunder den febrile sinustakykardi. Ved refraktær sinustakykardi og atrieflimren bør man differentialdiagnostisk overveje hyperthyreose. Denne kan udløses som følge af jodholdig røntgenkontrast eller som følge af en IL-2 udløst thyroiditis. Behandlingsprincipper Ved klinisk betydende arytmi eller myokardieiskæmi skal IL-2 infusionen pauseres til restitution af toksiciteten, og til den kardiale toksicitet er afklaret. Behandlingsvejledning Ved mistanke om AMI standses IL-2 behandling, og behandling stilles i bero til AMI er af- eller bekræftet. Er der mistanke om AMI, tages EKG og coronarenzymer. Patient flyttes til coronarafsnit m.h.p. observation med skop. Er der evidens for iskæmisk morbus cordis, seponeres behandlingen. Arytmier behandles på vanlig vis. Referencer Goel, M et al: Reversible cardiomyopathy after high-dose interleukin-2 therapy. J. Immunol.1992 Kragel, A.H et al.: Myocarditis or acute myocardial infection associated with interleukin-2 therapy for cancer. Cancer, 1990 Lee, R.E. et al.: Cardiorespiratory effects of immunotherapy with interleukin-2. J. Clin.Oncol., 1989 Nora, R et al.: Myocardial toxic effects during recombinant interleukin-2 therapy. J.Nat.Canc.Inst., 1989 Ravaud, A et al.: Cardiomyopathy after acute myocardial infarction after therapy with interleukin-2 and tumour infiltrating lymphocytes. Eur. J. Canc., 1992 Shulman, K.L et al: Adverse reactions to intravenous contrast media in patients treated with interleukin-2. J. Immunother Side 22 af 27

23 GASTROINTESTINAL KANAL Tre faktorer spiller ind ved den gastrointestinale toksicitet: Mucosaødem, motilitets-forstyrrelser og en almen stress påvirkning. Det kliniske billede De hyppigst påvirkede organer er ventrikel og kolon. Der er beskrevet gastrit og ventrikel ulcera som kan føre til kraftige blødninger. Mucosa ødemer i kolon forhindrer reabsorbtion af væske og en karakteristisk diarre optræder: vandige diarreer, en til fem gange dagligt. Der er beskrevet enkelte tilfælde af ventrikel og kolon perforation under IL-2 behandling. Patofysiologien bag disse meget sjældne bivirkninger er ikke kendt. Behandlingsprincipper Behandlingen er i alle tilfælde symptomatisk. Profylaktisk behandling med antacida og H2-blokkere anbefales ikke, men kan anvendes ved ulcus anamnese eller ved behandlingsinduceret dyspepsi. Diarreen er vanskelig at behandle. Loperamid kan give en langsommere peristaltik, og væske reabsorbtionen i kolon kan forbedres noget. Hvis der kommer større væsketab fra gastrointestinal kanalen skal disse udlignes, da der ellers kan optræde en intravasal hypovolæmi og arteriel hypotoni. Behandlingsvejledning Ved klinisk mistanke om svamp startes behandling efter afdelingens sædvanlige regime. I øvrigt almindelig god mundhygiejne. Ved diarre, mere end 3-4 løse afføringer, gives tabl. Imodium 4 mg og efterfølges af imodium 2 mg ved hver løs afføring. Ved gastrit behandles med syrepumpehæmmer. Referencer Rahman, R et al: Unusual gastrointestinal complications of interleukin-2 therapy. J. Immunother., Schwartzentruber, D et al: Colonic perforation: An unusual complication of therapy with high-dose interleukin-2. Cancer,, Sparano, J.A et al: Symptomatic exacerbation of Crohn disease after treatment with high-dose interleukin-2. Ann. Med., Side 23 af 27

24 KRONISK TOKSICITET I modsætning til den akutte IL-2 toksicitet som forsvinder kort tid efter ophør af infusionen ses en række bivirkninger som kan vare uger til måneder og som kan forværres ved fortsat immunterapi. Det handler overvejende om autoimmune reaktioner, som er hyppigere hos patienter, der responderer på behandlingen. Det er muligt denne sammenhæng ses fordi disse patienters immunsystem bedre lader sig stimulere. Mere sandsynligt er dog at disse autoimmunfænomener hyppigere optræder hos responderende patienter fordi disse patienter får en længere behandling med IL-2. Alle kroniske bivirkninger forsvinder sædvanligvis af sig selv og de responderer godt på glukocorticoid behandling. Behandling med glukocorticoider skal dog kun ske på vital indikation da effekten på tumor ligeledes hæmmes. HUD Dermatologiske langtidsbivirkninger er almindelige. Hyppigst drejer det sig om tørhed og kløe af huden, som kan persistere måneder efter behandling. Lægemiddeleksantemer, som følge af den understøttende medicin, kan være særdeles langvarige og generende. Præeksisterende autoimmune hudlidelser bliver sædvanligvis forværret. Dette ses specielt ved psoriasis og kan udvikle sig til en psorias arthrit. Et dødsfald er rapporteret ved en patient med pemfigus, som kort efter IL-2 behandling fik en letal forværring af sin hudlidelse. Af speciel interesse er optræden af vitiligo ved melanom patienter. Vitiligo er en immunologisk reaktion rettet mod normale melanocytter, men også melanomceller på grund af et stort antigen fællesskab. Vitiligo ses ikke under IL-2 behandling af patienter med andre tumorer, og er ved melanom patienter associeret med effekt af immunterapien. Alvorlige hudlidelser som pemfigus, lupus og dermatomysosit er kontraindikationer for IL-2 behandling. Der er fundet god symptomatisk effekt på hudtørhed og kløe ved brug af planteoliebaserede kosttilskud med de essentielle fedtsyrer omega-3, omega-6 og omega-9. Dette bør anbefales patienter som basis behandling, ved siden af fugtighedscreme. Anbefalet dagsdosis er angivet på produktet. Indtagelsen af olien er lettest ved anvendelse sammen med drikkevarer, eks juice. Ved hud områder med generende kløe kan olien supplerende smøres direkte på huden et par gange om dagen. Behandlingsvejledning Hudtørhed, kløe: Psoriasis: Symptomatisk behandling (oliebade, fugtigheds creme, essentielle fedtsyrer kosttilskud. Konfereres med dermatologisk afdeling, behandling med lokale glukokortikoider er tilladt. Side 24 af 27

25 Referencer Richards, J.M. et al: Sequential chemoimmunotherapie in the treatment of metastic melanoma. J. Clin. Oncol., Staunton, M.R.et al: Life-threatening bullous skin eruptions during interleukin-2-therapy. J. Nat. Canc. Inst., GLANDULA THYROIDEA Autoimmune lidelser i glandula thyroidea er hyppige og subkliniske lidelser bliver hyppigt klinisk manifeste under IL-2 behandling. Dette er mere almindeligt ved subkutan administration end ved infusion. Ved langtidsbehandling ses i enkelte studier op til 50 % med thyroidea funktionsforstyrrelser, såvel hyper- som hypothyreoser. Dette er dog væsentligt mindre hyppigt ved højdosis IL-2 infusion og optræder hos mellem 1 til 20 %. Forud, under og efter behandlingen skal thyroidea parametre kontrolleres (TSH, T3 og T4). Behandlingsvejledning Ved kliniske forstyrrelser i thyroidea funktion konfereres med endokrinologisk afdeling, men behandlingen kan fortsætte. Referencer Atkins, M.B et al: Hypothyroidism after treatment with interleukin-2 and lymphokine-activated killer cells. N. Eng. J. Med., Reid, I et al.: Thyroid dysfunction can predict response to immunotherapy with interleukin-2 and interferon-2α.. Sauter, N.P et al: Transient thyrotoxicosis and persistent hypothyroidism due to acute autoimmune thyroiditis after interleukin-2 and interferon-α therapy for metastatic carcinoma: A case report. Am. J. Med., Wejl, N. I. et al: Hypothyroidism during immunotherapy with interleukin-2 is associated with antithyroid antibodies and response to treatment. J. Clin. Oncol., Side 25 af 27

26 LYMFADENOPATI Under IL-2 behandling ser man hyppigt en generaliseret lymfadenopati med lymfeknuder op til 4 cm i diameter. Disse reaktive lymfeknudeforandringer kan fejltolkes som tumor progression. Typisk er de perifere lymfeknude ikke ømme ved tryk. Lymfeknudesvulsten kan også ses i enkelte lokalisationer, og svinder typisk efter et par uger. Behandlingsforslag Ingen behandling er nødvendig. Differentialdiagnosen mellem lymfadenopati og progression kan være vanskelig, men ved at have en pause på mindst 2 uger mellem sidste behandling og evaluering undgår man at mistolke dette. Bioptering kan være nødvendig. LEDSMERTER Forbigående ledsmerter ses som følge af uspecifikke inflammationsreaktioner. Egentlige reumatologiske ledlidelser er hidtil kun observeret hos patienter, som er behandlet over lang tid. Der er observeret såvel nyopståede smerter, som eksacerbationer af lidelser såsom spondylose, psorias arthropati og rheumatoid arthrit. Sædvanligvis ses svind af symptomer uger til måneder efter behandlingsophør. Referencer Baron, N.W et al: Scintigraphic findings in patients with shoulder pain caused by interleukin-2. AJT, Scheibenbogen, C et al: Rheumatic disease following immunotherapy. Ann. Rheum. Dis, ØVRIGE AUTOIMMUNE LIDELSER Principielt kan alle klinisk relevante autoimmune lidelser induceres eller forværres af IL-2 behandling. I dyreeksperimentelle studier kan man se svære tilstande som rheumatoid arthrit, lupus erythematoides, myositis, nefrotisk syndrom og mange andre, under langvarig IL-2 behandling. Autoantistoffer er hyppige, men ikke alle har klinisk relevans. Potentielt livsfarlige autoimmune lidelser er i øvrigt en kontraindikation for IL-2 behandling. Alle autoimmune fænomener under IL-2 behandling kan behandles med højdosis glukokortikoider, men samtidig hermed ødelægger man den mulige terapeutiske effekt. Side 26 af 27

27 LEDSAGENDE MEDICIN SMERTE BEHANDLING Under behandlingen med IL-2 og interferon skal analgetika med febernedsættende effekt så vidt muligt undgås jvf afsnit om influenza lignende symptomer. Morfika har ligesom paracetamol og NSAID en febernedsættende effekt og anvendelse under immunterapien skal derfor overvejes nøje. Behandling med NSAID samtidig med IL-2 er kontraindindiceret på grund af øget risiko for nyreinsufficiens. UDTRAPNING AF ANTIHYPERTENSIV MEDICIN Da IL-2 kan give betydeligt blodtryksfald især hos patienter i antihypertensiv behandling anbefales udtrapning af al antihypertensiva inden start af behandling. Antihypertensiva pauseres så længe behandlingen pågår. Langt de fleste antihypertensiva kan umiddelbart seponeres, men man skal være opmærksom på 2 stofgrupper: 1. Betablokkere. Hurtig udtrapning kan give tachycardi og angina pectoris, hvorfor udtrapning over 14 dage. 2. ACE-hæmmere/Angiotensin-II-antagonister. Kan oftest umiddelbart seponeres. Hvis indikationen er hjerteinsufficiens bør pt. konfereres med kardiolog og have vurderet uddrivningsfraktionen, da denne skal være normal. Man kan evt forud for behandling bede egen læge foretage udtrapning og efterfølgende genoptagelse af behandlingen. Side 27 af 27

Behandling hver 4. uge

Behandling hver 4. uge Navn/ CPR UNDERSØGELSER Behandlingsserie 1 2 3 4 Behandlingsdag 1 15 1 15 1 15 1 15 Objektiv us. Incl PS 0 0 0 0 0 0 0 Baseline us** 0 Bivirkningsregistrering 0 0 0 0 0 0 0 BT, P 0 0 0 0 0 0 0 EKG ** 0

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 4

DMG-Nyhedsbrev nr. 4 Marts 2005 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 4 DMG-2005 Status vedrørende patologi Adjuverende

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 3

DMG-Nyhedsbrev nr. 3 2. juni 2004 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 3 DMG-2004 Sentinel node Adjuverende Interferon

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md. DBCG 2014 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md. DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

A-kursus i Urogenital Radiologi 2014. Kontraststoffer. Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby

A-kursus i Urogenital Radiologi 2014. Kontraststoffer. Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby A-kursus i Urogenital Radiologi 2014 Kontraststoffer Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby Hvad er kontrast? Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til nabopunktet

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik.

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013 Hvad er kontrast? Kontraststoffer Overlæge Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning:

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS SYGEHISTORIE 1 En 64-årig mand, tager kontakt til sin privatpraktiserende læge. Han

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MAKSIMAL MEDICINSK URÆMIBEHANDLING Ikke alle nyresvigtspatienter afslutter livet i dialysebehandling: Nogle patienter vil ikke

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇 DBCG 2015 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg HYPERTENSIONSPATIENTEN I ALMEN PRAKSIS Af Knud Rasmussen, overlæge, dr. med. Definition af hypertension Konsultationsblodtryk Døgnblodtryk og hjemmeblodtryk For døgnblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser:

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere