47,0 mio. kr (36 mdr.) Klimapulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "47,0 mio. kr. 2012-2015 (36 mdr.) 06.34.01.70. Klimapulje 2123050-01"

Transkript

1 GRV 104.G Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Klimapuljen 2012: Verdensbanken - Strategic Climate Fund: CIF/PPCR World Bank og de regionale udviklingsbanker 47,0 mio. kr (36 mdr.) 26. august 2009 DOP 7 og 9. juni 2010 DOP 11 Danmarks bidrag til Københavnsaftalens 8 om den accelererede klimafinansiering i perioden Klimapulje Da det har vist sig, at der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag til at indfri det tilsagn om bidrag til Den Grønne Klimafond (GCF), som Danmark afgav under COP17 i Durban, lægges der i nærværende oplæg op til et bidrag igennem de multilaterale udviklingsbankers klimainvesteringsfondes tilpasningsprogram med et beløb på 47 mio. kr. Disse fonde (CIF) er netop etableret for at fremme nødvendige klimainvesteringer, indtil Den Grønne Klimafond er blevet etableret og operationel. Tilpasningsprogrammet (PPCR) bistår udviklingslande med omstilling til en klimamodstandsdygtig udvikling, som både er i overensstemmelse med målsætningen om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Programmerne i de enkelte pilotlande skal være med til at generere viden og videregive erfaringerne til brug for integration af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner. 1

2 Formålet er at bistå især de fattigste og mest sårbare udviklingslande med så hurtigt som muligt at iværksætte aktiviteter i forbindelse med reduktioner af CO2 udledninger og klimatilpasningsindsatser samt opbygning af kapacitet, der gør det muligt for udviklingslandene selv at planlægge og iværksætte indsatser på disse områder. I nærværende oplæg anmodes om tiltrædelse af et bidrag på 47 mio. kr. til de multilaterale udviklingsbankers klimatilpasningsprogram, Pilot Programme for Climate Resilience (PPCR), under Climate Investment Funds (CIF). Bidraget finansieres fra den fattigdomsorienterede del af Klimapuljen2012. I Københavnsaftalen fra COP15 gav de udviklede lande tilsagn om en accelereret klimafinansiering (opstartfinansiering) på USD 30 mia. for perioden Danmarks bidrag til opstartfinansieringen er 1,2 mia. kr., som finansieres over Klimapuljen. Af hensyn til klimaforhandlingerne har det i sig selv været et hensyn, at der sker en hurtig udmøntning af opstartfinansieringen. Danmark har derfor både under COP16 og COP17 rapporteret om gennemførelsen af det forløbne års Klimapuljeindsatser. Danmark annoncerede under COP17 i Durban et bidrag til Den Grønne Klimafond, som ville blive indbetalt, når fonden er operativ. Under det første bestyrelsesmøde i Den Grønne Klimafond (GCF) i august i år lå det klart, at fonden ikke ville blive operativ i indeværende år. Derfor er det besluttet at anmode om, at en del af det planlagte bidrag til GCF i stedet anvendes til CIFs tilpasningsprogram, PPCR, som i princippet har samme formål, som også skal dækkes af GCF. Dermed vil Danmark ligesom under de foregående klimakonferencer under COP18 i Doha i november-december 2012 kunne rapportere om fuld udmøntning af Klimapuljen Forslaget om at kanalisere danske klimamidler igennem dette program er baseret på hensynet til en balanceret fordeling af Klimapuljemidlerne dels mellem tilpasnings- og reduktionsaktiviteter, dels mellem bi- og multilaterale indsatser. Danmark har allerede tidligere i 2009 og 2010 ydet bidrag på i alt 76 mio. kr. til PPCR, som fortrinsvis opererer i mindstudviklede og andre lavindkomstlande. Fattigdomsorienteringen er afgørende, fordi bidraget som nævnt kommer fra den fattigdomsorienterede del af Klimapuljen2012. Dertil kommer, at man fra dansk side ønsker at fokusere sine bidrag på institutioner, man allerede har opbygget et samarbejde med, og at CIF er etableret som en institution, der netop skal være med til at fremme nødvendige klimainvesteringer, indtil Den Grønne Klimafond er blevet etableret og operationel. 2

3 Beskrivelse af Klimainvesteringsfondene (CIF) De multilaterale udviklingsbankers (MDB) klimainvesteringsfonde, Climate Investment Funds (CIF), består af to fonde: 1) en teknologifond (Clean Technology Fund - CTF), der yder finansiering på koncessionelle lånevilkår fortrinsvis til mellem-indkomstlande til investeringer, som skal føre til CO2 reduktioner, og 2) en klimafond (Strategic Climate Fund - SCF), der igennem tre programmer yder gaver og lånefinansiering på højt koncessionelle vilkår til udvalgte pilotlande til iværksættelse af investeringsprogrammer inden for skov, vedvarende energi og klimatilpasning. Nærværende bevillingsforslag vedrører ny støtte til Klimafondens klimatilpasningsprogram, PPCR. CIF er en facilitet for MDB erne, og midlerne derfra indgår som en del af finansieringen af projekter og programmer med MDB erne som de gennemførende organisationer. Det er således en forudsætning for at opnå støtte fra CIF, at modtagerlandet er medlem af en af MDB erne. Der er til CIF givet tilsagn om i alt USD 7,2 mia. i form af lån og gaver, som fordeler sig med ca. USD 5 mia. til Teknologifonden og ca. USD 2,2 mia. til Klimafonden. I Klimafonden er USD 1,9 mia. gave- og lånemidler blevet allokeret, og det resterende beløb på USD 300 mio. er båndlagt som reserve. Antallet af pilotlande er begrænset af de midler, der er givet bindende tilsagn om til programmet. Påbegyndelse af nye aktiviteter enten i nye pilotlande eller yderligere finansiering til de eksisterende pilotlande - er således betinget af nye donortilsagn. Efterspørgslen efter deltagelse i Klimafondens pilotprojekter kan illustreres af nye landes ansøgning om deltagelse i programmerne. Det drejer sig om 18 lande i programmet for vedvarende energi, 37 lande i skovprogrammet, og 19 lande i tilpasningsprogrammet. Der er således en efterspørgsel, som langt overgår de midler, der er til rådighed. Beskrivelse af tilpasningsprogrammet Programmet bistår udviklingslande med omstillingen til en klimamodstandsdygtig udvikling, som både er i overensstemmelse med målsætningen om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Indsatserne i de enkelte pilotlande skal være med til at generere viden og videregive erfaringerne til brug for integration af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner. PPCR skal komplementere allerede eksisterende finansiering til tilpasning. Programmet skal således fremme tilskyndelsen til øgede investeringer og indlede et skift fra business as usual til bredt anlagte strategier for at opbygge modstandsdygtighed mod klimaændringer på nationalt og regionalt plan. De konkrete indsatser vil især gå til investeringer inden for landbrug og fødevaresikkerhed, vandforsyning, infrastruktur for sanitet, forbedrede vejrprognoser m.v. Indsatserne vedrører både finansiering af regulatoriske reformer og til materielle aktiver. De lån, der stilles til rådighed under PPCR, ydes med et gaveelement på ca. 75%. PPCR har i dag 9 pilotlande: Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Mozambique, Nepal, Niger, Tajikistan, Yemen og Zambia samt to regionale pilotprogrammer: Caribbean (omfatter 7 lande) og 3

4 South Pacific (omfatter 3 lande). Valg af pilotlande finder sted blandt lande, som har udtrykt interesse for at deltage. Valg af lande og indsatstyper baseres på en række objektive indikatorer, herunder en vurdering af det ansøgende pilotlands motivation for at gå ind i programmet, potentiale, dvs. dets muligheder for at gennemføre de ønskede investeringer samt desuden et fattigdomskriterium. Beslutning træffes på grundlag af en indstilling fra en nedsat ekspertgruppe. Nedenstående tabel giver et samlet overblik over aktuelle tilsagn og allokeringer for PPCR: Allokeringer for PPCR Mio. USD Gave Kapital/lån I alt Samlede tilsagn Allokeringer * Projektforberedelse Samlede allokeringer Balance *Inkl. USD 45 mio. forventet godkendt Udgangspunktet for fordelingen af de samlede tilsagn er en gavefinansiering på omkring USD 50 mio. og tilbud om lånefinansiering på op til USD 36 mio. til hver af de ni pilotlande og et mindre beløb til de to regionale programmer. Lån ydes kun til lande, som ikke er gældstyngede i henhold til Verdensbanken/IMF s debt sustainability analysis kriterier. Ved fordelingen af puljen blev der afsat en reserve til at supplere eventuelle yderligere behov i pilotlandene. Denne reserve er på USD 122 mio. (jf. tabellen ovenfor). Det er hensigten, at reserven bl.a. skal bruges til at fremme den private sektors involvering i investeringer i klimatilpasningsprojekter. I alt 19 lande står i kø for at deltage i programmet. Ud over de nuværende pilotlande har ekspertgruppen identificeret 12 lande, som må anses for særligt sårbare overfor klimaændringer, og hvis deltagelse i PPCR vil bero på, at programmet modtager nye donortilsagn. Desuden har syv andre lande (DRC, Ethiopien, Mauritanien, Marokko, Nil bassinet, Peru og Sierra Leone) uafhængigt af ekspertkomitéen søgt om optagelse i PPCR. Gennemførelsesperioden for CIF projekter Der har været rettet kritik imod CIF for langsom udbetaling. CIF-sekretariatet har gennemgået projektcyklus for CIF projekter i Verdensbanken og den Asiatiske Udviklingsbank. For Teknologifondens projekter er den samlede projektcyklus ca. 35 mdr. mod 29 mdr. for sammenlignelige projekter i de to udviklingsbanker. Det omfatter forberedelse, godkendelse, koordination med andre finansieringskilder etc. frem til den første udbetaling. For Klimafondens 4

5 projekter er der en større variation i forberedelsestiden, fordi der er stor forskel i pilotlandenes udgangsposition m.h.t. kapacitet, kulturelle normer og andre forhold, der kan påvirke planlægning og gennemførelse. Godkendelse af projekterne i PPCR programkomitéen sker på et tidspunkt i forberedelsesfasen, hvor der er gennemført feasibility-studie, og de tværgående hensyn (safeguards) er blevet vurderet og sikret, men inden de respektive udviklingsbanker har indledt forhandlinger med modtagerlandet om de specifikke finansieringsbetingelser. Projektforberedelsen anslås at vare op til ca. 42 måneder fra godkendelse i programkomitéen af det strategiske landeprogram, hvor alle projekterne er indeholdt, frem til de første udbetalinger finder sted til gennemførelse af de konkrete projekter. Sekretariatet er opmærksom på, at denne forberedelsesperiode er for lang. På opfordring fra flere donorlande, herunder Danmark, har man overvejet, hvorledes processen har kunnet effektiviseres. Der er derfor indført et overvågningssystem, der (med et såkaldt traffic light system rød, gul og grøn markering) følger overholdelse af tidsfristerne for gennemførelse af hvert enkelt projekt i de implementerende banker. Som det fremgår i næste afsnit, vil udbetalingerne blive væsentligt øget efter Mens godkendelse af investeringsplanerne har taget længere tid end ventet, forudses projektimplementeringen at blive hurtigere end oprindelig forudset. Det skyldes bl.a., at der med de tilskud, der er givet fra PPCR i forberedelsesfasen for investeringsplanerne med, har været muligt at bane vejen for de konkrete projekter. En af de grundlæggende forudsætninger for CIF finansiering er for det første, at pilotlandets regering er i førersædet, og dernæst at der er konsultationer med alle stakeholders i investeringsplanerne. Pilotlandene i PPCR har under et møde for knapt et år siden drøftet erfaringerne med PPCR processen. Det fremgik under mødet, at der var opnået betydelige erfaringer om koordination mellem de involverede myndigheder og dialog med repræsentanter fra de forskellige stakeholders (NGO er, privatsektorrepræsentanter, oprindelige folk m.v.). I adskillige tilfælde havde det vist sig, at der havde været problemer med at identificere de rette repræsentanter at føre dialogen med. Under processen havde det også vist sig, at der gennemgående var en betydelig mangel på data og information i pilotlandene til brug for beslutningsprocessen, og det krævede støtte til kapacitetsopbygning. Det var ligeledes blevet klart, at den private sektors manglende involvering i klimaaktiviteter og finansiering ikke kun skyldtes uhensigtsmæssig lovgivning, men i lige så høj grad mangel på oplysninger, ligesom lokale finansieringsinstrumenter (eller mangel på samme) krævede at blive udviklet. Selvom denne konsultationsproces er med til at forlænge forberedelsestiden for investeringerne, er konklusionen, at den generelt også er med til at øge kvaliteten af det pågældende projekt og fremme dets bæredygtighed. Status for godkendelse af pilotprojekter På grundlag af statistikken fra ultimo 2011 ser fordelingen af PPCR midlerne på regioner ud som gengivet i nedenstående tabel. 5

6 Regional fordeling af PPCR finansiering Afrika 29% Asien 37% Latinamerika & Karib. 20% Europa, Mellemøsten m.v. 14% Medio september 2012 havde 16 lande (otte ud af de ni pilotlande og otte ud af de 10 lande under de to regionale programmer) færdiggjort deres projektprogrammering, d.v.s. det såkaldte Strategic Programme for Climate Resilience. Landeprogrammerne omfatter i alt 61 konkrete projekter i pipeline. Heraf er 17 godkendt i PPCR program-komitéen til en værdi af USD 274 mio. De resterende 44 er under forberedelse til godkendelse i program-komitéen med et samlet finansieringsbehov på knap USD 668 mio. Der er tildelt i alt USD 13 mio. kr. i gavebistand til udvikling af landeprogrammer i pilotlandene. Efter godkendelse af PPCRs program-komité skal programmerne efterfølgende godkendes af den udviklingsbank, som i samarbejde med modtagerlandet skal iværksætte programmet. Ifølge den seneste halvårsrapport har udviklingsbankerne i perioden april september 2012 godkendt finansiering til ni projekter i de fem pilotlande, Mozambique, Bangladesh, Cambodia, Nepal og Niger. En summarisk oversigt over disse projekter gengivet i bilag 2. Som et eksempel på et af disse projekter kan nævnes det første privat sektor projekt under PPCR, som er blevet sat i værk i Nepal. Det drejer sig om et IFC 1 program, Building Climate Resilience Communities through Private Sector Participation, som skal fremme produktiviteten i landbruget igennem støtte til kapacitetsudbygning af bøndernes indkøbsforeninger samt forbedre adgangen til finansiering. Desuden skal programmet styrke kapaciteten til at forebygge klima-risici ved at klimasikre sårbar infrastruktur, hovedsageligt vandkraftværk. Der vil under programmet også blive gennemført en analyse af markedet for billige (low cost) klimasikrede huse i Nepal. Projektet får USD 8,7 mio. i finansiering fra PPCR, herunder USD 6,6 mio. som lån på højt koncessionelle vilkår. Yderligere 39 projekter forventes præsenteret til godkendelse i programkomiteen inden maj En fremskrivning af udbetalingerne for klimatilpasningsprojekterne viser, at udbetalingerne vil toppe i andet halvår af 2015 med ca. USD 70 mio. og gradvist aftager frem mod Med den forventede tidsplan for gennemførelse af pipeline projekterne vil PPCR råde over mindre end USD 50 mio. ved udgangen af juni Nye donortilsagn er en forudsætning for udvidelse af aktiviteterne i de nuværende pilotlande eller til en udvidelse af antallet af pilotlande. 1 International Finance Corporation er en institution under Verdensbankgruppen, som yder finansiering i form af lån og ansvarlig kapital til privatsektorinvesteringer. 6

7 Alle CIF projekter er underlagt de for de multilaterale udviklingsbanker gældende hensyn (safe guards) vedr. sociale- og miljøforhold, inddragelse af kønsaspektet og hensynet til oprindelige folk. Der indgås bindende aftale med fondsforvaltningen i 2012 på 47 mio. kr. I bilag to gives en oversigt over andre donorers hidtidige bidrag til SCF og PPCR. CIF er baseret på frivillige bidrag. Der er ikke en egentlig genopfyldelsesplan, alene af den grund, at CIF var tænkt som et interimsarrangement indtil en klimaaftale eller en ny klimafond var på plads. Det er den som ovenfor nævnt endnu ikke. For at undgå et gab til kanalisering af klimafinansiering er det derfor hensigten at fortsætte CIF indtil Den Grønne Klimafond vil være operativ. Under et uformelt CIF-donormøde i London i marts 2012 redegjorde CIF sekretariatet for behovet for nye donorbidrag. Alene til PPCR kan det skønnes, at der vil være behov for ca. USD 1 mia. (19x50 mio. USD) i gavebistand, hvis alle de ovenfor nævnte lande fastholder deres ønske om deltagelse i CIF, og der skal fortsættes med finansiering på tilsvarende niveau. Der forventes yderligere tilsagn til CIF på ca. USD 800 mio. fra UK, Canada, Sverige og Australien i form af gave- og kapitalbidrag. Den største risiko er en forsinkelse i programmeringsprocessen, således at bidraget ikke kommer til udbetaling til udviklingslandene. Desuden er der en risiko for, at programmet ikke bidrager til det erklærede formål. Danmark deltager aktivt i de styrende organer og er dermed med til at påvirke processen. Under appraisal af projektet, som bygger på de erfaringer, Udenrigsministeriet har indhentet ved deltagelse i de styrende organer i CIF siden 2009, vil der i opfølgningen blive lagt særlig vægt på at følge gennemførelsesperioden for at imødegå en kritik om for langsom udbetaling fra udviklingsbankerne til modtagerlandet. Der er iværksat en uafhængig evaluering af CIF, hvor et første udkast til rapport skal foreligge i maj 2013 med henblik på godkendelse på CIF s efterårsmøde. Evalueringen ledes af Verdensbankgruppens Independent Evaluation Group, der arbejder som sekretariat for Evaluation Oversight Committee bestående af repræsentanter fra evalueringsenhederne i de fem udviklingsbanker, som CIF er knyttet til. 7

8 8

9 Verdensbanken og de subregionale udviklingsbanker, Asian Development Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development og Den Interameriaknske Udviklingsbank. Climate Investment Funds (CIF ) er en finansieringsfacilitet for disse udviklingsbanker. Sekretariatet, eller den administrative enhed, har til huse i Verdensbanken i Washington. Koordinationen sker i en såkaldt MDB komité. CIF består af en Teknologifond (Clean Technology Fund) og en Klimafond (Strategic Climate Fund). Hver af disse fonde har en Trustfondkomité bestående af 8 repræsentanter fra hhv. donorlandene og udviklingslandene. Klimafonden har tre programmer, skovprogrammet (Forest Investment Program), vedvarende energiprogram (Scaling up Renewable Energy Programme) og tilpasningsprogrammet (Pilot Programme for Climate Resilience). Hvert program har en programkomité (Sub-Committee) bestående af 6 repræsentanter fra hhv. donorlandene og udviklingslandene. CIF sekretariatet forbereder projekt/program planer til finansiering fra CIF. For Klimafondens vedkommende godkendes først oplæg til investeringsplan i programkomitéen. Der kan ydes bistand til udarbejdelse af disse planer. Når planerne er godkendt forelægges de konkrete investeringer til godkendelse i programkomitéen og efterfølgende i den pågældende udviklingsbank, som er implementerende organisation. Godkendelserne i PPCR programkomitéen sker i en pre-appraisal fase. De endelige forhandlinger med modtagerlandet sker i perioden op til godkendelse i den pågældende MDB. 9

10 Donorer til SCF og PPCR opgørelse pr. 31. marts 2012, omregnet til USD pr. samme dato. Kilde: SCF/TFC/Inf.2 af : Trustee Report on the Financial Status of the SCF, p.3 og p.9 Projektgodkendelser I rapporteringsperioden, har PPCR Sub-Committee gennemgået og godkendt finansiering til følgende ni projekter cf. PPCR Semi-Annual Operational Report PPCR/SC.11/3 af : a) Bangladesh Coastal Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (ADB), with a PPCR allocation of USD 30 million (USD 10 million in grants and USD 20 million in credits); b) Cambodia Mainstreaming Climate Resilience into Development Planning of Key Vulnerable Sectors (ADB), with a PPCR grant allocation of USD 6.8 million; c) Mozambique Sustainable Land and Water Management(AfDB), with a PPCR grant allocation of USD15.8 million; d) Mozambique Baixo Limpopo Climate Resilient Agriculture (AfDB) with a PPCR allocation of USD15.75 million (USD 2.75 million in grants and USD 13 million in credits); 10

11 e) Mozambique Climate Change and Technical Assistance Project (IBRD) with a PPCR grant allocation of USD 2 million; f) Nepal Building Resilience to Climate-Related Hazards((IBRD) with a PPCR allocation of USD 31.0 (USD 16.0 in grants and USD 15.0 in credits); g) Nepal - Building Climate Resilient Communities through Private Sector Participation (IFC) with a PPCR allocation of USD 8.7 million (USD 2.1 million in grants and USD 6.6 million in concessional financing); h) Niger Project for the Improvement of Climate Forecasting Systems and Operationalization of Early Warning Systems (AfDB) with a PPCR allocation of USD13 million (USD 3.5 million in grants and USD 9.5 million in credits); and i) Niger Project for Sustainable Management and Control of Water Resources (AfDB) with a PPCR allocation of USD 22 million (USD 9.5 million in grants and USD 12.5 million in credits). 11

12 Danmark ønsker med klimafinansiering at støtte investeringer til reduktion af drivhusgasser og til tilpasning af især de fattige lande overfor klimaændringer. Som nævnt indledningsvist i dette oplæg skal det foreliggende bidrag til PPCR være med til at sikre denne balance. Desuden ønskes den klimafinansiering, der kanaliseret til de enkelte lande, at ske til projekter, som indgår i en overordnet national koordination for derved at undgå etablering af parallelle strukturer til at imødegå klimaudfordringen. Den programmeringsproces, som gælder for PPCR, imødekommer de danske ønsker og sikrer også inddragelse af civilsamfund og den private sektor omkring udformning af de konkrete tilpasningsprogrammer. Bidrag til CIF skønnes relevant indtil Den Grønne Klimafond bliver operativ. Den fremtidige klimafinansieringsarkitektur med fokus på Den Grønne Klimafond må vurderes i lyset af, hvorledes man mest effektivt kan generere midler til de nødvendige klimainvesteringer. 12

13 13

14 Alle projekter finansieret fra Klimafonden er underkastet monitorering på grundlag af et Results Framework, som udvikles til hvert af de tre programmer (skov, energi og tilpasning). Der er tale om en ganske omfattende og også detaljeret monitoreringsproces, som løbende bliver tilpasset på grundlag af de erfaringer, der indhentes. Antallet af indikatorer varierer fra knap 20 til over 40. Men det er erkendt, at der er behov for en forenkling, bl.a. fordi det har vist sig, at det er vanskeligt at indhente sammenlignelige oplysninger i alle projekterne. Det netop reviderede Results Framework for PPCR foreligger i dokumentet PPCR/SC.11/5 af 19. oktober Antallet af indikatorer er blevet reduceret fra 22 til 12. Monitoreringen vedrører de enkelte projekter og indikatorerne skal bl.a. reflektere husholdningernes, lokalsamfundenes, og den private sektors øgede modstandsdygtighed overfor klimaændringer, hvorledes der er sket en indarbejdelse af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner og hvorledes den institutionelle kapacitet er blevet styrket for blot at nævne nogle eksempler. En samlet vurdering af PPCR vil tage udgangspunkt i de halvårlige fremskridtsrapporter (PPCR Semi-Annual Operational Report). Overordnet vil der som indikator for måling af programmets resultater blive fokuseret på antallet af godkendte projekter i forhold til den planlagte tidsplan som det fremgår af PPCR Semi-Annual Operational Report PPCR/SC.11/3 af Der foreslås følgende indikatorer: - Fra november 2010, hvor de første projekter blev godkendt og frem til oktober 2012, er der blevet godkendt i alt 17 projekter. Der planlægges godkendt yderligere 22 projekter i perioden oktober 2012 til maj Fremskridt i programmet vurderes ud fra det faktiske antal godkendte projekter i forhold til det planlagte antal. - Vurdering af faktiske udbetalinger i forhold til de planlagte udbetalinger jf. omtalen heraf under afsnittet, Hidtidige Resultater. CIF sekretariatet forventes at fremlægge en opdateret prognose, der vil indgå som sammenligningsgrundlag. Seneste prognose foreligger som udkast i et notat af 12. marts

15 15

16 CIF COP CTF GCF IMF IFC MDB PPCR SCF Climate Investment Funds Conference of the Parties Clean Technology Fund Green Climate Fund International Monetary Fund International Finance Corporation Multilateral Development Bank Pilot Programme for Climate Resilience Strategic Climate Fund 16

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand

Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand Folkekirkens Nødhjælp, Ibis CARE Danmark og MS/ActionAid Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand Endelig

Læs mere

16. januar 2012. Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011.

16. januar 2012. Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011. 16. januar 2012 Til Styrelsens orientering En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011. Resumé: Med Klimapuljen 2011 blev der ydet støtte til tre nye multilaterale

Læs mere

VERDENSBANKENS KLIMABISTAND

VERDENSBANKENS KLIMABISTAND VERDENSBANKENS KLIMABISTAND GRUPPEMEDLEMMER: Christian Thorup VEJLEDER: Bent Eisenreich Mette Lodberg Mikkel Gottlieb Nina Visholm Pernille van Kleef STUDIEDATA Det Samfundsvidenskabelige BasIsstudium,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

205,0 mio. kr. (2012) December 2012 juli 2017

205,0 mio. kr. (2012) December 2012 juli 2017 Til Styrelsens tiltrædelse mhp. senere ministerforelæggelse Nepal: Program for vedvarende energi til landområder i Nepal Center for Vedvarende Energi (AEPC) og den Centrale Fond for Vedvarende Energi (CREF)

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens forvaltning af JI/CDM-programmet

Evaluering af Energistyrelsens forvaltning af JI/CDM-programmet Evaluering af Energistyrelsens forvaltning af JI/CDM-programmet Klima- og Energiministeriet 3. juni 2010 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Bhutan-Danmark Partnerskab

Bhutan-Danmark Partnerskab Bhutan-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2003-2007 Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere