47,0 mio. kr (36 mdr.) Klimapulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "47,0 mio. kr. 2012-2015 (36 mdr.) 06.34.01.70. Klimapulje 2123050-01"

Transkript

1 GRV 104.G Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Klimapuljen 2012: Verdensbanken - Strategic Climate Fund: CIF/PPCR World Bank og de regionale udviklingsbanker 47,0 mio. kr (36 mdr.) 26. august 2009 DOP 7 og 9. juni 2010 DOP 11 Danmarks bidrag til Københavnsaftalens 8 om den accelererede klimafinansiering i perioden Klimapulje Da det har vist sig, at der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag til at indfri det tilsagn om bidrag til Den Grønne Klimafond (GCF), som Danmark afgav under COP17 i Durban, lægges der i nærværende oplæg op til et bidrag igennem de multilaterale udviklingsbankers klimainvesteringsfondes tilpasningsprogram med et beløb på 47 mio. kr. Disse fonde (CIF) er netop etableret for at fremme nødvendige klimainvesteringer, indtil Den Grønne Klimafond er blevet etableret og operationel. Tilpasningsprogrammet (PPCR) bistår udviklingslande med omstilling til en klimamodstandsdygtig udvikling, som både er i overensstemmelse med målsætningen om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Programmerne i de enkelte pilotlande skal være med til at generere viden og videregive erfaringerne til brug for integration af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner. 1

2 Formålet er at bistå især de fattigste og mest sårbare udviklingslande med så hurtigt som muligt at iværksætte aktiviteter i forbindelse med reduktioner af CO2 udledninger og klimatilpasningsindsatser samt opbygning af kapacitet, der gør det muligt for udviklingslandene selv at planlægge og iværksætte indsatser på disse områder. I nærværende oplæg anmodes om tiltrædelse af et bidrag på 47 mio. kr. til de multilaterale udviklingsbankers klimatilpasningsprogram, Pilot Programme for Climate Resilience (PPCR), under Climate Investment Funds (CIF). Bidraget finansieres fra den fattigdomsorienterede del af Klimapuljen2012. I Københavnsaftalen fra COP15 gav de udviklede lande tilsagn om en accelereret klimafinansiering (opstartfinansiering) på USD 30 mia. for perioden Danmarks bidrag til opstartfinansieringen er 1,2 mia. kr., som finansieres over Klimapuljen. Af hensyn til klimaforhandlingerne har det i sig selv været et hensyn, at der sker en hurtig udmøntning af opstartfinansieringen. Danmark har derfor både under COP16 og COP17 rapporteret om gennemførelsen af det forløbne års Klimapuljeindsatser. Danmark annoncerede under COP17 i Durban et bidrag til Den Grønne Klimafond, som ville blive indbetalt, når fonden er operativ. Under det første bestyrelsesmøde i Den Grønne Klimafond (GCF) i august i år lå det klart, at fonden ikke ville blive operativ i indeværende år. Derfor er det besluttet at anmode om, at en del af det planlagte bidrag til GCF i stedet anvendes til CIFs tilpasningsprogram, PPCR, som i princippet har samme formål, som også skal dækkes af GCF. Dermed vil Danmark ligesom under de foregående klimakonferencer under COP18 i Doha i november-december 2012 kunne rapportere om fuld udmøntning af Klimapuljen Forslaget om at kanalisere danske klimamidler igennem dette program er baseret på hensynet til en balanceret fordeling af Klimapuljemidlerne dels mellem tilpasnings- og reduktionsaktiviteter, dels mellem bi- og multilaterale indsatser. Danmark har allerede tidligere i 2009 og 2010 ydet bidrag på i alt 76 mio. kr. til PPCR, som fortrinsvis opererer i mindstudviklede og andre lavindkomstlande. Fattigdomsorienteringen er afgørende, fordi bidraget som nævnt kommer fra den fattigdomsorienterede del af Klimapuljen2012. Dertil kommer, at man fra dansk side ønsker at fokusere sine bidrag på institutioner, man allerede har opbygget et samarbejde med, og at CIF er etableret som en institution, der netop skal være med til at fremme nødvendige klimainvesteringer, indtil Den Grønne Klimafond er blevet etableret og operationel. 2

3 Beskrivelse af Klimainvesteringsfondene (CIF) De multilaterale udviklingsbankers (MDB) klimainvesteringsfonde, Climate Investment Funds (CIF), består af to fonde: 1) en teknologifond (Clean Technology Fund - CTF), der yder finansiering på koncessionelle lånevilkår fortrinsvis til mellem-indkomstlande til investeringer, som skal føre til CO2 reduktioner, og 2) en klimafond (Strategic Climate Fund - SCF), der igennem tre programmer yder gaver og lånefinansiering på højt koncessionelle vilkår til udvalgte pilotlande til iværksættelse af investeringsprogrammer inden for skov, vedvarende energi og klimatilpasning. Nærværende bevillingsforslag vedrører ny støtte til Klimafondens klimatilpasningsprogram, PPCR. CIF er en facilitet for MDB erne, og midlerne derfra indgår som en del af finansieringen af projekter og programmer med MDB erne som de gennemførende organisationer. Det er således en forudsætning for at opnå støtte fra CIF, at modtagerlandet er medlem af en af MDB erne. Der er til CIF givet tilsagn om i alt USD 7,2 mia. i form af lån og gaver, som fordeler sig med ca. USD 5 mia. til Teknologifonden og ca. USD 2,2 mia. til Klimafonden. I Klimafonden er USD 1,9 mia. gave- og lånemidler blevet allokeret, og det resterende beløb på USD 300 mio. er båndlagt som reserve. Antallet af pilotlande er begrænset af de midler, der er givet bindende tilsagn om til programmet. Påbegyndelse af nye aktiviteter enten i nye pilotlande eller yderligere finansiering til de eksisterende pilotlande - er således betinget af nye donortilsagn. Efterspørgslen efter deltagelse i Klimafondens pilotprojekter kan illustreres af nye landes ansøgning om deltagelse i programmerne. Det drejer sig om 18 lande i programmet for vedvarende energi, 37 lande i skovprogrammet, og 19 lande i tilpasningsprogrammet. Der er således en efterspørgsel, som langt overgår de midler, der er til rådighed. Beskrivelse af tilpasningsprogrammet Programmet bistår udviklingslande med omstillingen til en klimamodstandsdygtig udvikling, som både er i overensstemmelse med målsætningen om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Indsatserne i de enkelte pilotlande skal være med til at generere viden og videregive erfaringerne til brug for integration af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner. PPCR skal komplementere allerede eksisterende finansiering til tilpasning. Programmet skal således fremme tilskyndelsen til øgede investeringer og indlede et skift fra business as usual til bredt anlagte strategier for at opbygge modstandsdygtighed mod klimaændringer på nationalt og regionalt plan. De konkrete indsatser vil især gå til investeringer inden for landbrug og fødevaresikkerhed, vandforsyning, infrastruktur for sanitet, forbedrede vejrprognoser m.v. Indsatserne vedrører både finansiering af regulatoriske reformer og til materielle aktiver. De lån, der stilles til rådighed under PPCR, ydes med et gaveelement på ca. 75%. PPCR har i dag 9 pilotlande: Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Mozambique, Nepal, Niger, Tajikistan, Yemen og Zambia samt to regionale pilotprogrammer: Caribbean (omfatter 7 lande) og 3

4 South Pacific (omfatter 3 lande). Valg af pilotlande finder sted blandt lande, som har udtrykt interesse for at deltage. Valg af lande og indsatstyper baseres på en række objektive indikatorer, herunder en vurdering af det ansøgende pilotlands motivation for at gå ind i programmet, potentiale, dvs. dets muligheder for at gennemføre de ønskede investeringer samt desuden et fattigdomskriterium. Beslutning træffes på grundlag af en indstilling fra en nedsat ekspertgruppe. Nedenstående tabel giver et samlet overblik over aktuelle tilsagn og allokeringer for PPCR: Allokeringer for PPCR Mio. USD Gave Kapital/lån I alt Samlede tilsagn Allokeringer * Projektforberedelse Samlede allokeringer Balance *Inkl. USD 45 mio. forventet godkendt Udgangspunktet for fordelingen af de samlede tilsagn er en gavefinansiering på omkring USD 50 mio. og tilbud om lånefinansiering på op til USD 36 mio. til hver af de ni pilotlande og et mindre beløb til de to regionale programmer. Lån ydes kun til lande, som ikke er gældstyngede i henhold til Verdensbanken/IMF s debt sustainability analysis kriterier. Ved fordelingen af puljen blev der afsat en reserve til at supplere eventuelle yderligere behov i pilotlandene. Denne reserve er på USD 122 mio. (jf. tabellen ovenfor). Det er hensigten, at reserven bl.a. skal bruges til at fremme den private sektors involvering i investeringer i klimatilpasningsprojekter. I alt 19 lande står i kø for at deltage i programmet. Ud over de nuværende pilotlande har ekspertgruppen identificeret 12 lande, som må anses for særligt sårbare overfor klimaændringer, og hvis deltagelse i PPCR vil bero på, at programmet modtager nye donortilsagn. Desuden har syv andre lande (DRC, Ethiopien, Mauritanien, Marokko, Nil bassinet, Peru og Sierra Leone) uafhængigt af ekspertkomitéen søgt om optagelse i PPCR. Gennemførelsesperioden for CIF projekter Der har været rettet kritik imod CIF for langsom udbetaling. CIF-sekretariatet har gennemgået projektcyklus for CIF projekter i Verdensbanken og den Asiatiske Udviklingsbank. For Teknologifondens projekter er den samlede projektcyklus ca. 35 mdr. mod 29 mdr. for sammenlignelige projekter i de to udviklingsbanker. Det omfatter forberedelse, godkendelse, koordination med andre finansieringskilder etc. frem til den første udbetaling. For Klimafondens 4

5 projekter er der en større variation i forberedelsestiden, fordi der er stor forskel i pilotlandenes udgangsposition m.h.t. kapacitet, kulturelle normer og andre forhold, der kan påvirke planlægning og gennemførelse. Godkendelse af projekterne i PPCR programkomitéen sker på et tidspunkt i forberedelsesfasen, hvor der er gennemført feasibility-studie, og de tværgående hensyn (safeguards) er blevet vurderet og sikret, men inden de respektive udviklingsbanker har indledt forhandlinger med modtagerlandet om de specifikke finansieringsbetingelser. Projektforberedelsen anslås at vare op til ca. 42 måneder fra godkendelse i programkomitéen af det strategiske landeprogram, hvor alle projekterne er indeholdt, frem til de første udbetalinger finder sted til gennemførelse af de konkrete projekter. Sekretariatet er opmærksom på, at denne forberedelsesperiode er for lang. På opfordring fra flere donorlande, herunder Danmark, har man overvejet, hvorledes processen har kunnet effektiviseres. Der er derfor indført et overvågningssystem, der (med et såkaldt traffic light system rød, gul og grøn markering) følger overholdelse af tidsfristerne for gennemførelse af hvert enkelt projekt i de implementerende banker. Som det fremgår i næste afsnit, vil udbetalingerne blive væsentligt øget efter Mens godkendelse af investeringsplanerne har taget længere tid end ventet, forudses projektimplementeringen at blive hurtigere end oprindelig forudset. Det skyldes bl.a., at der med de tilskud, der er givet fra PPCR i forberedelsesfasen for investeringsplanerne med, har været muligt at bane vejen for de konkrete projekter. En af de grundlæggende forudsætninger for CIF finansiering er for det første, at pilotlandets regering er i førersædet, og dernæst at der er konsultationer med alle stakeholders i investeringsplanerne. Pilotlandene i PPCR har under et møde for knapt et år siden drøftet erfaringerne med PPCR processen. Det fremgik under mødet, at der var opnået betydelige erfaringer om koordination mellem de involverede myndigheder og dialog med repræsentanter fra de forskellige stakeholders (NGO er, privatsektorrepræsentanter, oprindelige folk m.v.). I adskillige tilfælde havde det vist sig, at der havde været problemer med at identificere de rette repræsentanter at føre dialogen med. Under processen havde det også vist sig, at der gennemgående var en betydelig mangel på data og information i pilotlandene til brug for beslutningsprocessen, og det krævede støtte til kapacitetsopbygning. Det var ligeledes blevet klart, at den private sektors manglende involvering i klimaaktiviteter og finansiering ikke kun skyldtes uhensigtsmæssig lovgivning, men i lige så høj grad mangel på oplysninger, ligesom lokale finansieringsinstrumenter (eller mangel på samme) krævede at blive udviklet. Selvom denne konsultationsproces er med til at forlænge forberedelsestiden for investeringerne, er konklusionen, at den generelt også er med til at øge kvaliteten af det pågældende projekt og fremme dets bæredygtighed. Status for godkendelse af pilotprojekter På grundlag af statistikken fra ultimo 2011 ser fordelingen af PPCR midlerne på regioner ud som gengivet i nedenstående tabel. 5

6 Regional fordeling af PPCR finansiering Afrika 29% Asien 37% Latinamerika & Karib. 20% Europa, Mellemøsten m.v. 14% Medio september 2012 havde 16 lande (otte ud af de ni pilotlande og otte ud af de 10 lande under de to regionale programmer) færdiggjort deres projektprogrammering, d.v.s. det såkaldte Strategic Programme for Climate Resilience. Landeprogrammerne omfatter i alt 61 konkrete projekter i pipeline. Heraf er 17 godkendt i PPCR program-komitéen til en værdi af USD 274 mio. De resterende 44 er under forberedelse til godkendelse i program-komitéen med et samlet finansieringsbehov på knap USD 668 mio. Der er tildelt i alt USD 13 mio. kr. i gavebistand til udvikling af landeprogrammer i pilotlandene. Efter godkendelse af PPCRs program-komité skal programmerne efterfølgende godkendes af den udviklingsbank, som i samarbejde med modtagerlandet skal iværksætte programmet. Ifølge den seneste halvårsrapport har udviklingsbankerne i perioden april september 2012 godkendt finansiering til ni projekter i de fem pilotlande, Mozambique, Bangladesh, Cambodia, Nepal og Niger. En summarisk oversigt over disse projekter gengivet i bilag 2. Som et eksempel på et af disse projekter kan nævnes det første privat sektor projekt under PPCR, som er blevet sat i værk i Nepal. Det drejer sig om et IFC 1 program, Building Climate Resilience Communities through Private Sector Participation, som skal fremme produktiviteten i landbruget igennem støtte til kapacitetsudbygning af bøndernes indkøbsforeninger samt forbedre adgangen til finansiering. Desuden skal programmet styrke kapaciteten til at forebygge klima-risici ved at klimasikre sårbar infrastruktur, hovedsageligt vandkraftværk. Der vil under programmet også blive gennemført en analyse af markedet for billige (low cost) klimasikrede huse i Nepal. Projektet får USD 8,7 mio. i finansiering fra PPCR, herunder USD 6,6 mio. som lån på højt koncessionelle vilkår. Yderligere 39 projekter forventes præsenteret til godkendelse i programkomiteen inden maj En fremskrivning af udbetalingerne for klimatilpasningsprojekterne viser, at udbetalingerne vil toppe i andet halvår af 2015 med ca. USD 70 mio. og gradvist aftager frem mod Med den forventede tidsplan for gennemførelse af pipeline projekterne vil PPCR råde over mindre end USD 50 mio. ved udgangen af juni Nye donortilsagn er en forudsætning for udvidelse af aktiviteterne i de nuværende pilotlande eller til en udvidelse af antallet af pilotlande. 1 International Finance Corporation er en institution under Verdensbankgruppen, som yder finansiering i form af lån og ansvarlig kapital til privatsektorinvesteringer. 6

7 Alle CIF projekter er underlagt de for de multilaterale udviklingsbanker gældende hensyn (safe guards) vedr. sociale- og miljøforhold, inddragelse af kønsaspektet og hensynet til oprindelige folk. Der indgås bindende aftale med fondsforvaltningen i 2012 på 47 mio. kr. I bilag to gives en oversigt over andre donorers hidtidige bidrag til SCF og PPCR. CIF er baseret på frivillige bidrag. Der er ikke en egentlig genopfyldelsesplan, alene af den grund, at CIF var tænkt som et interimsarrangement indtil en klimaaftale eller en ny klimafond var på plads. Det er den som ovenfor nævnt endnu ikke. For at undgå et gab til kanalisering af klimafinansiering er det derfor hensigten at fortsætte CIF indtil Den Grønne Klimafond vil være operativ. Under et uformelt CIF-donormøde i London i marts 2012 redegjorde CIF sekretariatet for behovet for nye donorbidrag. Alene til PPCR kan det skønnes, at der vil være behov for ca. USD 1 mia. (19x50 mio. USD) i gavebistand, hvis alle de ovenfor nævnte lande fastholder deres ønske om deltagelse i CIF, og der skal fortsættes med finansiering på tilsvarende niveau. Der forventes yderligere tilsagn til CIF på ca. USD 800 mio. fra UK, Canada, Sverige og Australien i form af gave- og kapitalbidrag. Den største risiko er en forsinkelse i programmeringsprocessen, således at bidraget ikke kommer til udbetaling til udviklingslandene. Desuden er der en risiko for, at programmet ikke bidrager til det erklærede formål. Danmark deltager aktivt i de styrende organer og er dermed med til at påvirke processen. Under appraisal af projektet, som bygger på de erfaringer, Udenrigsministeriet har indhentet ved deltagelse i de styrende organer i CIF siden 2009, vil der i opfølgningen blive lagt særlig vægt på at følge gennemførelsesperioden for at imødegå en kritik om for langsom udbetaling fra udviklingsbankerne til modtagerlandet. Der er iværksat en uafhængig evaluering af CIF, hvor et første udkast til rapport skal foreligge i maj 2013 med henblik på godkendelse på CIF s efterårsmøde. Evalueringen ledes af Verdensbankgruppens Independent Evaluation Group, der arbejder som sekretariat for Evaluation Oversight Committee bestående af repræsentanter fra evalueringsenhederne i de fem udviklingsbanker, som CIF er knyttet til. 7

8 8

9 Verdensbanken og de subregionale udviklingsbanker, Asian Development Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development og Den Interameriaknske Udviklingsbank. Climate Investment Funds (CIF ) er en finansieringsfacilitet for disse udviklingsbanker. Sekretariatet, eller den administrative enhed, har til huse i Verdensbanken i Washington. Koordinationen sker i en såkaldt MDB komité. CIF består af en Teknologifond (Clean Technology Fund) og en Klimafond (Strategic Climate Fund). Hver af disse fonde har en Trustfondkomité bestående af 8 repræsentanter fra hhv. donorlandene og udviklingslandene. Klimafonden har tre programmer, skovprogrammet (Forest Investment Program), vedvarende energiprogram (Scaling up Renewable Energy Programme) og tilpasningsprogrammet (Pilot Programme for Climate Resilience). Hvert program har en programkomité (Sub-Committee) bestående af 6 repræsentanter fra hhv. donorlandene og udviklingslandene. CIF sekretariatet forbereder projekt/program planer til finansiering fra CIF. For Klimafondens vedkommende godkendes først oplæg til investeringsplan i programkomitéen. Der kan ydes bistand til udarbejdelse af disse planer. Når planerne er godkendt forelægges de konkrete investeringer til godkendelse i programkomitéen og efterfølgende i den pågældende udviklingsbank, som er implementerende organisation. Godkendelserne i PPCR programkomitéen sker i en pre-appraisal fase. De endelige forhandlinger med modtagerlandet sker i perioden op til godkendelse i den pågældende MDB. 9

10 Donorer til SCF og PPCR opgørelse pr. 31. marts 2012, omregnet til USD pr. samme dato. Kilde: SCF/TFC/Inf.2 af : Trustee Report on the Financial Status of the SCF, p.3 og p.9 Projektgodkendelser I rapporteringsperioden, har PPCR Sub-Committee gennemgået og godkendt finansiering til følgende ni projekter cf. PPCR Semi-Annual Operational Report PPCR/SC.11/3 af : a) Bangladesh Coastal Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (ADB), with a PPCR allocation of USD 30 million (USD 10 million in grants and USD 20 million in credits); b) Cambodia Mainstreaming Climate Resilience into Development Planning of Key Vulnerable Sectors (ADB), with a PPCR grant allocation of USD 6.8 million; c) Mozambique Sustainable Land and Water Management(AfDB), with a PPCR grant allocation of USD15.8 million; d) Mozambique Baixo Limpopo Climate Resilient Agriculture (AfDB) with a PPCR allocation of USD15.75 million (USD 2.75 million in grants and USD 13 million in credits); 10

11 e) Mozambique Climate Change and Technical Assistance Project (IBRD) with a PPCR grant allocation of USD 2 million; f) Nepal Building Resilience to Climate-Related Hazards((IBRD) with a PPCR allocation of USD 31.0 (USD 16.0 in grants and USD 15.0 in credits); g) Nepal - Building Climate Resilient Communities through Private Sector Participation (IFC) with a PPCR allocation of USD 8.7 million (USD 2.1 million in grants and USD 6.6 million in concessional financing); h) Niger Project for the Improvement of Climate Forecasting Systems and Operationalization of Early Warning Systems (AfDB) with a PPCR allocation of USD13 million (USD 3.5 million in grants and USD 9.5 million in credits); and i) Niger Project for Sustainable Management and Control of Water Resources (AfDB) with a PPCR allocation of USD 22 million (USD 9.5 million in grants and USD 12.5 million in credits). 11

12 Danmark ønsker med klimafinansiering at støtte investeringer til reduktion af drivhusgasser og til tilpasning af især de fattige lande overfor klimaændringer. Som nævnt indledningsvist i dette oplæg skal det foreliggende bidrag til PPCR være med til at sikre denne balance. Desuden ønskes den klimafinansiering, der kanaliseret til de enkelte lande, at ske til projekter, som indgår i en overordnet national koordination for derved at undgå etablering af parallelle strukturer til at imødegå klimaudfordringen. Den programmeringsproces, som gælder for PPCR, imødekommer de danske ønsker og sikrer også inddragelse af civilsamfund og den private sektor omkring udformning af de konkrete tilpasningsprogrammer. Bidrag til CIF skønnes relevant indtil Den Grønne Klimafond bliver operativ. Den fremtidige klimafinansieringsarkitektur med fokus på Den Grønne Klimafond må vurderes i lyset af, hvorledes man mest effektivt kan generere midler til de nødvendige klimainvesteringer. 12

13 13

14 Alle projekter finansieret fra Klimafonden er underkastet monitorering på grundlag af et Results Framework, som udvikles til hvert af de tre programmer (skov, energi og tilpasning). Der er tale om en ganske omfattende og også detaljeret monitoreringsproces, som løbende bliver tilpasset på grundlag af de erfaringer, der indhentes. Antallet af indikatorer varierer fra knap 20 til over 40. Men det er erkendt, at der er behov for en forenkling, bl.a. fordi det har vist sig, at det er vanskeligt at indhente sammenlignelige oplysninger i alle projekterne. Det netop reviderede Results Framework for PPCR foreligger i dokumentet PPCR/SC.11/5 af 19. oktober Antallet af indikatorer er blevet reduceret fra 22 til 12. Monitoreringen vedrører de enkelte projekter og indikatorerne skal bl.a. reflektere husholdningernes, lokalsamfundenes, og den private sektors øgede modstandsdygtighed overfor klimaændringer, hvorledes der er sket en indarbejdelse af klimatilpasning i de nationale udviklingsplaner og hvorledes den institutionelle kapacitet er blevet styrket for blot at nævne nogle eksempler. En samlet vurdering af PPCR vil tage udgangspunkt i de halvårlige fremskridtsrapporter (PPCR Semi-Annual Operational Report). Overordnet vil der som indikator for måling af programmets resultater blive fokuseret på antallet af godkendte projekter i forhold til den planlagte tidsplan som det fremgår af PPCR Semi-Annual Operational Report PPCR/SC.11/3 af Der foreslås følgende indikatorer: - Fra november 2010, hvor de første projekter blev godkendt og frem til oktober 2012, er der blevet godkendt i alt 17 projekter. Der planlægges godkendt yderligere 22 projekter i perioden oktober 2012 til maj Fremskridt i programmet vurderes ud fra det faktiske antal godkendte projekter i forhold til det planlagte antal. - Vurdering af faktiske udbetalinger i forhold til de planlagte udbetalinger jf. omtalen heraf under afsnittet, Hidtidige Resultater. CIF sekretariatet forventes at fremlægge en opdateret prognose, der vil indgå som sammenligningsgrundlag. Seneste prognose foreligger som udkast i et notat af 12. marts

15 15

16 CIF COP CTF GCF IMF IFC MDB PPCR SCF Climate Investment Funds Conference of the Parties Clean Technology Fund Green Climate Fund International Monetary Fund International Finance Corporation Multilateral Development Bank Pilot Programme for Climate Resilience Strategic Climate Fund 16

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre:

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 461 Offentligt Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil ministeren redegøre for Danmarks

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF)

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) GRV 104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) 100,0 mio.kr.: 50,0 mio. kr. fra Klimapuljen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

16. januar 2012. Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011.

16. januar 2012. Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011. 16. januar 2012 Til Styrelsens orientering En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011. Resumé: Med Klimapuljen 2011 blev der ydet støtte til tre nye multilaterale

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Instrumenter og institutioner til finansiering af din virksomheds internationale klimaprojekter

Instrumenter og institutioner til finansiering af din virksomheds internationale klimaprojekter International klimafinansiering 10. sep. 15 International klimafinansiering Instrumenter og institutioner til finansiering af din virksomheds internationale klimaprojekter KLIMAINVESTERINGSFONDEN BIDRAGER

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) "The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective.

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective. $SSHQGLNV,0)VÃUROOH,QGOHGQLQJ Den Internationale Valutafond (IMF) blev etableret i december 1945 for at skabe et samarbejde om det globale valutasystem. Som led i dette samarbejde er IMF s rolle at overvåge

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607 GRV 46.C.52-7.b. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Bæredygtig vandressourceplanlægning UNEP og World Bank 50,0 mio. kr. (UNEP: 30,0 mio.kr., World Bank: 20,0 mio.kr.) 2012-2015

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Evalueringsprogram

Evalueringsprogram Evalueringsprogram 2016 2017 Formålet med evalueringer er dels at dokumentere resultater af bistanden dels af sikre læring, således at fremtidige bistandsindsatser kan forbedres. Langt de fleste evalueringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande Karen Holm Olsen, Forsker kaol@risoe.dtu.dk 20. Januar 2010, Klimaforum, Eigtveds Pakhus, Klima- og Energiministeriet UNEP Risø Centre Energi, Klima og Bæredygtig

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

FN s klimaforhandlinger på COP20 den december 2014 i Lima, Peru

FN s klimaforhandlinger på COP20 den december 2014 i Lima, Peru lp ved bjekter side og pelinjer ed Vis ærmen lg OK Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 72 Offentligt FN s klimaforhandlinger på COP20 den 1.-12. december 2014 i Lima, Peru Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere