Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019"

Transkript

1 Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESTANLÆG - EJ DISPONERET ØKONOMISK POLITIK SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE 883 BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG)

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetforligsteksten 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 9 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse 11 Bevillingsoversigt 12 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområderne 13 Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne 15 Driftsudvidelser - Serviceområderne 18 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområderne 20 Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne 21 Driftsudvidelser - Overførselsområderne 22 Anlæg fra overslagsårene i budget Ænlægsændringer - nye anlæg 26 Side 1

3 Stramt budgetforlig i Odsherred med fokus på flere ressourcer til ældreområdet og læreraftalen i folkeskolen. Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti er enige om budgetaftale for 2016 i Odsherred. Odsherred kommunes budget for 2016 bliver et stramt budget med plads til få nye driftsudvidelser. Budgettet er udfordret af øgede omkostninger som følge af refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet, øgede udgifter til sundhed og ældre samt øgede udgifter til integrationsområdet. Forligspartierne har derfor besluttet at fokusere dette års budgetindsats på finansiering af læreraftalen på folkeskoleområdet med 4,4 millioner kroner samt at sikre en helt nødvendig indsats for at øge normeringerne på ældreområdet med et beløb på 6 millioner kroner. Herudover har partierne besluttet fortsat at have fokus på udvikling af Odsherred som en attraktiv bosætnings- erhvervs og oplevelseskommune. Derfor afsættes midler til blandt andet Geopark Odsherred, Geopark Festival, Nordisk Fødevarecenter og bosætning. Børn og unge er en vigtig ressource i Odsherred og forligspartierne har således afsat midler til at gøre Fritidspasset til de unge permanent samt at etablere et børnebyråd og fortsætte arbejdet med ungedemokrati. Partierne er ligeledes enige om at afsætte 3 millioner kroner til flytning af biblioteket i Vig ind på skolen med henblik på at skabe en synergi imellem folkeskolens videnscenter og biblioteket i Vig. Partierne har fortsat opmærksomhed på Odsherreds natur, klima og infrastruktur. Partierne afsætter en halv million til fredning af Klintebjerg, penge til klimatilpasningsplan og forskønnelse af Odsherred. Partierne afsætter endvidere 3 millioner kroner ekstra til cykelstier i 2016 samt 1 million kroner til et kystturismeprojekt på Odden. I alt afsættes med budgettet 69 millioner til anlæg i 2016 udover halbyggeriet i Vig og Højby, og der afsættes ekstra 15 millioner kroner til diverse driftsudvidelser og øgede normeringer. Partierne er enige om, at forligspartierne forelægges en plan for anvendelsen af de 6 millioner kroner til øget normering på ældreområdet forud for den endelige udmøntning. Partierne er endvidere enige om, at der gennemføres et servicetjek på folkeskoleområdet i løbet af foråret 2016 med fokus på en evaluering af økonomi/nøgletal, kvalitet og faglighed. Det er endvidere aftalt, at alle udvalg gennemgår egne puljer, projekter og anlæg med henblik at overveje evt. omprioriteringer eller ændrede indsatser. Partierne peger endelig på, at Økonomiudvalget igangsætter en evaluering af kommunens udbudspolitik. Partierne er enige om at sende budgetforliget i høring. Efter høringsfasen mødes partierne for at drøfte høringssvarene og tage stilling til om de giver anledning til omprioriteringer indenfor rammen. Side 2

4 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART Side 3

5 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 4

6 Budget i 2016-priser - Finansielt budget ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - forsikringserstatning Arbejdsmarkedsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 5

7 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån - 3,3 % af lånesum - optages efterfølgende år Renter på nye lån - 2,0 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til investeringer på ordinære områder Øvrige lånedispensationer I alt låneoptagelse SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.889,323 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo Selskabsskat Dødsboskat tidligere år Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Side 6

8 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 127 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Regeringens Omprioriteringsbidrag 1% - yderligere årligt fra Midtvejsregulering/efterregulering - medfinansiering af sundhedsområdet Integrationstilskud til boliginvestering/ekstraordinært - Flygtninge - forventet Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Midlertidig kompensation refusionsomlægning Supplerende statstilskud 2016 jfr. skrivelse af 1. september Regionsaftale Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE Side 7

9 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på ca. 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg. 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra besparelser og 360-graders analyser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag. 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender 12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og valutakurser. 13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, renteniveau og valutakurser 14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 25 år. Lån optages efterfølgende år og låneydelser 1. år er derfor sat til 0 kr. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2015 er medtaget under henholdsvis note 12. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,782 mio. 16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 18. Der er modtaget lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet den 27. august 2015 på kr. 10,6 mio. til investeringer på ordinære områder til finansiering af anlægsudgifter på de ordinære områder på kr. 39,4 mio. - svarende til en belåningsandel på 26,9%. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,323 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,681 mio. I lighed med 2015 fastsættes sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/ Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 942,378 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato. Side 8

10 Noter til det finansielle budget 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2012 som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 13. juli Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 men forventes modsvaret af den øgede vækst. 23. Andel i dødsboskat fra 2013 iflg. opgørelse fra SKAT 24. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld. 25. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2016 efter Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 13. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2016 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere I sammenligning med tilskudsudmeldingen til budget 2015 forventes folketallet forøget med 190 indbyggere fra 1. januar 2015 til 1. januar Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 129 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Ansøgning om særtilskud er indsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 10. august Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2015 udmeldt et særtilskud på 13,752 mio. kr. til Odsherred Kommune for I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 29. I 2016 er kommunens andel af tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 30. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært tilskud til omstilling af folkeskolen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles efter forskellige kriterier til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017, hvorefter det forventes at bortfalde. 31. I regeringsgrundlaget indgår et årligt omprioriteringsbidrag på 1 % årligt fra 2016 til d.v.s. 4 % i I 2015 er modtaget 1,080 mio. kr. i investeringstilskud og 1,776 mio. kr. i integrationstilskud - og tilsvarende beløb forventes i 2016 på grundlag af aftalen. 33. Lovforslag om refusionsomlægning/arbejdsmarkedsreform er vedtaget i august måned Refusionsomlægningen medfører et særligt negativt Kompensationsbeløb for Odsherred Kommune. Derudover indgår kompensation for omlægningen i DUT, beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. 34. Social- og Indenrigsministeriet har den 1. september 2015 udmeldt supplerende bloktilskud for 2015 og Det yderligere tilskud udmøntes efter aftalen med Regionerne om medfinansiering af de sociale udgifter. I budgettet er indarbejdet medfinansiering svarende til KL's budgetvejledning og det yderligere tilskud reserveres derfor til eventuelle merudgifter til medfinansieringen i en DUT-pulje. 35. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2016 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 36. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Side 9

11 Budget i 2015-priser - Resultat af ordinær drift 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 10

12 Budget i 2015-priser - Servicerammeopgørelse 2015 Vedtaget 2015-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje Noter Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I ALT SERVICEUDGIFTER I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE RAMMEAFVIGELSE 883 Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 11

13 Budget i 2016-priser - Bevillingsoversigt Noter Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 30,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2015 og overførsel af nettooverskud til Side 12

14 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser,360-graders analyser m.v. - Serviceområder TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Regeringens Omprioriteringsbidrag - uspecificeret I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET 360-graders analyse for de administrative områder I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 13

15 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser,360-graders analyser m.v. - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 14

16 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder ØKONOMIUDVALGET Administrativ bistand til "Ungeenheden" - (Omkontering til Børne - og Uddannelsesudvalget) ØKO1 Overført fra Arbejdsmarkedsudvalget i f.b. med 360-graders analysn (Omkontering fra Arb.mar) ØKO2 Beredskabsreformen - Odsherred Kommunes fordelingsnøgle i det fælles beredskab ØKO3 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Kollektiv Trafik - budgetoplæg fra MOVIA - planlægning, rutekørsel, rejsekort, flextur MOK1 Mængderegulering af kontrakt med HedeDanmark - veje, grønne områder, off. toiletter MOK2 Vejafvandingsbidrag overføres til anlæg - udgør procentuel andel i Odsherred Forsynings kloakanlægsudgifter og vejafvandingsbidraget følger således anlægsprojektet - og er dermed ikke et MOK3 løbende driftsbidrag I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 15

17 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET FOLKESKOLEOMRÅDET Folkeskoler - elevtal B&U1 Elever med særlige behov - elevtal B&U2 Øget tilgang 2- sproget klasse og SFO Nordskolen B&U3 SFO - børnetal B&U4 Efterskoler - elevtal B&U5 Private skoler - elevtal B&U6 Skolebefordring B&U7 Gym 10 - elevtal B&U8 10 Erhverv - elevtal B&U9 Administrativ bistand ungeenheden (omkotering fra Økonomiudvalgets område) B&U10 Rammereduktion af puljer på folkeskole- og dagtilbudsområdet B&U11 DAGTILSBUDSOMRÅDET Studerende i lønnet praktik B&U12 Dagplejen - børnetal incl. Børn m.flygtningestatus B&U13 Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus B&U14 Private dagtilbud - børnetal B&U15 Mellemkommunal afregning dagtilbud B&U16 Tengslemark Specialbørnehave - børnetal B&U17 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Døgnanbringelser, sikrede institutioner, forebyggende foranstaltninger B&U18 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 16

18 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ældremilliarden fra 2014 og 2015 indgår i bloktilskuddet fra 2016 og fremefter Stigning i visiterede timer Sl SOF1 Regulering i betalinger fra regionen SOF2 Specialtandplejen SOF3 Omsorgstandplejen SOF4 Patientombud SOF5 Lovændring i mellemkommunalebetalinger SOF6 Takststigning botilbud SOF7 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra KUL1 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 17

19 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE UDVIDELSER I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET LØBENDE DRIFTSUDGIFTER Opnormering af sagsbehandlere og kompetencer på voksenområdet - Social og Psykiatri Ø-D8 TIDSBEGRÆNSEDE PROJEKTER Kampagner og events på bosætningsområdet Ø-D3 Integrationsområdet - opnormering med 2 medarbejdere Ø-D7 Geoparken - styrket indsats - driftsaftale for 3 år indgås Ø-A14 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve BU-D6 Ny arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred BU-D16 Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedesprogede børn Ny I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 18

20 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet SOFD6 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Geopparkfestival - mere kant end udkant K-D1 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale K-D2 Markedsføring af ung i Odsherred, Ungedemokrati m.v K-D7 Folkeoplysningsområdet - Fripas gøres permanent K-D11 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Tilsyn i forbindelse med boligindskud A-D1 Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere m.fl A-D2 Rådighedsbeløb så unge kan støttes i et ophold på efterskole-højskole A-D5 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 20

22 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Refusioner særlig dyre enkeltsager B&U19 Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræn B&U20 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter - KMF SOF8 Supplerende statstilskud 2016 efter Regionsaftale - Reserveret DUT-pulje - se side 9, note I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels + kontantydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil - Ledighedsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil- Fleksjob Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 21

23 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Forslag om procesoperatøruddannelse - Uddannelsesprojekt for Forsikrede ledige A-D8 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 22

24 Budget i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 ØKONOMIUDVALGET Projekt IT-sikkerhed og arkivering 511 Områdefornyelse Hørve med statstilskud Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger Regional udvikling og fundraising 613 Brandring og Bofællesskaber/landsbyfællesskaber 204 Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune Landsbymakeover Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån LB Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt Naturforvaltningsprojekter lov Øvrige: Vedligeholdelse af klimaskærmen Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse Renovering af havnene med 100 % lån LB Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 300 Istandsættelse af broer Kystzoneplan og kystbeskyttelse 510 Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 23

25 Budget i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder Lån % ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lærerarbejdspladser Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen 50 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Genoptræningsfaciliteter og daghjem I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af Malergården Kunststofbane, Fårevejle Boldklub 250 Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal 0 Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Skattefinansieret område Side 24

26 Budget i 2016-priser - Anlæg - brugerfinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 Lån % MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Renovationsområdet Affaldsområdet I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Brugerfinansieret område Side 25

27 Budget i 2016-priser - Anlægsændringer ØKONOMIUDVALGET Telefonsystem 300 Ø-A13 Nordisk Fødevarecenter Ø-A15 Deltagelse i regionalfondsprojekt - energi og ressource - SMV'er Ø-A17 Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole Ø-A18 Realdaniaprojekt på Sj. Odde - Kystturisme Ø-A19 100% Byfornyelsesprojekt Nykøbing Ø-A20 UTA A-D4 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Vandafledningsbidrag - kloakanlæg i Odsherred Forsyning - overført fra drift (pris gange mængde) Realisering af indsatser for Asnæs C M-A3 Nordre Strandvej M-A10 Fredningserstatning ved Klintebjerg 500 M-A11 Udskiftning af rør i Højby Sørende i underløb under Oddenvej 900 M-A13 Pulje til anlæg af cykelstier/stier M-A14 100% Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur M-A15 Forskønnelse af natur og byrum M-A28 Klimatilpasningsplan M-A29 Lån % I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Side 26

28 Budget i 2015-priser - Anlægsændringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lærerarbejdspladser udgår BU-A1 Anlægspulje til legepladser - større vedligehold i dagtilbud BU-A3 Lån % I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Odsherreds Madservice - pulje til prioritering 400 SOFA7 Vindfang Solvognen 150 SOFA10 Etablering af 3 skæve boliger SOFA12 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af køkken på Rørvig Sognegård 400 K-A4 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsområdet - Boliger til flygtninge A-D6 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ANLÆGSÆNDRINGER MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renovationsanlæg - korrigeret anlægsplan I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG OG EJ FORDELTE ANLÆGSBELØB Side 27

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere