Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019"

Transkript

1 Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESTANLÆG - EJ DISPONERET ØKONOMISK POLITIK SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE 883 BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG)

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetforligsteksten 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 9 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse 11 Bevillingsoversigt 12 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområderne 13 Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne 15 Driftsudvidelser - Serviceområderne 18 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområderne 20 Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne 21 Driftsudvidelser - Overførselsområderne 22 Anlæg fra overslagsårene i budget Ænlægsændringer - nye anlæg 26 Side 1

3 Stramt budgetforlig i Odsherred med fokus på flere ressourcer til ældreområdet og læreraftalen i folkeskolen. Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti er enige om budgetaftale for 2016 i Odsherred. Odsherred kommunes budget for 2016 bliver et stramt budget med plads til få nye driftsudvidelser. Budgettet er udfordret af øgede omkostninger som følge af refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet, øgede udgifter til sundhed og ældre samt øgede udgifter til integrationsområdet. Forligspartierne har derfor besluttet at fokusere dette års budgetindsats på finansiering af læreraftalen på folkeskoleområdet med 4,4 millioner kroner samt at sikre en helt nødvendig indsats for at øge normeringerne på ældreområdet med et beløb på 6 millioner kroner. Herudover har partierne besluttet fortsat at have fokus på udvikling af Odsherred som en attraktiv bosætnings- erhvervs og oplevelseskommune. Derfor afsættes midler til blandt andet Geopark Odsherred, Geopark Festival, Nordisk Fødevarecenter og bosætning. Børn og unge er en vigtig ressource i Odsherred og forligspartierne har således afsat midler til at gøre Fritidspasset til de unge permanent samt at etablere et børnebyråd og fortsætte arbejdet med ungedemokrati. Partierne er ligeledes enige om at afsætte 3 millioner kroner til flytning af biblioteket i Vig ind på skolen med henblik på at skabe en synergi imellem folkeskolens videnscenter og biblioteket i Vig. Partierne har fortsat opmærksomhed på Odsherreds natur, klima og infrastruktur. Partierne afsætter en halv million til fredning af Klintebjerg, penge til klimatilpasningsplan og forskønnelse af Odsherred. Partierne afsætter endvidere 3 millioner kroner ekstra til cykelstier i 2016 samt 1 million kroner til et kystturismeprojekt på Odden. I alt afsættes med budgettet 69 millioner til anlæg i 2016 udover halbyggeriet i Vig og Højby, og der afsættes ekstra 15 millioner kroner til diverse driftsudvidelser og øgede normeringer. Partierne er enige om, at forligspartierne forelægges en plan for anvendelsen af de 6 millioner kroner til øget normering på ældreområdet forud for den endelige udmøntning. Partierne er endvidere enige om, at der gennemføres et servicetjek på folkeskoleområdet i løbet af foråret 2016 med fokus på en evaluering af økonomi/nøgletal, kvalitet og faglighed. Det er endvidere aftalt, at alle udvalg gennemgår egne puljer, projekter og anlæg med henblik at overveje evt. omprioriteringer eller ændrede indsatser. Partierne peger endelig på, at Økonomiudvalget igangsætter en evaluering af kommunens udbudspolitik. Partierne er enige om at sende budgetforliget i høring. Efter høringsfasen mødes partierne for at drøfte høringssvarene og tage stilling til om de giver anledning til omprioriteringer indenfor rammen. Side 2

4 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART Side 3

5 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 4

6 Budget i 2016-priser - Finansielt budget ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - forsikringserstatning Arbejdsmarkedsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 5

7 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån - 3,3 % af lånesum - optages efterfølgende år Renter på nye lån - 2,0 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til investeringer på ordinære områder Øvrige lånedispensationer I alt låneoptagelse SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.889,323 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo Selskabsskat Dødsboskat tidligere år Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Side 6

8 Budget i 2016-priser - Finansielt budget 2015 Vedtaget 2015-priser Noter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 127 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Regeringens Omprioriteringsbidrag 1% - yderligere årligt fra Midtvejsregulering/efterregulering - medfinansiering af sundhedsområdet Integrationstilskud til boliginvestering/ekstraordinært - Flygtninge - forventet Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Midlertidig kompensation refusionsomlægning Supplerende statstilskud 2016 jfr. skrivelse af 1. september Regionsaftale Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE Side 7

9 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på ca. 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg. 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra besparelser og 360-graders analyser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag. 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender 12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og valutakurser. 13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, renteniveau og valutakurser 14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 25 år. Lån optages efterfølgende år og låneydelser 1. år er derfor sat til 0 kr. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2015 er medtaget under henholdsvis note 12. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,782 mio. 16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 18. Der er modtaget lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet den 27. august 2015 på kr. 10,6 mio. til investeringer på ordinære områder til finansiering af anlægsudgifter på de ordinære områder på kr. 39,4 mio. - svarende til en belåningsandel på 26,9%. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,323 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,681 mio. I lighed med 2015 fastsættes sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/ Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 942,378 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato. Side 8

10 Noter til det finansielle budget 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2012 som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 13. juli Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 men forventes modsvaret af den øgede vækst. 23. Andel i dødsboskat fra 2013 iflg. opgørelse fra SKAT 24. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld. 25. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2016 efter Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 13. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2016 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere I sammenligning med tilskudsudmeldingen til budget 2015 forventes folketallet forøget med 190 indbyggere fra 1. januar 2015 til 1. januar Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 129 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Ansøgning om særtilskud er indsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 10. august Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2015 udmeldt et særtilskud på 13,752 mio. kr. til Odsherred Kommune for I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 29. I 2016 er kommunens andel af tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 30. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært tilskud til omstilling af folkeskolen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles efter forskellige kriterier til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017, hvorefter det forventes at bortfalde. 31. I regeringsgrundlaget indgår et årligt omprioriteringsbidrag på 1 % årligt fra 2016 til d.v.s. 4 % i I 2015 er modtaget 1,080 mio. kr. i investeringstilskud og 1,776 mio. kr. i integrationstilskud - og tilsvarende beløb forventes i 2016 på grundlag af aftalen. 33. Lovforslag om refusionsomlægning/arbejdsmarkedsreform er vedtaget i august måned Refusionsomlægningen medfører et særligt negativt Kompensationsbeløb for Odsherred Kommune. Derudover indgår kompensation for omlægningen i DUT, beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. 34. Social- og Indenrigsministeriet har den 1. september 2015 udmeldt supplerende bloktilskud for 2015 og Det yderligere tilskud udmøntes efter aftalen med Regionerne om medfinansiering af de sociale udgifter. I budgettet er indarbejdet medfinansiering svarende til KL's budgetvejledning og det yderligere tilskud reserveres derfor til eventuelle merudgifter til medfinansieringen i en DUT-pulje. 35. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2016 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 36. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Side 9

11 Budget i 2015-priser - Resultat af ordinær drift 2015 Vedtaget 2015-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 10

12 Budget i 2015-priser - Servicerammeopgørelse 2015 Vedtaget 2015-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje Noter Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I ALT SERVICEUDGIFTER I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE RAMMEAFVIGELSE 883 Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 11

13 Budget i 2016-priser - Bevillingsoversigt Noter Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 30,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2015 og overførsel af nettooverskud til Side 12

14 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser,360-graders analyser m.v. - Serviceområder TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Regeringens Omprioriteringsbidrag - uspecificeret I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET 360-graders analyse for de administrative områder I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 13

15 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser,360-graders analyser m.v. - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 14

16 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder ØKONOMIUDVALGET Administrativ bistand til "Ungeenheden" - (Omkontering til Børne - og Uddannelsesudvalget) ØKO1 Overført fra Arbejdsmarkedsudvalget i f.b. med 360-graders analysn (Omkontering fra Arb.mar) ØKO2 Beredskabsreformen - Odsherred Kommunes fordelingsnøgle i det fælles beredskab ØKO3 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Kollektiv Trafik - budgetoplæg fra MOVIA - planlægning, rutekørsel, rejsekort, flextur MOK1 Mængderegulering af kontrakt med HedeDanmark - veje, grønne områder, off. toiletter MOK2 Vejafvandingsbidrag overføres til anlæg - udgør procentuel andel i Odsherred Forsynings kloakanlægsudgifter og vejafvandingsbidraget følger således anlægsprojektet - og er dermed ikke et MOK3 løbende driftsbidrag I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 15

17 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET FOLKESKOLEOMRÅDET Folkeskoler - elevtal B&U1 Elever med særlige behov - elevtal B&U2 Øget tilgang 2- sproget klasse og SFO Nordskolen B&U3 SFO - børnetal B&U4 Efterskoler - elevtal B&U5 Private skoler - elevtal B&U6 Skolebefordring B&U7 Gym 10 - elevtal B&U8 10 Erhverv - elevtal B&U9 Administrativ bistand ungeenheden (omkotering fra Økonomiudvalgets område) B&U10 Rammereduktion af puljer på folkeskole- og dagtilbudsområdet B&U11 DAGTILSBUDSOMRÅDET Studerende i lønnet praktik B&U12 Dagplejen - børnetal incl. Børn m.flygtningestatus B&U13 Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus B&U14 Private dagtilbud - børnetal B&U15 Mellemkommunal afregning dagtilbud B&U16 Tengslemark Specialbørnehave - børnetal B&U17 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Døgnanbringelser, sikrede institutioner, forebyggende foranstaltninger B&U18 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 16

18 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ældremilliarden fra 2014 og 2015 indgår i bloktilskuddet fra 2016 og fremefter Stigning i visiterede timer Sl SOF1 Regulering i betalinger fra regionen SOF2 Specialtandplejen SOF3 Omsorgstandplejen SOF4 Patientombud SOF5 Lovændring i mellemkommunalebetalinger SOF6 Takststigning botilbud SOF7 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra KUL1 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 17

19 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE UDVIDELSER I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET LØBENDE DRIFTSUDGIFTER Opnormering af sagsbehandlere og kompetencer på voksenområdet - Social og Psykiatri Ø-D8 TIDSBEGRÆNSEDE PROJEKTER Kampagner og events på bosætningsområdet Ø-D3 Integrationsområdet - opnormering med 2 medarbejdere Ø-D7 Geoparken - styrket indsats - driftsaftale for 3 år indgås Ø-A14 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve BU-D6 Ny arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred BU-D16 Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedesprogede børn Ny I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 18

20 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet SOFD6 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Geopparkfestival - mere kant end udkant K-D1 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale K-D2 Markedsføring af ung i Odsherred, Ungedemokrati m.v K-D7 Folkeoplysningsområdet - Fripas gøres permanent K-D11 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Tilsyn i forbindelse med boligindskud A-D1 Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere m.fl A-D2 Rådighedsbeløb så unge kan støttes i et ophold på efterskole-højskole A-D5 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Budget i 2016-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 20

22 Budget i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Refusioner særlig dyre enkeltsager B&U19 Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræn B&U20 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter - KMF SOF8 Supplerende statstilskud 2016 efter Regionsaftale - Reserveret DUT-pulje - se side 9, note I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels + kontantydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil - Ledighedsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil- Fleksjob Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 21

23 Budget i 2016-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Forslag om procesoperatøruddannelse - Uddannelsesprojekt for Forsikrede ledige A-D8 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 22

24 Budget i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 ØKONOMIUDVALGET Projekt IT-sikkerhed og arkivering 511 Områdefornyelse Hørve med statstilskud Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger Regional udvikling og fundraising 613 Brandring og Bofællesskaber/landsbyfællesskaber 204 Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune Landsbymakeover Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån LB Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt Naturforvaltningsprojekter lov Øvrige: Vedligeholdelse af klimaskærmen Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse Renovering af havnene med 100 % lån LB Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 300 Istandsættelse af broer Kystzoneplan og kystbeskyttelse 510 Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 23

25 Budget i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder Lån % ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lærerarbejdspladser Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen 50 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Genoptræningsfaciliteter og daghjem I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af Malergården Kunststofbane, Fårevejle Boldklub 250 Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal 0 Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Skattefinansieret område Side 24

26 Budget i 2016-priser - Anlæg - brugerfinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 Lån % MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Renovationsområdet Affaldsområdet I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Brugerfinansieret område Side 25

27 Budget i 2016-priser - Anlægsændringer ØKONOMIUDVALGET Telefonsystem 300 Ø-A13 Nordisk Fødevarecenter Ø-A15 Deltagelse i regionalfondsprojekt - energi og ressource - SMV'er Ø-A17 Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole Ø-A18 Realdaniaprojekt på Sj. Odde - Kystturisme Ø-A19 100% Byfornyelsesprojekt Nykøbing Ø-A20 UTA A-D4 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Vandafledningsbidrag - kloakanlæg i Odsherred Forsyning - overført fra drift (pris gange mængde) Realisering af indsatser for Asnæs C M-A3 Nordre Strandvej M-A10 Fredningserstatning ved Klintebjerg 500 M-A11 Udskiftning af rør i Højby Sørende i underløb under Oddenvej 900 M-A13 Pulje til anlæg af cykelstier/stier M-A14 100% Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur M-A15 Forskønnelse af natur og byrum M-A28 Klimatilpasningsplan M-A29 Lån % I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Side 26

28 Budget i 2015-priser - Anlægsændringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lærerarbejdspladser udgår BU-A1 Anlægspulje til legepladser - større vedligehold i dagtilbud BU-A3 Lån % I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Odsherreds Madservice - pulje til prioritering 400 SOFA7 Vindfang Solvognen 150 SOFA10 Etablering af 3 skæve boliger SOFA12 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af køkken på Rørvig Sognegård 400 K-A4 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsområdet - Boliger til flygtninge A-D6 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ANLÆGSÆNDRINGER MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renovationsanlæg - korrigeret anlægsplan I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG OG EJ FORDELTE ANLÆGSBELØB Side 27

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Odsherred Kommune Vedtaget budget

Odsherred Kommune Vedtaget budget Budget 2015-2018 Odsherred Kommune Vedtaget budget 2015-2018 Detaljeret budget Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere