REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget blev valgt: Preben Larsen, Jimmy Andreasen, Inga Birkling, Louise Andersen, Benny Andersen og Laila Væversted. 3. Beretning Regnskabet for 2010/11 udviste et pænt overskud, som først og fremmest skyldtes, at kommunen måtte nedsætte vandprisen ganske betragtelig, hvilket medførte et markant mindreforbrug på konto 107. Overskuddet blev brugt til at styrke henlæggelserne og afvikle en række lån af egne midler. Dette har medført besparelser i indeværende budget, og dette kombineret med besparelser på konto 107 har bevirket, at vi i indeværende år har kunnet gennemføre en tagudskiftning på Sognegårds Alle samt udskifte betalingssystemet i vaskerierne uden huslejestigninger. I alt arbejder for godt 3 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at tagudskiftningen fortsætter i 2012 med de to boligblokke på Gurrevej ulige numre, og som det fremgår af dagsorden, er udgiften indeholdt i budgetforslaget for 2012/13. Det, 2011 først og fremmest vil blive husket for, er nok skybruddet d. 2. juli, som bl. a. ramte Hvidovre og forårsagede oversvømmede kældre og en række andre skader. I Bredalsparken gik det ud over beboernes kælderrum, kældergange, vaskerier, klublokaler, varmecentraler m.m., og skaderne løb op i millionbeløb. Et omfattende oprydnings, reparations- og rensningsarbejde gik i gang umiddelbart efter oversvømmelserne og er endnu ikke helt afsluttet. Yderligere kommentarer og redegørelse henvises til punkt 5g på dagsordenen. I 2013 skal vi have opsat varmemålere, hvilket vil koste godt en million kroner, men vil blive finansieret på en måde, så det ikke medfører huslejestigning. Opførelsen af de nye 24 ældreboliger er godt i gang. Tidsplanen holder, og det vil sige, at der er indflytning til sommer. De nye ældreboliger betyder bl. a., at ældre beboere får en øget mulighed for at blive boende i vante omgivelser og til en rimelig husleje. Samtidig med opførelsen af ældreboligerne, bliver varmtvandsforsyningen til Emilieparken forbedret. Dagrenovationspriserne er steget voldsomt inden for de senere år. Fra 2009 til 2012 drejer det sig om en stigning på næsten 50%. Det skyldes først og fremmest to ting. Kommunen har indført et såkaldt administrationsgebyr, som for Bredalsparken beløber sig til over kr. Afgiften er på 420 kr. pr. bolig og indbringer kommunen et beløb på over 8 mio. kr. i Det kan ikke koste over kr. at administrere en renovationsordning for Bredalsparken, hvor der kun skal fremsendes en opkrævning. Den anden voldsomme prisstigning vedrører genbrugspladsen, hvor prisen stiger fra 140 kr. til 520 kr. pr. bolig. Det vil sige, at den årlige samlede udgift i Hvidovre for genbrugspladsen er på ca. 10 mio. kr., og Bredalsparkens udgift er på ca kr, selv om det kun er en brøkdel af beboerne, der benytter sig af genbrugspladsen. Det er helt urimelige betingelser, så derfor vil bestyrelsen tage sagen op over for kommunen og forhåbentlig få de andre boligafdelinger med i protesten. 1

2 Bredalsparken har mange små eller mindre lejligheder. Der er mange 2 og 3-rums boliger og færre store familieboliger. Derfor bliver spørgsmålet om lejlighedssammenlægning jævnligt rejst. Problemet er blot, at det er rasende dyrt at gennemføre, så enten bliver huslejen for den nye bolig alt for høj, eller også skal de øvrige beboere være med til at betale lejlighedssammenlægningen over deres husleje. Strygeruller. I 5 storvaskerier er strygerullen slidt op og står til udskiftning. Imidlertid er anvendelsen af strygerullerne minimal, og en ny strygerulle koster mellem kr. stykket + montering m.m. Det er bestyrelsen opfattelse, at der ikke er noget forhold imellem brugen af rullerne og udgiften til nyanskaffelse, så derfor vil der ikke komme nye strygeruller i de 5 storvaskerier, og efterhånden som de øvrige ruller står af, vil de heller ikke blive udskiftet. Kældernedgange. På bestyrelsens årlige markvandring konstaterede vi, at et større antal kældernedgange var i dårlig stand og reparationsarbejde og hel eller delvis udskiftning af trapperne er i fuld gang. Som det fremgår af dagsordenen, har jeg valgt at stoppe som formand og udtræder samtidig af afdelingsbestyrelsen. Det har været en spændende opgave at få lov til at være formand for så stor en bebyggelse som Bredalsparken og Grenhusene, og jeg ønsker bestyrelse og beboere held og lykke med de kommende år og de mange opgaver, der ligger og venter. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte hvor lang tid det vil tage at gennemføre tagudskiftningen, da det vil vanskeliggøre det for beboerne at parkere deres biler? Børge Jensen svarede, at byggeriet forventes at vare ca. 7 måneder. En anden beboer spurgte om det ikke ville være en fordel, at opsætte solceller på tagene når disse skal udskiftes? Børge Jensen, fortalte, at det ikke kan betale sig at etablere solceller på tagene, da dette koster mange penge, oveni i den udgift der er til tagudskiftningen. En tredje beboer spurgte, om afdelingen er dækket af forsikringen, for de skader der opstod i forbindelse med skybruddet i juli måned? Til dette svarede Børge Jensen, at afdelingen er forsikret, for de skader de er opstået i forbindelse med skybruddet, men at afdelingen ikke er forsikret mod eventuelle følgeskader som skimmelsvamp i kældergangene. Der blev spurgt til, hvem der kan få anvist en bolig i det nye byggeri af ældreboliger? Børge Jensen svarede, at der er indgået en aftale, der gør, at beboerne i Bredalsparken vil blive tilgodeset til en del af lejlighederne, men at alle skal visiteres til lejlighederne via kommunen. Det blev nævnt, at de ekstra p-pladser der er blevet etableret på Gurrevej, ikke har haft anden effekt end, at der bare er kommet flere firmabiler, der optager pladserne. Det ønskes, at der igen ses på muligheden for at etablere flere parkeringspladser i Bredalsparken. Børge Jensen svarede, at bestyrelsen vil notere spørgsmålet omkring p-pladserne. Dirigenten rejste til sidst spørgsmålet fra beretningen omkring stillingtagen til strygerullerne i vaskerierne. Bestyrelsen indstiller til, at disse ikke længere udskiftes, da det er en meget stor udgift for afdelingen, at udskiftes disse når de ikke længere kan repareres. Det er undersøgt hvor stort et forbrug der er på strygerullerne, og det har vist sig, at der kun er 1 strygerulle der bliver 2

3 brugt 1 gang i døgnet ud af alle de ruller der er i øjeblikket. Bestyrelsen foreslog i stedet, at de beboere der ønsker, at benytte rullerne henvises til et vaskeri, hvor der stadig er strygeruller. Det blev herefter besluttet med overvældende flertal, at strygerullerne ikke udskiftes, men nedlægges i stedet, når de ikke længere kan repareres. Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 4. Godkendelse af budget 2012/13 for Bredalsparken Børge Jensen gennemgik det udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte budget var stillet forslag om en huslejestigning på 3,46 % pr. 1. april Det er bl.a. poster som ejendomsskatter og prisen på el der stiger. Den største stigning i budgettet skyldes, at dagrenovationspriserne er steget voldsomt indenfor de seneste år, bl.a., fordi kommunen nu opkræver et administrationsbeløb på over 400 kr. pr. bolig. Udgifterne til beboerhuset og vaskerierne falder lidt, da der er kommet nye vaskemaskiner flere steder, og de nye maskiner bruger mindre vand og el. Der er i budgettet indeholdt udgifter til tagudskiftning på Gurrevej ulige numre. Arbejdet udføres i Budgettet blev godkendt med alle stemmer for med undtagelse af to. Udgifter i forbindelse med indkomne forslag er ikke indeholdt i budgetforslaget for 2012/13. Det blev besluttet på mødet under punkt 5a., at der skal etableres tagrender og nedløb på Arn. Nielsens Boulevard. Dette indebærer, at huslejestigningen for næste år bliver på 4,03 %. 4a. Bestyrelsen indstillede, at lejen for garager på Berners Vænge og ved Sognegårds Alle 50 stiger til 425 kr. mdl. Bestyrelsens indstilling blev godkendt med 6 stemmer imod. 5. Indkomne forslag a. Etablering af tagrender og nedløb på altanerne på Arn. Nielsens Boulevard Forslaget blev rejst af en del beboere fra Arnold Nielsens Boulevard for 2 år siden, da de oplever problemer med vand i deres haver når det regner. På sidste års afdelingsmøde blev vedtaget et tillægsforslag til det oprindelige forslag, og det er det forslag, der nu udgør det endelige forslag. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og det blev vedtaget, at der skal etableres tagrender og nedløb på altanerne på Arnold Nielsens Boulevard. Arbejdet finansieres med et 10-årigt lån, hvilket bevirker, at den samlede huslejestigning pr. 1. april bliver på 4,03 %. b. Alle indgange mod Hvidovrevej bliver aflåst, og der opsættes dørtelefoner i de enkelte lejligheder Forslagsstiller uddybede forslaget, og fortalte om baggrunden for dette ønske. Beboer føler sig ikke længere tryg uden lås på opgangsdøren, da der har været indbrud, samt unge mennesker der ville ind til beboeren. 3

4 Bestyrelsen oplyste, at de har indhentet prisoverslag på at finansiere dette forslag. Prisen bliver på ca kr. for de 23 omtalte opgange. Derfor bør der både tages stilling til, om forslaget kan vedtages, samt hvordan finansieringen skal foregå. Derfor skal det afgøres om forslaget skal finansieres som et lejetillæg til de beboere der får glæde af dette forslag, eller om forslaget skal finansieres af hele afdelingen, hvilket vil medbringe yderligere en lejestigning på ca. 0,25 %. Forslaget blev herefter vedtaget, og det blev besluttet, at forslaget skal finansieres som et ekstra lejetillæg til beboerne på Hvidovrevej. c. Forslag om, at de ofte tomme tørregårde i nødsituationer som et forsøg kan benyttes som nødparkeringsplads for cykler Forslagsstiller uddybede baggrunden for at rejse dette forslag, og fortalte at han somme tider har brug for at parkere en handicapcykel, som ikke er mulig at få ned i cykelkælderen. Bestyrelsen tilkendegav, at den vil være forslagsstilleren behjælpelig med at løse problemet, og hvis andre beboere får behov for en lignende løsning, vil bestyrelsen på samme måde medvirke til en løsning. Herefter trak forslagsstiller forslaget. d. Udskiftning af utætte altandøre/franske altandøre termo foreslås Forslagsstiller uddybede det stillede forslag med at fortælle, at der ofte er meget koldt i lejligheden, da dørene ikke slutter tæt, og da der derfor er træk fra de franske altandøre. Bestyrelsen svarede, at det så småt er sat i gang at få udskiftet de utætte franske altandøre, men at de godt er klar over at tempoet bør sættes i vejret. Bestyrelsen vil næste år fremlægge en plan for, hvorledes man kan udbedre forholdene omkring de franske altandøre. Forslagsstiller var tilfreds med denne beslutning, da forslagsstiller ønsker, at der kommer mere fokus på problemet. e. Etablering af stikkontakt i hver garage Forslagsstiller fortalte, at der ønskes stikkontakt i garagerne, så der kan opsættes en lampe. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget, da det vil påføre afdelingen yderligere udgifter til elforbrug, og foreslår derfor, at forslaget forkastes. Forslaget blev sat til afstemning, og forslaget blev nedstemt. f. Lukning for varmen i sommermånederne Forslagsstiller har rejst forslaget, da det er unødvendigt med varme på anlægget om sommeren. Forslaget blev nedstemt. g. Rengøring/renovering af kælderrum Efter gennemgang af stillet forslag, blev det vedtaget i samarbejde med forslagsstiller, at fremsætte følgende formulering af forslag til videre behandling: Afdelingsbestyrelsen foranlediger en faglig forsvarlig undersøgelse efter sommerens skybrud. Afdelingsbestyrelsen iværksætter fornødne tiltag i kælderrum efter den faglige ekspertises anbefalinger, og sørger for nødvendig information. Forslaget blev herefter vedtaget. 4

5 6. Valg af formand Henrik Berg blev valgt som formand. Henrik Berg takkede for tilliden og takkede samtidig Børge Jensen for sit virke som formand for Bredalsparken/Grenhusene gennem 35 år. Henrik Berg fortalte, at Børge Jensen altid har været en forkæmper for beboerdemokratiet, og altid har sat beboerne i første række. Børge Jensen fortsætter som formand for byggeudvalget af de nye ældreboliger på Hvidovrevej/Brostykkevej indtil dette er afsluttet og som formand for Grenhusudvalget. 7. Valg af næstformand for et år Karen Bengtsson blev valgt som næstformand for et år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Valg af et medlem fra Grenhusene Henning Davidsen blev valgt som medlem fra Grenhusene. b. Valg af to medlemmer for 2 år samt medlem for 1 år fra Bredalsparken Vibeke blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Bo Østergaard blev valgt til bestyrelsen for 2 år. Lene Rasmussen blev valgt til bestyrelsen for 1 år. 9. Valg af suppleanter Jimmy Andreasen blev valgt som suppleant for Grenhusene. Christian Andersen blev valgt som suppleant for Bredalsparken. 10. Internet, TV og telefoni a. Beretning for datanet, TV og telefoni Bredalsparken har fået en ny hjemmeside med et nyt design. Der er kommet flere oplysninger på hjemmesiden, og der er nu mulighed for at booke vasketider inde på hjemmesiden. Det er meningen, at der skal komme flere informationer på siden fra bestyrelsen, ejendomskontoret og IT-gruppen. Der er til dato tilmeldt 1129 lejemål til Bredalsparken s internet. I forbindelse med skybruddet i juli skete der stor skade på udstyret til TV og datanetværket hvilket gjorde, at intet virkede. En stor del at udstyret gik tabt i den forbindelse. Der arbejdes på en fremtidig vandsikring, og varsling hvis problemet skulle opstå igen. Der er indkøbt bedre udstyr til modstå angreb udefra på internettet. På sidste års afdelingsmøde blev det besluttet at skifte leverandør af TV til YouSee. Der foregår i øjeblikket en justering af TV-signalet, denne justering foregår frem til 30. november. Hvis der stadig opleves problemer efter denne dato, kan man sende en mail til IT-gruppen. Justeringen af TV-signalet vil gøre, at TV skal indstilles igen. b. Regnskab for datanet Der blev fremlagt regnskab for datanet, og der har været en stigning i nyanskaffelser og reparationer (reparation af stik i lejlighederne til IT), dette skyldes, at der har været en fejlkontering i regnskabet. Terrorlogning har været budgetteret for lavt. Regnskabet blev herefter godkendt. 5

6 c. Budget datanet samt fastsættelse af bidrag Det blev besluttet, at bidraget for internet fremover bliver fastsat til 90 kr. pr. måned med virkning pr. 1. april Budgettet blev herefter godkendt. d. Regnskab TV Der betales hvert år kr. til Copydan og Koda. Det er en udgift alle er med til at betale, uanset om man har TV eller ej. Denne udgift kan der ikke gøres noget ved. Regnskabet for TV blev herefter taget til efterretning. e. Budget TV samt orientering om kommende pakkepriser Det er ikke muligt at fastlægge et budget, da vi ikke har indflydelse på priserne til TV, da priserne fastsættes af yousee. Pr.1/ stiger priserne på TV-pakkerne. Den lille pakke stiger til 91 kr. pr. måned (en stigning på 9 kr.) Mellempakken stiger til 224 kr. pr. måned (en stigning på 19 kr.) Den store pakke stiger til 322 kr. pr. måned (en stigning på 23 kr.) Ingen pakke uændret 20 kr. pr. måned. Budgettet blev herefter godkendt. f. Information om support Der er kommet et voice respons system, når man ringer til IT-gruppen. Dette gør, at man får forskellige valgmuligheder for viderestilling, når man ringer til ITgruppen. g. Valg af IT-gruppe IT-gruppen takkede Henrik Persson og Claus Sønderstrup for deres arbejde. Begge er fraflyttet Bredalsparken og Grenhusene. IT-gruppen består herefter af Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus og Morten S. Tøstensen. 11. Eventuelt En beboer spurgte, om der ikke kommer internt TV igen? IT-gruppen svarede, at det kommer igen, men at de ikke ved hvornår, da der mangler levering fra YouSee. Dirigent Peter Rytter Referent Tanja E. Mahler 6

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2012 62. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere