ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITA - Manifest for Visioner for digitalisering"

Transkript

1 ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne som ligger til grund. Vision En vision er en beskrivelse af den fremtidige ønskede situation og handler således også om de forandringer der skal til for at komme dertil fra den nuværende situation. Digitalisering Med digitalisering henvises her til initiativer inden for digital forvaltning (e-government), hvor der blandt andet stræbes efter effektiviseringer, højere service og større samarbejde. Behovet for en ny vision og strategi for digitalisering af den offentlige sektor for 2010 og fremefter er dokumenteret adskillige steder. Med dette manifest erklærer vi os enige i behovet og vi vil derfor arbejde på at skabe opmærksomhed herom. Med manifestet vil vi komme med input til diskussionen om hvad en ny vision og strategi bør fokuserer på. Samtidig fremhæver manifestet nødvendigheden af, at der på konferencen digitalisér2010, rettes opmærksomhed mod behovet for og indholdet af en sådan ny vision og strategi. Dette dokument er således et oplæg til besvarelsen af spørgsmålet: Hvor skal vi hen med digitaliseringen af Danmark efter 2010?

2 I disse år ses en kombination af en række faktorer, der påvirker vores opfattelse af, hvordan den offentlige sektor skal indrettes, hvilke opgaver der skal løses, hvordan det offentlige skal spille sammen med borgere og virksomheder, og hvordan eksisterende regerings- og magtrelationer bør tilpasses. 1 Der er identificeret 6 væsentlige faktorer/drivere, der er uden for regeringers kontrol, og som styrer udviklingen og ændrer verden (se figur 1). 2 Disse drivere påvirker hvert land og region på forskellig vis, og det medfører behov for individuelle strategier og handlingsplaner for at imødegå og/eller udnytte disse drivere. Dette betyder dog ikke, at vi ikke kan tage ved lære af andre lande og deres erfaringer dette er tværtimod en nødvendighed, hvis vi vil fortsætte med udviklingen og forblive et af de førende lande inden for digital forvaltning. 3 Figur 1. 6 væsentlige faktorer, der påvirker regeringer Ifølge oplægget til høring om EU s strategi for informationssamfundet efter , arbejder den danske regering ud fra fem overordnede strategiske målsætninger til understøttelse af den fortsatte digitale udvikling. Figur 2. Danmark på førstepladsen på Economist Intelligence Units e-readiness ranking 2009 konsekvenser på næste side. 1. en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. 2. gode IKT-færdigheder og åbne og tilgængelige IKT-løsninger 3. høj sikkerhed og tryghed 4. relevant digitalt indhold og tjenester med stor nytteværdi 5. grøn digital dagsorden Disse fem målsætninger kan alle relateres til de 6 drivkræfter, der ses uddybet i forhold til deres https://www.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=20005

3 1. Ændringer i befolkningssammensætning/demografi Faldende rekrutteringsgrundlag og faldende økonomisk grundlag (flere ældre, færre unge) Behov for mere effektive arbejdsgange, effektiv vidensdeling/skabelse Behov for flere IT kompetencer (CIO Innovation Forum det digitale skabersamfund) Digitalisering i uddannelserne 2. Accelererende globalisering Internationalt samarbejde EU servicedirektivet Lær af andre lande Danmark er stadig i front, men de andre haler ind. Hvis Danmark stadig skal beholde sin føreposition og leve af innovation, skal der handles. 3. Voksende miljømæssige bekymringer Spar ressourcer i administrationen og få borgere og virksomheder til at spare på ressourcerne Grøn IT Cloud computing Geo-data analyse af virkninger af global opvarmning behov for intelligent transport (smarter traffic) 4. Sociale relationer under udvikling Forventning og krav om 24/7 adgang til det offentlige Selvbetjeningsløsninger, edag3 Borgerinvolvering (open government) Sociale medier (web 2.0) Behov for en serviceorienteret, borgercentreret offentlig sektor Erfaringsudveksling med det private Social inkludering af udsatte/minoriteter gennem digitalisering Evolution af e-government til government Voksende pres på social tryghed og balance Bekæmpelse af terror (digital overvågning, kriminalinformationer) Datasikkerhed 3

4 6. Voksende indflydelse fra teknologiske nyskabelser Teknologiske nyskabelser kan bruges til at skabe bedre services Balancering mellem bedre services, og sikre og fortrolige informationer Højhastighedssamfund Erfaringsudveksling med det private Disse seks drivkrafter fordrer øget samarbejde, sammenhæng og kommunikation, mellem et stigende antal og typer af organisationer, offentlige sektorer, myndigheder og andre private enheder på tværs af adskillige dimensioner. Den offentlige sektor må foregribe forandringer ved at afgøre hvilke af disse drivkræfter der er mest kritiske. Domænebestyrelserne er et eksempel på, at det offentlige længe har haft fokus på at skabe sammenhæng på tværs af myndighedsskel, men der er stadig lang vej, og der bør derfor fortsat fokuseret på samarbejde og sammenhænge. Der bør fokuseres mere på erfaringsudveksling med det private, med andre udenlandske myndigheder, på interoperabilitet, på vidensdeling, på aktuel, opdateret og valid ledelsesinformation i tillæg til tværoffentligt samarbejde. Potentialet heri ses meget tydeligt i nedenstående figur fra IT i prakis 2009, Rambøll og Dansk IT. Anvendelse af erfaringsudveksling i dag Erfaringsudveksling Udveksling af erfaringer med andre myndigheder i Danmark Udveksling af erfaringer med private virksomheder Udveksling af erfaringer med andre udenlandske myndigheder 50% 10% 28% 6% 59% 0% 5% 21% 3% 3% 27% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Best practice - Høj grad Best practice - Nogen grad Worst practice - Høj grad Worst practice - Nogen grad Kilde: IT i praksis 2009, Rambøll og DANSK IT Som Dansk IT beskriver 5, er tiden kommet, hvor digitalisering ikke længere er et separat fagområde. Hvis vi skal udnytte teknologien og skabe en førerposition, sker dette ved at forstå og bruge digitaliseringen på tværs af samfundet. 5 Ideoplæg til digitaliseringsstrategi (2009) 4

5 Nedenfor er ridset de ti bud op, der er taget direkte fra rapporten Det digitale skabersamfund. Vi har valg ikke at starte forfra med nye anbefalinger, da de alligevel vil ligge tæt op ad disse. Disse anbefalinger ser vi som centrale i relation til en ny vision for digitalisering af Danmark, men der er selvfølgelig fortsat behov for uddybning og detaljering. 1. Digitale kompetencer skal betragtes som en grundlæggende færdighed Da digitale kompetencer skal betragtes som en grundlæggende færdighed på linie med læsning og skrivning bør det i regi af Undervisningsministeriet sikres, at it indgår som en væsentlig del af pensum på grunduddannelserne, at eleverne testes i deres digitale kompetencer samt at lærerne på seminarierne sættes i stand til at inddrage it i undervisningen. 2. Nationalt kompetenceløft til hele Danmark Undervisningsministeren, videnskabsministeren og beskæftigelsesministeren bør i fællesskab stille sig i spidsen for et nationalt digitalt kompetenceløft på tværs af hele uddannelsesverdenen fra folkeskoler og seminarier over gymnasier til videregående uddannelser. Samtidig skal også arbejdsmarkedet sikres mod digitalt efterslæb, og folk uden for arbejdsmarkedet, der mangler digitale kompetencer, skal fanges op af initiativer, som sikrer en vis laveste fællesnævner i befolkningens digitale kompetenceniveau. 3. Der er behov for et bredt fremstød, der styrker it s omdømme i befolkningen Der bør fra centralt hold tages initiativer i form af fremstød, der styrker it s omdømme i befolkningen. 4. Der skal mere fokus på udvikling af kvaliteten af de offentlige digitale services sæt brugerne i centrum og inddrag dem! Finansministeriet bør sætte sig i spidsen for at bringe mere fokus på udvikling af kvaliteten af de offentlige digitale services og hvor brugerne sættes i centrum og inddrages. 5. Skab rammer for erfaringsoverførsel fra det private til det offentlige! Finansministeriet bør sætte sig i spidsen for at skabe rammer for en mere systematisk overførsel af digitaliseringserfaringer fra den private sektor til det offentlige med sigte på at bidrage til udvikling af de offentlige serviceydelser yderligere. 6. Kvalitetsreformen kan kun gennemføres, hvis den offentlige sektor udvikler sig i mere innovativ retning. Finansministeriet bør sætte sig i spidsen for, at den offentlige sektor udvikler sig i mere innovativ retning med det sigte at udvikle innovative løsninger og anvende teknologierne mere visionært til gavn for udviklingen af de offentlige velfærdsydelser. 7. Effektstyring af den offentlige sektor frem for effektstyring slip innovationen løs! 5

6 Statsministeriet eller/og Finansministeriet bør initiere et opgør med det nuværende styringsregime i den offentlige sektor, der i alt for høj grad hæmmer nytænkning og i for høj grad fokuserer på regelstyring. Det nye mantra må derfor være Mindre styring og mistillid mere ledelse, hvilket indebærer styring på effekter frem for på mål. 8. Det offentlige skal sætte skub i digitaliseringskravene til erhvervslivet papiret skal væk Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bør i samarbejde med Økonomistyrelsen stille yderligere digitaliseringskrav til erhvervsliv dog med det forbehold, at de ressourcesvageste virksomheder skal have støtte til den digitale tilpasning. 9. Der skal udarbejdes en sammenhængende offentlig strategi for digitaliseringsstøtten til de små og mellemstore virksomheder (SMV er) Økonomi- og Erhvervsministeriet bør sætte sig i spidsen for udarbejdelsen af en sammenhængende offentlig strategi for digitaliseringsstøtten til de små og mellemstore virksomheder, der vil kunne samle de mange spredte, eksisterende støtteordninger. 10. Virksomhederne skal skabe digital innovation Det er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne, at anvendelsesgraden af it øges for at styrke innovationen. Hos store virksomhed kan det ske med en organisatorisk forankret innovationsproces, mens SMV erne skal fokusere innovationen omkring afskaffelse af papir i arbejdsgangene, dvs. automatisering. Erfaringerne viser, at dette både bidrager til øget innovation og højere effektivitet. Arbejdet med en ny vision går for alvor i gang til foråret, og dette arbejde skal danne grundlaget for den fremtidige digitalisering og effektivisering af Danmark, hvorfor det er essentielt, at resultatet af visionsarbejdet bliver accepteret af hele samfundet. For at gentage et tidligere statement, er den tværfaglige dimension nødvendig for at opnå resultater, og dette manifestarbejde er derfor en opfordring til alle offentlige myndigheder, private virksomher, organisationer og borgere til at bidrage til debatten om retningen for digitaliseringen af Danmark. Dette manifest er skrevet af: Niels Pagh-Rasmussen, IBM Rune Homann, Informi GIS A/S 6

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere