Økonomi- og Planudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Planudvalget"

Transkript

1 28. oktober 2013 Økonomi- og Planudvalget Referat Møde: 28. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 25

2 Pkt. Side 177 Likviditetsopgørelse 3. kvartal Udbetaling af valgdiæter Revision af Ishøj kommunes beredskabsplan Samarbejdsaftaler om 100% anvisningsret for de almene boligselskaber Ishøj Kommuneplan 2014: tidsplan ændres Garanti for lån til den nye Rense-koncern Cykelsuperstier Vejbidrag Afgørelse fra Forsyningssekretariatet Gennemgang af slidlag på kommunale stier Betonbygværker Belysning Gebyrer VEKS Aftale om tilsyn med vandforsyning Nye ordninger for sortering og indsamling af dagrenovation Ishøj Havn - Forpagtningskontrakter i klubhuse Beskæftigelsesplan Fraværende: Merete Amdisen (A) ogebbe Rosenberg (A) med afbud. Ole Beckmann (V) mødte kl ved behandlingen af sag 180. Tina Boesgaard med afbud. Mødet slut kl Side 2 af 25

3 177. J.nr Ozlem Vural Likviditetsopgørelse 3. kvartal 2013 Resumé Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen". Kassebeholdningen ultimo 3. kvartal 2013 viser, at Ishøj Kommune ikke kommer i betalingsvanskeligheder. Sagsfremstilling Ifølge Budget- og regnskabssystemet for kommuner skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsopgørelse efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglenskal saldoen være positiv. Likviditetsopgørelsen efter kassekreditreglen skal forelægges Byrådet. Oversigt pr.30 september 2013 over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder fremlægges. Kassebeholdning, mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,7 44,1 41,8 14, ,5 39,1 61,1 81, ,6 82,8 78,3 - Den grafiske fremstilling for den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. september 2013 opgjort for forudgående 365 dage viser, at den gennemsnitlige likviditet pr. dag er 137,0 mio. kr. Udviklingen herunder viser den gennemsnitlige likviditet pr. dag for perioden Gennemsnitlig likviditet pr. dag, mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,9 100,7 116,8 118, ,8 101,3 99,4 106, ,5 127,1 137,0 - Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Bilag Grafisk 12 måneder Side 3 af 25

4 Side 4 af 25

5 178. J.nr G Anders Hvid Jensen Udbetaling af valgdiæter Resumé Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det beløb der udbetales til valgstyrere og tilforordnede vælgere (valgdiæter) kan udgøre op til 5 diætbeløb for en valgdag. Sagsfremstilling Diæter udbetales for hver påbegyndt 4 timer, og hidtil har der maksimalt kunnet udbetales 2 diætbeløb pr. dag. Det er nu muligt at udbetale op til 5 diætbeløb på valgdage. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere møder kl og forventes at deltage i valgoptællingen indtil ca Der vil altså være mulighed for at udbetale op til 4 diætbeløb for valgdagen. Lovgrundlag Tilføjelse til den kommunale valglov - lov nr af 18. december Økonomi Diætbeløbet udgør i 2013 kr. 395,- pr. påbegyndt 4 timer. Vælges det at udbetale 4 diætbeløb, vil valgstyrene og de tilforordnede vælgere hver få udbetalt kr (før skat) for valgdagen, 15 timer. I alt forventes udbetalt ca. kr i valgdiæter i forbindelse med Byrådsvalget. Forslag til beslutning: Valgbestyrelsen indstiller, at der udbetales kr (=4 diætbeløb) til de valgstyrere og tilforordnede vælgere, som deltager hele valgdagen. Deltager en valgstyrer eller tilforordnet vælger ikke i hele valgdagen, reguleres beløbet forholdsmæssigt. Økonomi- og Planudvalget indstiller, at valgbestyrelsens indstilling følges. Beslutning Tiltrådt Bilag Bilag om diæter Side 5 af 25

6 179. J.nr P Jan Bendtzen Revision af Ishøj kommunes beredskabsplan Sagsfremstilling I medfør af Beredskabsloven, Sundhedsloven og Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, er kommunen forpligtiget til, at kunne videreføre vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer samt løse ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation. Kommunen skal i henhold til lovgivningen, én gang i hver valgperiode revidere og vedtage en beredskabsplan. Den nuværende plan er godkendt i Beredskabsplanen har været fremlagt i kommunens direktion og i beredskabskommissionen og blev efterfølgende sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i beredskabsplanen. Beredskabsplanen og Sundhedsstyrelsens bemærkninger fremlægges. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beredskabsplanen godkendes Beslutning Tiltrådt Bilag Beredskabsplan 2013 med ACTIONCARD Ishøj Kommune - Sundhedsstyrelsens rådgivning Side 6 af 25

7 180. J.nr P Liz Irene Kruse Samarbejdsaftaler om 100% anvisningsret for de almene boligselskaber Ishøj Resumé Fornyelse af samarbejdsaftaler om 100% anvisning af lejere til de almene boliger i Ishøj. Sagsfremstilling Ishøj Kommune har siden d. 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i alle almene boligorganisationer i kommunen. De nuværende aftaler udløber den 31/ Revideret udkast til samarbejdsaftalen er fremsendt til alle boligorganisationerne med forlængelse frem til udgangen af Boligforeningen AAB, afd. 55 Vejleåparken, Vildtbanegård Boligselskab og BO-VEST, Gadekæret har underskrevet den nye aftale. Ishøj Boligselskab har på Styringsdialogmøde den 26.september 2013 oplyst, at de ikke ønsker at underskrive aftalen.det medfører at boligselskabet selv overtager udlejningen pr. 1. januar Det er dog en betingelse for byggeriet af seniorboligerne, at der indgås en aftale om 100% anvisning af disse boliger. Der er aftalt møde med Ishøj Boligselskab den 31. oktober Samarbejdsaftalen er også fremsendt til Lejerbo og KAB i forbindelse med deres byggeri i Fasanparken. Begge boligselskaber har tilkendegivet, at de vil at underskrive aftalen. Lovgrundlag Aftalen om 100% anvisning indgås efter bestemmelserne i almenlovens 59. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning, og at Ishøj Boligselskab opfordres til fortsat at indgå samarbejdsaftalen, således at beboersammensætningen fortsatkan styrkes i Ishøj Boligselskab. Beslutning Bent Skov (A) deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet. Tiltrådt Side 7 af 25

8 181. J.nr P Ole Horskær Madsen Kommuneplan 2014: tidsplan ændres Resumé Ifølge den hidtidige tidsplan skulle forslag til Kommuneplan 2014 have været behandlet på fagudvalgene i november og på byrådsmødet 3. december Der er behov for yderligere bearbejdning af planen. Det foreslås derfor, at udsætte behandlingen i fagudvalgene til februar 2014 og byrådsmødet i marts Sagsfremstilling Det har vist sig, at Naturstyrelsen, som i Fingerplan 2013 har godkendt at Trekantområdet ved højhastighedsbanen kan udlægges til erhvervsområde, samtidig stiller krav om, at der skal udarbejdes en omfattende redegørelse, fordi området er et "Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)". Der er behov for tid til at få udarbejdet supplerende materiale, herunder bestemmelser om sikring af grundvandsbeskyttelsen, som forudsætning for at bruge arealet til erhverv. Redegørelsen skal godkendes af Naturstyrelsen. Desuden er Trekantområdet mindre end kommunen havde forudsat. Det viser sig, at der i Fingerplan 2013 er udtaget en bræmme til grøn kile, transportkorridor og afstandsbælte til Køge Bugt Motorvejen. Administrationen er i forhandlinger med Naturstyrelsen om at få taget dette grønne kileareal ud af Fingerplanen. Det virker helt ulogisk at udlægge arealet lige ved siden af et erhvervsareal, som er taget ud af den grønne kile pga. at området mellem motorvej og højhastighedsbane ikke har rekreativ værdi. Der er behov for at få problemstillingen afklaret inden vedtagelsen af kommuneplanforslaget. Lovgrundlag LBK nr. 587 af 27/05/ Bekendtgørelse af lov om planlægning - Miljøministeriet Økonomi Hvis Naturstyrelsen fastholder den grønne kile vil det betyde en reduktion i arealanvendelsen på ca m2 svarende til ca kr. mindre i anslået salgsværdi. Arealet mellem jernbanen og motorvejen er i alt m2. Forslag til beslutning Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udskyde vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2014 til udvalgsbehandling i februar 2014 og byrådet i marts at der afholdes et temamøde om kommuneplanen på byrådsmødet i februar, som introduktion for det nye byråd. at Naturstyrelsen anmodes om, at bræmme til gøn kilé ændres, således at arealet kan anvendes til erhverv. Beslutning Side 8 af 25

9 Tiltrådt Bilag Notat om udskydelse af Kommuneplan 14 Side 9 af 25

10 182. J.nr Ø Ole Horskær Madsen Garanti for lån til den nye Rense-koncern Resumé Der skal tages stilling til, at Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision (dvs. betaling for risikoen ved at kommunen garanterer for lånet) fra det nye selskab, som overtager de opgaver, der pt. udføres af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Desuden skal der tages stilling til, at Ishøj Kommune garanterer for den del af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt kr. Sagsfremstilling Byrådet traf den 6. maj 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern. Ved denne beslutning fremgik også, at Ishøj Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Ishøj Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr. Byrådet skal nu godkende den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern. Desuden skal kommunen over for Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S opkræve en garantiprovision som vederlag for garantien. Garantiprovisionen foreslås fastsat til 1,0 %, idet dette efter forvaltningens vurdering afspejler de markedsmæssige vilkår, og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. I vedhæftede bilag A) er der mere detaljeret skrevet om problemstillingen. Økonomi Kommunen hæfter pt. for de samlede lån på 10 mio. kr., der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der svarer til kommunens ejerandel. Denne andel udgør 7,1 % svarende til kr. Ved at fastsætte en garantiprovision på 1,0 % bliver kommunens årlige indtægt kr. Forslag til beslutning Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rensekoncernen, indtræder som garant for den andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt kr. Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision fra det nye selskab Beslutning Tiltrådt Bilag Rev standardindstilling - garanti (2) Side 10 af 25

11 Rev Bilag 1 til indstilling om lån Ishøj notat m indstilling (2) Side 11 af 25

12 183. J.nr P Leif Kronblad Cykelsuperstier Sagsfremstilling Der er sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om penge til Ishøjruten (København - Hvidovre - Brøndby - Vallensbæk - Ishøj). Vejdirektoratet har besluttet at give et tilskud på 50 % til cykelsuperstierne. Den 24. september 2013 har Vallensbæk Kommune oplyst, at de arbejder for cykelsuperstierne, men ikke har penge til projektet i På den baggrund har Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommune oplyst, at de planlægger at gennemføre projektet med Ishøjruten uden Vallensbæk og Ishøj Kommune. Ishøjruten ændrer muligvis navn, til eksempelvis Brøndbyruten. Borgmester Ole Bjørstorp har sendt et åbent brev til Vallensbæk Kommune. Brevet blev fremlagt på byrådsmødet den 2. september Park- og Vejcenteret foreslår, at arbejdet med Ishøjruten fortsætter, og at der over driftsbudgettet, betales cirka kr. om året i 2014 og 2015 til drift af Projektsekretariatet for Cykelsuperstier. Det årlige budget for sekretariatet er 4 millioner kr, hvor Regionen betaler de 3 millioner kr. og kommunerne i projektet betaler 1 million kr, hvor Ishøjs Kommunes andel er cirka kr. Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at at Ishøj Kommune fortsætter i arbejdet i Projektsekretariatet for Cykelsuperstier, og at udgifterne på cirka kr. afholdes over Park- og Vejcenteret driftsbudget. at der arbejdes på en gennemførelse af Ishøjruten i 2014, og der afsættes midler (ca kr.) fra Trafikhandlingsplanen til opgaven i Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. Beslutning Tiltrådt Bilag Bilag 3 Ishoejruten Ishoej Kommune Side 12 af 25

13 184. J.nr G Leif Kronblad Vejbidrag Afgørelse fra Forsyningssekretariatet Sagsfremstilling Ishøj Byråd besluttede på byrådsmødet den 24. juni 2013, at der til vejbidrag blev frigivet kr til Ishøj Forsyning A/S. Beløbet på kr svarer til 4% af forsyningens anlægsbudget. Den 11. september 2013 modtog Ishøj Kommune en afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet, som ikke kan godkende Ishøj Kommunes opgørelsesmetode for vejbidraget. Dette medfører, at vejbidraget stiger fra 4% til 8%. Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet er vedlagt som Bilag A. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr 634 af 07/06/2010 Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, nr af 14/10/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 07/06/2010 Økonomi Den ændrerede opgørelsesmetode medfører at vejbidraget for 2011 og 2012, hvor der blev afregnet med 4%, skal reguleres med følgende: 2011: kr : kr I alt: kr Beløbet på kr skal tillægges renter, hvilket udgør cirka kr Vejbidtraget for 2013, reguleres i foråret 2014, når det endelige anlægsbudget fra Ishøj Forsyning er forelagt. Med Forsyningssekretariatets nuværende tolkning af lovgivningen, vil Ishøj Kommune også fremadrettet skulle afregne et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S. Det foreslås, at det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr , samt renter på cirka kr udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller at: Ishøj Kommune tager Forsyningsekretaiatets afgørelsen om et vejbidrag på 8% af Ishøj Forsyng A/S anlægsbudget til efterretning. det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr , samt renter på cirka kr udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen. Side 13 af 25

14 Ishøj Forsyning A/S og Ishøj Kommune drøfter forsyningens anlægsplaner. der i Ishøj Kommunes budget fremadrettet indarbejdes et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S. Beslutning Tiltrådt Bilag Vejbidrag_BILAG_A Side 14 af 25

15 185. J.nr P Leif Kronblad Gennemgang af slidlag på kommunale stier Sagsfremstilling Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af belægninger på de kommunale stier. Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag. Der er cirka 4,8 km stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning. Det vurderes at det kan udføres for kr. Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring kr. til kr. Park- og Vejcenteret anvender årligt kr. til slidlag på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet. Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker at sagen overføres til Byrådet. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Bilag Kort_stier_VD_01 Side 15 af 25

16 186. J.nr P Tommy Hamlet Søndergaard Betonbygværker Side 16 af 25

17 187. J.nr P Tommy Hamlet Søndergaard Belysning Side 17 af 25

18 188. J.nr G Selcuk Yilmaz Gebyrer Side 18 af 25

19 189. J.nr I Anders Hvid Jensen VEKS Side 19 af 25

20 190. J.nr G Lone Annbritt Jacobsen Aftale om tilsyn med vandforsyning Sagsfremstilling I foråret 2013 indgik 17 kommuner en samarbejdsaftale om, at Københavns Kommune udfører tilsynet med drikkevandet ved HOFORs 49 kildepladser og 7 regionale vandværker på vegne af de øvrige kommuner, som aftager drikkevand fra HOFORs regionale vandværker. Med aftalen blev myndighedskompetencen ved tilsyn, orienteringer ved mindre overskridelser af drikkevandskvaliteten og godkendelse af HOFORs årlige analyseprogram overdraget til Københavns Kommune. Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune ikke overdrage mydighedsansvaret til andre kommuner. Københavns Kommune har derfor rettet samarbejdsaftalen, således at de enkelte kommuner fremover har det fulde myndighedsansvar. Lovgrundlag Lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010 Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tage myndighedsansvaret for tilsynet med kildepladser og vandværker tilbage. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Beslutning Tiltrådt Bilag Revideret samarbejdsaftale om tilsyn med drikkevand af med synlige rettelser af 28 august 2013 Side 20 af 25

21 191. J.nr G Inger Margrethe Winberg Olsson Nye ordninger for sortering og indsamling af dagrenovation Sagsfremstilling På Klima- og Miljøudvalgets møde præsenterede Vestforbrændings udviklingschef Yvonne Amskov hvad Vestforbrænding anbefaler i forhold til fremtidens affaldssystem i Ishøj Kommune. Baggrunden for præsentationen var, at Ishøj Kommune netop har afsluttet et forsøg med flerkammerbeholdere til glas, papir/pap, metal, plast, bioaffald og restaffald samtidig med, at kommunen skal kunne imødekomme de nye krav fra EU og fra regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet. Vestforbrænding foreslår flg. principper: 1. Indsamling af 6 fraktioner ved haveboliger og etageboliger; glas, papir, metal, plast, mad- og restaffald. 2. Storskraldsordningen omlægges til en ringeordning for udvalgte affaldsfraktioner. 3. Genbrugsstationen udbygges til håndtering af øgede mængder samt understøtning af genbrug og undervisning samt følgende tidsplan : 2013: Principbeslutning i Klima- og Miljøudvalget. 2014: Ændring af storskraldsordning for villaer, samt udvidelse genbrugsstation. 2015: Implementering af "guldfraktioner" i etageboliger. 2016: Implementering af "guldfraktioner" i villaer og implementering af madaffald i hele kommunen. Klima- og Miljøudvalget indstiller, at principper om fremtidige affaldssystemer i Ishøj Kommune, som fremgår af Vestforbrændings præsentation, godkendes. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Beslutning Tiltrådt Side 21 af 25

22 192. J.nr Ø John Romlund Kristensen Ishøj Havn - Forpagtningskontrakter i klubhuse Side 22 af 25

23 193. J.nr P Lisbeth Halvorsen Beskæftigelsesplan 2014 Resumé Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet Beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.beskæftigelsesplanen beskriver, hvilke områder inden for beskæftigelsesindsatsen, som Jobcenter Vallensbæk vil prioritere i Planen har følgende 4 fokusområder. 1. At øge andelen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse, 2. At begrænse tilgangen af personer til førtidspension, 3. At begrænse antallet af langtidsledige personer 4. At styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. De 4 fokusområder svarer til de landspolitiske målsætninger på beskæftigelsesområdet. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan 2014 for indsatsen i Jobcenter Vallensbæk fremlægges i henhold til den udstukne tids- og procesplan fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Planen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Til grund for planen ligger Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for udviklingen i ledigheden, som indikerer et mindre fald i ledigheden i Ishøj på 2,7 procent fra Desuden er der taget højde for Regeringens kontanthjælpsreform, der træder i kraft i Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser for mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og øvrige lokale mål. Ministeren har for 2014 valgt at videreføre de 4 mål fra 2013, som er nævnt ovenfor. Hertil kommer lokale mål for de langtidssygemeldte og de langvarige ledighedsydelsesforløb, hvor borgere ikke får fundet et fleksjob. Endelig rummer planen supplerende mål for uddannelsesmålet for unge samt for den virksomhedsrettede indsats. En central udfordring er udviklingen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf en del er langtidsledige. En del af udviklingen skyldes tilgangen af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som med reformen på kontanthjælpsområdet vil få en særlig uddannelsesrettet indsats. Strategien i Beskæftigelsesplanen udmøntes i Strategi for Aktivering og virksomhedskontakt for Strategien udarbejdes af Jobcenteret i december 2013-januar 2014, og behandles derpå politisk. Side 23 af 25

24 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har kommenteret planen i august Det Lokale Beskæftigelsesråd har behandlet planen den 29. august Rådets forslag til tilføjelser er indarbejdet i den vedlagte udgave. Lovgrundlag Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (nr. 340 af den 22. marts 2013). Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ad hoc Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen på deres møde i august. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Vallensbæk Jobcenter. Forslag til beslutning: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning Beslutning Til efterretning Bilag Beskæftigelsesplan Til Ishøj - Vedtaget i Vallensbæk Side 24 af 25

25 Underskrifter Ole Bjørstorp Merete Amdisen Bent Lykke Skov Ebbe Rosenberg Niels Borre Poul Rikardt Jørgensen Ole Beckmann Skourup Side 25 af 25

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere