Effekten af en ACL-forebyggende intervention på årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,"

Transkript

1 Effekten af en ACL-forebyggende intervention på årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on years old female handball players score in Drop-jump-test, measured in 2D BACHELORPROJEKT Udarbejdet af: Sebastian Kriegel Pedersen Ole Kristian Løvstad Thjømøe Intern vejleder: Jeppe Thue Thorup Andersen, Lektor ved PH Metropol, Master og specialist i MT Juni 2014, modul 14, Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol "Dette projekt er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Projektet er udarbejdet som led i et uddannelsesforløb, og det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter" "Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. cirkulære af 16. juli 1973, Bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11 marts Data er indhentet af forfatterne selv og indgår ikke i noget andet projekt. Antal tegn u. mellemrum:

2 Resumé Baggrund: ACL-skade er en hyppig ikke-kontakt skade indenfor håndbold, hvor især unge kvinder mellem år, er disponerede. Skaden medfører store konsekvenser for individet, samt store samfundsmæssige omkostninger, hvilket har ført til et stort fokus rettet mod at identificere skadesmekanismer og risikofaktorer, samt optimere skadesforebyggelse. I litteraturen er der bred enighed om, at valgusdeviation er en hyppig skadesmekanisme, hvilket derfor er et fokusområde, når neuromuskulære træningsprogrammer udarbejdes. Yderligere er der udviklet en test, Drop-jump-test, som screener for denne risikofaktor. Behovet er nu, at sammenfatte forskningen til et træningsprogram og en test, som er let implementerbare, og dermed kan implementeres i klubberne. Formål: Vi har valgt at undersøge, om vi med en Myklebust-inspireret intervention, kan reducere årige håndboldpigers valgusdeviation, i en Drop-jump-test. Både interventionen og testen er let implementerbare i praksis, da begge er meget simple og hurtige at udføre og ikke kræver noget avanceret udstyr. Materiale og metode: Vi udførte en klinisk kontrolleret undersøgelse, hvor interventionen blev udført tre gange om ugen, i ti uger, som en 15 minutters opvarmning. Undersøgelsespopulationen bestod af årige håndboldpiger, fra to hold i København, der blev fordelt i interventionsgruppe og kontrolgruppe. Til dataindsamling blev der anvendt app en Ubersense, der målte på den frontale knævinkel i 2D. Resultat: Ved en uparret t-test, sås der ingen signifikant forskel mellem gruppernes ændring i den frontale knævinkel (p = 0, , p > 0,05). Ved at sortere data, med ekskludering af forsøgspersoner som ikke havde tendens til valgusdeviation ved baseline, fandt vi en signifikant forskel de to grupper i mellem (p = 0, , p > 0,05). Konklusion: Interventionsgruppen viser tendenser til forbedring i den frontale knævinkel, kontra kontrolgruppen, der dog ikke er signifikante. 1

3 Perspektivering: Der er behov for større studier med stærkere design, samt klarere retningslinjer for udførelsen af Drop-jump-testen, både med tanke på forskning og praktisk anvendelse. Yderligere vil det være interessant at re-teste om tre og ni måneder, for at se langtidseffekten af interventionen. Nøgleord: ACL-skade, neuromuskulær træning, valgusdeviation, håndbold, Ubersense Udarbejdet af: Ole Kristian Løvstad Thjømøe & Sebastian Kriegel Pedersen Kontakt: Intern vejleder: Jeppe Thue Thorup Andersen 2

4 Abstract Background: ACL-injury is a frequent non-contact injury in handball, and especially young females aged years are predisposed. The injury has significant consequences for the individual and the socio-economy, which has led to major attention regarding identifying injury mechanisms and risk factors as well as optimizing injury prevention. There is broad agreement in the literature, about valgus deviation being an injury mechanism, and is therefore a focus area when creating neuromuscular interventions. Furthermore, there is developed a test, Drop-jump-test, which screens for valgus deviation. The necessity now, is to unite the research into one simple intervention and test, which can be implemented in handball clubs. Purpose: We examined a Myklebust-inspired intervention s effect on years old female handball players valgus deviation in Drop-jump-test. Both the intervention and the test are simple, swift and don t require advanced equipment. Material and method: We conducted a clinical controlled study, in which the intervention was performed three times a week for ten weeks as a 15 minutes warm-up. The study population consisted of years old female handball players, from two teams in Copenhagen, who were divided into intervention and control group. Data was retrieved by using the app, Ubersense, which measures the frontal knee angle in 2D. Results: We found no significant difference between the groups change in frontal knee angle, with an unpaired t-test (p = 0, , p > 0,05). By sorting data, with exclusion of subjects who didn t show tendencies to valgus deviation at baseline, we found significant difference between the groups (p = 0, , p > 0,05). Conclusion: The intervention group shows tendencies to improvement in frontal knee angle versus the control group, although these are not significant. Perspectives: Larger studies with a better design as well as specific guidelines for the Dropjump-test is required, bearing research and practical implication in mind. Furthermore it 3

5 would be interesting to re-test after three and nine months, to examine the long-term effect of the intervention. Keywords: ACL-injury, neuromuscular training, valgus deviation, handball, Ubersense Made by: Ole Kristian Løvstad Thjømøe & Sebastian Kriegel Pedersen Contact: Internal superviser: Jeppe Thue Thorup Andersen 4

6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Formål Forskningsspørgsmål Teori ACL - Anatomi og funktion ACL-skade - mekanismer og risikofaktorer Drop-jump-test Forebyggelse af ACL-skader Myklebust-programmet Opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt Materiale og metode Design Metoder anvendt til litteratursøgning Forsøgspersoner Etik Dataindsamling Testprotokol og udstyr Målemetode Intervention Databearbejdning Resultater Diskussion Indledning Metodediskussion Design og forsøgspersoner Dataindsamling Databearbejdning Resultatdiskussion Klinisk relevans og implementering Konklusion Perspektivering På kort sigt På lang sigt Bilag 1 Myklebust-programmet Bilag 2 Søgematrix Bilag 3 Informationsbrev og skr. samtykke (interventionsgr.) Bilag 4 - Informationsbrev og skr. samtykke (kontrolgr.) Bilag 5 Demografiske data for interventionsgruppen Bilag 6 Demografiske data for kontrolgruppen Referenceliste

7 1. Introduktion 1.1. Baggrund I Danmark bliver der årligt diagnosticeret ca skader af ACL (anterior cruciate ligament), og der blev i 2012 foretaget 2255 primære ACL-rekonstruktioner, i tillæg til 383 der var re- eller flerligamentoperation (Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register, 2013, s. 28). 80% af ACL-rupturer sker i sammenhæng med ikke-kontakt situationer i sport, som fx ved landing, eller ved pludselige stop efterfulgt af et retningsskift (Yoo et al., 2010; Renstrøm et al., 2008). Til trods for at incidensen for ACL-ruptur er højere for mænd, er incidensen er 3-6 gange højere for kvinder (Yoo et al., 2010). Særligt yngre kvindelige håndboldspillere er udsat, da 36% af alle ACL-rekonstruktioner er som følge af håndboldskade, samt at 27% af alle ACL-rekonstruktioner hos kvinder sker i alderen mellem 15 til 19 år (Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register, 2013, s. 41). Rehabilitering efter en ACL-ruptur er en langsom proces, der i værste fald kan føre til en permanent dysfunktion således at den skadede aldrig kommer tilbage til sport eller aktivitet på et sammenligneligt niveau ift. før skaden. Et australsk studie fra 2010 viste at 82% var vendt tilbage til en form for aktivitet 40 måneder efter, mens kun 44% var vendt tilbage til konkurrencesport (Ardern, Webster, Taylor & Feller, 2011). Samtidig er der øget risiko for at udvikle tidlig sekundær artrose år efter en ACL-ruptur, uanset behandlingsform (Øiestad, Engebretsen, Storheim & Risberg, 2009). En ACL-ruptur kan derfor ikke bare være karrieretruende for en ung kvinde, men også være en disponerende faktor for at udvikle knæartrose i en alder af 30 år. Udenom de åbenbare begrænsninger en ACL-ruptur vil medføre for individet, vil den også medføre en økonomisk belastning for samfundet. Et norsk studie fra 2002 har beregnet en ACL-ruptur til at koste samfundet mellem million NOK, hvilket inkluderede fravær fra arbejde, operation, sygehusophold, rehabilitering etc. (Myklebust & Risberg, 2002). Det er dokumenteret at knæstabilitetstræning for kvinder har en god forebyggende effekt mod ACL-skader, hvor den største effekt blev fundet hos atleter under 18 år (Yoo et al., 2010). At træne og rette fokus mod knæstabilitet kan dog være udfordrende for håndboldtrænere, da det 6

8 kan være svært at vælge øvelser der skal re- og progredieres, samtidig med at man skal prioritere og disponere nok tid, noget der kan gå ud over anden træning. Samtidig er tilgængeligheden af materiale og træningsudstyr også en væsentlig faktor, da dette kan sætte sine begrænsninger. Den norske forsker Grethe Myklebust har udviklet et træningsprogram rettet mod kvindelige håndboldspillere, der viser at det er muligt at forebygge ACL-skader (Myklebust et al., 2003). Programmet fungerer som opvarmning, tager kort tid at udføre, og kræver meget lidt udstyr. En del af hovedfokuset i programmet er princippet knæ over tå, og dermed undgå valgusdeviation ved landing og retningsskift. Med valgusdeviation mener vi knæ-abduktion eller på dansk; kalveknæ. Det er dokumenteret at valgusdeviation er en risikofaktor for at pådrage ikke-kontakt ACL-skade (Hewett et al., 2005). Endvidere er det vist ved hjælp af video-undersøgelser at 2 ud af 3 kvindelige håndboldspillere har benet i en valgusstilling i traumeøjeblikket (Buhl, 2001). Myklebust-programmet viser god evidens for forebyggende effekt mod ACL-skader, men det er stadig ikke bevist at programmet har en positiv effekt på valgusdeviation. For målrettet at kunne opnå en effekt af forebyggende knæstabilitetstræningen, er der behov for nemme og let implementerbare test, der er valide og reliable. En måde at screene knæstabilitet, er at benytte Drop-jump-test, som er en evidensbaseret test, der måler valgusdeviation (Hewett et al., 2005; McLean et al., 2005). Denne test bliver refereret til som the golden standard, når den måles i 3D, men der er også evidens for at den kan måles i 2D, hvilket er tidsbesparende og ikke kræver avanceret udstyr (Mizner, Chmielewski, Toepke & Tofte, 2012; McLean et al., 2005). Sidste års vinderartikel af De studerendes pris, omhandler hvordan man kan bruge app en Ubersense som et validt måleredskab til at vurdere Drop-jump-testen (Bredsgaard, Bisgaard & Jensen, 2013). Ved at bruge sin iphone eller ipad, kan det nemt lade sig gøre at filme testen, og derefter beregne den frontal knævinkel (valgus-/varusdeviation), ved at bruge slowmotion- og vinkelmålerfunktionen der findes i programmet. 7

9 Sammenkøres Myklebust s forebyggende knæstabilitetsprogram, og brugen af Ubersense som måleredskab til Drop-jump-testen, har man en intervention og en målemetode der både er billig, hurtig og let at implementere. I tillæg er der os bekendt ikke lavet nogen studier, der sammenligner den frontale knævinkel før og efter en intervention. Vores tanke er, at det vil give mening for både håndboldspillerne og træneren, at bruge tid på et træningsprogram, hvis effekten visuelt kan screenes Formål Vi vil i dette projekt undersøge, om man med 15 minutters intervention 3 gange om ugen i 10 uger, kan forbedre årige håndboldpigers resultat i Drop-jump-testen. Formålet med dette er, at undersøge om en intervention, der tager relativt kort tid at udføre, og samtidig ikke kræver andre ressourcer end minimum 2 vippebræts, kan give den ønskede reducering af valgusdeviation, som er en risikofaktor for at pådrage sig ACL-skader. Tanken bag det lave tidsforbrug og krav til udstyr, både i intervention og i testen, er at det på denne måde, vil være lettere at implementere i klubberne. Eftersom Myklebust-programmet har vist et reduceret antal ACL-skader i norsk kvindehåndbold, og vi ved at der er en sammenhæng mellem valgusdeviation og ACL-skader, har vi en hypotese om at vi vil se en reducering af valgusdeviation i vores interventionsgruppe, kontra kontrolgruppen, selvom vi har modificeret det oprindelige program Forskningsspørgsmål Kan en ACL-forebyggende intervention, baseret på Myklebust, forbedre årige håndboldpigers resultat i Drop-jump-testen, målt i 2D? 8

10 2. Teori Vores opgave omhandler forebyggelse af ACL-skader, og det er derfor nødvendigt at danne sig et teoretisk overblik over ACL s anatomi og funktion, samt skademekanismer og risikofaktorer ved ACL-skader. For at skabe et godt grundlag for opgaven og dens formål, har vi valgt at omtale det som er mest relevant, og som der samtidig findes mest evidens for ACL - Anatomi og funktion ACL er det forreste af to korsbånd i knæet, som udgører en del af den kapsuloligamentære enhed, der varetager den passive stabilitet i knæet. Det udspringer posteriolateralt i fossa intercondylaris på femur, og forløber vifteformet proksimalt i anteriomedial retning, og insererer fortil på tibias eminenta intercondylaris, sammen med den anteriore del af den mediale menisk (Rheinlænder & Krogsgaard, 2009). Litteraturen der omhandler ligamentets funktion er omfattende, og det er en bred enighed om at ACL begrænser en anterior forskydning af tibia ift. femur, ved at den spænder op når tibia trækkes i denne retning (Jones & Grimshaw, 2011). Samtidig er det ved flere studier vist at ACL også spænder op ved indadrotation af knæ, eller at ACL-skadede knæ har en øget bevægelighed i indadrotation (Youkeun, Kreinbrink, Wojtys, & Ashton-Miller, 2012; Fleming et al., 2001; Kanamori et al., 2000). Udover det siger Rheinlæder & Krogsgaard (2009) at ACL har en rotationsstabiliserende effekt på det laterale ledkammer, og at denne stabilitet er afgørende for knæets funktion, da rotationen i knæ hovedsagelig foregår i dette ledkammer. ACL har derfor ikke bare en mekanisk rolle, men også en sensomotorisk funktion, fordi proprioceptorer i ligamentet er med til at skabe en bedre aktiv stabilitet i knæet (Johansson, Sjölander, & Sojka, 1991; Lephart, Pincivero, Giraldo, & Fu, 1997). Trækstyrken til ACL er på ca N, og det er kun halvt så tykt og stærkt sammenlignet med PCL, altså det bagerste korsbånd. (Sneppen, Bünger, Hvid & Søballe, 2010, s. 555) ACL-skade - mekanismer og risikofaktorer Som nævnt i baggrundsafsnittet, har kvinder, sammenlignet med mænd i samme sportsgren, en større risiko for at pådrage sig en ACL-ruptur, og specielt yngre håndboldaktive kvinder er udsat (Buhl, 2001; Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register, 2013). En præcis årsag til dette er uvist, men en gennemgående hypotese er, at det skyldes hormonelle ændringer i 9

11 puberteten, der fører til løshed i knæleddet og ACL (Quatman, Ford, Myer, Paterno, & Hewett, 2008; Boden, Sheenan, Torg, & Hewett, 2010). Det er veldokumenteret at omkring tre fjerdedele af alle ACL-rupturer opstår som følge af en ikke-kontakt situation, hvor der er et hurtigt retningsskift efter stop, eller ved landingssituationer efter spring (Boden, Dean, Feagin, & Garret, 2000; McNair, Marshall, & Matheson, 1990; Baratta et al., 1988; Buhl, 2001). Der er i mange år foreslået forskellige risikofaktorer og teorier der skal forklare skadesmekanismen, bl.a. ACL-impingement, skævt styrkeforhold mellem quadriceps og hamstring, grad af artikulær kompression, knæ- og hofteleddets stilling, eller rotation af tibia. Til trods for meget forskning, er der stadig usikkerhed om den præcise skademekanisme, og om det egentlig er muligt at pege på en præcis årsag, da det hele er meget komplekst, og formentlig skyldes en kombination af flere skadesmekanismer (Boden et al., 2010). Ny og ældre forskning peger dog mod at en hyppig årsag, specielt for kvinder, er kombinationen af valgusbevægelse, anteriort glide, og en indadrotation af tibia ift. femur (Levine et al., 2013; Koga et al., 2010; Buhl, 2001), og at denne bevægelse sker inden 40 millisekunder efter fodens første kontakt med underlag i en landingsfase (Koga et al., 2010). Det er vist at kvinder har en større tendens ift. mænd, til at lande med en øget grad af valgus, under test der indebærer et hop eller retningsskift (Ford, Myer, & Hewett, 2003; Kernozek, Torry, van Hoof, Cowley, & Tanner, 2005). Flere studier er lavet indenfor håndbold, med hensigt at beskrive skademekanismer ved ACL-ruptur. Disse studier bakker op om hypotesen omkring valgusdeviation som risikofaktor, da det gennemgående mønster også her er valgusdeviation i traumeøjeblikket, og at skaden opstår ved landing og hurtige retningsskift, som fx ved en finte (Olsen, Myklebust, Engebretsen, & Bahr, 2004; Koga et al., 2010; Buhl 2001; Noyes, Barber- Westin, Fleckstein, Walsh & West, 2005) Drop-jump-test Ford et al. udviklede i 2003 Drop-jump-test, eller Drop Vertical Jump -testen, som en avanceret screeningtest i 3D, der målte dynamisk knævalgus i overgangen fra landing til afsæt (Ford et al., 2003). Testen var reliabel og blev efterfølgende brugt af Hewett et al. (2005) i et prospektivt kontrolleret kohortestudie, der viste en sammenhæng mellem valgisering ved testen og udvikling af ACL-skader. Studiet dokumenterede dermed at DJT er et validt screeningredskab til at identificere individer, som har en øget risiko for ACL-ruptur (Hewett 10

12 et al., 2005). Hewett et al. (2005) påpegede samtidig at testens krav til udstyr kunne blive en økonomisk udfordring for de sportsklubber og klinikker der ville anvende testen. For at gøre testen mere implementerbar til screening af atleter, har flere forskere efterfølgende undersøgt om testen korrelerer med mere simple metoder, målt i 2D. Den samlede konklusion fra disse studier er, at Drop-jump-testen målt i 3D er mere sensitiv, men at 2D-metoden viser acceptabel validitet med tanke på screening, og at denne metode både er tids- og pengebesparende. (Mizner et al., 2012; Stensrud, Myklebust, Kristianslund, Bahr, & Krosshaug, 2011; Ekegren, Miller, Celebrini, Eng & MacIntyre, 2009; Nilstad et al., 2014). Yderligere har to danske fysioterapeutstudenter dokumenteret at videooptagelses-app en Ubersense er et validt måleredskab til vurdering af DJT (Bredsgaard et al., 2013). Bredsgaard et al. (2013) vurderer samtidig, at der kan være behov for yderligere undersøgelser af måleredskabets intratester- og intertester-reliabilitet. App en findes til iphone og ipad, kan hentes gratis på App Store, og har funktioner som fx slowmotion, scrolling og en indbygget vinkelmåler (www.ubersense.com) Forebyggelse af ACL-skader Overstående afsnit beskriver ACL s funktion, anatomi, skadesmekanismer og risikofaktorer for skade. Vi vil bruge den resterende del af teoriafsnittet, på at redegøre for effekten af forskellige aspekter og teorier ved forebyggelse af ACL-skader, og derefter gå mere i dybden med Myklebust-programmet, som vi har baseret vores intervention på. Den høje incidens af ACL-skader, hos kvinder især, har medført at der i de seneste 15 år er forsket en del i effekten af forebyggende interventioner, og at der er fundet god effekt af neuromuskulær træning hos kvinder (Yoo et al., 2010; Gagnier et al., 2013). Specielt hos de yngre under 18 år (Yoo et al., 2010; Myer, Sugimoto, Thomas, & Hewett, 2013). Eftersom ACL-skadesmekanismen er kompleks og varierende, er de neuromuskulære træningsprogrammer sammensat af flere træningsformer, som fx har fokus på styrke, plyometri, landingsteknik, balance og udspænding, og kan have forskellige rammer for varighed, hyppighed og intensitet. (Yoo et al., 2010; Gagnier et al., 2013) Til trods for god evidens for neuromuskulær træning, har man derfor ikke kunne fastslå hvilke specifikke 11

13 aspekter af træningen der giver den bedste effekt (Gagnier et al., 2013). Dette har medført at der er udviklet flere lignende interventioner, som dog indebærer forskelle ift. træningsform og varighed. Nogle studier peger fx på at plyometrisk træning og styrketræning er vigtigst (Yoo et al., 2010), mens andre mener at det især er vigtigt at varigheden skal være min., tre gange om ugen (Grindstaff et al., 2006). Den brede holdning er dog stadig at der kræves mere forskning for at drage konklusioner omkring hvilke træningsaspekter, den optimale intervention skal indebære, samt hvilken varighed den skal have (Gagnier et al., 2013; Myer et al., 2013; Yoo et al., 2010, Grindstaff et al., 2006). Hewett, Lindenfeld, Riccobene, & Noyes (1999) viste at et neuromuskulært træningsprogram, der reducerer valgusdeviation, reducerer risiko for ACL-skade. Med udgangspunkt i dette træningsprogram, The Sportsmetrics, blev der i 2010 lavet et studie hvor DJT blev brugt som måleredskab (Barber-Westin, Smith, Campbell, & Noyes, 2010). Studiet viste en klar forbedring i testen efter interventionen, blandt deltagerne, som var kvinder mellem år (Barber-Westin et al., 2010). Træningsprogrammet er ikke specielt kompliceret, men hvert træningspas har en varighed på minutter, og skal gennemføres tre gange om ugen, hvilket kan være problematisk med tanke på implementering i sportsklubber. Der mangler dermed stadig at blive udarbejdet neuromuskulære træningsprogrammer, med korte træningspas, god forebyggende effekt, som samtidig viser progression i form af bedre score i DJT. Yderligere målte studiet henholdsvis på afstand mellem knæ og ankler, mens Stensrud et al. (2011) og Bredsgaard et al. (2013), måler på den frontale knævinkel Myklebust-programmet Myklebust-programmet, som forebygger ikke-kontakt ACL-skader blandt kvindelige håndboldspillere, blev udviklet i slutningen af 90 erne af norske forskere ved center for idrætsskadeforskning på Norges idrætshøjskole. Fysioterapeut dr.scient. Grethe Myklebust, som programmet er opkaldt efter, er specialist i idrætsfysioterapi, har tyve års erfaring som fysioterapeut for bl.a. det norske kvindelandshold i håndbold, og retter store dele af sin forskning mod skader i håndbold og fodbold. Programmet blev brugt som intervention i et 3- årigt prospektivt interventionsstudie, i årene , hvor 1705 kvindelige elitehåndboldspillere i Norge deltog. Studiet viste et fald i antal ACL-skader i de to 12

14 interventionssæsoner, sammenlignet med den første sæson, som var en observationssæson. (Myklebust et al., 2003) Træningsprogrammets hovedfokus er knæ over tå -princippet, samt at undgå valgusdeviation ved landing, sideskift, stående og temposkift. Indholdet i træningsprogrammet har forskellige aspekter af neuromuskulær træning, som balance, plyometrisk træning, styrke, landingsteknik og koordination. For mere detaljeret information, se bilag 1. Programmet bruges som en 15 minutter lang opvarmning inden holdet går i gang med håndboldtræningen og udføres sammen med en partner. Hver person skal igennem 5 min. på hver station af Floor exercises, Wobble board exercises og Mat exercises. Programmet skal gennemføres mindst tre gange om ugen, i 5-7 uger optil sæsonstart, og skal derefter gennemføres 1 gang om ugen resten af sæsonen, for at vedligeholde effekten. Herunder er det specificeret hvilket udstyr der kræves til interventionen (mærke og specifikke størrelser der blev brugt i studiet står i parentes): Stepbænk/box på cm Vippebræt (diameter, 38 cm; Norpro, Notodden, Norway) Balancepude (40x50 cm, 7 cm tyk; Alusuisse Airex, Sins, Switzerland) (Myklebust et al., 2003). 13

15 3. Opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt Projektet er sundhedsvidenskabeligt, præget af det naturvidenskabelige paradigme, i form af at det er en kvantitativ, deskriptiv, klinisk kontrolleret undersøgelse. Vores metode går ud fra den videnskabelige begrundelsesform, hypotetisk deduktiv metode (Birkler, 2005, s. 72), samt den positivistiske tankegang, hvor idealet er objektiv viden (Birkler, 2005, s. 66). Projektet starter med udgangspunkt i en hypotese, som er at vores træningsprogram vil reducere valgus deviation, og at konsekvensen af denne hypotese vil være synlig i praksis. Denne konsekvens undersøger vi videre ved at benytte DJT. Ræsonnementet er at konsekvensen vil være synlig i praksis, altså i testen, hvis hypotesen skal være sand (Birkler, 2005, s. 74). Hvis det derimod viser sig at konsekvensen ikke er synlig, indikerer det at hypotesen er falsk, og den bliver forkastet. At få bekræftet en hypotese er dog ikke ensbetydende med at den er sand, altså sikker viden (Birkler, 2005, s.75). Dette fordi, det er logisk muligt at konsekvensen er synlig pga. af andre forhold, eller at det bare er en tilfældig sammenhæng (Thurén, 2008, s. 36). Vi kan derfor aldrig verificere en hypotese, da vi ikke ved om den bliver afkræftet, altså falsificeret, ved næste observation (Birkler, 2005, s. 77). Dette betyder, at uafhængig af hvordan resultaterne og hypotesen samsvarer i vores projekt, kan vi ikke med sikker viden sige, at vores intervention modvirker valgus deviation. Ifølge positivismen, skal vi kun forholde os til det vi kan kvantificere, analysere og behandle med statistik, og dermed drage logiske slutninger af (Thurén, 2008, s. 19). Dette kan dog være svært indenfor sundhedsvidenskaben, hvor vi undersøger patienter, ikke materielle objekter, og det kan derfor være menneskelige faktorer som ikke er mulige at afdække og sætte i system. (Birkler, 2005, s. 57). Vi vil tilstræbe at vores projekt er så objektivt som muligt, men også her vil der være subjektive faktorer der skal tages hensyn til, når resultatet skal tolkes og diskuteres. Dette kan fx være forsøgspersonernes indsats i vores interventionen, eller forsøgspersonens egen interesse i at træne. For at bevare en videnskabelig objektivisme, skal det være muligt for andre at reproducere vores test og resultater. Dette kaldes intersubjektivitet (Birkler, 2005, s.51). I den sammenhæng har vi valgt et måleredskab som for nyligt er blevet vist valid, samt beskrevet 14

16 vores anvendte metode, og hensigten er dermed at vores studie kan reproduceres ved brug af samme materiale og metode. 15

17 4. Materiale og metode 4.1. Design Vores studie er en klinisk kontrolleret undersøgelse af hvilken effekt 3 måneders knæstabilitetstræning har på valgus deviation i en Drop-jump-test, hos piger i alderen år. Dataindsamling foregik henholdsvis december 2013, og 21. marts - 2. april, 2014, hvor vi testede og re-testede. Vi påbegyndte vores intervention d. 7. januar 2014 og afsluttede d. 19. marts Interventionen var forebyggende ACL-træning, baseret på Myklebustprogrammet (Myklebust et al, 2003), som foregik i ti uger, mellem første og anden test. Den uafhængige variabel er interventionen som interventionsgruppen modtager, mens den afhængige variabel er de resultater vi får ved re-test af DJT. Kontrolgruppen modtager under forløbet ikke andet end deres normale håndboldtræningen. Herunder generel styrketræning rettet mod håndbold, men intet specifikt program i stil med det interventionsgruppen modtager Metoder anvendt til litteratursøgning Til vores litteratursøgnings-proces gjorde vi brug af PubMed og PEDro. Vi valgte at søge i PubMed, fordi det er den mest benyttede sundhedsvidenskabelige database og indeholder størstedelen af publicerede artikler indenfor fysioterapi (Lund, 1999). I tillæg er det den database som skolen har lagt mest vægt på igennem vores uddannelse. PEDro valgte vi at gøre brug af, fordi det er en database for fysioterapi og vi evt. kunne finde artikler der, som ikke kom frem ved vores søgning i PubMed. Som nævnt tidligere, findes der mange artikler af god kvalitet indenfor dette felt. Vi har af den grund valgt, at frasortere alle studier med et evidensniveau på 3 eller lavere. Vi fik inspiration til dette projekt efter at have læst studier omhandlende Myklebust interventionen (Myklebust et al., 2003) og Drop-jump-test (Bredsgaard et al., 2013). På baggrund af disse referencer udvalgte vi relevante emneord, synonymer og MeSH-termer, som ville give os artikler, der er relevante for vores problemstilling. Ved udvælgelsen af emneord til litteratursøgnings-processen, forsøgte vi at være både udtømmende og specifikke. 16

18 Som det kan ses i vores søgematrix (bilag 2), søgte vi først på hvert emne ord, MeSH-term og dettes synonymer med OR imellem og kombinerede derefter disse søgninger ved at sætte AND imellem vores tre søgninger. Til nogle af emneordene og synonymerne blev der brugt fraser. For at være sikre på, at vi fik alle relevante artikler med, gjorde vi ikke brug af afgrænsninger i vores søgning. Vores søgematrix-søgning gav 26 artikler, hvoraf otte artikler blev frasorteret. Tre af dem fordi de ikke var udgivet på daværende tidspunkt, og de resterende fem, fordi vi ikke fandt dem relevante ift. vores emne. Efter søgematrix-processen brugte vi bl.a. de fundne artiklers litteraturlister til kaskadesøgning, for at nå tilbage til primærkilden, men opsatte også nye emneord, synonymer og MeSH-termer og gentog søgematrix-processen, indtil vi fandt tilstrækkelig teori af god kvalitet Forsøgspersoner Interventionsgruppen blev ikke valgt tilfældigt, da de var et U14 pige håndboldhold, som den ene af os projektansvarlige er træner for. Dette var nødvendigt for at vi kunne gennemføre interventionen. Kontrolgruppen blev udvalgt ved at vi sendte mail med forespørgsel om deltagelse i projektet, til tre klubber i København som var sammenlignelige med interventionsgruppens alder, køn og træningsniveau. Udover det skulle der være et minimum antal på 15 spillere. Med dette antal er der taget højde for en forventning om at 2-3 ville falde fra eller blive ekskluderet. Af de tre mails vi sendte ud, fik vi et afslag, mens to hold var således interesseret i at deltage i forløbet. Af de to tilbageværende hold, valgte vi det som havde flest lighedspunkter med interventionsgruppens niveau. Undersøgelsespopulationen før udvælgelsesproceduren blev totalt på 43 (n=43), hvor kontrolgruppen bestod af 20 (n=20) spillere, mens interventionsgruppen bestod af 23 (n=23). Inden vi gik i gang med testning, blev forsøgspersonerne, af de forsøgsansvarlige, informeret mundtligt om projektet og dets indhold, ligesom de fik udleveret skriftlig information om forsøget (se bilag 3 & 4) med hjem. Informationsbrevet indeholdt også en skriftlig 17

19 samtykkeerklæring (se bilag 3 & 4) til deltagelse, der skulle underskrives af forsøgspersonernes værge, da forsøgspersonerne grundet alder var umyndige. Det blev tydeliggjort, at det var en forespørgsel om frivillig deltagelse i projektet, og at forsøgspersonerne sammen med en af sine værger skulle tage denne beslutning. De fik en uges betænkningstid inden vi begyndte at teste. For at kunne afdække hvorvidt deltagerne opfyldte udvælgelseskriterierne, skulle hver enkelt besvare enkelte spørgsmål vedrørende de nedenstående kriterier. Inklusionskriterier 1. Alder år. 2. Med til håndboldtræning mindst en gang om ugen i gennemsnit i interventionsperioden 3. Underskrevet samtykkeerklæring Eksklusionskriterier 1. Korsbåndsruptur. 2. Skadet i en grad så deltageren ikke kan udføre en DJT, på tidspunktet når første test skal gennemføres. 3. Skadet i en grad som har medført, at deltageren har holdt pause fra håndboldtræning i mindst 4 uger i perioden mellem test og re-test. 4. Har sit eget træningsprogram, rettet mod behandling af ankel-, knæ- eller hofteproblemer Vi har forsøgt at tilpasse vores inklusions- og eksklusionskriterier på den måde at undersøgelsespopulationen så vidt muligt skal være repræsentativ for den totale populationen, som her er årige håndboldpiger (Thisted, 2012, s. 136). Som man kan se i inklusionskriterierne, var der ikke store krav til at kunne deltage. Dette skyldes at både DJT og interventionen (Myklebust-programmet) er forholdsvis nemme at udføre, og stiller ikke større fysiske krav end hvad en almindelig håndboldkamp vil gøre. Derudover bidrager udvælgelseskriterierne til at danne en mere homogen undersøgelsespopulation, og sørger for at resultaterne fra DJT i større grad kan sammenlignes, ved at reducere bias med tanke på eksterne faktorer, som kunne påvirke udfaldet (Thisted, 2012, s. 156). Herunder er punkt 3 og 18

20 4 i eksklusionskriterierne gældende, hvor den førstnævnte sørger for at ekskludere inaktive/skadede forsøgspersoner, der kan påvirke udfaldet i negativ retning. Punkt 4 reducerer muligheden for at nogen af forsøgsdeltagerne laver specifik træning for UE, der påvirker resultatet i positiv retning. Her satte vi en grænse på alle træningsprogrammer, så der ikke skulle opstå diffuse subjektive beslutninger. Som følge af udvælgelsesproceduren blev en af pigerne i kontrolgruppen ekskluderet, pga. skade på test-tidspunktet. Samtidig var der tre piger der ikke mødte op til første test. I interventionsgruppen var to piger skadet på test-tidspunktet. Undersøgelsespopulationen blev dermed 21 (n=21) i interventionsgruppen, og 16 (n=16) i kontrolgruppen, med et totalt antal på 37 (n=37). Under forløbet var der en deltager i interventionsgruppen der stoppede til håndbold. Dette giver et frafald på en deltager, og bringer det totale antal i interventionsgruppen ned på 20 (n=20). Blandt kontrolgruppen var der 2, der udeblev fra re-test, samt en der blev ekskluderet, grundet skade der holdt hende væk fra håndboldtræning i to måneder. Antallet i kontrolgruppen blev dermed 13 (n=13), mens den totale undersøgelsespopulationen blev 33 (n=33). Se figur 4.1 nedenfor, der illustrerer processen. Interventionsgruppe (n=23) Kontrolgruppe (n=20) Ekskluderet (n=2) Ekskluderet (n=4) Baseline (n=21) Baseline (n=16) Frafald (n=1) Frafald (n=3) 2. test (n=20) 2. test (n=13) Figur 4.1. Illustration af ekskludering og frafald i interventions- og kontrolgruppe 19

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Fysioterapeuterne Klaus Bredsgaard og Mikkel Tai Bisgaard og lektor Frank Lambreht Jensen. Bredsgaard K, Bisgaard TM Jensen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Udarbejdet af: Gro Kappel, Lisbeth L. Knudsen & Morten K. Olesen

VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Udarbejdet af: Gro Kappel, Lisbeth L. Knudsen & Morten K. Olesen Interreliabilitet af to testeres high/low risk klassificering til at identificere kvindelige U16 håndboldspilleres potentielle risiko for ACL-skade under en Sportsspecifik Sidestep Cutting Maneauver. -

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7 A ANTERIOR CRU UCIATE LIGAMENT SKADER HOS KVINDER. KAN DET FOREBYGGES? AF LISA ALBÆK PEDERSEN, BACHELORPROJEKT, MOD DUL 14, 7, F09V. 7. SEMESTER. UNIVERSITYY COLLEGE NORDJYLLAND, PROFESSIONSBACHELOR I

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Dette dokument er en hjælp til alle jer der ønsker at være i så god en form som mulig, når vi mødes igen

Læs mere

De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser

De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser De studerendes pris 1 i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser Maria Højland Petersen, PT, Tanja Lærke Jensen, PT, Tine Cederkvist Viskær, PT, Mette K. Zebis, ph.d. Petersen MH, Jensen TL, Viskær

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR 1 ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR Baggrund En anterior cruciate ligament (ACL)-ruptur er en hyppig akut skade i knæleddet, der er forbundet med funktionel instabilitet i knæleddet, og uanset behandling

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

08-04-2014. Forskning i idrætsmedicin. Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Long term consequences

08-04-2014. Forskning i idrætsmedicin. Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Long term consequences Forskning i idrætsmedicin Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Jesper Bencke, cand.scient, PhD Laboratorieleder Ganganalyse-Laboratoriet Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital jesper.bencke@hvh.regionh.dk

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Det er forskelligt hvor meget sport man vi kunne dyrke og derfor vil det for nogen handle om at holde

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg.

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Den Digitale Skole - Testingsport Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Testingsport.dk Brian Bo Madsen & Leon Thore G. Henriksen. Uddannet skolelærere Silkeborg Seminarium Idrætslærere I

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud ewhelge@ifi.ku.dk EWH 2010 Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud Knoglemængde igennem livet Maksimal knoglemasse: 20-30 år. Størst stigning i knoglemasse under vækstspurten

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere