FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret"

Transkript

1 Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer i henhold til fransk lov Forvaltningsselskab : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Regnskabsmæssig assistance : CACEIS FASTNET Administration : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Depotbank : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Planlagt levetid : 99 år fra oprettelsen af Investeringsfonden Revision : KPMG Audit Distributør : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION Klassifikation: Internationale aktier Investeringsmålsætning: Målsætningen for Fonden til kollektiv investering i værdipapirer (Investeringsfonden) er over en anbefalet investeringshorisont på mere end 5 år at søge at opnå en performance, der er højere end et referenceindeks, der består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende, idet der skønsmæssigt udvælges værdipapirer med tilknytning til energi (olie, kul, vedvarende energi...), råvarer samt mere overordnet søgning, udvinding, transformation og/eller markedsføring af naturens ressourcer (miner, landbrugsråvarer...). Referenceindeks: Referenceindekset består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende. Indekset Morgan Stanley Capital International World Materials med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for råvaresektoren. Indekset Morgan Stanley Capital International World Energy med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for energisektoren. Indekset FTSE Gold Mines med ikkegeninvesteret nettodividende udgøres af internationale værdipapirer for guld og består i at måle performance for selskaber, hvis hovedaktivitet overvejende er knyttet til guldminedrift. Indekserne er udtrykt i USD for de andele, der er udstedt i USD, og EUR for de andele, der er udstedt i EUR. Investeringsstrategi: Investeringsfonden foretager aktiv udvælgelse af noterede værdipapirer ( stockpicking ) i et univers af værdipapirer med forbindelse til råvarer og mere generelt udnyttelse af naturens ressourcer, som skal udgøre mindst 70 % af nettoaktiverne. 1 Forenklet prospekt

2 Disse aktier skal udvælges i henhold til nedenstående strategi: Ved udvælgelsen af investeringsunivers anvendes der grundlæggende filtre til at definere de værdipapirer, der anses for mulige, og som derefter skal analyseres yderligere. Investeringsfonden skal investeres i aktier uden geografisk restriktion. Investeringsfonden kan således investeres i udviklingsmarkeder i en størrelsesorden svarende til én gang nettoaktiverne. Investeringsfonden skal investere i værdipapirer for selskaber, hvis børskapitalisering ved købet svarer til mindst 100 millioner USD. Formålet med at anvende eksterne analyser er at hjælpe forvalteren til at rette sin egen søgning mod værdipapirer inden for investeringsuniverset. Der skal først foretages en grundlæggende analyse og senere en kvalitativ analyse af de således udvalgte værdipapirer. Forvalteren udvælger de værdipapirer, der har det bedste performancepotentiale. Med udgangspunkt i forvalterens forventning til udviklingen på aktiemarkederne kan Investeringsfonden være eksponeret direkte og/eller accessorisk via investeringsinstitutter i gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der handles på de internationale markeder, med op til 30 % af nettoaktiverne. Disse værdipapirer, hovedsagelig noteret som investment grade, men uden levetidsbegrænsning, udvælges på baggrund af deres forventede afkast. Derudover kan Investeringsfonden ligeledes anvende noterede eller unoterede værdipapirer med højt afkast. Mellem 70 % og 100 % af Investeringsfondens aktiver kan være eksponeret i internationale aktier, direkte eller accessorisk via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter. Investeringsfonden kan investere højst én gang sine nettoaktiver i langsigtede finansielle instrumenter, der handles på internationale regulerede, organiserede markeder eller OTCmarkeder med henblik på at indgå aftaler om: Aktieoptioner med henblik på at reducere aktiernes volatilitet samt øge Investeringsfondens eksponering. Futures med henblik på at styre aktieeksponeringen samt kontrakter afledt af indekser for varefutures. Valutafutures eller valutaswaps med henblik på at sikre eksponeringen for visse valutaer, for så vidt angår aktier uden for USDzonen. Investeringsfonden kan i øvrigt investere højst 10 % i andele eller aktier i investeringsinstitutter: Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (herunder ETF er) med henblik på at øge eksponeringen på aktiemarkederne eller sprede eksponeringen til andre klasser af aktiver. Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (Exchange Traded Commodities). Kollektive franske eller europæiske, uanset klassifikationen af disse, med henblik på at opnå eksponering inden for klasser af aktiver, idet der benyttes specialiserede forvaltningsteams. Disse investeringsinstitutter kan være under forvaltningsselskabets eller et forbundet selskabs forvaltning. Investeringsfonden, hvis målsætning er at investere i værdipapirer uanset geografisk zone, kan besidde værdipapirer, der ikke er udstedt i USD, og kan derfor eksponeres for en valutakursrisiko med højst én gang nettoaktiverne. Med udgangspunkt i forvalterens forventninger til en faldende valutakursudvikling og med henblik på risikoinddækning kan Investeringsfonden anvende valutafutures eller valutaswaps. Med henblik på at styre likviditeten kan Investeringsfonden anvende højst 10 % af nettoaktiverne til kontant låntagning, overtagelse af pensioner eller gældsbeviser eller obligationer udstedt i EUR eller USD samt andele/aktier i investeringsinstitutter, der især investerer i obligationer eller pengemarkeder. Alle anvendte aktiver fremgår af de detaljerede noter. 2 Forenklet prospekt

3 Risikoprofil: Deres penge investeres hovedsagelig i finansielle instrumenter, der udvælges af forvaltningsselskabet. Disse instrumenter vil være præget af udviklingen og usikkerheden i markedet. Hovedrisici:. Risiko for tab af kapital: Investeringsinstituttet nyder ikke nogen garanti eller beskyttelse, og det er således muligt, at den oprindeligt investerede kapital ikke tilbagebetales fuldstændigt, også selv om tegnerne beholder deres andele i den anbefalede investeringsperiode.. Risiko ved skønsmæssig porteføljepleje: Skønsmæssig porteføljepleje bygger på den forventede udvikling i aktiemarkederne. Der er en risiko for, at Investeringsinstituttet ikke hele tiden er investeret i de værdipapirer, der har højest performance. Investeringsfondens performance stemmer ikke nødvendigvis overens med målsætningen.. Aktierisiko: Forvalteren søger efter aktier, der overperformer i forhold til markederne, hvad enten disse går nedad eller opad. Hvis aktiemarkedet går nedad, kan Investeringsfondens indre værdi falde. Da Investeringsfonden kan have en kraftig eksponering på disse markeder direkte og/eller via afledte instrumenter, kan dens værdi falde hurtigere end markederne. Investeringsfonden kan investeres i udviklingsmarkederne med op til 100 % af nettoaktiverne. Ud over de risici, som hvert af de udstedende selskaber har, er der udefra kommende risici, navnlig i disse markeder. Derudover skal investorer være opmærksomme på, at betingelserne for, hvordan disse markeder fungerer og overvåges, kan afvige fra standarderne i de store internationale markeder. Investeringsfonden kan derudover investeres i selskaber med lav kapitalisering. Investorer skal være opmærksomme på, at markeder med lav kapitalisering (small caps) omfatter virksomheder, der på grund af deres særlige karakteristika kan udgøre en risiko for investorerne.. Sektorrisiko: Investeringsfonden har en sektorrisiko på grund af sine investeringer i værdipapirer inden for én og samme sektor, nemlig energi, råvarer og naturens ressourcer. Falder dette marked, vil dette medføre et fald i den indre værdi.. Valutakursrisiko: Kapitalen kan være eksponeret for en valutakursrisiko, hvis dens værdipapirer eller investeringer er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta. Valutakursrisikoen svarer til risikoen for tab af kapital, når en investering realiseres i en anden valuta end USD, og når denne valuta falder i værdi over for USD på valutamarkedet. Investeringsfonden kan være eksponeret over for en valutakursrisiko med op til én gang nettoaktiverne. En ugunstig valutaudvikling kan medføre et fald i den indre værdi.. Risiko forbundet med, at andelen er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta: En ihændehaver, der har tegnet sig for anden valuta end Investeringsfondens referencevaluta (USD), er eksponeret for en valutakursrisiko med op til værdien af de andele, denne har tegnet sig for.. Renterisiko: Renterisikoen betyder, at kapitalens værdi falder, hvis renten stiger. Renterisikoen er begrænset til de gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der ejes direkte og/eller via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter med op til højst 30 % af Investeringsfondens nettoaktiver. 3 Forenklet prospekt

4 . Kreditrisiko: Kreditrisikoen er den risiko, der er for, at udstederen af obligationer eller pengemarkedspapirer ikke kan opfylde sine forpligtelser. Investeringsfonden kan i vid udstrækning reducere risiciene for, at udstederne ikke opfylder deres forpligtelser, ved at vælge noterede værdipapirer, der hovedsagelig er udstedt som investment grade. Manglende opfyldelse af forpligtelser kan dog også få indflydelse på de pågældende udstederes værdipapirer. Investeringer på højst 10 % af nettoaktiverne i værdipapirer, der ikke er noteret og/eller som er papirer med højt afkast, indebærer højere risici for manglende opfyldelse af forpligtelser end værdipapirer, der er noteret som investeringspapirer. I tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser kan værdien af disse instrumenter falde markant, hvilket påvirker Investeringsfondens indre værdi. For så vidt angår likviditetsstyring, er kreditrisikoen begrænset ved anvendelse af værdipapirer med en kortsigtet kreditvurdering på A2 eller højere i henhold til Standard & Poor s eller enhver anden tilsvarende kreditvurdering, der tildeles af et andet uafhængigt kreditvurderingsinstitut. Sekundære risici:. Risiko forbundet med investering i visse Investeringsinstitutter Yderligere oplysninger om disse risici fremgår af de detaljerede noter. Garanti eller beskyttelse: Ingen. Tegnere og profil af en typisk investor: A og Bandele er beregnet på alle tegnere, der ønsker at tegne i henholdsvis USD og EUR. Eandele udstedt i EUR er særligt beregnet på markedsføring gennem distributører, der er udvalgt til dette formål af forvaltningsselskabet. I og Randele udstedt i EUR er beregnet på juridiske personer. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: Juridisk person, der kan tegne andele med en startinvestering på mindst EUR Investeringsfonden er særligt beregnet på investorer, der ønsker at aktivere deres opsparede midler i sektoren for naturens ressourcer. Tegnere med hjemsted i USA kan ikke tegne sig for andele i dette Investeringsinstitut. Andelene af dette investeringsinstitut er ikke og vil ikke blive registreret i USA i medfør af U.S. Securities Act fra 1933 med ændringer ("Securities Act 1933") eller anerkendt i medfør af en amerikansk lov. Disse andele må hverken udbydes, sælges eller overføres til USA (herunder til amerikanske territorier og besiddelser) eller direkte eller indirekte komme en amerikansk person til gavn (i betydningen i bestemmelse S i Securities Act fra 1933). Det beløb, der bør investeres i Investeringsfonden, afhænger af Deres personlige vilkår. For at fastsætte dette beløb, anbefales det, at ihændehaveren rådfører sig med en ekspert med henblik på at sprede sine investeringer og fastsætte den forholdsmæssige størrelse af den finansielle portefølje eller af formuen, der skal investeres i Investeringsfonden, særligt for så vidt angår den anbefalede investeringsperiode og eksponeringen for ovennævnte risici, den personlige formue, personlige behov og målsætninger. Alle ihændehavere skal under alle omstændigheder sørge for at sprede deres portefølje i tilstrækkelig grad, så de ikke alene er eksponeret for denne Investeringsfonds risici.. Korteste anbefalede investeringsperiode: > 5 år. OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER, GEBYRER OG BESKATNING Omkostninger og gebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer lægges til den tegningskurs, som investoren betaler, eller trækkes fra tilbagekøbskursen. De gebyrer, der opkræves af Investeringsinstituttet, er beregnet på at kompensere Investeringsinstituttet for udgifter i forbindelse med køb og salg af aktiverne. Gebyrer, der ikke opkræves af Investeringsinstituttet, sendes videre til forvaltningsselskabet, distributøren etc. 4 Forenklet prospekt

5 Omkostninger, der afholdes af investor, og som opkræves ved tegning og tilbagekøb Tegningsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tegningsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Indre værdi x antal andele Indre værdi x antal andele Gebyrsats A, B, E, I og Randele Højst 4,50 % Intet Intet Intet Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle de omkostninger, der faktureres direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter etc.) og eventuelle gebyrer for bevægelser, der kan opkræves af især depotbanken og forvaltningsselskabet. Ud over drifts og administrationsomkostningerne kan følgende forekomme: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. De faktureres derfor til Investeringsinstituttet; Gebyrer for bevægelser faktureret til Investeringsinstituttet; En del af indtægten fra midlertidige købs og tilbageførselsforretninger i forbindelse med værdipapirer. Yderligere oplysninger om de faktiske omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet, findes i del B af dette forenklede prospekt. Omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet Drifts og administrationsomkostninger inkl. afgifter (herunder alle omkostninger bortset fra transaktionsomkostninger, omkostninger ved overperformance og omkostninger forbundet med investeringer i investeringsinstitutter eller investeringsfonde) Gebyr for overperformance (**) Opkrævning af gebyr for bevægelser: Depotbank: mellem 0 % og 50 % Forvaltningsselskab: mellem 50 % og 100 % Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Investeringsfondens nettoaktiver Investeringsfondens nettoaktiver Opkrævning pr. transaktion A andele Højst 2 % inkl. afgifter* B andele Højst 2 % inkl. afgifter* Gebyrsats E andele Højst 2,40 % inkl. afgifter* 15 % af performance ud over referenceindekset I andele Højst 1 % inkl. afgifter* R andele Højst 1,15 % inkl. afgifter* 5 Forenklet prospekt Intet Variabel på baggrund af instrument og særligt i % inkl. afgifter. Aktier, ETF er og ETC er: højst 0,50 % Investeringsinstitutter Frankrig: 0 % Investeringsinstitutter uden for Frankrig: 0,50 % Værdipapirforretninger: 0 % Kuponer uden for Frankrig: 5 % Inkl. afgifter = indeholder alle afgifter. For denne aktivitet har forvaltningsselskabet valgt ikke at inkludere moms. ** Gebyr for overperformance Gebyr for overperformance opkræves for Forvaltningsselskabet i henhold til følgende betingelser: Referenceindeks: 60 % af MSCI World Energy, med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials, med geninvesteret nettodividende, 10 % af FTSE Gold Mines Price Index, med ikkegeninvesteret nettodividende (udtrykt i EUR for andelene udstedt i EUR, i USD for andelene udstedt i USD og i GBP for andelene udstedt i GBP), med ikke geninvesteret dividende, Gebyret for overperformance beregnes ved at sammenligne Investeringsfondens performance med referenceindeksets. Så snart Investeringsfonden overperformer i forhold til referenceindekset vil der blive lagt et gebyr på 15 % uden afgifter på denne overperformance.

6 Referenceperioderne afsluttes med den seneste indre værdi for december. Gebyr for overperformance fratrækkes ved hver beregning af den indre værdi. Dette gebyr for overperformance betales årligt efter den seneste beregning af den indre værdi i referenceperioden. Der beregnes ikke gebyr for overperformance, når Investeringsfondens performance er lavere end referenceindeksets for beregningsperioden. I tilfælde af underperformance justeres beløbet for gebyret for overperformance på ny ved hjælp af nye øvre grænser for gebyret svarende til den indskudte kapital. I tilfælde af tilbagekøb af andele vil andelen af gebyret for overperformance svarende til de tilbagekøbte andele definitivt blive opkrævet af forvaltningsselskabet. Beskatning: Beskatning af Investeringsinstituttet: Investeringsfonde er fælleseje, og de beskattes derfor retligt ikke som selskaber, og de kaldes gennemsigtige. Berettigelse til særlige former for opsparing (skattemæssigt begunstiget opsparing i aktier P.E.A., livsforsikring D.S.K. etc.): Intet Alt efter den beskatning, der gælder for Dem, kan den merværdi og de indtægter, der eventuelt er forbundet med Deres andele i Investeringsinstituttet, blive beskattet. Vi råder Dem til at søge oplysninger om dette hos Investeringsinstituttets distributør. OPLYSNINGER AF KOMMERCIEL ART Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Anmodningerne om tegning og tilbagekøb samles centralt alle dage hos LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE senest kl og skal, for så vidt angår A, B, E, I og Randele, udføres i hele andele eller tusindedele andele på baggrund af den indre værdi på den samme dag og med den følgende hverdag som beregningsdag. Skifter en andel kategori, anses dette skattemæssigt som en tilbagekøbsforretning efterfulgt af en ny tegning. Derfor afhænger beskatningen af den enkelte tegner af de skatteregler, der gælder for tegnerens særlige forhold og/eller jurisdiktionen for fondens investeringer. I tvivlstilfælde anbefales alle tegnere at kontakte deres rådgiver for at få oplysninger om den beskatning, der gælder for dem. Oprindelig indre værdi: Aandele: Den oprindelige indre værdi er USD 100. B, E, I og Randele: Den oprindelige indre værdi er EUR 100. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: EUR Mindste supplerende køb: A, B, E, I og Randele: 1 tusindedel andel Adresse på den organisation, der er udpeget til at modtage tegninger og tilbagekøb: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Offentliggørelsessted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Dato for regnskabsårets afslutning: Sidste børsdag i december. Indtægternes fordeling: Kapitalisering. Dato for og hyppighed af beregning af den indre værdi: Dagligt bortset fra helligdage og lukkedage på det franske marked (officiel kalender for EURONEXT PARIS S.A.) og/eller amerikansk marked (officiel kalender for NYSE) og canadiske marked (officiel kalender for Toronto Stock Exchange). 6 Forenklet prospekt

7 Offentliggørelses eller kommunikationssted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Andelenes udstedelsesvaluta: Andelstype ISINkode Indtægternes fordeling Valuta Aandele FR Kapitalisering USD Bandele FR Kapitalisering EUR Eandele FR Kapitalisering EUR Iandele FR Kapitalisering EUR Randele FR Kapitalisering EUR Stiftelsesdato: Dette Investeringsinstitut er godkendt af tilsynsmyndigheden for de finansielle markeder AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) den 5. december Investeringsinstituttet blev stiftet den 31. december YDERLIGERE OPLYSNINGER Det komplette prospekt for Investeringsinstituttet samt de seneste årsrapporter og periodiske rapporter sendes inden for en uge efter ihændehavers skriftlige anmodning til: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) Handelsafdelingen i hovedsædet for EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT kan kontaktes for yderligere oplysninger om eller spørgsmål til Investeringsfonden. Département commercial EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Hovedsæde: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) Fax: +33 (0) Website: I overensstemmelse med paragraf , og i AMF s generelle bestemmelser kan dokumentet Politique de vote med den gældende politik for stemmeafgivelse samt en rapport, hvori der redegøres for de betingelser, hvorunder stemmeretten er blevet udøvet, ligeledes rekvireres på denne adresse. Dato for offentliggørelse af prospektet: 18. juli 2011 AMF s website (www.amffrance.org) indeholder yderligere oplysninger om regler og bestemmelser vedrørende beskyttelse af investorer. Dette forenklede prospekt skal udleveres til tegnerne inden tegning. 7 Forenklet prospekt

8 DEL B STATISTIK Denne del indeholder statistiske oplysninger om Investeringsfondens performance, de faktiske fakturerede omkostninger og transaktioner gennemført med parter, der er forbundet med forvaltningsselskabet. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 AANDELE USD PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 20,82 % 60% MSCI World Energy (NR) (USD) 30% MSCI World Materials (NR) (USD) 10% FTSE Gold Mines Price Index (USD) 16,65 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,91 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) BEMÆRKNINGER 24,75 % Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. 8 Forenklet prospekt

9 PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,17 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 30,06 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET VEDRØRENDE RANDELE EUR Randelen blev udstedt den 3. februar 2010, og årlig performance er endnu ikke offentliggjort. 9 Forenklet prospekt

10 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 AANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,99 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,63 %. gebyr for overperformance 0,79 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,62 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,61 %. gebyr for overperformance 0,77 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,61 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,39 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det 10 Forenklet prospekt

11 investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 2,30 %. gebyr for overperformance 1,46 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 4,69 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,35 %. gebyr for overperformance 0,51 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 2,35 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 RANDELE EUR Randelene blev udstedt den 3. februar Alle satser er annualiserede. Drifts og administrationsomkostninger Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter:. gebyr for overperformance. gebyr for bevægelser Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 1,14 % 0,84 % 1,98 % 0,84 % 11 Forenklet prospekt

12 Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle omkostninger, der er faktureret direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger og eventuelt gebyr for overperformance. Transaktionsomkostningerne omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter mv.) og gebyr for bevægelser (se nedenfor). Drifts og administrationsomkostningerne omfatter især omkostninger i forbindelse med finansiel forvaltning, administrativ og regnskabsmæssig forvaltning, opbevaring og revision samt depotbankens omkostninger. Udgifter som følge af køb af investeringsinstitutter og/eller investeringsfonde: Nogle investeringsinstitutter investerer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde under udenlandsk lov (målinvesteringsinstitutter). Køb eller ihændehavelse af et målinvesteringsinstitut (eller investeringsfond) indebærer to typer omkostninger for det købende investeringsinstitut, der her er estimeret således: Tegnings/tilbagekøbsgebyrer. Andelen af de gebyrer, der opkræves af målinvesteringsinstituttet, sidestilles med transaktionsomkostninger og er derfor ikke indregnet her. Omkostninger faktureret direkte til målinvesteringsinstituttet, som udgør indirekte udgifter for det købende investeringsinstitut. I visse tilfælde kan det købende investeringsinstitut forhandle genkøb, det vil sige rabatter på visse af disse omkostninger. Disse rabatter bevirker, at det købende investeringsinstituts faktiske totale omkostninger reduceres. Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Andre omkostninger kan faktureres til Investeringsinstituttet. Det drejer sig om: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. Gebyrer for bevægelser. Der faktureres et gebyr for bevægelser til Investeringsinstituttet for hver porteføljeforretning. Det komplette prospekt indeholder nærmere oplysninger om gebyrer. Forvaltningsselskabet kan opkræve disse under de betingelser, der fremgår af det forenklede prospekt, del A. Investor gøres opmærksom på, at disse andre omkostninger kan variere kraftigt fra år til år, og at de tal, der vises her, stammer fra det foregående regnskabsår. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONER I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 Transaktionsomkostningerne for aktieporteføljen udgjorde 1,47 % af de gennemsnitlige aktiver. Aktieporteføljens omsætningshastighed var 72,90 % af de gennemsnitlige aktiver. Transaktioner mellem forvaltningsselskabet på vegne af de investeringsinstitutter, det forvalter, og forbundne selskaber: Ingen 12 Forenklet prospekt

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C Investeringsforeningen PFA Invest Tegningsprospekt for afdeling Balance C Offentliggjort d. 21. april 2015 Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for tegningsprospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 29. august 2014 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Pension 3 Tegningsbetingelser for Afdeling Pension

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere