FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret"

Transkript

1 Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer i henhold til fransk lov Forvaltningsselskab : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Regnskabsmæssig assistance : CACEIS FASTNET Administration : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Depotbank : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Planlagt levetid : 99 år fra oprettelsen af Investeringsfonden Revision : KPMG Audit Distributør : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION Klassifikation: Internationale aktier Investeringsmålsætning: Målsætningen for Fonden til kollektiv investering i værdipapirer (Investeringsfonden) er over en anbefalet investeringshorisont på mere end 5 år at søge at opnå en performance, der er højere end et referenceindeks, der består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende, idet der skønsmæssigt udvælges værdipapirer med tilknytning til energi (olie, kul, vedvarende energi...), råvarer samt mere overordnet søgning, udvinding, transformation og/eller markedsføring af naturens ressourcer (miner, landbrugsråvarer...). Referenceindeks: Referenceindekset består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende. Indekset Morgan Stanley Capital International World Materials med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for råvaresektoren. Indekset Morgan Stanley Capital International World Energy med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for energisektoren. Indekset FTSE Gold Mines med ikkegeninvesteret nettodividende udgøres af internationale værdipapirer for guld og består i at måle performance for selskaber, hvis hovedaktivitet overvejende er knyttet til guldminedrift. Indekserne er udtrykt i USD for de andele, der er udstedt i USD, og EUR for de andele, der er udstedt i EUR. Investeringsstrategi: Investeringsfonden foretager aktiv udvælgelse af noterede værdipapirer ( stockpicking ) i et univers af værdipapirer med forbindelse til råvarer og mere generelt udnyttelse af naturens ressourcer, som skal udgøre mindst 70 % af nettoaktiverne. 1 Forenklet prospekt

2 Disse aktier skal udvælges i henhold til nedenstående strategi: Ved udvælgelsen af investeringsunivers anvendes der grundlæggende filtre til at definere de værdipapirer, der anses for mulige, og som derefter skal analyseres yderligere. Investeringsfonden skal investeres i aktier uden geografisk restriktion. Investeringsfonden kan således investeres i udviklingsmarkeder i en størrelsesorden svarende til én gang nettoaktiverne. Investeringsfonden skal investere i værdipapirer for selskaber, hvis børskapitalisering ved købet svarer til mindst 100 millioner USD. Formålet med at anvende eksterne analyser er at hjælpe forvalteren til at rette sin egen søgning mod værdipapirer inden for investeringsuniverset. Der skal først foretages en grundlæggende analyse og senere en kvalitativ analyse af de således udvalgte værdipapirer. Forvalteren udvælger de værdipapirer, der har det bedste performancepotentiale. Med udgangspunkt i forvalterens forventning til udviklingen på aktiemarkederne kan Investeringsfonden være eksponeret direkte og/eller accessorisk via investeringsinstitutter i gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der handles på de internationale markeder, med op til 30 % af nettoaktiverne. Disse værdipapirer, hovedsagelig noteret som investment grade, men uden levetidsbegrænsning, udvælges på baggrund af deres forventede afkast. Derudover kan Investeringsfonden ligeledes anvende noterede eller unoterede værdipapirer med højt afkast. Mellem 70 % og 100 % af Investeringsfondens aktiver kan være eksponeret i internationale aktier, direkte eller accessorisk via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter. Investeringsfonden kan investere højst én gang sine nettoaktiver i langsigtede finansielle instrumenter, der handles på internationale regulerede, organiserede markeder eller OTCmarkeder med henblik på at indgå aftaler om: Aktieoptioner med henblik på at reducere aktiernes volatilitet samt øge Investeringsfondens eksponering. Futures med henblik på at styre aktieeksponeringen samt kontrakter afledt af indekser for varefutures. Valutafutures eller valutaswaps med henblik på at sikre eksponeringen for visse valutaer, for så vidt angår aktier uden for USDzonen. Investeringsfonden kan i øvrigt investere højst 10 % i andele eller aktier i investeringsinstitutter: Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (herunder ETF er) med henblik på at øge eksponeringen på aktiemarkederne eller sprede eksponeringen til andre klasser af aktiver. Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (Exchange Traded Commodities). Kollektive franske eller europæiske, uanset klassifikationen af disse, med henblik på at opnå eksponering inden for klasser af aktiver, idet der benyttes specialiserede forvaltningsteams. Disse investeringsinstitutter kan være under forvaltningsselskabets eller et forbundet selskabs forvaltning. Investeringsfonden, hvis målsætning er at investere i værdipapirer uanset geografisk zone, kan besidde værdipapirer, der ikke er udstedt i USD, og kan derfor eksponeres for en valutakursrisiko med højst én gang nettoaktiverne. Med udgangspunkt i forvalterens forventninger til en faldende valutakursudvikling og med henblik på risikoinddækning kan Investeringsfonden anvende valutafutures eller valutaswaps. Med henblik på at styre likviditeten kan Investeringsfonden anvende højst 10 % af nettoaktiverne til kontant låntagning, overtagelse af pensioner eller gældsbeviser eller obligationer udstedt i EUR eller USD samt andele/aktier i investeringsinstitutter, der især investerer i obligationer eller pengemarkeder. Alle anvendte aktiver fremgår af de detaljerede noter. 2 Forenklet prospekt

3 Risikoprofil: Deres penge investeres hovedsagelig i finansielle instrumenter, der udvælges af forvaltningsselskabet. Disse instrumenter vil være præget af udviklingen og usikkerheden i markedet. Hovedrisici:. Risiko for tab af kapital: Investeringsinstituttet nyder ikke nogen garanti eller beskyttelse, og det er således muligt, at den oprindeligt investerede kapital ikke tilbagebetales fuldstændigt, også selv om tegnerne beholder deres andele i den anbefalede investeringsperiode.. Risiko ved skønsmæssig porteføljepleje: Skønsmæssig porteføljepleje bygger på den forventede udvikling i aktiemarkederne. Der er en risiko for, at Investeringsinstituttet ikke hele tiden er investeret i de værdipapirer, der har højest performance. Investeringsfondens performance stemmer ikke nødvendigvis overens med målsætningen.. Aktierisiko: Forvalteren søger efter aktier, der overperformer i forhold til markederne, hvad enten disse går nedad eller opad. Hvis aktiemarkedet går nedad, kan Investeringsfondens indre værdi falde. Da Investeringsfonden kan have en kraftig eksponering på disse markeder direkte og/eller via afledte instrumenter, kan dens værdi falde hurtigere end markederne. Investeringsfonden kan investeres i udviklingsmarkederne med op til 100 % af nettoaktiverne. Ud over de risici, som hvert af de udstedende selskaber har, er der udefra kommende risici, navnlig i disse markeder. Derudover skal investorer være opmærksomme på, at betingelserne for, hvordan disse markeder fungerer og overvåges, kan afvige fra standarderne i de store internationale markeder. Investeringsfonden kan derudover investeres i selskaber med lav kapitalisering. Investorer skal være opmærksomme på, at markeder med lav kapitalisering (small caps) omfatter virksomheder, der på grund af deres særlige karakteristika kan udgøre en risiko for investorerne.. Sektorrisiko: Investeringsfonden har en sektorrisiko på grund af sine investeringer i værdipapirer inden for én og samme sektor, nemlig energi, råvarer og naturens ressourcer. Falder dette marked, vil dette medføre et fald i den indre værdi.. Valutakursrisiko: Kapitalen kan være eksponeret for en valutakursrisiko, hvis dens værdipapirer eller investeringer er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta. Valutakursrisikoen svarer til risikoen for tab af kapital, når en investering realiseres i en anden valuta end USD, og når denne valuta falder i værdi over for USD på valutamarkedet. Investeringsfonden kan være eksponeret over for en valutakursrisiko med op til én gang nettoaktiverne. En ugunstig valutaudvikling kan medføre et fald i den indre værdi.. Risiko forbundet med, at andelen er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta: En ihændehaver, der har tegnet sig for anden valuta end Investeringsfondens referencevaluta (USD), er eksponeret for en valutakursrisiko med op til værdien af de andele, denne har tegnet sig for.. Renterisiko: Renterisikoen betyder, at kapitalens værdi falder, hvis renten stiger. Renterisikoen er begrænset til de gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der ejes direkte og/eller via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter med op til højst 30 % af Investeringsfondens nettoaktiver. 3 Forenklet prospekt

4 . Kreditrisiko: Kreditrisikoen er den risiko, der er for, at udstederen af obligationer eller pengemarkedspapirer ikke kan opfylde sine forpligtelser. Investeringsfonden kan i vid udstrækning reducere risiciene for, at udstederne ikke opfylder deres forpligtelser, ved at vælge noterede værdipapirer, der hovedsagelig er udstedt som investment grade. Manglende opfyldelse af forpligtelser kan dog også få indflydelse på de pågældende udstederes værdipapirer. Investeringer på højst 10 % af nettoaktiverne i værdipapirer, der ikke er noteret og/eller som er papirer med højt afkast, indebærer højere risici for manglende opfyldelse af forpligtelser end værdipapirer, der er noteret som investeringspapirer. I tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser kan værdien af disse instrumenter falde markant, hvilket påvirker Investeringsfondens indre værdi. For så vidt angår likviditetsstyring, er kreditrisikoen begrænset ved anvendelse af værdipapirer med en kortsigtet kreditvurdering på A2 eller højere i henhold til Standard & Poor s eller enhver anden tilsvarende kreditvurdering, der tildeles af et andet uafhængigt kreditvurderingsinstitut. Sekundære risici:. Risiko forbundet med investering i visse Investeringsinstitutter Yderligere oplysninger om disse risici fremgår af de detaljerede noter. Garanti eller beskyttelse: Ingen. Tegnere og profil af en typisk investor: A og Bandele er beregnet på alle tegnere, der ønsker at tegne i henholdsvis USD og EUR. Eandele udstedt i EUR er særligt beregnet på markedsføring gennem distributører, der er udvalgt til dette formål af forvaltningsselskabet. I og Randele udstedt i EUR er beregnet på juridiske personer. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: Juridisk person, der kan tegne andele med en startinvestering på mindst EUR Investeringsfonden er særligt beregnet på investorer, der ønsker at aktivere deres opsparede midler i sektoren for naturens ressourcer. Tegnere med hjemsted i USA kan ikke tegne sig for andele i dette Investeringsinstitut. Andelene af dette investeringsinstitut er ikke og vil ikke blive registreret i USA i medfør af U.S. Securities Act fra 1933 med ændringer ("Securities Act 1933") eller anerkendt i medfør af en amerikansk lov. Disse andele må hverken udbydes, sælges eller overføres til USA (herunder til amerikanske territorier og besiddelser) eller direkte eller indirekte komme en amerikansk person til gavn (i betydningen i bestemmelse S i Securities Act fra 1933). Det beløb, der bør investeres i Investeringsfonden, afhænger af Deres personlige vilkår. For at fastsætte dette beløb, anbefales det, at ihændehaveren rådfører sig med en ekspert med henblik på at sprede sine investeringer og fastsætte den forholdsmæssige størrelse af den finansielle portefølje eller af formuen, der skal investeres i Investeringsfonden, særligt for så vidt angår den anbefalede investeringsperiode og eksponeringen for ovennævnte risici, den personlige formue, personlige behov og målsætninger. Alle ihændehavere skal under alle omstændigheder sørge for at sprede deres portefølje i tilstrækkelig grad, så de ikke alene er eksponeret for denne Investeringsfonds risici.. Korteste anbefalede investeringsperiode: > 5 år. OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER, GEBYRER OG BESKATNING Omkostninger og gebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer lægges til den tegningskurs, som investoren betaler, eller trækkes fra tilbagekøbskursen. De gebyrer, der opkræves af Investeringsinstituttet, er beregnet på at kompensere Investeringsinstituttet for udgifter i forbindelse med køb og salg af aktiverne. Gebyrer, der ikke opkræves af Investeringsinstituttet, sendes videre til forvaltningsselskabet, distributøren etc. 4 Forenklet prospekt

5 Omkostninger, der afholdes af investor, og som opkræves ved tegning og tilbagekøb Tegningsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tegningsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Indre værdi x antal andele Indre værdi x antal andele Gebyrsats A, B, E, I og Randele Højst 4,50 % Intet Intet Intet Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle de omkostninger, der faktureres direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter etc.) og eventuelle gebyrer for bevægelser, der kan opkræves af især depotbanken og forvaltningsselskabet. Ud over drifts og administrationsomkostningerne kan følgende forekomme: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. De faktureres derfor til Investeringsinstituttet; Gebyrer for bevægelser faktureret til Investeringsinstituttet; En del af indtægten fra midlertidige købs og tilbageførselsforretninger i forbindelse med værdipapirer. Yderligere oplysninger om de faktiske omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet, findes i del B af dette forenklede prospekt. Omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet Drifts og administrationsomkostninger inkl. afgifter (herunder alle omkostninger bortset fra transaktionsomkostninger, omkostninger ved overperformance og omkostninger forbundet med investeringer i investeringsinstitutter eller investeringsfonde) Gebyr for overperformance (**) Opkrævning af gebyr for bevægelser: Depotbank: mellem 0 % og 50 % Forvaltningsselskab: mellem 50 % og 100 % Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Investeringsfondens nettoaktiver Investeringsfondens nettoaktiver Opkrævning pr. transaktion A andele Højst 2 % inkl. afgifter* B andele Højst 2 % inkl. afgifter* Gebyrsats E andele Højst 2,40 % inkl. afgifter* 15 % af performance ud over referenceindekset I andele Højst 1 % inkl. afgifter* R andele Højst 1,15 % inkl. afgifter* 5 Forenklet prospekt Intet Variabel på baggrund af instrument og særligt i % inkl. afgifter. Aktier, ETF er og ETC er: højst 0,50 % Investeringsinstitutter Frankrig: 0 % Investeringsinstitutter uden for Frankrig: 0,50 % Værdipapirforretninger: 0 % Kuponer uden for Frankrig: 5 % Inkl. afgifter = indeholder alle afgifter. For denne aktivitet har forvaltningsselskabet valgt ikke at inkludere moms. ** Gebyr for overperformance Gebyr for overperformance opkræves for Forvaltningsselskabet i henhold til følgende betingelser: Referenceindeks: 60 % af MSCI World Energy, med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials, med geninvesteret nettodividende, 10 % af FTSE Gold Mines Price Index, med ikkegeninvesteret nettodividende (udtrykt i EUR for andelene udstedt i EUR, i USD for andelene udstedt i USD og i GBP for andelene udstedt i GBP), med ikke geninvesteret dividende, Gebyret for overperformance beregnes ved at sammenligne Investeringsfondens performance med referenceindeksets. Så snart Investeringsfonden overperformer i forhold til referenceindekset vil der blive lagt et gebyr på 15 % uden afgifter på denne overperformance.

6 Referenceperioderne afsluttes med den seneste indre værdi for december. Gebyr for overperformance fratrækkes ved hver beregning af den indre værdi. Dette gebyr for overperformance betales årligt efter den seneste beregning af den indre værdi i referenceperioden. Der beregnes ikke gebyr for overperformance, når Investeringsfondens performance er lavere end referenceindeksets for beregningsperioden. I tilfælde af underperformance justeres beløbet for gebyret for overperformance på ny ved hjælp af nye øvre grænser for gebyret svarende til den indskudte kapital. I tilfælde af tilbagekøb af andele vil andelen af gebyret for overperformance svarende til de tilbagekøbte andele definitivt blive opkrævet af forvaltningsselskabet. Beskatning: Beskatning af Investeringsinstituttet: Investeringsfonde er fælleseje, og de beskattes derfor retligt ikke som selskaber, og de kaldes gennemsigtige. Berettigelse til særlige former for opsparing (skattemæssigt begunstiget opsparing i aktier P.E.A., livsforsikring D.S.K. etc.): Intet Alt efter den beskatning, der gælder for Dem, kan den merværdi og de indtægter, der eventuelt er forbundet med Deres andele i Investeringsinstituttet, blive beskattet. Vi råder Dem til at søge oplysninger om dette hos Investeringsinstituttets distributør. OPLYSNINGER AF KOMMERCIEL ART Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Anmodningerne om tegning og tilbagekøb samles centralt alle dage hos LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE senest kl og skal, for så vidt angår A, B, E, I og Randele, udføres i hele andele eller tusindedele andele på baggrund af den indre værdi på den samme dag og med den følgende hverdag som beregningsdag. Skifter en andel kategori, anses dette skattemæssigt som en tilbagekøbsforretning efterfulgt af en ny tegning. Derfor afhænger beskatningen af den enkelte tegner af de skatteregler, der gælder for tegnerens særlige forhold og/eller jurisdiktionen for fondens investeringer. I tvivlstilfælde anbefales alle tegnere at kontakte deres rådgiver for at få oplysninger om den beskatning, der gælder for dem. Oprindelig indre værdi: Aandele: Den oprindelige indre værdi er USD 100. B, E, I og Randele: Den oprindelige indre værdi er EUR 100. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: EUR Mindste supplerende køb: A, B, E, I og Randele: 1 tusindedel andel Adresse på den organisation, der er udpeget til at modtage tegninger og tilbagekøb: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Offentliggørelsessted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Dato for regnskabsårets afslutning: Sidste børsdag i december. Indtægternes fordeling: Kapitalisering. Dato for og hyppighed af beregning af den indre værdi: Dagligt bortset fra helligdage og lukkedage på det franske marked (officiel kalender for EURONEXT PARIS S.A.) og/eller amerikansk marked (officiel kalender for NYSE) og canadiske marked (officiel kalender for Toronto Stock Exchange). 6 Forenklet prospekt

7 Offentliggørelses eller kommunikationssted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Andelenes udstedelsesvaluta: Andelstype ISINkode Indtægternes fordeling Valuta Aandele FR Kapitalisering USD Bandele FR Kapitalisering EUR Eandele FR Kapitalisering EUR Iandele FR Kapitalisering EUR Randele FR Kapitalisering EUR Stiftelsesdato: Dette Investeringsinstitut er godkendt af tilsynsmyndigheden for de finansielle markeder AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) den 5. december Investeringsinstituttet blev stiftet den 31. december YDERLIGERE OPLYSNINGER Det komplette prospekt for Investeringsinstituttet samt de seneste årsrapporter og periodiske rapporter sendes inden for en uge efter ihændehavers skriftlige anmodning til: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) Handelsafdelingen i hovedsædet for EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT kan kontaktes for yderligere oplysninger om eller spørgsmål til Investeringsfonden. Département commercial EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Hovedsæde: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) Fax: +33 (0) Website: I overensstemmelse med paragraf , og i AMF s generelle bestemmelser kan dokumentet Politique de vote med den gældende politik for stemmeafgivelse samt en rapport, hvori der redegøres for de betingelser, hvorunder stemmeretten er blevet udøvet, ligeledes rekvireres på denne adresse. Dato for offentliggørelse af prospektet: 18. juli 2011 AMF s website ( indeholder yderligere oplysninger om regler og bestemmelser vedrørende beskyttelse af investorer. Dette forenklede prospekt skal udleveres til tegnerne inden tegning. 7 Forenklet prospekt

8 DEL B STATISTIK Denne del indeholder statistiske oplysninger om Investeringsfondens performance, de faktiske fakturerede omkostninger og transaktioner gennemført med parter, der er forbundet med forvaltningsselskabet. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 AANDELE USD PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 20,82 % 60% MSCI World Energy (NR) (USD) 30% MSCI World Materials (NR) (USD) 10% FTSE Gold Mines Price Index (USD) 16,65 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,91 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) BEMÆRKNINGER 24,75 % Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. 8 Forenklet prospekt

9 PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,17 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 30,06 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET VEDRØRENDE RANDELE EUR Randelen blev udstedt den 3. februar 2010, og årlig performance er endnu ikke offentliggjort. 9 Forenklet prospekt

10 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 AANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,99 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,63 %. gebyr for overperformance 0,79 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,62 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,61 %. gebyr for overperformance 0,77 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,61 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,39 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det 10 Forenklet prospekt

11 investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 2,30 %. gebyr for overperformance 1,46 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 4,69 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,35 %. gebyr for overperformance 0,51 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 2,35 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 RANDELE EUR Randelene blev udstedt den 3. februar Alle satser er annualiserede. Drifts og administrationsomkostninger Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter:. gebyr for overperformance. gebyr for bevægelser Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 1,14 % 0,84 % 1,98 % 0,84 % 11 Forenklet prospekt

12 Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle omkostninger, der er faktureret direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger og eventuelt gebyr for overperformance. Transaktionsomkostningerne omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter mv.) og gebyr for bevægelser (se nedenfor). Drifts og administrationsomkostningerne omfatter især omkostninger i forbindelse med finansiel forvaltning, administrativ og regnskabsmæssig forvaltning, opbevaring og revision samt depotbankens omkostninger. Udgifter som følge af køb af investeringsinstitutter og/eller investeringsfonde: Nogle investeringsinstitutter investerer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde under udenlandsk lov (målinvesteringsinstitutter). Køb eller ihændehavelse af et målinvesteringsinstitut (eller investeringsfond) indebærer to typer omkostninger for det købende investeringsinstitut, der her er estimeret således: Tegnings/tilbagekøbsgebyrer. Andelen af de gebyrer, der opkræves af målinvesteringsinstituttet, sidestilles med transaktionsomkostninger og er derfor ikke indregnet her. Omkostninger faktureret direkte til målinvesteringsinstituttet, som udgør indirekte udgifter for det købende investeringsinstitut. I visse tilfælde kan det købende investeringsinstitut forhandle genkøb, det vil sige rabatter på visse af disse omkostninger. Disse rabatter bevirker, at det købende investeringsinstituts faktiske totale omkostninger reduceres. Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Andre omkostninger kan faktureres til Investeringsinstituttet. Det drejer sig om: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. Gebyrer for bevægelser. Der faktureres et gebyr for bevægelser til Investeringsinstituttet for hver porteføljeforretning. Det komplette prospekt indeholder nærmere oplysninger om gebyrer. Forvaltningsselskabet kan opkræve disse under de betingelser, der fremgår af det forenklede prospekt, del A. Investor gøres opmærksom på, at disse andre omkostninger kan variere kraftigt fra år til år, og at de tal, der vises her, stammer fra det foregående regnskabsår. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONER I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 Transaktionsomkostningerne for aktieporteføljen udgjorde 1,47 % af de gennemsnitlige aktiver. Aktieporteføljens omsætningshastighed var 72,90 % af de gennemsnitlige aktiver. Transaktioner mellem forvaltningsselskabet på vegne af de investeringsinstitutter, det forvalter, og forbundne selskaber: Ingen 12 Forenklet prospekt

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER. Betegnelse. Klassifikation: Internationale aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER. Betegnelse. Klassifikation: Internationale aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild Ecosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild India Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PARVEST EQUITY USA MID CAP

PARVEST EQUITY USA MID CAP Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere