Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB."

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Kenneth Bergen Steen Jensen, Renate Weilov Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Anders Broholm (V) Erik Kyed Trolle (A) Mogens Brag (V) Jørgen Tousgaard (A) Flemming Rasmussen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Anders Brandt Sørensen (A) Helle Madsen (V) Irene Hjortshøj (A) Hanne Bøgsted (O) Kristina Lilly Frandsen (V) John Karlsson (A) Kenneth Bergen (A) Mette Hardam (V) Peter E. Nielsen (C) Karl Falden (A) Pia Karlsen (V) Jens Hedegaard Kristensen (A) Ida Skov (Ø) Frode Thule Jensen (V) Brian Kjær (A) Karsten Drastrup (O) Jytte Høyrup (V) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt dispensation for støj - Skagen Havn, Olieterminal Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Frederikshavn Boligforenings afdeling 28, Ringparken, Sæby Kommunegaranti i forbindelse med renoveringsprojekt i Boligforeningen Nordlys Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Regnskab Frederikshavn Kommune Beretning nr. 3 fra revisionen vedr. regnskab Bevillingsændringer til budget Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Budget for Frederikshavn Kollegium Vedståelse af kommunegarantier og godkendelse af anvendelse af salgsprovenu i forbindelse med frasalg af beboelsesblok i Frederikshavn Kollegium Frigivelse af bevilling til etablering af fysioterapeutisk træning af børn Ændring af Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd Valg af nyt medlem til Hegnssynet Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folkeafstemning om patentdomstolen Handicaprådets sammensætning Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 2 af 55

3 21. Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedrørende lærernes tilstedeværelsespligt Henvendelse fra Flemming Rasmussen (O), vedrørende BDO redegørelse Iscenter Nord - ejerkonstruktion LLO klage til Byfornyelsesnævnet over afgørelse i Boligkommissionen vedr. Danevej 31, 2.th Salg af parcelhusgrunde ved Guldmajsvej i Skagen Salg af ejendommen Spliidsvej 25C, Skagen...57 Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 3 af 55

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Bilag 1 - Forslag KPT.09.67(PMU ) /14 Åben Bilag 2 - Udkast til Miljøgodkendelse Skagen Havn, Olieterminal /14 Åben Bilag 3 - Forslag til VVM-redegørelse og Miljørapport april /14 Åben Bilag 1 - kortbilag /14 Åben Bilag 2 - Beslutningen /14 Åben Bilag 1 - Økonomiudvalgets behandling 19. juni /14 Åben Bilag 2 - Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne /14 Åben Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn /14 Åben Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat /14 Åben Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat /14 Åben Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgene /14 Åben Bilag 4 - Indstillinger der fraviger fra reglsættet for økonomisk decentralisering /14 Åben Bilag 5 - Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutninger vedr. overførsel /14 Åben Bilag 6 - Årsberetning /14 Åben Bilag 7 - Bilag til årsberetning /14 Åben Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 3 om løbende revision indtil januar måned Frederikshavn Kommune - beretning nr 3 løbende beretning /14 Åben Bilag 2 - Kommentering af revisionens anbefalinger i beretning nr /14 Åben Budget administrative kommentarer + 10-årig vedligeholdelsesplan + tilladelse til anvendelse af salgsprovenue - SPRI pdf /14 Åben Ændring af styrelsesvedtægt - Styrelsesvedtægt pr med ændringsforslag /14 Åben Redegørelse om anvendelse af byggekredit /14 Åben Juridisk notat om ejerkonstruktion - Iscenter Nord /13 Åben Iscenter Nord /13 Lukket Bilag 1 - Luftfoto /14 Lukket Bilag 2 - Budjournal Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 4 af 55

5 1. Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt dispensation for støj - Skagen Havn, Olieterminal Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. august 2013, at der skulle igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for et ansøgt projekt bestående af en olieterminal på adressen Kvasevej 5 på Skagen Havn. Der blev ansøgt om at etablere en olieterminal til opbevaring af svær fuelolie og gasolie beregnet til skibsbrændstof. Den ansøgte kapacitet var m 3, hvilket senere er ændret til m 3. Åben sag Sagsnr: 13/13825 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Der blev afholdt en for-offentlighedsfase fra den 16. oktober 2013 til den 13. november I for-offentlighedsfasen blev der offentliggjort et debatoplæg og afholdt et offentligt møde den 24. oktober Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2014, at igangsætte det videre arbejde med plangrundlaget samt at bemærkningerne fra for-offentlighedsfasen skulle indgå i arbejdet. Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt kommuneplantillæg. Centeret har desuden udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Anlægget er omfattet af lokalplan SKA.H , som blev vedtaget på byrådsmødet den 30. oktober Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på min. 8 uger, hvorefter evt. indsigelser behandles og fremlægges politisk med henblik på endelig vedtagelse af dokumenterne i september Miljømæssige konsekvenser Af forslag til VVM-redegørelse og miljørapport fremgår, at beregning af støjudbredelsen fra driften af olieterminalen viser overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved import af olie fra tankskibe. De vigtigste støjkilder på tankskibe er hjælpemotorer, ventilationsanlæg og pumper. Pumperne støjer mest. Den øvrige drift af olieterminalen vil ikke give anledning til væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne. Der er foretaget beregning af støj fra tankskibe ved boliger på Vestre Strandvej. Hvis tankskibets pumper er placeret over dæk er overskridelserne: 0 db(a) i dagperioden (hverdage 07 18, lørdage 7 14) 4 db(a) i aftenperioden (hverdage 18 22, lørdage 14 22, søndage 07 22) 9 db(a) i natteperioden (alle dage 22 07) Hvis pumperne er placeret under dæk er overskridelserne 3 db(a) lavere. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 5 af 55

6 Overskridelserne i centerområde og erhvervsområder er af mindre omfang, idet støjgrænserne her er højere. I begyndelsen af olieterminalens driftsperiode vil der være 1 2 tankskibe om måneden, der pumper i 7-14 timer i træk, på sigt vil der være 5 6 tankskibe om måneden. Antallet af tankskibe vil kunne variere og periodevis overstige 6 per måned, hvis der benyttes mindre skibe. Ansøger ønsker ikke at være begrænset tidsmæssigt, i forhold til at kunne importere olie fra tankskibe, idet ansøger ikke vil kunne styre anløbstidspunktet for tankskibene den økonomiske konsekvens af forlængede liggetider, hvis import kun kan ske i dag- og aftentimerne, vil være ødelæggende for projektets samlede økonomi ansøger har meget begrænset eller ingen indflydelse på, hvilke skibe leverandøren af olie vil benytte til en konkret leverance. Ansøger oplyser, at man gerne vil forsøge at planlægge anløb og import fra tankskibe således, at behovet for import i natteperioden minimeres, men at man ikke kan garantere for, at det altid kan lade sig gøre. Der er generelt ikke tradition for at dispensere i miljøgodkendelsen til nye virksomheder, men i den aktuelle situation er en dispensation en forudsætning for, at olieterminalen kan drives på Skagen Havn. Til sammenligning er der ved en lignende olieterminal i Fredericia i 2012 givet en dispensation på 6 db(a) i et centerområde. Ved import af olie til Samtanks anlæg på Frederikshavn Havn har Centeret ikke modtaget klager over støj. Afstanden mellem dette anlæg og boliger i centerområdet i Frederikshavn er ca. 700 meter. Afstanden fra olieterminalen i Skagen til boligområdet er ca. 600 meter. Med baggrund i ovenstående foreslår Centeret vilkår i miljøgodkendelsen om at driften af virksomheden ikke må medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier der gives dispensation på 4 db(a) i aftenperioden og 9 db(a) i natteperioden i forbindelse med import af olie fra tankskibe import af olie fra tankskibe skal om muligt ske udenfor natteperioden Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 1. forslag til kommuneplantillæg nr , forslag til VVM-redegørelse og Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 6 af 55

7 miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse, udsendes i offentlig debat i perioden onsdag den 7. maj 2014 til onsdag den 2. juli der i udkast til miljøgodkendelse formuleres vilkår omkring støj som beskrevet 3. der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden 4. offentlighedsfasen annonceres i lokalavisen Skagen Onsdag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. april 2014 Indstillingen tiltrædes, idet dokumenterne gennemgås for enkelte tekniske uklarheder. Afbud Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Forslag KPT.09.67(PMU ) (dok.nr.55197/14) Bilag 2 - Udkast til Miljøgodkendelse Skagen Havn, Olieterminal (dok.nr.56894/14) Bilag 3 - Forslag til VVM-redegørelse og Miljørapport april 2014 (dok.nr.67018/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 7 af 55

8 2. Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2014 Sagsfremstilling Det tidligere Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde den 3. december 2013 at anbefale det kommende Plan- og Miljøudvalg at vedtage Forslag til kommuneplan 2014 og Forslag til klimatilpasningsplan med henblik på udsendelse i offentlig høring. Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslag til Kommuneplan 2014 er i lighed med den eksisterende kommuneplan udformet som en digital plan og kan ses via Forslaget til kommuneplan er en sammenfattende, overordnet plan for den fysiske udvikling i kommunen. Forslaget tager udgangspunkt i potentialerne indenfor de fire vækstspor og fokusområdet By og Boligudvikling og indeholder de overordnede mål for, hvordan byer, landområder og naturressourcer kan benyttes og udvikles. Det beskrives i følgende afsnit : Hvordan bevæger kommunen sig? De 4 Vækstspor samt by- og boligudvikling Politikker (By- og boligmiljøer, Erhverv, Energiproduktion, Kyst og fritid, Natur og landskaber og Trafik) Derudover indeholder forslaget retningslinjer og rammer for den konkrete anvendelse af arealerne i kommunen. Forslaget til kommuneplan indeholder bl.a.: 5 nye områder til byudvikling 10 byområder der ændrer anvendelse 3 strandparker 3 områder til større husdyrbrug 2 områder til biogasanlæg 1300 ha nye skovrejsningsområder Kommuneplanforslaget omfatter desuden et forslag til klimatilpasningsplan, der behandler forhold, som vedrører risikoen for oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen indeholder mål for klimatilpasning, værdi-, risiko- og sårbarhedskortlægning samt en handlingsplan. Forslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Af hensyn til sommerferien anbefales det at udsende forslagene i 12 uger fra 14. maj til 6. august Evt. indsigelser og bemærkninger vil herefter forelægges udvalg og byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 8 af 55

9 og klimatilpasningsplan. Kommunen inviterer ikke til borgermøde i forbindelse med offentlighedsfasen men er villig til at præsentere og drøfte forslagene, hvis foreninger, organisationer eller andre ønsker det. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv samt center for Teknik og miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at 1. forslag til kommuneplan 2014 og Forslag til klimatilpasningsplan vedtages og udsendes i offentlig høring fra 7. maj til 30. juli Offentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. april 2014 Indstillingen tiltrædes, idet det i pkt. 1 præciseres, at offentlighedsfasen fastlægges fra 14. maj til 6. august Afbud: Mogens Brag Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 9 af 55

10 3. Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby Sagsfremstilling Med henvisning til ønsket om at sikre fremdrift i udviklingen af Frederikshavn Midtby, foreslår Ejendomscentret at Økonomiudvalget og byrådet beslutter organisering og styring af byudviklingsprojektet og den tilhørende projektudviklingsøkonomi. Åben sag Sagsnr: 14/2056 Forvaltning: EJDC Sbh: jehj Besl. komp: ØU/BR Projekt og proces foreslås forankret i Plan- og Miljøudvalget, mens projektudviklingen og det finansieringsmæssige grundlag i sin helhed fordrer en tæt koordinering mellem Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Ejendomscentret foreslår, at der defineres et projektareal omfattende arealet indkredset af Fasanvej, Barfredsvej, Rimmensgade og Parallelvej se vedlagte kortbilag. Arealet er på ca. 8,3 ha og har fat i overgangene til en række væsentlige og attraktive trafik- og bevægelsesmønstre. En nytænkning af indretning, anvendelse og bevægelsesmuligheder kan give helt nye muligheder indenfor oplevelser, unge, beboelse, rekreation, handelsliv, kombination af offentlige og private virksomheder m.v. Det foreslås, at der som afsæt for den videre udvikling af midtbyen udarbejdes en bæredygtig masterplan for området en masterplan der både har et strategisk og kommercielt fundament kombineret med indspil fra borgere, handels- og kulturliv samt andre relevante interessenter. Målet er at opnå et fleksibelt udviklingsgrundlag der optimere hensynet til både borger interesser og tiltrækningsevnen overfor investorinteresser. Endvidere foreslås at Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere organisering og udvikling af projektet. Herunder politisk styring og procesorganisation med fokus på en markedsorienteret strategi for arealudvikling. Til Plan- og Miljøudvalgets godkendelse udarbejder administrationen og ekstern rådgiver forslag til organisering og fremdriftsproces, herunder eks. kommissorier for styregruppe og projektorganisation. Økonomiudvalget prioriterer og budgetterer med projektudviklingsomkostninger i størrelsesorden kr. årligt i årene 2014, 2015, 2016 og Projektudviklingsomkostningerne foreslås finansieret af økonomiudvalget anlægsbudget for salg af kommunale ejendomme. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 10 af 55

11 Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller 1. Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere styring og organisering af projektet. 2. Økonomiudvalget forventer, at udviklingsprojektet vil bidrage væsentligt til kommunens udvikling, både som værdiskabende for lokalsamfundet og som indtægtsgivende ved ejendomssalg. 3. Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at der afsættes rådighedsbeløb til projektudviklingsomkostninger på kr. årligt i årene 2014, 2015, 2016 og Rådighedsbeløbet finansieres af de budgetterede midler til køb og salg af bygninger. Samt frigivelse af rådighedsløbet i 2014 på kr. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april Godkendt med den bemærkning, at projektets styring sker i et samarbejde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget. 2. Godkendt. 3. Anbefales. Ida Skov ønsker ikke, at der bygges højere end den bebyggelse der ellers er i kvarteret, og ønsker, at Rådhusparken bibeholdes som grønt område. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Ida Skov (Ø) stillede forslag til afstemning om, at masterplanen udarbejdes med den forudsætning, at der ikke må opføres bygninger, der er højere end den bebyggelse der ellers er i kvarteret. For stemte 2: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F) Imod stemte 29: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Hanne Bøgsted (O), Karsten Drastrup (O), Peter E. Nielsen (C ) Forslaget blev ikke vedtaget. Ida Skov (Ø) stillede forslag til afstemning om, at masterplanen udarbejdes med den forudsætning, at Rådhusparken bibeholdes som grønt område. For stemte 3: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F), Hanne Bøgsted (O) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 11 af 55

12 Imod stemte 28: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Karsten Drastrup (O), Peter E. Nielsen (C ) Forslaget blev ikke vedtaget. Derefter kom indstillingen til afstemning. For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Karsten Drastrup (O), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø), Peter E. Nielsen (C ) Imod stemte 1: Hanne Bøgsted (O) Indstillingen blev vedtaget. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - kortbilag (dok.nr.25146/14) Bilag 2 - Beslutningen (dok.nr.69073/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 12 af 55

13 4. Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 19. juni 2013 forslag til ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne; se vedlagte bilag. Åben sag Sagsnr: 13/11665 Forvaltning: Sbh: mijn Besl. komp: ØU/BR Forslaget til ejerstrategi skulle sendes til høring hos selskaberne, og det skulle overvejes, om der skulle suppleres med specifikke krav til det enkelte selskab. Efter høring hos selskaberne fremlægges vedlagt et revideret forslag til ejerstrategi. Der er ikke fundet behov for at tilføje yderligere specifikke forhold for enkelte selskaber. Udover enkelte juridiske præciseringer er der blot foretaget en enkelt tilføjelse, idet man ved de halvårlige møder mellem selskab og borgmester drøfter både selskabets varetagelse af Frederikshavn Kommunes interesser og kommunens varetagelse af selskabets interesser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til ejerstrategi anbefales overfor Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Økonomiudvalgets behandling 19. juni 2013 (dok.nr.67814/14) Bilag 2 - Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne (dok.nr.67768/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 13 af 55

14 5. Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn Sagsfremstilling Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab Åben sag Sagsnr: 14/6425 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Regnskabet udviser et overskud på kr. Årets overskud foreslås overført til næste år. Bestyrelsen anfører, at omsætningen for Skagen Havn i 2013 har været præget af store udsving og eksterne faktorer både i relation til kvoter og markedspriser. Overordnet kan det konstateres, at regnskabet udviser et resultat, der er opnået under forudsætninger og faktorer, som havnen ikke har indvirkning på, og resultatet betegnes derfor som tilfredsstillende under de givne forudsætninger. Fiskerimæssigt har 2013 været et år, hvor industrifiskeriet har været i fremgang ovenpå et katastrofalt år 2012 men også i 2013 har udmeldinger af kvoter været restriktive og barrieredannende. På landinger af sild kan det konstateres, at omsætningen har været på niveau med Omsætning i konsumfiskeriet har ligeledes været på niveau med sidste år. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 3. marts Statistikkerne fra Fiskeri Direktoratet viser, at Skagen Havn også i 2013 er Danmarks største fiskerihavn målt på såvel mængder som værdi Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapport / årsrapport 2013 for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn (dok.nr.67135/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 14 af 55

15 6. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 12/11635 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder byrådet om at indstille helhedsplanen (skema B) for renovering af Mølleparken til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012, at indstille til Landsbyggefonden, at godkende en foreløbig helhedsplan (skema A) for renovering af Mølleparken. Som et led i godkendelsen gav kommunen tilsagn om, at deltage i kapitaltilførsel med kr. Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen i afdelingen er geografisk afgrænset, til alene at omhandle bygningerne på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej, og den omfatter renovering af 294 lejligheder (1. etape) samt nedrivning af 160 lejligheder (2. etape). Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den byggetekniske rapport. Ombygning af 46 lejligheder til tilgængelighedslejligheder Facade-/gavlrenovering blandt andet efterisolering med 150 mm isolering og genopførsel af murværk på facader/gavle Tagrenovering af rækkehusene på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej blandt andet med ny tagbeklædning, efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne Nye træ/alu vinduer og døre Renovering af og udvidelse af - altaner Total badeværelsesrenovering Ventilationsanlæg med varmegenvindingsanlæg Optimering af varmeinstallationer Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealer Efter gennemførelse af renoveringen lever byggeriet op til energimærke B. Projektet har været udbudt i totalentreprise, og det har ikke været nødvendigt at gennemføre besparelser i forhold til udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen bliver på kr. Efter aftale med Landsbyggefonden opdeles arbejderne i 2 etaper. Den ene etape vedrører renoveringen og den anden etape vedrører alene nedrivningen, som forudsætter tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Der er støttede arbejder for kr., fordelt med kr. til etape 1 renoveringen - og kr. til etape 2 nedrivningen (100 % støtte). Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 15 af 55

16 Derudover er Landsbyggefonden medvirkende til finansiering af ustøttede arbejder på kr. Ud af den samlede anskaffelsessum på kr. er der kr., som afdelingen skal finansiere som frivillige arbejder. Den endelige anskaffelsessum er kr. lavere end den foreløbige anskaffelsessum (skema A). Anskaffelsessummen vedrørende støttede arbejder (opretnings- og miljøarbejder) udgør kr. og anskaffelsessummen vedrørende ustøttede arbejder og frivillige arbejder (forbedringsarbejder) udgør kr. Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån samt en egenbetaling fra kapitaltilførsel i alt kr. og trækningsret m.v. Egenbetalingen udgør ca kr. Lånefinansieringen fordeler sig således på støttede og ustøttede lån: Renovering, miljøforbedring, nedrivning m.v. - støttede kr. realkreditlån Forbedrings- og moderniseringsarbejder m.v. ustøttede kr. realkreditlån Frivillige arbejder med ustøttede realkreditlån kr. I alt kr. En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) for det støttede realkreditlån. For de ustøttede lån er der også et krav om en 100 % kommunal garanti. Der er ingen ændringer i forhold til huslejefastsættelsen i forhold til det ved den foreløbige anskaffelsessum godkendte. Der er indarbejdet en huslejestigning på gennemsnitligt 40 kr. pr. m 2 / årligt, idet Landsbyggefonden yder driftsstøtte. Huslejen forventes herefter at være gennemsnitligt 574 kr. pr. m 2 / årligt Renoveringen forventes påbegyndt i juni 2014 og den forventes færdig i juni Forudsat, at tilladelse til nedrivning godkendes, forventes nedrivningen at være afsluttet i Økonomiske konsekvenser Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt kr.) efter den såkaldte 1/5- regel. Kommunens andel heraf udgør kr., og udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 16 af 55

17 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, dog for så vidt angår 2. etape betinget af godkendelse fra ministeriet 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for de ustøttede lån 4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 40 kr./m 2 / årligt godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. marts 2014 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt under forudsætning af, at der opnås forståelse med ministeriet omkring nedrivning i fase 2. Fraværende: Hanne Bøgsted, i stedet deltog Lars Oldager. Supplerende sagsfremstilling Der har den 7. april 2014 været afholdt møde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det blev på mødet aftalt, at der udveksles materiale, der belyser de faktiske forhold omkring nedrivningen. Der er fra begge parter en positiv tilgang til problemet. Det er dog vigtigt at igangsætte etape 1 nu for at udnytte de givne tilsagn. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, dog for så vidt angår 2. etape betinget af godkendelse fra ministeriet 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for de ustøttede lån 4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 40 kr./m 2 / årligt godkendes Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 17 af 55

18 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 18 af 55

19 7. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Frederikshavn Boligforenings afdeling 28, Ringparken, Sæby Åben sag Sagsnr: 13/20358 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Frederikshavn Boligforening anmoder byrådet om at indstille helhedsplanen (Skema B) for renovering af Ringparken til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet godkendte på møde den 30. oktober 2013 at indstille til Landsbyggefonden at godkende en foreløbig helhedsplan (Skema A) for renovering af Ringparken. Som led i godkendelsen gav kommunen tilsagn om at deltage i kapitaltilførsel med kr. Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen i afdelingen er geografisk afgrænset til alene at omhandle byggeafsnit 4, beliggende Ringparken 1-22, Sæby. Der er tale om 22 boliger i tæt/lavt byggeri, opført i Baggrunden for helhedsplanen er massive fugtproblemer i boligerne på grund af opstigende fugt i fundamenter. Den foreløbige helhedsplan havde et budget på i alt kr. (fordelt med kr. til støttede arbejder og kr. til ustøttede arbejder). Boligforeningen oplyser, at der har været afholdt licitation, og resultatet heraf var desværre en højere pris end fastsat i Skema A. Der har efterfølgende været afholdt sparerunder med parterne i sagen, hvor det er lykkedes at finde besparelser på størsteparten af overskridelsen. Der er samlet fundet besparelser på kr. inkl. moms. Der er følgende større besparelser i forhold til Skema A: Friarealer kr. Solafskærmning på huse kr. Solceller udgår kr. Reduktion i antal tagvinduer kr. Varmefordelingsplader udgår og gulvvarme nedstøbes i beton kr. Troldtex på lofter i stedet for gips kr. Vægge spartles og males, men ingen tapet kr. Andet ventilationsaggregat kr. Skimmelsanering efterregnet mht. arealer kr. I forhold til Skema A mangler der fortsat ca. 1 million kr. i besparelser og der er ikke råd til de planlagte solceller. Efter aftale med afdelingsbestyrelsen har boligforeningen indkaldt til et ekstraordinært møde i afdelingen, hvor det vil blive foreslået, at afdelingen dækker den manglende ca. 1 million i projektets økonomi ved anvendelse af egne Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 19 af 55

20 henlæggelser, og at huslejen i de af projektet omfattede boliger skal stige med yderligere 17 kr./m2/årligt til finansiering af solcellerne. Finansieringen af solcellerne vil ske af egne midler, så der vil ikke blive tale om øget belåning. Der er oprindeligt af beboerne godkendt en huslejestigning på 151 kr./m2/årligt for boligerne. Hvis der godkendes yderligere 17 kr./m2/årligt, vil huslejen udgøre 750 kr./m2/årligt. Med hensyn til friarealerne indeholdt det oprindelige projektforslag etablering af stier med belysning, legeplads og borde/bænke. Dette har der ikke været råd til så friarealerne vil efter renoveringen ikke fremstå væsentligt anderledes end de gør i dag. Det bemærkes, at i forbindelse med behandlingen af Skema A anbefalede Center for Teknik og Miljø, at der burde ske en forbedring af de udlagte fællesarealer midt i bebyggelsen, således at disse arealer får større brugsværdi for beboerne til fælles ophold og børns leg. Projektets økonomi kan herefter opstilles således: Støttede arbejder Ustøttede arbejder I alt kr kr kr. Der finansieres således: Støttet realkreditlån kr. Ustøttet realkreditlån kr. Kapitaltilførsel kr. Fællespuljetilskud fra LBF kr. Egen trækningsret kr. Egne henlæggelser kr. Egenfinansiering af solceller kr. I alt kr. Da der ikke er friværdi i ejendommen, har realkreditinstituttet stillet krav om 100 % kommunegaranti på både det støttede og det ustøttede lån. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % af garantien for det støttede lån. Der anmodes om godkendelse af låneoptagelsen for så vidt angår de to realkreditlån. Økonomiske konsekvenser Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt kr.) efter den såkaldte 1/5- regel. Kommunens andel heraf udgør kr. og udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 20 af 55

21 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for det ustøttede lån 4. Huslejestigningen på i alt 168 kr./m 2 /årligt godkendes under forudsætning af, at den yderligere stigning på 17 kr. godkendes på beboermøde. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 21 af 55

22 8. Kommunegaranti i forbindelse med renoveringsprojekt i Boligforeningen Nordlys Sagsfremstilling Realkredit Danmark fremsender garantierklæring til godkendelse vedrørende ydet lån til renoveringsarbejder i Boligforeningen Nordlys afdeling 1 omfattende Ulrik Plesnersvej og samt Peter Andersens Vej og 36-46, Skagen. Åben sag Sagsnr: 13/23528 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Renoveringsarbejderne omfatter udskiftning af tag, efterisolering af loft, udskiftning af døre og vinduer samt facaderenovering. Garantien er 100 % og omfatter pantebrev på kr. Projekteringssagen blev behandlet af byrådet i møde den 18. december Indstilling Kommunaldirektøren indstiller i henhold til praksis at kommunegaranti som anført godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 22 af 55

23 9. Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Sagsfremstilling Byrådet godkendte på møde den 25. januar 2012 en endelig anskaffelsessum skema B på kr. for 84 almene familieboliger. Åben sag Sagsnr: 10/12167 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Byrådet godkendte samtidig en totaløkonomisk merinvestering (udgifter til solcelleanlæg) på kr., hvoraf der optages realkreditlån på 98 % af merinvesteringen, mens de 2 % af udgiften finansieres ved beboerindskud. Lånet er således på kr. Byrådet godkendte, at der stilles 100 % kommunal garantistillelse for lånet på kr. Der forelå ikke dengang oplysninger om størrelsen på den kommunale garantistillelse for realkreditlånet, som er på 91 % af anskaffelsessummen på kr., svarende til et lån på kr. Kreditforeningen har nu beregnet den kommunale garantis størrelse ud fra gældende regler, og der anmodes om en garantistillelse på 65,90 %. Garantien stilles for de til enhver tid sidst prioriterede 65,90 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Garantibeløbet er ved lånets optagelse på kr. Økonomiske konsekvenser Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på kr. for de til enhver tid sidst prioriterede 65,90 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 23 af 55

24 10. Regnskab Frederikshavn Kommune Åben sag Sagsnr: 13/21594 Sagsfremstilling Forvaltning: CØP Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2013 og overførslerne fra til Sbh: HAJE Besl. byrådets behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet regnskab og overførsler komp: ØU/BR på eget område. Der vil først komme en gennemgang af regnskabet og derefter følger overførslerne. Regnskabet Byrådet skal behandle regnskabet med henblik på at afgive regnskabet til revision inden den 1. juni Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelser i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder. Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet tilrettet. De samlede tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget. Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådet behandling. Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet senest den 15. august Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2014 indsende regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen. Regnskabet er kommenteret i de bilag der er vedlagt sagen, som er: Årsberetning 2013, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og bemærkninger til regnskabsresultatet Bilag til årsberetningen 2013, som er et supplement til selve årsberetningen, der indeholder uddybende specialoversigter Direktionens regnskabsnotat, som er direktionens overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 24 af 55

25 Nedenstående skema viser den samlede regnskabsopgørelse: RESULTATOPGØRELSE - Udgiftsbaseret Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Regnskab 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse 1), 2) Beløb i kr Skatter og Generelle tilskud Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Sum 1-3) Overskud Overskud Overskud 5 Anlæg i alt Resultat af skattefinansieret område (Sum 4-5) Underskud Underskud Underskud 7 Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt (Sum 6-7) Underskud Underskud Underskud 9 Primo beholdning Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. 10 Optagne lån Øvrige balanceforskydninger Tilgang i alt (Sum 10 11) Årets resultat Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Anvendelse i alt (Sum 13 15) Opsparing/forbrug af likvide midler (Sum ) Forbrug Forbrug Opsparing Forbedring 18 Korrektion vedr. UDK Kursregulering Ultimo beholdning 2013 (Sum ) Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. 1) Afvigelser i forhold til det korrigerede budget ) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 25 af 55

26 På baggrund af regnskabsresultatet kan der gives følgende overordnede konklusioner: Der er overskud på den ordinære drift på 98,8 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Vi holder servicerammen dermed ingen risiko for sanktion Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 164,2 mio. kr. Der er optaget væsentligt mindre i lån end forudsat. Der har været større kasseforbrug (85,5 mio. kr.), end den oprindeligt budgetteret opsparing (2,1 mio. kr.) Hvis regnskabet vurderes ud fra hvordan det gik isoleret for driften i 2013 dvs. i forhold til det korrigerede budget ekskl. den tekniske tillægsbevilling og bankbøgerne, som ikke reelt vedrører driften for 2013, kan det fremhæves at: Der er leveret et samlet overskud vedr. driften på 28,6 mio. kr. (Hvilket er 19,7 mio. kr. lavere end i ovenstående oversigt). Der vil samlet set for 2013 blive afdraget på udvalgenes gæld på bankbøgerne, med den del af mindreforbruget som er omfattet af overførselsadgangen. Overførsel til 2014 Regnskabet for 2013 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal overføres over-/underskud fra 2013 til 2014 på drifts- og anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedrørende lån til misbrugsforebyggelse). Herudover er medtaget reservation af beløb til rente- og afdragsfrit lån til Nellemanns Have, givet af byrådet i december 2012). I bilag til sagen vises den samlede opgørelse over over-/underskud som indstillet af udvalgene. Overførslerne sker i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår heraf, at der netto er et mindreforbrug på 90,773 mio. kr., som ønskes overført til 2014 med: 12,287 mio. kr. til drift 63,022 mio. kr. til anlæg 15,464 mio. kr. til Landsbyggefond m.v. (balanceforskydninger) Finansieringen af overførselsbeløbene sker ved yderligere låneoptagelse på 38,398 mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 52,375 mio. kr. I vedlagte bilag vises de områder og beløb, hvor udvalgene har ønsket at fravige fra regelsættet for økonomisk decentralisering. Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud skal det understreges, at tillægsbevillinger, som følge af sagen Bevillingsændringer til budget 2013, som blev givet på byrådets møde den 18. december 2013 (pkt. 9) til de forventede merforbrug på 2 bevillinger, er ikke medtaget i beregningen. Den i tidligere år etablerede procedure med, at der for hvert omkostningssted overføres over-/underskud til en bankbog fastholdes. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 26 af 55

27 Den anden etablerede procedure med, at der automatisk frigives op til kr. af over-/underskud til disposition i efterfølgende regnskabsår suspenderes ved overførslen 2013 til Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget godkendes 2. regnskabet overgives til revision 3. de samlede overførsler på 90,773 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 2014 med 12,287 mio. kr. til drift, med 63,022 mio. kr. til anlæg og 15,464 mio. kr. til landbyggefonden mv. den nærmere specifikation fremgår af bilag 4. den samlede overførsel på 90,773 mio. kr. finansieres ved yderligere låneoptagelse på 38,398 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 52,375 mio. kr. 5. der i henhold til Børne- og Ungdomsudvalget indstilling om frigivelse af kr., sker en tilsvarende reduktion af Børne- og Ungdomsudvalgets budget, således at driftsbudgettet ekskl. bankbøger er uændret 6. den hidtidige procedure med bankbøger fastholdes 7. den hidtidige procedure med frigivelse af op til kr. vedr. over-/underskud suspenderes for overførslen 2013 til Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales med den bemærkning, at Sundhedsudvalget får overført yderligere 2 mio. kr. til forebyggende tiltag når kommunens økonomiske situation tillader det, jfr. indstilling fra Sundhedsudvalget. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat (dok.nr.56803/14) Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 (dok.nr.52267/14) Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgene (dok.nr.63611/14) Bilag 4 - Indstillinger der fraviger fra reglsættet for økonomisk decentralisering (dok.nr.66349/14) Bilag 5 - Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutninger vedr. overførsel (dok.nr.66872/14) Bilag 6 - Årsberetning (dok.nr.68874/14) Bilag 7 - Bilag til årsberetning 2013 (dok.nr.68871/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 27 af 55

28 11. Beretning nr. 3 fra revisionen vedr. regnskab 2013 Sagsfremstilling Kommunens revisor har fremsendt Beretning nr. 3 (delberetning) vedr. revisionen af regnskabet for Denne skal behandles i Økonomiudvalg og byrådet, hvorefter resultatet af behandlingen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Åben sag Sagsnr: 14/6536 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Revisionens konklusion i beretningen er at Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Heri ligger også, at der ikke er forhold der skal svares på overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen har revisionen overfor kommunen givet nogle anbefalinger. Til disse anbefalinger er der udarbejdet et notat hvor administrationen har besvaret/kommenteret disse, om hvorledes kommunen vil forholde sig til dem. Efter endt revision af regnskabet for 2013 (august 2014), vil der blive fremsendt den endelige revisionsberetning vedr. regnskabsåret Det har hidtil ikke været praksis, at revisionen har fremsendt revisionsberetninger inden den endelige revisionsberetning for regnskabsåret. Det er en praksis som revisionen forventer at bruge for fremtiden. Såfremt Økonomiudvalg og Byråd ønsker at se et helhedsbillede i forhold til revisionsbemærkningerne i beretningerne og ikke modtage delberetninger, kan revisionen anmodes om, at samle bemærkningerne til den endelige revisionsberetning, i den udstrækning, der ikke er bemærkninger der kræver Økonomiudvalg og byrådets indgribende. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. Revisionsberetning nr. 3 godkendes 2. Besvarelserne på anbefalingerne fra revisionen godkendes 3. der træffes beslutning om at anmode revisionen om at delberetninger, såfremt der ikke er forhold Økonomiudvalg og Byråd skal gribe ind overfor, henlægges disse til den endelige revisionsberetning Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Peter E. Nielsen ønsker tilføjet, at han anser delberetningen for mangelfuld. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 28 af 55

29 Bilag Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 3 om løbende revision indtil januar måned Frederikshavn Kommune - beretning nr 3 løbende beretning 2013 (dok.nr.68273/14) Bilag 2 - Kommentering af revisionens anbefalinger i beretning nr. 3 (dok.nr.68335/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 29 af 55

30 12. Bevillingsændringer til budget 2014 Sagsfremstilling Hermed fremsendes sag med en række bevillingsmæssige ændringer der ønskes politisk stillingstagen til, forinden budgetopfølgningen pr. 30. april Åben sag Sagsnr: 13/25253 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU/BR Det drejer sig om følgende bevillingsændringer: Udmøntning af efteruddannelsesmidler vedr. folkeskolereformen I forbindelse med folkeskolereformen, blev der afsat midler til efteruddannelse af leder, lærer og pædagoger. Ved Budgetlægningen for , blev der afsat en pulje under tværgående fællespuljer på kr. til formålet. Fordelingen blev beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af 6 16 årige. For 2014 blev der til efteruddannelse af lærer og pædagoger på landsplan afsat i alt 64,1 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Denne fordeling har resulteret i at Frederikshavns andel af midlerne er kr. Der søges om, at dette beløb udmøntes fra den afsatte pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Restpuljen på tværgående fællespuljer på kr. henstår til den endelige udmøntning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. efteruddannelse af leder. Driften af grønne områder vedr. skoler I henhold til beslutning om etablering af Ejendomscenteret, har Ejendomscenteret overtaget ansvaret for driften af de grønne områder på kommunens skoler. Siden kommunesammenlægningen har budgetmidlerne til driften af de grønne områder på skolerne i gammel Frederikshavn Kommune været budgetmæssigt placeret hos Center for Park og Vej. Budgetmidlerne for gammel Sæby og Skagen Kommuner til driften af de grønne områder ligger under Børne- og Ungdomsudvalget. For at harmionisere afregningsmodellen for de grønne områder vedr. skoler, indstilles det, at der overføres kr. fra Teknisk Udvalg til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytning af ansvaret for PAU-elever Direktionen har indstillet at ansvaret for PAU-elever flyttes fra Økonomiudvalgets ansvarsområde til Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde. Overskuddet vedr. PAU-elever fra 2013 er i regnskabssagen indstillet overført til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytning af digitaliseringspulje på anlæg Borgerservice er flyttet fra Økonomiudvalgets ansvarsområde til Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde med virkning fra regnskabsåret I daværende sagsfremstilling vedr. flytningen var kun medtaget driftsbeløb. Anlægsbeløbet vedr. digitaliseringspuljen til Borgerservice på kr. er således ikke besluttet overført. Det søges der hermed om. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 30 af 55

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 8. oktober 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 22. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere