Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge"

Transkript

1 Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne 13. nov.2014 Dagsorden til afdelingsmøde Mødet afholdes tirsdag den 25. november 2014, kl i beboerhuset Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum, med følgende d a g s o r d e n : 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse til godkendelse afdelingens driftsbudget for 2015/2016, samt forelæggelse af årsregnskab for 2013/ Indkomne forslag. a. Forslag om ændring af vedtægterne for beboerhuset. b. Forslag om revision af husorden vedr. haver, brug af grill, legeredskaber, pavilloner og lign. c. Forslag om parkeringspladser. d. Forslag om hegn, hæk v/ NV 64-66, rep. af slidske til kælder og rensning af tagrender. 5. Valg til afdelingsbestyrelsen: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Glenn Ryhl Rueløkke, Anika Ree Hybholt og Per Larsen (alle 3 modtager genvalg) b. Valg af 2 suppleanter for 1. År. Birgit Baarup Flindt (modtager genvalg) og en ledig. 6. Eventuelt. Adgang til mødet har ALLE boligtagere i afdelingen, deres ægtefælle eller hermed sidestillede personer. Hvis du ønsker at deltage i afstemningerne på mødet, skal du møde personligt op, idet der ikke kan stemmes pr. fuldmagt. Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstandens størrelse. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 1

2 Referat fra afdelingsmøde tirsdag den 25. november 2014, kl i beboerhuset Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum Per Larsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen og deltagerne fra Boligkontoret Danmark, chefkonsulent Ulrik Bredahl og driftschef Lars Sørensen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Tom Wilson blev valgt som dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Ulrik Breidahl fra Boligkontoret Danmark blev valgt som referent og Jens Hansen og Preben Larsen blev valgt som stemmetællere 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. Per Larsen supplerede beretningen mundtligt. Bl.a. oplyste han om, at alle beboerne som udgangspunkt har en 512 kb. internet forbindelse gratis. Der har været 3 husstande som har meldt, at de har haft problemer med internettet, hvilket der arbejdes på at få løst. Bestyrelsen har samarbejdet med Dansk Kabel TV (tidl. ComX) på en problem løsning, men det forudsætter at beboerne gør opmærksom på problemet. Byttebiksen er en stor succes, som der er livlig trafik til og fra. Der har også været besøg fra en anden afdeling, som viser stor interesse for projektet. Energiudvalget har pt. skudt deres projekt lidt til hjørne, da der er dukket et større og ret omkostningstungt problem op omkring vores kloaker. De står over for en massiv reparation og udskiftning. Dette projekt er en betingelse fra forsikringsselskabet for at undgå en million stigning i præmie. Der kommer et ekstraordinært beboermøde i januar - februar vedrørende dette. Det grønne udvalg har gjort et kæmpe arbejde, og Per Larsen takkede alle de der har lagt så mange kræfter og interesse i at nå til et flot og absolut brugbart resultat. P-pladsudvalget har i bestyrelsens beretning formuleret sig lidt uheldigt vedrørende p-pladser, således at pkt. 3 desværre har kunnet misfortolkes. Der skulle i stedet have stået: Ensretning samt skråparkering af Nærum Vænge fra NV 176 til NV 44. (Afslag, da dette så ville kræve at Nærum Vænge skulle åbnes ved Nærumgårdsvej) Udestuer. På de officielle tegninger fra kommunen, er nogle af vores rækkehuse markeret med røde prikker, hvilket i følge kommunen betyder, at der ikke kan/må etableres udestuer. Vi afventer p.t. svar fra kommunen hvor vi efterlyser en begrundelse. Vi har fået en ny hjemmeside. Her kan du finde svar på de fleste af de spørgsmål du måtte have om regler, husorden, plantegninger, referater, boligafdeling, ejendomskontor, bestyrelse og en masse andre praktiske oplysninger. Beretningen blev hermed godkendt. 3. Fremlæggelse til godkendelse afdelingens driftsbudget for 2015/2016, samt forelæggelse af årsregnskab for 2013/

3 Ulrik Bredahl gennemgik de væsentligste poster i budgettet. John Wilson spurgte til forbedringer, hvorfor der ikke var en udgift på andre lån, der modsvarer merindtægten på forbedringssager, og om der var underfinansiering på disse forbedringssager. Ulrik Breidahl mente, at der ikke pt. var underfinansiering, men der er omlagt lån så besparelsen er sandsynligvis større. Ulrik Bredahl lovede, at undersøge sagen og komme med en forklaring i referatet. (Udenfor referat: Det har ved nærmere undersøgelser vist sig, at der i regnskabsåret 2013/14 er en underfinansiering på forbedringssagerne på kr. som afskrives med et beløb svarende til det som beboerne indbetaler for de ikke finansierede køkkener og bad forbedringer. I 2013/14 er dette beløb kr. mod et budgettal for 2014/15 på Disse tal ændres løbende i takt med, at der laves nye køkkener eller bad. Samtidig er der en besparelse på de låneydelser der ligger til grund for de finansierede forbedringssager på ca kr.) 4. Indkomne forslag. a. Forslag om ændring af vedtægterne for beboerhuset. Per Larsen redegjorde for forslaget om mandat til at ændre reglementet for fælleshuset løbende. Enstemmigt vedtaget. b. Forslag om revision af husorden vedr. haver, brug af grill, legeredskaber, pavilloner og lign. Bestyrelsen vil gerne tage dette op og nedsætte et udvalg. Det blev vedtaget, at der nedsættes et udvalg v. Birgit Baarup Flindt, Glenn Ryhl Rueløkke, Steffen Alstrup Haagensen, Annie Nielsen og Bente Hertz. c. Forslag om parkeringspladser. Forslagsstiller ikke til stede. Per Larsen fortalte om P-udvalgets arbejde. Vi er også frustreret over det, men det er ikke noget vi kan gøre noget ved da det er en politiopgave. Der er pt. åbenbart ingen der har taget skridt til at anmelde problem. d. Forslag om hegn, hæk v/ NV 64-66, rep. af sokkel til cykler/kælder og rensning af tagrender. Forslagsstiller Henning Edson uddybede sin skrivelse. Steen Pedersen fortalte, at det er lavet i kælderen ved nr. 68. Døren er ligeledes justeret. Ang. hegn, her svarede Per Larsen, at det var godkendt på mødet sidste år da det blev nævnt i beretningen. Hegnet er genopsat som en nødvendighed, for at bremse for de kreative der har fundet på at parkere på plænerne. Tagrenderne, her svarede Steen Pedersen, at de sidste blade lige skal falde af træerne så renser vi dem. Preben Flindt henviste til, at det klart fremgår af Nærumvænges hjemmeside, hvad der er besluttet/vedtaget på diverse møder. Ang. Vandskade ved nr. 23. Der er lunker ud for bebyggelsen som gør, at der samler sig vand som sprøjter op på bygningen når bilerne kører forbi. Steen Pedersen vil kigge på det. 5.Valg til afdelingsbestyrelsen: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlem (Glenn Ryhl Rueløkke, Anika Ree Hybholt og Per Larsen) Alle blev enstemmigt genvalgt for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter for 1. År. (Birgit Baarup Flindt og en ledig) Birgit Baarup Flindt modtog genvalg og Erling Sieverts blev indstillet af bestyrelsen. Begge blev enstemmigt henholdsvis genvalgt og valgt for 1 år. Ulrik Breidahl fra Boligkontoret Danmark roste bestyrelsen for det store og meget gode stykke arbejde de udfører og opfordrede forsamlingen til at give dem et stort klap, hvilket forsamlingen gjorde. 3

4 6.Eventuelt. Katte: Inge Kvorning oplyste at hun følte sig meget generet af katte. Per Larsen var enig i at det var meget irriterende. Han bruger selv hjortetaksolie det virker. Per Larsen henstillede til at beboerne er opmærksomme på det i forhold til deres egne katte. Der var op til flere forslag til hvordan man kunne undgå katte på egne enemærker. Det blev dog nævnt af Henning Edson, at kattene også gjorde os en tjeneste ved at jage både mus, rotter og mosegrise, og hans egen kat ofte kom hjem med fangst. Det blev også henstillet til, at hundeejerne samlede hundens efterladenskaber op. Hvis der er lejere der har mere end 1 hund, må de som har problem med det, klage til bestyrelsen eller Boligkontoret Danmark. Preben Flindt henviste endnu en gang til både vores hjemmeside, Facebook siden afdeling NærumVænge og bestyrelsens mailadresse, hvor man kan skrive til afdelingsbestyrelsen. Per Larsen takkede for fremmødet og et godt møde. Dato: Dirigent: Tom Wilson Formand: Per Larsen Årsberetning 2014 for afd. Nærumvænges bestyrelse Møder Der er siden afdelingsmødet nov afholdt 41 møder fordelt som følgende: Afdelingsbestyrelse 14, Ejerforening 11, Organisationsbestyrelse 5, Bolignet 1, præsentantskab 1, Ekstraordinært afdelingsmøde 1, og tillige 8 møder i diverse ad hoc udvalg. Ad hoc udvalg Som et led i opfølgning på nogle af de ønsker der fremkom i sidste års beboerundersøgelse, er der i perioden efter sidste ordinære afdelingsmøde nedsat nogle ad hoc udvalg. Disse udvalg er repræsenteret af både frivillige beboere og bestyrelsesmedlemmer, og har til formål at undersøge og klarlægge, om der er muligheder for at opfylde nogle af beboernes ønsker, på en økonomisk rimelig måde. Antenneudvalg 4

5 Priser og hastigheder fra ComX er blevet ændret. De fleste forbindelseshastigheder er blevet fordoblet og de der ikke kunne øges har fået reduceret prisen. Derudover har alle lejemål nu en gratis 512/512 kbit forbindelse. På det seneste har der beklageligvis været nogle forbindelses-problemer, der ikke kun er begrænset til os men til hele antenneforeningen. Disse problemer skyldes blandet andet netværks ændringer til ComX hvor de har skiftet noget udstyr samt omlagt forbindelser. Der har været meget pres på, samt at de har været udsat for netværks angreb. Udvalg: Glenn Ryhl Rueløkke Beboerhuset I reglerne for udlejning af beboerhuset, har der ved rettelserne fra 2013 indsneget sig den fejl, at leje for fredag kun blev afregnet med takst for hverdag på 900,- kr. Dette bliver rettet således at leje for fredag, i lighed med lørdag og søndag, fremover bliver afregnet til weekend pris kr. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Erik Konge Lilaa og Kurt Elleby Byttebixen Byttebixen på Fyrrevejen 14, er kommet i stand efter ide fra beboere. I byttebixen kan man anbringe ting og sager der stadig er brugbare, ikke i stykker, og som er for gode til at blive kasseret. Tanken er, at beboere kan aflevere eller afhente ting gratis, som andre har i overskud. Ordningen har nu kørt siden foråret, og må betegnes som en tilfredsstillende succes. Udvalg: Birgit Baarup Flindt og Erik Konge Lilaa. Ejerforeningen I modsætning til tidligere år, hvor der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder om året, så har der været møde ca. 1 gang om måneden, i form af bestyrelsesmøder og dialog møder med Ejerforeningens bestyrelse, repræsentant fra Handelsforeningen, Innovator, Dagrofa/SuperBest og Byplanafdelingen Rudersdal Kommune. Årsagen har været 2 store opgaver, nemlig SuperBests ønske om en udbygning af butiksarealet samt, at nogle af de øvrige butiksejere arbejdede med et salg af deres butikker til Innovator, hvorefter der skulle etableres en Netto forretning i disse butikker. Grundet ønsket om en udvidelse af SuperBest, har det været nødvendigt for Rudersdal Kommune, at udarbejde en ny lokalplan for Nærumvænge Torv, Lokalplan 240. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 3.september til 29.oktober Bestyrelserne i hhv. Ejerforeningen og Handelsforeningen har hver især holdt møder om lokalplanforslaget med henblik på indsendelse af rettelser, bemærkninger og kommentarer, inden høringsperioden udløber. Denne fordeling er grundet i forskellige ønsker til dele af indholdet i lokalplanforslaget, eksempelvis omfanget af skiltning og farvevalg. Ligeledes har afdelingsbestyrelsen for Nærumvænge, også indsendt forslag til rettelser og tillæg til denne lokalplan. 5

6 På Ejerforeningens generalforsamling den 25. september 2014, fik bestyrelsen mandat til at indgå forhandling med SuperBest om evt. frasalg af et grundstykke, til udbygningen. Det aktuelle grundstykke ejes af Ejerforeningen og pengene fra et evt. salg, vil derfor tilfalde Ejerforeningen. Venlig hilsen Lisbet Riis. Formand Ejerforeningen, Per Larsen og Erik Konge Lilaa Bestyrelsesmedlemmer. Energiudvalget På grund af den forestående højt prioriterede kloakrenovering, har der i indeværende år ikke været nævneværdig aktivitet i energiudvalget. Grillpladser Efter ønske på afdelingsmødet 2013, har vi søgt kommunen om tilladelse til at opsætte enkelte overdækkede pavilloner på nogle af etagehusenes fællesplæner, når og hvis vi fremadrettet kan finde penge til at renovere grillpladserne. Rudersdal Kommunes Byplansudvalg har desværre afslået vores ansøgning med den begrundelse, "at de vurderer det er i strid med lokalplanens formål, som bl.a. skal sikre de arkitektoniske kvaliteter i bebyggelsen, samt lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering. Ejendommen er omfattet af lokalplan 133, hvor det fremgår af 7.2, at der i det pågældende område kun må opføres containerskure, haveskure og terrasseinddækninger." På den baggrund har afdelingen indkøbt 3 stk. 3 X 3 m foldepavilloner til erstatning, som ved behov kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret. Udvalg: Birgit Baarup Flindt og Jan Kofod. Grønt udvalg Det grønne udvalg har haft et godt og konstruktivt år. Fokusområde har i år været skrænten ved de ulige numre i Nærum Vænge. Som det sikkert er blevet bemærket er der fældet en hel del træer og ryddet kraftigt op i den øvrige vegetation. Men det er jo ikke meningen at skrænten skal forblive sådan. Udvalget har udarbejdet et forslag til kommende beplantning af området, som ser ud på følgende måde: NV 11: NV 11-13: Efter berberisbusk 6-8 engriflet hvidtjørn plantet forskudt ned over skrænten Nederst på skrænt. Bed med rhododendrun stk. i et rektangulært bed Mod mur til varmecentral og til trappen plantes kirsebærlaurbær skiftevis med glansbladet hvidtjørn, hvoraf de sidste to plantes øverst på hver side af trappen. Antal 8 kirsebærlaurbær og 6 glansbladet tjørn NV 13: NV 25: NV 33: NV 35-37: NV 37: Nærmest trappe 3 lærk forskudt. Foran to eksisterende hvidtjørn plantes en mere. Plantes 2 syd bøg eller evt. 2 almindelige røn med fligede blade. Plantes 6-8 syrener i rosa og lilla farver. Plantes 3 lærk. 6

7 NV 49: Ved legepladsen. Der plantes 2 hvide syrener foran dem, som står i hegnet. Ribesbusk fjernes og der plantes en magnolie i stedet for, lidt tættere på den som står der i forvejen. NV 53-57: NV 79: Der plantes 2 hvide syrener nær hegn, og den som står i haven ved rækkehus. Desuden plantes to lærk foran. For at dække mod affaldshus og parkeringsplads plantes en almindelig eller bornholmsk røn. Endvidere har udvalget udarbejdet nedenstående ideoplæg: Der bør plantes nogle træer for at dække for de meget skæmmende affaldshuse på plænerne ved ulige numre. Det kan være røn, paradisæble eller andet som kan vokse lidt i højden og dermed også skjule taget lidt. Det andrager ca. 15 træer. Desuden skal vi jo, på eventuelt kommende parkering på plænerne, forestille os en beplantning mellem parkering og etagehuse, der også skal harmonere med beplantning mod affaldshuse. Men det er jo klart, at der er knyttet noget økonomi til et så stort projekt. Der bliver indhentet 2 tilbud på udførelsen af arbejdet dels skræntens beplantning og dels beplantning ved affaldshuse. Det er to adskilte projekter. Udvalg: Erik Konge Lilaa, Annie Nielsen, og Kurt Elleby Legepladsudvalget Årets budget blev brugt til anlæggelse af legepladsen på Fyrrevejen. Legepladsen er blevet flittigt brugt af børnene. Legepladsudvalget har i år fået et gratis væltet træ til børnene på legepladsen v. NV37 i forbindelse med skovningen af skrænten på indersiden. De mindste børn har været glade for, at bruge det. Udvalgets planer er nu en færdiggørelse af legepladsen til de mindste. Udvalget arbejder også på, at sætte et mindre antal fondsstøttede udendørs fitnessredskaber op. Udvalg: Erik Konge Lilaa, Peter Adelhardt Høeg P-pladsudvalget Udvalget/Boligkontoret har atter skrevet til Rudersdal Kommune vedr. svar på ansøgningen fra oktober Vi har modtaget svar fra kommune på punkt 2 og 3 af tidligere afsendt brev. Her er svarene på ansøgningerne fra kommunen. 1. Op stribning af p-pladser langs Nærum Vænge. (Tilladt på egen regning.) 2. Anvendelse af have areal i rækkehusene ulige side til privatparkering. (Afslag) 3. Ensretning samt skråparkering af Nærum Vænge fra NV176 til NV 44. (Afslag) (Dette betyder at Nærum Vænge vil blive åbnet ved Nærumgårdsvej. Der er etableres fodhegn på ydersiges af Nærum Vænge (lige numre) fra nr. 58 til og med nr pga. kørsel samt parkering på fortovet. På Fyrrevejen vil der blive fjernet 6 stk. granitstillere, for at få plads til 4-6 biler mere. 7

8 Yderlige vil alle hvide felter 40 gange 40, bliver op malet ved alle bump. Ligeledes vil alle p-pladser på ydersiden, udfor garagerne, atter blive op malet igen i Parkering af campingvogne og trailere på vej og parkeringsområde er ikke tilladt ifølge Rudersdal Kommune. På Kommunens hjemmeside kan man læse om reglerne, og hvor de kan anvise parkering. Overholdes disse regler ikke, er det politiets opgave at få fjernet det parkerede. Sluttelig vil udvalget/bestyrelsen atter henstille til at alle der har garager, altid bruger disse, s å alle beboere har mulighed for at få en parkeringsplads i bebyggelsen. Udvalg: Per Larsen, Steen Pedersen og Lars Sørensen. Prøveboliger Vi har konstateret at de prøveboliger som er efterisoleret, bidrager positivt til både varmekomforten i boligen og man sparer penge på varmeregnskabet, selvfølgelig afhængig af type bolig samt boligadfærd, kan der være forskelle. Vi er ved at igangsætte prøveboliger med forbedring af ventilationen i blokkene, og afventer stadig nye løsningsforslag til rækkehusene. Der ud over skal der laves en rapport på det samlede prøveboligforsøg, der skal laves en beregning på tilbagebetalingstid contra komfort og slutteligt en økonomisk beregning og et finansieringsforslag, før det kommer på beboermøde til endelig godkendelse. Udvalg: Per Larsen og Lars Sørensen Sletten Også i år har vi haft besøg af Cirkus på sletten. Benneweis i foråret og Arena i efteråret. Begge besøg gik godt, området efterladt i fin stand. Græsset slået efter forskrifterne. Hækken langs bebyggelsen klippet, og skråningen slået med kratrydder. Beplantningen i det sydvestlige hjørne kaldet "Lunden" har nu så godt fat, at vi har kunnet fjerne dyrehegnet og foretage fældning af ammetræer. Disse var blevet så store, at de truede med at kvæle de træer de skulle være ammer for. Den årlige slåning og fjernelse af græsset på sletten har medført en fin udvikling af blomster-floraen. Man kan nu opleve to perioder med blomstring især i den sydlige ende. For at undgå ny vækst af ammetræerne, vil der i forsommer og efterår, blive ryddet med kratrydder. Udvalg: Finn Egon Nielsen Udestuer Bestyrelsen er i besiddelse af et kort fra Rudersdal Kommune hvoraf fremgår, at der er nogle af vores ende-rækkehuse som ikke kan få lov til at etablere udestuer. Men da vi ikke kender grunden til præcist hvorfor, afventer vi nu en nærmere redegørelse fra Kommunen. Værktøjskasse 8

9 Afdelingerne Nærumvænge og Nærumhuse har i fællesskab etableret en "Værktøjskasse" med forskellige redskaber, maskiner og en trailer. Denne ordning gør det muligt for lejere at låne fra Værktøjskassen ved henvendelse til ejendomskontoret. Lånet er gratis, men der skal afleveres et depositum til dækning af evt. skader. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Erik Konge Lilaa, Kurt Elleby og Lars Gamby Jensen. Webudvalg Der er i foråret 2014 oprettet en ny hjemmeside, som er mere brugervenlig end den gamle. Her bliver alle relevante nyheder oprettet og indsat, og her kan man til enhver tid hente de oplysninger man måtte få brug for om boligselskab og boligafdeling. Hjemmesiden er til stadighed under udvikling, og der vil hen ad vejen blive implementeret flere færdigheder i takt med at webredaktørerne tilegner sig mere viden om hvad vi kan bruge den til. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Preben Baarup Flindt og Nikolaj Marquart. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Nærumvænge Afdelingsbestyrelse - Hjemmeside naerumvaenge.dk - Facebook afdeling NærumVænge Ejendomskontor Fruerlund 4, 2850 Nærum, Tlf Kontortid: Mandag-fredag og , tillige torsdag

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 10. oktober 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere