Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge"

Transkript

1 Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne 13. nov.2014 Dagsorden til afdelingsmøde Mødet afholdes tirsdag den 25. november 2014, kl i beboerhuset Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum, med følgende d a g s o r d e n : 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse til godkendelse afdelingens driftsbudget for 2015/2016, samt forelæggelse af årsregnskab for 2013/ Indkomne forslag. a. Forslag om ændring af vedtægterne for beboerhuset. b. Forslag om revision af husorden vedr. haver, brug af grill, legeredskaber, pavilloner og lign. c. Forslag om parkeringspladser. d. Forslag om hegn, hæk v/ NV 64-66, rep. af slidske til kælder og rensning af tagrender. 5. Valg til afdelingsbestyrelsen: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Glenn Ryhl Rueløkke, Anika Ree Hybholt og Per Larsen (alle 3 modtager genvalg) b. Valg af 2 suppleanter for 1. År. Birgit Baarup Flindt (modtager genvalg) og en ledig. 6. Eventuelt. Adgang til mødet har ALLE boligtagere i afdelingen, deres ægtefælle eller hermed sidestillede personer. Hvis du ønsker at deltage i afstemningerne på mødet, skal du møde personligt op, idet der ikke kan stemmes pr. fuldmagt. Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstandens størrelse. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 1

2 Referat fra afdelingsmøde tirsdag den 25. november 2014, kl i beboerhuset Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum Per Larsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen og deltagerne fra Boligkontoret Danmark, chefkonsulent Ulrik Bredahl og driftschef Lars Sørensen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Tom Wilson blev valgt som dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Ulrik Breidahl fra Boligkontoret Danmark blev valgt som referent og Jens Hansen og Preben Larsen blev valgt som stemmetællere 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. Per Larsen supplerede beretningen mundtligt. Bl.a. oplyste han om, at alle beboerne som udgangspunkt har en 512 kb. internet forbindelse gratis. Der har været 3 husstande som har meldt, at de har haft problemer med internettet, hvilket der arbejdes på at få løst. Bestyrelsen har samarbejdet med Dansk Kabel TV (tidl. ComX) på en problem løsning, men det forudsætter at beboerne gør opmærksom på problemet. Byttebiksen er en stor succes, som der er livlig trafik til og fra. Der har også været besøg fra en anden afdeling, som viser stor interesse for projektet. Energiudvalget har pt. skudt deres projekt lidt til hjørne, da der er dukket et større og ret omkostningstungt problem op omkring vores kloaker. De står over for en massiv reparation og udskiftning. Dette projekt er en betingelse fra forsikringsselskabet for at undgå en million stigning i præmie. Der kommer et ekstraordinært beboermøde i januar - februar vedrørende dette. Det grønne udvalg har gjort et kæmpe arbejde, og Per Larsen takkede alle de der har lagt så mange kræfter og interesse i at nå til et flot og absolut brugbart resultat. P-pladsudvalget har i bestyrelsens beretning formuleret sig lidt uheldigt vedrørende p-pladser, således at pkt. 3 desværre har kunnet misfortolkes. Der skulle i stedet have stået: Ensretning samt skråparkering af Nærum Vænge fra NV 176 til NV 44. (Afslag, da dette så ville kræve at Nærum Vænge skulle åbnes ved Nærumgårdsvej) Udestuer. På de officielle tegninger fra kommunen, er nogle af vores rækkehuse markeret med røde prikker, hvilket i følge kommunen betyder, at der ikke kan/må etableres udestuer. Vi afventer p.t. svar fra kommunen hvor vi efterlyser en begrundelse. Vi har fået en ny hjemmeside. Her kan du finde svar på de fleste af de spørgsmål du måtte have om regler, husorden, plantegninger, referater, boligafdeling, ejendomskontor, bestyrelse og en masse andre praktiske oplysninger. Beretningen blev hermed godkendt. 3. Fremlæggelse til godkendelse afdelingens driftsbudget for 2015/2016, samt forelæggelse af årsregnskab for 2013/

3 Ulrik Bredahl gennemgik de væsentligste poster i budgettet. John Wilson spurgte til forbedringer, hvorfor der ikke var en udgift på andre lån, der modsvarer merindtægten på forbedringssager, og om der var underfinansiering på disse forbedringssager. Ulrik Breidahl mente, at der ikke pt. var underfinansiering, men der er omlagt lån så besparelsen er sandsynligvis større. Ulrik Bredahl lovede, at undersøge sagen og komme med en forklaring i referatet. (Udenfor referat: Det har ved nærmere undersøgelser vist sig, at der i regnskabsåret 2013/14 er en underfinansiering på forbedringssagerne på kr. som afskrives med et beløb svarende til det som beboerne indbetaler for de ikke finansierede køkkener og bad forbedringer. I 2013/14 er dette beløb kr. mod et budgettal for 2014/15 på Disse tal ændres løbende i takt med, at der laves nye køkkener eller bad. Samtidig er der en besparelse på de låneydelser der ligger til grund for de finansierede forbedringssager på ca kr.) 4. Indkomne forslag. a. Forslag om ændring af vedtægterne for beboerhuset. Per Larsen redegjorde for forslaget om mandat til at ændre reglementet for fælleshuset løbende. Enstemmigt vedtaget. b. Forslag om revision af husorden vedr. haver, brug af grill, legeredskaber, pavilloner og lign. Bestyrelsen vil gerne tage dette op og nedsætte et udvalg. Det blev vedtaget, at der nedsættes et udvalg v. Birgit Baarup Flindt, Glenn Ryhl Rueløkke, Steffen Alstrup Haagensen, Annie Nielsen og Bente Hertz. c. Forslag om parkeringspladser. Forslagsstiller ikke til stede. Per Larsen fortalte om P-udvalgets arbejde. Vi er også frustreret over det, men det er ikke noget vi kan gøre noget ved da det er en politiopgave. Der er pt. åbenbart ingen der har taget skridt til at anmelde problem. d. Forslag om hegn, hæk v/ NV 64-66, rep. af sokkel til cykler/kælder og rensning af tagrender. Forslagsstiller Henning Edson uddybede sin skrivelse. Steen Pedersen fortalte, at det er lavet i kælderen ved nr. 68. Døren er ligeledes justeret. Ang. hegn, her svarede Per Larsen, at det var godkendt på mødet sidste år da det blev nævnt i beretningen. Hegnet er genopsat som en nødvendighed, for at bremse for de kreative der har fundet på at parkere på plænerne. Tagrenderne, her svarede Steen Pedersen, at de sidste blade lige skal falde af træerne så renser vi dem. Preben Flindt henviste til, at det klart fremgår af Nærumvænges hjemmeside, hvad der er besluttet/vedtaget på diverse møder. Ang. Vandskade ved nr. 23. Der er lunker ud for bebyggelsen som gør, at der samler sig vand som sprøjter op på bygningen når bilerne kører forbi. Steen Pedersen vil kigge på det. 5.Valg til afdelingsbestyrelsen: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlem (Glenn Ryhl Rueløkke, Anika Ree Hybholt og Per Larsen) Alle blev enstemmigt genvalgt for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter for 1. År. (Birgit Baarup Flindt og en ledig) Birgit Baarup Flindt modtog genvalg og Erling Sieverts blev indstillet af bestyrelsen. Begge blev enstemmigt henholdsvis genvalgt og valgt for 1 år. Ulrik Breidahl fra Boligkontoret Danmark roste bestyrelsen for det store og meget gode stykke arbejde de udfører og opfordrede forsamlingen til at give dem et stort klap, hvilket forsamlingen gjorde. 3

4 6.Eventuelt. Katte: Inge Kvorning oplyste at hun følte sig meget generet af katte. Per Larsen var enig i at det var meget irriterende. Han bruger selv hjortetaksolie det virker. Per Larsen henstillede til at beboerne er opmærksomme på det i forhold til deres egne katte. Der var op til flere forslag til hvordan man kunne undgå katte på egne enemærker. Det blev dog nævnt af Henning Edson, at kattene også gjorde os en tjeneste ved at jage både mus, rotter og mosegrise, og hans egen kat ofte kom hjem med fangst. Det blev også henstillet til, at hundeejerne samlede hundens efterladenskaber op. Hvis der er lejere der har mere end 1 hund, må de som har problem med det, klage til bestyrelsen eller Boligkontoret Danmark. Preben Flindt henviste endnu en gang til både vores hjemmeside, Facebook siden afdeling NærumVænge og bestyrelsens mailadresse, hvor man kan skrive til afdelingsbestyrelsen. Per Larsen takkede for fremmødet og et godt møde. Dato: Dirigent: Tom Wilson Formand: Per Larsen Årsberetning 2014 for afd. Nærumvænges bestyrelse Møder Der er siden afdelingsmødet nov afholdt 41 møder fordelt som følgende: Afdelingsbestyrelse 14, Ejerforening 11, Organisationsbestyrelse 5, Bolignet 1, præsentantskab 1, Ekstraordinært afdelingsmøde 1, og tillige 8 møder i diverse ad hoc udvalg. Ad hoc udvalg Som et led i opfølgning på nogle af de ønsker der fremkom i sidste års beboerundersøgelse, er der i perioden efter sidste ordinære afdelingsmøde nedsat nogle ad hoc udvalg. Disse udvalg er repræsenteret af både frivillige beboere og bestyrelsesmedlemmer, og har til formål at undersøge og klarlægge, om der er muligheder for at opfylde nogle af beboernes ønsker, på en økonomisk rimelig måde. Antenneudvalg 4

5 Priser og hastigheder fra ComX er blevet ændret. De fleste forbindelseshastigheder er blevet fordoblet og de der ikke kunne øges har fået reduceret prisen. Derudover har alle lejemål nu en gratis 512/512 kbit forbindelse. På det seneste har der beklageligvis været nogle forbindelses-problemer, der ikke kun er begrænset til os men til hele antenneforeningen. Disse problemer skyldes blandet andet netværks ændringer til ComX hvor de har skiftet noget udstyr samt omlagt forbindelser. Der har været meget pres på, samt at de har været udsat for netværks angreb. Udvalg: Glenn Ryhl Rueløkke Beboerhuset I reglerne for udlejning af beboerhuset, har der ved rettelserne fra 2013 indsneget sig den fejl, at leje for fredag kun blev afregnet med takst for hverdag på 900,- kr. Dette bliver rettet således at leje for fredag, i lighed med lørdag og søndag, fremover bliver afregnet til weekend pris kr. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Erik Konge Lilaa og Kurt Elleby Byttebixen Byttebixen på Fyrrevejen 14, er kommet i stand efter ide fra beboere. I byttebixen kan man anbringe ting og sager der stadig er brugbare, ikke i stykker, og som er for gode til at blive kasseret. Tanken er, at beboere kan aflevere eller afhente ting gratis, som andre har i overskud. Ordningen har nu kørt siden foråret, og må betegnes som en tilfredsstillende succes. Udvalg: Birgit Baarup Flindt og Erik Konge Lilaa. Ejerforeningen I modsætning til tidligere år, hvor der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder om året, så har der været møde ca. 1 gang om måneden, i form af bestyrelsesmøder og dialog møder med Ejerforeningens bestyrelse, repræsentant fra Handelsforeningen, Innovator, Dagrofa/SuperBest og Byplanafdelingen Rudersdal Kommune. Årsagen har været 2 store opgaver, nemlig SuperBests ønske om en udbygning af butiksarealet samt, at nogle af de øvrige butiksejere arbejdede med et salg af deres butikker til Innovator, hvorefter der skulle etableres en Netto forretning i disse butikker. Grundet ønsket om en udvidelse af SuperBest, har det været nødvendigt for Rudersdal Kommune, at udarbejde en ny lokalplan for Nærumvænge Torv, Lokalplan 240. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 3.september til 29.oktober Bestyrelserne i hhv. Ejerforeningen og Handelsforeningen har hver især holdt møder om lokalplanforslaget med henblik på indsendelse af rettelser, bemærkninger og kommentarer, inden høringsperioden udløber. Denne fordeling er grundet i forskellige ønsker til dele af indholdet i lokalplanforslaget, eksempelvis omfanget af skiltning og farvevalg. Ligeledes har afdelingsbestyrelsen for Nærumvænge, også indsendt forslag til rettelser og tillæg til denne lokalplan. 5

6 På Ejerforeningens generalforsamling den 25. september 2014, fik bestyrelsen mandat til at indgå forhandling med SuperBest om evt. frasalg af et grundstykke, til udbygningen. Det aktuelle grundstykke ejes af Ejerforeningen og pengene fra et evt. salg, vil derfor tilfalde Ejerforeningen. Venlig hilsen Lisbet Riis. Formand Ejerforeningen, Per Larsen og Erik Konge Lilaa Bestyrelsesmedlemmer. Energiudvalget På grund af den forestående højt prioriterede kloakrenovering, har der i indeværende år ikke været nævneværdig aktivitet i energiudvalget. Grillpladser Efter ønske på afdelingsmødet 2013, har vi søgt kommunen om tilladelse til at opsætte enkelte overdækkede pavilloner på nogle af etagehusenes fællesplæner, når og hvis vi fremadrettet kan finde penge til at renovere grillpladserne. Rudersdal Kommunes Byplansudvalg har desværre afslået vores ansøgning med den begrundelse, "at de vurderer det er i strid med lokalplanens formål, som bl.a. skal sikre de arkitektoniske kvaliteter i bebyggelsen, samt lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering. Ejendommen er omfattet af lokalplan 133, hvor det fremgår af 7.2, at der i det pågældende område kun må opføres containerskure, haveskure og terrasseinddækninger." På den baggrund har afdelingen indkøbt 3 stk. 3 X 3 m foldepavilloner til erstatning, som ved behov kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret. Udvalg: Birgit Baarup Flindt og Jan Kofod. Grønt udvalg Det grønne udvalg har haft et godt og konstruktivt år. Fokusområde har i år været skrænten ved de ulige numre i Nærum Vænge. Som det sikkert er blevet bemærket er der fældet en hel del træer og ryddet kraftigt op i den øvrige vegetation. Men det er jo ikke meningen at skrænten skal forblive sådan. Udvalget har udarbejdet et forslag til kommende beplantning af området, som ser ud på følgende måde: NV 11: NV 11-13: Efter berberisbusk 6-8 engriflet hvidtjørn plantet forskudt ned over skrænten Nederst på skrænt. Bed med rhododendrun stk. i et rektangulært bed Mod mur til varmecentral og til trappen plantes kirsebærlaurbær skiftevis med glansbladet hvidtjørn, hvoraf de sidste to plantes øverst på hver side af trappen. Antal 8 kirsebærlaurbær og 6 glansbladet tjørn NV 13: NV 25: NV 33: NV 35-37: NV 37: Nærmest trappe 3 lærk forskudt. Foran to eksisterende hvidtjørn plantes en mere. Plantes 2 syd bøg eller evt. 2 almindelige røn med fligede blade. Plantes 6-8 syrener i rosa og lilla farver. Plantes 3 lærk. 6

7 NV 49: Ved legepladsen. Der plantes 2 hvide syrener foran dem, som står i hegnet. Ribesbusk fjernes og der plantes en magnolie i stedet for, lidt tættere på den som står der i forvejen. NV 53-57: NV 79: Der plantes 2 hvide syrener nær hegn, og den som står i haven ved rækkehus. Desuden plantes to lærk foran. For at dække mod affaldshus og parkeringsplads plantes en almindelig eller bornholmsk røn. Endvidere har udvalget udarbejdet nedenstående ideoplæg: Der bør plantes nogle træer for at dække for de meget skæmmende affaldshuse på plænerne ved ulige numre. Det kan være røn, paradisæble eller andet som kan vokse lidt i højden og dermed også skjule taget lidt. Det andrager ca. 15 træer. Desuden skal vi jo, på eventuelt kommende parkering på plænerne, forestille os en beplantning mellem parkering og etagehuse, der også skal harmonere med beplantning mod affaldshuse. Men det er jo klart, at der er knyttet noget økonomi til et så stort projekt. Der bliver indhentet 2 tilbud på udførelsen af arbejdet dels skræntens beplantning og dels beplantning ved affaldshuse. Det er to adskilte projekter. Udvalg: Erik Konge Lilaa, Annie Nielsen, og Kurt Elleby Legepladsudvalget Årets budget blev brugt til anlæggelse af legepladsen på Fyrrevejen. Legepladsen er blevet flittigt brugt af børnene. Legepladsudvalget har i år fået et gratis væltet træ til børnene på legepladsen v. NV37 i forbindelse med skovningen af skrænten på indersiden. De mindste børn har været glade for, at bruge det. Udvalgets planer er nu en færdiggørelse af legepladsen til de mindste. Udvalget arbejder også på, at sætte et mindre antal fondsstøttede udendørs fitnessredskaber op. Udvalg: Erik Konge Lilaa, Peter Adelhardt Høeg P-pladsudvalget Udvalget/Boligkontoret har atter skrevet til Rudersdal Kommune vedr. svar på ansøgningen fra oktober Vi har modtaget svar fra kommune på punkt 2 og 3 af tidligere afsendt brev. Her er svarene på ansøgningerne fra kommunen. 1. Op stribning af p-pladser langs Nærum Vænge. (Tilladt på egen regning.) 2. Anvendelse af have areal i rækkehusene ulige side til privatparkering. (Afslag) 3. Ensretning samt skråparkering af Nærum Vænge fra NV176 til NV 44. (Afslag) (Dette betyder at Nærum Vænge vil blive åbnet ved Nærumgårdsvej. Der er etableres fodhegn på ydersiges af Nærum Vænge (lige numre) fra nr. 58 til og med nr pga. kørsel samt parkering på fortovet. På Fyrrevejen vil der blive fjernet 6 stk. granitstillere, for at få plads til 4-6 biler mere. 7

8 Yderlige vil alle hvide felter 40 gange 40, bliver op malet ved alle bump. Ligeledes vil alle p-pladser på ydersiden, udfor garagerne, atter blive op malet igen i Parkering af campingvogne og trailere på vej og parkeringsområde er ikke tilladt ifølge Rudersdal Kommune. På Kommunens hjemmeside kan man læse om reglerne, og hvor de kan anvise parkering. Overholdes disse regler ikke, er det politiets opgave at få fjernet det parkerede. Sluttelig vil udvalget/bestyrelsen atter henstille til at alle der har garager, altid bruger disse, s å alle beboere har mulighed for at få en parkeringsplads i bebyggelsen. Udvalg: Per Larsen, Steen Pedersen og Lars Sørensen. Prøveboliger Vi har konstateret at de prøveboliger som er efterisoleret, bidrager positivt til både varmekomforten i boligen og man sparer penge på varmeregnskabet, selvfølgelig afhængig af type bolig samt boligadfærd, kan der være forskelle. Vi er ved at igangsætte prøveboliger med forbedring af ventilationen i blokkene, og afventer stadig nye løsningsforslag til rækkehusene. Der ud over skal der laves en rapport på det samlede prøveboligforsøg, der skal laves en beregning på tilbagebetalingstid contra komfort og slutteligt en økonomisk beregning og et finansieringsforslag, før det kommer på beboermøde til endelig godkendelse. Udvalg: Per Larsen og Lars Sørensen Sletten Også i år har vi haft besøg af Cirkus på sletten. Benneweis i foråret og Arena i efteråret. Begge besøg gik godt, området efterladt i fin stand. Græsset slået efter forskrifterne. Hækken langs bebyggelsen klippet, og skråningen slået med kratrydder. Beplantningen i det sydvestlige hjørne kaldet "Lunden" har nu så godt fat, at vi har kunnet fjerne dyrehegnet og foretage fældning af ammetræer. Disse var blevet så store, at de truede med at kvæle de træer de skulle være ammer for. Den årlige slåning og fjernelse af græsset på sletten har medført en fin udvikling af blomster-floraen. Man kan nu opleve to perioder med blomstring især i den sydlige ende. For at undgå ny vækst af ammetræerne, vil der i forsommer og efterår, blive ryddet med kratrydder. Udvalg: Finn Egon Nielsen Udestuer Bestyrelsen er i besiddelse af et kort fra Rudersdal Kommune hvoraf fremgår, at der er nogle af vores ende-rækkehuse som ikke kan få lov til at etablere udestuer. Men da vi ikke kender grunden til præcist hvorfor, afventer vi nu en nærmere redegørelse fra Kommunen. Værktøjskasse 8

9 Afdelingerne Nærumvænge og Nærumhuse har i fællesskab etableret en "Værktøjskasse" med forskellige redskaber, maskiner og en trailer. Denne ordning gør det muligt for lejere at låne fra Værktøjskassen ved henvendelse til ejendomskontoret. Lånet er gratis, men der skal afleveres et depositum til dækning af evt. skader. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Erik Konge Lilaa, Kurt Elleby og Lars Gamby Jensen. Webudvalg Der er i foråret 2014 oprettet en ny hjemmeside, som er mere brugervenlig end den gamle. Her bliver alle relevante nyheder oprettet og indsat, og her kan man til enhver tid hente de oplysninger man måtte få brug for om boligselskab og boligafdeling. Hjemmesiden er til stadighed under udvikling, og der vil hen ad vejen blive implementeret flere færdigheder i takt med at webredaktørerne tilegner sig mere viden om hvad vi kan bruge den til. Udvalg: Birgit Baarup Flindt, Preben Baarup Flindt og Nikolaj Marquart. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Nærumvænge Afdelingsbestyrelse - Hjemmeside naerumvaenge.dk - Facebook afdeling NærumVænge Ejendomskontor Fruerlund 4, 2850 Nærum, Tlf Kontortid: Mandag-fredag og , tillige torsdag

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Deltagere: ca. 90 beboere (82 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian Pedersen,

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsmøde Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, hvor alle beboerne i Nærumvænge er velkomne.

Indkaldelse til afdelingsmøde Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, hvor alle beboerne i Nærumvænge er velkomne. Søllerød almene Boligselskab Afd. Nærumvænge 21. oktober 2009 Indkaldelse til afdelingsmøde Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, hvor alle beboerne i Nærumvænge er velkomne. Mødet afholdes

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne.

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Afdeling 3 Tjørnelyparken. Ordinært afdelingsmøde afholdt tirsdag den 15. april 2014, kl. 19.00 på Tjørnelyskolen. Afdelingsbestyrelsesformand Uffe Petersen bød velkommen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Afdeling 4, Lyngby

Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Afdeling 4, Lyngby Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Afdeling 4, Lyngby Referat fra afdelingsmøde den 23/9-2015 Deltagere: fra Boligkontoret Danmark: Lars Sørensen (LS) fra SAB Preben Håkansson (PH) fra bestyrelsen:

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referent: Helle Jørgensen Søren Hansen bød velkommen til generalforsamlingen. 1.Valg af dirigent: Bestyrelsen pegede på Erik Barslund

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86 År 2004, torsdag den 28. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere