Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse"

Transkript

1 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar

2 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende: Samtlige moduler afsluttes med en eksamen. Alle moduler bedømmes efter 7-trinsskalaen. Mindst 30 ECTS, herunder afgangsprojektet, skal for den enkelte studerende bedømmes med ekstern censur. Mundtlige prøver er individuelle og kan ved visse moduler finde sted på grundlag af gruppeprodukter. Hvis det skriftlige gruppeprodukt indgår i bedømmelsen, skal det tydeligt fremgå, hvem der er forfatter til hvilke afsnit. Uddannelsens studieordning angiver følgende om prøver og prøveformer: De studerende skal stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse i løbet af uddannelsen. Alle former skal kunne bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, som den studerende er en del af for at fastholde uddannelsens fokus på udvikling af personlig handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den kompetenceudvikling, som de enkelte moduler sigter imod. Eksamensbedømmelsen vurderer eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til kompetencemålene på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i kompetencemålene for det enkelte modul, som de fremgår af studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse. 4

3 Overblik over eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse ved AU Herning I forlængelse af ovenstående fastlægges eksamensformerne på Diplomuddannelse i Ledelse ved AU Herning som følger: De obligatoriske moduler Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter 6 moduler à 5 ECTS point, i alt 30 ECTS-point. De obligatoriske moduler er konstituerende for uddannelsen. Med henblik på at afspejle de mål for kompetenceudvikling, som de enkelte moduler sigter imod, bedømmes de obligatoriske moduler 1 med en skriftlig eksamen, hvor den studerende fordyber sig i fagets litteratur og relaterer dette til egen praksis og personlig handlekompetence, mens de obligatoriske moduler 2 bedømmes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig synopsis, der demonstrerer fagligt overblik ift. at identificere, analysere og diskutere en relevant problemstilling i egen praksis under inddragelse af relevant litteratur. De obligatoriske moduler 1 bedømmes med intern censur, mens de obligatoriske moduler 2 bedømmes med ekstern censur. Modulnavn Skriftligt produkt Mundtlig prøve Censur (I=individuel, G=gruppe) Det personlige lederskab 1 Skriftlig refleksionsrapport, max. 8 sider Det personlige lederskab 2 Ekstern Ledelse og medarbejdere 1 Skriftlig casebaseret opgave, max. 8 sider (I eller G) Ledelse og medarbejdere 2 Skriftligt eksamensoplæg, max. 2 sider Ekstern (I eller G) Ledelse og organisation 1 Skriftlig problembaseret opgave max. 8 sider (I eller G) Ledelse og organisation 2 (I eller G) Ekstern 5

4 De valgfrie moduler Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende uden uddannelsesretning skal udgøre i alt 15 ECTS-point fordelt på 3 valgmoduler à 5 ECTS point. De valgfrie moduler er understøttende i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte. Med henblik på at afspejle de mål for kompetenceudvikling, som de enkelte moduler sigter imod, bedømmes de valgfrie moduler med en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling i egen praksis under inddragelse af relevant teori. Oplægget drøftes og uddybes ved den mundtlige eksamen. De valgfrie moduler bedømmes med intern censur. Modulnavn Skriftligt produkt Mundtlig prøve Censur (I=individuel G=gruppe) Ledelse og coaching Forandringsledelse Ledelse, kommunikation og organisation Projektledelse Strategisk ledelse Viden- og innovationsledelse Økonomisk ledelse 6

5 Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Samtlige obligatoriske moduler og det nødvendige antal valgfrie eller retningsspecifikke moduler skal være bestået, før den studerende kan afslutte afgangsprojektet. Alle de valgfag, den studerende har taget i løbet af uddannelsen, skal anføres på forsiden. Modulnavn Skriftligt produkt (I=individuel G=gruppe) Afgangsprojekt Afhandling, max. 60 sider (I eller G) Mundtlig prøve 60 min. mundtlig eksamen Censur Ekstern Ved gruppe-projekter udvides rammen med 20 sider pr. studerende. Antal studerende * Sidetal og typografiske enheder i opgavetekst 1 studerende Max. 60 normalsider 2 studerende Max. 80 normalsider 3 studerende Max. 100 normalsider I sideopgørelsen indgår titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Afgangsprojektet skal være skrevet i et læsevenligt og overskueligt layout. 7

6 Praktiske forhold i forbindelse med de skriftlige produkter Skriftlige opgaver (refleksionsrapport, case-baseret hhv. problembaseret opgave) En skriftlig opgave formuleres som et afrundet, konkluderet, selvstændigt produkt. Den skriftlige opgave skal generelt indeholde følgende punkter: Forside Den obligatoriske forside udfyldes, underskrives og indsættes forrest i opgaven. Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter og sidenumre. Indledning I indledningen tematiseres en praktisk problemstilling fra den/de studerendes konkrete erfaringsbaggrund. Problemstillingen indsnævres og afgrænses og spidsformuleres i en problemformulering. Indledningen begrunder og argumenterer for, hvorfor de valgte dele er særligt interessante, og hvorfor nogle aspekter eller delområder er valgt fra. Metode I dette afsnit beskrives og begrundes valg af undersøgelsesmetoder, litteratur, teoretiske vinkler og eventuelle empiriske tilgange i forhold til opgavens problemformulering. Endvidere præsenteres opgavens disponering. Metodeovervejelserne relaterer sig til det specifikke fagmoduls krav til undersøgelsesformer og - metoder. Afsnittet kan indeholde en afklaring af begreber, der er særligt centrale for opgaven. Analyse og diskussion I denne del af opgaven analyseres og diskuteres de teoretiske og eventuelle empiriske vinkler på opgavens problemformulering med henblik på at vurdere deres rækkevidde og forklaringskraft. Dette vurderes tillige i forhold til opgavens metodiske fremgangsmåde. Af hensyn til opgavens læsevenlighed anvendes beskrivende overskrifter i dette afsnit. Analyse og diskussion er opgavens absolut mest omfangsrige del. 8

7 Konklusion og perspektivering Opgavens konklusion samler op på opgavens resultater. Den udgør i sin form et svar på problemformuleringens spørgsmål. I afsnittet vurderes det, hvilke konklusioner det er muligt at uddrage af opgavens analyse og diskussion. Der skal tillige konkluderes vedrørende den metodiske fremgangsmåde. En perspektivering kan dels indeholde overvejelser over, hvilke perspektiver konklusionen kan have for praksis og dels beskrive hvilke nye problemstillinger og undersøgelsesområder, konklusionen peger hen imod. Referencer og noter Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Noter, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. Bilag Bilag er supplerende oplysninger eller dokumentation, som er relevante for opgaven og emnebehandlingen. De medtages i begrænset omfang efter aftale med vejlederen. Omfang af skriftlige opgaver Omfanget af den skriftlige opgave er 8 sider a 2400 anslag pr. normalside, svarende til anslag. Hvor det er muligt at aflevere gruppeopgaver, udvides rammen med 2 sider pr. studerende. Antal studerende Sidetal og typografiske enheder i opgavetekst 1 studerende Max typografiske enheder (8 normalsider) 2 studerende Max typografiske enheder (10 normalsider) I sideopgørelsen indgår titelblad/forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Opgaven skal være skrevet i et læsevenligt og overskueligt layout. 9

8 Synopsis En synopsis formuleres som et oplæg til mundtlig præsentation og uddybning. En synopsis skal generelt indeholde følgende punkter: Forside Den obligatoriske forside udfyldes, underskrives og indsættes forrest i opgaven. Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter og sidenummer Indhold Kravene til synopsens indhold følger det enkelte modul og kan f.eks. være: Problemstilling. Identificering af relevant problemstilling i egen praksis Metode. Disponering af behandling af den valgte problemstilling ved hjælp af fagets teorier, teknikker og metoder Analyse. Identificering af de analytiske pointer, som de anførte teorier, teknikker og metoder bidrager med Diskussion. Refleksioner over diskussionspunkter (styrker og svagheder) ved de foreslåede analytiske vinkler Referencer og noter Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Noter, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. 10

9 Omfang Synopsens omfang er max. 6 sider a 2400 anslag pr. normalside medregnet mellemrum og eventuelle fodnoter. I sideopgørelsen indgår titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Hvor det er muligt at aflevere gruppeopgaver, udvides rammen med 2 sider pr. studerende. Skriftligt eksamensoplæg Et skriftligt eksamensoplæg formuleres som et kort oplæg til mundtlig præsentation og uddybning. Et eksamensoplæg skal generelt indeholde følgende punkter: Forside Den obligatoriske forside udfyldes, underskrives og indsættes forrest i opgaven. Indhold Kravene til eksamensoplæggets indhold følger det enkelte modul og kan f.eks. være: Problemstilling. Identificering af relevant problemstilling i egen praksis Metode. Disponering af behandling af den valgte problemstilling ved hjælp af fagets teorier, teknikker og metoder Analyse. Identificering af de analytiske pointer, som de anførte teorier, teknikker og metoder bidrager med Diskussion. Refleksioner over diskussionspunkter (styrker og svagheder) ved de foreslåede analytiske vinkler Referencer og noter Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Noter, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. 11

10 Omfang Synopsens omfang er max. 2 sider a 2400 anslag pr. normalside medregnet mellemrum og eventuelle fodnoter. I sideopgørelsen indgår titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Juni

11 Bilag - kort om 7-trins-skalaen ECTSskalaen 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 For den helt uacceptable præstation F B C D E Fx Formålet med at indføre en ny karakterskala er international anvendelighed skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse samme skala i hele uddannelsessystemet klar trindifferentiering mulighed for gennemsnitsberegning Principperne i 7-trins-skalaen er, at de enkelte karakterer udtrykker graden af målopfyldelse. Udgangspunktet er fuld målopfyldelse, og omfanget og arten af mangler kan så placere præstationen lavere end 12. Karakterskalaen udtrykker, hvad man kalder en absolut bedømmelse. Kompetencemålene i studieordningen angiver krav og dermed bedømmelseskriterier for hvert modul. 13

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere