Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006"

Transkript

1 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet)nr. 488 af 31. maj Studieordningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse nr. 120 af 25/02/2003. Den er gældende for alle institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Dette samarbejde formidles gennem beslutninger truffet i et udvalg, der repræsenterer udbyderinstitutionerne. Kapitel 1: Uddannelsens formål, mål og varighed Kapitel 2: Adgangskrav Kapitel 3: Struktur og indhold Kapitel 4: Bedømmelse Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Kapitel 7: Regler for selvstuderende Kapitel 8: Kvalitetskrav Kapitel 9: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Kapitel 1: Formål 1 Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Uddannelsens praksisfokusering er central for de metoder og former, som uddannelsen baseres på, såvel i forhold til læring indenfor det teoretiske, praktiske som til det udviklende perspektiv i ledelse. Uddannelsen skal således både give teoretisk viden og skabe forbindelse mellem teori og praksis. Der lægges vægt på, at undervisningen er praksisrelateret. De studerendes erfaringer udnyttes i undervisningen, de skal kunne reflektere over egen organisation, og det skal demonstreres, hvordan teorien kan anvendes ved løsningen af praktiske problemer, herunder at lede og motivere medarbejdere. Uddannelsen skal være med til at kvalificere de studerendes personlige handlekompetence i forhold til arbejdet i det ledelsesfelt, hvor de søger eller har beskæftigelse. De studerende skal: tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets ledelsesfaglige områder analysere relevante faglige problemstillinger dvs. beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer, beskrivende begreber samt relevante teoretiske forklaringsmodeller 1

2 udvikle evnen til at formulere sig mundtligt samt kvalificere evnen til som ledere skriftligt at formidle faglige problemstillinger lære at forholde sig perspektiverende til faglige og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handlemuligheder set fra et ledersynspunkt Mål Målet er, at de studerende efter endt uddannelse har erhvervet en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser kan analysere organisationens omgivelser kan fortolke og udforme overordnede mål og strategier selvstændigt kan udforme mål og helhedsplaner i eget ansvarsområde og kan have en dialog med beslutningstagere herom selvstændigt kan lede og motivere medarbejderne er bevidst om og kan medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen position, opgaver og handlemuligheder Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år, men kan tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. 2, stk. 7 i lov om åben uddannelse. Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler, jf. 2, stk. 3 i lov om åben uddannelse. Stk. 4. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Varighed 3. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. Stk studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS point). Stk. 3. Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, synopser og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium. Titulatur 4. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen diplom i ledelse. Den engelske betegnelse er: Diploma of Leadership. Kapitel 2: Adgangskrav 5. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en uddannelse på niveau med en mellemlang videregående, en bacheloruddannelse, en relevant uddannelse mindst på ni- 2

3 veau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Institutionerne kan i studieordningen, jf. 9, stk. 1 i bekendtgørelsen, fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger. Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Stk.3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse som fleksibelt forløb. Kapitel 3: Struktur og indhold 6. Som en del af uddannelsen opbygges studiekompetencer i et adfærdsorienteret perspektiv, således at der bevidst arbejdes handlingsorienteret. Handling i egen organisation bliver dermed et integreret element i uddannelsen som danner baggrund for ny faglighed i et integreret forløb, der omfatter progression inden for såvel teori, praksis som samspillet mellem disse. Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal designes således, at deltagernes mulighed for at strukturere indholds- og procesdelen øges gennem uddannelsen naturligvis i et forløb, der er præget af fortsat faglig udbygning for den enkelte. Stk. 3. Udvikling af metodisk kompetence støttes løbende i alle moduler. Stk. 4. Uddannelsen omfatter således: Obligatorisk del Den obligatoriske del består af tre moduler á 9 ECTS point med et anbefalet forløb, som følger: Stk Modul 1 - Det personlige lederskab (9 ECTS point) Formål Formålet er, at de studerende skal kunne kende, vælge, anvende og udvikle forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder. Hensigten hermed er at forstå, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for iagttagelsen af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af. De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Mål Målet er, at de studerende på et videnskabsteoretisk grundlag arbejder med, reflekterer over og forstår forskellige ledelsesteorier tilegner sig kompetencer til at forstå forholdet mellem ledelsesmæssige udfordringer og udviklingen af egne ledelseskompetencer relateret til en kompleks kontekst af politiske, rationelle og sociale logikker kan anvende teorier, strategier, metoder og redskaber til at vurdere den helhed, som lederen er en del af, med henblik på at forstå og udvikle egen ledelsespraksis 3

4 bliver i stand til at formidle og fortolke fortællinger om lederskabet, så både andre og lederen selv kan se sig selv i dem fra nye perspektiver bliver klar over egne værdiers betydning for ledelsesidentiteter arbejder problemorienteret med egen kompetenceudvikling i forhold til udfordringer i egen organisation På modulet arbejdes med 3 hovedtemaer: 1. Personligt lederskab som fortælling og fortolkning i videnskabsteoretisk perspektiv Temaet fokuserer på, hvordan egen ledelse kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetence til at se ledelsesbegrebet i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, identitetsforståelser og egen praksis, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis. I den forbindelse arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan et dynamisk refleksivt ledelsesbegreb relaterer sig til en kompleks kontekst af politiske, rationelle og sociale logikker. 2. Professionel kompetenceudvikling Temaet fokuserer på, hvordan kompetenceudvikling kan iagttages og forstås i forhold til et kompleks begreb om organisatorisk læring, som er konsistent med et samfund i permanent forandring. I denne forbindelse arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om kompetent ledelse og nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med læring, strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis. 3. Ledelse og kommunikation Temaet fokuserer på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis kan iagttages og forstås som en integreret del af identitetsprocesser og organisatoriske og samfundsmæssige systemer i permanent bevægelse. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører ledelsesopgaver mening og udvikling. I denne forbindelse arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og med at iagttage kommunikationens betydning for egen ledelsesidentitet. Stk Modul 2 - Ledelse og medarbejdere (9 ECTS point) Formål Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske perspektiver tilegner de studerende sig kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan teorier om og iagttagelser og refleksioner af organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber vilkår for kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledelse i praksis. De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. 4

5 Mål Målet er, at de studerende kan forstå grundtrækkene i teoretiske og metodiske perspektiver på leder-medarbejderrelationer og er i stand til at placere egen ledelse i sammenhængen kan iagttage og reflektere dynamiske processer i leder-medarbejder-relationer, herunder reflektere egne positioner og perspektiver, er i stand til at bringe ledelses- og medarbejderkompetencer i spil og udvikle dem i relation til organisationens værdier og mål kan forstå og reflektere konkrete personale- og ledelsesproblemer i forhold til teorier, metoder og strategier for løsnings- og udviklingsmuligheder kan forstå, forholde sig til og bruge forskelle og konflikter som en ressource er i stand til at formidle komplicerede budskaber så medarbejdere og ledere selv kan se sig selv i dem fra nye perspektiver får indsigt i egen position og opgave som personaleleder kan formidle forståelse af regler og aftaler og handle ud fra disse På modulet arbejdes med 3 hovedtemaer: 1. Ledelse i kompetenceudvikling Temaet fokuserer på, hvordan kompetenceudvikling kan iagttages og forstås i forhold til et kompleks begreb om organisatoriske processer, som er konsistent med et samfund i permanent forandring. I den forbindelse arbejdes med at udvikle de studerende forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem organisatoriske visioner og eksisterende mønstre og systemer identificerer områder for kompetenceudvikling. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at iagttage konsistens mellem anvendelse af kompetenceudviklingskoncepter, implementeringsstrategier og teorier om ledelse og organisationsudvikling i forhold til egen praksis. 2. Ledelse i dynamiske processer Begreber som ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering, og motivation samt indsigt i menneskelig adfærd vil være centrale fokuspunkter både for iagttagelse af relationerne mellem medarbejdere og ledelse og for hvilken betydning ledelsesteoretiske perspektiver tillægger dem. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå og handle strategisk i forhold til hvordan begreberne konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber. 3. Beslutningstagen, konflikter, magt og repræsentation Temaet fokuserer på, hvordan magt, konflikter, repræsentation og læring er centrale fokuspunkter for den måde, hvorpå lederen og medarbejdere kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes forståelse af, at kompetencen til at træffe beslutninger afgørende er knyttet til ledelsens og medarbejderes kompetence til at orientere sig i og vælge mellem forskellige beslutningsmuligheder. Stk. 4.3 Modul 3 - Ledelse og Organisation (9 ECTS point) Formål Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af de organisatoriske forholds betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. Deltagerne tilegner sig derved samtidig kompetencer til at forstå og forholde sig til centrale organisatoriske udfordringer i den offentlige og private sektor, herunder til at forstå, hvordan private og offentlige virksomheders kulturelle identitet skabes i netværkskonstruktioner. 5

6 Mål Målet er at de studerende forstår grundtrækkene i forskellige teoretiske perspektiver på organisationer og er i stand til at placere egen organisation i sammenhængen kan analysere rammerne og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation forstår, at der er flere teoretisk og metodisk forskellige analyser af et organisationsproblem har indsigt i og forståelse for lederens opgave og ansvar omkring beslutninger i en organisation kan anvende teori og metode til løsning af organisatoriske problemer har indsigt i organisatoriske perspektiver på egen position og opgave som leder kan identificere og skabe forudsætninger for en udviklings- og forandringsproces kan udvikle, formidle og gennemføre relevante strategier i en udviklings- og forandringsproces får kompetence til at styre og koordinere organisationsændringer Indhold På modulet arbejdes med 3 hovedtemaer: 1. Organisation og omverden Temaet fokuserer på, hvordan egen institution kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetence til at skelne mellem forskelligt historisk forankrede organisationsteorier, analysestrategier og praksisser, herunder på betydningen af valg/fravalg af anvendelsen af forskellige organisationsteoretiske perspektiver til iagttagelse af egen organisation i forhold til dens omverden. I den forbindelse arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan et dynamisk refleksivt organisationsbegreb relaterer sig til rationelle teorier om organisationers strukturer og funktioner. 2. Organisationen som struktur, kultur og værdier Temaet fokuserer på, hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisationskulturel kontekst, hvor offentlige og private virksomheders kulturelle identitet konstant er til forhandling og genforhandling i beslutninger og fortolkninger. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetence til at forstå og handle strategisk i forhold til den organisationskulturelle kompleksitet af værdier, herunder på teorier om fx værdiledelse, med henblik på at skabe en læringskultur i egen organisation og bruge den organisationskulturelle kompleksitet som en ressource. 3. Ledelse, styring og strategi Temaet fokuserer på netværkssamarbejdets komplekse styrings- og beslutningsprocesser og på, hvordan organisatoriske samarbejds- og forandringsprojekter kan forankres i et åbent organisationsbegreb, der ser refleksion af mangfoldigheden af værdier som en styrke i demokratiske beslutnings- og kommunikationsprocesser. Der lægges vægt på, at de studerende lærer at skelne mellem forskelligt historisk forankrede teorier om beslutningstagen og om ledelse og styring, samt de praksisser der udspringer heraf. Mission, vision og strategier ses i forhold til den aktuelle samfundsmæssige udvikling fra en traditionel tænkning om hierarkisk funderet styring af organisationer til den nyeste tænkning om risikoledelse og styring i lokale og midlertidige netværk. 6

7 Stk. 5 Valgfri del Den valgfrie del består af to moduler á 9 ECTS point: Tilvalgsmoduler i diplomuddannelse i ledelse Moduler af almen interesse: 1. Projektledelse 2. Ledelse og kompetenceudvikling 3. Videnskabsteori, forskning og ledelse 4. Økonomisk ledelse 5. Team- og netværksledelse 6. Videns- og innovationsledelse 7. Strategisk ledelse 8. Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering 9. Ledelse, kommunikation og organisation 10. Forandringsledelse 11. Ledelse og jura 12. Ledelse og coaching 13. Ledelse af marketing og ekstern kommunikation 14. Globaliseret ledelse Moduler af specifik eller brancheinteresse: A: Ledelse i offentlige organisationer B. Ledelse i private virksomheder C: Ledelse i frivillige organisationer Projektledelse At give de studerende det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder og projektdeltager. Modulet skal udvikle de studerendes kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter, og forstå og anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation. De studerende skal kunne analysere, strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter, og skal kunne perspektivere i forhold til forskellige projekttyper. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation Ledelse og kompetenceudvikling At give de studerende teoretisk og praktisk viden og forudsætninger for at kunne beskrive, analysere og vurdere organisatoriske kompetencer samt færdigheder til at arbejde systematisk med ledelses-, kompetence-, og personaleudvikling og uddannelsesplanlægning. At opnå indsigt i og forståelse for hvordan konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger om kompetenceudviklinger, og organisationens visioner og strategier udgør et udviklingspotentiale. 7

8 Kompetenceudvikling som et centralt begreb på samfunds-, organisations- og individniveau Ledelse- og kompetenceudvikling som strategisk perspektiv for kompetenceudvikling på samfunds-organisations- og individniveau Personalepolitikkers funktioner og deres strategiske forankring og betydning Uddannelsesplanlægning i organisationer Videnskabsteori, forskning og ledelse At give de studerende teoretisk og praktisk viden om filosofiske, videnskabsteoretiske, sociologiske og psykologiske begreber som kan udvikle virksomhedens organisation og strategier. At opnå viden om etiske og dannelses begreber, og de ledelsesmæssige aspekter af organisationens udviklingen af dette felt. At kunne analysere, planlægge, lede og perspektivere med inddragelse af disse forhold. Ledelsesrelevante teorier, begreber og metoder om - Videnskabsforståelser - Dannelsesteorier - Etik - Kommunikation Økonomisk ledelse At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at analysere og selvstændigt vurdere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Der skabes en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes i både offentlige og private organisationer samt forskelle herpå. Faget skal sætte de studerende i stand til at deltage i økonomiske beslutninger, have en viden om styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering. Det eksterne regnskab, herunder bl.a. principper, afskrivning, regnskabsanalyse, Det interne regnskab, herunder det omkostningsbaserede regnskabssystem samt forskellige modeller og tilhørende begreber samt investering og finansiering Budgettering, herunder proces, styring og anvendte metoder samt aktivitets-, omkostning, og likviditetsbudgettering som ledelsesværktøj Omverdenens indvirkning, herunder fx politiske indgreb og samfundsmæssige forhold Team- og netværksledelse At give de studerende viden om forskellige teoretiske koncepter for team- og netværksfunktioner. At give de studerende teoretisk og praktisk viden om, hvordan forskellige aktører og diskurser strategisk og operationelt skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i netværk og team. Lederens rolle og opgave Koncepter om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv Styring af selvstyring i teams og netværk Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift 8

9 Videns- og innovationsledelse: At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at problematisere og begrebsafklare samt konstruktivt at forholde sig til sammenhængen mellem viden og ledelse. Forståelse af vidensbegrebets kompleksitet, herunder forskellige former for viden Vidensledelse i et dannelsesperspektiv Vidensledelse og de tilhørende begreber Viden og magt Ledelse af og i innovationsprocessor Strategisk ledelse Den studerende skal såvel teoretisk som i praksis kunne identificere, definere, vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger. Herunder analyserer og udarbejde visioner for organisationens udvikling i relation til indre og ydre forhold. Teorier om strategier og deres betydning for strategisk ledelse Organisationens mission, vision og politikker Interne og eksterne analyser Beslutnings-, implementerings og nyinstitutionel teori Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Målet er, at den studerende såvel teoretisk som praktisk tilegner sig viden om og forudsætninger for at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling og evalueringsformer, herunder kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter. Den samfundsmæssige baggrund for at arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering, internationale og nationale forhold Kvalitetsstyring og evaluering som ledelses-, styrings- og symbolredskab Teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitets- og evalueringsformers udvikling Ledelsesroller og identiteter, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer i arbejdet med at lede kvalitetsudvikling og evaluering Dokumentation og evaluering som kontrol- og udviklingsredskab, intern og ekstern Ledelse, kommunikation og organisation At den studerende får såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen, og at den studerende bliver i stand til at iagttage, analysere, reflektere og forholde sig fortællende, fortolkende og forhandlende til den måde hvorpå kommunikative processer konstruerer mening og betydning. 9

10 Kommunikationsteorier Organisationen som et system af kommunikation Kommunikation, refleksion og læreprocesser Konflikthåndtering Magt og demokrati begreber og forståelser Forskellige koncepter for samtale, herunder kommunikations symmetri og asymmetri De vanskelige samtaler som potentiale Forandringsledelse At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og lede forandringsprocesser i organisationer. Teorier om samfunds-, og organisationsudvikling samt forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser Ledelse og jura At give de studerende teoretisk og praktisk forståelse for de juridiske rammer, som berører organisationers nationale og internationale aktiviteter. At give de studerende værktøjer til selvstændigt at kunne vurdere juridiske implikationer samt at bruge juraen som ledelsesværktøj og styringsinstrument. Juraens samfundsmæssige betydning Nationale og internationale retskilder og procesret og privatret Selskabsret Markedsføringsjura og produktansvar samt jura omkring distributionskanaler Konkurrenceret Indgåelse af aftaler Ledelse og coaching At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Teoretiske perspektiver på coaching Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams 10

11 Ledelse af ekstern kommunikation og marketing At de studerende såvel teoretisk som praktisk opnår indblik i de ledelsesmæssige aspekter af marketingprocessen og organisationens muligheder for at udvikle sit forhold til omgivelserne gennem velfungerende kommunikationssystemer. De studerende skal kunne analysere, reflektere og lede processen med udgangspunkt i praksis. Grundbegreber og referencerammer i marketing Interne og eksterne forhold og relationen mellem disse Informationsbehov og omverdensanalyse Relationer og netværk Markedskommunikationsprocessen Ledelse og strategi Globaliseret ledelse At sætte den studerende såvel teoretisk som praktisk i stand til at vurdere de komplekse ledelsesproblemer, der opstår som følge af en globalisering af organisationen og medarbejderstyrken. Der skabes en grundlæggende forståelse for den organisatoriske og kulturelle kontekst hvori ledelsesopgaven gennemføres. Kulturanalyse og kulturmønstre Indsigt i religion og historiens betydning for holdninger og værdier Adfærdsnormer og nonverbal kommunikation at arbejde med og i en international organisation under hensyntagen til nationale kulturkendetegn Global strategisk ledelse Ledelse af internationale samarbejder og fusioner Kommunikation på tværs af sproggrænser Ekspatriering og repatriering af medarbejdere Udvikling af international globale ledere Optimal anvendelse af den multikulturelle arbejdsstyrke Nedenfor ses en beskrivelser af modulerne af specifik eller brancheinteresse: Ledelse i offentlige organisationer At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for hvordan og under hvilke betingelser politisk og administrativ ledelse og styring udøves i den offentlige sektor, herunder i sektorens samspil med dens omverden. At de studerende bliver i stand til at analysere og forstå betingelser og muligheder i samspillet mellem politiske styringsvilkår og konkret praksis bl.a. i relation til lokale og samfundsmæssige perspektiver på velfærd og demokrati. At de studerende kan perspektivere og implementere forandrings- og udviklingsprocesser. Teorier om offentlig styring og netværksstyring Ledelse i krydspres. Magt, repræsentation og deltagerdemokrati mellem hierarki og netværk. Strukturændringer, fusioner og sammenlægninger, herunder samspillet mellem privat og offentlig sektor. 11

12 Ledelse i private virksomheder At den studerende opnår indsigt i og forståelse for teorier og modeller, som beskriverden private virksomheds kendetegn og vilkår i et analytisk/strategisk perspektiv. At den studerende forstår at agere i en organisation, som er baseret på markedsvilkår og i en reguleret omverden. At den studerende bliver i stand til at omsætte disse teorier modeller og teorier til gennemførelse af forandringsprocesser i en konkret virksomhed. Virksomhedens omverden og dens udviklingsperspektiver Virksomhedens interessenter og interessentmodeller Konkurrencemæssige fordele/kernekompetencer Ressourceperspektiver og værdikædeledelse Strategiske udviklingsalternativer for virksomheden Virksomhedskultur Organisatoriske forandringsprocesser Ledelse i frivillige organisationer At give den studerende teoretisk og praktisk viden med henblik på selvstændigt at kunne vurdere den frivillige non-profit organisations særlige kendetegn og arbejdsbetingelser if. ledelsesprocessen. Værdibaseret ledelse som fundament for motivation af frivillig arbejdskraft Etik Politiske forandringsprocesser Analyseredskaber til fortolkning af de virksomhedsspecifikke forudsætninger for nonprofit organisationer Krydspressituationer i den frivillige organisation Stk De valgfrie moduler kan tage form af en overbygning på uddannelsens obligatoriske del, således at den valgfrie del betegner en progression. Der kan være tale om en uddybning af alle fag med henblik på erhvervelse af helt generelle ledelseskvalifikationer, men det er muligt at vælge en specialisering, som kan være inden for specifikke områder. Stk De to moduler kan også vælges fra andre uddannelser inden for det ledelsesfaglige område. Modulerne skal fagligt og indholdsmæssigt minimum være på niveau med en diplomuddannelse. Valgfag kan tage sigte på særlige ledelsesmæssige problemer indenfor bestemte brancher eller sektorer. Der vil eksempelvis kunne vælges moduler, som bredt kvalificerer til varetagelse af lederopgaver i det offentlige, moduler som særligt retter sig mod skolevæsenet, sundhedsvæsenet og/eller den sociale sektor eller tilsvarende moduler, som orienterer sig mod det private erhvervsliv, inden for handel, service og industri. Stk De valgfrie moduler vælges inden for områder af relevans for uddannelsens ledelsesfaglige kompetenceprofil. Der udvikles en fælles database over de moduler, de studerende kan vælge ved de udbydende uddannelsesinstitutioner. Stk Med hensyn til konkret udbud henvises til de enkelte uddannelsesinstitutioners studievejledning. 12

13 Stk. 6 Afgangsprojekt (15 ECTS point) Formål Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere, analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. Mål Målsætningen er, at de studerende i relation til den valgte tværfaglige problemstilling skal anlægge et helhedsperspektiv på relevansen af modulernes indhold. De studerende skal kunne vurdere hvordan udvalgte teorier, strategier og metoder er konsistente og relevante til belysning af den valgte problemstilling forstå, indsamle, bearbejde, analysere og anvende relevant empiri i forhold til den valgte problemstilling anvende teori og metoder til løsning af konkrete problemer formidle komplekse problemstillinger Indhold Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver projektopgaveskrivning den studerendes professionelle kompetenceudvikling Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentligt undervisning og selvstudium. 7. For at kunne indstille det afsluttende projekt til bedømmelse, skal alle prøver være bestået. Øvrige bindinger vil fremgå af modulbeskrivelserne i studievejledningen. Undervisnings- og arbejdsformer 8. Fagligt stof: uddannelsen skal præsentere den studerende for fagligt stof (teorier, erfaringsbeskrivelser, debatter, dokumenter og udmeldinger), som er relevante for det pågældende modul. Nationale og internationale forskningsresultater integreres i størst muligt omfang i undervisningen. Stk. 2. Problemorienteret arbejde: En væsentlig del at studiet handler om at forholde sig problematiserende og analyserende til forskellige former for tekster og ikke mindst forskellige former for praksis. Målet er at anvende det, man læser, og samtidig at forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur og erfaringer. Det forudsætter, at forskellige deltageres erfaringer, forskelle og ligheder mellem sektorer m.v. inddrages i det problemorienterede arbejde i såvel obligatoriske som valgfrie moduler. 9. Grundtanken i den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse i uddannelsen er, at både teoretisk og praksisbaseret erkendelse af lederrollen og ledelseskompetencer er centrale elementer i uddannelsen. Dermed tager uddannelsen sit udgangspunkt i den enkelte leders erkendelsesmæssige udvikling herunder deltageres refleksion over praksis i egen organisation spejlet i uddannelsens teoretiske indhold. Stk. 2. Grundantagelsen er, at refleksioner over handling, adfærd og beslutninger skabes gennem uddannelsesforløbet med det formål at påvirke deltagernes personlige ledelsespraksis. Uddannel- 13

14 sen må således baseres på at deltagerne anvender egen organisation som et udviklingslaboratorium for adfærd, handlinger og beslutninger i uddannelsesforløbet. Stk. 3. Uddannelsens sigte med udvikling af netværks- og erfaringsudveksling (mellem deltagerne) skulle gerne facilitere refleksion, handlinger, adfærd og beslutninger i egen organisation. Det står derfor centralt, at man på uddannelsen formår at opbygge et fælles ledelsesmiljø mellem deltagerne således at samspillet mellem teori og praksis stimuleres på tværs af virksomheder, brancher og offentlig/privat. Kapitel 4: Bedømmelse 10. I løbet af uddannelsen skal den studerende stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse, der alle har som sit centrale omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af netop for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Ud over mere traditionelle eksamensformer kan det fx dreje sig om: Casefremlæggelse med tilhørende ledelsesfaglige problemstillinger i egen eller anden organisation Synopsis med efterfølgende mundtlig diskussion Essay Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Hvert modul, afsluttes med en bedømmelse, jf. 2, stk. 4, i lov om åben uddannelse. Stk. 2. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Stk. 3. Mindst to obligatoriske moduler bedømmes med ekstern censur. 11. For eksamen gælder: 1) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr. 356 af 19/05/2005 (eksamensbekendtgørelsen). 3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 350 af For det afsluttende projekt gælder følgende eksamensbestemmelser: Det afsluttende skriftlige projekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Den mundtlige prøve er individuel og ekstern og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet. En skriftlig afhandling kan have et omfang på max. 60 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag og kan udvides progressivt med max. 20 sider pr. studerende. Eksaminationen vil være med individuel bedømmelse. Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Der gives karakterer efter 13-skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel den skriftlige afhandling, præsentation som det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af afhandlingen og det mundtlige forsvar. 14

15 Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser Eksamensterminer og tidsfrister 13. Der afholdes ordinære prøver mindst 2 gange om året. Tidspunktet for prøvens afholdelse samt sidste frist for til - og framelding til prøven er fastsat i studiekalenderen. For sen til - og/eller framelding i forhold til tidsfristerne i studiekalenderen tæller som et eksamensforsøg. Stk. 2. Manglende overholdelse af meddelte tidsfrister kan for den enkelte studerende betyde, at den pågældende aktivitet ikke kan gennemføres. Med mindre andet meddeles, er det de angivne tidsfrister i studiekalenderen, som er gældende. Klage over bedømmelse af prøver 14. En studerende har adgang til at indgive klage over en eksamination og bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at bedømmelsen er korrekt, eller af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive klage, herunder muligheden for at begære klagen indbragt for en ankekommission samt de for klageadgangen fastsatte tidsfrister, henvises til Kapitel 10 i Bekendtgørelse nr. 356 af 19/05/2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over bedømmelse af prøver indgives til institutionen og tilstilles rektor. Sygeeksamen og reeksamen 15. Da der årligt afholdes mindst 2 ordinære prøver i alle fag, afholdes der ikke syge- og reeksamen. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende kun mangler at bestå en enkelt af de prøver, der ifølge studieordningen er placeret i den afsluttende eksamenstermin, idet den studerende i så fald skal have mulighed for at deltage i en syge-/reeksamen. Eksamensbevis 16. Institutionen udsteder bevis for bestået eksamen med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer. Stk. 2. Den studerende har ret til at få udstedt bevis for beståede moduler. Stk. 3. Hvis uddannelsen er gennemført ved flere institutioner, udstedes det samlede eksamensbevis af den institution, hvor den sidste prøve er aflagt. Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Meritoverførsel 17. Beståede moduler ved en af institutionerne ækvivalerer tilsvarende moduler ved de andre institutioner. Stk. 2. Institutionen kan godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk lederuddannelse træder i stedet for moduler, der er omfattet af denne studieordning. Stk. 3. Ved meritoverførsel efter stk. 1 og 2 medregnes opnået karakter ikke, men overføres som bestået. Stk. 4. Det afsluttende projekt er undtaget fra bestemmelsen i stk

16 Meritstuderende 18. Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse. Studievejledning 19. De udbydende institutioner udarbejder og udgiver en studievejledning for uddannelsen. Stk. 2. Studievejledningen indeholder en bredere redegørelse for uddannelsen, en praktisk vejledning for de studerende samt oplysninger om andre forhold af betydning for de studerendes planlægning af deres studium, herunder tidsfrister. Stk. 3. Nærværende studieordning samt andre regler af betydning for de studerende på uddannelsen kan ses på studiets hjemmeside. Dispensation fra studieordningen 20. Institutionen kan, når der foreligger særlige forhold dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelsen, men alene fastsat af den udbydende institution. Stk. 2. Ansøgninger om dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra bekendtgørelsen, kan indbringes for Undervisningsministeriet (jf. bekendtgørelse nr.120 af 25/02/2003 Klager 21. Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til institutionen tilstillet rektor. Stk. 2. Institutionens afgørelse i henhold til stk. 1 kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Stk. 3. Fristen for indgivelse af klager efter stk. 1 og 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Kapitel 7: Regler for selvstuderende 22. For selvstuderende gælder bestemmelserne i 5 og 9 i LBK nr. 311 af 13/05/2002 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Kapitel 8: Kvalitetskrav 23. Den udbydende uddannelsesinstitution forpligter sig til løbende kvalitetsudvikling og sikring af uddannelsen. Med henblik på kvalitetssikring og evaluering, skal der etableres aftaler med universitære institutioner om forskningstilknytning. Stk. 2. De udbydende institutioner skal arbejde på at tiltrække studerende på tværs af brancher og sektorer. Stk. 3. Institutionerne nedsætter et fællesudvalg, der er rådgivende om uddannelsen overfor institutionerne og Undervisningsministeriet. Stk. 4 Endvidere skal uddannelsesinstitutionen have en procedure, der sikrer en løbende kompetenceudvikling af undervisere. Det bør i den sammenhæng tilstræbes, at en del af kompetenceudviklingen ud over løbende faglig/metodisk udvikling sker via aktiv brug af uddannelsens centrale teorielementer i forhold til egen organisation og praksis. 16

17 Kapitel 9: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Ikrafttrædelse 28. Studieordningen træder i kraft den 15. januar 2006 Uddannelsesbekendtgørelsen og andre relevante retsregler optrykkes ikke i studieordningen. Disse kan i stedet findes på Undervisningsministeriets Web-side ( Nedenfor følger en oversigt over de mest relevante retsregler Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse, nr. 120 af 25/02/2003 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr. 956 af 28/11/2003 Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser. LBK nr. 154 af 06/03/2000. Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 356 af 19/05/2005 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. nr. 350 af

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge Ledelse og Organisation (9 ECTS point) Studievejledning For studerende som starter modulet i uge 35 2008, uge 48 2008 og uge 11 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...4

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere