Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13"

Transkript

1 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: A

2 Indhold 1. Indledning Oplysninger om institutionen Lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Tidlige forebyggende indsatser Ledelse Personalets faglige kompetencer Konklusion Aftalemål Uanmeldt tilsyn Øvrige tilsyn i institutionen Oplysninger om personalemæssige forhold Ledelse Medarbejdere Sygefravær Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

3 1. Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud og dagpleje, jf. dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven. Der skal føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddet, og med hvordan dagtilbuddet udfører sin opgave. Det er Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, der på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemfører alle tilsyn. Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitets- og tilsynsmodel indebærer en proces, hvor kvaliteten i kommunens institutioner er blevet undersøgt og drøftet på forskellig vis og ud fra både forældre, medarbejder og ledelsesperspektiv. Kvalitets- og tilsynsmodellen er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside. Den endelige kvalitets- og tilsynsrapport sammenfatter de hovedkonklusioner, der er sprunget ud af dialogen undervejs i processen. Rapporten er samtidig kommunens endelige afgørelse af tilsynet vedrørende institutionen. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

4 2. Oplysninger om institutionen Institution Leder Navn, mail, telefon Børnehaven Myretuen Marianne Hansen tlf Børnehuse 1 Souschef / daglige ledere Navn, mail, telefon Antal børn (normeret) 59 Bestyrelsesformand Navn, mail Martin Svendsen (for selvejende & private) Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

5 3. Lærings- og udviklingsmiljø 3.1 Institutionens lærings- og udviklingsmiljø På baggrund af den dialog, der har været mellem bestyrelse, personale, ledelse og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn samt oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere mv. beskrives konklusioner vedr. institutionens lærings- og udviklingsmiljø, særlige styrker og udfordringer. Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Hvordan skabes en reflekteret og tilrettelagt praksis med fokus på læring og inklusion? Hvilke didaktiske overvejelser ses bag pædagogisk praksis, kultur mv.? Hvordan kommer det professionelle håndværk til udtryk i form af værdier, kultur mv.? Hvordan er institutionens fysiske rammer? Hvordan arbejdes med udvikling af en fleksibel indretning, og sammenhæng mellem rum og pædagogik? Der er generelt gode fysiske rammer i huset, og god plads. Der bør således være gode forudsætninger for at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet. Indtrykket fra temperaturmåling og dialogmøde er imidlertid, at institutionen ikke lykkes på et tilfredsstillende niveau med at skabe muligheder for fordybelse, og skabe et læringsmiljø, der inspirerer til leg, aktiviteter osv. Besvarelserne ligger noget lavere end gennemsnittet i kommunen. Institutionen har i løbet af det sidste år gennemgået en strukturforandring, hvor stueopdeling blev erstattet af funktionsopdeling og efterfølgende blev ændret tilbage til stueopdeling. Erfaringerne fra processen er, at personalet fandt det vanskeligt at sikre den nødvendige planlægning ifht. funktionsopdelingen, og at det giver større ro og tryghed for børn og voksne, at institutionen arbejder stueopdelt. Institutionen har været kontrolgruppe for SPELL, og ledelsen fortæller, at dette har øget systematikken i den sproglige indsats. Omdrejningspunktet for planlægning og evaluering af aktiviteter for børnene er gruppemøder, hvor personalet anvender SMTTE modellen. Gruppemøder og personalemøder danner rammen for drøftelser af børnenes generelle udviklingsniveau. Temperaturmålingen viser, at det ikke er synligt for forældre, at personalet tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og støtter barnets udvikling og læring. Formidlingen af det pædagogiske arbejde med børnene skal forbedres, og personalet skal udvikle evnen til at begrunde praksis med faglig viden og refleksioner. Institutionen arbejder således samlet set med en mindre tilfredsstillende kvalitet i forhold til lærings- og udviklingsmiljøet. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

6 Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Institutionens arbejde med dokumentation og evaluering Hvordan arbejdes der med systematik og kvalitet i evaluering og dokumentation? Hvilken evalueringskultur har institutionen? Hvordan danner dokumentation og evaluering baggrund for videre udvikling af det pædagogiske arbejde? Institutionen anvender SMTTE modellen til evaluering på gruppemøder, men der er i mindre grad fokus på, hvordan evalueringen af aktiviteter bruges til at videreudvikle praksis. Institutionens systematikker ifht. vurderingen af det enkelte barns udviklingsniveau træder heller ikke tydeligt frem, og der ses ikke nogen sammenhæng i mellem den evaluering, der sker på gruppemøder og refleksioner omkring enkeltbørns udvikling og trivsel. Samlet set er niveauet ifht. dokumentation og evaluering ikke tilfredsstillende. Ledelsen forventer, at uddannelsesforløbet omkring læreplaner og læringsmiljøer vil give yderligere et løft ift. dokumentation og evaluering. Forældresamarbejde Hvordan er samarbejdet med forældregruppen generelt og specifikt med bestyrelsen? På hvilken måde formår dagtilbuddet at skabe sammenhæng mellem forældre- og fagprofessionelle perspektiver? Hvordan arbejdes der med fælles ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling? Institutionen er en selvejende institution, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitet, forældresamarbejde, organisationsudvikling, mv. På uanmeldt tilsyn i 2012 gav forældrene udtryk for et godt samarbejde med institutionen, og tilfredshed med at der skete flere planlagte aktiviteter end tidligere. Der har i 2013 været en forældreklage vedr. det pædagogiske indhold i institutionen. Da det er bestyrelsen, der har ansvaret for den pædagogiske kvalitet, er det bestyrelsen der har besvaret klagen. Temperaturmåling og dialogmøde viser, at der generelt er behov for at forbedre kommunikationen til forældre om aktiviteter og børnegruppens trivsel, herunder det enkelte barns udvikling og læring. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

7 3.2 Tidlige forebyggende indsatser Jf. dagtilbudslovens formålsparagraf skal dagtilbuddet forebygge negativ social arv, sikre inklusion og være en del af kommunens samlede forebyggende arbejde. Det tidlige forebyggende arbejde skal ske på grundlag af kommunens sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik, handleguide Handleguide, mv. Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Inklusion Hvordan lykkes institutionen med en systemisk og anerkendende tilgang? Hvordan arbejdes med fællesskaber og relationer? Hvordan arbejder institutionen målrettet med inklusion? Hvordan inddragesforældrene i dette? Institutionen har gennem flere år arbejdet med at udvikle en systemisk og anerkendende praksis, både gennem bidrag fra oplægsholdere og via udveksling af inklusionspædagog med en anden institution. De to inklusionspædagoger foretog iagttagelser i hinandens huse og fremlagde opmærksomhedspunkter og input til udvikling af den pædagogiske praksis for de respektive personalegrupper. Det er ledelsens vurdering, at denne proces bidrog positivt til institutionens fokus på inklusion. Børn med særlige behov Institutionens strukturerede og systematiske arbejde omkring børn med særlige behov. Hvordan er koblingen til den sammenhængende børnepolitik? Handleguiden? Støtteforanstaltninger? Særlige indsatser? Ledelsen fortæller, at det løbende samarbejde med PP konsulenten understøtter den tidlige forebyggende indsats. Det fremgår imidlertid ikke klart, hvilke systematiske metoder institutionen bruger ifht. at opdage børn med særlige behov eller træffe beslutning om at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats. Kvaliteten i indsatsplaner er lav og skal forbedres, idet målene for indsatsen skal være mere konkrete for at indsatsen kan evalueres på et rimeligt niveau. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

8 Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Tværfagligt samarbejde Information om institutionens samarbejde og kommunikation med tværfaglige samarbejdspartnere både generelt og specifikt i forhold til børn med særlige behov. Hvordan inddrages de tværfaglige samarbejdspartnere til vejledning, sparring mv.? Hvad er status på implementering af kommunens fælles politikker og retningslinier på området? Institutionen har et godt samarbejde med PP konsulenten, der kommer konsultativt med jævne mellemrum. Det er vurderingen, at institutionens egen indsats skal systematiseres og udvikles. Indsatser skal iværksættes og beskrives tidligere og barnets udvikling skal sikres gennem et tidligt, tværfagligt samarbejde, jf. handleguiden. Det er bekymrende, at antallet af indstillinger og underretninger er meget svingende, der har således ikke været underrettet fra institutionen i 4 år. Der har ikke været afholdt lokalmøder siden november Ihht. handleguiden skal der min. afholdes 4 lokalmøder om året. Idet handleguiden er en fælles standard i kommunen henstilles det, at institutionen afholder de planlagte lokalmøder. Institutionen har et mindre tilfredsstillende niveau af viden om de fælles politikker, værktøjer og metoder i kommunen, herunder rammerne for samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere. Kvaliteten i den tidlige forebyggende indsats skal løftes betragteligt, dette skal bla. understøttes ved at anvende de værktøjer og metoder, der er fælles i kommunen. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

9 3.3 Ledelse Ledelsen er ansvarlig for den daglige drift af dagtilbuddet og for at udvikle dagtilbuddet i samarbejde med medarbejdere og forældre. Kommunens ledelsesværdier, organisationsmodel og styreform danner rammen for ledelsen af dagtilbuddet. Status vedr. ledelse Organisations- og kulturudvikling Hvordan arbejder ledelsen målsættende med klare mål for dagtilbuddets udvikling? Er der en klar formidling af mål og rammer, fx ift. læring, inklusion, fællesskaber mv.? Hvordan arbejdes der bevidst med udviklingen af kultur, værdier mv.? Hvordan skabes der sammenhæng mellem kommunens overordnede mål og strategier og dagtilbuddets daglige praksis? Institutionen har gennem flere år arbejdet med at udvikle organisationskulturen hen imod en mere forandringsvillig kultur med fokus på kvalitetsudvikling af praksis. Resultatet af dette arbejde er endnu ikke tilfredsstillende. Leder og bestyrelse er opmærksom på udfordringerne og tilskriver i nogen grad situationen de rammevilkår, der gælder for bla. personaleledelse. Der er behov for en tæt ledelsesopfølgning på værdier og aftaler, så det sikres at gode tiltag fastholdes og beslutninger føres ud i livet. Set i lyset af, at institutionen er en selvejende institution, skal bestyrelsen påtage sig ansvaret for at rette op på institutionens udvikling og søge den nødvendige rådgivning hos paraplyorganisationen eller andre parter. Faglig ledelse Hvordan arbejder ledelsen ift.at understøtte personalets faglige udvikling? Hvordan sikres inddragelse, tilrettelæggelse, kompetenceudvikling, rum for sparring og refleksion mv.? Der er gennem de sidste år iværksat flere gode tiltag i institutionen ifht. at udvikle fagligheden, bla. som en del af den politisk besluttede indsats Inklusionsraketten. Temperaturmåling og dialogmøde viser imidlertid, at der ikke arbejdes bevidst med refleksion og feedback på det faglige arbejde, herunder ledelsesopfølgning på arbejdet. Systematikker/procedurer til dette er igangsat flere gange men fastholdes ikke. Personalet efterlyser en højere grad af ledelsesmæssig opfølgning på tiltag. Der efterlyses inspiration og drivkraft i institutionens faglige udvikling. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

10 Forældresamarbejde Hvordan arbejder ledelsen systematisk og struktureret ift. bestyrelsen? Ift. det generelle forældresamarbejde? Hvordan sikres kommunikation til og med forældre og bestyrelse? Ledelsen har et tæt samarbejde med bestyrelsen, der er bekendt med institutionens samlede udfordringer og er tæt involveret i drøftelser om, hvordan disse kan løses. Set i lyset af, at institutionen er en selvejende institution, skal bestyrelsen påtage sig ansvaret for at rette op på institutionens udvikling og søge den nødvendige rådgivning hos paraplyorganisationen eller andre parter. 3.4 Personalets faglige kompetencer Personalet i dagtilbuddet skal være i besiddelse af kompetencer, der kan bringes i spil i forhold til kvaliteten i dagtilbuddet. Personalet skal kunne begrunde den pædagogiske praksis med relevant faglig viden, og skal være i stand til at gøre relevante overvejelser om metoder og aktiviteter til opnåelse af læringsmål for børnene. Personalets formelle uddannelsesniveau fremgår af punkt 8.2. Personalets faglige kompetence Lærings- og udviklingsmiljø Hvordan arbejder personalet ift. at sikre et kvalificeret lærings- og udviklingsmiljø for børnene? Hvilke kompetencer er tilstede og hvordan sættes de i spil? Hvordan vurderes personalets generelle viden og evne til at udmønte pædagogiske metoder i interaktion med børnene? Vidensbaseret praksis Hvordan er personalets kompetencer ift.at arbejde målsættende? Didaktisk? Opfølgende? Reflekterende? Er der kompetencer ift. at begrunde praksis med relevant viden? Kommunikation omkring dette til forældre og samarbejdspartnere? Temperaturmåling og dialogmøde indikerer, at personalets kompetencer ifht. struktur og organisering af det pædagogiske arbejde er lav. Forældrene ser ikke, at personalet har tilstrækkelig pædagogisk og læringsteoretisk viden, der omsættes til praksis. I temperaturmålingen scorer institutionen således noget lavere end gennemsnittet i kommunen ifht. personalets faglige kompetence. Kompetenceniveauet bør give anledning til at overveje personalesammensætningen, så det i højere grad sikres at personalet har kompetencer til at drøfte og udvikle det pædagogiske arbejde. Se ovenfor. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

11 4. Konklusion Konklusion Institutionen har iværksat en del faglige udviklingstiltag men disse omsættes kun i mindre grad til kvalitet i læringsmiljøet for børnene. Institutionen arbejder samlet set på et mindre tilfredsstillende fagligt niveau. Temperaturmåling og dialogmøde viser, at personalets kompetencer ifht. struktur og organisering af det pædagogiske arbejde er lav. Det henstilles at institutionen udvikler det faglige kompetenceniveau, og at personalet således bliver i stand til at planlægge og reflektere over det pædagogiske arbejde. Det anbefales at formidlingen af det pædagogiske arbejde med børnene forbedres, og personalet bliver bedre til at begrunde praksis med faglig viden og refleksioner. Institutionen har et godt samarbejde med PP konsulenten, men institutionens egne systematikker i det tidlige forebyggende arbejde skal forbedres. Det henstilles at kvaliteten af indsatsplaner udvikles, sådan at målene for indsatsen bliver mere konkrete for at indsatsen kan evalueres på et rimeligt niveau. Det henstilles at de planlagte lokalmøder afholdes som det fremgår af handleguiden. Ledelsen har gennem længere tid arbejdet med organisationsudvikling uden at effekten har været tilfredsstillende. Det henstilles at bestyrelsen påtager sig ansvaret for at rette op på institutionens udvikling og søge den nødvendige rådgivning hos paraplyorganisationen eller andre parter. Det anbefales at personalesammensætningen overvejes ifht. at sikre det nødvendige kompetenceniveau. Opfølgning på de fire henstillinger sker ved uanmeldt tilsyn i februar Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

12 5. Aftalemål 2013 I Faaborg-Midtfyn Kommune er grundlaget for styring og udvikling af kommunens serviceydelser den dialogbaserede aftalestyring. Her angiver politikerne den overordnede retning i form af årlige målsætninger for kommunens forskellige tilbud. Læs mere om dialogbaseret aftalestyring her: Aftalestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Status på fælles aftalemål for dagtilbudsområdet 2013 Inklusion (inklusive overgange fra dagpleje) Der er etableret samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere, der inddrages i arbejdet omkring enkeltbarn. Der er ikke i tilstrækkeligt omfang etableret samarbejde omkring den generelle faglige kvalitet og udvikling af inkluderende børnefælleskaber. Institutionen har ikke i tilstrækkelig grad opbygget et inkluderende og ligeværdigt børnefællesskab. Der er endnu ikke indgået samarbejdsaftaler om overgange mellem dagpleje og institution. Der skal fremadrettet afholdes lokalmøder jvnf. handleguide og aftalemål. Sproglig opmærksomhed og læsning Overgange (fra dagtilbud til skole) Institutionen har etableret et systematisk fagligt arbejde omkring sprog og sprogudvikling, og der er indgået aftaler med tværfaglig samarbejdspartner ift. fortsat at udvikle og kvalificere dette arbejde. Forældrebestyrelsen har været inddraget i udarbejdelse af samarbejdsaftalerne. Institutionen arbejder fokuseret med en gruppe af børn med særlige sprogudfordringer. Institutionen har været kontrolgruppe i projekt SPELL. Institutionen har i samarbejde med anden institution og skole haft et projekt om bedre overgang for alle og indgået aftaler om gode overgange mellem daginstitution og skole. Der er etablereret et godt samarbejde med områdets friskole, og der arbejdes videre med også at indgå aftaler med friskolen om gode overgange. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

13 6. Uanmeldt tilsyn Konklusion fra sidste uanmeldte tilsyn Fra uanmeldt tilsyn i 2012 henstilles det, at der sikres en sammenhæng mellem læringsmål, læringsmiljøer og evaluering af læreplanarbejdet. Sammenhængen skal gøres tydelig for alle ansatte og for forældre. Desuden er der giver 4 anbefalinger relateret til læreplanarbejde, organisering og struktur af arbejdet samt kvaliteten af indsatsplaner. Det vurderes, at henstillinger og anbefalinger ikke er imødekommet i tilstrækkelig grad. 7. Øvrige tilsyn i institutionen I alle dagtilbud føres en række tilsyn fra forskellige sekretariater, organisationer mv. på baggrund af øvrig lovgivning. Oversigten herunder er baseret på oplysninger fra institutionslederen. Lederen har det endelige ansvar for alle nedenstående tilsyn, samt for at personalet er bekendt med og følger instrukserne. Tilsyn Dato Henstilling Sundhedstilsyn Føres i samarbejde med Den Kommunale Sundhedstjeneste. Marts 2012 Ingen Legepladstilsyn Føres i samarbejde med ekstern legepladsinspektør. 21/10-11 Nedrivning af gammelt legehus Fingerklemfælder i legehuse er udbedret. Forebyggelse af kvælningsulykker af gammel rutschebane, som er fjernet. Brandsyn Føres i samarbejde med kommunens brandinspektør. 4/11-13 ingen Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

14 Tilsyn Dato Henstilling Økonomisk tilsyn Føres i samarbejde med Økonomisk afdeling og Fagsekretariatet Dagtilbud- Børn. Budget indberettes hvert kvartal. Der holdes økonomimøder med Frie Børnehaver som varetager den administrative del, samt bestyrelsesformanden Bygningstilsyn Føres i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik og Miljø. 7/3-13 Claus Nørsøller har notat Arbejdsmiljø Føres af institutionens arbejdsmiljøgruppe og Arbejdstilsynet. Tilsyn med levnedsmidler Føres af evt. køkkenleder/leder og Fødevarekontrollen. 17/11-11 APV: Ingen ingen Arbejdstilsyn besøg: Ingen Øvrig sikkerhed: Sovestillinger Røgfri Seler Legetøj Transport Børneattester (selvejende og private) Føres i samarbejde med sundhedsplejerske og konsulenter fra Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 8 børn sover til middag, under forsvarlige forhold Institutionen er røgfri Hvis vi kører med børnene er de altid fastspændt Legetøjet er godkendt til børn Ved alle ansættelser af såvel fastansættelser som vikarer udarbejdes der børneattester. Samt ved alle der er i praktik. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

15 8. Oplysninger om personalemæssige forhold I det følgende beskrives en række fakta vedr. institutionens ledelse, personale, øvrige tilsyn mv. Oplysningerne kan danne baggrund for et mere nuanceret billede af det enkelte dagtilbud og rammerne for arbejdet med kerneydelsen. 8.1 Ledelse Oplysninger om ledelsens uddannelsesmæssige baggrund. Ledelsens uddannelsesniveau Leder Souschef eller daglig leder Diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) I gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Anden relevant uddannelse Har deltaget i FMK lederuddannelse (15 ECTS) Uddannelse i vækstmodellen. V. Marianne Grønbæk Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

16 8.2 Medarbejdere Oplysninger om personalets uddannelsesmæssige baggrund. Alle fastansatte er medregnet i opgørelsen, undtagen elever og studerende. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse 1 Personale med relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med relevant diplomuddannelse Anden relevant uddannelse Antal fuldtidsstillinger 2 fuldtids pædagogstillinger 3 deltids pædagogstillinger 2 pædagogmedhjælpere med kurser af kortere varighed I pædagog nylig uddannet - inklusionsvejleder 1 pædagog uddannet - praktikvejleder 8.3 Sygefravær Oplysninger om personalets sygefravær. Sygefravær i procent 1,46 Langtidsfravær 0 Korttidsfravær 0 1 Elever tæller som ikke uddannet personale. Myretuen Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Afdækning af situationen i Myretuen, Broby

Afdækning af situationen i Myretuen, Broby Dagtilbud-børn Floravej 17a, 5750 Ringe Tlf. 72 53 32 00 Afdækning af situationen i Myretuen, Broby Den 22. august overtog ny leder Lissi Beier sammen med en særligt udvalgt personalegruppe institutionen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere