Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse"

Transkript

1 Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og lov nr. 624 af 12. juni 2013 samt 11, stk. 4 og 15 stk. 7 i bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (voksenvidereuddannelsessystemet) nr. 578 af 1. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Formål og videngrundlag 1. Formålet med Forsvarets militære diplomuddannelse er, at den uddannede har udviklet sine personlige og faglige kompetencer til selvstændigt at kunne varetage opgaver som officer i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet på funktionsniveauet premierløjtnant. Den færdiguddannede skal kunne vurdere, reflektere over og anvende teoretiske og metodiske elementer, der indgår i officerens militære praksis, hvilket primært omhandler militær ledelse, militære operationer og militær strategi. Stk. 2. Formålet er endvidere, at den uddannede er kvalificeret til at håndtere komplekse situationer i en daglig ledelsesmæssig og i en operativ kontekst samt evner at udvikle egen officerspraksis. Derudover skal den uddannede have kompetencer til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde såvel indenfor egen enhed som med eksterne relationer i en national og international ramme. 2. Forsvarets militære diplomuddannelse skal sikre den uddannede viden, færdigheder og kompetencer på niveau for en diplomuddannelse, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser. 3. Uddannelsens videngrundlag er erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret. Stk. 2. Erhvervs- og professionsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for Forsvaret, som uddannelsen retter sig imod. Stk. 3. Udviklingsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for Forsvaret. Udviklingsbasering indebærer desuden, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for det militære virkefelt. Fagområdet består af militære operationer, militær ledelse og militær strategi.

2 Kapitel 2 Tilrettelæggelse 4. Forsvarets militære diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse. Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som afgrænsede moduler. Stk. 4. Undervisningen skal være praksisrelateret, og de studerendes erfaringer skal inddrages i undervisningen. Stk. 5. Indholdet af og tilrettelæggelsen af Forsvarets diplomuddannelse er fastlagt i en studieordning, jf. 19. Kapitel 3 Adgang 5. Ansatte inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde har fortrinsret til adgang til Forsvarets militære diplomuddannelse som led i deres ansættelse. Stk. 2. I det omfang der er ledige pladser, kan andre end ansatte indenfor Forsvarsministeriets område optages på diplomuddannelsen efter objektive faglige kriterier. 6. De adgangsgivende uddannelser til Forsvarets militære diplomuddannelse er: - En sergentuddannelse suppleret af akademiuddannelsen i ledelse eller pædagogik samt relevant erhvervserfaring. - En uddannelse på niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring eller højere suppleret med relevant erhvervserfaring. Stk. 2. Forsvarsakademiet kan i studieordningen for Forsvarets militære diplomuddannelse opstille karakter- eller beståelseskrav for enkeltfag. Dette gælder tillige krav om enkelte fags niveau. Stk. 3. Optag forudsætter i udgangspunktet målrettet erhvervserfaring på minimum 15 måneder optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. For så vidt angår uddannelsesretningerne som maskinmester og skibsfører i Forsvaret, forudsætter optag dog alene 7 måneders målrettet erhvervserfaring optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. Dele af den målrettede erhvervserfaring kan optjenes sideløbende med gennemførelse af diplomuddannelsen. Stk. 4. Forsvarsakademiet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 3, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Forsvarsakademiet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. Stk. 5. En ansøger, der opfylder adgangsbetingelserne, kan følge et modul på en diplomuddannelse, uden at blive indskrevet på den samlede uddannelse. Kapitel 4

3 Struktur og indhold 7. Forsvarets diplomuddannelse består af 60 ECTS-point og omfatter: 1) Obligatoriske moduler, svarende til mindst 15 ECTS-point inden for uddannelsens militærfaglige område. De obligatoriske moduler er konstituerende for uddannelsen. 2) De retningsspecifikke moduler. 3) Afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Forsvarsakademiet godkender emnet. Stk. 2. De enkelte moduler kan have et omfang på 5 eller 10 ECTS-point. Modulerne indeholder videnskabsteori i relation til professionens og fagområdets praksis og anvendte teori og metode. Stk. 3. Forsvarets diplomuddannelse tilrettelægges med en eller flere uddannelsesretninger. En uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler, der giver den studerende mulighed for gennem specialisering eller toning inden for uddannelsens formål at kvalificere erhvervskompetencen i en given retning. For den enkelte uddannelsesretning fastsættes mål for læringsudbytte som delmål, der indgår i diplomuddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Stk. 4. Regler for de enkelte uddannelsesretninger fastlægges i studieordningen for diplomuddannelsen. Stk. 5. En uddannelsesretning har et omfang på mellem 5 og 30 ECTS-point for den enkelte studerende, der har valgt retningen, afhængig af omfanget af retningens ECTS-point på de obligatoriske moduler. Forsvarets diplomuddannelse tilrettelægges uden valgfri moduler, jf. stk. 1, nr. 2. Stk. 6. Den, der har gennemført en uddannelsesretning, har ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til diplomuddannelsen efterfulgt af den retningsbetegnelse, der fremgår af studieordningen. 8. Forsvarschefen godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser. Kapitel 5 Lærerkvalifikationer 9. Underviserne ved Forsvarsakademiets udbud af Forsvarets diplomuddannelse skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig samt erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence. Kapitel 6 Karakterer, eksamen, censorer m.v.

4 10. For karakterer gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) 1-14, 15 stk. 1-4, samt bilag 1 og For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om eksamen og censur ved universitetsuddannelse (eksamensbekendtgørelsen) 2-4, 5 stk. 1 og stk. 3-6, 6-10, 13 stk. 1 og stk. 3, 14 stk. 4, 18 stk. 2-8, 19, 20 stk. 1-2 og stk. 4-5, 21-26, 29 stk. 1 pkt. 1 6 og pkt samt stk. 2, og 45. Stk. 2. Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser skal universitetet læses som Forsvarsakademiet. 12. Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en eksamen, prøve m.v. Stk. 2. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan Forsvarsakademiet tillade yderligere forsøg. 13. Klage over forhold vedrørende eksamen, prøve m.v., herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse, kan indgives til uddannelseschefen for Forsvarsakademiet. Stk. 2. Klagen skal være begrundet og indgives skriftligt senest to uger efter meddelelse af karakteren. Uddannelseschefen kan dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 3. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger uddannelseschefen straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen. Uddannelseschefen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I beregningen af bedømmernes frist indgår juli måned ikke. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på af mindst 1 uge. Stk. 4. Uddannelseschefen træffer afgørelse efter stk. 1, jf. stk. 3, på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Stk. 5. Bliver Forsvarsakademiet i forbindelse med behandlingen af en klage opmærksom på fejl eller mangler ved en prøve, finder reglerne i eksamensbekendtgørelsens 19 anvendelse. 14. Forsvarets militære diplomuddannelse er tilknyttet Forsvarets censorkorps, der dækker Forsvarets Masteruddannelse i militære studier og Forsvarets militære diplomuddannelse. Stk. 2. Forsvarsakademiet dækker udgifterne til censorernes og censorformandskabets virke.

5 15. Forsvarsakademiet beskikker censorerne. For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller centrale fag, aktuel viden om uddannelsens eller centrale fags anvendelsesmuligheder samt indgående aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner. Stk. 2. En censor må ikke have beskæftigelse på Forsvarsakademiet. 16. For censorkorpset vælges af og blandt censorerne et formandskab. Formandskabet består af en formand og en næstformand. Formandskabet repræsenterer censorerne over for Forsvarsakademiet. Formandskabet skal indstille censorer til beskikkelse, rådgive Forsvarsakademiet om prøvernes form og indhold, samt afgive en årlig beretning til Forsvarsakademiet på baggrund af censorernes indberetninger. Stk. 2. Censorformandskabet fordeler efter samråd med Forsvarsakademiet opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset. 17. Censorerne skal påse, 1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, 2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning. 18. En censor skal 1) sammen med en eksaminator foretage bedømmelsen ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, 2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisnings mål, 3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til Forsvarsakademiet og censorformandskabet, og 4) medvirke til behandling af klager over prøver. Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i 17, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i Forsvarsakademiets varetagelse af uddannelserne, giver censor indberetning herom til Forsvarsakademiet med kopi til censorformandskabet. Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

6 Kapitel 7 Studieordning 19. Forsvarsakademiet udarbejder en studieordning for Forsvarets diplomuddannelse. Stk. 2. Studieordningen skal indeholde de regler, som Forsvarsakademiet inden for rammerne af denne bekendtgørelse fastsætter om: 1) Uddannelsen, herunder: a) Formål. b) Mål for læringsudbytte angivet i kvalifikationsrammetermer. c) Angivelse af obligatoriske og uddannelsesretningsspecifikke moduler. d) Den uddannedes titel på dansk og engelsk. 2) Eventuel uddannelsesretning, herunder: a) Mål for læringsudbytte, angivet som delmål i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte. b) Angivelse af retningsspecifikke moduler. c) Retningsbetegnelse, som den uddannede må anvende sammen med den titel, der knytter sig til diplomuddannelsen. 3) De enkelte moduler, herunder a) Læringsmål, angivet i kvalifikationsrammetermer. b) Indhold. c) Omfang, angivet i ECTS-point. 4) Udarbejdelse af afgangsprojekt. 5) Adgangsforudsætninger, herunder eventuelle krav til den studerendes særlige faglige forudsætninger. 6) Undervisnings- og arbejdsformer. 7) Merit. 8) Orlov. 9) Mødepligt. 10) Eventuelle overgangsregler. Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at Forsvarsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Forsvarsakademiet, når det er begrundet i særlige forhold. 20. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf gennemfører Forsvarsakademiet en drøftelse med aftagerpaneler og indhenter udtalelse fra censorformandskabet. Stk. 2. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Stk. 3. Studieordningen og væsentlige ændringer skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

7 Stk. 4. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på Forsvarsakademiets hjemmeside. Kapitel 8 Andre regler 21. Forsvarsakademiet informerer og vejleder de uddannelsessøgende om uddannelser - herunder adgang til uddannelser og moduler - samt om eksamen. 22. Beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse kan efter Forsvarsakademiets afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Stk. 2. Et afgangsprojekt fra en videregående uddannelse, f.eks. et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale, kan ikke meritoverføres til diplomuddannelsen. Stk. 3. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. 23. Afgørelser efter 22, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for dekanen på Forsvarsakademiet. Klagen skal indgives senest en uge efter, at meddelelsen om afslag eller delvist afslag er givet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 24. Forsvarschefen træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i særlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 6, stk Forsvarschefen kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter forsvarschefen forsøgets varighed og rapporteringsformen. 26. Chefen for Forsvarsakademiet kan, udover det i studieordningen anførte, fastsætte regler vedrørende arbejdets og studiets tilrettelæggelse, militær sikkerhed, opførsel eller påklædning, når det begrundes i trusselsvurderinger, operative forhold, Forsvarets omdømme eller opretholdelse af disciplin. 27. Afgørelser truffet af Forsvarsakademiet efter denne bekendtgørelse eller de regler, som bekendtgørelsen henviser til, kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afgørelser vedrørende retlige spørgsmål, herunder forvaltningsretlige forhold, kan påklages til Forsvarets Personeltjeneste. Klagen indgives til Forsvarsakademiet, der afgiver udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere Forsvarsakademiets udtalelse indenfor en frist af mindst en uge. Såfremt klageren ikke får medhold,

8 sender Forsvarsakademiet klagen til Forsvarets Personeltjeneste vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Stk. 3. Afgørelser truffet af Forsvarets Personeltjeneste efter stk. 2 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov. Stk. 4. Den studerende kan fortsætte på uddannelsen under Forsvarets Personeltjenestes behandling af en klage indgivet efter stk Deltagelse i diplomuddannelsen for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område er uden deltagerbetaling, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Forsvarsakademiet kan for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område, der deltager i uddannelsen som led i deres ansættelse, dog opkræve hel eller delvis betaling for eventuelle merudgifter for Forsvaret forbundet med de pågældendes deltagelse i uddannelsen. Stk. 3. Forsvarsakademiet beregner og opkræver den i stk. 2 beskrevne betaling. Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den Underskrives af FC Parafering af en embedsmand (SBH, Tue Hækkerup eller sektionschef, Anders Vagn Schmidt)

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Gældende pr. 1. august 2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) UDKAST, den 8. oktober 2013 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling

Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling Revideret 07.04.2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør

Læs mere