Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Marjatta Udviklingscenter Strategiplan April 2015

2 Indhold Udviklingscenterets mission... 3 Udviklingscenterets vision... 3 Udviklingscenterets mål... 4 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden :... 5 Strategiplan for de kommende 3 år... 6 Det vi leverer Pædagogik og uddannelse Kunst Forskning Social innovation Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentrets organisation Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets budget

3 Udviklingscenterets mission Marjatta Udviklingscenter bidrager til at fremme motivation og handlekompetence så hver enkelt kan se sig selv som en del af en meningsfuld helhed. Fokus er at tilgodese hele menneskets væsen krop, følelser, tanker og indre kerne, så det individuelle potentiale kan folde sig ud til glæde for den enkelte og verden. Udviklingscenterets vision Udviklingscenterets vision er at fremme pædagogik gennem uddannelse, kunst og forskning og medvirke til at skabe social innovation inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske impuls og menneskesyn. Den grundlæggende intention er at bringe udsatte borgeres resurser i spil til gavn for dem selv, deres omgivelser, samfundet og verden. Med dette menes at understøtte og udvikle faglige tilgange, så den enkelte borgers anderledeshed bliver til en resurse. Udviklingscenteret medvirker til at skabe udviklingsprocesser, samt fremme trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. Udviklingscenteret medvirker til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta og er desuden med til at skabe inklusion af udsatte borgere, bl.a. gennem bæredygtige sociale fællesskaber. 3

4 Udviklingscenterets mål Udviklingscentret har ud fra mission og vision et bredt spektrum af opgaver og virkefelter. Udviklingscentrets beskedne størrelse og økonomi betyder, at ikke alle opgaver kan løses på samme tid. Udviklingscentret har derfor behov for at fokusere sin indsats. Strategiplan fokuserer i høj grad på uddannelse i samarbejde med UCSJ. Det vil i løbet af perioden vise sig, hvilke concepter, der er bæredygtige, og erfaringerne vil danne grundlag for en ny startegiplan. Overordnede udviklingsmål for 2015 til 2018: at skabe uddannelser, kurser og kompetencegivende tiltag for pædagoger, medarbejdere, pårørende og udsatte borgere, både internt i Marjatta fællesskabet og eksternt for tilsvarende målgrupper. Dette gøres både gennem selvstændige initiativer i udviklingscenterets regi og i samarbejde med andre samarbejdes partnere / uddannelsesinstitutioner. at aktivt arbejde med kunst gennem koncepter, der understøtter menneskelig udvikling, dannelse, livsglæde og oplevelse af mening. Dette gøres blandt andet gennem at sikre, at kunst er et bærende element i pædagogernes uddannelse såvel som i fællesprojekter med udsatte borgere, der fremmer inklusion, ligeværd og gensidig læring. at skabe rammer for forskningsprojekter, der direkte eller indirekte belyser og/eller fremmer udsatte borgeres kår. Dette kan være forskning indenfor pædagogik, uddannelse, social bæredygtighed, inklusion, kunstens betydning og det udvidede sundhedsbegreb. at fremme social innovation og styrke kontaktfladen mellem udsatte borgere og det omkringliggende samfund. Dette kan blandt andet ske gennem at skabe nye sociale former og menneskemøder, der giver mening, både for de udsatte borgere og samfundet omkring. at medvirke til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta 4

5 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden : Udviklingscentret vil fortsat tilbyde en deltids helsepædagogisk uddannelse med fokus på mennesker med særlige behov. Deltidsuddannelsen har eksisteret siden 1985, i de første 18 år som en treårig uddannelse, som blev afsluttet med 1 år i udlandet. Siden 2003 har hele uddannelsen kunnet fuldføres på Marjatta Seminarium. Inden for de seneste 5 år er alle mellemlange uddannelser blevet ændret til at opfylde kravene til en bacheloruddannelse og samtidig er alle uddannelser samlet i centre; university colleges. For at leve op til tidens krav samt for at fremme dialogen til den almindelige uddannelsestænkning har udviklingscenteret taget initiativ til et samarbejde mellem pædagoguddannelserne på Marjatta og University College Sjælland. Det har ført til en samarbejdsaftale med University College Sjælland (UCSJ) og udviklingscenteret på Marjatta (af 25. august 2014), hvor Uddannelsescenter Marjatta (som seminariet herefter kaldes) underviser inden for det specialiserede område i social- og specialpædagogik efter inspiration af Rudolf Steiners impulser, for så vidt uddannelsen lever op til gældende krav bla. om eksamen mv. Samarbejdet med UCSJ omfatter: Bacheloruddannelsen med specialisering inden for social- og specialpædagogik Videreuddannelser, herunder praktikvejlederuddannelse og diplomuddannelse i ledelse Forskningsprojekter efter nærmere aftale 5

6 Strategiplan for de kommende 3 år Det vi leverer 1. Pædagogik og uddannelse Deltidsuddannelsen Marjatta Uddannelsescenters deltidspædagoguddannelse fortsætter med 4 årgange, og en 5. årgang som overbygningen til Helsepædagog. Uddannelsen udvikles videre og der arbejdes for øget kvalitet og rekruttering af flere studerende. 1. august 2015 og hvert år fremover (så længe det er muligt) starter en ny 1. årgang. Skemaer for undervisning på alle 5 årgange Undervisningsmateriale Lærerhold sat og booket Se studieordning på 1. juni 1. august 1. juli Bacheloruddannelse med specialisering inden for social- og specialpædagogik Specialiseringsmodulerne i bacheloruddannelsen til pædagog i samarbejde med UCSJ, skal være godkendt inden sommeren Første undervisningsmodul begynder i foråret Der er en sommerhold og et vinterhold, der undervises sideløbende. Uddannelsen er først fuldt udfoldet i 2017, hvor der udbydes 9 forskellige moduler indenfor et år. Det vil i løbet af 2017 vise sig om konceptet er efterspurgt, og om UCSJ samarbejdet skal videreføres i denne form. Moduler udarbejdes og godkendes i samarb. med UCSJ 1. juni 2015 Undervisningsplaner udarbejdes og godkendes 1. dec Lærerhold sat og booket 1. jan Modul som praktikperiode (2. praktik) 1. dec maj 2016 Moduler der er valgfrie: og Drama som æstetiske læreprocesser i pædagogisk og socialt i 7 arbejde. uger Leg, musik, drama, dans, billedkunst og fortælling i pædagogisk og socialt arbejde Natur og udeliv Tværprofessionelt modul: Sundhed og krop Tidspunkter Modul som praktikperiode (3. praktik) Specialiseringmodul: Mennesker i udsatte positioner Specialiseringsmodul: Livskvalitet identitet og fællesskab Evaluering af samarbejdet med UCSJ 1. juli

7 Som det ses af bilag 1 (budget for Uddannelsescenter Marjatta), budgetteres med 4 moduler i 2016, 9 moduler i 2017 og 10 moduler i Det er udviklingscentrets ansvar at sikre, at undervisning af disse moduler alle er klar til afvikling. Videreuddannelser Uddannelsescentret udbyder i samarbejde med UCSJ videreuddannelser på diplomniveau. Første hold blev afviklet med succes i foråret 2015, og flere uddannelser er under udformning. Opgaven med at udbyde/annoncere videreuddannelserne varetages af UCSJ efter aftale. Praktikvejlederuddannelsen PVU uddannelse udbydes 2 gange per år med opstart 15. sept/ 15. februar. Modulene kører under forutsætning af tilstrækkelig antal tilmeldte. Uddannelsen plan- og skemalægges 15. aug Undervisningsmateriale justeres og godkendes 1. sept.2015 Lærerhold sat og booket 1. sept Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen plan- og skemalægges 15. maj 2015 Undervisningsmateriale udarbejdes og godkendes 1. juli 2015 Lærerhold sat og booket 1. juli modul start Kommunikation og ledelse 1. sept modul starter det personlige lederskab 1. febr modul starter ledelse og værdier 1. sept Yderligere valgfri moduler planlægges 1. dec modul start Kommunikation og ledelse 1. febr modul starter det personlige lederskab 1. juli modul starter ledelse og værdier 1. sept Kurser Udviklingscentret, uddannelsescentret og Marjatta har løbende udviklet kurser for Marjattas personale, samarbejdspartnere og andre efter behov og ønske. Dette sikrer kompetenceniveauet hos Marjatta ansatte bevares på et højt niveau, og sikrer en kontinuerlig udvikling af pædagogikken med input fra det pædagogiske 7

8 univers. Samtidig er det erfaringsmæssigt en god indtægtskilde for uddannelsescentret. Videre arrangeres en række kurser for Marjattas beboere og andre med særlige behov. Kursernes indhold og tema drøftes årligt, så det svarer til behov og ønsker. I tillæg arbejdes på at støtte resursepersoner, der ønsker at tilbyde kurser for eksterne inden fagområdet. Udviklingscentret har en særlig rolle med at opfange og formidle tendenser i den antroposofiske verden, herunder gennem foredrag og kurser. Der skal derfor offentliggøres et årligt tilbagevendende og opdateret kursuskatalog på hjemmesiden og tryk. Kurserne planlægges individuelt. Næste opdatering af kursuskataloget skal ske senest 1. august Kunst Udviklingscenteret skal i videreudvikle selvstændige, kunstneriske udtryksformer, som befordrer personlig udvikling. Der arbejdes med kunstneriske udtryk, som understøtter pædagogiske processer, social inklusion og dannelse. Kunsten indgår aktivt i kurser, uddannelse og understøttelse af Marjatta fællesskabets kulturliv. Der foregår kunstnerisk aktivitet, som inviterer Marjatta fællesskabet og udefrakommende til at mødes om udviklingsprocesser, som fremmer trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. I vinterhalvåret tilbydes et regelmæssigt kulturelt program med egne opførelser, gæstespil, foredrag og kulturelle møder. I sommerhalvåret er der stævner, festivaler og opførelser til årgangsafslutninger. Nedenstående er hovedpunkterne i den kunstneriske linjes aktiviteter fastholdt: Skuespil med 1-2 års mellemrum, m. Marjattas ansatte og beboere Skuespil, eurytmi med unge beboere (f.eks: Den Grimme Ælling) Eurytmiopførelser m. medarbejdere og interesserede Kunstprojekter m. yngre mennesker, som søger Marjattas værdier. Eurytmi, musik/sang, skuespil, billedkunst Julespil, Sankt Hansspil (opføres for beboere og personale) Opførelser til seminarieafslutninger. Skuespil, eurytmi, musik Opførelser ved afslutning af 7-ugers moduler fra UCSJ. sk. eu, mus. Gæstespil: Eurytmi, skuespil, koncerter Stævner og konferencer om kulturelle og pæd. tematikker December, juni Juni Vinterhalvår August 8

9 Foredrag og foredragsrækker m. bidragydere indefra og udefra MF Film om pædagogikken på Marjatta og om forskning er færdige. Der mangler én om studenterliv, campus og erhvervsmuligheder Vinterhalvår Forskning Marjatta deltager løbende i forskningsprojekter af forskellig karakter, som er relevant for Marjattas pædagogik og udvikling. Udviklingscentret er tovholder, initiativtager, fundraiser og deltager i disse forskningsprojekter. Udviklingscenteret har taget initiativ til og deltager i følgende forskningsprojekter: Læring i praksisfeltet (RUC). Projektet, der har fokus på læring fra teori til praksis, afsluttes inden sommer 2015, og vil foreligge som skriftlig rapport i januar Det er et pilotprojekt, som er støttet af MarjattaHjemmenes Støttefond og som ledes af Birgitte Ravn Olesen. Budget kr. Nyt forskningsprojekt videreudvikles med afsæt i pilotprojektet: Læring i praksisfeltet i samarbejde mellem Uddannelsescenter Marjatta, RUC og UCSJ. Som indledning til dette forskningsprojekt udformes en rundspørge blandt Marjattas medarbejdere om deres syn på de vigtigste værdier dels i det daglige møde med beboerne, dels i den fællesskabs-dannende kultur og i et samfundsmæssigt perspektiv. Finansiering søges fra RUC, UCSJ og nye fondsmidler. Nærværende opmærksomhed i skolen er et projekt, der er etableret i et samarbejde mellem Marjattas udviklingscenter og forskere fra RUC. Projektet udføres som et Ph.d.- projekt af Marie Kolmos i et samarbejde mellem RUC, UCSJ og Uddannelsescenter Marajtta. Budget: 2.2 mio. kr. Bæredygtig inklusion af udsatte gennem community dannelse er et projekt, der udføres af forskere fra RUC og UCSJ i samarbejde med Marjatta og Østagergård. Projektet har modtaget modtaget 1 mio. kr i støtte fra Region Sjælland til det første år. Der skal søges yderligere 1 mio. kr. til propjektet til Det 3. år færdiggøres projektet som en Ph.d., som allerede er finansieret af RUC og UCSJ. afsluttes juni 2015 rapport jan okt marts 2016 Juni 2016 sept sept jan.- dec.2015 jan.- dec jan.-dec.2017 Selvstændigt forskningsenhed på Marjatta. Kunstnerisk aktivitet står helt centralt i steinerpædagogikken og inden for Marjattas arbejdsområde. Kunst opleves som meningsfuld og væsentlig for forståelse både af sig selv og livet. Men der eksisterer meget lidt forskning på dette område. 9

10 Derfor vil Marjatta i 2015 oprette en forskningsenhed med fokus på Dannelse gennem kunstnerisk aktivitet i pædagogisk sammenhæng. Inden for det almindelige uddannelsesvæsen reduceres kunst i pædagogik i meget høj grad. Samtidig ser mange at evnen til at udvikle motivation for livet og skabe mening i livet er en væsentlig nutidig pædagogisk opgave, hvor kunstnerisk aktivitet kan have betydning. Forskning om kunst i pædagogik er begrænset og i en OECD-rapport fra 2013 konstateres at nye forskningsmetoder må udvikles for at skabe en ny forståelse af kunstens værdi. Rapporten konstaterer også, at nye filosofiske perspektiver må udvikles så betydningen af kunst kan placeres i en større kontekst. Formålet med forskningsenheden er at Bedrive forskning om kunstnerisk aktivitets betydning for menneskelig udvikling og dannelse; bl.a. i pædagoguddannelsen og på Marjatta. Udvikle nye videnskabelige metoder som fordyber og udvider evnen til at fortolke oplevelser af kunst og kunstnerisk aktivitet. Bearbejde teoretiske perspektiver på dannelse gennem kunst. Et mål er at udvikle en teoretisk kontekst i hvilken værdien af oplevelser gennem kunst klart kan beskrives på kvalificeret måde og placeres ved siden af det traditionelle perspektiv på pædagogikkens mål. Strategiplan for forskningsenheden: Formål for enheden formuleres; enheden grundlægges og placeres i akademisk kontekst. Første aktiviteter er: - at finansiere disse skridt - at oprette administrativ ramme - at skrive artikler ud fra Göran Krantz s Ph D-arbejdet: en om kunstens værdi i pædagogik, en om metoden, og en om dannelse set i ny kontekst, hvor kunstnerisk aktivitet er central. - at udarbejde design for et nyt forskningsprojekt - udadvendt information etablering af enhedens profil Næste skridt er: - at finde finansiering for forskningsprojekter; gennemfører det og publicere resultater - videre etablere enhedens profil gennem publikationer, mindre konferencer, foredrag i forskellige sammenhænge. Arbejde for publikationer af f.eks. Mostafa, Terje, og andre i passende former - udarbejde strategi for udvikling af 3-5 års perspektiv, udvide kredsen af forskere; forskningssamarbejde og andre universiteter, samarbejde medpraktikere for at finde nye forskningsspørgsmål, holdbar finansiering

11 4. Social innovation Ud over arbejde med integration og social- og specialpædagogik, skal udviklingscentret medvirke til videreudviklingen af Marjatta som et sted for læring, inklusion, vækst for udsatte borgere, studerende og hvor lokalmiljø kan mødes. Videre tager udviklingscenteret initiativ til at drøfte inklusion i praksis og bidrager med dette til, at Marjattas tilbud udvikles i samklang samfundet. I dette arbejde spiller kulturhus, butik, cafe, ungdomsuddannelse, uddannelsescenter m.m. en betydelig rolle som samlingssted for beboere, studerende, lokalbefolkning, kunder, studerende, forskere o.m.a., som alle indgår i sociale interaktioner og derved medvirker i inklusionsarbejdet. Udviklingscentret har derfor ansvaret for disponeringen af lokaler på Bredeshave, som ikke er udlejet til faste brugere (Cafe Bredeshave, Butik Pilti, Haveholdet og STU). Disponeringen sker i den eksisterende koordineringsgruppe. Det er udviklingslederen, der forbereder og leder møderne i koordineringsgruppen. 5. Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentret skal løbende medvirke til at igangsætte og støtte op om udviklingen af den pædagogiske impuls på Marjattas forskellige enheder. Udviklingscentret skal gennem sine kontakter og impulssøgende aktiviteter virker som konsulent og sparringspartner for udviklingstiltag i Marjatta fællesskabet (proceskonsulent ikke drifter). Blandt de løbende opgaver er: - Udviklingen af værdi-, mål- og handlegrundlaget - Medvirke i udviklingen og implementeringen af retningsgivende dokumenter - Læring i praksisfeltet - Fastholde og udvikle helsepædagogikken - Følge forandringer i målgrupperne - Udvikling af pædagogiske værktøjer i undervisning og behandling 11

12 Udviklingscentrets organisation Marjatta Udviklingscentret Uddannelsescenter Kunst og kultur Udvikling og rådgivning Bacheloruddannelse Deltidsudd og kurser Diplomuddannelser Sundhed og antroposofisk lægebehandling Forskning Helsepædagogisk konsulentvirksomhed Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets leder har direkte ledelseskompetence af følgende funktionsledere: - Lederen af deltidsuddannelsen - Kunstnerisk leder - Leder af videreuddannelser - Leder af bacehloruddannelsen og forskningsenheden Der er desuden i udviklings- og uddannelsescentret ansat en række personer, herunder er der tilknyttet et antal timelønnede lærere, ligesom der bruges gæsteforlæsere m.fl.. Udviklingscentrets nuværende leder går på pension primo Der arbejdes derfor på at opslå og besætte stillingen snarest muligt. Udviklingscentrets kompetencer er altafgørende for centrets leverancer. Det er daglig ledelses vurdering, at udviklingscentret p.t. kompetencemæssigt er velbestykket, og at udviklingscentret har mulighed for at trække på en lang række kompetencer i og udenfor Marjatta. Blandt de væsentligste kompetencer, som udviklingscentret skal opbygge, udbygge, bevare og skabe forbindelse til, er forsknings- og erfaringsbaseret indsigt i social- og specialpædagog, antroposofi, kunst, procesledelse, ledelse, uddannelse og filosofi. 12

13 Udviklingscentrets budget Udviklingscentrets har i 2015 følgende budget: Udviklingscentret (betales af Driftsfonden) Løn (1 fuldtids og 2 deltidsstillinger) kr Husleje kr Øvrige udgifter kr Uddannelsescentret (indtægtsdækket virksomhed) Løn (1 fuldtidsansat, 5 deltidsansatte + ca. 20 timelønnede) kr Gæstedocenter, kørsel m.m. kr Undervisningsudgifter kr Adm. og ejendomme kr Kursusgebyrer m.fl. indtægter kr Tilskud fra støttefonden kr Der arbejdes i 2. halvår 2015 på at fondsfinansiere en forskningsenhed. Som det ses består Udviklingscentret budget p.t. af to budgetter. Marjatta Udviklingscenter er en afdeling af Driftsfonden Marjatta, cvr.nr Udviklingscentrets aktiviteter omkring uddannelser og kurser foregår i Uddannelsescenter Marjatta, der er en del af den almennyttige fond MarjattaHjemmenes Støttefond, cvr.nr , og der er vandtætte skodder mellem de to fondes økonomi.. Lederen er udviklingscentret er samtidig leder af Uddannelsescenter Marjatta, og daglig leder af de ansatte i uddannelsescentret. Der kan derfor trækkes på kompetencer fra begge enheder. Det detaljerede budget for Uddannelsescenter Marjatta, vedlægges som bilag. Budgettet bygger på den forudsætning, at der i august 2016 starter 25 elever på bachelor-uddannelsen til Special- og socialpædagog, samt at der afholdes i alt 5 diplomuddannelser i

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Job- og personprofil Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Strandvejen 11 Tlf. 5596-5119 marjatta@marjatta.dk 4733 Tappernøje CVR nr. 67278712 www.marjatta.dk Denne job- og personprofil for Marjattas

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale vedrørende pædagoguddannelsen, forskning og Center for Videreuddannelse University College Sjælland Slagelsevej 7 4180 Sorø

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen LEDELSES -KUNST marjatta LEDELSE De nyeste tanker inden for virksomhedsledelse og samarbejde passer godt til Rudolf Steiners tanker på det sociale område. Basis for ledelsen er ikke autoritet og magt;

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium KurSer 2012-2013 Marjatta Seminarium Velkommen til Marjatta Seminariums kurser Nu tager vi hul på endnu et studieår med mange spændende kursustilbud! Professionelle mennesker, der i flere år har arbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation Praksisværktøjer der forandrer de sårbare liv Vi ser ikke verden som dén er vi ser verden som vi er Jens Arentzen Internt mentorkursus for Jer, der

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst. Marjatta S e m i n a r i u m. Uddannelsescenter for pædagogik og kunst

Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst. Marjatta S e m i n a r i u m. Uddannelsescenter for pædagogik og kunst Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst Marjatta S e m i n a r i u m Uddannelsescenter for pædagogik og kunst Hvorfor både pædagogik og kunst? Pädagogik er græsk og betyder

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere