Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Marjatta Udviklingscenter Strategiplan April 2015

2 Indhold Udviklingscenterets mission... 3 Udviklingscenterets vision... 3 Udviklingscenterets mål... 4 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden :... 5 Strategiplan for de kommende 3 år... 6 Det vi leverer Pædagogik og uddannelse Kunst Forskning Social innovation Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentrets organisation Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets budget

3 Udviklingscenterets mission Marjatta Udviklingscenter bidrager til at fremme motivation og handlekompetence så hver enkelt kan se sig selv som en del af en meningsfuld helhed. Fokus er at tilgodese hele menneskets væsen krop, følelser, tanker og indre kerne, så det individuelle potentiale kan folde sig ud til glæde for den enkelte og verden. Udviklingscenterets vision Udviklingscenterets vision er at fremme pædagogik gennem uddannelse, kunst og forskning og medvirke til at skabe social innovation inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske impuls og menneskesyn. Den grundlæggende intention er at bringe udsatte borgeres resurser i spil til gavn for dem selv, deres omgivelser, samfundet og verden. Med dette menes at understøtte og udvikle faglige tilgange, så den enkelte borgers anderledeshed bliver til en resurse. Udviklingscenteret medvirker til at skabe udviklingsprocesser, samt fremme trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. Udviklingscenteret medvirker til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta og er desuden med til at skabe inklusion af udsatte borgere, bl.a. gennem bæredygtige sociale fællesskaber. 3

4 Udviklingscenterets mål Udviklingscentret har ud fra mission og vision et bredt spektrum af opgaver og virkefelter. Udviklingscentrets beskedne størrelse og økonomi betyder, at ikke alle opgaver kan løses på samme tid. Udviklingscentret har derfor behov for at fokusere sin indsats. Strategiplan fokuserer i høj grad på uddannelse i samarbejde med UCSJ. Det vil i løbet af perioden vise sig, hvilke concepter, der er bæredygtige, og erfaringerne vil danne grundlag for en ny startegiplan. Overordnede udviklingsmål for 2015 til 2018: at skabe uddannelser, kurser og kompetencegivende tiltag for pædagoger, medarbejdere, pårørende og udsatte borgere, både internt i Marjatta fællesskabet og eksternt for tilsvarende målgrupper. Dette gøres både gennem selvstændige initiativer i udviklingscenterets regi og i samarbejde med andre samarbejdes partnere / uddannelsesinstitutioner. at aktivt arbejde med kunst gennem koncepter, der understøtter menneskelig udvikling, dannelse, livsglæde og oplevelse af mening. Dette gøres blandt andet gennem at sikre, at kunst er et bærende element i pædagogernes uddannelse såvel som i fællesprojekter med udsatte borgere, der fremmer inklusion, ligeværd og gensidig læring. at skabe rammer for forskningsprojekter, der direkte eller indirekte belyser og/eller fremmer udsatte borgeres kår. Dette kan være forskning indenfor pædagogik, uddannelse, social bæredygtighed, inklusion, kunstens betydning og det udvidede sundhedsbegreb. at fremme social innovation og styrke kontaktfladen mellem udsatte borgere og det omkringliggende samfund. Dette kan blandt andet ske gennem at skabe nye sociale former og menneskemøder, der giver mening, både for de udsatte borgere og samfundet omkring. at medvirke til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta 4

5 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden : Udviklingscentret vil fortsat tilbyde en deltids helsepædagogisk uddannelse med fokus på mennesker med særlige behov. Deltidsuddannelsen har eksisteret siden 1985, i de første 18 år som en treårig uddannelse, som blev afsluttet med 1 år i udlandet. Siden 2003 har hele uddannelsen kunnet fuldføres på Marjatta Seminarium. Inden for de seneste 5 år er alle mellemlange uddannelser blevet ændret til at opfylde kravene til en bacheloruddannelse og samtidig er alle uddannelser samlet i centre; university colleges. For at leve op til tidens krav samt for at fremme dialogen til den almindelige uddannelsestænkning har udviklingscenteret taget initiativ til et samarbejde mellem pædagoguddannelserne på Marjatta og University College Sjælland. Det har ført til en samarbejdsaftale med University College Sjælland (UCSJ) og udviklingscenteret på Marjatta (af 25. august 2014), hvor Uddannelsescenter Marjatta (som seminariet herefter kaldes) underviser inden for det specialiserede område i social- og specialpædagogik efter inspiration af Rudolf Steiners impulser, for så vidt uddannelsen lever op til gældende krav bla. om eksamen mv. Samarbejdet med UCSJ omfatter: Bacheloruddannelsen med specialisering inden for social- og specialpædagogik Videreuddannelser, herunder praktikvejlederuddannelse og diplomuddannelse i ledelse Forskningsprojekter efter nærmere aftale 5

6 Strategiplan for de kommende 3 år Det vi leverer 1. Pædagogik og uddannelse Deltidsuddannelsen Marjatta Uddannelsescenters deltidspædagoguddannelse fortsætter med 4 årgange, og en 5. årgang som overbygningen til Helsepædagog. Uddannelsen udvikles videre og der arbejdes for øget kvalitet og rekruttering af flere studerende. 1. august 2015 og hvert år fremover (så længe det er muligt) starter en ny 1. årgang. Skemaer for undervisning på alle 5 årgange Undervisningsmateriale Lærerhold sat og booket Se studieordning på 1. juni 1. august 1. juli Bacheloruddannelse med specialisering inden for social- og specialpædagogik Specialiseringsmodulerne i bacheloruddannelsen til pædagog i samarbejde med UCSJ, skal være godkendt inden sommeren Første undervisningsmodul begynder i foråret Der er en sommerhold og et vinterhold, der undervises sideløbende. Uddannelsen er først fuldt udfoldet i 2017, hvor der udbydes 9 forskellige moduler indenfor et år. Det vil i løbet af 2017 vise sig om konceptet er efterspurgt, og om UCSJ samarbejdet skal videreføres i denne form. Moduler udarbejdes og godkendes i samarb. med UCSJ 1. juni 2015 Undervisningsplaner udarbejdes og godkendes 1. dec Lærerhold sat og booket 1. jan Modul som praktikperiode (2. praktik) 1. dec maj 2016 Moduler der er valgfrie: og Drama som æstetiske læreprocesser i pædagogisk og socialt i 7 arbejde. uger Leg, musik, drama, dans, billedkunst og fortælling i pædagogisk og socialt arbejde Natur og udeliv Tværprofessionelt modul: Sundhed og krop Tidspunkter Modul som praktikperiode (3. praktik) Specialiseringmodul: Mennesker i udsatte positioner Specialiseringsmodul: Livskvalitet identitet og fællesskab Evaluering af samarbejdet med UCSJ 1. juli

7 Som det ses af bilag 1 (budget for Uddannelsescenter Marjatta), budgetteres med 4 moduler i 2016, 9 moduler i 2017 og 10 moduler i Det er udviklingscentrets ansvar at sikre, at undervisning af disse moduler alle er klar til afvikling. Videreuddannelser Uddannelsescentret udbyder i samarbejde med UCSJ videreuddannelser på diplomniveau. Første hold blev afviklet med succes i foråret 2015, og flere uddannelser er under udformning. Opgaven med at udbyde/annoncere videreuddannelserne varetages af UCSJ efter aftale. Praktikvejlederuddannelsen PVU uddannelse udbydes 2 gange per år med opstart 15. sept/ 15. februar. Modulene kører under forutsætning af tilstrækkelig antal tilmeldte. Uddannelsen plan- og skemalægges 15. aug Undervisningsmateriale justeres og godkendes 1. sept.2015 Lærerhold sat og booket 1. sept Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen plan- og skemalægges 15. maj 2015 Undervisningsmateriale udarbejdes og godkendes 1. juli 2015 Lærerhold sat og booket 1. juli modul start Kommunikation og ledelse 1. sept modul starter det personlige lederskab 1. febr modul starter ledelse og værdier 1. sept Yderligere valgfri moduler planlægges 1. dec modul start Kommunikation og ledelse 1. febr modul starter det personlige lederskab 1. juli modul starter ledelse og værdier 1. sept Kurser Udviklingscentret, uddannelsescentret og Marjatta har løbende udviklet kurser for Marjattas personale, samarbejdspartnere og andre efter behov og ønske. Dette sikrer kompetenceniveauet hos Marjatta ansatte bevares på et højt niveau, og sikrer en kontinuerlig udvikling af pædagogikken med input fra det pædagogiske 7

8 univers. Samtidig er det erfaringsmæssigt en god indtægtskilde for uddannelsescentret. Videre arrangeres en række kurser for Marjattas beboere og andre med særlige behov. Kursernes indhold og tema drøftes årligt, så det svarer til behov og ønsker. I tillæg arbejdes på at støtte resursepersoner, der ønsker at tilbyde kurser for eksterne inden fagområdet. Udviklingscentret har en særlig rolle med at opfange og formidle tendenser i den antroposofiske verden, herunder gennem foredrag og kurser. Der skal derfor offentliggøres et årligt tilbagevendende og opdateret kursuskatalog på hjemmesiden og tryk. Kurserne planlægges individuelt. Næste opdatering af kursuskataloget skal ske senest 1. august Kunst Udviklingscenteret skal i videreudvikle selvstændige, kunstneriske udtryksformer, som befordrer personlig udvikling. Der arbejdes med kunstneriske udtryk, som understøtter pædagogiske processer, social inklusion og dannelse. Kunsten indgår aktivt i kurser, uddannelse og understøttelse af Marjatta fællesskabets kulturliv. Der foregår kunstnerisk aktivitet, som inviterer Marjatta fællesskabet og udefrakommende til at mødes om udviklingsprocesser, som fremmer trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. I vinterhalvåret tilbydes et regelmæssigt kulturelt program med egne opførelser, gæstespil, foredrag og kulturelle møder. I sommerhalvåret er der stævner, festivaler og opførelser til årgangsafslutninger. Nedenstående er hovedpunkterne i den kunstneriske linjes aktiviteter fastholdt: Skuespil med 1-2 års mellemrum, m. Marjattas ansatte og beboere Skuespil, eurytmi med unge beboere (f.eks: Den Grimme Ælling) Eurytmiopførelser m. medarbejdere og interesserede Kunstprojekter m. yngre mennesker, som søger Marjattas værdier. Eurytmi, musik/sang, skuespil, billedkunst Julespil, Sankt Hansspil (opføres for beboere og personale) Opførelser til seminarieafslutninger. Skuespil, eurytmi, musik Opførelser ved afslutning af 7-ugers moduler fra UCSJ. sk. eu, mus. Gæstespil: Eurytmi, skuespil, koncerter Stævner og konferencer om kulturelle og pæd. tematikker December, juni Juni Vinterhalvår August 8

9 Foredrag og foredragsrækker m. bidragydere indefra og udefra MF Film om pædagogikken på Marjatta og om forskning er færdige. Der mangler én om studenterliv, campus og erhvervsmuligheder Vinterhalvår Forskning Marjatta deltager løbende i forskningsprojekter af forskellig karakter, som er relevant for Marjattas pædagogik og udvikling. Udviklingscentret er tovholder, initiativtager, fundraiser og deltager i disse forskningsprojekter. Udviklingscenteret har taget initiativ til og deltager i følgende forskningsprojekter: Læring i praksisfeltet (RUC). Projektet, der har fokus på læring fra teori til praksis, afsluttes inden sommer 2015, og vil foreligge som skriftlig rapport i januar Det er et pilotprojekt, som er støttet af MarjattaHjemmenes Støttefond og som ledes af Birgitte Ravn Olesen. Budget kr. Nyt forskningsprojekt videreudvikles med afsæt i pilotprojektet: Læring i praksisfeltet i samarbejde mellem Uddannelsescenter Marjatta, RUC og UCSJ. Som indledning til dette forskningsprojekt udformes en rundspørge blandt Marjattas medarbejdere om deres syn på de vigtigste værdier dels i det daglige møde med beboerne, dels i den fællesskabs-dannende kultur og i et samfundsmæssigt perspektiv. Finansiering søges fra RUC, UCSJ og nye fondsmidler. Nærværende opmærksomhed i skolen er et projekt, der er etableret i et samarbejde mellem Marjattas udviklingscenter og forskere fra RUC. Projektet udføres som et Ph.d.- projekt af Marie Kolmos i et samarbejde mellem RUC, UCSJ og Uddannelsescenter Marajtta. Budget: 2.2 mio. kr. Bæredygtig inklusion af udsatte gennem community dannelse er et projekt, der udføres af forskere fra RUC og UCSJ i samarbejde med Marjatta og Østagergård. Projektet har modtaget modtaget 1 mio. kr i støtte fra Region Sjælland til det første år. Der skal søges yderligere 1 mio. kr. til propjektet til Det 3. år færdiggøres projektet som en Ph.d., som allerede er finansieret af RUC og UCSJ. afsluttes juni 2015 rapport jan okt marts 2016 Juni 2016 sept sept jan.- dec.2015 jan.- dec jan.-dec.2017 Selvstændigt forskningsenhed på Marjatta. Kunstnerisk aktivitet står helt centralt i steinerpædagogikken og inden for Marjattas arbejdsområde. Kunst opleves som meningsfuld og væsentlig for forståelse både af sig selv og livet. Men der eksisterer meget lidt forskning på dette område. 9

10 Derfor vil Marjatta i 2015 oprette en forskningsenhed med fokus på Dannelse gennem kunstnerisk aktivitet i pædagogisk sammenhæng. Inden for det almindelige uddannelsesvæsen reduceres kunst i pædagogik i meget høj grad. Samtidig ser mange at evnen til at udvikle motivation for livet og skabe mening i livet er en væsentlig nutidig pædagogisk opgave, hvor kunstnerisk aktivitet kan have betydning. Forskning om kunst i pædagogik er begrænset og i en OECD-rapport fra 2013 konstateres at nye forskningsmetoder må udvikles for at skabe en ny forståelse af kunstens værdi. Rapporten konstaterer også, at nye filosofiske perspektiver må udvikles så betydningen af kunst kan placeres i en større kontekst. Formålet med forskningsenheden er at Bedrive forskning om kunstnerisk aktivitets betydning for menneskelig udvikling og dannelse; bl.a. i pædagoguddannelsen og på Marjatta. Udvikle nye videnskabelige metoder som fordyber og udvider evnen til at fortolke oplevelser af kunst og kunstnerisk aktivitet. Bearbejde teoretiske perspektiver på dannelse gennem kunst. Et mål er at udvikle en teoretisk kontekst i hvilken værdien af oplevelser gennem kunst klart kan beskrives på kvalificeret måde og placeres ved siden af det traditionelle perspektiv på pædagogikkens mål. Strategiplan for forskningsenheden: Formål for enheden formuleres; enheden grundlægges og placeres i akademisk kontekst. Første aktiviteter er: - at finansiere disse skridt - at oprette administrativ ramme - at skrive artikler ud fra Göran Krantz s Ph D-arbejdet: en om kunstens værdi i pædagogik, en om metoden, og en om dannelse set i ny kontekst, hvor kunstnerisk aktivitet er central. - at udarbejde design for et nyt forskningsprojekt - udadvendt information etablering af enhedens profil Næste skridt er: - at finde finansiering for forskningsprojekter; gennemfører det og publicere resultater - videre etablere enhedens profil gennem publikationer, mindre konferencer, foredrag i forskellige sammenhænge. Arbejde for publikationer af f.eks. Mostafa, Terje, og andre i passende former - udarbejde strategi for udvikling af 3-5 års perspektiv, udvide kredsen af forskere; forskningssamarbejde og andre universiteter, samarbejde medpraktikere for at finde nye forskningsspørgsmål, holdbar finansiering

11 4. Social innovation Ud over arbejde med integration og social- og specialpædagogik, skal udviklingscentret medvirke til videreudviklingen af Marjatta som et sted for læring, inklusion, vækst for udsatte borgere, studerende og hvor lokalmiljø kan mødes. Videre tager udviklingscenteret initiativ til at drøfte inklusion i praksis og bidrager med dette til, at Marjattas tilbud udvikles i samklang samfundet. I dette arbejde spiller kulturhus, butik, cafe, ungdomsuddannelse, uddannelsescenter m.m. en betydelig rolle som samlingssted for beboere, studerende, lokalbefolkning, kunder, studerende, forskere o.m.a., som alle indgår i sociale interaktioner og derved medvirker i inklusionsarbejdet. Udviklingscentret har derfor ansvaret for disponeringen af lokaler på Bredeshave, som ikke er udlejet til faste brugere (Cafe Bredeshave, Butik Pilti, Haveholdet og STU). Disponeringen sker i den eksisterende koordineringsgruppe. Det er udviklingslederen, der forbereder og leder møderne i koordineringsgruppen. 5. Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentret skal løbende medvirke til at igangsætte og støtte op om udviklingen af den pædagogiske impuls på Marjattas forskellige enheder. Udviklingscentret skal gennem sine kontakter og impulssøgende aktiviteter virker som konsulent og sparringspartner for udviklingstiltag i Marjatta fællesskabet (proceskonsulent ikke drifter). Blandt de løbende opgaver er: - Udviklingen af værdi-, mål- og handlegrundlaget - Medvirke i udviklingen og implementeringen af retningsgivende dokumenter - Læring i praksisfeltet - Fastholde og udvikle helsepædagogikken - Følge forandringer i målgrupperne - Udvikling af pædagogiske værktøjer i undervisning og behandling 11

12 Udviklingscentrets organisation Marjatta Udviklingscentret Uddannelsescenter Kunst og kultur Udvikling og rådgivning Bacheloruddannelse Deltidsudd og kurser Diplomuddannelser Sundhed og antroposofisk lægebehandling Forskning Helsepædagogisk konsulentvirksomhed Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets leder har direkte ledelseskompetence af følgende funktionsledere: - Lederen af deltidsuddannelsen - Kunstnerisk leder - Leder af videreuddannelser - Leder af bacehloruddannelsen og forskningsenheden Der er desuden i udviklings- og uddannelsescentret ansat en række personer, herunder er der tilknyttet et antal timelønnede lærere, ligesom der bruges gæsteforlæsere m.fl.. Udviklingscentrets nuværende leder går på pension primo Der arbejdes derfor på at opslå og besætte stillingen snarest muligt. Udviklingscentrets kompetencer er altafgørende for centrets leverancer. Det er daglig ledelses vurdering, at udviklingscentret p.t. kompetencemæssigt er velbestykket, og at udviklingscentret har mulighed for at trække på en lang række kompetencer i og udenfor Marjatta. Blandt de væsentligste kompetencer, som udviklingscentret skal opbygge, udbygge, bevare og skabe forbindelse til, er forsknings- og erfaringsbaseret indsigt i social- og specialpædagog, antroposofi, kunst, procesledelse, ledelse, uddannelse og filosofi. 12

13 Udviklingscentrets budget Udviklingscentrets har i 2015 følgende budget: Udviklingscentret (betales af Driftsfonden) Løn (1 fuldtids og 2 deltidsstillinger) kr Husleje kr Øvrige udgifter kr Uddannelsescentret (indtægtsdækket virksomhed) Løn (1 fuldtidsansat, 5 deltidsansatte + ca. 20 timelønnede) kr Gæstedocenter, kørsel m.m. kr Undervisningsudgifter kr Adm. og ejendomme kr Kursusgebyrer m.fl. indtægter kr Tilskud fra støttefonden kr Der arbejdes i 2. halvår 2015 på at fondsfinansiere en forskningsenhed. Som det ses består Udviklingscentret budget p.t. af to budgetter. Marjatta Udviklingscenter er en afdeling af Driftsfonden Marjatta, cvr.nr Udviklingscentrets aktiviteter omkring uddannelser og kurser foregår i Uddannelsescenter Marjatta, der er en del af den almennyttige fond MarjattaHjemmenes Støttefond, cvr.nr , og der er vandtætte skodder mellem de to fondes økonomi.. Lederen er udviklingscentret er samtidig leder af Uddannelsescenter Marjatta, og daglig leder af de ansatte i uddannelsescentret. Der kan derfor trækkes på kompetencer fra begge enheder. Det detaljerede budget for Uddannelsescenter Marjatta, vedlægges som bilag. Budgettet bygger på den forudsætning, at der i august 2016 starter 25 elever på bachelor-uddannelsen til Special- og socialpædagog, samt at der afholdes i alt 5 diplomuddannelser i

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Job- og personprofil Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Strandvejen 11 Tlf. 5596-5119 marjatta@marjatta.dk 4733 Tappernøje CVR nr. 67278712 www.marjatta.dk Denne job- og personprofil for Marjattas

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere