PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Projektets målgrupper tager udgangspunkt i indgangspersonalet fx til borgerservicecentre, kontaktcenter- og/eller callcentermedarbejdere og fx HK ere på bibliotekerne. Succeskriterier HK og KL får beskrevet en fælles kompetenceprofil for medarbejdere og ledere med borgerkontakt. Profilen skal beskrive, hvilke kompetencer medarbejderne og ledere skal have for, at de bliver i stand til at yde en individuel service med udgangspunkt i borgerens behov At der findes, eller udvikles en formel kompetencegivende uddannelse, der kan give målgruppen det kompetenceløft, som den fælles kompetenceprofil beskriver Uddannelsen skal leve op til Kompetenceaftalens intention og skal give ECTS point At de involverede projektkommuner har deltaget i den kompetencegivende uddannelse inden udgangen af 2016 At projektkommunerne skal være så tilfredse med effekt og evaluering af uddannelsesforløbet, at de vil anbefale det til andre kommuner At den kompetencegivende uddannelse også retter sig til andre medarbejdere og ledere med borgerkontakt fx ansatte på rådhuse, i teknik & miljø, socialforvaltning og beskæftigelsesområdet At projektets resultater formidles bl.a. via personaleweb, HK og KLs hjemmesider og magasiner til kommunale medarbejdere og ledere, der har borgerkontakt Baggrund for projektet Projektet er et Fremfærd Borger projekt, der er aftalt mellem HK og KL. Baggrunden for projektet er, at det har været kendetegnende for velfærdsstaten, at fordelingen af velfærdsydelserne beroede på en universel tilgang til borgerne. Alle havde ret til samme ydelse uanset den enkeltes livssituation. Denne universelle tilgang er vendt fuldstændigt på hovedet, og i dag skal der gives velfærdsydelser, der er differentierede i forhold til borgernes forskellige behov og livssituationer. Borgerne kommer derfor i dag med en forventning om at blive set, hørt og forstået. Dette stiller store krav til medarbejdernes evner til at kunne afkode og aflæse borgernes individuelle behov og livssituation. Borgerens forventning er, at medarbejderen er i stand til at yde individuel service og have en dialog med borgeren om at finde frem til den velfærdsydelse og løsning, der passer lige præcist til den enkelte borgers behov og livssituation. Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 1

2 Digitaliseringen har ligeledes givet en ny virkelighed for medarbejdere og ledere med borgerkontakt og stiller krav til at kunne aflæse, hvilken form for hjælp borgeren har brug for - til på sigt - at kunne betjene sig selv helt eller delvist. Derfor ændrer måden at løse opgaver på karakter fra tidligere at have ydet en homogen service for alle borgere til at yde borgerne en individuelt tilpasset service. Det kalder på helt nye kompetencer for medarbejderne. Men kompetenceudviklingen kommer ikke af sig selv. Det kræver en omstilling hos medarbejderne i den måde, hvorpå borgerne bliver serviceret på, når de henvender sig til en kommune telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Derfor bliver medarbejdernes kompetencer afgørende for, at den omstilling kan lykkes, og borgerne oplever en differentierede service, hjælp og tilpasset løsning. Formål og mulighed for forankring Mange kommuner har haft stor succes med at omstille medarbejderne til bl.a. digitale ambassadører og har haft fokus på den voldsomme omstillingen i forhold til centralisering og flytning af opgaver. Nu viser det sig, at der er et stigende behov for individuelle og tilpassede ydelser og service over for borgerne. Derfor er der både behov og efterspørgsel efter mere grundlæggende kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektets formål er at identificere de centrale pædagogiske og faglige kompetencer, der er nødvendige hos medarbejderne med tæt borgerkontakt for at kunne påtage sig den nye rolle og opgave med at yde individuel og differentieret service over for borgerne. Når de centrale pædagogiske og faglige kompetencer er identificeret er målet at få udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb for medarbejderne, der fx kunne tage højde for: At styrke medarbejdernes evner og kendskabet til at yde en god og tilpasset service At styrke medarbejdernes evner til at aflæse borgernes forventninger og behov At give medarbejderne redskaber til at kunne facilitere/coache borgerne til på sigt at kunne hjælpe sig selv At styrke medarbejdernes formidlings- og kommunikative kompetencer At styrke medarbejdernes evner til at håndtere konflikter i kontakten med borgeren. HK og KL vil i løbet af projektet inddrage projektkommunerne fx i interviewundersøgelse, workshop og ideseminar med det formål at sikre høj involvering af kommunernes erfaringer og viden om ønskerne til fremtidens kompetencer. På denne måde vil projektets resultater og produkter løbende blive formidlet til disse kommuner. Dette kan danne grobund for videndeling og for anvendelse af projektets resultater i udviklingen af medarbejdere med tæt borgerkontakt. HK og KL vil overveje muligheden for at inddrage private servicevirksomheder og gennemføre interviewundersøgelser med henblik på at identificere servicebegrebet fra den private sektor, som kan inspirere til at kvalificerer den fælles kompetenceprofil. Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 2

3 Ligeledes overvejer HK og KL at inddrage borgere ved at gennemføre interviewundersøgelser med henblik på at identificere borgernes forventninger til serviceniveau samt behov for individuel betjening. Projektets resultater bliver desuden formidlet til kommunale medarbejdere, chefer og ledere fx via oplæg på konferencer og seminarer, fagblade, nyhedsbreve og hjemmesider. Organisering af projektet Projektejere er de chefer og ledere i kommunerne, som har ansvaret for at høste gevinsterne fra projektet. Projektledere er fagkonsulent Gitte Strøbæk fra HK Kommunal og konsulent Anders Lillienfryd Holte fra KL. Projektgruppen består af repræsentanter fra projektkommunerne: Odense, Middelfart og Horsens samt Gitte Strøbæk og Christian Nyholm, HK Kommunal og Anders Lillienfryd Holte og Charlotte Munksgaard, KL. Projektsekretær er Laila Grønbjerg Harborg, KL. Der er koblet en projektsekretær til projektet, der har til opgave at koordinerer og indkalder til møder i styregruppen og projektgruppen. Projektsekretæren har endvidere til opgave at afholde regnskab, udbetalinger og faseafslutninger. Styregruppe er Teamleder Pia Lund Jeppesen, HK Kommunal, kontorchef Pia Færch, KL, konsulent Erik Kristiansen, FOA, ledelsesrepræsentant fra de deltagende kommuner, fagkonsulent Gitte Strøbæk, HK Kommunal og konsulent Anders Lillenfryd Holte, KL. Tids- og handleplan Projektet starter i 2014 og afsluttes Projektet vil benytte partskonsulenter i alle faserne. Konkrete tids- og handleplaner samt budget for hver fase vil blive drøftet i fase O af projektgruppen. Projektlederne er ansvarlig for udarbejdelsen af tids-, handleplaner og budget samt, at disse bliver forelagt og godkendt af styregruppen. Efteråret 2014 Fase 0: Konsolideringen af projektet I efteråret inviteres de kommuner, der har fremsendt projektforslag til en præsentation af det samlede projekt. Projektkommunerne inviteres til at komme med bud på deres ressourcer i projektet, bud på de forskellige aktiviteter og på eksterne aktører, borgere i projektets forskellige faser. Projektlederne vil på baggrund af projektkommunerens bud udarbejde endelige projektforslag, tids- og handleplaner samt budget for de forskellige faser, som godkendes af styregruppen. Vinteren 2015 Fase 1: Afdækning af behov for opkvalificering blandt projektkommunerne Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 3

4 Fase 1 er afdækning af behovet for opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Projektkommunerne bliver involveret i at definere behovet for kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice. Dette kan ske ved et ideseminar, workshops og/eller interviews blandt repræsentanter fra projektkommunerne. I fase 1 bliver der tilknyttet eksterne konsulenter, der skal hjælpe projektet med at identificere de centrale pædagogiske og faglige kompetencer og omsætte disse til en fælles kompetenceprofil. Eksterne konsulenter er tilknyttet projektets faser 1, 2 og 3. Vinter 2015 Fase 2: Afdækning af servicebegrebet og borgernes forventninger og behov I løbet af vinteren 2015 kunne der fx gennemføres interviewundersøgelser blandt private servicevirksomheder med det formål, at få defineret servicebegrebet yderligere. Kriterierne for udvælgelsen af servicevirksomheder er: Anerkendt servicebranche Virksomheder, der har højt serviceniveau Projektkommunerne bliver inviteret til at komme med forslag til servicevirksomheder, således at vi står med en bred pallette af aktører. I løbet af vinteren 2015 vil der fx også blive gennemført interviewundersøgelse af borgernes forventninger og behov. Undersøgelse består af at interviewe borgere om deres forventninger til service og behov for individuelle ydelser. Kriterierne for udvælgelsen af borgere kunne være: Geografi Alder Køn Stor og lille kommune Interviewundersøgelserne består i udarbejdelse af spørgeguides, gennemførelse og bearbejdning af interviews med henblik på identificering af servicebegrebet fra den private sektor og borgernes forventninger. Projektkommunerne er med til at udvælge servicevirksomheder og interviewpersoner blandt deres borgere. De eksterne konsulenterne bliver involveret i udarbejdelse af interviewmaterialet. Dette vil ske i samarbejde med projektlederne. Foråret 2015 Fase 3: Beskrivelse af den fælles kompetenceprofil Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 4

5 De eksterne konsulenterne skal i tæt samarbejde med projektlederne beskrive og komme med bud på, hvordan en fælles kompetenceprofil til fremtidens borgerservice kan se ud. Kompetenceprofilen tager udgangspunkt i projektkommunernes input og bud på fremtidens behov for kompetencer (fase 1) og på baggrund af interviewmaterialet fra borgere og servicevirksomheder (fase 2). Der afholdes møde med projektgruppen med det formål at diskutere buddet og blive enige om den fælles kompetenceprofil for ledere og medarbejdere med borgerkontakt. Den fælles kompetenceprofil godkendes i styregruppen. Forår/sommer 2015 Fase 4. Afdækning af allerede eksisterende uddannelser og kontakt til uddannelsesudbydere Med udgangspunkt i den beskrevne fælles kompetenceprofil er projektlederne ansvarlig for, at der sker en afdækning af allerede eksisterende kompetencegivende uddannelser. Denne afdækning kunne fx ske blandt COK og Metropol eksisterende uddannelser. Formål med afdækningen er at undersøge, om den fremtidige kompetencegivende uddannelse findes eller skal udvikles. Den fælles kompetenceprofil danner herudover udgangspunkt for etablering af et strategisk samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner om at etablere den fremtidige kompetencegivende uddannelse. HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent, Christian Nyholm, bliver involveret i denne fase. Afdækningen og forslag til den kompetencegivende uddannelse forelægges styregruppen, der er ansvarlig for at udpege, hvilken uddannelsesinstitution, der skal tilbyde uddannelsen. Vinter 2015/2016 Fase 5. Den kompetencegivende uddannelse udbydes og formidles Når uddannelsesinstitutionen har etableret uddannelsen, skal der gennemføres en pilot uddannelse, hvor leder og medarbejdere fra projektkommunerne deltager. Pilotuddannelsen evalueres og efterfølgende bliver uddannelsen udbudt. HK, KL og projektkommunerne er med til at formidle resultatet af den fælles kompetenceprofil og den kompetencegivende uddannelse og vil anbefaler denne til andre. Det kan overvejes, at benytte kreative metoder til at formidle den fælles kompetenceprofil. HK Kommunal og KL har tidligere haft stor succes med at benytte tegninger til formidlingen af profilerne de digitale kompetencer. Metoder Projektet vil indsamle viden om fremtidens kompetencebehov for målgruppen via forskellige kvalitative metoder som fx interviewundersøgelser, workshops og ideseminarer. Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 5

6 Screening af private servicevirksomheder med henblik på interviewundersøgelser Interviewundersøgelse af borgere, der er med til at definere deres behov og forventninger. Workshop/ideseminar/interviews med projektkommunerne og projektgruppen. Produkter/resultater En fælles kompetenceprofil til arbejdspladsernes brug Etablering af en kompetencegivende uddannelse Oplæg og artikler om resultater fra projektet Gevinster af projektet Borgerne oplever en mere individuel tilpasset service Medarbejderne oplever en højere trivsel ved at få kompetencer til at give individuel service og redskaber til at håndtere konflikter Forudsætninger for udarbejdelse af budgetoverslaget Projektet involverer ekstern konsulentbistand i fasene 0, 1, 2 og 3 til at identificere de centrale pædagogiske og faglige kompetencer, der er nødvendige i fremtidens borgerservice, analysere og omsætte disse til en fælles kompetenceprofil. Evaluering af projektet Projektets forløb og resultater evalueres ultimo Evalueringen vil være en procesevaluering, der dels vil bygge på interviews med projektgruppen og fx de borgere, der har deltaget i interviews og evalueringen vil blive koblet op på projektets gevinster. Der vil blive udarbejdet et sammenfattende dokument til evalueringen. Underskrevet den 23. september 2014 Anders Lillienfryd Holte Projektleder Gitte Strøbæk Projektleder KL HK Kommunal Den 24. september 2014 Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice 6

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere