Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet"

Transkript

1 Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund Indledning Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Formål Indhold Uddannelsens form Didaktik Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen Kortlægningens resultater Kortlægningens anbefalinger Udmøntning af kortlægningens anbefalinger Den udbudte aftale Deltagertilskud Tilskudsberettigede deltagere Åbne og rekvirerede forløb Administration af deltagertilskud Krav til leverandøren Formidling og rekruttering Kvalitetssikring og løbende udvikling Undervisernes kompetencer Koordinering og videndeling Omsætning til praksis Læringsmål Organisering Styregruppe Samarbejde med ekspertpanel Tidsplan og milepæle Økonomi Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udelukkelseskriterier Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag

3 Udbudsbetingelser 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlerne kunne koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som en kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, skulle målrettes, så det sikres, at uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. Der har siden 2007 været afsat midler til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. På baggrund af ekspertpanelets anbefalinger, gennemførte Socialstyrelsen en kortlægning af efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge. På baggrund af resultaterne herfra videreføres diplomuddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, men med nye rammer for form, omfang, tilrettelæggelse og økonomi. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter diplomuddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af diplomuddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud. Side 3 af 38

4 Udbudsbetingelser Leverandøren honoreres for løsning af den samlede opgave via arbejdsgivernes betaling af det aftalte deltagergebyr for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v., så udgiften til denne opgave skal indgå i deltagerbetalingen. Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v. til nedbringelse af deltagerbetalingen kan i 4-årsperioden maksimalt udgøre kr Tilbuddet skal foreligge d. 10. september Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Telefon: Telefax: CVR nr EAN nr v/ kontaktperson Fuldmægtig Kristian Bang Hansen 2.2 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Side 4 af 38

5 Udbudsbetingelser Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Anmodning om yderligere oplysninger 4. september 2014, kl. 12:00 Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Eller pr. til Offentliggørelse af spørgsmål og svar Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at der kan blive tale om en længere svartid i perioden 3. juli til 3. august 2014 på grund af ferieafvikling. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Frist for modtagelse af tilbudsgivers 10. september 2014, kl. 12:00 samlede tilbud Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 20 sider eksklusiv Side 5 af 38

6 Udbudsbetingelser bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - Tilbud skal afgives i elektronisk form på mail, USBstik eller CD-ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Tilbudsadressen er: Socialstyrelsen Att: Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Åbning af tilbud Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Forventet tidspunkt for 20. oktober 2014 kontraktindgåelse 2.4 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 10. marts Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisorerklæring eller erklæring fra erhvervsansvarsforsikring), udstedt indenfor de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Side 6 af 38

7 Udbudsbetingelser Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud- Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, hvorom der afgives minimumsoplysninger, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Erklæring om evt. hæftelse for øvrige tilbudsgivere vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumsoplysninger, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Erklæring om udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 1 måned efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme Side 7 af 38

8 Udbudsbetingelser oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder. Serviceattesten kan rekvireres via Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der er sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud- Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6 Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene. 2.6 Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet 2. Kvalifikationer og erfaring 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 45 % Side 8 af 38

9 Udbudsbetingelser Kvalifikationer og erfaring 45 % Pris 10 % I vurderingen af Kvalitet indgår en vurdering af: I hvilken grad tilbuddets forslag til administration af deltagertilskuddet sikrer effektive arbejdsgange for Socialstyrelsen og kommuner, herunder i arbejdet med optag og fastholdelse af tilskudsberettigede studerende. I hvilken grad tilbuddets forslag til formidlings- og rekrutteringsindsats sandsynliggør, at der kan opnås fuldt optag og tilfredsstillende geografisk spredning af studerende på uddannelsen, samt opstartes to rekvirerede forløb årligt. I hvilken grad tilbuddets forslag til løbende kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens indhold og undervisernes kompetencer, lever op til projektbeskrivelsens formål og krav. I hvilken grad tilbuddets forslag til uddannelsens tilrettelæggelse, herunder arbejdet med konkrete læringsmål, sikrer at der sker størst mulig omsætning af viden til praksis. I hvilken grad tilbudsgiver i tilbuddets forslag til uddannelsens opbygning og indhold udviser indsigt i og forståelse for de udfordringer der er aktuelt og forventes i nærmeste fremtid at være på området udsatte børn og unge politisk såvel som ledelsesmæssigt I vurderingen af Kvalifikationer og erfaringer indgår en vurdering/afvejning af: Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om kommunernes organisering og arbejdstilrettelæggelse på området udsatte børn og unge Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om børne- og ungeområdet bredt herunder forskningen, lovgivningen samt praksis i kommunerne Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer med undervisning af medarbejdere på efter- og videreuddannelser generelt såvel som specifikt på området udsatte børn og unge Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer i arbejdet med omsætning af viden til praksis. I vurderingen af Pris indgår en vurdering af: Omfanget af kommunernes egenbetaling for en samlet diplomuddannelse til én studerende fraregnet deltagertilskud. Side 9 af 38

10 Udbudsbetingelser 2.7 Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes, at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet Tilbudsgiver opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 2.11., også omfatter eventuelle spørgsmål til karakteren af påtænkte forbehold. 2.8 Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 7. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit 2.5 bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 Side 10 af 38

11 Udbudsbetingelser 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 3 4) Tro- og Love-erklæring ombeskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5 6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7 8) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 20 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. 2.9 Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en projektbeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsen hjemmeside Kommunikation Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): Side 11 af 38

12 Udbudsbetingelser Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Side 12 af 38

13 Fortrolighed 3 Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 13 af 38

14 Projektbeskrivelse 4 Projektbeskrivelse 4.1 Baggrund De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlerne kunne koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som Ankestyrelsens kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, målrettes, så uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. 4.2 Indledning Der har siden 2007 været afsat midler i regi af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne fordeles af Socialstyrelsen og anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. Som et eksempel på dette understøttes diplomuddannelsen med et deltagertilskud, en udvidet studievejlederordning, en pulje til vikardækning samt en pulje til forskning og udvikling på børne- og ungeområdet. 4.3 Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er udviklet som led i anbringelsesreformen, der trådte i kraft i Uddannelsen udbydes med tilskud fra Socialstyrelsen af de institutioner, der i dag også udbyder den sociale diplomuddannelse, og som har været med til at udvikle og udbyde diplomuddannelsen i perioden Disse institutioner - PH Metropol, UC Lillebælt, UC Side 14 af 38

15 Projektbeskrivelse Syddanmark og VIA UC har dannet det konsortium, der indtil udgangen af 2014 udbyder diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Formål Det overordnede formål med diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er at sikre en generel opkvalificering af og flere specialuddannede medarbejdere på området, og derved bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet, og træning i brugen af konkrete redskaber og metoder. Det skal føre til en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen og skabe bedre effekt for børnene og deres familier Indhold Diplomuddannelsen skal give de studerende viden om det at være en del af en politisk ledet borgernær organisation, og hvordan man som myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet agerer indenfor disse rammer. generelt skal uddannelsen styrke den studerendes kompetencer inden for børne- og ungeområdet. Elementer som forskning og forskningsbaseret viden, dokumentations - og lovgrundlag samt, evaluering og effektmåling indgår som væsentlige elementer i uddannelsen. Diplomuddannelsen udbydes som en samlet uddannelse bestående af seks moduler. Alle moduler indledes med forberedelse til undervisning og afsluttes med eksamen og intern evaluering. Modulernes indhold er udfoldet nedenfor: Modul 1:Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Videnskabsteoretiske grundpositioner. Videnskab, viden og refleksivitet. Filosofi og Etik. Sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik. Sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af socialt arbejdes praksis. Professionsrelevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer. Modul 2: Teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier Teoriforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet. Sociologiske, socialpsykologiske og psykologiske teorier om børn, unge og familier. Børnesyn i et historisk - og nutidigt perspektiv. Normalitet og afvigelse på børne- og ungeområdet. Inklusion og eksklusion på forskellige arenaer i børn og unges liv. Børn og unge i familien, tilknytning og separation samt forståelse af familiens dynamik. Side 15 af 38

16 Projektbeskrivelse Chanceulighed og risikobegrebet belastnings- og beskyttelsesfaktorer, modstandskraft og mestring i børn og unges liv. Modul 3: Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier Metodebegreber i socialt arbejde. Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats. Tværfagligt samarbejde. Undersøgelse af børn, herunder risikovurdering. Iagttagelses- og inddragelsesmetoder i arbejdet med børn og unge. Samtale med børn. Konflikthåndtering. Interventionsmetoder i arbejdet med børn og unge. Modul 4: Sagsbehandler og leverandør på børne- og ungeområdet Lovgrundlag og retskilder. Organisationsforståelse på børne- og ungeområdet. Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i myndighedssagsbehandlingen. Myndighedsudøvelse og arbejdet som leverandør af indsatser. Samarbejdet mellem leverandør og myndighed, ansvar og roller. Tværfagligt samarbejde. Den socialfaglige undersøgelse, handleplaner og behandlingsplaner. Magtforholdet myndighed/leverandør/borger Modul 5: Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering Projekt- og udviklingsopgaver. Dokumentations- og evalueringsmetoder. Undersøgelsesmetoder. Rollen som intern udvikler/undersøger/evaluator i egen organisation. Modul 6: Afgangsprojekt Afgangsprojektet udarbejdes med udgangspunkt i de studerendes praksis fra børne- og familieområdet Integration af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering Udvælgelse, analyse, diskussion og vurdering i forhold til udvalgte problemstillinger Formidling af komplekse problemstillinger Udvikling af de studerendes egne professionelle praksisnære kompetencer Side 16 af 38

17 Projektbeskrivelse Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet følger gældende Studieordning for den sociale diplomuddannelse, og udbydes indenfor rammerne Bekendtgørelse nr. 768 af 02/07/2012 om diplomuddannelser og lovbekendtgørelse nr. 952 af 02/10/2009 om åben uddannelse (erhvervsrettede voksenuddannelse m.v.) Uddannelsens form Uddannelsen er bygget op, så der veksles mellem arbejde og fuldtidsundervisning. Der tages et modul pr. semester. Et modul tages på 7,8 uger, heraf 4 uger på fuld tid. Alle moduler indledes med forberedelse til undervisning og afsluttes med eksamen og intern evaluering. Undervisningen består af en kombination af klasseundervisning og projektarbejde. Uddannelsen er praksisrelateret og lagt an på, at den faglighed de studerende repræsenterer, inddrages direkte i undervisningen og danner udgangspunkt for samarbejde de studerende imellem og mellem studerende og undervisere. Den samlede diplomuddannelse har et omfang svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point) Didaktik Uddannelsen er lagt an på personlig og faglig involvering af den enkelte studerende. Undervisningen veksler mellem forelæsning, kursusform, klassediskussioner, gruppearbejde og øvelser samt individuelle studier, tid til fordybelse og omsætning af viden til det praktiske arbejde. Den pædagogiske form tilsigter, at den studerende opnår viden på en lang række fagområder samtidig med at den studerendes viden fra praksis styrkes via træning i videnskabelig socialfaglig analyse og metode Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Socialstyrelsen har iværksat en række forskellige initiativer til at understøtte diplomuddannelsen. Disse omfatter: Deltagertilskud For at understøtte opkvalificeringen i kommunerne og motivere kommunerne til at bruge diplomuddannelsen, yder Socialstyrelsen et tilskud, så deltagerbetalingen for uddannelsen reduceres. På nuværende tidspunkt kan de studerende, der optages på diplomuddannelsen med deltagertilskud, modtage i alt kr. i tilskud til den samlede uddannelse. Pulje til forskning og udvikling Der er i tilknytning til master- og diplomuddannelsen oprettet en pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. Puljen skal bidrage til, at undervisningen på uddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet samt at sikre uddannelsens forsknings- og praksistilknytning. Side 17 af 38

18 Projektbeskrivelse Pulje til vikardækning Der har på diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet været tilknyttet en vikarpulje, hvorfra de studerendes arbejdsplads har kunnet søge tilskud til ansættelse af vikarer for de medarbejdere, der deltog på diplomuddannelsen. Kravet til kommunerne var i tilknytning hertil, at de pågældende medarbejdere blev delvist frigjort til gennemførelse af uddannelsen. Den udvidede studievejledning Endelig har der til diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet været tilknyttet en udvidet studievejledningsfunktion varetaget af de uddannelsesinstitutioner, der har udbudt uddannelsen. Formålet med ordningen er at understøtte implementeringen af uddannelsen i praksis. 4.4 Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen På baggrund af Ekspertpanelet om overgreb mod børns anbefalinger om at kvalificere efteruddannelsesindsatsen, blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der bliver udbudt i regi af Ministeriet For Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, for at undersøge om uddannelses-tilbuddene: - imødekommer de kommunale behov, - har et indhold, der matcher den aktuelt bedste viden, - er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at den viden og de redskaber, der bliver formidlet på både kurser og de længerevarende videreuddannelser, bliver omsat i praksis. Kortlægningen og analysen blev udarbejdet af Deloitte A/S, og er vedlagt som bilag til dette udbudsmateriale. Der blev i forbindelse hermed nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle følge initiativet tæt, samt på baggrund af kortlægningen og analysens resultater udarbejde anbefalinger til målretning af efteruddannelsesindsatsen. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Socialstyrelsen, Ministeriet For Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departement samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der har desuden været inddraget en række eksperter og interessenter fra uddannelses-institutioner, interesseorganisationer og kommuner. Eksperterne og interessenterne har på baggrund af kortlægningen og analysens resultater bidraget med en række konkrete løsningsforslag, som er præsenteret i den endelige analyserapport, og indarbejdet i de anbefalinger, som præsenteres nedenfor. Side 18 af 38

19 Projektbeskrivelse Kortlægningens resultater Kortlægningen viser overordnet, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samlede tilbud om efter- og videreuddannelser i høj grad modsvarer kommunernes behov, og at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet, og den aktuelt bedste viden på området, og derved at uddannelserne indholdsmæssigt er aktuelle og relevante. Endvidere fremhæves det, at diplom- og masteruddannelserne, som udbydes med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, understøtter udviklingen af mere generelle kompetencer. Diplomuddannelsen styrker således indblikket i relevant forskning og teori på området, og masteruddannelsen supplerer dette med at give de studerende ledelsesmæssige og analytiske kompetencer. Samtidig viser kortlægningen, at muligheden for deltagertilskud til diplom- og masteruddannelsen i høj grad har betydning for kommunernes valg af efter- og videreuddannelser til medarbejderne. Kortlægningen peger dog også på tre centrale udfordringer i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds generelle udbud af efter- og videreuddannelser: 1. Det er vanskeligt at omsætte den tillærte viden i praksis. 2. Der ses ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud. 3. Der er udfordringer med at rekruttere det af ministeriet ønskede antal studerende til diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet Kortlægningens anbefalinger På baggrund af udfordringerne gives der i kortlægningsrapporten følgende anbefalinger, der er relevante i forhold til nærværende udbud: Kortlægningen fremhæver vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det lærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidigt, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads udgangspunkt. Kortlægningsrapporten anbefaler derfor, at: - der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan rekvirere diplomuddannelsen til kommunen, hvilket vurderes vil kunne give et samlet løft af kommunens opgaveløsning på området udsatte børn og unge Side 19 af 38

20 Projektbeskrivelse - der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for diplomuddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis - der på uddannelserne undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis - der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne - der, for at sikre en koordinering af indholdet og læringsmålene på både kurser, diplomuddannelsen og masteruddannelsen, nedsættes et panel sammensat af eksperter på området udsatte børn og unge, interessenter, kommunale repræsentanter, repræsentanter fra uddannelsesudbydere og medarbejdere fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. Panelet skal sikre koordineringen af indholdet på henholdsvis kurser og de længerevarende efter- og videreuddannelser samt sikre, at der er sammenhæng mellem efteruddannelsestilbuddene, de kommunale behov og den aktuelt bedste viden på området. Endelig skal panelet sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud og grunduddannelserne for de relevante faggrupper Udmøntning af kortlægningens anbefalinger På baggrund af disse anbefalinger er der truffet beslutning om - at forøge deltagertilskuddet til den eksisterende diplomuddannelse på børne- og ungeområdet med i alt kr. per studerende for en samlet diplomuddannelse, hvilket svarer til, at de studerende, som falder inden for målgruppen og som optages på diplomuddannelsen efter 1. januar 2015, kan modtage deltagertilskud på i alt kr. - at give kommunerne mulighed for at rekvirere diplomuddannelsen og stadig modtage deltagertilskud for den enkelte studerende - at Socialstyrelsen opretter et ekspertpanel af eksperter og interessenter, der skal sikre sammenhæng på tværs af de efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge, der udbydes i regi af eller med støtte fra ministeriet - at videreføre den eksisterende pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. Der er truffet beslutning om, at ministeriet ikke længere tildeler tilskud til vikardækning eller yder støtte til en udvidet studievejledningsfunktion gældende fra 1. januar Den udbudte aftale Socialstyrelsen ønsker at videreføre diplomuddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, som beskrevet i forudgående afsnit. Socialstyrelsen ønsker dog at videreudvikle diplomuddannelsens form, Side 20 af 38

21 Projektbeskrivelse omfang, tilrettelæggelse og økonomiske rammer, og stiller hertil en række krav til leverandøren, som beskrives senere i udbudsmaterialet. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter diplomuddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af diplomuddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud til kommuner m.v.. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Nedenfor præsenteres rammerne for den udbudte aftale Deltagertilskud Socialstyrelsen giver et tilskud svarende til kr. pr. studerende pr. semester. For en samlet diplomuddannelse vil det sige kr. pr. studerende. Deltagertilskuddet skal som minimum udgøre 80 procent af den samlede pris for uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af tilskuddet eller til uddannelsesstederne for at udbyde uddannelsen under de af Socialstyrelsen fastlagde krav. Leverandøren honoreres herfor via den samlede betaling fra kommuner m.v. for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Tilskudsberettigede deltagere ydes tilskud til uddannelsen for i alt seks moduler, der kan gennemføres på en periode på op til seks år målt fra studiestart. I tilfælde af, at studietiden forlænges udover de seks moduler, som uddannelsen samlet omfatter, eller de seks år, som er uddannelsens maksimale varighed, påhviler hele udgiften for efterfølgende moduler den studerendes arbejdsgiver selv. Deltagertilskuddet tildeles den studerendes arbejdsplads, der betaler for den studerendes deltagelse på uddannelsen. Deltagertilskuddet er personligt i forhold til den enkelte studerende. Det betyder, at tilskudsberettigede deltagere, der er startet på uddannelsen, ikke mister tilskuddet, selv om de under uddannelsen skifter arbejdssted, såfremt den nye arbejdsplads giver den studerende mulighed for fortsat at deltage på uddannelsen på ovenfor nævnte vilkår. Det betyder, at såfremt den studerende skifter arbejdsplads og den nye arbejdsplads betaler for den studerendes fortsatte indmelding, vil den nye arbejdsplads modtage deltagertilskuddet for de resterende moduler. Hvis den studerende får nye Side 21 af 38

22 Projektbeskrivelse jobfunktioner, der betyder, at den studerende ikke længere falder ind under målgruppen, bortfalder den studerendes deltagertilskud. Tilbudsgiver skal i tilbuddet redegøre for, hvad prisen for uddannelsen vil være i perioden , samt hvad den procentvise andel af den samlede deltagerpris, som deltagertilskuddet vil udgøre, og begrundelse herfor. Deltagertilskuddet vil uafhængigt af uddannelsens pris ligge fast i hele kontraktperioden. Tilskud fra Socialstyrelsen er til enhver tid betinget af fornøden finanslovsbevilling Tilskudsberettigede deltagere Følgende krav skal være opfyldt for at modtage deltagertilskud: Målgruppe Socialstyrelsen yder tilskud til deltagere, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens kapitel 11 både medarbejdere i de almene tilbud, de sagsbehandlere der træffer afgørelser om en indsats, og de leverandører der udfører indsatsen, og som i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med sagsbehandlerne. Der gives således tilskud til følgende medarbejdere: Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet Leverandører af sociale tilbud til børn og unge: o Som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere. o Som vil kunne anvende uddannelsen som led i opkvalificering af den samlede ledelse, organisering og arbejdstilrettelæggelse, og derved indsatsen i forhold til børnene og de unge Medarbejdere i de almene tilbud: o Som har en særlig opgave med at tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte. o Som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere. o Som vil kunne anvende uddannelsen som led i opkvalificering af den samlede ledelse, organisering og arbejdstilrettelæggelse, og derved indsatsen i forhold til børnene og de unge Eksempler på studerende, der kan optages med tilskud, er medarbejdere på dag- og døgntilbud, støtte- og kontaktpersoner, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, medarbejdere indenfor børne- og ungdomspsykiatri, AKT-lærere, sundhedsplejersker, daginstitutionsledere med videre, som vil kunne Side 22 af 38

23 Projektbeskrivelse anvende uddannelsen til generelt at opkvalificere arbejdspladsen og derved indsatsen overfor udsatte børn og unge. Der gives ikke tilskud til enkelt-leverandører, som eksempelvis små opholdssteder eller plejefamilier. Med små opholdssteder menes der opholdssteder, der har færre end 5 børn anbragt. Krav til deltagertilskud For at være tilskudsberettiget skal følgende være opfyldt: Den studerende skal være tilmeldt den samlede diplomuddannelse på børne- og ungeområdet. Den studerende skal tage uddannelsens seks moduler i den anbefalede rækkefølge, som præsenteret i afsnit 2.3. Den studerende skal gennemføre uddannelsen som deltidsstudie indenfor tre til seks år. Den studerendes arbejdsplads skal betale for hele uddannelsens pris fratrukket deltagertilskuddet. Den studerendes arbejdsgiver skal bakke op om uddannelsen. Den studerende og dennes arbejdsplads skal udarbejde en aftale med uddannelsesudbyderen, der forpligter ledelse og studerende på formulering af og opfølgning på konkrete læringsmål i samarbejde med uddannelsesudbyderen. Aftalen er ikke ensbetydende med optagelse på uddannelsen. Omfang Deltagertilskuddet kan hvert år tildeles maksimalt 109 studerende, der lever op til alle ovenstående betingelser. De studerende, der deltager på uddannelsen med deltagertilskud, samles så vidt muligt på samme hold, så der kan sikres størst mulig kontinuitet og sammenhæng igennem den samlede uddannelse. Derudover ønsker Socialstyrelsen, at myndighedssagsbehandlere udgør minimum halvdelen af et hold ved uddannelsesstart Åbne og rekvirerede forløb Som noget nyt ønsker Socialstyrelsen at understøtte, at diplomuddannelsen kan tilbydes både som åbne uddannelsesforløb, hvor alle i målgruppen har mulighed for optag, og som rekvirerede forløb, hvor en eller flere kommuner i sammenslutning bestiller en diplomuddannelse til en samlet medarbejdergruppe. De to typer af forløb er beskrevet i det følgende. Side 23 af 38

24 Projektbeskrivelse Åbne uddannelsesforløb Åbne uddannelsesforløb svarer til de nuværende hold på diplomuddannelsen, hvor der op til studiestart er åbent optag af studerende på tværs af kommuner og arbejdspladser, og hvor undervisningen foregår på uddannelsessteder fordelt ud over landets regioner eller landsdele. Som udgangspunkt vil der i kontraktperioden årligt være plads til 60 studerende på åbne forløb, det årlige antal kan dog stige til maksimalt 109 studerende afhængigt af, hvor mange studerende, der optages på rekvirerede forløb. På ordningen om åbne uddannelser oprettes som udgangspunkt maksimalt ét hold pr. landsdel om året. Opdelingen af landsdele sker i henhold til de i professionshøjskoleloven definerede dækningsområder. Leverandøren og uddannelsesstederne aftaler indbyrdes, hvordan antallet af studerende med deltagertilskud fordeles på de hold, der oprettes. Der gælder ingen øvre eller nedre grænse for holdstørrelser på åbne uddannelsesforløb. Socialstyrelsen betaler dog kun for de studerende, der er optaget på uddannelsen med deltagertilskud Rekvirerede uddannelsesforløb Socialstyrelsen ønsker, at der gives mulighed for, at diplomuddannelsen kan rekvireres til den enkelte kommune eller gruppe af kommuner, så der sikres et samlet kompetenceløft i de pågældende kommuner. Derudover kan det øge muligheden for, at medarbejdere fra kommuner, der ligger langt fra et uddannelsessted med udbudsret, kan modtage uddannelsen, ved at minimere transporttiden for de studerende. På rekvirerede uddannelser kan der årligt oprettes to hold, som fordeles efter konkrete aftaler mellem leverandøren og en eller flere kommuner i sammenslutning, og som dermed ikke fordeles i henhold til landsdele. Der er frist for aftaler om rekvirerede uddannelser hvert år den 1. april. Aftalerne skal indgås mellem leverandøren og rekvirerende kommune(r) og godkendes af Socialstyrelsen. Der kan årligt optages 49 studerende på rekvirerede forløb. Ved begyndelsen af hvert år reserveres disse pladser til fordeling i henhold til de to første underskrevne aftaler om rekvirerede forløb, der indgives til styregruppen indenfor fristen og som lever op til de af Socialstyrelsen opstillede krav. Hvis der ved fristens udløb ikke er indgået aftaler om i alt 49 studerende på rekvirerede uddannelser, overgår de resterende pladser til en fælles pulje med de øvrige 60 pladser til styregruppens fordeling på åbne forløb. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde en kommune eller sammenslutning af kommuner en aftale om rekvirerede forløb, såfremt alle krav hertil er opfyldt. Der er følgende krav til oprettelse af rekvirerede forløb: Der er tilmeldt mindst 20 tilskudsberettigede studerende fra én eller flere kommuner. Side 24 af 38

25 Projektbeskrivelse Der foreligger underskrevet aftale mellem kommune(r) og uddannelsesudbyder om, hvordan undervisningen tilpasses kommunernes politik og organisering på området, og hvordan uddannelsen omsættes til praksis. Det er leverandørens ansvar i samarbejde med kommunen at afdække kommunens uddannelsesbehov og lægge en plan for opfølgning på de opstillede læringsmål. Aftalen er godkendt af Socialstyrelsen. Undervisningen skal så vidt muligt afholdes lokalt hos de(n) pågældende kommune(r). Eventuelle udgifter til transport, lokaler og forplejning betales ikke af Socialstyrelsen. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give forslag til, hvordan det indledende samarbejde med kommunen skal håndteres for at tilrettelægge et målrettet forløb Administration af deltagertilskud Opgaven med administration af deltagertilskud i tilknytning til diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet består af to delopgaver: Vurdering af, hvorvidt ansøgerne til uddannelsen er berettiget til deltagertilskud, herunder om der foreligger en underskrevet aftale mellem kommune og uddannelsesstedet, der forpligter ledelse og studerende på formulering af og opfølgning på konkrete læringsmål for den studerendes uddannelsesforløb. Den praktiske afregning af deltagertilskuddet med kommunerne, de studerende og Socialstyrelsen. Det er leverandørens ansvar at administrere deltagertilskuddet i henhold til Socialstyrelsens retningslinjer beskrevet i det følgende afsnit samt at sikre, at deltagertilskuddet udgør minimum 80 % af den samlede deltagerpris for uddannelsen. Nedenstående er en præcisering af, hvordan deltagertilskuddet skal administreres af leverandøren. Praktisk administration Den praktiske administration af deltagertilskuddet sker ved, at leverandøren foretager en konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte ansøger lever op til kravene, for at kunne modtage deltagertilskud jf. målgruppebeskrivelsen ovenfor. Blandt de tilskudsberettigede ansøgere tildeles deltagertilskuddet efter først-til-mølle-princippet. Er leverandøren i tvivl, om en ansøger er berettiget til tilskud, afgøres dette af Socialstyrelsen. Side 25 af 38

26 Projektbeskrivelse Beskrivelsen af, hvem der kan modtage deltagertilskuddet, skal fremgå af uddannelsens hjemmeside. Betaling Betaling forfalder semestervist bagud, ved at leverandøren senest henholdsvis 1. maj og 1. november tilsender Socialstyrelsen én samlet faktura for alle hold og tilskudsberettigede studerende, der har fulgt uddannelsen i løbet af det pågældende semester. Udbetaling sker henholdsvist 1. juni og 1. december. Deltagertilskuddet tildeles den studerendes arbejdsplads, der betaler for den studerendes deltagelse på uddannelsen, men således at leverandøren fakturerer den studerendes arbejdsplads for uddannelsens pris fratrukket deltagertilskuddet, og herefter samlet afregner tilskuddet med Socialstyrelsen. Fakturaerne til Socialstyrelsen skal være udspecificerede og indeholde oplysninger om antal tilskudsberettigede deltagere, hvilke semestre og hold den pågældende faktura vedrører og det samlede deltagertilskud. Som bilag til fakturaerne skal foreligge en liste med navne på de pågældende, for hvem der gives deltagertilskud til, funktionsbetegnelse på de pågældende deltagere og de pågældendes ansættelsessted. Der kan inden for kontraktens rammer ske løbende præciseringer af procedurerne omkring optag af studerende samt tildeling og udbetaling af tilskud såvel som definitionen af målgruppen for deltagertilskuddet. Eventuelle præciseringer besluttes på styregruppemøder, og har virkning fra det kommende optag på uddannelsen. 4.6 Krav til leverandøren Som del i kontrakten med Socialstyrelsen om udbuddet af den ovenfor beskrevne diplomuddannelse og administration af deltagertilskud til de studerende, stiller Socialstyrelsen en række krav, som leverandøren forpligter sig på i opgaveløsningen. I de følgende er disse krav præsenteret Formidling og rekruttering En vigtig forudsætning for at rekruttere studerende til uddannelsen er, at der sker en målrettet og effektiv formidling af uddannelsen. Formidlingen skal ske ved, at der er udarbejdet et kortfattet formidlingsmateriale, der kan udsendes til samtlige af landets kommuner, ligesom uddannelsen skal formidles på leverandørens og Socialstyrelsens hjemmeside. Derudover er det forventningen, at formidlingen sker ved direkte henvendelser til landets kommuner samt på relevante konferencer, temamøder med videre, hvor de relevante målgrupper er repræsenteret. Leverandøren skal i tilbuddet beskrive en plan for, hvordan man vil tilrettelægge en sådan formidlings- og rekrutteringsindsats, herunder give forslag til konkrete formidlingsmaterialer og -aktiviteter. Side 26 af 38

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere