Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet"

Transkript

1 Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund Indledning Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Formål Indhold Uddannelsens form Didaktik Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen Kortlægningens resultater Kortlægningens anbefalinger Udmøntning af kortlægningens anbefalinger Den udbudte aftale Deltagertilskud Tilskudsberettigede deltagere Åbne og rekvirerede forløb Administration af deltagertilskud Krav til leverandøren Formidling og rekruttering Kvalitetssikring og løbende udvikling Undervisernes kompetencer Koordinering og videndeling Omsætning til praksis Læringsmål Organisering Styregruppe Samarbejde med ekspertpanel Tidsplan og milepæle Økonomi Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udelukkelseskriterier Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag

3 Udbudsbetingelser 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlerne kunne koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som en kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, skulle målrettes, så det sikres, at uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. Der har siden 2007 været afsat midler til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. På baggrund af ekspertpanelets anbefalinger, gennemførte Socialstyrelsen en kortlægning af efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge. På baggrund af resultaterne herfra videreføres diplomuddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, men med nye rammer for form, omfang, tilrettelæggelse og økonomi. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter diplomuddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af diplomuddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud. Side 3 af 38

4 Udbudsbetingelser Leverandøren honoreres for løsning af den samlede opgave via arbejdsgivernes betaling af det aftalte deltagergebyr for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v., så udgiften til denne opgave skal indgå i deltagerbetalingen. Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v. til nedbringelse af deltagerbetalingen kan i 4-årsperioden maksimalt udgøre kr Tilbuddet skal foreligge d. 10. september Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Telefon: Telefax: CVR nr EAN nr v/ kontaktperson Fuldmægtig Kristian Bang Hansen 2.2 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Side 4 af 38

5 Udbudsbetingelser Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Anmodning om yderligere oplysninger 4. september 2014, kl. 12:00 Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Eller pr. til Offentliggørelse af spørgsmål og svar Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at der kan blive tale om en længere svartid i perioden 3. juli til 3. august 2014 på grund af ferieafvikling. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Frist for modtagelse af tilbudsgivers 10. september 2014, kl. 12:00 samlede tilbud Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 20 sider eksklusiv Side 5 af 38

6 Udbudsbetingelser bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - Tilbud skal afgives i elektronisk form på mail, USBstik eller CD-ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Tilbudsadressen er: Socialstyrelsen Att: Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Åbning af tilbud Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Forventet tidspunkt for 20. oktober 2014 kontraktindgåelse 2.4 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 10. marts Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisorerklæring eller erklæring fra erhvervsansvarsforsikring), udstedt indenfor de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Side 6 af 38

7 Udbudsbetingelser Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud- Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, hvorom der afgives minimumsoplysninger, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Erklæring om evt. hæftelse for øvrige tilbudsgivere vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumsoplysninger, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Erklæring om udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 1 måned efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme Side 7 af 38

8 Udbudsbetingelser oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder. Serviceattesten kan rekvireres via Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der er sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud- Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6 Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene. 2.6 Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet 2. Kvalifikationer og erfaring 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 45 % Side 8 af 38

9 Udbudsbetingelser Kvalifikationer og erfaring 45 % Pris 10 % I vurderingen af Kvalitet indgår en vurdering af: I hvilken grad tilbuddets forslag til administration af deltagertilskuddet sikrer effektive arbejdsgange for Socialstyrelsen og kommuner, herunder i arbejdet med optag og fastholdelse af tilskudsberettigede studerende. I hvilken grad tilbuddets forslag til formidlings- og rekrutteringsindsats sandsynliggør, at der kan opnås fuldt optag og tilfredsstillende geografisk spredning af studerende på uddannelsen, samt opstartes to rekvirerede forløb årligt. I hvilken grad tilbuddets forslag til løbende kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens indhold og undervisernes kompetencer, lever op til projektbeskrivelsens formål og krav. I hvilken grad tilbuddets forslag til uddannelsens tilrettelæggelse, herunder arbejdet med konkrete læringsmål, sikrer at der sker størst mulig omsætning af viden til praksis. I hvilken grad tilbudsgiver i tilbuddets forslag til uddannelsens opbygning og indhold udviser indsigt i og forståelse for de udfordringer der er aktuelt og forventes i nærmeste fremtid at være på området udsatte børn og unge politisk såvel som ledelsesmæssigt I vurderingen af Kvalifikationer og erfaringer indgår en vurdering/afvejning af: Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om kommunernes organisering og arbejdstilrettelæggelse på området udsatte børn og unge Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om børne- og ungeområdet bredt herunder forskningen, lovgivningen samt praksis i kommunerne Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer med undervisning af medarbejdere på efter- og videreuddannelser generelt såvel som specifikt på området udsatte børn og unge Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer i arbejdet med omsætning af viden til praksis. I vurderingen af Pris indgår en vurdering af: Omfanget af kommunernes egenbetaling for en samlet diplomuddannelse til én studerende fraregnet deltagertilskud. Side 9 af 38

10 Udbudsbetingelser 2.7 Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes, at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet Tilbudsgiver opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 2.11., også omfatter eventuelle spørgsmål til karakteren af påtænkte forbehold. 2.8 Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 7. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit 2.5 bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 Side 10 af 38

11 Udbudsbetingelser 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 3 4) Tro- og Love-erklæring ombeskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5 6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7 8) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 20 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. 2.9 Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en projektbeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsen hjemmeside Kommunikation Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): Side 11 af 38

12 Udbudsbetingelser Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Side 12 af 38

13 Fortrolighed 3 Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 13 af 38

14 Projektbeskrivelse 4 Projektbeskrivelse 4.1 Baggrund De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlerne kunne koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som Ankestyrelsens kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, målrettes, så uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. 4.2 Indledning Der har siden 2007 været afsat midler i regi af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne fordeles af Socialstyrelsen og anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. Som et eksempel på dette understøttes diplomuddannelsen med et deltagertilskud, en udvidet studievejlederordning, en pulje til vikardækning samt en pulje til forskning og udvikling på børne- og ungeområdet. 4.3 Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er udviklet som led i anbringelsesreformen, der trådte i kraft i Uddannelsen udbydes med tilskud fra Socialstyrelsen af de institutioner, der i dag også udbyder den sociale diplomuddannelse, og som har været med til at udvikle og udbyde diplomuddannelsen i perioden Disse institutioner - PH Metropol, UC Lillebælt, UC Side 14 af 38

15 Projektbeskrivelse Syddanmark og VIA UC har dannet det konsortium, der indtil udgangen af 2014 udbyder diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet Formål Det overordnede formål med diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er at sikre en generel opkvalificering af og flere specialuddannede medarbejdere på området, og derved bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet, og træning i brugen af konkrete redskaber og metoder. Det skal føre til en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen og skabe bedre effekt for børnene og deres familier Indhold Diplomuddannelsen skal give de studerende viden om det at være en del af en politisk ledet borgernær organisation, og hvordan man som myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet agerer indenfor disse rammer. generelt skal uddannelsen styrke den studerendes kompetencer inden for børne- og ungeområdet. Elementer som forskning og forskningsbaseret viden, dokumentations - og lovgrundlag samt, evaluering og effektmåling indgår som væsentlige elementer i uddannelsen. Diplomuddannelsen udbydes som en samlet uddannelse bestående af seks moduler. Alle moduler indledes med forberedelse til undervisning og afsluttes med eksamen og intern evaluering. Modulernes indhold er udfoldet nedenfor: Modul 1:Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Videnskabsteoretiske grundpositioner. Videnskab, viden og refleksivitet. Filosofi og Etik. Sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik. Sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af socialt arbejdes praksis. Professionsrelevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer. Modul 2: Teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier Teoriforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet. Sociologiske, socialpsykologiske og psykologiske teorier om børn, unge og familier. Børnesyn i et historisk - og nutidigt perspektiv. Normalitet og afvigelse på børne- og ungeområdet. Inklusion og eksklusion på forskellige arenaer i børn og unges liv. Børn og unge i familien, tilknytning og separation samt forståelse af familiens dynamik. Side 15 af 38

16 Projektbeskrivelse Chanceulighed og risikobegrebet belastnings- og beskyttelsesfaktorer, modstandskraft og mestring i børn og unges liv. Modul 3: Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier Metodebegreber i socialt arbejde. Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats. Tværfagligt samarbejde. Undersøgelse af børn, herunder risikovurdering. Iagttagelses- og inddragelsesmetoder i arbejdet med børn og unge. Samtale med børn. Konflikthåndtering. Interventionsmetoder i arbejdet med børn og unge. Modul 4: Sagsbehandler og leverandør på børne- og ungeområdet Lovgrundlag og retskilder. Organisationsforståelse på børne- og ungeområdet. Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i myndighedssagsbehandlingen. Myndighedsudøvelse og arbejdet som leverandør af indsatser. Samarbejdet mellem leverandør og myndighed, ansvar og roller. Tværfagligt samarbejde. Den socialfaglige undersøgelse, handleplaner og behandlingsplaner. Magtforholdet myndighed/leverandør/borger Modul 5: Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering Projekt- og udviklingsopgaver. Dokumentations- og evalueringsmetoder. Undersøgelsesmetoder. Rollen som intern udvikler/undersøger/evaluator i egen organisation. Modul 6: Afgangsprojekt Afgangsprojektet udarbejdes med udgangspunkt i de studerendes praksis fra børne- og familieområdet Integration af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering Udvælgelse, analyse, diskussion og vurdering i forhold til udvalgte problemstillinger Formidling af komplekse problemstillinger Udvikling af de studerendes egne professionelle praksisnære kompetencer Side 16 af 38

17 Projektbeskrivelse Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet følger gældende Studieordning for den sociale diplomuddannelse, og udbydes indenfor rammerne Bekendtgørelse nr. 768 af 02/07/2012 om diplomuddannelser og lovbekendtgørelse nr. 952 af 02/10/2009 om åben uddannelse (erhvervsrettede voksenuddannelse m.v.) Uddannelsens form Uddannelsen er bygget op, så der veksles mellem arbejde og fuldtidsundervisning. Der tages et modul pr. semester. Et modul tages på 7,8 uger, heraf 4 uger på fuld tid. Alle moduler indledes med forberedelse til undervisning og afsluttes med eksamen og intern evaluering. Undervisningen består af en kombination af klasseundervisning og projektarbejde. Uddannelsen er praksisrelateret og lagt an på, at den faglighed de studerende repræsenterer, inddrages direkte i undervisningen og danner udgangspunkt for samarbejde de studerende imellem og mellem studerende og undervisere. Den samlede diplomuddannelse har et omfang svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point) Didaktik Uddannelsen er lagt an på personlig og faglig involvering af den enkelte studerende. Undervisningen veksler mellem forelæsning, kursusform, klassediskussioner, gruppearbejde og øvelser samt individuelle studier, tid til fordybelse og omsætning af viden til det praktiske arbejde. Den pædagogiske form tilsigter, at den studerende opnår viden på en lang række fagområder samtidig med at den studerendes viden fra praksis styrkes via træning i videnskabelig socialfaglig analyse og metode Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Socialstyrelsen har iværksat en række forskellige initiativer til at understøtte diplomuddannelsen. Disse omfatter: Deltagertilskud For at understøtte opkvalificeringen i kommunerne og motivere kommunerne til at bruge diplomuddannelsen, yder Socialstyrelsen et tilskud, så deltagerbetalingen for uddannelsen reduceres. På nuværende tidspunkt kan de studerende, der optages på diplomuddannelsen med deltagertilskud, modtage i alt kr. i tilskud til den samlede uddannelse. Pulje til forskning og udvikling Der er i tilknytning til master- og diplomuddannelsen oprettet en pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. Puljen skal bidrage til, at undervisningen på uddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet samt at sikre uddannelsens forsknings- og praksistilknytning. Side 17 af 38

18 Projektbeskrivelse Pulje til vikardækning Der har på diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet været tilknyttet en vikarpulje, hvorfra de studerendes arbejdsplads har kunnet søge tilskud til ansættelse af vikarer for de medarbejdere, der deltog på diplomuddannelsen. Kravet til kommunerne var i tilknytning hertil, at de pågældende medarbejdere blev delvist frigjort til gennemførelse af uddannelsen. Den udvidede studievejledning Endelig har der til diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet været tilknyttet en udvidet studievejledningsfunktion varetaget af de uddannelsesinstitutioner, der har udbudt uddannelsen. Formålet med ordningen er at understøtte implementeringen af uddannelsen i praksis. 4.4 Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen På baggrund af Ekspertpanelet om overgreb mod børns anbefalinger om at kvalificere efteruddannelsesindsatsen, blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der bliver udbudt i regi af Ministeriet For Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, for at undersøge om uddannelses-tilbuddene: - imødekommer de kommunale behov, - har et indhold, der matcher den aktuelt bedste viden, - er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at den viden og de redskaber, der bliver formidlet på både kurser og de længerevarende videreuddannelser, bliver omsat i praksis. Kortlægningen og analysen blev udarbejdet af Deloitte A/S, og er vedlagt som bilag til dette udbudsmateriale. Der blev i forbindelse hermed nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle følge initiativet tæt, samt på baggrund af kortlægningen og analysens resultater udarbejde anbefalinger til målretning af efteruddannelsesindsatsen. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Socialstyrelsen, Ministeriet For Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departement samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der har desuden været inddraget en række eksperter og interessenter fra uddannelses-institutioner, interesseorganisationer og kommuner. Eksperterne og interessenterne har på baggrund af kortlægningen og analysens resultater bidraget med en række konkrete løsningsforslag, som er præsenteret i den endelige analyserapport, og indarbejdet i de anbefalinger, som præsenteres nedenfor. Side 18 af 38

19 Projektbeskrivelse Kortlægningens resultater Kortlægningen viser overordnet, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samlede tilbud om efter- og videreuddannelser i høj grad modsvarer kommunernes behov, og at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet, og den aktuelt bedste viden på området, og derved at uddannelserne indholdsmæssigt er aktuelle og relevante. Endvidere fremhæves det, at diplom- og masteruddannelserne, som udbydes med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, understøtter udviklingen af mere generelle kompetencer. Diplomuddannelsen styrker således indblikket i relevant forskning og teori på området, og masteruddannelsen supplerer dette med at give de studerende ledelsesmæssige og analytiske kompetencer. Samtidig viser kortlægningen, at muligheden for deltagertilskud til diplom- og masteruddannelsen i høj grad har betydning for kommunernes valg af efter- og videreuddannelser til medarbejderne. Kortlægningen peger dog også på tre centrale udfordringer i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds generelle udbud af efter- og videreuddannelser: 1. Det er vanskeligt at omsætte den tillærte viden i praksis. 2. Der ses ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud. 3. Der er udfordringer med at rekruttere det af ministeriet ønskede antal studerende til diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet Kortlægningens anbefalinger På baggrund af udfordringerne gives der i kortlægningsrapporten følgende anbefalinger, der er relevante i forhold til nærværende udbud: Kortlægningen fremhæver vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det lærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidigt, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads udgangspunkt. Kortlægningsrapporten anbefaler derfor, at: - der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan rekvirere diplomuddannelsen til kommunen, hvilket vurderes vil kunne give et samlet løft af kommunens opgaveløsning på området udsatte børn og unge Side 19 af 38

20 Projektbeskrivelse - der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for diplomuddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis - der på uddannelserne undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis - der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne - der, for at sikre en koordinering af indholdet og læringsmålene på både kurser, diplomuddannelsen og masteruddannelsen, nedsættes et panel sammensat af eksperter på området udsatte børn og unge, interessenter, kommunale repræsentanter, repræsentanter fra uddannelsesudbydere og medarbejdere fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. Panelet skal sikre koordineringen af indholdet på henholdsvis kurser og de længerevarende efter- og videreuddannelser samt sikre, at der er sammenhæng mellem efteruddannelsestilbuddene, de kommunale behov og den aktuelt bedste viden på området. Endelig skal panelet sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud og grunduddannelserne for de relevante faggrupper Udmøntning af kortlægningens anbefalinger På baggrund af disse anbefalinger er der truffet beslutning om - at forøge deltagertilskuddet til den eksisterende diplomuddannelse på børne- og ungeområdet med i alt kr. per studerende for en samlet diplomuddannelse, hvilket svarer til, at de studerende, som falder inden for målgruppen og som optages på diplomuddannelsen efter 1. januar 2015, kan modtage deltagertilskud på i alt kr. - at give kommunerne mulighed for at rekvirere diplomuddannelsen og stadig modtage deltagertilskud for den enkelte studerende - at Socialstyrelsen opretter et ekspertpanel af eksperter og interessenter, der skal sikre sammenhæng på tværs af de efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge, der udbydes i regi af eller med støtte fra ministeriet - at videreføre den eksisterende pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. Der er truffet beslutning om, at ministeriet ikke længere tildeler tilskud til vikardækning eller yder støtte til en udvidet studievejledningsfunktion gældende fra 1. januar Den udbudte aftale Socialstyrelsen ønsker at videreføre diplomuddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, som beskrevet i forudgående afsnit. Socialstyrelsen ønsker dog at videreudvikle diplomuddannelsens form, Side 20 af 38

21 Projektbeskrivelse omfang, tilrettelæggelse og økonomiske rammer, og stiller hertil en række krav til leverandøren, som beskrives senere i udbudsmaterialet. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter diplomuddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af diplomuddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud til kommuner m.v.. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Nedenfor præsenteres rammerne for den udbudte aftale Deltagertilskud Socialstyrelsen giver et tilskud svarende til kr. pr. studerende pr. semester. For en samlet diplomuddannelse vil det sige kr. pr. studerende. Deltagertilskuddet skal som minimum udgøre 80 procent af den samlede pris for uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af tilskuddet eller til uddannelsesstederne for at udbyde uddannelsen under de af Socialstyrelsen fastlagde krav. Leverandøren honoreres herfor via den samlede betaling fra kommuner m.v. for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Tilskudsberettigede deltagere ydes tilskud til uddannelsen for i alt seks moduler, der kan gennemføres på en periode på op til seks år målt fra studiestart. I tilfælde af, at studietiden forlænges udover de seks moduler, som uddannelsen samlet omfatter, eller de seks år, som er uddannelsens maksimale varighed, påhviler hele udgiften for efterfølgende moduler den studerendes arbejdsgiver selv. Deltagertilskuddet tildeles den studerendes arbejdsplads, der betaler for den studerendes deltagelse på uddannelsen. Deltagertilskuddet er personligt i forhold til den enkelte studerende. Det betyder, at tilskudsberettigede deltagere, der er startet på uddannelsen, ikke mister tilskuddet, selv om de under uddannelsen skifter arbejdssted, såfremt den nye arbejdsplads giver den studerende mulighed for fortsat at deltage på uddannelsen på ovenfor nævnte vilkår. Det betyder, at såfremt den studerende skifter arbejdsplads og den nye arbejdsplads betaler for den studerendes fortsatte indmelding, vil den nye arbejdsplads modtage deltagertilskuddet for de resterende moduler. Hvis den studerende får nye Side 21 af 38

22 Projektbeskrivelse jobfunktioner, der betyder, at den studerende ikke længere falder ind under målgruppen, bortfalder den studerendes deltagertilskud. Tilbudsgiver skal i tilbuddet redegøre for, hvad prisen for uddannelsen vil være i perioden , samt hvad den procentvise andel af den samlede deltagerpris, som deltagertilskuddet vil udgøre, og begrundelse herfor. Deltagertilskuddet vil uafhængigt af uddannelsens pris ligge fast i hele kontraktperioden. Tilskud fra Socialstyrelsen er til enhver tid betinget af fornøden finanslovsbevilling Tilskudsberettigede deltagere Følgende krav skal være opfyldt for at modtage deltagertilskud: Målgruppe Socialstyrelsen yder tilskud til deltagere, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens kapitel 11 både medarbejdere i de almene tilbud, de sagsbehandlere der træffer afgørelser om en indsats, og de leverandører der udfører indsatsen, og som i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med sagsbehandlerne. Der gives således tilskud til følgende medarbejdere: Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet Leverandører af sociale tilbud til børn og unge: o Som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere. o Som vil kunne anvende uddannelsen som led i opkvalificering af den samlede ledelse, organisering og arbejdstilrettelæggelse, og derved indsatsen i forhold til børnene og de unge Medarbejdere i de almene tilbud: o Som har en særlig opgave med at tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte. o Som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere. o Som vil kunne anvende uddannelsen som led i opkvalificering af den samlede ledelse, organisering og arbejdstilrettelæggelse, og derved indsatsen i forhold til børnene og de unge Eksempler på studerende, der kan optages med tilskud, er medarbejdere på dag- og døgntilbud, støtte- og kontaktpersoner, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, medarbejdere indenfor børne- og ungdomspsykiatri, AKT-lærere, sundhedsplejersker, daginstitutionsledere med videre, som vil kunne Side 22 af 38

23 Projektbeskrivelse anvende uddannelsen til generelt at opkvalificere arbejdspladsen og derved indsatsen overfor udsatte børn og unge. Der gives ikke tilskud til enkelt-leverandører, som eksempelvis små opholdssteder eller plejefamilier. Med små opholdssteder menes der opholdssteder, der har færre end 5 børn anbragt. Krav til deltagertilskud For at være tilskudsberettiget skal følgende være opfyldt: Den studerende skal være tilmeldt den samlede diplomuddannelse på børne- og ungeområdet. Den studerende skal tage uddannelsens seks moduler i den anbefalede rækkefølge, som præsenteret i afsnit 2.3. Den studerende skal gennemføre uddannelsen som deltidsstudie indenfor tre til seks år. Den studerendes arbejdsplads skal betale for hele uddannelsens pris fratrukket deltagertilskuddet. Den studerendes arbejdsgiver skal bakke op om uddannelsen. Den studerende og dennes arbejdsplads skal udarbejde en aftale med uddannelsesudbyderen, der forpligter ledelse og studerende på formulering af og opfølgning på konkrete læringsmål i samarbejde med uddannelsesudbyderen. Aftalen er ikke ensbetydende med optagelse på uddannelsen. Omfang Deltagertilskuddet kan hvert år tildeles maksimalt 109 studerende, der lever op til alle ovenstående betingelser. De studerende, der deltager på uddannelsen med deltagertilskud, samles så vidt muligt på samme hold, så der kan sikres størst mulig kontinuitet og sammenhæng igennem den samlede uddannelse. Derudover ønsker Socialstyrelsen, at myndighedssagsbehandlere udgør minimum halvdelen af et hold ved uddannelsesstart Åbne og rekvirerede forløb Som noget nyt ønsker Socialstyrelsen at understøtte, at diplomuddannelsen kan tilbydes både som åbne uddannelsesforløb, hvor alle i målgruppen har mulighed for optag, og som rekvirerede forløb, hvor en eller flere kommuner i sammenslutning bestiller en diplomuddannelse til en samlet medarbejdergruppe. De to typer af forløb er beskrevet i det følgende. Side 23 af 38

24 Projektbeskrivelse Åbne uddannelsesforløb Åbne uddannelsesforløb svarer til de nuværende hold på diplomuddannelsen, hvor der op til studiestart er åbent optag af studerende på tværs af kommuner og arbejdspladser, og hvor undervisningen foregår på uddannelsessteder fordelt ud over landets regioner eller landsdele. Som udgangspunkt vil der i kontraktperioden årligt være plads til 60 studerende på åbne forløb, det årlige antal kan dog stige til maksimalt 109 studerende afhængigt af, hvor mange studerende, der optages på rekvirerede forløb. På ordningen om åbne uddannelser oprettes som udgangspunkt maksimalt ét hold pr. landsdel om året. Opdelingen af landsdele sker i henhold til de i professionshøjskoleloven definerede dækningsområder. Leverandøren og uddannelsesstederne aftaler indbyrdes, hvordan antallet af studerende med deltagertilskud fordeles på de hold, der oprettes. Der gælder ingen øvre eller nedre grænse for holdstørrelser på åbne uddannelsesforløb. Socialstyrelsen betaler dog kun for de studerende, der er optaget på uddannelsen med deltagertilskud Rekvirerede uddannelsesforløb Socialstyrelsen ønsker, at der gives mulighed for, at diplomuddannelsen kan rekvireres til den enkelte kommune eller gruppe af kommuner, så der sikres et samlet kompetenceløft i de pågældende kommuner. Derudover kan det øge muligheden for, at medarbejdere fra kommuner, der ligger langt fra et uddannelsessted med udbudsret, kan modtage uddannelsen, ved at minimere transporttiden for de studerende. På rekvirerede uddannelser kan der årligt oprettes to hold, som fordeles efter konkrete aftaler mellem leverandøren og en eller flere kommuner i sammenslutning, og som dermed ikke fordeles i henhold til landsdele. Der er frist for aftaler om rekvirerede uddannelser hvert år den 1. april. Aftalerne skal indgås mellem leverandøren og rekvirerende kommune(r) og godkendes af Socialstyrelsen. Der kan årligt optages 49 studerende på rekvirerede forløb. Ved begyndelsen af hvert år reserveres disse pladser til fordeling i henhold til de to første underskrevne aftaler om rekvirerede forløb, der indgives til styregruppen indenfor fristen og som lever op til de af Socialstyrelsen opstillede krav. Hvis der ved fristens udløb ikke er indgået aftaler om i alt 49 studerende på rekvirerede uddannelser, overgår de resterende pladser til en fælles pulje med de øvrige 60 pladser til styregruppens fordeling på åbne forløb. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde en kommune eller sammenslutning af kommuner en aftale om rekvirerede forløb, såfremt alle krav hertil er opfyldt. Der er følgende krav til oprettelse af rekvirerede forløb: Der er tilmeldt mindst 20 tilskudsberettigede studerende fra én eller flere kommuner. Side 24 af 38

25 Projektbeskrivelse Der foreligger underskrevet aftale mellem kommune(r) og uddannelsesudbyder om, hvordan undervisningen tilpasses kommunernes politik og organisering på området, og hvordan uddannelsen omsættes til praksis. Det er leverandørens ansvar i samarbejde med kommunen at afdække kommunens uddannelsesbehov og lægge en plan for opfølgning på de opstillede læringsmål. Aftalen er godkendt af Socialstyrelsen. Undervisningen skal så vidt muligt afholdes lokalt hos de(n) pågældende kommune(r). Eventuelle udgifter til transport, lokaler og forplejning betales ikke af Socialstyrelsen. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give forslag til, hvordan det indledende samarbejde med kommunen skal håndteres for at tilrettelægge et målrettet forløb Administration af deltagertilskud Opgaven med administration af deltagertilskud i tilknytning til diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet består af to delopgaver: Vurdering af, hvorvidt ansøgerne til uddannelsen er berettiget til deltagertilskud, herunder om der foreligger en underskrevet aftale mellem kommune og uddannelsesstedet, der forpligter ledelse og studerende på formulering af og opfølgning på konkrete læringsmål for den studerendes uddannelsesforløb. Den praktiske afregning af deltagertilskuddet med kommunerne, de studerende og Socialstyrelsen. Det er leverandørens ansvar at administrere deltagertilskuddet i henhold til Socialstyrelsens retningslinjer beskrevet i det følgende afsnit samt at sikre, at deltagertilskuddet udgør minimum 80 % af den samlede deltagerpris for uddannelsen. Nedenstående er en præcisering af, hvordan deltagertilskuddet skal administreres af leverandøren. Praktisk administration Den praktiske administration af deltagertilskuddet sker ved, at leverandøren foretager en konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte ansøger lever op til kravene, for at kunne modtage deltagertilskud jf. målgruppebeskrivelsen ovenfor. Blandt de tilskudsberettigede ansøgere tildeles deltagertilskuddet efter først-til-mølle-princippet. Er leverandøren i tvivl, om en ansøger er berettiget til tilskud, afgøres dette af Socialstyrelsen. Side 25 af 38

26 Projektbeskrivelse Beskrivelsen af, hvem der kan modtage deltagertilskuddet, skal fremgå af uddannelsens hjemmeside. Betaling Betaling forfalder semestervist bagud, ved at leverandøren senest henholdsvis 1. maj og 1. november tilsender Socialstyrelsen én samlet faktura for alle hold og tilskudsberettigede studerende, der har fulgt uddannelsen i løbet af det pågældende semester. Udbetaling sker henholdsvist 1. juni og 1. december. Deltagertilskuddet tildeles den studerendes arbejdsplads, der betaler for den studerendes deltagelse på uddannelsen, men således at leverandøren fakturerer den studerendes arbejdsplads for uddannelsens pris fratrukket deltagertilskuddet, og herefter samlet afregner tilskuddet med Socialstyrelsen. Fakturaerne til Socialstyrelsen skal være udspecificerede og indeholde oplysninger om antal tilskudsberettigede deltagere, hvilke semestre og hold den pågældende faktura vedrører og det samlede deltagertilskud. Som bilag til fakturaerne skal foreligge en liste med navne på de pågældende, for hvem der gives deltagertilskud til, funktionsbetegnelse på de pågældende deltagere og de pågældendes ansættelsessted. Der kan inden for kontraktens rammer ske løbende præciseringer af procedurerne omkring optag af studerende samt tildeling og udbetaling af tilskud såvel som definitionen af målgruppen for deltagertilskuddet. Eventuelle præciseringer besluttes på styregruppemøder, og har virkning fra det kommende optag på uddannelsen. 4.6 Krav til leverandøren Som del i kontrakten med Socialstyrelsen om udbuddet af den ovenfor beskrevne diplomuddannelse og administration af deltagertilskud til de studerende, stiller Socialstyrelsen en række krav, som leverandøren forpligter sig på i opgaveløsningen. I de følgende er disse krav præsenteret Formidling og rekruttering En vigtig forudsætning for at rekruttere studerende til uddannelsen er, at der sker en målrettet og effektiv formidling af uddannelsen. Formidlingen skal ske ved, at der er udarbejdet et kortfattet formidlingsmateriale, der kan udsendes til samtlige af landets kommuner, ligesom uddannelsen skal formidles på leverandørens og Socialstyrelsens hjemmeside. Derudover er det forventningen, at formidlingen sker ved direkte henvendelser til landets kommuner samt på relevante konferencer, temamøder med videre, hvor de relevante målgrupper er repræsenteret. Leverandøren skal i tilbuddet beskrive en plan for, hvordan man vil tilrettelægge en sådan formidlings- og rekrutteringsindsats, herunder give forslag til konkrete formidlingsmaterialer og -aktiviteter. Side 26 af 38

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsmateriale Socialstyrelsen

Udbudsmateriale Socialstyrelsen Børnekataloget Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende myndighed... 4 2.2 Udbudsmateriale...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Kort

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 UDBUDSMATERIALETS

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Udbudsmateriale Socialstyrelsen August 2015 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser 1 Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 1. Baggrund og formål Syddansk Vækstforum har vedtaget Strategi 2012 2020, en erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - UDBUDSBETINGELSER SIDE 1 INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Definitioner 3 2. Den ordregivende myndighed 4 3. Udbudsmaterialet

Læs mere