Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13"

Transkript

1 Symfonien 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: A

2 Indhold 1. Indledning Oplysninger om institutionen Lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Tidlige forebyggende indsatser Ledelse Personalets faglige kompetencer Konklusion Aftalemål Uanmeldt tilsyn Øvrige tilsyn i institutionen Oplysninger om personalemæssige forhold Ledelse Medarbejdere Sygefravær Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

3 1. Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud og dagpleje, jf. dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven. Der skal føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddet, og med hvordan dagtilbuddet udfører sin opgave. Det er Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, der på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemfører alle tilsyn. Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitets- og tilsynsmodel indebærer en proces, hvor kvaliteten i kommunens institutioner er blevet undersøgt og drøftet på forskellig vis og ud fra både forældre, medarbejder og ledelsesperspektiv. Kvalitets- og tilsynsmodellen er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside. Den endelige kvalitets- og tilsynsrapport sammenfatter de hovedkonklusioner, der er sprunget ud af dialogen undervejs i processen. Rapporten er samtidig kommunens endelige afgørelse af tilsynet vedrørende institutionen. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

4 2. Oplysninger om institutionen Institution Leder Navn, mail, telefon Børnehuse Symfonien Mail: Carsten Stenbye Mail: Tlf: Børnehuset Regnbuen Røjlevej 22, 5792 Årslev Tlf: Carl Nielsen Børnehaven Bakkegårdsvej 21, 5792 Årslev Tlf: Souschef / daglige ledere Navn, mail, telefon Antal børn (normeret) Bestyrelsesformand Navn, mail Helle Møllegaard Larsen Mail: Tlf: vuggestuebørn 129 børnehavebørn 11 specialpædagogiske pladser Jesper Hjerrild (for selvejende & private) Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

5 3. Lærings- og udviklingsmiljø 3.1 Institutionens lærings- og udviklingsmiljø På baggrund af den dialog, der har været mellem bestyrelse, personale, ledelse og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn samt oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere mv. beskrives konklusioner vedr. institutionens lærings- og udviklingsmiljø, særlige styrker og udfordringer. Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Hvordan skabes en reflekteret og tilrettelagt praksis med fokus på læring og inklusion? Hvilke didaktiske overvejelser ses bag pædagogisk praksis, kultur mv.? Hvordan kommer det professionelle håndværk til udtryk i form af værdier, kultur mv.? Hvordan er institutionens fysiske rammer? Hvordan arbejdes med udvikling af en fleksibel indretning, og sammenhæng mellem rum og pædagogik? Institutionen arbejder samlet set med en tilfredsstillende kvalitet i forhold til lærings- og udviklingsmiljøet. Institutionen blev fusioneret den 1. august 2012, og de to matrikler havde meget forskellige udgangspunkter fagligt og ledelsesmæssigt. Carl Nielsen er en relativ lille matrikel og og Regnbuen er en stor matrikel med vuggestuegruppe og specialpædagogiske pladser. Ledelsen har arbejdet med at udvikle mere ens systematikker i de to huse for, hvordan personalet drøfter børnenes læring, udvikling og trivsel. Efter en omstrukturering af dette arbejde er grundstrukturen nu aktivitetsgruppemøder, hvor der reflekteres over egen praksis, og børnene placeres på børnelinien. Det fremgår af temperaturmålingen, at forældrene savner faglige begrundelser for de valgte aktiviteter og mere viden om, hvordan det går deres barn i institutionen. Det anbefales, at institutionen med afsæt i den nye struktur - yderligere udvikler personalets evne til fagligt at begrunde aktiviteter og metoder, samt formidling af dette til forældrene. Der er for nylig arbejdet med at ændre den fysiske indretning i institutionen for yderligere at understøtte muligheden for at arbejde i mindre grupper, mv. Der er fornuftige faglige begrundelser for dette, men institutionen kan med fordel gøre mere ud af at formidle disse begrundelser til forældrene. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

6 Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Institutionens arbejde med dokumentation og evaluering Hvordan arbejdes der med systematik og kvalitet i evaluering og dokumentation? Hvilken evalueringskultur har institutionen? Hvordan danner dokumentation og evaluering baggrund for videre udvikling af det pædagogiske arbejde? Institutionen har overordnet betragtet et tilfredsstillende kendskab til dokumentation og evaluering, herunder de fælles værktøjer og metoder i kommunen (bla. indsatsplaner). Institutionen arbejder nu med ens metoder for, hvordan børns udvikling vurderes, her anvendes børnelinien fra handleguiden. Dette er en klar fordel, idet det skaber fælles sprog med tværfaglige samarbejdspartnere. Ledelsen har positive forventninger til, at den nye struktur for aktivitetsgruppemøder mv. vil styrke det systematiske arbejde med at vurdere og følge op på børnenes udvikling og trivsel. Forældresamarbejde Hvordan er samarbejdet med forældregruppen generelt og specifikt med bestyrelsen? På hvilken måde formår dagtilbuddet at skabe sammenhæng mellem forældre- og fagprofessionelle perspektiver? Hvordan arbejdes der med fælles ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling? Institutionen har i en længere periode været igennem en række omstillinger. Dette har udfordret i forhold til forældresamarbejdet, idet omstillinger, rokering af personale, afskedigelser osv. kan opleves utrygt blandt forældrene. Ledelsen skal være meget opmærksom på at kommunikere med forældrene på alle niveauer. Ledelsen skal således både følge op og sikre kvaliteten i den hverdagskommunikation, der foregår mellem personale og forældre, og selv udarbejde information via nyhedsbreve osv. Institutionen har børn med særlige behov indskrevet på specialpædagogiske pladser, her er der ekstra vigtigt at kommunikationen og samarbejdet med forældrene er af en høj kvalitet. Ledelsen fortæller, at der er skabt strukturer omkring det individuelle forældresamarbejde, sådan at personalet ikke har svære samtaler uden at ledelsen deltager. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

7 3.2 Tidlige forebyggende indsatser Jf. dagtilbudslovens formålsparagraf skal dagtilbuddet forebygge negativ social arv, sikre inklusion og være en del af kommunens samlede forebyggende arbejde. Det tidlige forebyggende arbejde skal ske på grundlag af kommunens sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik, handleguide Handleguide, mv. Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Inklusion Hvordan lykkes institutionen med en systemisk og anerkendende tilgang? Hvordan arbejdes med fællesskaber og relationer? Hvordan arbejder institutionen målrettet med inklusion? Hvordan inddrages forældrene i dette? Institutionen har bla. via de specialpædagogiske pladser et tydeligt fagligt fokus på børns deltagelse i fællesskabet samt vurdering af, hvordan konteksten og relationerne har betydning. Tidlige og forebyggende indsatser planlægges og iværksættes med fokus på barnet i fællesskabet og relationer til de andre børn. Institutionens mange gode overvejelser kan med fordel tydeliggøres og kommunikeres til forældrene, sådan at institutionens værdier og menneskesyn toner tydeligere frem. Børn med særlige behov Institutionens strukturerede og systematiske arbejde omkring børn med særlige behov. Hvordan er koblingen til den sammenhængende børnepolitik? Handleguiden? Støtteforanstaltninger? Særlige indsatser? Institutionen har et højt niveau af viden om de fælles politikker, værktøjer og metoder i kommunen, herunder rammerne for samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere. Kvaliteten i indsatsplaner er svingende og skal samlet set forbedres, idet forventningerne til kvaliteten af det skriftlige arbejde er ekstra høj i institutioner, der har specialpædagogiske pladser. Tværfagligt samarbejde Information om institutionens samarbejde og kommunikation med tværfaglige samarbejdspartnere både generelt og specifikt i forhold til børn med særlige behov. Hvordan inddrages de tværfaglige samarbejdspartnere til vejledning, sparring mv.? Hvad er status på implementering af kommunens fælles politikker og retningslinier på området? Institutionen har et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i form af løbende, konsultativ sparring. Der er samtidig fokus på at indstille barnet til mere grundige udredninger og undersøgelser, når der er behov for dette, ligesom der søges om ekstra støtte i Fagsekretariatet, når det vurderes nødvendigt. Institutionen navigerer professionelt i den tværfaglige organisation og har klarhed på roller og ansvar. Der har ikke været afholdt de planlagte lokalmøder, sådan som det fremgår af handleguiden. Idet handleguiden er en fælles standard i kommunen henstilles det, at institutionen afholder de planlagte lokalmøder. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

8 3.3 Ledelse Ledelsen er ansvarlig for den daglige drift af dagtilbuddet og for at udvikle dagtilbuddet i samarbejde med medarbejdere og forældre. Kommunens ledelsesværdier, organisationsmodel og styreform danner rammen for ledelsen af dagtilbuddet. Status vedr. ledelse Organisations- og kulturudvikling Hvordan arbejder ledelsen målsættende med klare mål for dagtilbuddets udvikling? Er der en klar formidling af mål og rammer, fx ift. læring, inklusion, fællesskaber mv.? Hvordan arbejdes der bevidst med udviklingen af kultur, værdier mv.? Hvordan skabes der sammenhæng mellem kommunens overordnede mål og strategier og dagtilbuddets daglige praksis? Institutionen er fusioneret den 1. august 2012 og de to matrikler havde meget forskellige ledelseskulturer. Det er et vedvarende ledelsesfokus at synliggøre og kommunikere fælles ledelse som ny ledelsesform og på den baggrund afstemme forventninger til ledelse med forældrene. Opgavefordelingen i ledelsesteamet skal afspejle ledelsesformen fælles ledelse, hvor souschefen har selvstændige ledelsesopgaver, der rækker på tværs af den samlede institution. Der har været et konsulentforløb i ledelsesteamet, hvor der er arbejdet med dette. Det er vurderingen, at ledelsesteamet er kommet meget langt i fordelingen af roller og opgaver, og at der er gode forudsætninger for det videre ledelsesarbejde. Det vurderes, at den videre fusionsproces med fordel kan understøttes af mere tydelige udviklingsmål, sådan at der kan ske en klar formidling til personale og forældre. Ledelsen skal i højere grad arbejde målsættende med deres forventninger til den videre udvikling af institutionen, herunder forventninger til graden af harmonisering af de to matrikler. Faglig ledelse Hvordan arbejder ledelsen ift. at understøtte personalets faglige udvikling? Hvordan sikres inddragelse, tilrettelæggelse, kompetenceudvikling, rum for sparring og refleksion mv.? Der sker en tæt ledelsesmæssig opfølgning på de børn og forældre, der har særlige behov. Ledelsen deltager i møder mv. for at sikre den rette kvalitet. Institutionen er imidlertid en stor og kompleks institution med mange forskellige funktioner. Det er en vedvarende ledelsesopgave at tænke i organisering af den faglige ledelse, sådan at der sker en opfølgning på den faglige kvalitet i hverdagen. Her kan institutionen med fordel arbejde videre med organisering af roller og ansvarsområder blandt personalet. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

9 Forældresamarbejde Hvordan arbejder ledelsen systematisk og struktureret ift. bestyrelsen? Ift. det generelle forældresamarbejde? Hvordan sikres kommunikation til og med forældre og bestyrelse? Ledelsen har et tæt samarbejde med bestyrelsen, der i høj grad formår at tænke sig som en én institution. Opmærksomheden skal øges på, hvordan ledelsen kan sikre kvalitet i det daglige forældresamarbejde, herunder kommunikation på børneintra. Ledelsen skal sikre, at sammenhængen mellem institutionens overordnede mål og hverdagens aktiviteter tydeliggøres. 3.4 Personalets faglige kompetencer Personalet i dagtilbuddet skal være i besiddelse af kompetencer, der kan bringes i spil i forhold til kvaliteten i dagtilbuddet. Personalet skal kunne begrunde den pædagogiske praksis med relevant faglig viden, og skal være i stand til at gøre relevante overvejelser om metoder og aktiviteter til opnåelse af læringsmål for børnene. Personalets formelle uddannelsesniveau fremgår af punkt 8.2. Personalets faglige kompetence Lærings- og udviklingsmiljø Hvordan arbejder personalet ift. at sikre et kvalificeret lærings- og udviklingsmiljø for børnene? Hvilke kompetencer er tilstede og hvordan sættes de i spil? Hvordan vurderes personalets generelle viden og evne til at udmønte pædagogiske metoder i interaktion med børnene? Vidensbaseret praksis Hvordan er personalets kompetencer ift. at arbejde målsættende? Didaktisk? Opfølgende? Reflekterende? Er der kompetencer ift. at begrunde praksis med relevant viden? Kommunikation omkring dette til forældre og samarbejdspartnere? Personalet har et tilfredsstillende fagligt niveau set i fht. den pædagogiske kerneydelse. Personalets evne til at formidle deres faglighed og begrunde aktiviteter og metoder skal samlet set forbedres, idet forventningerne hertil er ekstra høj i institutioner, der har specialpædagogiske pladser. Deltagelse i det fælles udviklingsforløb omkring læreplaner og læringsmiljøer vurderes at ville styrke personalets kompetencer yderligere ifht. at formulere klare mål for aktiviteterne, anvende forskellige dokumentationsformer samt evaluere børnenes udbytte. Se ovenfor. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

10 4. Konklusion Konklusion Institutionen arbejder samlet set på et tilfredsstillende fagligt niveau med fokus på børns læring, udvikling og trivsel. Institutionen er præget af en meget professionel tilgang til børn med særlige behov, herunder i samspillet med tværfaglige samarbejdsparter. Det anbefales at institutionen med afsæt i den nye struktur - yderligere udvikler personalets evne til fagligt at begrunde aktiviteter og metoder, samt formidling af dette til forældrene. Kommunikationen til forældrene har i perioder været udfordret af mange omstillinger og forandringer. Det anbefales at ledelsen øger sit fokus på at sikre sammenhæng i kommunikationen lige fra personalets små beskrivelser af hverdagen på børneintra til ledelsens nyhedsbreve og forældremøder. Institutionen har et godt kendskab til de fælles politikker og retningslinier, og har en professionel tilgang i det tværfaglige samarbejde. Det henstilles at de planlagte lokalmøder afholdes som det fremgår af handleguiden. Ledelsen er i fuld gang med at fusionere institutionen og skabe et mere ens niveau ifht. ledelseskultur og faglighed. Det anbefales at ledelsen arbejder mere målsættende med den videre udvikling af institutionen, som fundament for en klar forventningsafstemning med forældre om fælles ledelse som ledelsesform. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

11 5. Aftalemål 2013 I Faaborg-Midtfyn Kommune er grundlaget for styring og udvikling af kommunens serviceydelser den dialogbaserede aftalestyring. Her angiver politikerne den overordnede retning i form af årlige målsætninger for kommunens forskellige tilbud. Læs mere om dialogbaseret aftalestyring her: Aftalestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Status på fælles aftalemål for dagtilbudsområdet 2013 Inklusion (inklusive overgange fra dagpleje) Sproglig opmærksomhed og læsning Institutionen har et stort fokus på at alle børn inddrages i fælleskabet. Der arbejdes med indsatsplaner. Institutionen arbejder med at højne kvaliteten af indsatsplanerne samt systematisere brugen af dem. Det opleves som en styrke, at de tværfaglige samarbejdspartnere kommer konsultativt i institutionen, og forældrene har mulighed for, at tale med dem. De to børnehuse har samlet set i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 planlagt 8 lokalmøder og afholdt 2. Institutionen er udtaget til SPELL med basis intervention og forældreinddragelse. Institutionen har deltaget i sprogpakken og bruger de kompetencer de har opnået igennem denne. Overgange (fra dagtilbud til skole) Der er i samarbejde med skolen udarbejdet procedure for overgangen mellem institution og skole. Der er udarbejdet en folder til forældre. Forældrene har været inddraget i dette arbejde. Institutionen er bekendt med og anvender det udarbejdede årshjul. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

12 6. Uanmeldt tilsyn Konklusion fra sidste uanmeldte tilsyn Fra tilsynet i Regnbuen fremgår det, at personalet arbejder anerkendende og at man er i gang med at systematisere arbejdet med indsatsplaner blandt det almenpædagogiske personale. Strukturen er for nylig ændret, og nogle forældre og børn kan have svært ved at forstå og tilpasse sig den nye struktur. Processen omkring strukturændringen er drevet frem af lederen og med en høj grad af medarbejderinvolvering. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med Regnbuen som arbejdsplads. Fra tilsynet i Carl Nielsen Børnehaven fremgår det, man er i gang med at systematisere arbejdet med inklusion i forhold til indsatsplaner og faglige refleksioner. Mødet med forældre vægtes meget højt og personalet giver sig god tid til at tale med forældre. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med Carl Nielsen Børnehaven som arbejdsplads. 7. Øvrige tilsyn i institutionen I alle dagtilbud føres en række tilsyn fra forskellige sekretariater, organisationer mv. på baggrund af øvrig lovgivning. Oversigten herunder er baseret på oplysninger fra institutionslederen. Lederen har det endelige ansvar for alle nedenstående tilsyn, samt for at personalet er bekendt med og følger instrukserne. Tilsyn Dato Henstilling Sundhedstilsyn Føres i samarbejde med Den Kommunale Sundhedstjeneste.? Er under udarbejdelse Legepladstilsyn Føres i samarbejde med ekstern legepladsinspektør. Brandsyn Føres i samarbejde med kommunens brandinspektør. CN BR CN Legepladser tjekkes hver dag for indlysende faremomenter inden børnene får lov at komme på legepladsen. Der er ved at blive hjemtaget tilbud på legepladseftersyn. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

13 Tilsyn Dato Henstilling Økonomisk tilsyn Føres i samarbejde med Økonomisk afdeling og Fagsekretariatet Dagtilbud- Børn Bygningstilsyn Føres i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik og Miljø Arbejdsmiljø Føres af institutionens arbejdsmiljøgruppe og Arbejdstilsynet. Tilsyn med levnedsmidler Føres af evt. køkkenleder/leder og Fødevarekontrollen. APV: April 2013 Arbejdstilsyn besøg: BR (grøn smiley) CN (grøn smiley) Modtage køkken, jævnlig egenkontrol Øvrig sikkerhed: Sovestillinger Røgfri Seler Legetøj Transport Børneattester (selvejende og private) Føres i samarbejde med sundhedsplejerske og konsulenter fra Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Børnehavebørn sover på madrasser på gulv. Vuggestuebørn sover i krybber under halvtag. Selerne i krybber er godkendte. Institutionen efterlever gældende rygelov. Legetøj indkøbes CE mærket, opfylder danske krav og EU s legetøjsdirektiv. Transport foregår efter gældende færdselsregler og tillige i godkendte autostole hvis det foregår i privatbil. Der indhentes børneattest på pædagogiske medarbejdere inden de starter i job. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

14 8. Oplysninger om personalemæssige forhold I det følgende beskrives en række fakta vedr. institutionens ledelse, personale, øvrige tilsyn mv. Oplysningerne kan danne baggrund for et mere nuanceret billede af det enkelte dagtilbud og rammerne for arbejdet med kerneydelsen. 8.1 Ledelse Oplysninger om ledelsens uddannelsesmæssige baggrund. Ledelsens uddannelsesniveau Leder Souschef eller daglig leder Diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) I gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Anden relevant uddannelse I gang med diplomuddannelse I gang med diplomuddannelse 8.2 Medarbejdere Oplysninger om personalets uddannelsesmæssige baggrund. Alle fastansatte er medregnet i opgørelsen, undtagen elever og studerende. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) Antal fuldtidsstillinger 8,6 1,6 Personale uden en pædagogisk 2,9 uddannelse 1 Personale med relevant diplomuddannelse 4,7 Personale der er i gang med relevant diplomuddannelse Anden relevant uddannelse 1 Elever tæller som ikke uddannet personale. Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

15 8.3 Sygefravær Oplysninger om personalets sygefravær. Sygefravær i procent Opgjort ,6 % Langtidsfravær Opgjort ,2 % Korttidsfravær Opgjort ,1 % Symfonien Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Afdækning af situationen i Myretuen, Broby

Afdækning af situationen i Myretuen, Broby Dagtilbud-børn Floravej 17a, 5750 Ringe Tlf. 72 53 32 00 Afdækning af situationen i Myretuen, Broby Den 22. august overtog ny leder Lissi Beier sammen med en særligt udvalgt personalegruppe institutionen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere