Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007."

Transkript

1 Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget opgaven med godkendelse af og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og kost/efterskoler. Opgaven er organisatorisk placeret i senheden, der er en stabsfunktion i s Sekretariat. For at sikre kvaliteten i Århus Kommunes indsats på området og for at sikre en ensartet sagsbehandling i sammenlignelige sager, fastlægges der overordnede retningslinier for tilsynsenhedens arbejde med socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og kost/efterskoler. Retningslinierne tager udgangspunkt i den procedure og praksis for området, der har været praktiseret i Århus Amt. Opholdssteder, botilbuds og kost/efterskolers eksisterende godkendelse videreføres. Der skal således ikke udstedes nye godkendelser, med mindre der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der vil for kost/ efterskoler blive udarbejdet særskilte retningslinier for godkendelse og tilsyn. Retningslinierne for arbejdet er disponeret således: Indledning Lovgrundlag Beslutning og handlingskompetence Procedure for behandling af ansøgning om godkendelse Procedure for tilsyn med opholdssteder og botilbud Tilbudsportal Lukning af et opholdssted eller botilbud Århus Kommune Jægergården Værkmestergade Århus C Sagsnummer: Sagsbehandler: Niels Nyrup Telefon: Telefon direkte: Telefax: Lovgrundlag Opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse i henhold til lov om social service 142, stk. 5 og 144 stk. 1. Døgntilbud, der er godkendt af anden offentlig myndighed efter reglerne herom (f.eks. kost- og efterskoler), skal være godkendt af den stedlige kommune efter den sociale lovgivning, for at stedet kan anvendes af de sociale myndigheder som anbringelsessted. Side 1 af 20

2 Området er reguleret med følgende vejledninger og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse nr. 58 om Social service af 18. januar Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 56 af 18. januar Forvaltningsloven. Vejledning om særlig støtte til Børn og unge og deres familier af 5. december Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af, og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Socialministeriets vejledning af 5. december 2006, kap. 2, om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og privat botilbud. Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud fra KL. og Danske Regioner af november Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper overfor voksne. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 15. juni 2006 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer. Det er det enkelte opholdssted og botilbuds forpligtigelse at meddeleændringer i godkendelsesgrundlaget. 3. Beslutningskompetence Århus Kommune har delegeret beslutningskompetencen for godkendelse, ændringer, afslag på ansøgninger og lukning af opholdssteder og botilbud til således: s ledelse har beslutningskompetencen for godkendelse og ændringer i godkendelser af opholdssteder og botilbud. s ledelse har beslutningskompetencen for afslag på ansøgninger om godkendelse samt lukning af opholdssteder. Ved beslutning om afslag på en ansøgning om godkendelse og lukning af et opholdssted vil Rådmanden for magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse blive inddraget i beslutningen. Side 2 af 20

3 En gang om året udarbejdes en redegørelse, herunder om udviklingen på området. Redegørelsen fremsendes til Byrådet til orientering. Efterfølgende forelægges redegørelsen for Socialudvalget til drøftelse. Århus Kommunes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lov om social service 142 stk. 6 for opholdssteder og 144 stk. 2 for botilbud. Århus Kommune ønsker at se opholdssteder og botilbud i sammenhæng med kommunens øvrige anbringelsestilbud. Kommunen ønsker endvidere bedst muligt at sikre, at der i tilbuddene er de faglige rammer, som er nødvendige for at sikre kvaliteten i tilbuddenes drift. Herudover ønsker Århus Kommune ved sit tilsyn at sikre, at de offentlige midler anvendes til formålet. 4. Procedure for behandling af ansøgning om godkendelse til at drive opholdssted/ botilbud. Godkendelsen er udtryk at opholdsstedet/ botilbuddet er fundet egnet som døgntilbud. Foruden pladsantal skal godkendelsen for tilbuddene nærmere angive aldersgrupper samt særlige karakteristika som tilbuddet er fundet egnet til at modtage. I forbindelse med godkendelsen skal opholdsstedet/botilbuddet vurderes som en helhed, hvilket indebærer en samlet vurdering af tilbuddets socialpædagogiske tilbud, herunder: lederen og dennes faglige forudsætninger og lederegenskaber, målgruppe, som opholdsstedet/ botilbuddet ønsker at modtage, antal medarbejdere og deres samlede kvalifikationer og personlige/faglige ressourcer, værdigrundlag, målsætning og den beskrevne pædagogiske metode, aktiviteter og indhold, stedets fysiske rammer, organisatoriske og økonomiske forhold, og takst sammenholdt med tilbuddets indhold Sagsforløb: Henvendelse fra ansøger, eventuelt telefonisk. Indledende orientering, hvor ansøgere telefonisk ydes en umiddelbar rådgivning om hvilket materiale på området, der er relevant for ansø- Side 3 af 20

4 gere at sætte sig ind i. I den forbindelse henvises til evt. hjemmeside, hvor materialet er tilgængeligt eller det fremsendes som almindelig post. Forsamtale med ansøger. Der holdes forsamtale med ansøger, inden en ansøgning modtages eller umiddelbart efter, at ansøgning (eller foreløbig ansøgning) er modtaget. Her redegøres bl.a. for proceduren ved behandling af en ansøgning. For at sikre at personer, der påtænker at etablere socialpædagogisk opholdssted får det bedst mulige grundlag for at udfærdige en ansøgning / projektbeskrivelse, tilbydes forsamtalen. Der lægges vægt på at give information om økonomisk risiko, konkurrenceforhold og problemstillinger ved vigende belægning mv. Endvidere henvises til erfaringsudveksling med godkendte private døgntilbud. Samtalens formål er: At give ansøgere en grundig gennemgang af gældende lovgivning. At præcisere hvilke betingelser, der er gældende for en godkendelse. At præcisere hvilke krav der stilles til ansøgere, medarbejdere m.v. At yde erhvervsrådgivning i relation til aktuelle konjekturer på området. At yde en grundig rådgivning og vejledning, idet personer, der overvejer at etablere et opholdssted/botilbud løber en betydelig økonomisk risiko. De økonomiske investeringer er store, og der kan være risiko for ikke at få pladserne besat, hvis tilbudet ikke modsvares af efterspørgslen. I forbindelse med forsamtalen foretages en grundig rådgivning og en umiddelbar vurdering af, om det påtænkte tilbud har kvalitet og om ledelse, medarbejdere har de fornødne personlige, faglige kvalifikationer og erfaring. Følgende områder drøftes og relevant materiale udleveres: Udfærdigelse af projektbeskrivelse og ansøgning, jf. notat til inspiration om forslag til indhold ved etablering af opholdssted. Fysiske rammer og myndighedskrav til fysiske rammer i socialpædagogiske opholdssteder i henhold til regler i anden lovgivning, jf. notat. Side 4 af 20

5 Målgruppe og normering, herunder struktur, medarbejdernes arbejdsplaner m.v. Det socialpædagogiske tilbud herunder pædagogisk målsætning og metode. Leder og medarbejder kvalifikationer, jf. notat. Undervisningstilbud / etablering af intern skole, jf. notat. Organisatoriske forhold, jf. notat. Udarbejdelse af budget, jf. forslag til budgetopstilling samt andet økonomisk materiale og notater. Skriftlig ansøgning For at det modtagne skriftlige materiale betragtes som en ansøgning, skal oplysninger og materiale i henhold til Bilag 1 være modtaget. Indtil det samlede materiale er modtaget, anses det for at være et foreløbigt udkast til ansøgning. Sagen kan undtagelsesvis behandles, selv om det samlede materiale (jf. bilag 1) ikke er til stede. Dette kan eksempelvis ske, hvis det ud fra forsamtalen eller af det fremsendte materiale er åbenlyst, at ansøger ikke besidder forudsætninger for at etablere tilbuddet, eller hvis det er klart, at det beskrevne projekt ikke lader sig realisere. I sådanne tilfælde vil det af hensyn til ansøger samt kommunens ressourceforbrug være uhensigtsmæssigt at kræve yderligere materiale. I sådanne situationer indkaldes ansøger til en uddybende samtale. Hvis konklusionen herefter fortsat er, at ansøger på det foreliggende grundlag ikke kan meddeles godkendelse fremsendes begrundet afslag. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Svar på, at ansøgning er modtaget. Når en ansøgning eller foreløbigt udkast til ansøgning er modtaget, skal ansøger have bekræftelse på modtagelse. Hvis Århus Kommune vurderer, at det kun kan betragtes som et foreløbigt udkast til ansøgning, skal ansøger have dette oplyst samt have oplyst, hvad der mangler, for at det kan betragtes som en ansøgning. Når alt nødvendigt materiale er modtaget, således at det samlet kan betragtes som en ansøgning, skal ansøger skriftligt have dette meddelt. Samtidig hermed anmodes ansøger om godkendelse af, at der indhentes forskellige attester (se nedenfor). Denne anmodning kan Side 5 af 20

6 eventuelt sendes til ansøger samtidig med, at det meddeles, hvilket materiale der mangler. Indhentning af attester Århus Kommune indhenter følgende attester på ansøger: - børneattest - straffeattest - skatteattest - helbredserklæring, som ansøger selv udfylder og underskriver. Hvis ansøger ikke skal være leder af opholdsstedet, skal disse attester også indhentes på den påtænkte leder. 1. vurdering Ved 1. vurdering tages stilling til, om der er grundlag for at gå videre med den nærmere undersøgelse, eller om der er forhold, som betyder, at vurderingen er, at der ikke vil kunne gives en godkendelse. Formålet med 1. vurdering er, at undersøgelsen af hensyn til ansøger og til kommunens ressourceforbrug ikke bliver mere dybtgående, end der er behov for. Svar på 1. vurdering Hvis Århus Kommune vurderer, at der er grundlag for at gå videre med undersøgelse meddeles dette skriftligt til ansøger. (Se nærmere undersøgelse) Hvis det vurderes, at der ikke vil kunne gives en godkendelse, skal de oplysninger m.v., der er grundlaget for vurderingen sendes til partshøring med anmodning om eventuelle bemærkninger, inden der træffes endelig afgørelse. Afgørelsen meddeles skriftligt og beslutningsgrundlaget skal fremgå af afgørelsen. Nærmere undersøgelse Når det ved 1. vurdering er vurderet, at der er grundlag for at gå videre i undersøgelse af, om der kan gives ansøger godkendelse til at drive opholdssted eller botilbud, skal den videre undersøgelse omfatte områderne, som er beskrevet i Bilag 2. Ansøgningen sættes i bero. Sagsbehandlingen af en ansøgning kan stilles i bero i en periode, f.eks. i følgende tilfælde: hvis Århus Kommune modtager nye oplysninger, som kræver, at ansøger reviderer projektbeskrivelsen, Side 6 af 20

7 hvis målgruppebeskrivelsen er uklar, og ansøger skal udarbejde ny målgruppebeskrivelse, hvis ansøger ikke får plangodkendelse til den påtænkte ejendom, og derfor skal finde andre fysiske rammer, hvis der er uafklarede forhold i øvrigt, som ansøger skal have afklaret før sagsbehandlingen kan fortsætte, eller hvis ansøger ønsker at få sagsbehandlingen stillet i bero. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om det skal betragtes som en ny ansøgning, når sagsbehandlingen kan genoptages. Undersøgelsesrapport og udkast til godkendelse. Resultatet af den nærmere undersøgelse sammenskrives i en undersøgelsesrapport. Hvis konklusionen er, at ansøger kan meddeles godkendelse til at drive tilbuddet, udarbejdes udkast til, under hvilke betingelser en godkendelse kan gives. Hvis konklusionen er, at ansøger på det foreliggende grundlag ikke kan meddeles godkendelse til at drive tilbuddet, skal undersøgelsesrapporten indeholde begrundelser for, hvorfor godkendelse til at drive tilbuddet ikke vil kunne opnås. Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Partshøring og anmodning om bemærkninger, jf. forvaltningsloven 19. Undersøgelsesrapport sendes til ansøger med anmodning om eventuelle bemærkninger. Hvis ansøger kan meddeles godkendelse til at drive opholdssted, sendes samtidig udkast til, under hvilke betingelser godkendelse kan gives, og ansøger anmodes om eventuelle bemærkninger hertil. Modtagelse af bemærkninger fra ansøger Evt. bemærkninger vurderes og endelig beslutning træffes. Godkendelsesskrivelse/afslag sendes 5. Retningslinier og procedure for tilsyn Århus Kommune, senheden, fører tilsyn med de i Århus Kommune beliggende socialpædagogiske opholdsteder, kost/efterskoler med sociale pladser samt botilbud, der er godkendt efter Lov om social service 142 stk. 5 og 144 stk. 1. Side 7 af 20

8 et tager udgangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud, samt Socialministeriets vejledning af 1. juli 2005 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. November 2006 blev udsendt ny vejledning fra KL og Danske Regioner. Denne vejledning er implementeret i Århus Kommunes retningslinier for tilsyn. Århus Kommunes tilsyn med de private opholdssteder og private botilbud er et generelt tilsyn. Det individuelle tilsyn med det enkelte anbragte barn/ung påhviler anbringende kommune. For at kunne føre et tilfredsstillende tilsyn, skal kommunen have et godt kendskab til det enkelte opholdssted. Opholdsstedet og botilbuddet har i henhold til 4 i bekendtgørelsen oplysningspligt. Opholdsstedet/botilbuddet skal meddele senheden, Århus Kommune, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Ændringer kan ikke sættes i værk, før senheden har haft mulighed for at vurdere, om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt, med mindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen med det samme. Århus Kommune, senheden lægger vægt på dialog, faglig udvikling og inspiration. et medfører, at Århus Kommune har en forpligtelse til at have en løbende indsigt i tilbuddets samlede drift. Dette indebærer blandt andet tilsyn med følgende forhold: Opholdsstedet/botilbuddets tilrettelæggelse og udførelse af det pædagogiske arbejde, herunder magtanvendelser Antallet af indskrevne. Hvilken målgruppe modtages på opholdsstedet/botilbuddet De ledelsesmæssige forhold Medarbejderressourcer De organisatoriske forhold De økonomiske forhold De fysiske rammer Evt. nye udviklingstiltag Evt. særlige problemstillinger Formål. Formålet med tilsynet er at påse, at opholdsstedet/botilbuddet til enhver tid lever op til den givne godkendelse. et skal sikre: Side 8 af 20

9 at opholdsstedet/botilbuddet arbejder med udgangspunkt i den beskrevne pædagogiske målsætning og metode, at det pædagogiske tilbud til enhver tid er til gavn for de indskrevne, og hvis dette ikke er tilfældet at sikre at der gribes ind hurtigst muligt, at der forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer, og at de offentlige midler anvendes til formålet et baseres på tre overordnede principper: Kontrolaspekt: Skal sikre, at gældende lovgivning overholdes, og at opholdsstedet/botilbuddet virker i overensstemmelse med de vilkår, godkendelsen er givet under. Kvalitetssikringsaspekt: Fokus på fastholdelse og udvikling af gode standarder i tilbuddets ydelser og opgaveløsninger. Udviklingsaspekt: Fokus på, at tilbuddets rammer og ydelser løbende udvikles i overensstemmelse med de indskrevnes behov, herunder metodeudvikling, personaleudvikling og organisationsudvikling. Indholdet i det pædagogiske/socialfaglige tilsyn. Århus Kommune, senheden, fører et dialogbaseret tilsyn med henblik på: - at få indsigt i kvaliteten i det pædagogiske arbejde; f.eks. ved at gennemgå handleplan, behandlingsplan og den pædagogiske indsats i forhold til en eller flere af de indskrevne med henblik på at se, hvilken udvikling der er sket, og hvordan der arbejdes med de forskellige problemstillinger og hvilke mål, der er sat for den enkelte, - at vurdere om de indskrevne falder indenfor målgruppen, - at vurdere om personalegruppen samlet har de faglige og personlige forudsætninger, der skal til for at det pædagogiske arbejde er i overensstemmelse med godkendt målgruppe og metode, - at få indsigt i lederens ledelsesstil og evne til at samarbejde, organisere, inspirere og sikre stabiliteten, - at vurdere om tilbuddet gør, som de siger, de gør, herunder evt. komme med forslag og ideer til ændringer, - at få indtryk af stemningen i personalegruppen herunder at opfange konflikter, og evt. i samspil med tilbuddets ledelse at komme med eller henvise til løsningsforslag, Side 9 af 20

10 - at behandle og vurdere eventuelle magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, - at behandle og vurdere eventuelle nye udviklingstiltag, og - at behandle ansøgninger om særlige foranstaltninger, der ligger ud over godkendelsen f.eks. overbelægning mv. Udøvelse af tilsyn: Der aflægges kontinuerlige tilsynsbesøg efter en konkret vurdering. Ved nystartede tilbud eller ved særlige problemstillinger i tilbuddet kan der være behov for hyppige besøg. Besøgene tilrettelægges individuelt for hvert tilbud. Det skal tilstræbes at besøgene er med vekslende indhold, således at konsulenten får lejlighed til: - at møde hele personalegruppen, evt. ved deltagelse i personalemøde - at møde beboergruppen evt. deltage i en aktivitet evt. fælles måltid - at møde leder og evt. stedfortræder Referat af tilsynsbesøget, med vurdering/indtryk, samt eventuelle spørgsmål til drøftelse, fremsendes til tilbuddet. Tilbuddet orienterer løbende senheden, Århus Kommune om ændringer og eventuelle problemstillinger. Såfremt der indkommer klager over tilbuddet, fremsender senheden disse til udtalelse. Hvorefter sagen vurderes og behandles. smyndigheden har til enhver tid adgang til tilbuddet. Der kan aflægges uanmeldte tilsynsbesøg. I udøvelsen af funktionen som tilsynsmyndighed har senheden, Århus Kommune fri adgang til at tale med personalet. Visitation - målgruppe: Tilbuddet har ansvaret for at der visiteres inden for den godkendte målgruppe. Det vil sige, at de indskrevnes behov skal kunne tilgodeses inden for tilbuddets godkendte normering og takst. Hvis tilbuddet er i tvivl om en konkret person falder inden for målgruppen, drøftes dette med tilsynskonsulenten. Århus Kommune, senheden, skal jf. nævnte vejledning punkt 53, påse, at der ikke modtages flere personer end opholdsstedet eller botilbuddet er godkendt til. senheden skal endvidere påse, at de personer, som optages, falder inden for den målgruppe, som opholdsstedet og botilbuddet er godkendt til. senheden skal ikke vurdere, om konkrete anbringelser er i overensstemmelse med en generel Side 10 af 20

11 godkendelse, medmindre der sker ophold, der klart falder uden for den målgruppe, tilbuddet er godkendt til at modtage. For at kunne påse at der visiteres indenfor målgruppen skal ledelsen efter visitationen fremsende relevante akter/oplysninger til senheden. Visitationerne vil desuden blive drøftet ved kommende tilsynsbesøg. Såfremt der i ganske særlige tilfælde er behov for særforanstaltninger i forhold til konkrete indskrevne, skal disse godkendes særskilt. Hvis der i tilsynet viser sig forhold, der ikke lever op til godkendelsens forudsætninger, skal tilsynet påtale de utilfredsstillende forhold overfor ledelsen/bestyrelsen og påse, at forholdene bringes i orden. Opholdsstedet/botilbuddet er forpligtet til at orientere senheden om alle ind- og udskrivninger. Personaleforhold Tilbuddets ledelse har kompetencen og ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale i henhold til ovennævnte bekendtgørelses 13 og vejledningens punkt 45. Århus Kommune, senheden, skal godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. For at kunne foretage denne vurdering skal senheden have fremsendt oplysninger om medarbejderens uddannelsesmæssige og personlige forudsætninger (CV). Der vil ikke blive gennemført samtaler med den enkelte medarbejder, med mindre der er tale om en utraditionel uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig baggrund, eller hvis den pågældende eller tilbuddet skal løse særlige opgaver, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt medarbejdergruppen samlet set har de kvalifikationer, der forudsættes. Ledelsen af tilbud for børn og unge skal være opmærksomme på lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., Kravet om indhentelse af børneattest er fastlagt i Bekendtgørelse 627 af 15. juni 2006 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer. Forpligtigelsen er underlagt straffeansvar. Side 11 af 20

12 Med hensyn til indhentelse af straffeattest for ansatte er udgangspunktet, at den påtænkte medarbejder selv skal fremkomme med en straffeattest til opholdsstedet/ botilbuddets ledelse. Attesten indhentes ved henvendelse til politiet. Århus Kommune, senheden, kan i særlige tilfælde, med samtykke, indhente den udvidede straffeattest. Tilbuddet har skærpet underretningspligt for børn og unge i henhold til 153 i lov om social service. Ansvaret for at informere nyansatte om reglerne vedrørende tavshedspligt, underretningspligt, magtanvendelse og indgriben i selvbestemmelsesretten påhviler tilbuddets leder. Fysiske rammer Århus Kommune, senheden, skal efter 10 i nævnte bekendtgørelse og punkt 36 i nævnte vejledning godkende tilbuddets fysiske rammer som egnet til formålet. Ved godkendelsen skal det blandt andet vurderes, om bygningerne lever op til et passende niveau af fysisk tilgængelighed, om de trafikale forhold gør beliggenheden egnet til formålet, og om bygningerne giver beboerne mulighed for aktiviteter og et privatliv. Der kan især lægges vægt på køkken, toilet- og badeforhold. Som udgangspunkt bør der kunne tilbydes enkeltværelse. Det er ledelsen af tilbuddet, der har ansvar for at indhente de fornødne godkendelser, tilladelser o.l. fra andre myndigheder, og sikre at anden lovgivning løbende overholdes. skonsulenten fører tilsyn i henhold til ovenstående og skal påse, at de fysiske rammer i tilbuddet har en sådan standard, at det er et godt miljø for børn, unge og voksne at være i. Magtanvendelse Reglerne vedrørende magtanvendelse fremgår dels servicelovens 123 og 124 samt dels af Socialministeriets bekendtgørelse af 9. juli 2007 og dels Socialministeriets bekendtgørelse af 6. juli Alle tilfælde af magtanvendelse m.v. skal i henhold til ovennævnte bekendtgørelse og Århus Kommunes vejledning om magtanvendelse over for børn og unge indberettes til Århus Kommune, senheden. Indberetning skal ske på de af Århus Kommune udarbejdede blanketter. Blanketterne kan hentes elektronisk på Århus Kommunes hjemmeside. Blanketter skal udfyldes elektronisk eller maskinskrevet. Blanketterne skal udfyldes, således at hændelsesforløbet fremgår ty- Side 12 af 20

13 deligt. Blanketterne skal underskrives af tilbuddets leder, da lederen er ansvarlig for pædagogik og metode i tilbuddet. Magtanvendelse er et fast punkt til drøftelse i forbindelse med tilsynsbesøg. Århus Kommune, senheden, yder råd og vejledning i forhold til reglerne, og tilbuddet kan i tvivlstilfælde og ved usikkerhed kontakte Århus Kommune, senheden. Økonomisk tilsyn: Århus Kommune, senheden, skal ved tilsynet sikre: - at de offentlige midler anvendes til formålet, - at der er gennemskuelighed i de økonomiske forhold i tilbuddet, - at taksten svarer til den ydelse, tilbuddet tilbyder, - at den samlede drift foregår økonomisk forsvarligt og - at der ikke sker privat formueakkumulering for offentlige midler. I forbindelse med tilsynsbesøg skal tilsynskonsulenten være opmærksom på eventuelle problemstillinger i forhold til økonomien. I så fald inddrages koordinator og/ eller økonomisk medarbejder. Overbelægning og særforanstaltninger, der ønskes etableret i et godkendt tilbud, skal godkendes af senheden, Århus Kommune både i forhold til pædagogisk indhold og økonomi. Der må ikke opkræves betaling udover den fastlagte opholdsbetaling uden forudgående godkendelse fra senheden. Hvis der i opsigelsesperioden sker nyindskrivning må der ikke opkræves dobbelt betaling. Vedrørende budget og regnskab - Tidsplan: senheden fremsender hvert år ultimo august måned budgetbrev, med vejledning til udarbejdelsen af budgettet til opholdsstedet/botilbuddet Opholdsstedet/botilbuddet fremsender budget til senheden senest 1.oktober. senheden godkender budget og fastlægger takst for opholdssteder og en gennemsnitlig pladspris for botilbud der fremsendes til opholdsstedet/botilbuddet inden 1. december. senheden fremsender regnskabsbrev til opholdsstedet/botilbuddet, med vejledning til udarbejdelse af regnskabet ultimo marts måned. Opholdsstedet/botilbuddet fremsender regnskab til senheden inden 1. maj. Side 13 af 20

14 senheden fremsender svar på regnskabet til opholdsstedet/ botilbuddet inden 1. september. Skærpet tilsyn Såfremt der er forhold i opholdsstedet/ botilbuddet, der giver anledning til bekymring, kan der iværksættes et skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn kan iværksættes på baggrund af såvel økonomiske som pædagogiske forhold. Skærpet tilsyn er et indgribende tiltag, og det er en afgørelse, der skal meddeles skriftligt jf. forvaltningslovens regler. Ud fra en konkret vurdering fastlægges en plan for omfang og indhold af det skærpede tilsyn, der med udgangspunkt i problemernes karakter giver senheden, Århus Kommune mulighed for indgående indsigt i opholdsstedet/botilbuddets vanskeligheder. Der kan f.eks. iværksættes følgende tiltag: Hyppigere tilsynsbesøg, uanmeldte tilsynsbesøg, samtale med børn og unge og personale, gennemgang af døgnrapporter, indhentelse af udtalelser fra de anbringende kommuner, saldobalancer mv. Notatpligt: Århus Kommune, senheden har i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen 6 notatpligt. I forbindelse med tilsynsbesøg udarbejdes skriftlig tilsynsrapport, der afsluttes med punktet indtryk/ vurdering af opholdsstedet, ligesom der udarbejdes skriftlige notater af møder, henvendelser mv. Opholdssteder/ botilbud er omfattet af regler om aktindsigt i henhold til dels Forvaltningsloven og dels Lov om offentlighed i forvaltningen. 5. Tilbudsportal. Alle godkendte opholdssteder, kost/efterskoler med sociale pladser og botilbud skal være opført i tilbudsportalen, jf. bekendtgørelse nr. 681 af 20. juni 2007, og skal indberette oplysninger om deres tilbud til Styrelsen for specialbistand og social service. De indberettede oplysninger sendes til senheden, Århus kommune, der skal godkende oplysningerne, før de kan optages i tilbudsportalen 6. Ophør/Lukning af et opholdssted/botilbud. Uanset om et opholdssted/botilbud ophører efter ledelse/bestyrelses eget valg, eller godkendelsen tilbagekaldes, skal det sikres, at der sker en fornuftig planlægning for de indskrevne, således at processen bliver så skånsom som mulig. Side 14 af 20

15 Det er tilbuddet/anbringende kommuners ansvar, at sikre denne proces. Århus Kommune skal som tilsynsmyndighed, påse at procedurerne ved lukning følges. Århus Kommune skal når driften er ophørt have tilsendt afsluttende regnskab. Århus Kommune påser, at et evt. overskud tilbagebetales, eller bruges til et formål jf. vedtægter og godkendelsesskrivelse. Hvis opholdsstedet/botilbuddet er organiseret som fond, skal senheden, Århus Kommune, tage kontakt til Civilstyrelsen, og meddele, at fonden skal opløses. (Der henvises til udarbejdet materiale om afvikling af opholdssted) Dagsorden for et tilsynsbesøg kan være: 1. Gennemgang af referat fra sidste tilsyn/møde. 2. Orientering om forløbet på opholdsstedet/botilbuddet siden sidste tilsyn/møde. 3. Aktuel status over de indskrevne børn/unge. (hvordan arbejdes der generelt med børnenes ressourcer og problemstillinger). 4. Aktuel status over nuværende medarbejdere (er der særlige ressourcer, kompetencer, manglende kompetencer). 5. Det pædagogiske arbejde. 6. Magtanvendelser m.v. 7. Drøftelse af opholdsstedets eller botilbuddets aktiviteter. 8. Drøftelse af den faglige udvikling på stedet herunder supervision. 9. Planer og tanker om fremtiden. 10. Gennemgang af fysiske rammer 11. Økonomi 12. Evt. Århus Kommune den 1. december senheden, Niels Nyrup. Side 15 af 20

16 Bilag 1 Overordnede retningslinier for godkendelse af et opholdssted/ botilbud. Skriftlig ansøgning. For at en ansøgning anses for modtaget skal den indeholde følgende oplysninger og materiale. Samlet projektbeskrivelse indeholdende: Beskrivelse af målgruppe, herunder begrundelse for den valgte målgruppe Beskrivelse af tilbud på stedet (skole, værksteder, nærmiljø m.v.) Specifikation af personalesammensætning, herunder antallet af stillinger og stillingskategorier Pædagogisk linie, evt. behandlingsmuligheder Budget, specificeret og inddelt i grupperinger i henhold til Socialministeriets og KL.s vejledning Oplysning om, hvordan opholdsstedet/ botilbuddet skal organiseres Oplysning om ledelsesforhold Udkast til vedtægter (med mindre opholdsstedet skal drives som enkeltmands/privat virksomhed) Liste over bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse (med mindre opholdsstedet/botilbuddet skal drives som privat virksomhed) Fysiske rammer, herunder - Udkast til lejekontrakt, hvis der skal indgås et lejemål - Kopi af seneste offentlige ejendomsvurdering - Kopi af B.B.R.- ejermeddelelse - Dokumentation for finansiering/belåning af ejendommen, hvis renteudgifter ønskes medtaget i takstberegningsgrundlaget - Dokumentation for ejendomsskat - Dokumentation for andre udgifter, som kendes vedrørende ejendommen - Dokumentation for, at der er indgivet ansøgning om godkendelse efter planloven - Godkendelse fra stedlige kommunes brandmyndighed - Byggetilladelse, hvis der skal foretages ombygninger eller bygges nyt - Godkendelse fra Jordbrugskommissionen, hvis dette er påkrævet - Vurdering fra Arbejdstilsynet, hvis der skal være værkstedsfaciliteter - Udkast til andre lejeaftaler m.v., hvis leje mv. ønskes medtaget i takstberegningsgrundlaget. Der er herudover særlige krav for skibsprojekter. Der henvises til Socialministeriets vejledning om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge. Side 16 af 20

17 Bilag 2 Nærmere undersøgelse Den nærmere undersøgelse skal bestå af: Socialfaglig del: Samtale med kommende leder og vurdering af kvalifikationer: Værdigrundlag og menneskesyn Uddannelse Personlige kvalifikationer Erfaring med målgruppen og anbragte børn/unge Ledelseserfaring. Samtale med medarbejdergruppe individuelt eller samlet med henblik på vurdering af de samlede personlige og faglige kvalifikationer i forhold til påtænkt målgruppe og pædagogisk metode. Der kan eventuelt også afholdes en fælles samtale med påtænkte medarbejdere. Hvis ansøger ikke skal være leder, skal der ligeledes afholdes en samtale med den påtænkte leder. Såfremt der ikke endnu er en medarbejdergruppe, skal der foretages vurdering/ligge beskrivelse fra ansøger på, hvilke kommende medarbejderes faglige og personlige profil. Der kan eventuelt med samtykke indhentes udtalelser fra leders/medarbejders tidligere ansættelsessted eller tidligere samarbejdspartner. Projektbeskrivelsen drøftes med ansøger og eventuelt påtænkte medarbejdere. Det skal vurderes, om projektet lader sig realiserer, om ansøger har forudsætningerne for at omsætte beskrivelserne til praksis, om det er sandsynligt at ansøger kan etabler og drive et opholdssted med en kvalitet, der svarer til den beskrevne og om der er en sammenhæng mellem den foreslået takst og tilbuddets indhold. Der lægges særlig vægt på drøftelse og vurdering i forhold til følgende punkter: Værdigrundlag (ideologisk grundlag) ledelsesform og medarbejderindflydelse målgruppe afgrænsning faglige forudsætninger kendskab til lovgivning på området pædagogiske metode og omsætning til praksis behandlingsplaner og evaluering. dagplan og vagtplaner Side 17 af 20

18 undervisning og skoletilbud aktivitets /fritidstilbud magtanvendelser/indgriben i selvbestemmelsesretten lokale netværk, forhold til naboer mv. forældre- pårørendesamarbejde samarbejde med anbringende kommune samarbejde med andre relevante parter visitationsprocedure udslusning og efterværn supervision og faglig udvikling økonomisk del Vurdering af budget Beregning af takst - belægningsforudsætninger Regler for anvendelse af eventuelt overskud Regler om beslutningskompetence, hæftelse, regnskab, revision og budget Regler for formueopsamling Godkendelse af eventuelle lejekontrakter Godkendelse af eventuelle andre aftaler Godkendelse af fordeling af eventuelle fælles udgifter mellem privat og opholdssted/botilbud Vurdere udgifternes rimelighed i forhold til tilbud organisatorisk del Tilse, at ansøger har afklaret organisationsforholdene Tilse, at den juridiske person er registreret hos rette myndighed (hvis opholdsstedet/botilbuddet ikke skal drives som privat virksomhed) Ejerforhold Eventuelt sammenfald af interesser mellem udlejer og lejer Hæftelsesforhold Godkende vedtægter Ledelsesmæssige forhold fysiske rammer Vurdere egnethed Vurdere størrelsesforhold set i relation til tilbud, antal pladser og aktivitet Vurdere nærmiljøets tilbud Tilse, at myndighedskrav til de fysiske rammer er opfyldt, herunder: Godkendelse i henhold til planloven Godkendelse fra brandmyndigheder Eventuel godkendelse fra Jordbrugskommissionen Side 18 af 20

19 Eventuel byggetilladelse Eventuel ibrugtagningstilladelse Eventuel vurdering fra Arbejdstilsynet, hvis der er værkstedsfaciliteter Der er særlige forhold og krav gældende for skibsprojekter. Der henvises til Socialministeriets vejledning om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge. Side 19 af 20

20 Bilag 3 Oversigt over tilbud. Der er aktuelt 8 opholdssteder, 4 botilbud og 1 efterskole i Århus Kommune, samt 2 opholdssteder på Samsø, hvor Århus Kommune har indgået aftale med Samsø Kommune om at løse opgaven. Det drejer sig om følgende opholdssteder: Opholdsstedet Bakkegården, Gl. Viborgvej 73, 8471 Sabro 14 pladser Opholdsstedet Spor 3, Gl. Viborgvej 66, 8471 Sabro 11 pladser Opholdsstedet Oasen, Gl. Viborgvej 132, 8471 Sabro 9 pladser Opholdsstedet Vand og By, Marselisborg Havnevej 58, 8000 Århus C. 5 pladser Opholdsstedet Hestehavevej, Hestehavevej 10 A, 8270 Højbjerg 8 pladser Opholdsstedet Udsigten, Silkeborgvej 502, 8220 Brabrand 4 pladser Opholdsstedet Tjørnegade, Tjørnegade 6, 8200 Århus N. 5 pladser Opholdsstedet Lenskjoldhus, Bærmosevej 25, 8380 Trige 4 pladser Der er tale om følgende private botilbud: Botilbuddet Vand og By Ungdom, Marselisborg Havnevej 58, 8000 Århus C. 5 pladser Botilbuddet Vangsbovej, Vangsbovej 15, 8361 Hasselager 6 pladser Botilbuddet Gl. Kongevej, Gl. Kongevej 13-15, 8260 Viby J. 6 pladser Botilbuddet Værket, I.P. Jacobsensvej 17, 8230 Åbyhøj 4 pladser Der er tale om følgende efterskole: Sansestormerne, Tretommervej 33, 8240 Risskov 16 pladser På Samsø er der tale om følgende opholdssteder: Opholdsstedet Vestermarken, Vestermarksvej 57, Kolby Kaas, 8305 Samsø 7 pladser Opholdsstedet Bryggergården, Østerbyvej 30, Østerby, 8305 Samsø 10 pladser Side 20 af 20

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Det driftsorienterede, generelle tilsyn med: Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler Det konkrete tilsyn med: Anbragte børn

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Børne- og Skolesekretariatet 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Ansøgning...5 Godkendelsesprocessen...5

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud

Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud Dato: Poul Møller Nielsen Hestbækvej 43 9640 Farsø Job & Velfærd Ledelsessekretariatet Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud

Læs mere

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007.

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007. Mavebælte til Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Udover de generelle punkter

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse: 1. De organisatoriske forhold... 3 1.1 Selvstændig

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Gældende fra den 1 januar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Andre tilsynsmyndigheder...3 Oversigt over hvilke typer af tilbud Tilsynet omfatter...4

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 NOTAT Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 Notatet indeholder Indledning Lovgrundlag Indhold i tilsynet metoder - procedure Konklusion Forundersøgelse af

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Rådmanden. Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerrådet og Socialforvaltningens chefmøde.

Notat. Århus Kommune. Rådmanden. Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerrådet og Socialforvaltningens chefmøde. Notat Emne Til Kopi Redegørelse for tilsynet ved Socialforvaltnings tilbud samt redegørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og private botilbud for voksne, i perioden

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune 18.8.2010 lybom Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Revideret september 2016 Ældre og Social Service Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede Januar 2013 Bilag 2 Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle forpligtelse

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere