Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 26. april 2006 med bilag fra Politimesteren i Odder og udtalelser af 14. juni og 28. august 2006 med bilag fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionslokalet på Samsø Døren til detentionen åbner indad og har indvendige hængsler. Jeg henstillede til politimesteren i Odder at foranledige at døren bliver vendt, eller at hængslerne afrundes så de ikke udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Politimesteren har oplyst at politimesteren i brev af 17. april 2006 har anmodet Rigspolitichefen om at udbedre (bl.a.) dette forhold. Justitsministeriet har i den anledning anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse. I brev af 10. august 2006 har Rigspolitichefen oplyst at Rigspolitiets Bygningsafdeling den 7. juli 2006 har besigtiget detentionslokalet og på denne baggrund har bedt Odder Politi om at indhente tilbud på nærmere angivne arbejder, herunder vending af døren eller subsidiært afrunding af dørhængsler. Rigspolitiets anmodning omfatter tillige etablering af dørstop og udskiftning af åbne-/lukkefunktionen på detentionsdøren. Rigspolitiet har i den forbindelse anbefalet at detentionsdøren ud-

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 skiftes, og at den nye dør indsættes i det eksisterende dørhul. Rigspolitiet vil orientere Justitsministeriet når bygningsændringerne er gennemført. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet vil orientere mig når ændringerne er gennemført. Jeg tager det oplyste til efterretning og afventer denne orientering. I lokalet er der en almindelig radiator og ovenover denne udgår der fra væggen to jernrør. Radiatoren er ikke indkapslet og kan således udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, fx i forbindelse med at en anbragt (fuld) person falder ind i radiatoren. Jeg henstillede til politimesteren at foretage det fornødne med henblik på at fjerne denne risiko, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. De arbejder som Rigspolitiet har bedt Odder Politi om at indhente tilbud på, omfatter også indkapsling af radiatoren og rørføring. Jeg går ud fra at det omfatter fjernelse af de nævnte jernrør. Jeg tager til efterretning at der vil ske en indkapsling af radiatoren, og at jernrørene vil blive fjernet ved ny rørføring. Jeg afventer i øvrigt orientering fra Justitsministeriet vedrørende de bygningsmæssige ændringer vedrørende disse forhold. På gulvet i det ene hjørne er der en forhøjning på ca cm. Kantens hjørne på denne forhøjning er skarp og kan derfor efter min opfattelse udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med fald i detentionen. Jeg henstillede på denne baggrund til politimesteren at foranledige afrunding af hjørnet, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Også dette forhold er omfattet af de bygningsmæssige arbejder som Rigspolitiet har bedt Odder politi om at indhente tilbud på. Jeg tager til efterretning at der vil ske en afrunding af forhøjningens kant, og afventer den nærmere orientering herom fra Justitsministeriet. Det fremgår i øvrigt af Rigspolitiets brev af 10. august 2006 at politimesteren tillige er anmodet om at indhente tilbud på udskiftning af ruder til lexanruder i det staldvindue der er placeret i en skakt (meget højt) oppe i loftet. Detentionslokalet er ikke forsynet med kameraovervågning eller elektronisk lydovervågning, men der findes et kombineret brandalarm- og kaldeanlæg. Under inspektionen blev kaldet afprøvet, men det virkede ikke som det skulle. Jeg gik ud fra at politimesteren efter inspektionen havde foranlediget en undersøgelse af årsagen til at kaldet ikke virkede efter hensigten på inspektionstidspunktet. Politimesteren har oplyst at der ikke umiddelbart er nogen forklaring på hvorfor kaldeanlægget ikke virkede på inspektionstidspunktet. Det har virket ved hver test siden. Politimesteren har videre oplyst at det er indskærpet at kaldeanlægget skal afprøves før hver indsættelse, og at anlægget derudover testes lejlighedsvis. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg noterede mig en aftale med Samsø Redningskorps om tilsyn hvis tjenestegørende må forlade politistationen i tilfælde hvor der er en person i detentionen. Jeg gik ud fra at personale herfra i alle tilfælde vil kunne indfinde sig på stationen med ganske kort varsel for at kunne varetage (overtage) tilsynsopgaven med en anbragt i detentionen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Politimesteren har oplyst at aftalen med redningskorpset er klar, og at der kommer personale herfra snarest efter anmodning. Politimesteren har videre oplyst at politistationen ikke forlades før tilsynsopgaven er overdraget til en fra redningskorpset. Jeg har noteret mig det oplyste. Det fremgår af et brev af 19. oktober 2005 hvormed Rigspolitichefen har godkendt bestemmelserne for detentionen på Samsø, at Rigspolitiet har anmodet om indtil videre en gang årligt at modtage underretning om Odder Politis erfaringer med anvendelsen af de lokale bestemmelser, herunder gennemførelse af det foreskrevne tilsyn i forbindelse med anbringelse af tilbageholdte i detentionen, og det idriftsatte telefonibaserede overvågnings-system. Jeg anmodede politimesteren om at underrette mig om politimesterens (første) indberetning til Rigspolitichefen og om Rigspolitichefens behandling af denne indberetning. Da der endnu ikke er gået et år siden Rigspolitichefens anmodning, går jeg ud fra at indberetning endnu ikke foreligger. Jeg afventer således underretning når denne indberetning foreligger og er behandlet af Rigspolitichefen. Ad punkt 5.1. Den anvendte lokale blanket/rapport Notater om anbringelserne var foretaget på en lokal blanket med overskriften Anholdelses- og visitationsliste. Jeg henstillede til Politimesteren i Odder at foranledige en ændring af den lokale blanket således at den bortset fra på de punkter hvor der i de lokale bestemmelser er sket en fravigelse af bekendtgørelsen og kundgørelsen som et minimum indeholder de obligatoriske rubrikker der findes i Rigspolitichefens blanket (P152), herunder rubrikker til afkrydsning af hvordan der er forholdt med den tilbageholdte. Jeg meddelte at politiet på Samsø alternativt kunne anvende blanket P152. Jeg bad om underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Politimesteren har oplyst at det tidligere anvendte blanketsæt er udgået, og at politiet på Samsø nu anvender blanket P152 med en enkelt tilretning vedrørende fremstilling for vagthavende som ikke skal ske ved detentionsanbringelse i detentionen på Samsø, jf. det anførte herom i rapporten s. 15. Politimesteren har oplyst at feltet Modtaget af vagthavende er erstattet af Underretning af vagthavende i Skanderborg/Århus med vejledning om understregning af det aktuelle sted og navnet på den der er underrettet. Politimesteren har vedlagt kopi af den tilrettede side i rapporten. Med den bemærkning at det i øvrigt efter gennemførelsen af den nye detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006, ikke længere er tilladt at anvende lokale detentionsrapporter, tager jeg det oplyste til efterretning. Jeg kritiserede at politiet på Samsø havde anvendt en anden blanket end blanket P153 til lægens bemærkninger ved lægetilsynet. Jeg gik ud fra at politiet fremover alene ville anvende blanket P153. Politimesteren har oplyst at den tidligere anvendte blanket er udgået og erstattet af P153. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.3. Lægeundersøgelse Efter detentionsbekendtgørelsens 9 skal der ved detentionsanbringelser altid ske lægeundersøgelse. Ifølge de lokale bestemmelser for detentionen på Samsø er det den vagthavende på politistationen enten i Skanderborg eller Århus som underretning gives til, der så vidt muligt skal tilkalde vagtlæge. Bekendtgørelsens 9 og den tilsvarende bestemmelse i kundgørelsens 12 er ikke nævnt i opremsningen af bestemmelser der er fraveget ved de lokale bestemmelser. Jeg anmodede om oplysning om årsagen til forbeholdet så vidt

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 muligt i de lokale bestemmelser, og hvorfor dette ikke er anset som en fravigelse af bekendtgørelsens og kundgørelsens regel ( altid ). Politimesteren har oplyst at politimesterens forslag til bestemmelser for detentionen der er godkendt af Rigspolitichefen, er udfærdiget svarende til de bestemmelser der gælder for detentionen på Læsø der har et tilsvarende forbehold. Baggrunden for forbeholdet er den samme, nemlig at det i de mindre ø- samfund ikke altid er muligt at få kontakt til en læge. Politimesteren har bemærket at man dog altid forsøger at få en læge til detentionen. Politimesteren har videre oplyst at politiet kan køre tilbageholdte til sygehuset på Samsø også med henblik på detentionsanbringelse, og at denne mulighed vil blive forsøgt, men at det på grund af personens tilstand heller ikke altid er muligt. Politimesteren har videre oplyst at det på grund af det lave antal læger på Samsø, ikke har været muligt at etablere en aftale med læger om tilsyn med detentionsanbragte. Politimesteren har den 22. april 2006 rettet en forespørgsel til Falcks vagtberedskab der har oplyst at der er tilknyttet to læger til akutte udrykningsopgaver. Disse to læger er de eneste praktiserende læger på Samsø. Derudover er der fire sygehuslæger hvoraf den ene pendler fra fastlandet. Justitsministeriet har anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse om baggrunden for forbeholdet så vidt muligt, herunder om det må anses at være en fravigelse fra bekendtgørelsens og kundgørelsens regel. Rigspolitichefen har i udtalelsen af 10. august 2006 tilsluttet sig politimesterens udtalelse hvorefter forbeholdet ikke relaterer sig til politiets tilkald af læge, men alene til den faktiske mulighed for at en læge kan komme til stede. Rigspolitichefen er dog enig med mig i at det formentlig vil være mest rigtigt at nævne de nævnte bestemmelser i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen (for så vidt angår kundgørelsen nu 13) i de lokale bestemmelsers pkt. 2 om afvigelser fra bekendtgørelsen og kundgørelsen under hensyn til at det ikke altid vil være muligt at få en læge til stede.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Justitsministeriet har ikke forholdt sig hertil i ministeriets udtalelse af 28. august 2006, men jeg går ud fra at ministeriet er enigt med Rigspolitichefen. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at de lokale bestemmelser vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Jeg går ud fra at det i den forbindelse vil blive overvejet at præcisere det anførte i de lokale regler om at vagthavende så vidt muligt skal tilkalde vagtlæge, så det klart af reglerne fremgår at vagthavende altid skal forsøge at få en læge til at undersøge den frihedsberøvede (eventuelt på Samsø sygehus). I ingen af de to detentionsrapporter som jeg modtog, var det noteret at der var tilkaldt læge. I det ene tilfælde (en anbringelse den 22. juli 2005) er lægeerklæringen på bagsiden af rapporten udfyldt, men denne erklæring vedrører en anden person end den som blev anbragt i detentionen. Den person som lægeerklæringen vedrører, er ikke en af de to personer som ifølge en notits af 23. november 2005 fra landbetjenten blev tilbageholdt, men ikke indsat i detentionen. Jeg anmodede om en udtalelse vedrørende dette forhold. Jeg bad herunder om oplysning om hvorvidt den person der er nævnt i lægeerklæringen, blev indsat i detentionen. I bekræftende fald bad jeg om en kopi af rapporten (forsiden) herom. Politimesteren har oplyst at en søgning på den person som lægeerklæringen vedrører, viser at der er fejl i personnummeret og dermed ingen sag. En søgning på det rette personnummer på den pågældende person viser at den pågældende blev sigtet for overtrædelse af politivedtægten og indsat i detentionen på Samsø den 21. juli 2000, og altså ikke 21. juli At undersøgelse fandt sted i 2000 fremgår også af lægeerklæringen, men sagen er fundet frem fra den aktuelle døgnrapport hvor den pågældende person er nævnt. Landbetjenten har oplyst at den eneste mulige forklaring herpå må være at de betjente der har anbragt den person som forsiden vedrører, i detentionen, har taget en blank anholdelses- og visitationsliste og ikke har bemærket at denne blanket var ud-

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 fyldt på bagsiden for så vidt angår lægeundersøgelsen af den anden person fem år tidligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt der var lægetilsyn med den person som forsiden vedrører. I bekræftende fald bad jeg om kopi af lægeerklæringen (bagsiden af rapporten) i dette tilfælde. I benægtende fald bad jeg om at få oplyst hvorfor der ikke var et sådant tilsyn. Hvis det skyldtes at der ikke skete tilkald af læge, jf. at rubrikken til notat om sådan tilkald ikke var udfyldt, bad jeg om oplysning om hvorfor der ikke skete tilkald af læge. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt der blev tilkaldt læge i det andet tilfælde. I benægtende fald bad jeg om at få oplyst årsagen til at der ikke skete lægetilkald. Politimesteren har oplyst at der ikke er tilkaldt læge i nogen af de to tilfælde, og at der ikke er notat nogen steder om hvorvidt læge har været forsøgt tilkaldt. Politimesteren har oplyst at det må antages at det ikke har været muligt at få fat i en læge til at foretage tilsyn med den pågældende. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der ikke er foretaget notat om hvorvidt en læge er forsøgt tilkaldt, og om grunden til at der ikke er foretaget lægetilsyn med de pågældende. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet har meddelt Politimesteren i Odder dette. Jeg er enig med Justitsministeriet i at der burde have været gjort notat om hvorvidt en læge var forsøgt tilkaldt, og om årsagen til at der ikke var lægeundersøgelse af de pågældende. Jeg går ud fra at politimesteren har gjort det relevante personale bekendt med Justitsministeriets tilkendegivelse, og at poli-

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 tiet på Samsø således fremover er opmærksom på at gøre notat i overensstemmelse hermed. Ad punkt 5.6. Tilsyn Ifølge de særlige bestemmelser for detentionen på Samsø kan tilsyn efter at en tilbageholdt er anbragt endeligt i detentionen, begrænses til ordinære tilsyn hver halve time hvis der ikke er påvist forhold ved pågældendes tilstand der nødvendiggør skærpet tilsyn. Det er anført at ordinære tilsyn kan ske ved at kigge gennem inspektionsruden i døren. Fremgangsmåden med at kigge gennem hullet i døren til detentionen kan således ikke kun anvendes i de tilfælde hvor der såfremt detentionen havde været elektronisk overvåget kunne have været udført elektronisk tilsyn (jf. detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2), men tillige ved de to første tilsyn efter lægeundersøgelsen. Jeg omtalte en konkret sag vedrørende et dødsfald i en detention hvori Rigspolitichefen og Justitsministeriet var anmodet om en udtalelse om forståelsen af begrebet personligt fremmøde i detentionen. Jeg nævnte at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om karakteren af de to første tilsyn med de detentionsanbragte i detentionen på Samsø, når der var modtaget svar fra Rigspolitichefen og Justitsministeriet i den konkrete sag. I den nævnte konkrete sag har Justitsministeriet afgivet udtalelser af 17. marts og 6. juli Justitsministeriet har i udtalelserne noteret sig den forståelse af personligt fremmøde som ligger bag høringsskrivelsen af 22. november 2005 i denne sag, jf. også en udtalelse af 2. februar 2006 fra Rigspolitichefen. Ombudsmanden har i sagen tilkendegivet at han går ud fra at Justitsministeriets udtalelse skal forstås således at ministeriet er enigt med Rigspolitichefen og ham i at tilsyn ved fremmøde i detentionen efter kundgørelsens 18, stk. 1,

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 ikke kan foretages blot ved et indkig gennem kighullet i detentionsdøren. Dette har ombudsmanden taget til efterretning. I den foreliggende sag om inspektionen af detentionen på Samsø har Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen der har henvist til Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 til den nye detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006, og til en skrivelse af 31. marts 2006 fra Rigspolitichefen (i sagen om min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster). Rigspolitichefen har videre anført følgende: Rigspolitiet har således tilkendegivet, at bestemmelsen om tilsyn ved fremmøde i 23 i detentionskundgørelsen bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med sin naturlige sproglige forståelse. Polititjenestemanden skal således indfinde sig i detentionslokalet ved de to første tilsyn efter den endelige anbringelse. Det gælder efter Rigspolitiets opfattelse også i forbindelse med anbringelser i detentionen på Samsø. Som anført i Rigspolitiets skrivelse af 31. marts 2006 kan det imidlertid ikke udelukkes, at der undtagelsesvis kan forekomme tilfælde, hvor det ud fra en helt konkret vurdering af hensynet til politipersonalets sikkerhed kan undlades at åbne døren til detentionslokalet i forbindelse med tilsynet. Den omstændighed, at landpolitiassistenten på Samsø typisk vil være alene på stationen med den detentionsanbragte, indebærer efter Rigspolitiets opfattelse, at der i forhold til detentionsanbringelser på fastlandet formentlig er større sandsynlighed for, at det kan blive aktuelt at foretage tilsyn ved indkig uden at åbne døren til detentionen. Justitsministeriet har bemærket at ministeriet har forstået Rigspolitichefens udtalelse således at de to første tilsyn efter den endelige anbringelse også på Samsø på trods af ordlyden af de lokale regler skal foretages ved fremmøde i detentionen i overensstemmelse med reglerne i detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet i den forbindelse har anmodet Politimesteren i Odder og Rigspolitichefen om at overveje hvorvidt der er behov for en præcisering af dette når de lokale regler på et tidspunkt skal revideres.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg har forstået Rigspolitichefens udtalelse på samme måde som Justitsministeriet. Efter min opfattelse er der et behov for at præcisere bestemmelsen i de lokale regler der fremstår sådan at også de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kan foretages ved blot at kigge gennem ruden. Jeg går derfor ud fra at bestemmelsen vil blive præciseret (i forbindelse med indføjelsen af at også detentionsbekendtgørelsens 9 og detentionskundgørelsens 13 er fraveget i de lokale regler, jf. pkt. 5.3.) Til orientering for Politimesteren i Odder kan jeg oplyse at jeg i forbindelse med afslutningen af sagen om min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster har anført følgende: Jeg tager til efterretning at politiet ud fra en helt konkret sikkerhedsmæssig vurdering, forudsat at der etableres et alternativt (betryggende) tilsyn med den aggressive detentionsanbragte, og forudsat at det i særlig grad tilstræbes at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortest mulig varighed kan undlade at åbne døren ind til detentionscellen i forbindelse med et skærpet tilsyn. Hvis det (som i den konkrete sag nævnt ovenfor) fortsat var Justitsministeriets opfattelse at det at kigge gennem hullet i døren til detentionslokalet opfyldte betingelserne for tilsyn ved fremmøde i bekendtgørelsens 14, stk. 2, gik jeg ud fra at det også er Justitsministeriets opfattelse at denne fremgangsmåde kan erstatte tilsyn via lytte- og overvågningsudstyr i samme bestemmelse. For en ordens skyld bad jeg dog i så fald ministeriet om at oplyse herom. Hvis ministeriet ikke fastholdt sin opfattelse, bad jeg ministeriet om en udtalelse om hvorvidt det at kigge gennem hullet i døren til detentionslokalet efter Justitsministeriets opfattelse kan erstatte tilsyn via lytte- og overvågningsudstyr i bekendtgørelsens 14, stk. 2, eller om tilsyn med detentionsanbragte på

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 politistationer der ikke råder over elektronisk overvågningsudstyr, i alle tilfælde bør ske ved fremmøde i detentionen. Jeg gik ud fra at Justitsministeriet i givet fald forinden indhentede en udtalelse herom fra Rigspolitichefen. Justitsministeriet har indhentet en sådan udtalelse fra Rigspolitichefen. Rigspolitichefen har indledningsvis bemærket at der på Samsø i stedet for et elektronisk overvågningssystem er et særligt telefonibaseret overvågningssystem som Rigspolitichefen har godkendt, og som jeg har taget til efterretning. Rigspolitichefen har videre henvist til at Odder politi er anmodet om årligt at indsende en indberetning om erfaringerne med anvendelsen af de lokale bestemmelser, herunder det telefonibaserede overvågningssystem. Rigspolitichefen har herefter anført følgende: Rigspolitiet finder, at tilsyn ved indkig gennem detentionsdøren sammen med det telefonibaserede overvågningssystem efter omstændighederne kan sidestilles med et elektronisk tilsyn, jf. 23, stk. 2, i detentionskundgørelsen. Rigspolitiet forudsætter i den forbindelse, at politipersonalet ved konstatering af den mindste uregelmæssighed foretager tilsyn ved at indfinde sig i detentionslokalet. Justitsministeriet har bemærket at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2 og 3, samt den tidligere detentionskundgørelses 18, stk. 2 og 3 (den nugældende detentionskundgørelses 23, stk. 2 og 3), udtrykkeligt er angivet som fraveget i de lokale regler for Samsø. Justitsministeriet har i den forbindelse bemærket at ministeriet fortsat overvejer grundlaget for fastsættelse af lokale regler for detentionsanbringelse på Samsø og Læsø. Jeg har noteret mig Rigspolitichefens opfattelse som ikke giver mig anledning til bemærkninger. Det tilføjes at jeg er (og var) opmærksom på at de nævnte bestemmelser om elektronisk tilsyn er fraveget i de lokale regler for Samsø (da politistationen på Samsø ikke råder over et sådant udstyr). Mit spørgsmål havde til hensigt at

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 afklare om det betød at der i så fald altid skal ske tilsyn ved fremmøde, eller om tilsyn efter de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kan ske ved at kigge gennem indkigshullet i detentionsdøren. I det ene tilfælde fremgik det at den pågældende blev løsladt 1 time og 4 minutter efter anbringelsen i detentionen, mens det ikke fremgik hvornår den anden detentionsanbragte blev løsladt, og dermed hvor længe han havde ophold i detentionen. Jeg anmodede om oplysning herom. Politimesteren har vedlagt kopi af anholdelses- og visitationsblanketten der er indhentet fra landbetjenten der blev tilkaldt for at føre tilsyn med den pågældende. I denne kopi er løsladelsestidspunktet angivet (hvilket det ikke var i den kopi som jeg modtog under inspektionen). Det fremgår heraf at den pågældende blev løsladt kl. 7.45, og at anbringelsen dermed varede i 5 timer og 20 minutter. Det er beklageligt at jeg under inspektionen fik udleveret en kopi hvorpå løsladelsestidspunktet mv. ikke var angivet. Jeg har noteret mig det oplyste om tidspunktet for løsladelsen i dette tilfælde, og at det (nu) er noteret på blanketten. Jeg går ud fra at der nu alene eksisterer den blanket hvorpå løsladelsestidspunktet (og initialer for landbetjenten) er anført. Jeg anmodede endvidere om nærmere oplysninger om tilsynet med de to frihedsberøvede under anbringelsen i detentionen. Politimesteren har oplyst at landbetjenten blev tilkaldt til tilsyn i begge tilfælde og har vedlagt dispositionsrapporter herom. Politimesteren har videre oplyst at landbetjenten har oplyst at tilsyn er ført i overensstemmelse med reglerne, men at der ikke foreligger notater om tilsyn, og at notatpligten derfor ikke er over-

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 holdt. Politimesteren har bemærket at det er indskærpet at notat om tilsyn i POLSAS ikke kan erstatte pligten til at gøre notat herom i detentionsrapporten. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at notatpligten ikke er overholdt. Da det fremgår af politimesterens udtalelse at notatpligten er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke videre vedrørende dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste om at landbetjenten har ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne herom. Som det fremgår af inspektionsrapporten, er jeg enig i at notat om tilsyn i POLSAS som i øvrigt ikke blev foretaget i de konkrete tilfælde ikke kan erstatte, men alene supplere, notat herom i detentionsrapporten. Jeg er således også enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at notatpligten ikke har været overholdt. Jeg har noteret mig at politimesteren har indskærpet notatpligten. 6. Opfølgning Jeg afventer orientering om de bygningsmæssige ændringer, jf. pkt. 1. og underretning fra Justitsministeriet når ministeriet har afsluttet sine overvejelser med hensyn til grundlaget for at fravige detentionsbekendtgørelsen i lokale bestemmelser, jf. pkt. 3 i den endelige rapport. Jeg betragter herefter i øvrigt sagen om min inspektion af detentionen på Samsø som afsluttet. 7. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Odder, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere