Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution."

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted i Silkeborg kommune, beliggende Stavangervej 2, 8600 Silkeborg. Skolen, der er oprettet af en kreds af personer med tilknytning til den danske folkekirke og foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, har til formål at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Skolens værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn, og vil fremme udvikling og undervisning af unge med særlige læringsforudsætninger og generelle indlæringsvanskeligheder. 2. Skolekreds Til støtte for skolens virke er oprettet en skolekreds. Enhver myndig person kan optages som medlem af skolekredsen. Medlemskab er dog betinget af betaling af det på det ordinære skolemøde fastsatte kontingent samt at man er loyal overfor skolens værdigrundlag. Medlemskab af skolekredsen giver ikke andel i skolens formue eller udbytte af nogen art, men giver adgang til at afgive stemme ved fremmøde på skolemødet. Ingen kan afgive mere end en stemme. Valgberettiget på skolemødet og valgbarhed til skolens bestyrelse er med de i 5 nævnte begrænsninger enhver, der har været medlem i mindst 30 dage.

2 Medlemskab godkendes af skolens bestyrelse. Afgørelsen kan forelægges skolemødet både af den, som skolens bestyrelse har afslået at optage og af et mindretal i skolens bestyrelse. Skolens bestyrelse kan ekskludere et medlem af skolekredsen, såfremt medlemmet ikke opfylder sin loyalitet overfor skolens værdigrundlag. Før beslutning om eksklusion træffes, skal det pågældende medlem indkaldes til et møde med skolens bestyrelse. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indankes for skolemødet. Skolens reviderede årsregnskab udleveres fra skolen eller tilsendes pr. post eller elektronisk på begæring senest 14 dage før skolemødet, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekreds samt eventuelle bidrag fra andre. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over. 4. Skolemøde Skolemødet er skolens øverste myndighed. Skolens bestyrelse indkalder alle skolekredsmedlemmer 1 gang årligt til ordinært skolemøde med 14 dages varsel.

3 Skolens bestyrelse skal på samme måde indkalde til ekstraordinært skolemøde når mindst 3 medlemmer af skolens bestyrelse eller 1/5 af skolekredsmedlemmerne fremsætte ønske herom ledsaget af forslag til motiveret dagsorden. Det ekstraordinære skolemøde skal afholdes senest 21 dage efter at skolens bestyrelsesformand har modtaget begæring herom. Indkaldelse til det ordinære skolemøde skal ske med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Skolens bestyrelse aflægger beretning. 3. Forstanderen aflægger beretning. 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg af medlemmer til skolens bestyrelse samt suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Fastsættelse af kontingent for medlemskab af skolekredsen. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Ordinært skolemøde afholdes i maj/juni måned. Ethvert medlem af skolekredsen kan overfor formanden for skolens bestyrelse fremsætte forslag til behandling på det ordinære skolemøde. Forslag skal være formanden i hænde senest 1. maj Forslag, der skal kunne tages til afstemning på skolemødet, skal fremgå af indkaldelsen. Stk. 3 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker under et. Den kandidat, som opnår flest stemmer uden at opnå valg som bestyrelsesmedlem, anses valgt som første suppleant. Den næstfølgende som anden suppleant. Alle beslutninger på skolemødet træffes ved almindelig stemmeflerhed og skolemødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, jf. dog 12 og 13. Beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem fremsætter ønske herom. Over det på skolemødet passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares på skolen

4 5. Skolebestyrelsens sammensætning Skolens bestyrelse består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på skolemødet af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Århus. Medemmer til skolens bestyrelse vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Suppleanter vælges for 1 år. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af skolens bestyrelse eller deltage i valg af medlemmer. Medlemmer af skolens bestyrelse skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 5. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, så skal vedkommende udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt. Stk. 6 Skolens bestyrelse vælger sin formand og næstformand. Stk. 7. Forstanderen/Ledelsen og en repræsentant for medarbejderne deltager uden stemmeret i skolebestyrelsesmøder. Dog kan skolebestyrelsen beslutte at afholde møder, hvori kun deltager medlemmer. 6. Skolebestyrelsens opgaver og ansvar Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Skolens bestyrelse skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Skolens bestyrelse er ansvarlig over for skolekredsen. Skolens bestyrelse er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud er overholdes. Skolens bestyrelse godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af værdigrundlaget

5 Skolens bestyrelse ansætter og afskediger forstanderen. Skolens bestyrelse træffer beslutning om køb og salg og pantsætning af fast ejendom. Skolens bestyrelse fastsætter elevbetalingen. Stk. 5. Skolens bestyrelse godkender årsplan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6. Skolens bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsregnskab i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsregnskabet indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsregnskabet jf. 9. Stk. 7. Skolens bestyrelse underretter Ministeriet for Børn og Undervisning om skolens eventuelle nedlæggelse. 7. Skolebestyrelsens arbejde m.v. Skolens bestyrelse afholder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Skolens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6 Stk. 5. Et skolebestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlingerne og afstemninger. Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7. Skolens bestyrelse kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer. Stk. 8. Skolebestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9. Skolens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere.

7 Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 6 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Regnskab og revision Årsregnskabet udarbejdes og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Alle medlemmer af skolens bestyrelse skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelsen på skolemødet Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af skolebestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. 10. Tegningsret Skolen tegnes af formanden for skolens bestyrelse i forening med 1 medlem af skolens bestyrelse. 11. Vedtægtsændringer Bestyrelsen har ansvaret for, at nødvendige vedtægtsændringer (a.h.t. lovgivningen) forelægges skolemødet. Ændringer i nærværende vedtægt kan ske ved, at 2/3 af samtlige skolekredsmedlemmer stemmer herfor. Opnås et sådant flertal ikke, kan spørgsmålet mindst 14 dage derefter forelægges et nyt skolemøde, hvor det kan vedtages, med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte skolekredsmedlemmer.

8 12. Nedlæggelse Beslutning om skolens nedlæggelse kan ske ved, at mindst 2/3 af samtlige skolekredsmedlemmer stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, kan spørgsmålet om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage forelægges et nyt skolemøde, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal af de fremmødte skolekredsmedlemmer. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges skolen, skal den siddende skolebestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Skolens bestyrelse har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Ministeriet for Børn og Undervisning godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler Vedtægterne er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. Gødvad Efterskole, 3. september 2013 Formand Knud-Erik Bager Jensen Næstformand Ellen Østergaard Medlem Arne Jørgensen Medlem Karen Vestergaard Medlem Aksel Holst Nielsen Medlem Jakob Gregers Nissen Medlem Karin Kolle

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere