Fodboldskole på Søndervangskolen. Et 3 årigt projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodboldskole på Søndervangskolen. Et 3 årigt projekt 2012-2015"

Transkript

1 Fodboldskole på Søndervangskolen Et 3 årigt projekt / 30. maj 2012

2 Indhold: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Målsætning 4. Pædagogisk og undervisningsmæssigt fundament i Fodboldskolen 5. Samarbejde med lokale grupper 6. Tidsperspektiv 7. Målgruppe 8. Organisering, tildeling & personale 9. Elever som trænere / dommere Projekt Fritidsjob 10. Kampe og events 11. Fysiske rammer til rådighed 12. Materialer og økonomi 13. Rammesætning for Fodboldskolen i skoleåret 2012/ Evaluering 2/ 30. maj 2012

3 1) Indledning Søndervangskolen har haft status af heldagsskole 1 siden Mange forhold gør sig gældende ifht. de rammer, vilkår og forudsætninger, vi har for at lave skole på. Dette blandt andet begrundet i den demografi og de socioøkonomiske faktorer, der ligger til grund for det lokalområde, som skolen ligger i. Dette skal ikke ses som en beklagelse fra skolens side, men derimod et udtryk for den virkelighed, vi befinder os i og som vi påtager os ansvaret for og sætter en ære i løfte. Formålet for os er til enhver tid at skabe et skoletilbud, der matcher vores komplekst sammensatte elevgruppes mangesidede behov. Det vil sige, at Søndervangskolen er til for eleverne og ikke omvendt! Det er dermed vores opgave i fællesskab at kreere et skoletilbud, der matcher dels det enkelte barns alsidige behov og dels fællesskabet som helhed, således at der i det daglige skabes rammer for det enkelte barns såvel faglige, sociale og personlige progression og vækst. Siden 2006, hvor Aarhus Byråd valgte at gøre Søndervangskolen til heldagsskole, har vi bevidst og ihærdigt arbejdet med en videreudvikling af rammerne og metoden bag heldagsskolekonceptet. VI arbejder til stadighed på at kunne levere det allerbedste til gavn for eleverne, således at deres udbytte af undervisningen bliver så optimal som muligt. Derfor udfordrer, udforsker og eksperimenterer vi hele tiden vores egen praksis, og reflekterer over hvordan kan vi blive endnu bedre. Med en undersøgende kultur som grundlag for vores virke, opstår der undervejs rigtig mange gode idéer fra medarbejdere, forældre og elever. Etablering af denne fodboldskole er et eksempel herpå. 2) Baggrund Heldagsskolen består af dels undervisning samt understøttende funktioner og aktiviteter ifht. undervisningen. Det vil i praksis sige, at der i hverdagen sker en vekselvirkning mellem undervisning og mere socialpædagogiske og fritidsprægede aktiviteter. Skolen er pt. inddelt i hhv. afdeling Vest (0.5. årgang) og afdeling Øst (6.9. årgang). Der har vist sig at være et større behov for mulighed for mere fysisk udfoldelse for vores ældste elever, end vi tilbyder i dag. Fodboldskolen skal således ses som ét af bidragene hertil. Samtidig er det kun et lille antal af områdets børn og unge, der i dag er medlem af en idrætsforening i lokalområdet. Dette skyldes blandt andet, at det er svært at få frivillige voksne til at påtage sig trænerrollen, hvorfor de lokale foreninger kun har plads til et begrænset antal børn. I fodboldens verden taler man om en træningsmæssig guldalder, som er fra ca år. Det skal forstås sådan, at det er her, at spillerne rent teknisk har den bedste alder samt er mest modtagelig for indlæring. De lokale foreninger i området har ikke mange hold for de børn som er yngre (610 år), da det kræver endnu flere voksne. For de ældre (1418 år) er det svært at samle spillere nok, da der her er mange andre interesser. Dog ligger der store muligheder i denne målgruppe mht. rekruttering af trænere og ledere. 3) Målsætning 1 Henvisning 3/ 30. maj 2012

4 Søndervangskolens Fodboldskole skal ses som en vigtig indsats ifht. vores 95% strategi og som ét af flere initiativer i det såkaldte overhalingsspor. Målet med etablering af en fodboldskole på Søndervangskolen som en del af heldagsskolen er at motivere børnene til at gå i skole og give dem succesoplevelser, som igen kan give større selvværd og selvtillid. Fodbold kan med sine klare rammer og regler indbyde til et forpligtende fællesskab. Vores mål er at den enkelte elev: Generelt motiveres til fysisk aktivitet Udvikles og modnes fysisk, psykisk og socialt Gennem idræt/fodbold opnår større motivation og lyst til at gå i skole Gennem succesoplevelser i idrætten/fodbolden opnår større selvværd og derved styrker selvtillid, handlekompetencer, medansvar og fællesskabsfølelse Gennem tydelig rammesætning og enkle regler lærer at indgå i et forpligtende fællesskab Motiveres og opmuntres til et aktivt fritids og kulturliv. Bliver en dygtig fodboldspiller 4) Pædagogisk og undervisningsmæssigt fundament i Fodboldskolen Vi ønsker at skabe en optimal udvikling for hver enkelt deltager uanset det fodboldfaglige niveau. Det er dog meget vigtigt, at hver enkelt har lyst til at træne meget og derigennem forbedre sine fodboldmæssige færdigheder. Hver enkelt elev skal gøre op med sig selv om man virkelig har lyst til 3 gange fodboldtræning om ugen. Eleverne skal opleve, at de er en del af et forpligtende fællesskab, og man skal deltage og bidrage til dette fællesskab. Tydelighed og konsekvens vil være meget vigtigt for underviserne i forhold at udstikke retningslinjer for elevernes deltagelse. For at deltage skal eleverne udvise almindelig god opførsel og komme til tiden. Man skal være indstillet på at ville lytte til læreren og træne de emner, som der er planlagt. Kan man ikke indordne sig og deltage i træningen på lige vilkår med de øvrige, kan man i yderste konsekvens ikke længere være en del af fodboldskolen. Eleverne skal møde op til timerne og for meget fravær vil også føre til, at man ikke kan være en del af fodboldskolen. I undervisningen arbejder vi bl.a. med følgende træningsemner: Teknisk træning Pasninger, driblinger, finter, vendinger, afslutninger og 1. berøring. Defensiv organisation, opbygningsspil og omstillingsspil. Taktisk træning Pladsbestemt træning Fysisk og skadesforebyggende træning Det er vores vision, at et år på Søndervangens fodboldskole giver hver enkelt mange gode fodboldmæssige og sociale oplevelser. Samtidig vil også arrangere gæstetræning med personer tilknytning til superligaklubber, live superligakampe og meget mere. 5) Samarbejde med lokale klubber 4/ 30. maj 2012

5 Fodboldskolen på Søndervangskolen ønsker et forpligtende samarbejde med de lokale klubber. Et samarbejde der kan føre til gode oplevelser, kampe og veltilrettelagt træning for børn og unge og fodboldfaglig sparring og udvikling for trænere. Vi har alle et fælles mål og ansvar om, at flest muligt børn og unge får opbygget gode fritidsinteresser. 6) Tidsperspektiv Fodboldskolen er et treårigt projekt med opstart pr. 1/ Projektet inddeles i 3 trin: Første trin er skoleåret 2012/13, andet trin er skoleåret 2013/14 og tredje trin er skoleåret 2014/15. Det første trin vil være et opstarts år, hvor vi øver os dvs. vi afprøver og eksperimenter ifht. form og indhold og dermed får erfaringer, som kan bygges videre på i trin 2 og 3. Vi vælger derfor også at starte med en afgrænset elevgruppe, som evt. i trin 2 og trin 3 vil kunne udvides, såfremt det vurderes, at fodboldskolen er rigtigt tiltag. 7) Målgruppe Fodboldskolen er for drenge og retter sig mod 1. til 9. klasse. Dog vil trin 1 kun være for elever på 6.9. årgang. Søndervangskolens Fodboldskole skal ses som en vigtig indsats ifht. vores 95% strategi og som ét af flere initiativer i det såkaldte overhalingsspor et initiativ med fokus på drenge. Vi ønsker med Fodboldskolen at skabe et drenge miljø med en skolekulturen, der giver plads til andet end den traditionelle skolekultur, der ofte appellerer til piger. 8) Organisering, tildeling og personale Der etableres to fodboldhold. Ét hold af drenge på 6.7. årgang og ét hold af drenge på 8.9. årgang. Begge hold tildeles 2 x 2 lektioners fodbold om ugen gennem hele skoleåret. Fodbolden indgår som en del af valg og specialiserings fagrækken (jf. lektionsfordelingsplan). Afhængig af fodboldholdenes størrelse (antal elever) vil der blive afsat 23 voksne pr. fodboldhold. Det vil være et krav, at personalet der forestår Fodbolden alle har en relevant baggrund, kompetence og/ eller erfaring. Endvidere nedsættes en styregruppe, der i fællesskab forestår den overordnede koordinering og planlægning af fodboldskolen. Endvidere fungerer Styregruppen som tænketank ifht. videreudvikling af Fodboldskolen. Styregruppen mødes fire gange årligt og efter behov 2 med en repræsentant fra skolens ledelse. Datoerne for møderne vil blive udmeldt ifb. med skolekalender 2012/13. Herforuden udgør de enkelte lærere og pædagoger, der er tildelt timer, en såkaldt trænertrup. Det er ligeledes disse personer der forestår, forbereder og afvikler den daglige træning gerne i fællesskab. Desuden afsættes der et antal timer til trænerne mhb. på at kunne deltage i kampe mv. udenfor normal skoletid. 2 I opstartsfasen kan øget mødekadance være påkrævet 5/ 30. maj 2012

6 Der udnævnes en fodboldskoleleder, som får tildelt 100 timer til varetagelse af opgaven. Se opgavebeskrivelse sidst i dok. 9) Elever som trænere / dommere Projekt Fritidsjob På sigt vil vi gerne have indtænkt muligheden for, at elever kan tage træner og/eller dommeruddannelse / kurser. Når kurset/uddannelsen er taget vil det være et perspektiv at sammenkoble Fodboldskolen med vores nuværende Projekt Fritidsjob, hvor eleverne vil kunne agere (hjælpe)trænere evt. for yngre årgange på skolen med en aflønning i lommepengeprojektet. 10) Kampe & events Vi forsøger at tilrettelægge kampe mod andre folkeskoler og eventuelt efterskoler. Denne tanke er for at sikre kampe mod ligeværdige modstandere. Ligeledes kolliderer skolens tilbud så ikke med klubkampe og lignende som oftest vil være i weekenden. Vi ønsker at arrangere kampene i eget regi og ønsker ikke i det første år, at deltage i JBUs turnering. For at give eleverne andre fælles oplevelser udover træningen, vil vi også forsøge at arrangere ture til kampe på stadion i Århus. Vi tænker også at invitere gæstetrænere til at deltage i træningen af eleverne for at motivere til yderligere træning og dygtiggørelse da man så også vil få gavn af forbillede effekten. Events: Der udarbejdes en årsoversigt over et antal events, som iværksættes udover den ugentlige træning. Disse events skal bruges som gulerod for de deltagende elever. Trænergruppen er ansvarlig for at koordinere og udarbejde en eventoversigt, der beskriver både indhold og økonomi. 11) Fysiske rammer til rådighed For afvikling af Fodboldskolen vil der være behov for en bane med opkridtede streger, som skal opstreges ugentligt 3. Århus kommune lukker banerne konsekvent og kollektivt i november måned og frem til april. I denne periode vil der være behov for at kunne træne i Aulaen eller en anden indendørs hal. I vinterperioden kan man eventuelt også forhøre sig om man kan træne på AGFs kunststofbane til en forhåbentlig favorabel pris. 12) Materialer og økonomi Eleverne skal selv sørge for støvler, benskinner og dagligt træningstøj. Dette er et krav for at deltage på fodboldskolen. 3 Foretages i dag af Sport & Fritid 6/ 30. maj 2012

7 Skolen indkøber spillertrøjer til kampe m.v. Der indkøbes træningstøj til de deltagende trænere sweatshirt, shorts og fodboldstrømper med skolens logo trykt på. Skolen indkøber 2 store mål med net og eventuelt 4 minimål. Endvidere et net med 20 bolde i str. 5 af mærket Select og 20 stk. kegler og 2x10 overtræksveste i forskellig farve. Ydermere indkøbes evt. 2 stk. kooordinationsstiger. Endvidere påregnes en udgift til Transportudgifter. Der oprettes et særligt depot til Fodboldskolens materialer ifb. med idrætsfaciliteterne, hvis muligt. Etableringsudgifterne synes naturligt forholdsvis høje i starten. Derfor afsættes i første omgang kr. til etablering og drift af Fodboldskolens første år. Der oprettes en særlig Fodboldskole konto med fodboldskolelederen som ansvarshavende. 13) Rammesætning for fodboldskolen i skoleåret Træning: Fodboldskolen består af følgende hold og bemanding: Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6/7 årg 6 6/7 årg 7 8/9 årg 8 8/9 årg PFA, Nassir, Christian Larsen (Klubpæd)., JCH, (LH) PFA, Nassir, Christian Larsen (Klubpæd), JCH, (LH) PFA, Nassir, CG, (FRJ) PFA, Nassir, CG, (FRJ) 6/7 årg PFA, Nassir, JCH, (PK) 6/7 årg PFA, Nassir, JCH, (PK) 8/9 årg PFA, Nassir, CG, (CS) 8/9 årg PFA, Nassir, CG, (CS) Eksempel på hvor træningen placeres i 2011/12 samt bemanding For 6.7. årg. placeres 2 af lektionerne på klub dage 4. Det betyder, at de elever der ikke er en del af fodboldskolen går i klub som i dag. De sidste 2 lektioner placeres på fredage. Der oprettes såkaldte FF timer (Faglig Fordybelse) til de elever, der ikke går til Fodbold. For 8.9 årg. placeres lektioner på tirsdage og fredage. Der oprettes ligeledes alternativer timer til de elever, der ikke går til Fodbold. 4 Klubdagen for 6. Kl. er i skoleåret 2011/12 om tirsdagen 7/ 30. maj 2012

8 Mht. bemanding: Dette vil være afhængig af antal deltagende elever i Fodboldskolen. Det forventes at Personalerne i parentes er indstillede på, når der er behov herfor at gå fra Fodboldskolen og i stedet deltage i opgaven med at sikre et undervisningstilbud for de elever, der ikke har Fodbold. Dette aftales nærmere i de enkelte team omkring hhv årg. og 8.9. årg., med særlig inddragelse af de lærere, der i forvejen er sat på lektionerne FF (Faglig Fordybelse). Navne på trænerne i Fodboldskolen: Fodboldskoleleder: Peter FinkAndersen (PFA) Assistenttræner: Nassir Al Ani (NAA) Hjælpetrænere: Christina larsen (Klubpædagog), Jimmi Christensen (JCH), Claus Gustafson (CG), Frank Rieper Jensen (FRJ), Larry Hald (LH), Poul Kastrup (PK), Christian Schmidt (CS) 14) Evaluering Styregruppen forestår evalueringen og har ansvaret ifht. at tilrettelægge denne således, at der dels løbende følges op på projektet og dels følges op på et strategisk niveau. Endvidere at projektet evalueres dels internt i styregruppen samt i den resterende medarbejdergruppe på skolen. (Rev. udgave) Søndervangskolen, d. 6. Juni 2012 / Rani B. Hørlyck, Skoleleder Vejl. Fodboldskolelederens funktions og opgavebeskrivelse (se venligst næste side ) 8/ 30. maj 2012

9 Vejl. Fodboldskolelederens funktions og opgavebeskrivelse Aftale om andre opgaver 2012/13 mellem 1 lærer (PFA) og skolens ledelse Tid til opgaven: 100 timer Beskrivelse af opgaven Aftalen har følgende indholdsmæssige omfang: Overordnet er PFA leder af Fodboldskolen med flg. ansvarsområder: Overordnet styring, tilrettelæggelse, planlægning og koordinering af fodboldskolens aktiviteter herunder: Udarbejdelse af træningsoversigt, elevadministration mv. klar til skoleopstart Udarbejdelse af god kodeks for Fodboldskolens elever klar til skoleopstart Præsentation i klasserne sammen med ledelsen af Fodboldskolen inden sommerferien Udarbejdelse af forældre og elevbreve inden sommerferien Indkaldelse og afholdelse af et trænerkursus for de deltagende trænere i uge 32. Sikring af overenstemmelse ifht. forventninger samt Fodboldskolens vision og strategier fælles fodslaw Arrangør af en fælles opstartstur for de deltagende elever og lærere og pædagoger på 6.9. årgang Sikre skolens tilmelding til kampe herunder bl.a. Stiftens og Ekstrabladets fodboldturneringer Mødeledelse af styregruppens møder herunder udsendelse af dagsorden til Styregruppen (trænertruppen) samt ledelse min. 4 gange årligt samt efter behov. Endvidere sikring af foretagelse af referat der efterflg. lægges på Intra Budgetansvarlig for Fodboldskolens konto herunder indkøb, tilsyn mv. Møder med 3. part efter behov (eksempelvis Klubben, området, VSI, e.a.) Generel opfølgning / udvikling af Fodboldskolen herunder revidering af projektbeskrivelsen (afrapportering) Samarbejde med kontaktlærer ifht. effektmål vedr. Fodboldskolens elevers udvikling (fagligt og trivselsmæssigt) herunder elevplan Opfølgning: Evt. Yderligere aftaler 9/ 30. maj 2012

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere