Modul nr matematikvanskeligheder Anette Smed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul nr. 73 247 matematikvanskeligheder Anette Smed"

Transkript

1 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Ordblinde og matematikvanskeligheder... 4 Matematikvanskeligheder en begrebsafklaring... 4 Den ordblinde elev en begrebsafklaring... 4 Ordblinde og matematik... 5 Matematikvanskeligheder, en parallel til skriftsprogsvanskeligheder... 5 Læsefærdighedsniveauets betydning for regneudviklingen... 5 Ordblindes matematikvanskeligheder... 5 Dyslektisk dyskalkyli... 5 Flere forklaringer... 6 Læreren... 6 Arbejdsmiljøet... 7 Ordblinde og de matematiske kommunikative kompetencer... 7 Matematik: et sprog, der skal beherskes At kommunikere matematik... 8 Lyttekrav... 8 Talekrav... 9 Læsekrav... 9 Skrivekrav... 9 Matematikundervisningen for ordblinde elever Matematik bliver et sprog af 1. orden Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Læsekrav og CD-ord Skrivekrav og mathcad Konklusion Litteraturliste

2 Indledning Til stor forundring læste jeg på Dansk videnscenter for ordblindheds (DVO) hjemmeside at Ikke alle ordblinde har vanskeligheder med matematik, men mange har. Der findes ingen præcise tal, men nogle nævner, at helt op til 60 % af samtlige ordblinde også har problemer med matematik. Ovenstående åbner op for en problemstilling om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem det at være ordblind og det at være i matematikvanskeligheder en problemstilling, jeg finder interessant, idet jeg er matematiklærer på Farsø Efterskole. Farsø efterskole er en skole for elever med specifikke læse- og staveproblemer, også kaldet en ordblinde-efterskole. Skolen er 9 år gammel, og har indtil nu været igennem en kolossal udvikling på det danskfaglige område, bl.a. har hver elev sin egen bærbare computer med de nyeste dansk faglige hjælpeprogrammer installeret. Skolen har valgt at være en skole med afgangsprøver, for nogle elever søges der dog om fritagelse fra én eller flere af prøverne. Ved en forsamtale med vores forstander inden skolestart, søges det, at få frasorteret elever med generelle indlæringsvanskeligheder og dermed også elever med alt for store matematikvanskeligheder. Det er som før nævnt ordblinde elever, der udgør vores målgruppe. Til trods for den før omtalte forsamtale, og måske i overensstemmelse med DVOs oplysninger, møder jeg i min undervisning elever, jeg ser, værende i matematikvanskeligheder. Jeg møder elever, der på 9. klassetrin ikke mestrer divisionsalgoritmen, ikke umiddelbart kan skelne mellem areal og omkreds, ikke kan den lille tabel, ikke kan kende en plusparentes fra en minusparentes o.s.v. o.s.v. Mit umiddelbare skøn er, at mange af disse elever ikke har de sproglige kompetencer, som gør dem i stand til at kommunikere matematik. De mangler det, jeg vil kalde et matematiksprog. Det vækker bekymring, men det, der optager mig mindst lige så meget, er, at disse elever oven i købet eller som følge heraf, har et uhyre lavt selvværd og manglende lyst til og tro på at de overhovedet kan lære matematik. Det til trods vælger langt de fleste af eleverne alligevel at gå til folkeskolens afgangsprøve til sommer. Det er derfor en daglig udfordring for mig at lave en matematikundervisning, hvor eleverne er aktive, lærende, og som en del af det, kommunikerer matematik, både skriftligt og mundtligt, selvom standard algoritmerne ikke nødvendigvis mestres, og den dominerende erfaring ofte er, at matematik er umuligt at lære. Problemformulering Farsø Efterskole er en efterskole for 80 normalt begavede unge med specifikke læse- og stavevanskeligheder. Som matematiklærer på skolen underviser jeg nogle af de ordblinde unge i matematik. Jeg ønsker, i starten af min opgave, at skitsere mulige forklaringer på, at så stor en del af vores elever tilsyneladende befinder sig i matematikvanskeligheder. 2

3 Med disse mulige forklaringer i baghovedet og med det for øje, at eleverne skal klædes bedst mulig på til en kommende afgangsprøve og derefter en ungdomsuddannelse, vil jeg arbejde videre med følgende spørgsmål: Hvorfor arbejde med ordblinde elevers kommunikative kompetencer i matematik, når de kommunikative kompetencer netop er den ordblindes primære vanskeligheder? Med elevernes matematiske kommunikative kompetencer forstår jeg elevernes evner til at lytte, tale, læse og skrive matematik. Metode Min opgave kan groft sagt inddeles i 2 hovedområder. Første område hedder: ordblinde og matematikvanskeligheder, 2. område hedder: ordblinde og de matematiske kommunikative kompetencer. Jeg har valgt denne inddeling med det formål først at lave en begrebsafklaring og dernæst finde ud af om der er en sammenhæng mellem det at være ordblind og være i matematikvanskeligheder. Til sidst vil jeg anskueliggøre, hvilke mulige forklaringer der yderligere er til, at en ordblind elev er i matematikvanskeligheder. Dermed skulle grundlaget være lagt for, at jeg i 2. del kan koble sprog, matematikundervisning og ordblinde elevers vanskeligheder sammen og som resultat finde et svar på min problemformulering. Første del vil jeg starte med at definere begrebet matematikvanskeligheder samt begrebet ordblindhed. Til dette formål bruger jeg Olav Lunde, Lene Østergaard Johansen, Hans Christian Hansen m.fl., Gerd Gadegaard samt hjemmesiden for ordblindeforeningen. Derefter vil jeg benytte Dansk videnscenter for ordblindhed, DVO, Elin Reikerås doktorafhandling, Gudrun Malmer og Björn Adler til at pege på, om der er en sammenhæng mellem ordblindhed og matematikvanskeligheder. Begrundelsen for at det netop er disse 4, der hentes ind, er, at de dels er nogle af de få, der har beskæftiget sig med dette område, og samtidig passer deres billeder ganske godt sammen med den erfaring, jeg har erhvervet mig ude i felten med de ordblinde elever. Første del af min opgave afsluttes, som sagt, med yderligere forklaringer på at ordblinde elever kan befinde sig i matematikvanskeligheder. Her inddrager jeg Gudrun Malmer, Olav Lunde og Jens Andersen, som hver især fremhæver aspekter rundt om eleven, der også kan have indflydelse på elevens formåen i matematikundervisningen. I anden del af opgaven vil jeg, med afsæt i Lene Østergaard Johansens artikel: matematiklæreren som sproglærer og med inddragelse af Marrit Høines, Olav Lunde og Pernille Pind redegøre for sprogets betydning i matematikundervisningen. Fælles for disse personer er, at de mener, sproget er det bærende element i matematikundervisningen, og som følge af det sluttes anden del af min opgave med nogle spots på matematikundervisning for ordblinde elever. 3

4 Ordblinde og matematikvanskeligheder Matematikvanskeligheder en begrebsafklaring I dag opfattes matematik som et bredt fag, der både rummer elementer af kunst, videnskab, håndværk, redskaber og sprog. Matematikken bruges med andre ord som et redskab til at udforske og beskrive den verden, der omgiver os. Ovenstående matematikforståelse ligger til grund for den måde jeg vælger at anskue fænomenet matematikvanskeligheder på. Jeg definerer begrebet matematikvanskeligheder som: En betegnelse på en elev, der ikke har lært de mange forskelligartede matematikdiscipliner, som det ellers kunne forventes i forhold til elevens alder, klassetrin og intelligens. (Matematikdiscipliner er her tænkt bredt og indeholder talforståelse, algebra, geometri, matematik i anvendelse, kommunikation og problemløsning). I definitionen tillader jeg mig at se bort fra elever med generelle indlæringsvanskeligheder som følge af en hjerneskade (det, Adler (2001) kalder akalkyli) samt elever som er psykisk udviklingshæmmede. Min definition er en sammenskrivning af begrebsafklaringen hos Johansen (2006), Lunde (2002) og Hansen m.fl. (2006) Jeg vælger desuden at bruge formuleringen en elev i matematikvanskeligheder frem for en elev med matematikvanskeligheder. Begrundelsen for dette valg er, at jeg hermed angiver, at det ikke er eleven, der ejer vanskeligheden og har ansvaret for den, men i stedet indbydes der til at finde forklaringer og til dels ansvar for matematikvanskelighederne i alt det, der omgiver eleven. Den ordblinde elev en begrebsafklaring Der findes ingen entydig og af alle accepterede definition på ordblindhed. Såvel DVO som ordblindeforeningen er imidlertid enige om følgende definition, som også er at finde i Danmarks nationalleksikon. På det grundlag vælger jeg at anvende den i min opgave. Definitionen er formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992 og hentet på ordblindeforeningens hjemmeside. "Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften. Elbro (1992) Gerd Gadegaard, tale-læsepædagog ved taleinstituttet i Århus, siger desuden: Mennesker med ordblindhed har også tit vanskeligheder med at lære nye ord, de har svært ved at huske fremmedord eller fagudtryk, og de har svært ved at lære fremmedsprog, fordi det tager så lang tid at lære at huske gloserne. Gadegaard (2007) 4

5 Jeg undrer mig over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det at være ordblind og være i matematikvanskeligheder eller om matematikvanskelighederne mere opstår som en følge af de vanskeligheder, der er forbundet med at være ordblind. Her tænker jeg både på selve det ikke at kunne læse, men også på de psykiske og sociale udfordringer en ordblind ofte står overfor. Mere om det i det følgende. Ordblinde og matematik Matematikvanskeligheder, en parallel til skriftsprogsvanskeligheder DVO, skriver på deres hjemmeside: Ordblindes vanskeligheder med matematik kan opfattes som en parallel til deres vanskeligheder med skriftsproget. Dette skyldes den fælles underliggende årsag, nemlig problemer med at omsætte symboler. På samme måde som ordblindhed medfører vanskeligheder med at fastholde en given bogstavrække, vil den også kunne medføre vanskeligheder med at holde sammen på flere cifre ad gangen. Læsefærdighedsniveauets betydning for regneudviklingen Elin Reikerås har lavet en doktorafhandling med det formål at undersøge om læsefærdighedsniveauet har betydning for regneudviklingen. Resultatet af arbejdet blev, meget kort fortalt, at: funnene i denne avhandlingen støtter ikke hypotesen om at vanskeligheter på de to områdene er to sider av samme sak. Tvert imot så kan funnene tyde på at regning og lesing er atskilte processer Reikerås (2007) Reikerås fandt samtidig ud af, at den visuelle støtte er afgørende for læsesvage elever. I hovedregningsopgaverne havde læsefærdighedsniveauet således større betydning end det generelle matematikniveau, mens det i tekstopgaverne var omvendt her havde det generelle matematikniveau større betydning end læseniveauet. Ordblindes matematikvanskeligheder Malmer påpeger ordblindes vanskeligheder med at omgås symboler. Det har den indvirkning på matematikken, at der let kan ske forvekslinger mellem f.eks. regnetegn, der ligner hinanden eller cifre, der ligner hinanden. På samme måde peger Malmer på ordblindes tendens til at bytte om på bogstavrækkefølgen i et ord. Lignende fejltagelser kan ske i matematikken, så 45 f.eks. bliver til 54. En tredje faktor, som Malmer fremhæver som problem for ordblinde elever, er, de skiftende regne- og talskrivningsretninger, som findes, selv indenfor det samme regnestykke. Eftersom ordblinde har svært ved at afkode en tekst og finde indhold i det læste, skabes der tillige vanskeligheder i matematik, når eleverne møder tekstopgaver med symboler og instruktioner. Malmer (2002) Dyslektisk dyskalkyli Adler (2001) leger med et begreb, han kalder dyslektisk dyskalkyli. Begrebet dækker over det problem, at elevens vanskeligheder med at læse foranlediger at eleven får problemer med 5

6 matematikken, det være sig både i forhold til at afkode tal og tekst (ligesom Malmer siger ovenfor). I denne sammenhæng peger Adler også på automatiseringsvanskeligheder, som et afgørende handicap. Adler fremhæver desuden den svage arbejdshukommelse, som kendetegner en ordblind elev, som værende en hæmsko for matematikken, især når det gælder hovedregning, lange instruktioner og mange informationer. Som det ses af ovenstående menes der at være en sammenhæng mellem det at være ordblind og have matematikvanskeligheder. Ud fra en umiddelbar betragtning kan det måske virke som om, at Reikerås doktorafhandling kunne pege i retning af, at der ingen sammenhæng er, men eftersom afhandlingen er fokuseret på regnefærdigheden og ikke hele matematikfaget, mener jeg den i stedet underbygger Adlers betragtning i forhold til arbejdshukommelsen. Der tegner sig med andre ord et billede af en bred enighed om, at ordblindes specifikke læse- og skrivevanskeligheder også har indflydelse på tilegnelsen af matematik. Problemer med de kommunikative kompetencer, som ellers traditionelt tilhører danskfaget, synes altså at forstyrre matematikken. Flere forklaringer Lunde (2001) peger på, at det måske er forkert, at snakke om årsager til matematikvanskeligheder, da der ikke vides nok om klare klassifikationer og årsagssammenhænge. I stedet kan vi give en række forklaringer på vanskelighederne, og derved kan vi få holdepunkter for, hvad vi skal gøre pædagogisk. Det er netop med det for øje, at jeg i det følgende vil redegøre for flere mulige forklaringer på, at vores ordblinde elever er i matematikvanskeligheder. Ifølge Lunde møder de 6 årige i skolen med en god matematisk ballast. De har matematisk forståelse og erfaringer, og kan udføre regneoperationer i det, der kan kaldes dagliglivets matematik. På et tidspunkt i de første skoleår sker der imidlertid det, påpeger Lunde, at det ser ud til, at eleverne holder op med at tænke, og da kernen i matematik netop er at tænke får dette alvorlige konsekvenser. Matematikvanskelighederne opstår med andre ord i matematikundervisningen. Læreren Alle elever, og så dem der er ordblinde og/eller i matematikvanskeligheder, lærer, når de er aktive, motiverede og engagerede. Dette må stå som flammeskrift over al undervisning. Læreren er den direkte undervisningsansvarlige. Det er læreren, der udvælger det matematiske stof, der skal arbejdes med, naturligvis underlagt de fra ministeriet bestemte trin- og slut mål. Læreren må vide, hvor langt den enkelte elev er i sin matematiske udvikling og tilrettelægge sin undervisnings indhold efter det. På samme måde må læreren også have indblik i, hvordan eleverne bedst muligt bliver aktive, engagerede og motiverede, så det tilgodeses i undervisningsformen. Malmer (2002) Begrebet matematikmestring er indført af Lunde med det formål at sætte fokus på det, der lykkes, frem for kun at kigge på elevens fejl og vanskeligheder. For mig at se handler det om den pædagogik læreren arbejder udfra er den problemorienteret eller mulighedsorienteret? Og hvilke forventninger har læreren til eleverne? Ifølge Andersen (2006) viser flere pædagogiske 6

7 forsøg, at børn, som af deres lærere opfattes som dygtige, klarer sig langt bedre end ligeså dygtige børn, der ikke mødes med lignende positive forventninger af deres lærere. Sagt med andre ord: Møder vi eleverne som svage bliver de svage og tilsvarende: møder vi eleverne som stærke bliver de stærke! Arbejdsmiljøet Før eleverne kom til Farsø Efterskole har en stor del af dem brugt oceaner af krudt på at skjule de faglige vanskeligheder, de var i skjule dem for de andre elever i klassen. Nu kan de bruge dette krudt til at lære noget, for de faglige vanskeligheder er netop adgangstegnet til skolen, og dermed noget alle slås med i større eller mindre grad. En del af eleverne på Farsø Efterskole har rygsækken fyldt med historier om mobning. Det kan være nærliggende at stille sig selv det spørgsmål om eleverne er i faglige vanskeligheder p.g.a. mobningen eller mobningen opstod p.g.a. de faglige vanskeligheder?? Der er sikkert ikke noget entydigt svar. Ifølge Lunde (2007) er tiden en vigtig faktor, når vi søger efter forklaringer på, at en elev er i matematikvanskeligheder. Et kendetegn er nemlig, at elever i vanskeligheder tænker langsomt, de tænker via mellemstationer for at forstå. (På mellemstationerne må eleven måske forklare et begreb for sig selv, sortere om det er en væsentlig eller uvæsentlig detalje m.m.) En elev, der tænker og arbejder lidt langsomt, når sandsynligvis ikke at fuldføre opgaverne og deltage i al undervisning i en time, hvis de andre elever er hurtige med svar, ideer, synspunkter m.m. Der kunne findes langt flere forklaringer på at en given elev befinder sig i matematikvanskeligheder. Ovenstående har jeg valgt at begrænse mig til her, idet jeg anser dem som værende eksemplariske i forhold til min elevgruppe, de ordblinde elever. Ordblinde og de matematiske kommunikative kompetencer Med det for øje, at eleverne skal klædes bedst mulig på til en kommende afgangsprøve og derefter en ungdomsuddannelse, åbner jeg nu op for 2. del af min opgave, hvor jeg vil arbejde videre med følgende spørgsmål: Hvorfor arbejde med ordblinde elevers kommunikative kompetencer i matematik, når de kommunikative kompetencer netop er den ordblindes primære vanskeligheder? For at en elev skal kunne lytte til matematik, tale om matematik, læse matematik og skrive matematik stilles der en række sproglige krav til eleven. Jeg vil i det følgende skitsere disse krav, hvortil jeg har hentet inspiration hos Johansen (2007). Matematik: et sprog, der skal beherskes. Wittgenstein har engang sagt: Sproget er som en lygte. Det vi taler om, er det vi bliver i stand til at se. 7

8 All ny læring bygger på tidligere erfaringer. Men det er ved bruk av begreper og språk at tenkningen skjer og kan formidles. Språkferdigheten hos eleven er trolig den viktigste forutsetningen for å lære matematikk: Forstå og bruke matematikk som et redskap for å mestre dagliglivet og skolen. Lunde (2002) Ifølge Lunde (2007) siger Vygotsky, at tænkningen sker v.h.a. sprog. Det er ved at analysere og generalisere erfaringer og oplevelser via sproget, at vi kommer fra det konkrete til det abstrakte. Vygotskys teori om sprog af 1. og 2. orden bruger Høines (1998) til at forklare nødvendigheden af at arbejde med sproget i matematikundervisningen. Kort summeret op er sprog af 1. orden hverdagssproget, det er det velkendte sprog, som bruges spontant både til tankevirksomhed og som udtryksform. Sprog af 2. orden er derimod et fremmedsprog, som skal læres igennem et oversættelsesled, det være gennem forklaringer i sprog af 1. orden. Det matematiske sprog er, som udgangspunkt, et sprog af 2. orden. Det er kendetegnet ved at indeholde uklart subjekt ( man, vi, passiv form), logiske forbindere (som i hverdagssproget ikke har så meget betydning, men i matematik kan have afgørende betydning), spørgende sætninger, ord med afledt betydning (eks. rod, potens, forhold, funktion)og sidst men ikke mindst tegn og symboler. Pind (2007). Der må ganske indlysende en oversættelse til, for at gøre matematiksproget til et sprog af 1. orden. Man kan spørge sig selv hvad det er, der skal oversættes, og i den forbindelse er det nødvendigt sammen med ovenstående at pege på de før-faglige ord og begreber. De før-faglige ord og begreber er en betegnelse for matematik-faglige ord og begreber, som det formodes, at eleverne allerede har lært gennem den daglige og spontane sprogindlæring, og som derfor ikke forklares. Det kan f.eks. være forholdsord, der angiver placering, retningsangivelser, kvantitative begreber, beskrivende begreber, tidsbegreber, målangivelser og logiske forbindere Johansen (2007). At kommunikere matematik I den mundtlige kommunikation stilles der krav til eleven om at kunne lytte og formulere sig præcist igennem tale. Lyttekrav I enhver matematiktime, traditionel eller ej, findes der sekvenser, hvor læreren mundtligt gennem mere eller mindre envejs kommunikation formidler matematik-stof til eleverne, og fortæller hvordan en given aktivitet skal foregå. Desuden kan der også være elever, der f.eks. fremlægger løste opgaver, hvor det kræves at der lyttes, og på samme måde vil der i gruppearbejde kræves at eleverne lytter til hinandens forslag og ideer. Alle de her nævnte aktiviteter stiller naturligvis nogle lyttekrav til eleverne. Som lærer må man vælge at benytte sig af et sprog, som eleverne forstår og samtidig kan udvikles i. Elevens receptive ordforråd, (de ord, eleven kan forstå, men ikke selv kan anvende) er vigtigt at have for øje. Ofte er et godt udgangspunkt at hente de matematiske problemstillinger i hverdagslivet, så eleverne kun skal bruge tankevirksomhed til at forholde sig til matematikken. I den sammenhæng er det vigtigt at påpege, at en del af de ordblinde elever ikke har så bred en 8

9 almen viden som andre jævnaldrende elever. Dette skyldes først og fremmest, at de ofte er gået glip af læsestoffet i skolens fag samt avisoverskrifter, undertekster på tv o.s.v. Talekrav En øvelse: forklar med ord hvordan du binder snørebåndet på din sko. Det er en svær opgave, og illustrerer vist med al tydelighed, at sagen, (det at binde snørebånd) sagtens kan mestres, på trods af at det er svært at forklare, hvad man gør. Det er den tavse kundskab. Overført til matematik betyder det, at en given opgave kan være løst, men hvis sproget er mangelfuldt er det vanskeligt at formidle tænkningen og evt. problemstillinger, der kunne være opstået i forbindelse med opgaven. I matematikundervisningen stilles der talekrav til eleven. Eleven må kunne svare på lærerens spørgsmål, og formulere hvad der evt. ikke forstås, så der kan gives hjælp. Eleven må ligeledes have et aktivt ordforråd, så erfaringer kan udveksles med de øvrige elever både på klassen og i makkerpar og i gruppearbejde. I den skriftlige kommunikation stilles der krav til eleven om at kunne læse og skrive Læsekrav Det synes oplagt, at børnene skal lære at læse matematik i sommerferien mellem 3. og 4. Klasse. Kigger man i elevernes matematikbøger, sker der nemlig et tydeligt skift mellem 3. og 4. klasses bog i vist nærmest alle matematiksystemer. Fra at have været engangsbøger med næsten udelukkende rene matematikstykker og mange understøttende tegninger og illustrationer i de første klasser, er 4. klasses bøgerne kendetegnet ved megen tekst, og tegninger, der kun er med for fornøjelsens skyld. Har en elev sproglige vanskeligheder er det her de faglige vanskeligheder for alvor starter. Sproget, der skal læses, er som tidligere beskrevet et særligt matematik-sprog. Det er kendetegnet ved tegn, symboler, tal, grafer, diagrammer og ord, der kan have en anden betydning, end de plejer. Skrivekrav I matematikundervisningen, (og især for elever på vej til folkeskolens afgangsprøve, hvor den mundtlige prøveform er taget væk) stilles der krav til eleverne om at kunne formidle matematik på skrift. De skal kunne begrunde og forklare fremgangsmåder ved opgaveløsninger, d.v.s. de skal kunne lave en skriftlig fremstilling på matematik-sprog. Eleverne skal med andre ord kunne anvende det matematiske symbolsprog på skrift. Ovenstående er uden tvivl store krav for ordblinde elever med mangelfulde sproglige kompetencer. Derfor kunne det måske synes nærliggende, at lave en sprog-fri matematikundervisning, hvor fokus er rettet på de matematiske færdigheder. Eleverne kunne derved bruge al tankevirksomhed på selve matematikken og ikke spilde energien på læsning, de ikke magter, ord, de ikke forstår o.s.v. Tilsyneladende findes en sådan undervisning (stadig) nogle steder. Jeg læste f.eks. i en udtalelse på én af vores kommende elever XX er god til at sidde alene 9

10 og løse sine matematikopgaver. Jeg mener imidlertid ikke, en sådan undervisning er brugbar til ordblinde elever og for den sags skyld heller ikke til andre elever mere om det i næste afsnit. Matematikundervisningen for ordblinde elever Med en fremhævning af Wittgenstein: sproget er som en lygte, og Lunde: Sprogfærdigheden hos eleven er den vigtigste forudsætning for at lære matematik, forekommer det mig klart, at netop fordi ordblinde har mangelfulde sproglige kompetencer er det her fokus skal være i den matematikundervisning, de bliver præsenteret for. Som beskrevet i afsnittet Flere forklaringer på matematikvanskeligheder er der yderligere et par holdepunkter for, hvad der skal gøres pædagogisk. Her tænker jeg på lærerens rolle: at være anerkendende og se elevens muligheder frem for begrænsning; og på elevens arbejdsmiljø, hvor mange kommer med nogle dårlige oplevelser og som følge deraf et lavt selvværd. Disse holdepunkter er medtænkt i det følgende, hvor jeg vil sætte spots på matematikundervisningen for ordblinde elever. Matematik bliver et sprog af 1. orden I matematikundervisningen må oversættelsesleddet hele tiden være aktivt. Eftersom eleverne er ordblinde må oversættelsesleddet så vidt muligt ikke kun begrænses til at være ord. Jævnfør Reikerås doktorafhandling og Adler om arbejdshukommelsen. Derimod handler det om at få så mange understøttende aktiviteter og materialer i brug som muligt. Der må bruges mange og forskelligartede visuelle hjælpemidler (f.eks. tallinjer, tegninger m.m.), samt konkrete materialer. Ligningsløsning kan f.eks. anskueliggøres v.h.a. en pose matadormix, ligesom positionssystemets opbygning kan materialiseres i tændstikker, vatpinde og ispinde. I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at processen med brug af konkrete materialer først er færdig, når matematikken er hævet fra det konkrete niveau til det generelle og abstrakte niveau. Mundtlig kommunikation Fokus på den mundtlige kommunikation i matematikundervisningen, fokus på lytte- og talekravene. Her vil jeg blot i stikord nævne Pernille Pind (2007), som taler om matematikteater/improvisationsteater; lærerens fokus på hele tiden at sikre sig at før-faglige ord og begreber er kendte for eleverne; lærerens organisering af undervisningen, så den gængse arbejdsform er par- og gruppearbejde, og lærerens gennemgang, der løbende bør afbrydes af 2 min. drøftelser med sidemanden. Desuden må det understreges, at lærerens anerkendelse af elevens arbejde og matematiske spørgsmål og svar er uhyre vigtig. Skriftlig kommunikation Læsekrav og CD-ord 5 I forhold til de læsekrav, der stilles til eleverne i matematikundervisningen, bruger vi på Farsø Efterskole computeren som hjælpemiddel. Alt fælles skriftligt matematik f.eks. matematikbogen, scanner vi samlet ind, og til de mere individuelle opgaver bruger eleverne en scannerpen. Med CD- 10

11 ord 5 installeret på computeren kan eleverne derved få teksterne læst op. De får altså hjælp til selve afkodningen. Imidlertid betyder det jo ikke nødvendigvis, at indholdsforståelsen også er på plads, (jævnfør Malmer i afsnittet ordblinde og matematikvanskeligheder) og det er derfor vigtigt, at eleverne reflekterer over teksternes indhold og oversætter dem til daglig tale til sprog af 1. orden. Skrivekrav og mathcad For ordblinde elever er det naturligvis problemfyldt at skrive matematik. CD-ord 5 indeholder en ordforslagsdel, som eleverne bruger, og derved får de hjælp til at stave. I programmet kan man indlæse div. fagordbøger, og her har vi naturligvis lavet en matematik-ordbog, så de matematikfaglige ord dukker op som ordforslag. Som noget helt nyt har vi desuden taget computerprogrammet mathcad i brug. Mathcad er et elektronisk algebraisk matematikskriveværktøj, som indeholder værktøjerne Smartsketch og Excel. Derved bliver mathcad til en komplet matematisk tekstbehandler. En af mathcads forcer er, at det er muligt, at skrive matematikken som man plejer med blyanten eller i et teksbehandlingsprogram, og alle udregningerne forbliver synlige. (Modsat eks. excel, hvor udregningerne jo ligger gemt). En lommeregner kan hentes frem fra værktøjslinjen i mathcad, den ligner en ordinær lommeregner, men forskellen er, at ved tryk på tallene på mathcads lommeregner, skrives tallene automatisk i dokumentet. Derved minimeres risikoen for afskrivnings- og opskrivningsfejl, som ellers ofte ses hos ordblinde elever, og det visuelle billede af udregningen på lommeregneren bliver synlig. I mathcad er det forholdsvis enkelt at lave et overskueligt layout, hvilket er med til at give eleverne en oplevelse af succes. Vi må imidlertid ikke forglemme at programmet har en række funktioner, som kun kan bruges, hvis eleven behersker dele af det matematiske symbolsprog. Der må igen arbejdes med oversættelsen fra sprog af 2. orden til sprog af 1. orden. I forhold til folkeskolens 9. klasse afgangsprøve i matematik er det nu tilladt at bruge mathcad. I ovenstående har jeg nu skitseret de krav, der stilles til eleverne i en sproglig matematikundervisning. Jeg har ligeledes peget på forskellige praksiseksempler, som har det mål at tilgodese udviklingen af elevernes kommunikative evner, samtidig med at lærerens rolle og elevernes arbejdsmiljø er medtænkt. Konklusion 3 aspekter har ledt mig gennem opgaven: 1. En nysgerrighed i forhold til om der er en sammenhæng mellem det at være ordblind og i matematikvanskeligheder 11

12 2. Spørgsmålet: Hvorfor arbejde med ordblinde elevers kommunikative kompetencer i matematik, når de kommunikative kompetencer netop er den ordblindes primære vanskeligheder? 3. En daglig udfordring i at undervise ordblinde elever i 9. klasse i matematik (med afgangsprøve og ungdomsuddannelse lige om hjørnet) -og jeg vil her fremhæve de vigtigste pointer. Ordblinde elever har mangelfulde kommunikative kompetencer, hvilket er et handicap, der ikke kun hører til i dansktimerne, men også giver problemer i matematikundervisningen. En stor gruppe af de ordblinde elever i overbygningen må sammen med deres ordblindhed slås med et lavt selvværd efter en ofte problemfyldt skoletid. En skoletid, hvor de utallige gange har oplevet ikke at kunne det samme som de andre rent fagligt, og dermed har haft oplevelsen af at jeg duer ikke. Mange har spildt utallige timer med undervisning, der er kørt for stærkt og hen over hovedet på dem, hvilket ofte har forårsaget en uhensigtsmæssig opførsel og dermed eksklusion fra undervisningen og/eller det sociale fællesskab. De ordblinde elever, som denne opgave omhandler, skal lige om lidt til folkeskolens afgangsprøve og derefter videre med en ungdomsuddannelse. Dette aspekt må nødvendigvis tages med i betragtning, når mit spørgsmål i problemformuleringen skal besvares. Eftersom al undervisning foregår gennem sprog må sproget og udvikling af de kommunikative kompetencer være omdrejningspunktet i matematikundervisningen. Da undervisningens målgruppe i denne opgave er ordblinde elever, som netop har vanskeligheder på dette felt, må der endnu mere opmærksomhed på denne side af matematikfaget. Det matematiske sprog er for de fleste ordblinde, jeg møder, ikke et sprog af 1. orden, så hele tiden må der arbejdes med en oversættelse i form af ord, tegninger, illustrationer, konkrete materialer o.s.v. De før-faglige ord og begreber, som mange normale elever kender, er ikke nødvendigvis med i ordblinde elevers aktive ordforråd de må ligeledes frem i lyset og oversættes. Desuden må der kompenseres, hvor det er muligt. Her tænker jeg især på brug af computeren og IT-hjælpeprogrammet: CDord 5. Mathcad er et matematikskriveværktøj, som ordblinde kan have stor gavn af at bruge ikke mindst når de til en afgangsprøve skal vise hvad de formår på det skriftlige område. Når der arbejdes med matematik på denne måde bliver faget samtidig ikke længere kun et spørgsmål om de rigtige og forkerte svar. Dermed åbnes der op for en langt mere anerkendende undervisningsform, hvor selv elever i matematikvanskeligheder kan opleve succes. Dette tæller for mig som endnu et argument for en sproglig baseret matematikundervisning for ordblinde elever. Konkluderende kan man derfor sige: Eleverne skal i matematikken udvikle deres matematiske kommunikative kompetencer. Det er nemlig vejen frem til en langt større forståelse indenfor de mange forskelligartede matematikdiscipliner samt en måde hvorpå selvværdet kan bygges op. På den måde mener jeg, de ordblinde elever opbygger et matematisk fundament, hvorfra de mere fag-specifikt kan arbejde med matematik på en ungdomsuddannelse. 12

13 Litteraturliste Adler, Björn (2001) Vad är dyskalkyli? Kristianstad: NU-förlaget. Andersen, Jens (2006): Anerkendende pædagogik fra objekt til menneske. I Egelund, Niels og Bak, Ivar (2006): Specialundervisningens nye vilkår. Kroghs Forlag Gadegaard, Gerd (2007): Ved du hvad det vil sige at være ordblind? I region midtjylland Taleinstituttets kursuskatalog efterår Kan findes på: suskatalog_efteraar2007.pdf Hansen, Hans Christian, Kristine Jess, Berit Pedersen, Eva Rønn (2006): Der er mere end ét svar. Forlag: Alinea. Høines, Marit Johnsen (1991): Begynneroplæringen. Caspar forlag Johansen, Lene Østergaard (2007): Matematiklæreren som sproglærer. Arbejdspapirer udgivet som e-books af Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi. Johansen, Lene Østergaard (2006): kap 8: Matematikvanskeligheder hvad er det? Skovsmose, Ole & Blomhøj, Morten: Kunne det tænkes? Om matematiklæring. Forlag: Malling Beck Lunde, Olav (2001): Tilrettelagt opplæring for matematikkmestring Forlag: Info vest. Lunde, Olav (2002): Har eleven matematikkvansker og hva skal vi da gjøre Specialpædagogik nr Malmer, Gudrun (2002): Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Studentlitteratur, Lund Konferencen: sprog og matematik d. 29. oktober 2007 på taleinstituttet i Århus. Egne noter fra følgende oplæg: Lunde, Olav (2007): Matematikkvansker samspillet mellem sprog og matematikvanskeligheder. Pind, Pernille (2007): Den særlige slags dansk, der læses og skrives i matematik. Hjemmesider: Dansk videnscenter for ordblindhed, DVO: ordblindhed og matematik Ordblindeforeningen: 13

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN Studerende: Gitte Iversen (229767) VEJLEDER: SUSANNE SIMONI HEDEGAARD 8. MAJ 2015 Indhold Indledning... 2 Farsø Efterskole

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

UCC - Matematikdag - 08.04.14

UCC - Matematikdag - 08.04.14 UCSJ Målstyret + 21 PD - UCC - 25.02.14 www.mikaelskaanstroem.dk Der var engang. Skovshoved Skole Hvad svarer du på elevspørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at få en højere karakter i mundtlig matematik?

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Om at læse (-og skrive) alle vegne. - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS)

Om at læse (-og skrive) alle vegne. - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS) Om at læse (-og skrive) alle vegne - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS) Det overordnede formål: - At give et praktisk indblik i, hvilke

Læs mere

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver 2015 Færdighedsprøven På landsbasis gik 593 folkeskoleelever

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10 Faglig læsning og skrivning - i matematik Næsbylund d. 17.9.10 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på papir, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

2 Udfoldning af kompetencebegrebet

2 Udfoldning af kompetencebegrebet Elevplan 2 Udfoldning af kompetencebegrebet Kompetencebegrebet anvendes i dag i mange forskellige sammenhænge og med forskellig betydning. I denne publikation som i bekendtgørelse og vejledning til matematik

Læs mere

At regne med forståelse

At regne med forståelse r FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING l FAGENE At regne med forståelse - Faglig læsning og skrivning i matematik Af Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh Der bliver i øjeblikket afsat mange ressourcer til

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan?

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? Flemming Nielsen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter, København To år med matematikskriveværktøjet MathCad i en pædagogisk praksis På seminaret præsenterede jeg kort, hvordan

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Kursus arrangeret af UCC og Danmarks Lærerforening Ringsted 18.9.2015 Matematiske problemer matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Ordblind i matematikundervisningen

Ordblind i matematikundervisningen Ordblind i matematikundervisningen I denne boble vil vi kigge på, hvilken betydning ordblindhed har for elevernes læringsmuligheder i matematik. Herunder hvordan vi lærere kan hjælpe og støtte eleverne

Læs mere

Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg. et relativt begreb

Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg. et relativt begreb Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg Matematikvanskeligheder - et relativt begreb I artiklen søges begrebet matematikvanskeligheder indkredset, og der præsenteres en mulig model for en

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne?

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Ib Trankjær, Randers har följt diskussionen i Nämnaren om algoritmer och miniräknare. Han har sänt oss denna artikel, som också publicerats i danska Matematik 2/89.

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Faglig læsning i matematik - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Begrundelser Faglig læsning hvorfor? Fælles mål Mentale repræsentationer Tænkning Aktiv læsning Matematikbogen som genre Bogens opbygning

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Med udgangspunkt i begrebsafklaringen fra dokumentet Matematik og den ny skriftlighed gives her fem eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper,

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere