Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer:"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 30 Offentligt N O T A T 4. oktober 2010 Sammenfattende høringsnotat Afskedigelse pr. SMS Sagsnr DEP-JAIC/DEPAKL/VIM 1. Høringen I foråret 2010 har afskedigelse pr. SMS været drøftet på et samråd og været genstand for 20-spørgsmål. Ydermere har Folketingets arbejdsmarkedsordførere på et møde den 20. maj 2010 drøftet spørgsmålet. På mødet den 20. maj 2010 blev det besluttet at gennemføre en høring af parterne på det danske arbejdsmarked, inden der politisk tages stilling til, om der skal lovgives på området. Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer: Akademikernes Centralorganisation (AC) Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Danske Regioner Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) KL Kristelig Fagbevægelse (krifa) Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) Landsorganisationen i Danmark (LO) Ledernes Hovedorganisation (Lederne) Personalestyrelsen Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) Organisationerne blev opfordret til i høringssvaret at forholde sig til, om SMSafskedigelser anses for at være et problem, og i givet fald hvordan et lovmæssigt forbud nærmere kan udformes. I høringssvaret kan der fx også indgå eventuelle forslag til, hvordan denne problemstilling alternativt vil kunne reguleres, og hvordan en overtrædelse af et forbud mod SMS-afskedigelser på hensigtsmæssig vis kan håndhæves og sanktioneres. Høringsfristen var fredag den 20. august Alle organisationer har besvaret høringen. Høringssvarene er anført under punkt 2 og Beskæftigelsesministeriets sammenfatning af høringssvarene under punkt 3.

2 2. Høringssvarene DA har den generelle opfattelse, at brug af SMS i ansættelsesforhold alene må karakteriseres som brug af et kommunikationsmiddel på linje med øvrige meddelelsesmidler som brevpost, bud, og moderne medier som twitter og facebook. Lovgivning om anvendelse af bestemt midler eller medier i ansættelsesforhold vil udgøre et særegent indgreb i dansk retstradition og DA kan støtte vurderingerne i Beskæftigelsesministeriets notat af 12. april 2010 (vedlagt). En evt. lovgivning vil tillige være et indgreb i både ledelsesretten og et område, der må anses for at være et evt. anliggende for arbejdsmarkedets parter. Det vil også skabe en række vanskelige og helt unødige fortolkningsspørgsmål med hensyn til anvendelse af andre meddelelsesmidler og den danske opsigelsesret som kun er sparsomt reguleret i dansk lovgivning. Der må også i fremtiden formodes at fremkomme andre kommunikationsformer, som en SMS-lovgivning ikke vil kunne fange. Lovgivningsmagten bør ikke være teknologisk stopklods for udvikling af moderne kommunikationsformer. DA har ikke haft mulighed for at indhente et erfaringsgrundlag al den stund, at SMS-opsigelser ikke indtil har været rubriceret som et problem for hverken virksomheder, ledere, lønmodtagere eller lønmodtagerorganisationer. Det er DA s indtryk at SMS anvendes i ansættelsesforhold alene i det omfang, ledelse og medarbejdere er fortrolige med dette kommunikationsmiddel. Fx indenfor vikarbranchen bruges SMS som helt almindelig måde at sende jobbekræftelser til vikaren. En regulering heraf vil lønmodtagerne formentlig betragte som helt arbitrær. Det er DA s erfaring, at i forbindelse med opsigelse bruges SMS altid samtidig eller senere sammen med egentlig skriftlig opsigelse via almindelig post og/eller anbefalet brev. DA finder således, at lovgivning om SMS-opsigelser hverken principielt i forhold til evt. eksistens af et problem, sit indhold eller i forhold til dansk ret i øvrigt er af en karakter, at der bør lovgives. LO har den klare holdning, at afskedigelse ved brug af SMS er stærkt problematisk. SMS er direkte uegnede til at tjene som dokumentation over for a-kasser og andre, og formen vil kunne opfattes som udtryk for ligegyldighed fra virksomhedens side og forlede til at afgive opsigelser uden ordentlige begrundelser. LO er ikke bekendt med afgørelser hvor opsigelse ved SMS har spillet en afgørende rolle. Det kan være hensigtsmæssigt at stille positive formkrav til opsigelse for at undgå at problematiske afskedigelsessituationer, yderligere forværres af en uheldig frem- 2

3 gangsmåde. Det er dog LO s opfattelse, at det så vidt muligt løses bedst ved implementering i overenskomstsystemet. AC har ikke kendskab til konkrete sager, som er opstået som følge af afsked pr. SMS. AC skal dog generelt tilkendegive, at SMS ikke anses som et hensigtsmæssigt eller egnet redskab til at meddele opsigelse. Dette skyldes, at teknologien giver begrænsede muligheder for en uddybende begrundelse, og at der er en tendens til at benytte forkortelser og symboler, der kan medvirke til at skabe tvivl hos modtagerne om, hvorvidt vedkommende er blevet opsagt. Det er også betænkeligt i forhold til spørgsmålet om rettidig afgivelse af et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens 2, stk. 7, der angiver, at opsigelsen skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb varslet begynder at løbe. I praksis betyder det, at hele dagen frem til midnat kan benyttes til rettidig afgivelse af et opsigelsesvarsel. Det vil kunne føre til diskussioner om, hvorvidt en afskedigelse sent om aftenen på den sidste dag i måneden, fx kl den 31. december er nået frem i tide, hvis modtageren for længst er gået til ro, befinder sig et sted uden mobildækning eller mobilnettet er ustabilt. Afsked pr. SMS kan desuden give problemer i forhold til dokumentationskrav overfor a-kasse eller Lønmodtagernes Garantifond mv. AC er derfor fortaler for, at der indføres et forbud mod afskedigelse pr. SMS, fx ved at Beskæftigelsesministeriet tilkendegiver, at skriftlighedskravet i funktionærlovens 2, stk. 7, skal fortolkes indskrænkende eller at forbuddet mod opsigelse pr. SMS indføres i særskilt lovgivning eller i lovgivning, der i forvejen omfatter alle lønmodtagergrupper. Danske Regioner har bemærket, at der generelt ikke er praksis for at anvende SMS som kommunikationsform ved afskedigelse i regionerne, og at problemstillingen af samme grund ikke anses for et problem. Dette skyldes de formkrav der gælder for regionerne som offentlig myndighed, herunder forvaltningslovens bestemmelser omkring partshøring og begrundelse. I sager om afskedigelse lægger regionerne generelt vægt på en håndtering, som er klar og ansvarlig og bygger på respekt. FA har oplyst, at 146 finansielle virksomheder har svaret, at de ikke har afskediget medarbejdere via SMS. 144 virksomheder har oplyst, at de heller ikke har modtaget opsigelser via SMS. 1 virksomhed har modtaget én opsigelse via SMS, og 1 virksomhed kan ikke udelukke, at de har modtaget opsigelser via SMS. FA konstaterer, at afskedigelse pr. SMS ikke forekommer i finanssektoren. SMSbeskeder vil ikke blive brugt som et medie til at afskedige medarbejdere i finanssektoren, og FA mener derfor ikke, at der er behov for et lovmæssigt forbud mod SMS-afskedigelser. FTF har oplyst, at de ikke har erfaringer med afskedigelse pr. SMS. 3

4 En organisation har oplevet afskedigelse pr. , ligesom organisationer har oplevet at medlemmer er blevet indkaldt til sygefraværssamtaler og varslet væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet pr. SMS. Det bemærkes, at årsagen til at afskedigelse pr. SMS ikke forekommer i større omfang på FTF s område antageligvis skyldes, at flere af FTF s organisationer i deres overenskomster med arbejdsgiverne har fået indsat bestemmelser om, at fx påtænkte og endelig afskedigelser skal meddeles modparten skriftligt og kan sanktioneres med bod. Det følger allerede af almindelige forvaltningsregler, at uansøgt afskedigelse skal meddeles under iagttagelse af reglerne om partshøring, da der er tale om afgørelser. I denne forbindelse ville være formålstjenligt, om der ved lov blev indført hjemmel til sanktioner i samtlige tilfælde af overtrædelse af disse regler. I dag er det defacto overladt til Domstolene at beslutte om manglende iagttagelse af regler skal føre til kompensation. Retspraksis har igennem årene været meget vekslende. Det er af afgørende betydning for offentlighedens tillid til forvaltningens afgørelsesvirksomhed, at magtfordrejning (eller mistanke herom) ikke finder sted. Derfor opfordres Beskæftigelsesministeriet til at fremsætte lovforslag på området, med henblik på klar hjemmel til betaling af kompensation. FTF konkluderer, at afskedigelse pr. SMS ikke antages at være et kvantitativt problem. Det ændrer ikke på, at afskedigelse pr. SMS anses som særdeles utilfredsstillende og fornedrende for arbejdstageren og er ganske uacceptabel og på ingen måde i overensstemmelse med god skik og brug på arbejdsmarkedet. Derfor bør denne afskedigelsesform forbydes for klart at signalere, at dette er en ganske uacceptabel måde at behandle medarbejdere på. Det er FTF s opfattelse, at afskedigelse bør forbydes ved lov og sanktioneres i kraft af ugyldighed eller godtgørelse til medarbejderen på linje med godtgørelse for usaglig afskedigelse, jf. funktionærlovens 2b. Det følger af retspraksis i dag, at bevisbyrden for at en medarbejder er blevet korrekt opsagt påhviler arbejdsgiver. Denne praksis bør kodificeres i form af lovgivning hvorefter bevisbyrden for at en medarbejder er blevet opsagt pr. almindelig brev, eller ved en personlig samtale fulgt op af en skriftlig fysisk opsigelse, skal påhvile arbejdsgiver. KA har ikke kendskab til brug af SMS til afskedigelse af medarbejdere, og er heller ikke blevet anmodet om at rådgive om spørgsmålet. Det er KA s opfattelse, at det vil være betænkeligt at lovgive på området. Den obligationsretlige regulering af forsendelse af obligationsretlige påbud må siges at være tilstrækkeligt til at sikre lønmodtageres interesser. I dag kan en arbejdsgiver bruge et hvilket som helst kommunikationsmiddel til at meddele en lønmodtager, at vedkommende er opsagt fra sin stilling. Opsigelsen har virkning, når meddelelsen er kommet frem til modtageren. Afsenderen har bevisbyrden for indholdet, og at meddelelsen er kommet frem. 4

5 Efter KA s opfattelse vil det være uheldigt at afskære muligheden for at anvende kommunikationsmidler, der af brugerne anses for at være den almindelige og naturlige måde at kommunikere på. Der findes lovregulering i forbindelse med anvendelse af enkelte kommunikationsmidler, fx via brev og telegram i aftalelovens 2, stk. 2, og 3, stk. 1. Denne bestemmelse anses for overflødig og forældet, idet telegrammet vel kun anvendes i yderst begrænset omfang i dag. En regulering af brugen af elektroniske kommunikationsmidler ved afgivelse af ansættelsesretlige meddelelser vil hurtigt kunne komme til at lide samme kranke skæbne som regulering af telegrammet. Hvor længe vil SMS blive brugt? Vil man begynde at kommunikere via MMS eller en lydfil? Eller vil det om et par år være normen at kommunikere via Twitter, Facebook, nye sociale fora eller s til og fra smartphones? Det bemærkes, at en eventuel lovgivning må indebære et vist element af retlig symmetri, således at det også forbydes medarbejder at opsige deres stilling via SMS, hvis arbejdsgivere rammes af et sådant forbud. KA konkluderer, at Regeringen og Folketinget bør afholde sig fra at regulere dette område, og overlade det til domstolene at bedømme om en afskedigelse er kommet frem til en lønmodtager efter den almindelige obligationsretlige regulering. Alt andet vil føre til lovgivning, der vil vanskeliggøre hverdagen på danske arbejdspladser og vil blive overflødiggjort af den teknologiske udvikling i løbet af ganske kort tid. KL kender ikke til, at der på det kommunale område skulle være foretaget afskedigelser pr. SMS. Det er KL s opfattelse at afskedigelse pr. SMS ikke skal være lovligt, da det medie er uegnet til formidle et så alvorligt budskab. På det offentlige område er der forvaltningsretligt store krav til sagsbehandlingen, bl.a. at enhver afgørelse, der er til ugunst for en part, skal begrundes. I praksis er der i afskedigelsessager mange bilag knyttet til brevet, hvilket udelukker SMS som et egnet middel. Krifa bemærker, at en opsigelse er et påbud, der medfører en retsvirkning for modtageren. Retsvirkningen i en opsigelsessituation er bl.a., at opsigelsesvarslet begynder at løbe, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om modtageren læser det. Der er juridisk set ikke noget i vejen for at opsige en medarbejder pr. sms. Mediet opfylder kravene til at kunne anses som skriftlig og som ved andre meddelelsesformer er det afsenderen, der har bevisbyrden for, at beskeden er kommet frem. De bevismæssige og tekniske udfordringer omkring sms er adskiller sig ikke fra fx e- mails. Man forudsættes at checke sin fysiske postkasse hver dag efter at posten forudsættes at have været forbi. I erhvervsforhold er det tilstrækkeligt, at meddelelsen er kommet frem inden kontortids ophør. Tidspunktet varierer alt efter kutymen inden 5

6 for branchen. Det er vanskeligt at operere med kontortids ophør, når den ene part er ikke-erhvervsdrivende. Krifa har ingen konkrete sager med opsigelse pr. sms. Det er krifa s opfattelse, at elektronisk kommunikation med bl.a. sms mellem arbejdsgivere og lønmodtagere generelt er stigende. Alt andet lige vil dette medføre et stigende antal opsigelser pr. sms med de bevismæssige vanskeligheder, herunder problemet med at få udskrift fra teleselskaberne der ikke gemmer indholdet. A-kassen møder ofte først medlemmet efter fratrædelsen. Hvis ikke der er givet korrekt opsigelsesvarsel får medlemmet en 3 ugers karantæne. Her accepteres alle former for opsigelse mundtligt, skriftligt, pr. mail, sms mv. En mulig regulering kunne være, at der i ansættelsesbevislovens krav til oplysninger indføjes, at der i ansættelseskontrakter positivt skal tages stilling til, hvilke meddelelsesformer, ud over traditionel post, der skal være bindende i ansættelsesforholdet. Det kunne angives at opsigelsens gyldighed er betinget af meddelt ved traditionel post eller en anden vedtaget form. En sådan bestemmelse ville fravige det aftaleretlige princip om, at der som udgangspunkt ikke er formkrav til fx påbud. En sådan bestemmelse kunne også medtages i en samlet lønmodtagerlov, der ville give en overblik for arbejdsgiverne, om de rettigheder og forpligtelser der er i et ansættelsesforhold. Ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt, er det ikke den mest hensynsfulde eller etisk forsvarlige måde at afgive en afskedigelse med en sms. En opsigelse bør altid afgives mundtligt med en behørig begrundelse og bør i øvrigt samtidig bekræftes skriftligt. Det er krifa s opfattelse, at her er et væsentligt arbejdsgiveransvar, så opsigelse sker på en etisk forsvarlig måde. En direkte dialog er helt afgørende og arbejdsgiverne har en forpligtelse til at afslutte et aftaleforhold på en anstændig måde. Lederne har kendskab til, at afskedigelse er sket pr. SMS. Lederne har ikke mulighed for at sige noget nærmere om omfanget, men det er opfattelsen, at det (endnu) er et beskedent antal opsigelser, som sker på denne vis. Lederne finder ikke, at afskedigelse pr. SMS udgør et juridisk problem, idet brug af SMS anses som en mere og mere sædvanlig kommunikationsform, og risikoen for rettidig afskedigelse ligger hos arbejdsgiveren. Det er opfattelsen, at et forbud ved lov om afskedigelse pr. SMS ikke er ønskeligt, men at forhold vedrørende afskedigelse, herunder formkravene fortsat skal være en del af arbejdsgiverens individuelle ledelsesret. Derimod anses afskedigelse pr. SMS for et ledelsesmæssigt problem, og at afskedigelse pr. SMS er dårlig ledelse. SALA oplyser indledningsvis, at medlemmer har konstateret, at brugen af sms i forbindelse med sygemeldinger og anden daglig kommunikation mellem arbejdsgiver og lønmodtager er stigende. I en del tilfælde har arbejdsgivere derfor valgt at opstille særlige krav til formen, fx at sygemeldinger ikke må ske pr. sms, men fx på et bestemt telefonnummer til en bestemt person. 6

7 Det er SALA s vurdering, at brugen af sms ikke er udbredt i forbindelse med opsigelse. I langt de fleste situationer vælger arbejdsgiver at opsige en medarbejder under en samtale suppleret med et brev, som medarbejderen underskriver. Det er dog konstateret et mindre antal tilfælde, hvor medarbejdere har opsagt deres stillinger via sms. Nogle større virksomheder stiller krav til formen for opsigelser, uden at opstille et eksplicit forbud mod sms. SALA vurderer, at brugen af sms ved opsigelse formentlig vil være stigende i takt med at brugen af sms bliver mere udbredt, og såfremt der vil kunne opnås større sikkerhed for dokumentation. I en lang række virksomheder foregår kommunikationen mellem ledelse og medarbejder allerede i dag via nettet og formidlet via mobiltelefoner (intranet, mv.). Det vil savne saglig begrundelse at regulere én form for elektronisk kommunikation frem for andre. Det er SALA s opfattelse, at det ikke så meget er formen som måden, det kan opfattes på, der er ulempen ved brug af sms. En opsigelse via sms er ofte meget kortfattet uden nærmere begrundelse eller andre supplerende bemærkninger. En kortfattet opsigelse kan lige så godt ske ved de andre opsigelsesformer. Lovgivningsmæssigt bør én opsigelsesform ikke reguleres frem for en anden. Der er tale om personalepolitiske spørgsmål som bør afklares i samarbejdsfora mellem ledelse og medarbejdere. Der er ikke dansk tradition for at detailregulere på sådanne specielle områder, og det vil være urimelig skævvridning at regulere denne form for opsigelse. SALA har ikke haft opsigelsessager, hvor sms-formen har været et moment. Lønmodtagersiden har ikke rejst krav om spørgsmålet eller overenskomstregulering heraf. Det er SALA s vurdering, at der kan være områder, hvor sms bruges ved start og ophør af ansættelse, fx sæsonbetonet arbejde og visse områder hvor medarbejdere alene er ansat i få dage grundet vejrlig mv. Ved sådant arbejde foregår ophøret ved en meget uformel og kort kontakt, herunder via sms. Det vil forekomme urimeligt at ramme et sådant sagligt begrundet brug med lovgivning og vil pålægge disse arbejdsgivere urimelige byrder, hvis de skulle foretage en anden og mere uformel opsigelse. 3. Sammenfatning 3.1. Omfanget af afskedigelse pr. SMS Alle organisationerne, bortset fra én organisation, har hverken kendskab til konkrete sager eller erfaringer med brug af afskedigelse pr. SMS. 2 organisationer (Danske Regioner og FA) har bemærket, at SMS ikke bruges som kommunikationsmedie i forbindelse med afskedigelse på det regionale område og indenfor finanssektoren. 7

8 3.2. Ikke lovmæssigt forbud mod afskedigelse pr. SMS 5 organisationer (DA, KA, Lederne, LO og SALA) ønsker ikke et forbud ved lov. De tilkendegiver, at: - lovgivning vil skabe en række vanskelige og helt unødige fortolkningsspørgsmål, - forhold vedrørende afskedigelse er en del af arbejdsgiverens ledelsesret og lovgivning vil være et indgreb heri, - der er ikke i Danmark tradition for at detailregulere på sådanne specielle områder, og når der ikke i øvrigt er lovgivet om formkrav til opsigelse vil det være en urimelig skævvridning at regulere én form for opsigelse frem for en anden, og at - det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, der så vidt muligt løses bedst ved implementering i overenskomstsystemet Lovmæssigt forbud mod afskedigelse pr. SMS 3 organisationer (AC, FTF og krifa) har tilkendegivet, at afskedigelse pr. SMS ikke skal være lovligt, og har konkrete forslag hertil: - Beskæftigelsesministeriet tilkendegiver en indskrænkende fortolkning af skriftlighedskravet i funktionærlovens 2, stk. 7, og af hensyn til de medarbejdergrupper der ikke er omfattet af funktionærloven foreslås indført et lovmæssigt forbud mod opsigelse pr. SMS i særskilt lovgivning eller i lovgivning der i forvejen omfatter alle lønmodtagergrupper, - det forbydes ved lov og sanktioneres i kraft af ugyldighed eller godtgørelse ligesom godtgørelse for usaglig afskedigelse, jf. funktionærlovens 2 b. Det bør også kodificeres ved lovgivning, at bevisbyrden for opsigelse af en medarbejder påhviler arbejdsgiver, eller at - det indføres i ansættelsesbevisloven, hvilke meddelelsesformer, ud over traditionel post, der skal være bindende i ansættelsesforholdet. Det kunne også være et element i en samlet lønmodtagerlov. 8

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 (Omtryk - Bilag vedlagt) PØU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere