Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst. ved. Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst. ved. Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst ved Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge.. I perioden fra / til /

2 Kære kollega Velkommen til den intern medicinske blok i din hoveduddannelse til Almen mecdicin. Almen medicin og intern medicin er traditionelt nært beslægtede specialer og har et stort antal lighedspunkter. Samarbejdet er tæt, og vil i fremtiden blive tættere, med tiltag som shared care og opgave overførsel til almen praksis ved behandlingen af de store folkesygdomme som f. eks. diabetes og iskæmisk hjertesygdom. Det almenmedicinske behandlingsgrundlag hviler på et nuanceret kendskab til de medicinske sygdommes kontinuum. I almen medicin vil du opnå kendskab til sygdommenes tidlige manifestationer, mens forståelsen af de komplicerede tilstande opnås ved din ansættelse i intern medicinsk afdeling. Opholdet tjener også til at du opnår en personlig viden om afgrænsningen af, hvad der kan behandles i almen praksis, og hvornår der skal henvises til medicinske specialafdelinger. Under uddannelsesforløbet er det vigtigt at du får kendskab til procedurer og undersøgelser, du selv vil skulle henvise til ved udredningsforløb i almen praksis. Sygdomme præsenterer sig anderledes i hospitalsregi end i almen praksis. De erfaringer du opnår på en intern medicinsk afdeling om behandling af medicinske sygdomme, giver dig både et personligt erfaringsgrundlag og styrker tillige din faglighed, sikkerhed og professionelle håndtering af patienter du har brug for som praktiserende læge. Din intern medicinske ansættelse sikrer at du står fagligt rustet til at håndtere de intern medicinske sygdomme i praksis, og at du får et specielt fokus på snitfladen mellem almen praksis og de intern medicinske specialer. Mestringen af den intern medicinske terminologi er en forudsætning for at du kan formulere en klinisk problemstilling klart og præcist for kolleger. Denne kompetence er central for samarbejdet mellem almen praksis og sygehusafdelingen. Kommunikation mellem almen praksis og sekundærsektoren kan altid forbedres. Når du skal modtage patienter fra almen praksis kan du undre dig over kvaliteten af henvisningerne. Mål der skal evalueres og godkendes under din ansættelse i Intern Medicin # 44: Ødemer 45: Akutte tilstande # 48: Brystsmerter # 49: Diabetes Mellitus # 50: Dyspepsi # 51: Dyspnø # 55: Lipotymi # 56: Lymfeknudesvulst # 57: Neurologiske symptomer # 58: Neurologiske anfaldsfænomener #117: Hud som sygdomsmarkør 2

3 Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen i Almen medicin kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside på: nnelse/laege/maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/almen_medicin.as px Her kan du læse mere om det overordnede formål for introduktionsstillingen samt noget om lærings og evalueringsmetoder. Her står også noget om de kurser, som hører til stillingen. Uddannelsesprogram, logbog og evluering. I dette uddannelsesprogram kan du læse lidt om den eller de afdelinger som indgår i din stilling. Der er et skema over de kompetencer, du skal tilegne dig og evalueres i. Af skemaet fremgår forslag til opnåelese af dine kompetencer. Din netbaserede logbog, hvortil du skal invitere Uddannelsesansvarlige vejlder er et vigtigt redskab når du skal lægge din dokumenterre og evaluere din individuelle uddannelsesplan. Kompetenceevalueringer Den individuelle uddannelsesplan. Det er vigtigt straks i starten af introduktionsstillingen at lægge en plan for hvornår og hvordan du helt præcist skal tilegne dig og evalueres i de forskellige kompetencer. Den plan laves i et samarbejde mellem dig og din vejleder og det er denne plan, som er din individuelle uddannelsesplan. Der kan naturligvis undervejs være behov for at revidere og justere den individuelle uddannelsesplan. Måske er der kompetencer, som viser sig særligt vanskelige, og hvor det viser sig nødvendigt at gennemføre evalueringer flere gange. I de fleste tilfælde vil man starte med at lægge den individuelle plan for nogle måneder ad gangen og så ved vejledersamtalerne løbende justere den. Planlægning er vigtig, hvis målene skal nås inden for et halvt år. Ved vejledermøderne fører I kontrol med, at kompetencemålinger finder sted i henhold til planen. Uddannelsessøgendes kompetenceudvikling foregår i forskelligt tempo, og de enkelte mål vil nås meget individuelt, afhængig af den enkeltes arbejdsopgaver. Men det er vigtigt at holde sig målene for øje og komme i gang med de forskellige opgaver i god tid. Din vejleder kan hjælpe dig med at overholde tidsfrister og handlingsplaner, bl.a. ved at følge op på dem. Du er selv ansvarlig for progressionen i din professionelle udvikling, som løbende vurderes af din vejleder. 3

4 Forbered altid dine vejledersamtaler: Introduktionssamtale: Inden samtalen, er det vigtigt at du: Sætter dig grundigt ind i både målbeskrivelse og uddannelsesprogrammet. Forsøger selv at strukturere de relevante kompetencer: Hvad kan du allerede? Hvad synes du skal læres nu og hvorfor? Hvad synes du kan læres i de funktioner du har lige nu? osv. Hvilke kompetencer kan du allerede, hvilke kan evalueres. Du skal bruge din uddannelsestid fokuseret. Du lærer ikke ved kun at beskæftige dig med kompetencer du kender. Under samtalen, er det vigtigt at I gennemgår dit oplæg og udarbejder en detalieret individuel uddannelsesplan: Med en generel oversigt over hele forløbet i afdelingen. For den nærmeste periode. Fastsætter lærings og evalueringsstrategi. Aftaler hvornår dato I mødes næste gang. Efter samtalen, er det vigtigt at uddannelsesplanen kopieres til og godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge. Evalueringssamtale efter hver 2-3 måneder eller før ved behov. Inden samtalen, er det vigtigt at du: Med reference til din detaljerede uddannelsesplan for den mellemliggende periode gennemgår og evaluere din kompetenceudvikling. Hvis du mangler kompetencer for perioden - så reflekter over hvorfor? Skaber overblik over forløbet af opnåede kompetencer hhv. endnu ikke opnåede kompetencer. På baggrund af ovenstående udarbejder forslag til revision af uddannelsesplan for næste periode og forsøger selv at strukturere de relevante kompetencer? Hvad kan du allerede? Hvad synes du skal læres nu og hvorfor? Hvad synes du kan læres i de funktioner du har lige nu? osv. Sørger for at din portefølje er opdateret. Under samtalen, er det vigtigt at I gennemgår dit oplæg og reviderer: Uddannelsesplanen med en generel oversigt over hele forløbet i afdelingen En detaljeret uddannelsesplan for den nærmeste periode Fastsætter lærings og evalueringsstrategi Fastlægger status for kursusaktivitet Aftaler hvornår dato I mødes næste gang. Efter samtalen, er det vigtigt at den nye uddannelsesplan kopieres til og godkendes af uddannelsesansvarlige overlæge. 4

5 Slutevalueringssamtale: Inden samtalen, er det vigtigt at du: ajourfører din portefølje udfører evalueringen af afdelingen gennemgår din samlede portefølje VIGTIGT! SIKRER UDFYLDELSE AF: Logbog for godkendte kompetencekort Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen Aflever dokumenterne til din Uddannelsesansvarlige overlæge til signatur. Efter attestation gives kopi til sekretariatet til opbevaring i din personalesag i afdlingen for din sikkerhed hvis du skulle miste originalen. Disse dokumenter udgør den samlede og nødvendige dokumentation for at din uddannelse kan godkendes og danne grundlag for godkendelse af speciallægeanerkendelsen. 5

6 Lokale rammer Afdelingsbeskrivelse og generelle forhold er detaljeret beskrevet i Introduktion til Medicinsk afdeling Roskilde, som udsendes inden ansættelse og som findes på det fælles W drev på sygehusets server: W:\MEDICINSK AFDELING\Introduktion af nye læger\intro MASTER.doc Herfra kan nævnes: Medicinsk Afdeling har 68 senge og modtager gennemsnitligt 23 akutte patienter samlet for Med. afd., Kard., afd. og Onk/Hæm.. afd. pr. døgn. Afdelingen har ambulante konsultationer pr. år, og hører derfor til blandt landets største medicinske afdelinger. Fra den 1. januar 2006 er Hæmatologisk, Onkologisk og Dermatologisk afdeling blevet skilt ud som selvstændige afsnit, dog med fælles vagtlag og fra 1. januar 2009 blev Kardiologisk afdeling selvstændig. Grenspecialerne er infektionsmedicin, lungemedicin/allergologi og nefrologi. Afdelingerne består af tre sengeafsnit og dertil hørende ambulatorier samt et peritoneal- og hæmodialyseafsnit. Derudover er der et medicinsk daghospital. Det tilstræbes at patienter med grenspecialerelation hovedsageligt tilknyttes de grenpecialiserede afsnit. Bloklæger i Almen medicinsk Hoveduddannelse tilknyttes almindeligvis to afsnit under ansættelsesforløbet, heriblandt det akutte visitationsafsnit AVA/B92 og Diagnostisk Enhed. Der planlægges med én månedlig retur dag til praksis og én uddannelsesdag således at disse kan bruges til korte fokuserede ophold. 6

7 Planlægning for opnåelse af kompetencer for - Navn Læringsstrategier i form af varetagelse af praktisk arbejde, selvstudium, portefølje og læringsdagbog Evaluering foretages samlet ved vejledersamtaler og godkendes i logbog på Nr. Emne Mål Metoder til kompetencevurdering. Afdeling/Afsnit, hvor evaluering f.eks kan gennemføres Tidsplan for opnåelse noteres Noter (f.eks. kontaktperson) 44 Kunne håndtere patienter med ødemer 45 Akutte tilstande Redegøre for, hvilke sygdomme og tilstande der kan give ødemer, og kunne planlægge udrednings- og behandlingsprogram ved: cardiovasculære sygdomme nutritivt betingede ødemer leverlidelser maligne lidelser nyrelidelser immobilisation infektioner/thrombophlebitter medicinbivirkninger allergi (Quincke) Kunne diagnosticere, akutte behandlingskrævende tilstande ved:: svær kredsløbspåvirkning AMI respirationsinsufficiens kramper anafylaksi forgiftning sepsis/meningitis påvirket bevidsthedsniveau apopleksi akut metabolisk tilstand Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Modtagelse AVA Kardiologisk og Hjertesvigts- klinik Nefrologisk Lunge Neurologisk Modtagelse AVA Nefrologisk Lunge Neurologisk 7

8 48 Kunne håndtere patienter med brystsmerter Kunne diagnosticere og visitere patienten med akut indsættende brystsmerter Kunne anvende vejledninger vedrørende iskæmisk hjertesygdom Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Modtagelse AVA Kardiologisk Kunne angive ledsagesymptomer med henblik på en ætiologisk rubricering Redegøre for alder og risikofaktorers betydning Patient transporter Lunge Hjertesvigts klinik Lungemed. Amb. Redegøre for psykologiske mekanismer Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med: iskæmisk hjertesygdom, thoracale facetledssyndromer, myogene thoracale forandringer, costafrakturer, pneumothorax, lungeemboli, lungetumores 49 Kunne håndtere patienter med diabetes mellitus Kunne diagnosticere og behandle diabetes mellitus type I og II og det metaboliske syndrom i samarbejde med det øvrige sunhedsvæsen Kunne diagnosticere og visitere ketoacidose og henvise Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Udd. dag(e) i Endokrinologisk amb. i Køge Modtagelse AVA Kunne behandle hyper- og hypoglycæmi Nefrologisk Kunne informere og rådgive om patientuddannelse enten i primær- eller sekundærsektor Lunge Kunne diagnosticere og visitere diabetiske senkomplikationer 8

9 50 Kunne håndtere patienter med dyspepsi Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspepsi Redegøre for differentialdiagnostiske tilstande til smerter i epigastriet Vagtarbejde Stuegang Modtagelse AVA Nefrologisk Kunne stille indikationer for gastroduodenoscopi Lunge Redegøre for diagnostiske tests for heliobacter pylori Kunne iværksætte eradicationsbehandling Kunne informere og rådgive vedrørende sygdom og årsagssammenhæng i relation til især tobak, alkohol og medicin 51 Kunne håndtere patienter med dyspnoe Udfra gældende konsensusrapporter kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspnoea som følge af: KOL hjerteinsufficiens ischæmisk hjertesygdom astma thoraxdeformiteter metaboliske forstyrrelser anæmi adipositas psykologiske årsager lungeemboli Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Ambulatorie funktion Modtagelse AVA Kardiologisk afd. og amb. Nefrologisk afd., amb. og dialyse Lunge afd. og amb. Onk/Hæm Kunne udføre, tolke og agere på lungefunktionsundersøgelser og EKG 9

10 55 Kunne håndtere patienter med lipothymi Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lipothymi af følgende årsager: cardiovasculære cerebrale dehydreringsfforstyrrelser metaboliske forstyrrelser medicinbivirkninger forgiftning anæmi pludselig opstået blødning funktionelle Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Modtagelse AVA Kardiologisk Geriatri 56 Kunne håndtere patienter med lymfeknudesvulst Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lymfeknudesvulst pga.: infektionssygdomme (fx HIV, TB) maligne tilstande lymfom leucæmi metastaser Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Ambulatorie funktion Modtagelse AVA Lunge afd. og amb. Onk/Hæm 57 Kunne håndtere patienter med neurologiske symptomer Udfra gældende vejledninger kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme: Apoplexi og sequelae. Dissemineret Sclerose Amyotrofisk Lateral Sclerose Myastenia gravis Parkinsonisme Essentiel familiær tremor Muskeldystrofier Cerebral parese Følger efter polio Narcolepsi Demens Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Funktion for Neurologisk vagthavende Udd. dag(e) i Neurologisk afd. Modtagelse AVA Kardiologisk Nefrologisk Lunge Onk/Hæm Geriatri 10

11 58 Kunne håndtere patienter med neurologiske anfaldsfænomener Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med neurologiske anfaldsfænomener pga.: epilepsi intracranielle processer cerebrovasculære lidelser abstinens-tilstande funktionelle kramper feber metaboliske årsager Vagtarbejde Stuegang Tilsyn Funktion for Neurologisk vagthavende Udd. dag(e) i Neurologisk afd. Modtagelse AVA Kardiologisk Nefrologisk Lunge 117 Huden som sygdomsmarkør Kunne udrede patienten og iværksætte behandling eller visitere tilstande, der kan give hudsymptomer pga.: infektiøse sygdomme (virale/septiske) allergi autoimmune manifestationer anæmi icterus porfyri Vagtarbejde Stuegang Udd. dag i Dermatologisk afd. eller hos privat praktiserende Dermatolog Følge Dermatologisk vagthavende Kunne skelne de harmløse og forbigående hudmanifestationer fra de udrednings- og behandlingskrævende symptomer Allergi amb. Supplerende kommentarer kan skrives her: 11

12 Diverse blanketter og bilag 12

13 Bilag A. Introduktionssamtale Introduktionssamtalen gennemføres senest 2 uger efter tiltrædelsen af stillingen. Deltagerne i samtalen er vejlederen/praksistutoren og den yngre læge samt den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis en af parterne anmoder herom. Skemaet udfyldes af den yngre læge og vejlederen i fællesskab. 1) Yngre læges navn: Uddannelsesstilling Stillingsnummer: Ansættelsesperiode fra: til: Afdeling/praksis: Sygehus: Vejleders navn: Uddannelsestrin: Uddannelsesansvarlig overlæge/praksistutor: 1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den yngre læge. 13

14 (Introduktionssamtale) Under samtalen indgår følgende punkter: Omtale af introduktionsmateriale og introduktionen på uddannelsesstedet Drøftelse af den yngre læges hidtidige uddannelsesforløb med særlig vægt på forhold vedr. diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder Gennemgang af målbeskrivelse for specialet/uddannelsesniveauet Gennemgang af checkliste Gennemgang af uddannelsesprogram og plan for praktisk gennemførelse Aftale om samarbejdsrelation mellem vejleder og yngre læge Omtale af afdelingsinstruks Orientering om uddannelsesstedets etiske retningslinier, kvalitetssikring, systematiserede undervisning samt administrative forhold Drøftelse af den yngre læges individuelle uddannelsesmæssige, herunder forskningsmæssige, ønsker Udfærdigelse af uddannelsesplan 14

15 Bilag AP Uddannelsesplan Uddannelsesplanen udfærdiges i fællesskab under introduktionssamtalen med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. 1) 1. Særlige indsatsområder for det videre uddannelsesforløb: 2. Den yngre læge forpligter sig til at: 3. Den kliniske vejleder/praksistutor forpligter sig til at: Justeringssamtalen er planlagt at skulle finde sted den: Ovenstående samtale udført den: Yngre læge Vejleder/praksistutor Kontrasigneret af uddannelsesansvarlig overlæge 1) Opbevares af den yngre læge. Bilag B 15

16 Justeringssamtale Justeringssamtalen gennemføres hver 3. måned i ansættelsen. Deltagerne i samtalen er vejlederen/praksistutoren og den yngre læge samt den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis en af parterne anmoder herom. Skemaet udfyldes af den yngre læge og vejlederen i fællesskab. 1) Yngre læges navn: Uddannelsesstilling Stillingsnummer: Ansættelsesperiode fra: til: Afdeling/praksis: Sygehus: Vejleders navn: Uddannelsestrin: Uddannelsesansvarlig overlæge/praksistutor: 1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den yngre læge. (Justeringssamtale) Under samtalen indgår følgende punkter: 16

17 Gennemgang og opdatering af den ved introduktionssamtalen udfærdigede uddannelsesplan med særlig vægt på forhold vedr. diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder Gennemgang af checklisten Det hidtidige samarbejde mellem den yngre læge og vejlederen, herunder justeringer og opdatering af samtalehyppighed m.m. Uddannelseselementets gennemførlighed indenfor de givne rammer. Skønnes dette ikke muligt, se kap. 9 i vejledningen om evaluering Den yngre læges videre karriereplanlægning (se nedenfor) 17

18 Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: Stærke og svage sider i det kliniske arbejde Drøftelse af den yngre læges teoretiske kundskaber Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner Kursusdeltagelse Forskningsdeltagelse Samarbejdsrelationer Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et) 18

19 Bilag BP. Opfølgning af uddannelsesplanen indgået i forbindelse med introduktionssamtalen Aftale vedrørende det kliniske arbejde, klinisk undervisning, arbejdstilrettelæggelse, checklister m.v. med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. 1) 1. Hvilke punkter er aftalt som særlige indsatsområder i det videre forløb frem til næste justeringssamtale/slutevalueringssamtalen: 2. Den yngre læge forpligter sig til at: 3. Den kliniske vejleder/praksistutor forpligter sig til at: Næste justeringssamtale/slutevalueringssamtalen er planlagt at skulle finde sted den: Ovenstående samtale udført den: Yngre læge Vejleder/praksistutor Kontrasigneret af uddannelsesansvarlig overlæge 1) Opbevares af den yngre læge. 19

20 Bilag C Slutevalueringssamtale Slutevalueringssamtalen gennemføres indenfor den sidste måned af ansættelsesperioden. Deltagerne i samtalen er vejlederen/praksistutoren og den yngre læge samt den uddannelses-ansvarlige overlæge, hvis en af parterne anmoder herom. Skemaet udfyldes af den yngre læge og vejlederen i fællesskab. 1) Yngre læge læges navn: Uddannelsesstilling Stillingsnummer: Ansættelsesperiode fra: til: Afdeling/praksis: Sygehus: Vejleders navn: Uddannelsestrin: Uddannelsesansvarlig overlæge/praksistutor: 1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den yngre læge. 20

21 (Slutevalueringssamtale) Ved samtalen: 1 udfærdiges den sammenfattende bedømmelse 2 gennemdrøftes den yngre læges fremtidige uddannelsesforhold 3 drøftes den yngre læges evaluering af uddannelsesstedet 21

22 Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: 1 Stærke og svage sider i det kliniske arbejde 2 Drøftelse af den yngre læges teoretiske kundskaber 3 Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner 4 Organisatorisk arbejde 5 Kursusdeltagelse 6 Forskningsdeltagelse 7 Samarbejdsrelationer 8 Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et) 22

23 Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse Læge.. CPR -.. har som delelement af den kliniske basisuddannelse eller har som introduktionsuddannelse / delelement af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin gennemført Ansættelse ved.. (Uddannelsesstedets navn og afd.) i perioden fra: til:.. Stillingsnummer Det attesteres, at: Den uddannelsessøgende læge har haft funktion i det anførte tidsrum. Det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 % af uddannelsesdelen. Sted og dato... Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift.. Uddannelsesansvarlig overlæges stempel 23

24 Sundhedsstyrelsens evalueringsskema, Bilag E DEN YNGRE LÆGES VURDERING AF UDDANNELSESSTEDETS UDDANNELSESFUNKTION Dette skema til orienterting. Ved afslutning på uddannelsesforløbet udfærdiges skemaet på hvortil der er udleveret adgangskode fra HR afdelingen ved starten af ansættelsen. Skemaet og en kopi heraf afleveres på uddannelsesstedet ved stillingsophør. Fra uddannelsesstedet sendes materialet herefter til henholdsvis sygehusledelsen og videreuddannelsesudvalget. Oplysningerne indgår sammen med andre evalueringer i den løbende kvalitetsmonitorering af speciallægeuddannelsen. Stillingsart: Reservelæge i introduktionsstilling i intern medicin Hospital Afdeling Afdelingens påtegning Ansættelsesperiode Vejleder Uddannelsesansvarlig overlæge 24

25 Svarene angives med tal (1-9) i felterne til højre Skriv tal A. INTRODUKTION 1. Hvordan vurderer du kvaliteten af introduktionen på uddannelsesstedet? (LAV: 1, HØJ: 9) Fulgte du introduktionsprogrammet? (SLET IKKE: 1, JA FULDSTÆNDIGT: 9) 1 9 B. UDDANNELSESPROGRAM 3. Hvordan vurderer du kvaliteten af uddannelsesprogrammet? (LAV: 1, HØJ: 9) Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) Har du indfriet checklistens delpunkter? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) 1 9 C. VEJLEDER 7. Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i forhold til din uddannelse? (LAV: 1, HØJ: 9) Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen)? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) Hvordan var graden af supervision? (FOR LAV: 1, IDEEL: 9) Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) 1 9 C. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 12. Hvordan vurderer du graden af selvstændighed i det kliniske arbejde? (LAV: 1, HØJ: 9) Hvordan vurderer du arbejdsbyrden? (LAV: 1, EXTEM: 9) Var arbejdet tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelsen? (SLET IKKE: 1, JA ABSOLUT: 9) 15. Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi? (FOR LAV: 1, FOR HØJ: 9) Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet? (LAV: 1, HØJ: 9) Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet? (LAV: 1, HØJ: 9) 1 9 E. ØVRIGE FORHOLD 18. Deltog du i forskning/kvalitetsudviklingsarbejde? (SLET IKKE: 1, MEGET: 9) Deltog du i administrativt arbejde? (SLET IKKE: 1, MEGET: 9) Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning? (SLET IKKE: 1, JA, ALT: 9) Underviste du selv? (SLET IKKE: 1, MEGET: 9) Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering? (LAV: 1, HØJ: 9) 1 9 D. SAMLET VURDERING 23. Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats? (LAV: 1, HØJ: 9) Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen? (RINGE: 1, HØJ: 9)

26 Kommentarer til uddannelsesstedet - Ris og Ros: 26

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern medicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern medicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern medicin 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern Medicin på afd.: Reumatologisk afdeling H:S Hvidovre Hospital

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern Medicin på afd.: Reumatologisk afdeling H:S Hvidovre Hospital Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Intern Medicin på afd.: Reumatolisk afdeling H:S Hvidovre Hospital 1 Kapitel 8. Lokalguiden - beskrivelse af den intern medicinske afdeling,

Læs mere

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: For.

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: For. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gældende for deluddannelsen: Intern Medicin For navn Anne Molzen Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM ALMEN BLOK HOVEDUDDANNELSE INTERN MEDICIN 2012. Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors. for

UDDANNELSESPROGRAM ALMEN BLOK HOVEDUDDANNELSE INTERN MEDICIN 2012. Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors. for UDDANNELSESPROGRAM for ALMEN BLOK HOVEDUDDANNELSE INTERN MEDICIN 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Formål og rammer... 3 1.1 Formål:... 3 1.2 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: Stig Bondesen

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: Stig Bondesen Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gældende for deluddannelsen: Intern Medicin For _ navn Stig Bondesen Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Medicinsk Pædiatrisk ansættelse Dronning Ingrids Hospital Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Gyn./obs. ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hoveduddannelse i Almen Medicin

Hoveduddannelse i Almen Medicin Uddannelsesprogram for den intern medicinske del i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst For læge.. I perioden fra / til / Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere