Information, til læger og andet sundhedspersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information, til læger og andet sundhedspersonale"

Transkript

1 Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data viser øget risiko for myokardieinfarkt Kære læge og/eller andet sundhedspersonale Dette brev udsendes for at informere dig om begrænsede indikationer, nye kontraindikationer og advarsler for Protelos/Osseor (strontiumranelat). Disse tiltag/foranstaltninger har til formål at reducere risikoen for kardielle bivirkninger, som er kommet frem ved en nylig rutineanalyse af sikkerhedsdata for patienter der tager Protelos/Osseor. En fuldstændig evaluering af fordele og risici af Protelos/Osseor ved de godkendte indikationer bliver nu udført af Det Europæiske Lægemiddelagentur inden for de næste måneder og eventuelle yderligere konklusioner, som følge af denne evaluering, vil blive meddelt efter behov. Resumé: Tilgængelige data fra randomiserede, kliniske forsøg vedrørende kardiel sikkerhed af Protelos/Osseor i behandlingen af osteoporose viser en øget risiko for myokardieinfarkt og der er ikke observeret risiko for mortalitet. Anvendelse af Protelos/Osseor er nu begrænset til behandling af svær osteoporose o hos postmenopausale kvinder med høj risiko for frakturer o hos mænd med øget frakturrisiko Behandling bør kun initieres af læger med erfaring i behandling af osteoporose, og beslutningen om at ordinere strontiumranelat bør baseres på en vurdering af den enkelte patients samlede risici. Protelos/Osseor må ikke anvendes til patienter med iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, eller med en anamnese med disse sygdomme, eller til patienter med ukontrolleret hypertension. Derudover: o Læger tilrådes at vurdere patientens risiko for udvikling af kardiovaskulær sygdom, før behandling initieres og med regelmæssige intervaller derefter. o Patienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med strontiumranelat efter omhyggelig overvejelse.

2 o Behandling med Protelos/Osseor bør stoppes, hvis patienten udvikler iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom, cerebrovaskulær sygdom eller hvis hypertension ikke kan kontrolleres. Informationen i dette brev er aftalt med Det Europæiske Lægemiddelagentur og Sundhedsstyrelsen. Yderligere information vedrørende sikkerhedsproblematikken: En nylig gennemgang af alle tilgængelige sikkerhedsdata for strontiumranelat har givet anledning til bekymring vedrørende dets kardiovaskulære sikkerhed ud over den allerede kendte risiko for venøs tromboemboli. En analyse af randomiserede, kontrollerede forsøgsdata har identificeret en øget risiko for alvorlige hjertesygdomme, herunder myokardieinfarkt (MI) og der er ikke observeret risiko for mortalitet. Denne konklusion er overvejende baseret på data fra poolede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske patienter (3.803 patienter i behandling med strontiumranelat, svarende til patientår med behandling, og patienter i behandling med placebo, svarende til patientår med behandling). Der er i dette datasæt observeret en betydelig øget risiko for myokardieinfarkt hos strontiumranelatbehandlede patienter sammenlignet med de patienter, der fik placebo (1,7% versus 1,1%), med en relativ risiko på 1,6 (95% CI = [1,07 ; 2,38]). Derudover var der en ubalance af mere alvorlige hjertetilfælde, herunder myokardieinfarkt, i forbindelse med strontiumranelat både i et studie af osteoporotiske mænd samt i et studie af osteoartritis. Endvidere er der et muligt mekanistisk rationale for en øget risiko for alvorlige hjertesygdomme, herunder myokardieinfarkt, som følge af strontiumranelats trombotiske potentiale. For at minimere risikoen for MI er produktresumeét opdateret, som specificeret ovenfor, herunder begrænsning af indikationer samt introduktion af kontraindikationer og advarsler samt anbefaling til ordinerende læger om at basere deres beslutning om at ordinere strontiumranelat ud fra en vurdering af den enkelte patients samlede risiko. Opfordring til indberetning Som en påmindelse, er det nødvendigt at indberette alle mistænkte bivirkninger til Sundhedsstyrelsen (i henhold til det nationale raporteringssystem),, Axel Heides Gade, DK2300 København S, Websted: på telefon eller Firmaets kontaktoplysinger Kontakt venligst SERVIER Danmarks Medicinske Informationsafdeling på tel for yderligere oplysninger vedrørende denne information. Philip Van Muylders Adm. Direktør

3 Bilag: ændringer under relevante punkter i produktresuméet (ændringer er fremhævet ved understregning) 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling af svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for frakturer for at nedsætte risikoen for vertebral og hoftefrakturer (se pkt. 5.1). Behandling af svær osteoporose hos mænd med øget frakturrisiko (se pkt. 5.1). Beslutningen om at ordinere strontiumranelat bør baseres på en vurdering af den enkelte patients samlede risiko (pkt. 4.3 og 4.4). 4.2 Dosering og administration Behandling bør kun initieres af læger med erfaring i behandling af osteoporose. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Anamnese med nuværende eller tidligere venøse tromboemboliske komplikationer (VTE) inklusive dyb venøs trombose og lungeemboli. Midlertidig eller permanent immobilisation fx under restitution efter kirurgi eller ved længerevarende sengeleje. Anamnese med påvist nuværende eller tidligere iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom. Ukontrolleret hypertension. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Iskæmiske hjertetilfælde/kardielle iskæmiske hændelser I poolede, randomiserede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske patienter, er der observeret en betydelig stigning i myokardieinfarkt hos PROTELOSbehandlede patienter sammenlignet med placebo (se pkt. 4.8). Før start af behandling og med regelmæssige intervaller bør patienterne evalueres med hensyn til kardiovaskulær risiko. Patienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med strontiumranelat efter omhyggelig overvejelse (se pkt. 4.3 og 4.8). Behandlingen bør seponeres, hvis patienten udvikler iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom, cerebrovaskulær sygdom eller hvis hypertension ikke kan kontrolleres (se pkt. 4.3).

4 4.8 Bivirkninger I poolede, randomiserede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske patienter, er der observeret en betydelig stigning i myokardieinfarkt hos PROTELOSbehandlede patienter sammenlignet med placebo (1,7% versus 1,1 %), med en relativ risiko på 1,6 (95% CI = [1,07 ; 2,38]). Liste over bivirkninger i tabelform De nedenfor omtalte bivirkninger er rapporteret i løbet af kliniske studier og/eller efter markedsføring af strontiumranelat. Bivirkninger, defineret som uønskede hændelser, der i hvert fald muligvis skyldes behandling med strontiumranelat i fase IIIstudier, er angivet nedenfor i henhold til følgende konvention (hyppighed ved sammenligning med placebo): meget almindelig (> 1/10), almindelig (> 1/100 til <1/10), ikke almindelig (> 1/1.000 til <1/100), sjælden (> 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Systemorganklasse Hyppighed Bivirkning Procentdel patienter, der får bivirkningen Behandling Strontiumranelat (n=3.352) Placebo (n=3.317) Psykiske forstyrrelser Konfusion Insomni Nervesystemet Hovedpine 3,3 % 2,7 % Bevidsthedsforstyrrelser 2,6 % 2,1 % Hukommelsestab 2,5 % 2,0 % Ikke almindelig: Krampeanfald Paræstesi Svimmelhed Vertigo 0,4 % 0,1 % Hjerte Almindelig d : Myokardieinfarkt 1,7% 1,1% Vaskulære sygdomme Venøs tromboemboli (DVT) 2,7 % 1,9 % Luftveje, thorax og mediastinum Bronkial hyperreaktivitet Mavetarmkanalen Kvalme 7,1 % 4,6 % Diaré 7,0 % 5,0 % Løs afføring 1,0 % 0,2 % Opkastning

5 Systemorganklasse Hyppighed Bivirkning Procentdel patienter, der får bivirkningen Behandling Strontiumranelat (n=3.352) Placebo (n=3.317) Abdominalsmerter Irritation af mundslimhinder (stomatitis og/eller mundsår) Gastroøsofageal refluks Dyspepsi Obstipation Flatulens Mundtørhed Lever og galdeveje Forhøjede aminotransferaser (i forbindelse med kutane overfølsomhedsreaktioner) Hepatitis Hud og subkutane væv Dermatitis 2,3 % 2,0 % Eksem 1,8 % 1,4 % Sjælden: DRESS (se pkt. 4.4) Meget sjælden: Alvorlige kutane bivirkninger: StevensJohnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse c (se pkt. 4.4) Kutane overfølsomhedsreaktioner (udslæt, pruritus, urticaria, angioødem) Alopeci Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter (muskelspasmer, myalgi, knoglesmerter, artralgi og smerter i ekstremiteterne) Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem Pyreksi (i forbindelse med dermale overfølsomhedsreaktioner) Utilpashed Blod og lymfesystem Knoglemarvssvigt Eosinofili (i forbindelse med dermale overfølsomhedsreaktioner) Lymfadenopati (i forbindelse med dermale overfølsomhedsreaktioner) Undersøgelser Forhøjet niveau af kreatinkinase (CK) i blodet b 1,4 % 0,6 % a b c d Sikkerhedsovervågning efter markedsføring Skeletmuskulatur (CKMM)fraktionen > 3 gange øvre grænse for normalområdet. I de fleste tilfælde normaliseredes disse værdier spontant uden ændringer i behandlingen. Rapporteret som sjælden i asiatiske lande. I poolede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske patienter, strontiumranelatbehandlede patienter (n=3803) sammenlignet med placebo (n=3769)

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med EVRA. 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 20 cm 2 depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Extraneal, peritonealdialysevæske

PRODUKTRESUMÉ. for. Extraneal, peritonealdialysevæske 21. maj 2010 PRODUKTRESUMÉ for Extraneal, peritonealdialysevæske 0. D.SP.NR. 9711 1. LÆGEMIDLETS NAVN Extraneal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En steril peritonealdialysevæske indeholdende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Caprelsa 100 mg, filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg vandetanib. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeltdosis-hætteglas med TAXOTERE 20 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose.

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i

Læs mere