Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit og to sengeafsnit L2 og L3. L2 har et Kirurgisk Visitations Afsnit (KVA) med 12 sengepladser og et stationær afsnit med 7 sengepladser. L3 har et stationært afsnit med 24 sengepladser. Afdelingen et stort for- og efterambulatorium, et motilitetslaboratorium og et operationsafsnit. Til afdelingen er der tilknyttet fem senge på Patienthotellet. Afdeling L ledes af en administrerende overlæge og en oversygeplejerske. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske i samarbejde med en afdelingslæge. Afdelingen har ansat en udviklingsansvarlig sygeplejerske og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske i stabsstillinger. De har relevante uddannelser i forhold til at varetage disse funktioner. Hvert afsnit, der modtager studerende, har en klinisk vejleder, der som minimum har en klinisk vejlederuddannelse. Der er i sengeafsnittene praktikvejledere, der tager sig af social- og sundhedsassistenteleverne. Afdelingens L s medarbejderudvalg (LMU), med repræsentanter fra afdelingens forskellige faggrupper og tillidsrepræsentanter, afholder et månedligt møde. Samarbejdsrelationer Afdeling L har funktion som lokalsygehus og indenfor visse sygdomskategorier landdels- og landsfunktion. Blandt andet kan nævnes, at afdelingen er Vestdansk Center for avanceret Gastronenterologisk Endoskopi. Det betyder, at Endoskopisk afsnit modtager patienter fra andre sengeafsnit og andre sygehuse. Afdeling L samarbejder med andre hospitaler og primærsektor. Afdelingen samarbejder med hospitalets øvrige såvel medicinske som kirurgiske sengeafdelinger eksempelvis V-obs, K-obs, ITA, skadestuen, radiologisk afdeling, klinisk biokemisk afdeling og patologisk afdeling samt serviceafdelinger. Afdelingen samarbejder med hospice, palliativ team, hospitalspræst og socialrådgiver. Patient/borger kategorier Opgaverne for afdeling L er udredning, behandling og pleje af patienter med sygdomme i lever, bugspytkirtel, milt, galdeveje, tolvfingertarm, spiserør og mavesæk. Kompleksiteten i patienternes lidelser svinger fra akutte og godartede sygdomme til ondartede sygdomme Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 7

2 i nævnte organer. Afdelingen forestår kirurgisk behandling af adipositas samt diagnostik og behandling af motilitetsforstyrrelser i spiserøret. I sengeafsnittet indlægges patienter fra 15 år og opefter. På endoskopisk afsnit og operationsafsnittet modtages også børn til eksempelvis anlæggelse af PEG sonde og dilatation af spiserør samt til operation for appendicitis og hernie. Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejeproblemstillinger i afdelingen er relateret til: Akut sygepleje i forbindelse med den akut indlagte patient, som kan have respirationsinsufficiens, kredsløbs- og væskebalanceproblemer, smerter, bevidsthedspåvirkning, psykisk påvirkning og afvigelser i forhold til udskillelse. Korttidssygepleje i forbindelse med behandling og undersøgelse, herunder sygepleje til den nervøse patient, information og støtte, håndtering af en stor patient flow og støtte ved ubehag knyttet til undersøgelser. Præ- og postoperative sygepleje herunder sygepleje knyttet til smerter, ernæring, immobilisation, sårpleje, respiration, kredsløb og psykosociale problemstillinger. Udredning og pleje i forbindelse med abdominale sygdomme herunder nervøsitet, smerter, indtagelsesog udskillelsesproblemer, vægttab og almen svækkelse. Cancerpatienter herunder angst, psykosociale problemer, krise og smerter knyttet til livstruende sygdom. Terminale patienter herunder eksistentielle og psykosociale problemstillinger, smerter, etiske problemstillinger og almen svækkelse. Overflytning og udskrivelse af patienter. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Den daglige ledelse i de enkelte afsnit, varetages af en sygeplejekoordinator. De sygeplejefaglige koordinatorer fungerer forskelligt i de enkelte afsnit. Plejen af patienterne i afdeling L varetages af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er tæt samarbejde med afdelingens kliniske diætist, serviceassistenter, sekretær og læger. I hvert afsnit er der personale med særlige funktionsområder f.eks. nøglepersoner i ernæring, hygiejne, smerter, dokumentation og EPJ. Disse personer er ressourcepersoner for det øvrige personale i afsnittet. Afdelingen har ansat en udviklingsansvarlig sygeplejerske, og i hvert afsnit er der ansat specialeansvarlige sygeplejersker, disse samarbejder med afdelingssygeplejerskerne om udviklingsaspekter i sygepleje. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 7

3 Afdeling modtager sygeplejestuderende, medicinstuderende, social- og sundhedsassistentelever, falckredder-elever samt medicinstuderende i oplæring til FADL-vagter. Derudover undervises udenlandske læger. Det sker specielt på endoskopisk afsnit og på operationsafsnittet. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Afdeling L modtager såvel akutte som elektive patienter til undersøgelse og behandling. Akutte patienter modtages i KVA. De indlægges via egen læge, vagtlægen eller skadestuen. Patienter indlægges også fra andre afdelinger på Århus Sygehus, fra andre sygehuse fra region Midtjylland eller fra andre regioner. Indlæggelsestid i KVA er maksimum 72 timer, og indenfor denne tidsramme udredes patienterne, og der tages stilling til det videre forløb. Patienterne bliver efterfølgende overflyttet til L2, L3, andet internt eller eksternt sengeafsnit eller de udskrives til eget hjem. Indlæggelsestiden i sengeafsnittene varierer fra 2 dage til flere uger. Elektive patienter indlægges til planlagt udredning og behandling på sengeafsnittene via L-modtagelsen, Indlæggelsestiden i denne forbindelse varierer også fra dage til uger. Undersøgelses- og behandlingsforløbene for akutte og elektive patienter foregår dels på røntgenafdelingen, endoskopisk afsnit og operationsafsnittet. Symptomer som patienterne bliver indlagt med kan eksempelvis være: Vægttab Icterus Synkebesvær/-stop Dyspepsi Smerter Blødning Traumer Forhøjet temperatur Afdeling L har mange ambulante undersøgelser i endoskopisk afsnit, hvor patienter er henvist fra egen læge eller ambulatorier. Det kan også være som opfølgning på indlæggelse f.eks. kontrolgastroskopi efter ulcus. Patientforløbene i L-ambulatoriet foregår uden indlæggelse, hvor patienterne undersøges og efterfølgende Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 7

4 kommer ind til svar og planlægning af videre forløb. Der kommer også patienter til opfølgning efter indlæggelser. Sengeafsnittene har patienter indlagt på patienthotellet, der dagligt kommer til behandling. Det kan eksempelvis være sårpleje, drænskyl og iv-medicinering. Sygeplejefaglige opgaver De sygeplejefaglige opgaver tager udgangspunkt i sygeplejens virksomhedsfelt: at udføre, lede, formidle og udvikle. De sygeplejefaglige opgaver i afdelingen vil være relateret til og tage udgangspunkt i de tidligere nævnte sygeplejeproblemstillinger. Sygeplejen ydes under hensynstagen til den enkelte patients behov og velvære, hvilket betyder, at vægtningen mellem det sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende vil variere. Af væsentlige sygeplejefaglige opgaver kan nævnes (ikke prioriteret rækkefølge): Modtage patient Observere og identificere problemstillinger samt handle og evaluere herpå Forberede patient til undersøgelse og behandling Deltage og bistå patienten i forbindelse med undersøgelser Observere før, under og efter undersøgelser, behandlinger og operative indgreb Udføre grundlæggende sygepleje og specialsygepleje Kommunikere målrettet herunder at vejlede og informere patient og pårørende Udskrive patienter herunder at planlægge, koordinere og samarbejde Varetage forebyggende og sundhedsfremmende opgaver Dokumentere i forskellige dokumentationsredskaber Udføre lindrende sygepleje f.eks. i forhold til cancerpatienter og terminale patienter Administrere medicin Planlægge og koordinere patientforløb og det daglige arbejde Samarbejde med de pårørende Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Det udviklingsmæssige område prioriteres højt i afdeling L og der arbejdes kontinuerlig på at udvikle sygeplejen i afdelingen. Den udviklingsansvarlige sygeplejerske er overordnet ansvarlig for udviklingen af sygeplejen i afdelingen, og derudover er der i afsnittene ansat specialeansvarlige og nøglepersoner indenfor konkrete områder. Disse ressourcepersoner arbejder såvel internt som på tværs af afsnittene med udviklingen af sygeplejen indenfor deres speciale område. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 7

5 Der arbejdes i øjeblikket (foråret 2010) med blandt andet Tidligt opsporing af kritisk syge, Den danske kvalitetsmodel (DDKM), standardplejeplaner for patientgrupper, skriftlige patientinformationer, e-dok, ernæring, accelererede patientforløb og med dokumentation. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Der arbejdes med observationsskema i forhold til tidligt opsporing af kritisk syge, standardplejeplaner, ernæringsscreening i forhold til tidligt opsporing af ernæringstruede patienter samt tjeklister relateret til forskellige undersøgelser og operationer. Der gennemføres interne audits på forskellige sygeplejeområder med fokus på kvalitetsoptimering og - sikring, hvilket også har relation til implementering af DDKM og fremtidige akkrediteringer. Der afholdes mono- og tværfaglige konferencer i de enkelte afsnit, hvor der også er fokus på optimering af patientforløbene. Der afholdes onsdagsmøder og personalemøder med fokus på information og arbejdsmiljø og hermed også med fokus på udvikling af sygeplejen i de enkelte afsnit. Der afholdes et årligt visionsmøde for hele afdeling L, hvor fokus er rettet mod udviklingen i det læge- og det sygeplejefaglige område. I KVA/L2 afholdes der et tværfagligt LEAN møde en gang ugentligt. I L3 afholdes ugentlige sygeplejefaglig supervision. I endoskopisk afsnit og operationsafsnittet afholdes der hver dag morgenmøde. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I afdeling L er der en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, ansat i en delstilling. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske fungerer også som dette på afdeling P, THG. Den uddannelsesansvarlige sammen med de kliniske vejledere til stede i forbindelse med introduktion, seminar og eventuel ved gennemgang af temaforløb. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske vikarierer for den kliniske vejleder ved kliniske prøver, i tilfælde hvor den kliniske vejleder er indisponibel. Der er i hvert afsnit i afdeling L ansat en klinisk vejleder, der er ansvarlig for den daglige vejledning i det enkelte afsnit. Der er for hver studerende planlagt en ugentlige vejledningsdag sammen med den kliniske vejleder. De øvrige dages vejledning vil tage udgangspunkt i før-, under- og eftervejledning, og vejledningen forestås af ad hoc vejledere. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 7

6 Den studerende er selv hovedansvarlig for udarbejdelse af en individuel klinisk studieplan og ajourføring af denne. De studiemetoder, der anvendes i afdelingen, er som beskrevet i modulbeskrivelsen og Studiebogen. Der arbejdes aktivt med studiemetoderne gennem brug af Studiebogen. De 30 timers tilstedeværelsestid aftales med den kliniske vejleder i det enkelte afsnit. Der er som udgangspunkt 4 arbejdsdage og 1 studie dag pr. uge. Dagene følger almindeligvis dagsrytmerne på de respektive afsnit og tager afsæt i konkrete patientforløb. Læringsmiljø /Studiemiljø Der er et veltilrettelagt og velfungerende lærings- og studiemiljø i afdeling L. Hele afdelingens personale har opmærksomhed på de studerende, deres læringsmuligheder og deres behov for vejledning. Den studerende vil altid være tilknyttet en ad hoc vejleder eller en klinisk vejleder, hvilket betyder, at vejledningen foregå i samarbejde med denne. Studerendes selvstændighed i plejeforløbene er afhængig af patientforløbenes kompleksitet og den studerendes kompetencer. Afhængig af hvilket klinisk studiested, den studerende er tilknyttet, kan der i forbindelse med konkrete patientforløb planlægges studiebesøg på operationsafsnittet, ambulatorium og andre interne og tværgående samarbejdsafsnit. Afdelingen forventer, at den studerende selv er studieaktiv, viser interesse og ansvar for egen læring samt kan italesætte sit aktuelle behov for vejledning. Vejlednings- og evalueringstilbud For de studerende, der skal være på afdeling L i deres kliniske undervisningsperiode, er der en fælles introduktion. Til introduktionen deltager de kliniske vejledere fra de enkelte afsnit, samt den uddannelsesansvarlige sygeplejerske Der vil i løbet af den første uge blive afholdt planlægningssamtale, hvor den studerende skal have udfærdiget et udkast til en individuel klinisk studieplan. Her lægges også plan for, hvordan det enkelte forløb tilrettelægges i forhold til de obligatoriske studieaktiviteter, der er grundlaget for at kunne blive indstillet til den interne kliniske prøve. Der bliver afholdt ugesamtaler, hvor den studerende sammen med den kliniske vejleder kan reflektere over: Hvordan der arbejdes med studieplanen? Hvordan er egen indsats og studieaktivitet? Hvad er godt og hvad skal justeres inden næste vejlederdag? Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 7

7 Hvordan skal næste uge planlægges? Hvordan trives den studerende i afsnittet? Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er kliniske vejledere på alle de afsnit i afdeling L, der modtager studerende. De kliniske vejledere på sengeafsnittene har begge en fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse, med fokus på vejledning og formidling. De har alle det klinisk vejledermodul. På endoskopisk afsnit og oprationsafsnittet er begge kliniske vejledere i gang med diplomuddannelsen. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i Studiebogen. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Afdeling L forventer at de studerende er aktive og ansvarlige i forhold til egen uddannelse, hvilket i afdelingen opfattes som: Udarbejdelse af individuel klinisk studieplan og løbende ajour føring af denne. Udarbejdelse af et skriftligt patientforløb jævnfør Studiebogen. Udarbejdelse af et skriftligt sygdomsforløb jævnfør Studiebogen. Udarbejdelse af en skriftlig patientfortælling jævnfør Studiebogen. Aktiv deltagelse i såvel eget som medstuderendes seminar. Deltagelse i de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i den generelle kliniske studieplan, i forhold til konkrete patientforløb. Deltagelse i det udarbejdede undervisningsprogram. Søgning og opgivelse af relevant selvvalgt pensum. Derudover forventes det naturligvis, at de studerende udarbejder de studieaktiviteter med tilhørende afrapportering til kliniskvejleder, der er forudsætning for deltagelse i den interne kliniske prøve på Modul 11. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere