M05 Midler mod knoglesygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M05 Midler mod knoglesygdomme"

Transkript

1 M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale frakturer, herunder hoftefraktur. Der er også en vis dokumentation for en klinisk relevant behandlingseffekt ved behandling af osteoporose hos mænd og til forebyggelse/behandling af glukokortikoid-induceret osteoporose. Etidronat og ibandronat er rekommanderet med forbehold da der mangler dokumentation for effekt på forebyggelse af nonvertebrale frakturer. Etidronats cykliske doseringsregime kan være vanskelig for patienterne, hvilket kan påvirke compliance negativt. Dokumentationen for etidronats frakturforebyggende virkning er væsentligt svagere end tilsvarende for alendronat og risedronat. Strontiumranelat Strontiumranelat er rekommanderet med forbehold da der ikke specifikt er påvist effekt overfor hoftebrud. Desuden er der ikke dokumentation for effekt på glukokortikoidinduceret osteporose og ved behandling af mænd. kan kun anvendes af kvinder og er ikke rekommanderet, da der mangler dokumentation for forebyggelse af nonvertebrale frakturer. en på BMD og vertebrale frakturer skønnes at være lidt mindre end for bisfosfonater. Præparatet kunne overvejes til yngre postmenopausale kvinder, der får bivirkninger af bisfosfonatbehandling, og især hvis der skønnes at foreligge øget risiko for brystcancer. Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Teriparatid er rekommanderet med forbehold, idet der ikke er dokumentation for effekt overfor hoftebrud. Der er dokumenteret effekt på forebyggelse af både vertebrale og nonvertebrale frakturer, samt glukokortikoid-induceret osteporose PTH er kun dokumenteret på vertebrale frakturer og er derfor ikke rekommanderet. PTH kan dog evt. anvendes hos patienter som udelukkende er i høj risiko for vertebrale frakturer. Rekommanderet Alendronat 70 mg ugentligt (med eller uden D-vitamin) Risedronat 35 mg ugentligt Zoledronsyre 5 mg årligt Rekommanderet med forbehold: Etidronat 400 mg daglig i 2 uger efterfulgt af 11 ugers pause Ibandronat 150 mg månedtligt eller i.v 3 mg hver 3. måned Strontiumranelat mg daglig Teriparatid 0,02 mg s.c daglig Ikke rekommanderet Parathyreoideahormon Følgende kriterier har ligget til grund for rekommandationen af de enkelte stoffer:

2 Rekommanderet Dokumentation for forebyggelse af både vertebrale- og nonvertebrale frakturer samt specifik dokumentation for forebyggelse af hoftebrud vist i RCT eller meta-analyse. Rekommanderet med forbehold Dokumentation for forebyggelse af vertebrale- og nonvertebrale frakturer vist i RCT, subgruppe-analyse eller epidemiologiske studier. Ikke rekommanderet Dokumentation på vertebrale frakturer, men ingen dokumentation for forebyggelse af nonvertebrale frakturer. Andre vigtige kriterier har været manglende kendskab til langtidsbivirkninger, samt dokumentation for behandling af mænd og glukokortikoidinduceret osteoporose. Baggrundsnotat Lægemidler Bifosfonater Strontiumranelat Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Forfattere Referencer Lægemidler Terapigruppen omfatter bisfosfonater, strontium og teriparatid og parathyrodeahormon (PTH) som alle er indiceret til behandling af postmenopausal osteoporose, samt raloxifen, som er indiceret til både forebyggelse og behandling. Bisfosfonater, der udelukkende er registreret til andre indikationer end osteoporose er ikke medtaget. Knogleomsætningen er øget hos postmenopausale i forhold til præmenopausale kvinder. Da knogleresorptionen er øget mere end knogleformationen, opstår et netto knogletab, der kan måles over tid, som et tab i BMD. Bisfosfonatbehandling reducerer osteoklastaktivitet og sænker derved knogleresorptionen. Koblingen mellem knogleresorption og knogleformation medfører derefter et fald i knogleformation, som er sekundært til faldet i knogleresorption. Der er altså et tidsvindue efter påbegyndelse af bisfosfonatbehandling, hvor knogleformation overstiger knogleresorption. Det fører til en lille stigning i BMD indtil knogleresorption og formation har opnået et nyt ligevægtsforhold. Den vedvarende stigning i BMD, der ses ved længerevarende behandling skyldes formentlig at ældre knoglevæv er mere mineraliseret end nylig remoduleret knoglevæv. Skemaet skitserer forskellen i dokumentationsgrad for de forskellige stoffer. R= Randomiserede studier E= Epidemiologiske studier GC Glukokortikoidinduceret osteoporose Vertebrale Non-vertebrale Hofte Andet Antiresorptive behandlinger Alendronat R R R Mænd, GC Risedronat R R metaanalyse og GC R subgruppe Zoledronsyre R R R Mænd Strontium R R R kun subgruppe - Ibandronat R R kun subgruppe - - Etidronat R E E GC R Anabole behandlinger Teriparatid R R - GC, Mænd PTH R - - -

3 Bisfosfonater Alendronat og risedronat har dokumenteret både vertebral og nonvertebral frakturprofylakse, herunder specifik profylakse overfor hoftebrud. Der er ikke selvstændige undersøgelser med ældre over 80 år, men det findes rimeligt at ekstrapolere effekten ud fra data for årige. For risedronat foreligger endvidere dokumention for forebyggelse af hoftefraktur hos +70 årige, mens subgruppeanalysen hos + 80 årige ikke viste signifikant forskel fra placebo (McClung 2001). En poolet subgruppeanalyse af data fra 3 randomiserede studier viste til gengæld en reduktion i vertebrale frakturer hos + 80 årige (Boonen 2004). Zoledronsyre givet som infusion en gang årligt har også vist effekt på både vertebrale og nonvertebrale frakturer, samt specifik effekt på hoftebrud (Black 2007, Lyles 2007). Etidronat og ibandronat har dokumenteret vertebral frakturprofylakse, men ikke nonvertebral (Rosen 2005, Chestnut 2004, Reginster 2006, Delmas 2006). Det er vigtigt at huske, at alle bisfosfonater er dokumenterede under samtidig behandling med calcium (med eller uden vitamin D). D-vitaminmangel medfører øget risiko for udvikling af hypocalcæmi og persisterende osteomalaciske forandringer i knoglevævet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at patienten får tilstrækkeligt med D-vitamin. Bisfosfonater kan endvidere medføre øvre dyspepsi og bør ikke gives til patienter med ulcus. Der er rejst mistanke om langtidsbivirkninger i form af kæbeosteonekrose (Migliorati 2006) og manglende frakturheling (Odvina 2005). EMEA undersøger i øjeblikket risikoen for kæbenekrose. Foreløbige undersøgelser synes at pege på, at risikoen alene er til stede ved højdosisbehandling af cancersygdomme. I studier med zoledronsyre er der fundet en øget forekomst af atrieflimren (Black 2007). Risikoen ved peroral behandling med bisfosfonater er derimod meget lille og er ikke fundet signifikant forskellig fra placebo (Cummings 2007, Karam 2007). Bisfosfonater har en meget lav absorption. Samtidig fødeindtagelse reducerer absorptionen til nærmest ingenting. Derfor er den eneste relevante interaktion fødeinteraktion, og det er afgørende for effekt, at bisfosfonater indtages efter foreskrifterne, dvs. om morgenen efter natlig faste og mindst ½-1 time inden indtagelse af morgenmad. Praktiske forhold og dosering For alendronat, risedronat og ibandronat er effekten på frakturer kun vist for dagstabletten, men uge- og månedsregimerne har vist samme effekt på BMD, som dagstabletten (ibandronat markedsføres ikke længere som dagstablet). Tabletten skal indtages fastende, hvilket kan have en mulig indflydelse på compliance, herunder forskel i compliance mellem daglig og ugentlig dosering. Alendronat 10 mg dagligt eller 70 mg ugentligt (oral). Alendronat 70 mg ugentligt + 79µg vitamin D (cholecalciferol) Risedronat 5 mg dagligt eller 35 mg ugentligt(oral). Etidronat 400 mg dagligt i 2 uger efterfulgt af 11 ugers pause(oral). Ibandronat 150 mg 1 gang månedligt(oral) eller 3 mg iv hver 3.måned Zoledronsyre 5 mg iv. 1 gang årligt Strontiumranelat Virkningsmekanismen af strontiumranelat er ikke endeligt afklaret, men størrelsesordenen af responset i frakturprofylakse svarer til bisfosfonatgruppen som helhed. Strontiumranelat har både dokumenteret vertebral- og nonvertebral frakturprofylakse, men har ikke fået påvist signifikant profylaktisk effekt, når man ser på hoftebrud alene (Mounier 2004, reginster 2005 og 2008). I en subgruppe-analyse, som inkluderede kvinder over 74 år, men en T-score > -3 fandt man dog signifikant effekt på hoftebrud (Reginster 2005 og 2008). I en poolet analyse, som inkuderede subgruppen af + 80 årige fra to forskellige studier, fandt man effekt på vertebrale og nonvertebrale frakturer, men ikke på hoftebrud alene (Seemann 2006).

4 Strontiumranelat indbygges i knoglevævet, hvorfor der skal korrigeres herfor i efterfølgende BMD-målinger, da den procentuelle ændring under behandling overestimeres med en faktor 2-3. Nedre gastrointestinale gener. Sjældne bivirkninger er venetrombose, kramper og kognitive forstyrrelser. 5 års data viste ikke signifikant flere venøse tromboemboliske hændelser (VTE) i forhold til placebo (2.7 versus 2,1%) (Reginster 2008), men i det godkendte produktresumé fremgår fortsat, at strontiumranelat skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere eller risiko for VTE. Absorptionen af strontium er relativt lav og forværres også af fødeindtagelse, dog ikke i så høj grad som for bisfosfonaterne. Strontium er dokumenteret ved indtagelse ved sengetid. Dosering Strontiumranelat 2 g 1 gang dgl. ved sovetid tidligst 2 timer efter et måltid. Granulatet opslæmmes i 1 glas vand umiddelbart før indtagelsen. en af raloxifen er mindre end effekten af bisfosfonater set som gruppe både når det gælder ændring i BMD og ændring i frakturrisiko. har kun dokumenteret effekt på vertebrale frakturer (Ettinger 1999). I et studie, hvor behandling,med raloxifen blev påbegyndt efter behandling med teripatid fandt man en signifikant mindre reduktion i vertebral BMD efter 1 år i forhold til placebo (-1% versus -4%). Efter yderligere 1 års ublindet fase var der imidlertid ikke længere forskel fra placebo (2,6 versus 2,7%) (Adami 2007). I præventionsstudiet er raloxifen dokumenteret under samtidig calciumbehandling, i behandlingsstudiet er raloxifen dokumenteret under samtidig behandling med både calcium og vitamin D. øger risikoen for klimakterielle gener, dyb venetrombose og død ved apopleksi. Derfor anbefales raloxifen ikke til kvinder over 70 år. har ingen fødeinteraktion. Dosering 60 mg dagligt (oral). Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Teriparatid er det aktive fragment af humant PTH (hpth 1-34). Parathyreoideahormon er det fulde PTH (hpth 1-84). Intermitterende subkutant behandlingen med stofferne stimulerer knogleformationen. Knogleresorptionen stimuleres ligeledes men ikke i så høj grad som knogleformationen, hvorfor BMD øges. Teriparatid og PTH har således en anden virkningsmekanisme end bisfosfonater, raloxifen og strontium. Teriparatid er bedre dokumenteret end PTH. Teriparatid har dokumenteret vertebral og nonvertebral frakturprofylakse, men ikke for hoftebrud alene (Cranney 2006). Et studie med patienter med glukokortikoidinduceret osteoporose fandt efter 18 måneder signifikant bedre effekt af teripatid end af alendronat på forekomsten af vertebrale frakturer (0,6 versus 6,1%), men ingen forskel i non-vertebrale frakturer (Saag 2007). For teriparatid foreligger endvidere BMD-data, som sandsynliggør effekten hos mænd (Orwoll 2003). en af PTH er kun dokumenteret på vertebrale frakturer i et studie, hvor den statistiske analyse var påvirkelig af estimatet for antal frakturer blandt deltagere, der udgik af studiet (Greenspan 2007). Dokumentationen gælder under samtidig behandling med calcium og vitamin D. Behandlingsvarigheden er højst 24 måneder. Specielt non-vertebral frakturprofylakse kræver fuld behandlingsvarighed. Der er ikke sikkerhed for nonvertebral frakturprofylakse ved behandlingsvarighed under 12 måneder (Neer 2001).

5 Efter behandling med teriparatid eller PTH er det nødvendigt at behandle med bisfosfonater eller raloxifen for at fastholde stigningen i BMD. Kvalme, svimmelhed, benkramper og forbigående hypercalcæmi. Patienterne skal instrueres i selvinjektion. Pga. fund af osteosarkom hos rotter under teriparatid-udviklingsprogrammet, blev frakturstudiet stoppet, da patienterne havde været i behandling i gennemsnitlig 20 måneder. Derfor må PTH ikke gives i mere end 24 måneder, og parathyreoideahormon højst i 24 måneder. Ingen kendte. Dosering Teriparatid (1-34) 20µg dagl. (subkutant). Parathyreoideahormon (1-84) 100µg dagl. (subkutant). Forfattere Udarbejdet af IRF med deltagelse af følgende eksterne specialister: Bente Lomholt Langdahl (Dansk Knoglemedicinsk Selskab) Charlotte Egsmose (Dansk Reumatologisk Selskab) Hanne Elkjær Andersen (Dansk Selskab for Geriatri) Jeppe Gram (Dansk Endokrinologisk Selskab). Palle Mark Christensen (Dansk Selskab for Almen Medicin) Pernille Ravn (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) Referencer Sorteres i alfabetisk orden 1. Rosen C. Postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2005;353: Chesnut III CH, Skag A, Christiansen C et al. Oral Ibandronate Osteoporosis Vertebral Fracture Trial in North America and Europe (BONE). Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res 2004; 19: Reginster JY, Adami S, Lakatos P et al. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2 year results from the MOBILE study. Ann Rheum Dis 2006;65: Delmas PD, Adami S, Strugala C et al. Intravenous ibandronate injections in postmenopausal women with osteoporosis: One-year results from the dosing intravenous administration study. Arthritis Rheum 2006;54: Migliorati CA, Siegel MA, Elting LS. Bisphosphonate-associated osteonecrosis: a long-term complication of bisphosphonate treatment. Lancet Oncol 2006;7: Odvina CV, Zerwekh JE, Rao DS et al. Severely suppressed bone turnover: a potential complication of alendronate therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Meunier PJ, Roux C, Seeman E et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2004;350: Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Ettinger B, Black DM, Mitlak BH et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple Outcomes of e Evaluation (MORE) Investigators. JAMA 1999;282: Cranney A, Papaioannou A, Zytaruk N et al. Clinical Guidelines Committee of Osteoporosis Canada. Parathyroid hormone for the treatment of osteoporosis: a systematic review. CMAJ 2006;175:52-9.

6 11. Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP et al. Treatment of Osteoporosis with Parathyroid Hormone Study Group. Effect of recombinant human parathyroid hormone (1-84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial Ann Intern Med 2007; 146: Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344: Seeman E, Vellas B, Benhamou C et al. Strontium Ranelate reduces the risk of vertebral and nonvertebral fractures in women eighty years and older. L Bone and Mineral R 2006; 21: Nye referencer Adami S, San Martin J, Muñoz-Torres M. Effect of raloxifene after recombinant teriparatide [hpth(1 34)]. treatment in postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporos Int (2008) 19:87 94 Black DM, Delmas PD, Eastell Ret al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Md 2007;356: Boonen S, McClung MR, Eastell R et al. Safety and efficacy of risedronate in reducing fracture risk in osteoporotic women aged 80 and older: implications for the use of antiresorptive agents in the old and oldest old. J Am Geriatr Soc. 2004; 52: Cummings SR, Schwartz AV, Black DM. Alendronate and atrial fibrillation. N Engl J Med. 2007;356(18): Karam R, Camm J, McClung M. Yearly zoledronic acid in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2007;357: Lyles KW, Colon-Emeric CS, Magaziner JS et al. Zoledronic Acid and Clinical Fractures and Mortality after Hip Fracture. N Engl J Med 2007;357; McClung MR, Geusens P, Miller PD et al. Effect of risedronate on the risk of hip fracture in elderly women. NEJM 2001; 344: Orwoll ES, Scheele WH, Paul S et al. The effect of teriparatide therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res 2003; 18: Reginster JY, Felsenberg D, Boonen et al. Effects of long-term strontium ranelate treatment on the risk of nonvertebral and vertebral fractures in postmenopausal osteoporosis. Results of af five-year randomized placebo-controlled trial. Arthritis & rheumatism 2008; 58: Saag KG, Shane E, Boonen S et al. Teriparatide or Alendronate in Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. NEJM 2007; 357: Institut for Rationel Farmakoterapi, 27. april 2009.

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Marts 2011 Indhold Indledning... 3 Materiale og metoder... 4 Resultater... 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 Phosphate binders Vitamin D analogues Calcimimetics Secondary Hyperparathyroidism

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark v/lars Rejnmark Testosteron Hos mænd er testosteron af væsentlig betydning for opbygning og vedligeholdelse af knoglevævet [1]. Hos mænd med hypogonadisme, herunder hypogonadisme opstået som følge af behandling

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

Sekundær osteoporose

Sekundær osteoporose Sekundær osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter for aldring

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Titel. Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer

Titel. Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer 1 Titel Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer Kathrine Birch Petersen (fertilitet), Mia Bonnici (CNS, livskvalitet, sexologi, testosteron (referent)), Jimmi Elers (cerebrovaskulære

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Patienterne kommer på skolebænken

Patienterne kommer på skolebænken Fagligt Osteoporoseskolen Af Specialeansvarlig ergoterapeut Dorte Lundbak og specialeansvarlig Birgitte Malmros, Århus Sygehus Patienterne kommer på skolebænken Patienter med osteoporose har brug for vejledning

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Dokumentalistrapport. Version 1.0

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Dokumentalistrapport. Version 1.0 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Version 1.0 Juli 2014 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur.

Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur. v/lars Rejnmark & Peter Vestergaard En række lægemidler som primært

Læs mere

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Forskningstræningsopgave Hold 25 Marts 2015 Udarbejdet af Mette Kirkegaard Thøgersen & Rikke Bladsgaard Zartov Vejleder Jette Ahrensberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Herudover anvendes Kriterier for CPAP afvikling dagligt for at vurdere om barnet kan fortsætte CPAP afviklingen

Herudover anvendes Kriterier for CPAP afvikling dagligt for at vurdere om barnet kan fortsætte CPAP afviklingen CPAP projektet Farvet klistermærke efter hvilken kategori barnet tilhører: Barnet er randomiseret til seponeringsforsøg (grøn) Barnet er randomiseret til trykreduktion (gul) Barnet kan ikke randomiseres

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

u p d a t e for tera peu ter1

u p d a t e for tera peu ter1 O S T E O P O R O S E u p d a t e for tera peu ter1 Cas es 1-3 Osteoporose i globalt per spektiv 3-5 Knoglefysiologi 6-7 Forebyggelse og behand ling af osteoporos e 8-9 Produkt Info 10-11 Referencer 12

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Otsukas og Lundbecks Abilify

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zometa 4 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 4 mg zoledronsyre, svarende til

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Sådan styrker du dine knogler Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Foto: Iris Patienter dropper medicinen knogleskørhed:

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere