M05 Midler mod knoglesygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M05 Midler mod knoglesygdomme"

Transkript

1 M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale frakturer, herunder hoftefraktur. Der er også en vis dokumentation for en klinisk relevant behandlingseffekt ved behandling af osteoporose hos mænd og til forebyggelse/behandling af glukokortikoid-induceret osteoporose. Etidronat og ibandronat er rekommanderet med forbehold da der mangler dokumentation for effekt på forebyggelse af nonvertebrale frakturer. Etidronats cykliske doseringsregime kan være vanskelig for patienterne, hvilket kan påvirke compliance negativt. Dokumentationen for etidronats frakturforebyggende virkning er væsentligt svagere end tilsvarende for alendronat og risedronat. Strontiumranelat Strontiumranelat er rekommanderet med forbehold da der ikke specifikt er påvist effekt overfor hoftebrud. Desuden er der ikke dokumentation for effekt på glukokortikoidinduceret osteporose og ved behandling af mænd. kan kun anvendes af kvinder og er ikke rekommanderet, da der mangler dokumentation for forebyggelse af nonvertebrale frakturer. en på BMD og vertebrale frakturer skønnes at være lidt mindre end for bisfosfonater. Præparatet kunne overvejes til yngre postmenopausale kvinder, der får bivirkninger af bisfosfonatbehandling, og især hvis der skønnes at foreligge øget risiko for brystcancer. Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Teriparatid er rekommanderet med forbehold, idet der ikke er dokumentation for effekt overfor hoftebrud. Der er dokumenteret effekt på forebyggelse af både vertebrale og nonvertebrale frakturer, samt glukokortikoid-induceret osteporose PTH er kun dokumenteret på vertebrale frakturer og er derfor ikke rekommanderet. PTH kan dog evt. anvendes hos patienter som udelukkende er i høj risiko for vertebrale frakturer. Rekommanderet Alendronat 70 mg ugentligt (med eller uden D-vitamin) Risedronat 35 mg ugentligt Zoledronsyre 5 mg årligt Rekommanderet med forbehold: Etidronat 400 mg daglig i 2 uger efterfulgt af 11 ugers pause Ibandronat 150 mg månedtligt eller i.v 3 mg hver 3. måned Strontiumranelat mg daglig Teriparatid 0,02 mg s.c daglig Ikke rekommanderet Parathyreoideahormon Følgende kriterier har ligget til grund for rekommandationen af de enkelte stoffer:

2 Rekommanderet Dokumentation for forebyggelse af både vertebrale- og nonvertebrale frakturer samt specifik dokumentation for forebyggelse af hoftebrud vist i RCT eller meta-analyse. Rekommanderet med forbehold Dokumentation for forebyggelse af vertebrale- og nonvertebrale frakturer vist i RCT, subgruppe-analyse eller epidemiologiske studier. Ikke rekommanderet Dokumentation på vertebrale frakturer, men ingen dokumentation for forebyggelse af nonvertebrale frakturer. Andre vigtige kriterier har været manglende kendskab til langtidsbivirkninger, samt dokumentation for behandling af mænd og glukokortikoidinduceret osteoporose. Baggrundsnotat Lægemidler Bifosfonater Strontiumranelat Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Forfattere Referencer Lægemidler Terapigruppen omfatter bisfosfonater, strontium og teriparatid og parathyrodeahormon (PTH) som alle er indiceret til behandling af postmenopausal osteoporose, samt raloxifen, som er indiceret til både forebyggelse og behandling. Bisfosfonater, der udelukkende er registreret til andre indikationer end osteoporose er ikke medtaget. Knogleomsætningen er øget hos postmenopausale i forhold til præmenopausale kvinder. Da knogleresorptionen er øget mere end knogleformationen, opstår et netto knogletab, der kan måles over tid, som et tab i BMD. Bisfosfonatbehandling reducerer osteoklastaktivitet og sænker derved knogleresorptionen. Koblingen mellem knogleresorption og knogleformation medfører derefter et fald i knogleformation, som er sekundært til faldet i knogleresorption. Der er altså et tidsvindue efter påbegyndelse af bisfosfonatbehandling, hvor knogleformation overstiger knogleresorption. Det fører til en lille stigning i BMD indtil knogleresorption og formation har opnået et nyt ligevægtsforhold. Den vedvarende stigning i BMD, der ses ved længerevarende behandling skyldes formentlig at ældre knoglevæv er mere mineraliseret end nylig remoduleret knoglevæv. Skemaet skitserer forskellen i dokumentationsgrad for de forskellige stoffer. R= Randomiserede studier E= Epidemiologiske studier GC Glukokortikoidinduceret osteoporose Vertebrale Non-vertebrale Hofte Andet Antiresorptive behandlinger Alendronat R R R Mænd, GC Risedronat R R metaanalyse og GC R subgruppe Zoledronsyre R R R Mænd Strontium R R R kun subgruppe - Ibandronat R R kun subgruppe - - Etidronat R E E GC R Anabole behandlinger Teriparatid R R - GC, Mænd PTH R - - -

3 Bisfosfonater Alendronat og risedronat har dokumenteret både vertebral og nonvertebral frakturprofylakse, herunder specifik profylakse overfor hoftebrud. Der er ikke selvstændige undersøgelser med ældre over 80 år, men det findes rimeligt at ekstrapolere effekten ud fra data for årige. For risedronat foreligger endvidere dokumention for forebyggelse af hoftefraktur hos +70 årige, mens subgruppeanalysen hos + 80 årige ikke viste signifikant forskel fra placebo (McClung 2001). En poolet subgruppeanalyse af data fra 3 randomiserede studier viste til gengæld en reduktion i vertebrale frakturer hos + 80 årige (Boonen 2004). Zoledronsyre givet som infusion en gang årligt har også vist effekt på både vertebrale og nonvertebrale frakturer, samt specifik effekt på hoftebrud (Black 2007, Lyles 2007). Etidronat og ibandronat har dokumenteret vertebral frakturprofylakse, men ikke nonvertebral (Rosen 2005, Chestnut 2004, Reginster 2006, Delmas 2006). Det er vigtigt at huske, at alle bisfosfonater er dokumenterede under samtidig behandling med calcium (med eller uden vitamin D). D-vitaminmangel medfører øget risiko for udvikling af hypocalcæmi og persisterende osteomalaciske forandringer i knoglevævet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at patienten får tilstrækkeligt med D-vitamin. Bisfosfonater kan endvidere medføre øvre dyspepsi og bør ikke gives til patienter med ulcus. Der er rejst mistanke om langtidsbivirkninger i form af kæbeosteonekrose (Migliorati 2006) og manglende frakturheling (Odvina 2005). EMEA undersøger i øjeblikket risikoen for kæbenekrose. Foreløbige undersøgelser synes at pege på, at risikoen alene er til stede ved højdosisbehandling af cancersygdomme. I studier med zoledronsyre er der fundet en øget forekomst af atrieflimren (Black 2007). Risikoen ved peroral behandling med bisfosfonater er derimod meget lille og er ikke fundet signifikant forskellig fra placebo (Cummings 2007, Karam 2007). Bisfosfonater har en meget lav absorption. Samtidig fødeindtagelse reducerer absorptionen til nærmest ingenting. Derfor er den eneste relevante interaktion fødeinteraktion, og det er afgørende for effekt, at bisfosfonater indtages efter foreskrifterne, dvs. om morgenen efter natlig faste og mindst ½-1 time inden indtagelse af morgenmad. Praktiske forhold og dosering For alendronat, risedronat og ibandronat er effekten på frakturer kun vist for dagstabletten, men uge- og månedsregimerne har vist samme effekt på BMD, som dagstabletten (ibandronat markedsføres ikke længere som dagstablet). Tabletten skal indtages fastende, hvilket kan have en mulig indflydelse på compliance, herunder forskel i compliance mellem daglig og ugentlig dosering. Alendronat 10 mg dagligt eller 70 mg ugentligt (oral). Alendronat 70 mg ugentligt + 79µg vitamin D (cholecalciferol) Risedronat 5 mg dagligt eller 35 mg ugentligt(oral). Etidronat 400 mg dagligt i 2 uger efterfulgt af 11 ugers pause(oral). Ibandronat 150 mg 1 gang månedligt(oral) eller 3 mg iv hver 3.måned Zoledronsyre 5 mg iv. 1 gang årligt Strontiumranelat Virkningsmekanismen af strontiumranelat er ikke endeligt afklaret, men størrelsesordenen af responset i frakturprofylakse svarer til bisfosfonatgruppen som helhed. Strontiumranelat har både dokumenteret vertebral- og nonvertebral frakturprofylakse, men har ikke fået påvist signifikant profylaktisk effekt, når man ser på hoftebrud alene (Mounier 2004, reginster 2005 og 2008). I en subgruppe-analyse, som inkluderede kvinder over 74 år, men en T-score > -3 fandt man dog signifikant effekt på hoftebrud (Reginster 2005 og 2008). I en poolet analyse, som inkuderede subgruppen af + 80 årige fra to forskellige studier, fandt man effekt på vertebrale og nonvertebrale frakturer, men ikke på hoftebrud alene (Seemann 2006).

4 Strontiumranelat indbygges i knoglevævet, hvorfor der skal korrigeres herfor i efterfølgende BMD-målinger, da den procentuelle ændring under behandling overestimeres med en faktor 2-3. Nedre gastrointestinale gener. Sjældne bivirkninger er venetrombose, kramper og kognitive forstyrrelser. 5 års data viste ikke signifikant flere venøse tromboemboliske hændelser (VTE) i forhold til placebo (2.7 versus 2,1%) (Reginster 2008), men i det godkendte produktresumé fremgår fortsat, at strontiumranelat skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere eller risiko for VTE. Absorptionen af strontium er relativt lav og forværres også af fødeindtagelse, dog ikke i så høj grad som for bisfosfonaterne. Strontium er dokumenteret ved indtagelse ved sengetid. Dosering Strontiumranelat 2 g 1 gang dgl. ved sovetid tidligst 2 timer efter et måltid. Granulatet opslæmmes i 1 glas vand umiddelbart før indtagelsen. en af raloxifen er mindre end effekten af bisfosfonater set som gruppe både når det gælder ændring i BMD og ændring i frakturrisiko. har kun dokumenteret effekt på vertebrale frakturer (Ettinger 1999). I et studie, hvor behandling,med raloxifen blev påbegyndt efter behandling med teripatid fandt man en signifikant mindre reduktion i vertebral BMD efter 1 år i forhold til placebo (-1% versus -4%). Efter yderligere 1 års ublindet fase var der imidlertid ikke længere forskel fra placebo (2,6 versus 2,7%) (Adami 2007). I præventionsstudiet er raloxifen dokumenteret under samtidig calciumbehandling, i behandlingsstudiet er raloxifen dokumenteret under samtidig behandling med både calcium og vitamin D. øger risikoen for klimakterielle gener, dyb venetrombose og død ved apopleksi. Derfor anbefales raloxifen ikke til kvinder over 70 år. har ingen fødeinteraktion. Dosering 60 mg dagligt (oral). Teriparatid og parathyreoideahormon (PTH) Teriparatid er det aktive fragment af humant PTH (hpth 1-34). Parathyreoideahormon er det fulde PTH (hpth 1-84). Intermitterende subkutant behandlingen med stofferne stimulerer knogleformationen. Knogleresorptionen stimuleres ligeledes men ikke i så høj grad som knogleformationen, hvorfor BMD øges. Teriparatid og PTH har således en anden virkningsmekanisme end bisfosfonater, raloxifen og strontium. Teriparatid er bedre dokumenteret end PTH. Teriparatid har dokumenteret vertebral og nonvertebral frakturprofylakse, men ikke for hoftebrud alene (Cranney 2006). Et studie med patienter med glukokortikoidinduceret osteoporose fandt efter 18 måneder signifikant bedre effekt af teripatid end af alendronat på forekomsten af vertebrale frakturer (0,6 versus 6,1%), men ingen forskel i non-vertebrale frakturer (Saag 2007). For teriparatid foreligger endvidere BMD-data, som sandsynliggør effekten hos mænd (Orwoll 2003). en af PTH er kun dokumenteret på vertebrale frakturer i et studie, hvor den statistiske analyse var påvirkelig af estimatet for antal frakturer blandt deltagere, der udgik af studiet (Greenspan 2007). Dokumentationen gælder under samtidig behandling med calcium og vitamin D. Behandlingsvarigheden er højst 24 måneder. Specielt non-vertebral frakturprofylakse kræver fuld behandlingsvarighed. Der er ikke sikkerhed for nonvertebral frakturprofylakse ved behandlingsvarighed under 12 måneder (Neer 2001).

5 Efter behandling med teriparatid eller PTH er det nødvendigt at behandle med bisfosfonater eller raloxifen for at fastholde stigningen i BMD. Kvalme, svimmelhed, benkramper og forbigående hypercalcæmi. Patienterne skal instrueres i selvinjektion. Pga. fund af osteosarkom hos rotter under teriparatid-udviklingsprogrammet, blev frakturstudiet stoppet, da patienterne havde været i behandling i gennemsnitlig 20 måneder. Derfor må PTH ikke gives i mere end 24 måneder, og parathyreoideahormon højst i 24 måneder. Ingen kendte. Dosering Teriparatid (1-34) 20µg dagl. (subkutant). Parathyreoideahormon (1-84) 100µg dagl. (subkutant). Forfattere Udarbejdet af IRF med deltagelse af følgende eksterne specialister: Bente Lomholt Langdahl (Dansk Knoglemedicinsk Selskab) Charlotte Egsmose (Dansk Reumatologisk Selskab) Hanne Elkjær Andersen (Dansk Selskab for Geriatri) Jeppe Gram (Dansk Endokrinologisk Selskab). Palle Mark Christensen (Dansk Selskab for Almen Medicin) Pernille Ravn (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) Referencer Sorteres i alfabetisk orden 1. Rosen C. Postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2005;353: Chesnut III CH, Skag A, Christiansen C et al. Oral Ibandronate Osteoporosis Vertebral Fracture Trial in North America and Europe (BONE). Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res 2004; 19: Reginster JY, Adami S, Lakatos P et al. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2 year results from the MOBILE study. Ann Rheum Dis 2006;65: Delmas PD, Adami S, Strugala C et al. Intravenous ibandronate injections in postmenopausal women with osteoporosis: One-year results from the dosing intravenous administration study. Arthritis Rheum 2006;54: Migliorati CA, Siegel MA, Elting LS. Bisphosphonate-associated osteonecrosis: a long-term complication of bisphosphonate treatment. Lancet Oncol 2006;7: Odvina CV, Zerwekh JE, Rao DS et al. Severely suppressed bone turnover: a potential complication of alendronate therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Meunier PJ, Roux C, Seeman E et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2004;350: Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Ettinger B, Black DM, Mitlak BH et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple Outcomes of e Evaluation (MORE) Investigators. JAMA 1999;282: Cranney A, Papaioannou A, Zytaruk N et al. Clinical Guidelines Committee of Osteoporosis Canada. Parathyroid hormone for the treatment of osteoporosis: a systematic review. CMAJ 2006;175:52-9.

6 11. Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP et al. Treatment of Osteoporosis with Parathyroid Hormone Study Group. Effect of recombinant human parathyroid hormone (1-84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial Ann Intern Med 2007; 146: Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344: Seeman E, Vellas B, Benhamou C et al. Strontium Ranelate reduces the risk of vertebral and nonvertebral fractures in women eighty years and older. L Bone and Mineral R 2006; 21: Nye referencer Adami S, San Martin J, Muñoz-Torres M. Effect of raloxifene after recombinant teriparatide [hpth(1 34)]. treatment in postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporos Int (2008) 19:87 94 Black DM, Delmas PD, Eastell Ret al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Md 2007;356: Boonen S, McClung MR, Eastell R et al. Safety and efficacy of risedronate in reducing fracture risk in osteoporotic women aged 80 and older: implications for the use of antiresorptive agents in the old and oldest old. J Am Geriatr Soc. 2004; 52: Cummings SR, Schwartz AV, Black DM. Alendronate and atrial fibrillation. N Engl J Med. 2007;356(18): Karam R, Camm J, McClung M. Yearly zoledronic acid in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2007;357: Lyles KW, Colon-Emeric CS, Magaziner JS et al. Zoledronic Acid and Clinical Fractures and Mortality after Hip Fracture. N Engl J Med 2007;357; McClung MR, Geusens P, Miller PD et al. Effect of risedronate on the risk of hip fracture in elderly women. NEJM 2001; 344: Orwoll ES, Scheele WH, Paul S et al. The effect of teriparatide therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res 2003; 18: Reginster JY, Felsenberg D, Boonen et al. Effects of long-term strontium ranelate treatment on the risk of nonvertebral and vertebral fractures in postmenopausal osteoporosis. Results of af five-year randomized placebo-controlled trial. Arthritis & rheumatism 2008; 58: Saag KG, Shane E, Boonen S et al. Teriparatide or Alendronate in Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. NEJM 2007; 357: Institut for Rationel Farmakoterapi, 27. april 2009.

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer

Læs mere

6 Medicinsk behandling

6 Medicinsk behandling 6 Medicinsk behandling 6.1 Udvælgelse til systemisk behandling 6.1.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Middelhavskost er sundt Af professor, overlæge, dr. med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Middelhavskost er sundt Af professor, overlæge, dr. med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 3 juni 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Middelhavskost er

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Salt og sundhed. notat. Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010

Salt og sundhed. notat. Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010 Salt og sundhed notat af Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Saltindtagelsen i Danmark...3 Salt og sundhed...7

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN November 2014 Information om antikoagulansbehandling ved atrieflimren Udgivet af: Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark v/lars Rejnmark Testosteron Hos mænd er testosteron af væsentlig betydning for opbygning og vedligeholdelse af knoglevævet [1]. Hos mænd med hypogonadisme, herunder hypogonadisme opstået som følge af behandling

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres

D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres Udarbejdet af: Heddie Mejborn Christine Brot Hanne Boskov Hansen Bente Koch Lars Hyldstrup Lene Mortensen Leif Mosekilde Christian Mølgård Tove Petersen

Læs mere

Muskel- og skeletsygdomme

Muskel- og skeletsygdomme Muskel- og skeletsygdomme 7 n Muskel- og skeletsygdomme er sygdomme og symptomkomplekser relateret til muskler, sener, knogler og led og karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. n Det er multifaktorielle

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål Guidelines for type 2-diabetes En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål indhold Forord... 3 Farmakologisk behandling af type 2-diabates... 4 Insulinbehandling af patienter

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 september 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 6 oktober 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Forskningstræningsopgave Hold 25 Marts 2015 Udarbejdet af Mette Kirkegaard Thøgersen & Rikke Bladsgaard Zartov Vejleder Jette Ahrensberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere