Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse"

Transkript

1 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse

2 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Der må der gerne benyttes lommeregner, dog ikke fra en mobiltelefon. Opgavesættet består af 5 essayopgaver (nr. 1-5) og 40 alternativopgaver (nr. 1-40). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 30 points, alternativopgaver 40 points. Prøvens varighed: 3 timer Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 1 af 15

3 Essayopgaver 1. Farmakokinetik og farmakodynamik a) Et lægemiddel har en oral biotilgængelighed (bioavailability) (F) på 60%, clearance (CL) på 31,9 L/time. Halveringstiden (t ½ ) er 3,4 timer. Beregn steady state koncentrationen ved en oral dosering på 500 mg 2 gange dagligt. Ud fra formlen F D Css CL fås 0,60 500mg 12timer 31,9 L / time 0,783mg / L b) Beregn fordelingsvolumen V d. Ud fra formlen ln 2 Vd t½ fås CL t½ CL 3,4timer 31,9 L / time Vd 156, 5L ln 2 ln 2 Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 2 af 15

4 c) Nedenfor er en logaritmisk plasmakoncentrations-tids kurve efter intravenøs indgift af 1000 mg lægemiddel A. Skitsér plasmakoncentrations-tids kurven for en analog, lægemiddel B, som har et større fordelingsvolumen (Vd) end af lægemiddel A, men samme clearance (CL). Dosis af lægemiddel B er også 1000 mg. A Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 3 af 15

5 Korrekt, hvis kurven viser, at lægemiddel B s C 0 ligger lavere end A, og at t ½ er forlænget. (Sammenlignet med lægemiddel A har lægemiddel B en mindre C 0 og en øget t ½ ) C 0 B A Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 4 af 15

6 d) Nedenfor er en plasmakoncentrations-tids kurve for de to lægemidler A og B, som blev givet i samme orale dosis (100 mg 4 per døgn). Lægemidlerne har samme biotilgængelighed (F) og samme fordelingsvolumen V d. Marker de sande udsagn med et kryds. Udsagn Lægemiddel A har den største clearance Lægemiddel B har den korteste halveringstid Lægemiddel A og B har samme steady state koncentration (C SS ) Lægemiddel A og B har samme clearance Lægemiddel B når steady state koncentrationen før lægemiddel A Lægemiddel A og B har samme halveringstid Sæt kryds, hvis udsagnet er sandt Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 5 af 15

7 2. Lipidsænkende midler a) Redegør for statiners virkningsmekanisme. Statiner hæmmer HMG-CoA-reduktasen, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Dette fører til en hæmning af kolesterolsyntesen. En følgevirkning er en opregulering af LDL-receptorerne i leverne, som medfører en øget optagelse af kolesterol i leveren og et fald i LDL-koncentrationen. (SPC-farmakologi s. 141) b) Nævn mindst tre grupper af lipidsænkende lægemidler og angiv 1 eksempel på et lægemiddel i hver gruppe. Anionbyttere: Kolestipol Fibrater: Gemfibrozil Nikotinsyrederivater: Acipimo Statiner: Pravastatin, simvastatin, atorvastatin Kolesterolabsorptionshæmmere: Ezetimibe Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 6 af 15

8 c) Beskrive kort simvastatins farmakokinetik. Alle statiner absorberes fra mave-tarmkanalen og omsættes i leveren. Som alle andre statiner har simvastatin stor første-passage metabolisme. Simvastatin er et prodrug, som omdannes i leveren til en aktiv forbindelse. (SPC-farmakologi s. 141) d) Nævn mindst tre bivirkninger til statiner. Udslæt, Hudkløe Søvnløshed Dyspepsi Hovedpine Myositis (muskelbetændelse) Rhabdomyolyse (muskelnekrose) (SPC-farmakologi s. 142) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 7 af 15

9 3. Knoglesygdomme a) Beskriv virkningsmekanismen for vitamin D. Vitamin D øger absorptionen af kalcium, magnesium og fosfat i tarmen og øger den tubulære reabsorption af kalcium i nyrerne. Dette bidrager til at øge blodets indhold af kalcium. Vitamin D fremmer også mineralisering af nydannet knoglevæv. (SPC-farmakologi s. 298) b) Redegør for bisfosfonaternes farmakokinetik. Absorberes i ringe grad fra mave-tarmkanalen. Udskilles uomdannet renalt, men en del aflejres i knoglerne med meget lang halveringstid. (SPC-farmakologi s. 268) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 8 af 15

10 c) Nævn mindst to indikationer for bisfosfonater. Osteoporose, Hypercalcæmi, Paget s sygdom, Frakturer ved myelomatose eller f.eks. metastaser fra brystkræft. (SPC-farmakologi s. 268) d) Hvorfor må bisfosfonater ikke gives sammen med kalk, jern eller magnesium? Der dannes tungtopløselige forbindelser (kelater), som forhindrer begge midlers absorption. (SPC-farmakologi s. 268) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 9 af 15

11 4. Kræftsygdomme a) Sæt kryds ved de rigtige svar i nedenstående skema: Alkylerende stoffer Hæmmer dannelsen af mitoseapparatet og dermed celledeling Danner tværforbindelser mellem DNAstrengene X Hæmmer indbygningen af puriner og pyrimidiner i DNA og RNA Hæmmer enzymer, som er essentielle for DNAreplikationen Topisomerasehæmmere X Mitosehæmmere X Antimetabolitter X b) Nævn mindst tre generelle bivirkninger ved behandling med cytostatika. Allergi Knoglemarvs-suppression Slimhindeaffektioner Hårtab (alopeci) Gonadetoksicitet Carcinogenicitet (SPC-farmakologi s. 311) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 10 af 15

12 c) Nævn indikationen for tamoifen. Brystkræft (metastaserende, receptorpositiv). (SPC-farmakologi s. 313) d) Nævn mindst ét monklonalt antistof, som bruges til behandling af en kræftsygdom, og angiv virkningsmekanismen. Trastuzumab: Hæmmer HER-2 og bruges til brystkræft. Rituimab: Antistof mod CD20 B-lymfocytter og bruges til maligne lymfomer. Bevacizumab: Hæmmer kardannelse i tumorer ved at blokere VEGF og bruges til coloncancer. (SPC-farmakologi s. 310) e) Beskriv kort metotreats virkningsmekanisme. Folinsyreantagonist, som hæmmer nukleinsyresyntesen og dermed DNA-syntesen. (SPC-farmakologi s. 308) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 11 af 15

13 5. Diuretika a) Redegør for loop-diuretikas virkningsmekanisme. Øger diuresen ved at hæmmer transporten af natrium og kalium i den tykke ascenderende del af Henles slynge. Effekten indtræder i løbet af ½-1 time og varer i 4-6 timer. Maksimaleffekten svarer til en øgning af natriumudskillelsen med 25-30%. Nyregennemblødningen øges, men den glomerulære filtration stiger ikke. Givet i.v. har loop-diuretika en vasodilaterende virkning. (SPC-farmakologi s. 115). b) Beskriv virkningen af aldosteronantagonister. Kompetitive hæmmere af aldosteronreceptorerne i nyrernes samlerør. Derved hæmmes natriumreabsorptionen, mens reabsorptionen af kalium og brint øges. (SPC-farmakologi s. 116) c) Nævn mindst to bivirkninger ved behandling med aldosteronantagonister. Gynækomasti Hyperkaliæni Hyponatriæmi (SPC-farmakologi s. 117) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 12 af 15

14 d) Angiv mindst 2 indikationer for thiazid-diuretika. Ødemer af renal Kardiel eller hepatisk genese Hypertension (SPC-farmakologi s. 114) e) Nævn mindst 2 interaktioner til thiazid-diuretika. Glucokortikoidbehandling (øget risiko for hypokaliæmi) NSAID (thiaziddiuretikas effekt hæmmes) Kolestyramin og kolestipol (absorptionen af thiazider hæmmes) Litium (litiumkoncentrationen øges) Sulfonylureastoffer (effekten af sulfonyreastoffer nedsættes) (SPC-farmakologi s. 115) Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 13 af 15

15 Alternativopgaver modul 4 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Bioavailability er den del af et oralt indgivet lægemiddel, som omsættes i leveren 2. Synonympræparater har forskellige aktive lægemiddelstoffer men samme hjælpestoffer 3. Ved en 0. ordensproces er lægemidlets omsætningshastighed proportional med plasmakoncentrationen 4. EC 50 er et mål for et lægemiddels maksimaleffekt 5. Neostigmin hæmmer acetylcholinesterase 6. Stimulation af 1 -receptorer med noradrenalin giver blodtryksstigning 7. Propranolol er en selektiv -blokker 8. Oazepam er en metabolit til diazepam 9. Z-stoffer er ikke krampestillende 10. Zolpidem binder sig til benzodiazepinreceptorerne 11. Den antipsykotiske virkning af antipsykotika indtræder i løbet af få timer 12. Atypiske antipsykotika har samme antipsykotiske virkning som typiske antipsykotika, men flere ekstrapyramidale bivirkninger 13. Alle tricykliske antidepressiva hæmmer re-uptake af serotonin og noradrenalin 14. Kvalme og opkastninger er bivirkninger til serotonin re-uptake hæmmere (SSRI) 15. NSAID nedsætter litiums renale clearance 16. Gabapentin virker ved at hæmme GABA-receptorerne Decarboylasehæmmere hæmmer omdannelsen af levodopa til 17. dopamin i blodbanen 18. Suameton virker som noradrenalin NSAID virker antiinflammatorisk ved at hæmme enzymet cyclooygenase Glukokortikoider kan administreres lokalt ved inflammation i en seneskede Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 14 af 15

16 Rigtigt Forkert 21. H 1 antihistaminer elimineres overvejende renalt 22. De nyere H 1 antihistaminer virker udtalt sederende 23. Opioider er primært perifert virkende analgetika 24. Migrænemidlet sumatriptan udløser en relativ selektiv kontraktion af de cerebrale arterier. 25. Tilsætning af noradrenalin til bupivakain øger den systemiske absorption af bupivakain 26. Naloon kan ophæve virkningen af fentanyl 27. Lavmolekylære hepariner bør gives intramuskulært K-vitamin kan bruges til at behandle blødninger som komplikation til 28. warfarin behandling 29. Stabil angina pectoris er en indikation for acetylsalicylsyre Clopidogrel hindrer trombocytaggregationen ved at hæmme 30. trombocyttens dopaminreceptorer 31. Calcium-antagonister kontraherer de perifere arterier 32. Amiodaron kan give myødem Hypoglykæmi (for lavt blodsukker) ved insulinbehandling kan 33. behandles med intramuskulær (i.m.) glucocorticoid 34. Sulfonylurinstoffer anvendes til behandling af Parkinson sygdom 35. Budenosid bindes til en intracellulær benzodiazepinreceptor Inhalationsbehandling med langtidsvirkende agonister kan bruges til anfaldsprofylakse ved astma bronkiale 37. G-Penicillin kan inaktiveres af bakterier, som producerer -laktamase 38. Penicilliner udskilles fortrinsvis renalt ved tubulær sekretion 39. Knoglemarvsdepression (pancytopeni) er en bivirkning til zidovudin 40. Disulfiram hæmmer alkohols omdannelse til acetaldehyd Lif Uddannelse 19. november 2012 Side 15 af 15

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes boglige

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere