PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte"

Transkript

1 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid 60 mg, 90 mg og 120 mg som lanreotidacetat. Hver fyldt sprøjte indeholder en overmættet opløsning af lanreotidacetat svarende til 0,246 mg lanreotid-base pr. mg opløsning, hvilket sikrer en egentlig injektionsdosis på henholdsvis 60 mg, 90 mg og 120 mg lanreotid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. Hvid til gullig viskøs formulering. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Ipstyl Autogel er indiceret til behandling af akromegali, når det cirkulerende niveau af væksthormon (GH) og/eller insulin-like growth factor-1 (IGF-1) forbliver abnormt efter kirurgi og/eller stråleterapi. Ipstyl Autogel er ligeledes indiceret til patienter som behøver behandlinger inden et indgreb og til patienter hvor kirurgi og/eller stråleterapi ikke er en mulighed. Ipstyl Autogel er tillige indiceret til lindring af symptomer, der ledsager neuroendokrine tumorer (navnlig carcinoide tumorer). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Akromegali I starten gives en injektion (60 mg lanreotid) hver 28. dag. Dosis kan varieres i henhold til patientens reaktion (bedømt ud fra symptomatologi og/eller biokemisk effekt) eller ud fra patientens eventuelle erfaringer med somatostatin analoger. Ipstyl Autogel.doc Side 1 af 8

2 Eksempelvis kan patienter med akromegali behandlet hver 14. dag med Ipstyl Depot 30 mg skiftes til Ipstyl Autogel 60 mg hver 28. dag initialt. Patienter behandlet hver 10. dag med Ipstyl Depot 30 mg kan skiftes til Ipstyl Autogel 90 mg hver 28. Dag initialt. Derefter individualiseres dosen i henhold til patientens kliniske reaktion nemlig mindskning af symptomer og/eller reduktion af GH- eller IGF-1 niveau. Hvis svaret på behandlingen er utilfredsstillende, kan dosis øges. Fuld terapeutisk kontrol ved akromegali anses for opnået, når GH er < 1 ng/ml, IGF-1 er normaliseret og/eller symptomfrihed. Herefter kan reduktion af dosis overvejes. Patienter, der er terapeutisk kontrolleret med somatostatin analoger, kan behandles med Ipstyl Autogel 120 mg hver dag. Neuroendokrine tumorer For neuroendokrine tumorer startes med mg hver 28. dag. Doseringen afpasses derefter ud fra graden af symptomlindring. Injektionen gives dybt subkutant i gluteal regionen. Nålen indføres vinkelret på huden i sin fulde længde. Begge indikationer: Patienter, der er terapeutisk kontrolleret med somatostatin analoger, kan behandles med Ipstyl Autogel 120 mg hver dag. Pædiatrisk population: Ipstyl Autogel bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation for sikkerhed og effekt. Ældre patienter: På grund af det brede terapeutiske vindue for lanreotid er det ikke nødvendigt med dosisjustering hos ældre patienter (se pkt. 5.2). Nedsat nyre- og leverfunktion: På grund af det brede terapeutiske vindue for lanreotid er det ikke nødvendigt med dosisjustering hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 5.2). Administration: Ipstyl Autogel skal injiceres af sundhedspersonale via en dyb subkutan injektion i det øvre ydre kvadrant af balden. Hvis patienten behandles med en fast dosis af Ipstyl Autogel kan produktet efter passende oplæring administreres af patienten selv eller af en anden oplært person. Ved selvadministration skal injektionen gives i den øverste ydre del af låret. Beslutningen om administration af patienten selv eller anden oplært person skal træffes af sundhedspersonalet. Uanset administrationssted må huden ikke foldes og nålen skal indføres hurtigt i dens fulde længde, vinkelret på huden. Injektionsstedet skal skifte mellem højre og venstre side. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for somatostatin eller beslægtede peptider eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Farmakologiske studier i dyr og mennesker har vist, at lanreotid ligesom somatostatin og andre somatostatinanaloger hæmmer udskillelsen af insulin og glukagon. Derfor kan Ipstyl Autogel.doc Side 2 af 8

3 patienter i behandling med Ipstyl Autogel få hypoglykæmi eller hyperglykæmi. Blodsukkerkoncentrationen bør følges, når lanreotidbehandlingen påbegyndes, eller når dosis ændres, og evt. diabetesbehandling bør følgelig justeres. Lanreotid kan reducere galdeblæremotiliteten og forårsage dannelse af galdesten. Patienter bør derfor undersøges regelmæssigt. Til trods for at klinisk hypothyroidisme er sjælden, er der under behandling med lanreotid blevet observeret en svag reduktion af thyreoideafunktionen hos patienter med akromegali. Det anbefales, at udføre thyreoideafunktionstests, når det er klinisk indiceret. Lanreotid må ikke udskrives til patienter med karcinoide tumorer før tilstedeværelsen af en obstruktiv intestinal tumor er udelukket. Lanreotid kan føre til nedsat hjertefrekvens uden nødvendigvis at føre til bradykardi hos patienter, der ikke har underliggende hjerteproblemer. Hos patienter, som har hjerteproblemer før behandlingen med lanreotid påbegyndes, kan der opstå sinus bradykardi. Der bør udvises forsigtighed ved påbegyndelse af behandling med lanreotid hos patienter med bradykardi (se pkt. 4.5). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Den farmakologiske gastrointestinale effekt af lanreotid kan reducere den intestinale absorption af samtidigt indgivne lægemidler, herunder ciclosporin. Samtidig administration af ciclosporin og lanreotid kan reducere den relative biotilgængelighed af ciclosporin, og det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af ciclosporin for at opretholde terapeutiske niveauer. Interaktioner med stærkt proteinbundne lægemidler er næppe sandsynlige i lyset af lanreotids moderate binding til serumproteiner. Begrænsede publicerede data indikerer, at samtidig administration af somatostatinanaloger og bromocriptin kan øge tilgængeligheden af bromocriptin. Samtidig administration af lægemidler, der kan inducere bradykardi (f.eks. betablokkere), kan have en additiv effekt på lanreotids svagt reducerende effekt på hjertefrekvensen. Det kan være nødvendigt at justere dosis for sådanne lægemidler, hvis de administreres samtidigt med Ipstyl Autogel. Den begrænsede tilgængelige publicerede data indikerer, at somatostatinanaloger kan reducere den metaboliske clearance af stoffer, der normalt metaboliseres af cytochrom-p450-enzymer. Dette skyldes muligvis suppressionen af væksthormon. Da det ikke kan udelukkes, at lanreotid kan have denne effekt, bør andre lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A4 og som har et snævert terapeutisk indeks (f.eks. quinidin, terfenadin), anvendes med forsigtighed. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Prækliniske data: Studier i dyr viser, at der ikke er evidens for, at lanreotid forårsager teratogene effekter under organogenesen. Ved doser større end dem, der opnås hos mennesker ved terapeutiske doser, blev der observeret reduceret fertilitet hos hunrotter. Dette skyldes en hæmning af væksthormon-sekretionen. Ipstyl Autogel.doc Side 3 af 8

4 Kliniske data: Data fra et begrænset antal af eksponerede graviditeter indikerer ingen bivirkninger af lanreotid på graviditeten eller på sundhedstilstanden af føtus/det nyfødte barn. På nuværende tidspunkt findes der ingen anden relevant epidemiologisk data. Da undersøgelser med dyr ikke altid er prædiktive for respons hos mennesker, bør lanreotid kun anvendes på tvingende indikation til gravide. Amning: Det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælken. Eftersom mange lægemidler udskilles i modermælken, bør der udvises forsigtighed, når lanreotid administreres til ammende kvinder. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Det er ikke påvist, at Ipstyl Autogel påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er dog blevet rapporteret om svimmelhed under behandling med Ipstyl Autogel, og hvis en patient er påvirket, bør han/hun ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger De bivirkninger, der er rapporteret i kliniske studier hos patienter med akromegali i behandling med lanreotid, er inddelt i den tilsvarende systemorganklasse efter følgende frekvenser: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100). De mest almindeligt observerede bivirkninger efter behandling med lanreotid er gastrointestinale lidelser (mest almindeligt rapporterede er diarré og abdominale smerter, normalt mild til moderat og forbigående), cholelithiasis (ofte asymptomatisk) samt reaktioner på injektionsstedet (smerte, noduli og induration). Bivirkningsprofilen for andre indikationer er tilsvarende. Systemorganklasse Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Undersøgelser Forhøjet ALT, abnorm ASAT, abnorm ALAT, forhøjet blodbilirubin, forhøjet blodglukose, forhøjet glykosyleret Forhøjet ASAT, forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, abnorm blodbilirubin, nedsat natrium i blodet hæmoglobin, vægttab Hjerte Sinus bradykardi Nervesystemet Svimmelhed, hovedpine Mave-tarmkanalen Diarré, løs afføring, Kvalme, opkastning, Misfarvet fæces abdominale smerter forstoppelse, flatulens, oppustethed, mavegener, dyspepsi Hud og subkutane væv Alopeci, hypotrichose Metabolisme og Hypoglykæmi Diabetes mellitus, Ipstyl Autogel.doc Side 4 af 8

5 ernæring Vaskulære sygdomme Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, reaktioner på injektionsstedet (smerte, hårdhed, induration, noduli, pruritus) Lever og galdeveje Cholelithiasis Biliær dilatation Psykiske forstyrrelser hyperglykæmi Hedeture Asteni Søvnløshed Post-marketing erfaringer vedrørende sikkerhed: Post-marketing erfaringerne vedrørende sikkerhed har ikke identificeret anden relevant information end enkelte rapporter om pancreatitis. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 4.9 Overdosering Hvis overdosering skulle forekomme, er symptomatisk behandling indiceret Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation H 01 CB 03 - Antivæksthormoner 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Lanreotid er et oktopeptid, der er afledt af endogent somatostatin. Ligesom somatostatin hæmmer lanreotid en række endokrine, neuroendokrine, exokrine og parakrine funktioner. Lanreotid har høj affinitet for human-somatostatinreceptorer SSTR 2 og 5 og en nedsat bindingsaffinitet for SSTR 1, 3 og 4. Aktiviteten ved human SSTR 2 og 5 anses for at være den primære mekanisme for hæmningen af væksthormon. Lanreotid hæmmer i lighed med somatostatin generelt exokrin sekretion, herunder den basale sekretion af motilin, Gastric Inhibitory Peptide og pancreas-polypeptid. Derimod har det ingen betydende virkning på hverken faste sekretin eller sekretion af gastrin. Lanreotid hæmmer markant den stigning i blodgennemstrømningen i portåren og A. mesenterica superior, der udløses af et måltid. Lanreotid reducerer signifikant prostaglandin E1-stimuleret sekretion af vand, natrium, kalium og klorid i jejunum. Langtidsbehandling med lanreotid reducerer prolaktinniveauet hos patienter med akromegali. Ipstyl Autogel.doc Side 5 af 8

6 I et open-label-studie blev Ipstyl Autogel 120 mg administreret hver 28. dag i 48 uger til 90 hidtil ubehandlede patienter med akromegali, der har fået diagnosen hypofysemakroadenom. Der blev observeret en reduktion i tumorvolumen på 20% hos 63 % af patienterne (95 % CI: 52 %-73 %). I uge 48 var den gennemsnitlige procentvise reduktion i tumorvolumen 26,8 %, væksthormonniveauet var under 2,5 µg/l hos 77,8 % af patienterne, og IGF-1-niveauet blev normaliseret hos 50 %. Normaliserede IGF-1-niveauer kombineret med væksthormonniveauer under 2,5 µg/l blev observeret hos 43,5 % af patienterne. De fleste patienter rapporterede en klar lindring af akromegalisymptomerne såsom træthed, udtalt sveden, artralgi og hævelse af bløddele. Der blev observeret både tidlig og vedvarende reduktion af tumorvolumen samt væksthormonniveau og IGF-1-niveau fra uge 12 og frem. Studiet udelukkede patienter, som forventedes at have brug for operation eller strålebehandling af hypofysen i studieperioden. Somatostatin analoger har vist sig også at have en antiproliferativ virkning. For lanreotid er dette blevet påvist klinisk ved tumor stabilisering. Denne effekt har vist sig at være relevant for patienter med veldifferentierede, fremskredne neuroendokrine tumorer i midttarmen. Lanreotid er klart mere aktiv end naturligt somatostatin og har en meget længere virkningstid. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Intrinsikke farmakokinetiske parametre for lanreotid efter intravenøs indgift til raske forsøgspersoner indikerer begrænset ekstravaskulær distribution med et steady-state distributionsvolumen på 16,1 liter. Total clearance var 23,7 l/t, terminal halveringstid var 1,14 time, og middel residenstiden var 0,68 timer. I forsøg, der evaluerede udskillelsen af lanreotid, blev mindre end 5 % udskilt med urinen, og mindre end 0,5 % blev genfundet uomdannet i fæces, hvilket indikerer nogen udskillelse gennem galden. Efter dyb subkutan injektion af Ipstyl Autogel 60, 90 og 120 mg til raske frivillige steg koncentrationen af lanreotid til en gennemsnitligt maksimal serumkoncentration på 4,25; 8,39 og 6,79 ng/ml. Disse værdier for C max blev opnået i løbet af den første dag efter indgift ved 8, 12 og 7 timer (gennemsnitsværdier). Når de maksimale serumniveauer af lanreotid er opnået, falder koncentrationerne langsomt efter en første ordens kinetik med en terminal halveringstid på henholdsvis 23,3; 27,4 og 30,1 dage. Fire uger efter indgift af lanreotid var det gennemsnitlige serumniveau på henholdsvis 0,9; 1,11 og 1,69 ng/ml. Den absolutte biotilgængelighed var 73,4; 69,0 og 78,4 %. Efter dyb subkutan injektion af Ipstyl Autogel 60, 90 og 120 mg til patienter med akromegali steg koncentrationen af lanreotid til en gennemsnitligt maksimal serumkoncentration på 1,6; 3,5 og 3,1 ng/ml. Disse værdier for C max blev opnået i løbet af den første dag efter indgift ved 6, 6 og 24 timer. Når de maksimale serumniveauer af lanreotid er opnået, falder koncentrationerne langsomt efter en første ordens kinetik. Fire uger efter indgift af lanreotid var det gennemsnitlige serumniveau på henholdsvis 0,7; 1,0 og 1,4 ng/ml. Steady-state-serumniveauer for lanreotid blev i gennemsnit opnået efter fire injektioner hver fjerde uge. Efter gentagne doser hver fjerde uge var den gennemsnitlige værdi for C max ved steady-state 3,8; 5,7 og 7,7 ng/ml for henholdsvis 60, 90 og 120 mg. Den gennemsnitlige værdi for C min blev fundet til at være 1,8; 2,5 og 3,8 ng/ml. Udsving i fluktuationsindekset var moderat med udsving fra 81 til 108 %. Ipstyl Autogel.doc Side 6 af 8

7 Lineær farmakokinetisk frigivelsesprofil blev observeret hos patienter med akromegali efter dyb subkutan injektion af Ipstyl Autogel 60, 90 og 120 mg. Det laveste serumniveau, der opnås for lanreotid efter tre dybe subkutane injektioner af Ipstyl Autogel 60 mg, 90 mg eller 120 mg givet hver 28. dag, svarer til steady-state minimums koncentrationer for lanreotid fundet hos akromegalipatienter, der tidligere har været behandlet med Ipstyl Depot 30 mg hver 14., 10. respektive 7. dag. Nedsat nyre- eller leverfunktion: Personer med svær nedsat nyrefunktion viser en omtrentlig 2-fold reduktion i total serumclearance af lanreotid, med en følgelig stigning af halveringstid og AUC. Hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion blev der observeret en reduktion i clearance (30 %). Distributionsvolumen og gennemsnitlig residenstid steg hos patienter med alle grader af nedsat leverfunktion. Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, eftersom serumkoncentrationen af lanreotid hos disse patienter forventes at ligge indenfor det område, som tolereres fint af raske personer. Ældre patienter: Ældre personer viser en stigning i halveringstid og gennemsnitlig residenstid sammenlignet med raske yngre personer. Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis hos ældre patienter eftersom serumkoncentrationen af lanreotid hos disse patienter forventes at ligge indenfor det område, som tolereres fint af raske personer. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata I carcinogene biostudier hos rotter og mus blev der ikke observeret systemiske neoplastiske ændringer ved doser større end dem, der opnås hos mennesker efter indgift af terapeutiske doser. Der blev observeret forhøjet forekomst af subkutane tumorer på injektionsstedet. Dette skyldes højst sandsynligt den høje dosisfrekvens hos dyr (dagligt) sammenlignet med den månedlige dosering hos mennesker, og observationen er derfor nok ikke klinisk relevant. I in vivo og in vitro standard batteritests udviste lanreotid ingen genotoksiske potentiale. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Vand til injektionsvæsker. Eddikesyre (til justering af ph). 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 2 år. Produkter skal administreres umiddelbart efter anbrud på den laminerede beskyttelsespose. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C til 8 C). Opbevares i den originale emballage. Ipstyl Autogel.doc Side 7 af 8

8 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Produktet leveres i en fyldt sprøjte (klar polypropylen)tilpasset med et automatisk sikkerhedssystem, en nål (rustfrit stål), en plastikbeskyttelseskappe til nålen (LDPE), og en stempelprop (brombutylgummi). Hver fyldt sprøjte er pakket i en lamineret pose (polyethylenterephthalat/aluminium/polyethylenlaminat) og en papkarton. Æske med en 0,5 ml fyldt injektionssprøjte med et automatisk sikkerhedssystem og en nål (1,2 mm x 20 mm). 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Injektionsvæsken, opløsningen, i den fyldte injektionssprøjte er klar til brug. Anvendes umiddelbart efter åbning (engangsbrug). Det er vigtigt, at injektionen af produktet udføres nøjagtigt i henhold til anvisningerne i indlægssedlen. Anvend ikke produktet, hvis den laminerede pose er beskadiget eller åbnet. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Kista Science Tower Färögatan 33 SE Kista Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 60 mg: mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 14. december DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 2. januar 2014 Ipstyl Autogel.doc Side 8 af 8

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere