N0r lskll ddioln. Ryggkirurgi. rostoperattv KValme. Laserved. Klrurgl. lltggl.marrs. En sporgeskemaundersogelsepi 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N0r lskll ddioln. Ryggkirurgi. rostoperattv KValme. Laserved. Klrurgl. lltggl.marrs. En sporgeskemaundersogelsepi 22"

Transkript

1 lltggl.marrs N0r lskll ddioln M E D L E M S T D S K R F T Ryggkirurgi En sporgeskemaundersogelsepi 22 n o r d i s k en e u r o k i r u r giskeafdelingerviser at i de nordiskende opereresi gennemsnit 525 patienterper m i l l i o np e r i r f o r lumbaldiskusprops, men at der er store forskelleri praksis. sde 76 T'l r r' rostoperattv l l KValme Postoperativkvalme og opkastninger et multifaktorieltproblem.som kraver i n d i v i d u evl u r d e r i n g og pnlegningav premedicinerino gg anestesiform. srded'4 T 1 Laserved prostatat. Klrurgl de sisteirene er det utviklet serutstyr som er velegnettil behandlingav godartet forstorrelse av prostata.fordeler o g u l e m p e rm e d u l i k e metoder i kliniskbruk gjennemgis. slon 89 Stillingsannoncer fra side 100 F O R L, G E R D E N O R D S K E L. l E G E R F O R E N N G E R

2 lfodisk]t edicin 3tres7 78 ""oe*"' Standardisering av ryggbehandl. BjgmMagnes,Oso Editorial: Standardisation of lumbar discpropse treatment. t- 7g Operation for lumbal diskusprops i Norden. En sporgeskemaundersogelse pi de nordiske neurokirurgiske afdelinger i neurosurgery units in 1993.* Lumbar disc propse surgery at Nordic 993. Cardar Cudmundsson 6 b Sagaard, Odense 8 3 rnner:r: Dyspepsi-virdprogram mi efterproves videnskabeligt. Debate: Dyspepsia treatment protocols need Peter Bytzer, Kabenhavn 6 ne Maer Hansen, Odense scientifi c evaluation.* 84 *.i.neoens ARTTKEL: Postoperativ kvalme og opkastning. Liselotte B lensen, Kirsten M lensen 6 S4ren C H Ceet, Arhus 89 Laserbehandling av benign prostatahyperpsi. Per Agreid 6 RolfWahlqvist, Oso 93 KRoNTKA: Mojlighetens <igonblick. C hristina D o ct are, S to ckho m 94 Kvalitative metoder i empirisk sundhedsforskning lll: Det individuel le dybdeinterview. Birgitte Dehlholm-Lambertsen 6 Margareta Maunsbach. Arhus The article of the month: Postoperative nausea and vomiting.* Laser treatment of benign prostata hyperpsia.* Reflexions:Windows of opportunity. Qualitative methods in empirical health research, lll:the individualindepth interview.* 99 Nytt frin Norden. Short news from the Nordic countries. too on,,"r*1:f":: Tt;1tice board, O msgsfoto : Ceorge S e ssler oenglishsummary Li!:.t 1-L 3.E, p.t.[.l 91.r Postadress : Box 56ro, sl4 86 s r o c K H o L M C atuailress: y ilgatan 5 Chefredakt\r, ansvaigutgivare: Eva Oldinger Tel: (46) og_79o 3496 redaktionen: Kerstin Danielsso n Te: (46) o8_7go 1345 Fax: (46) o F.Pt.[T.1-o-t... DANMARK Liselofte Hojgaard, Brne R6nde Kristensen, Ugeskrift for Leger, Trondhjemsgade 9, or-zroo Tel 35_4495 oo F N LAN D Tom Pettersson, nst f6r medicin, nucs, Kaserngatan rr_r3, F r N - oo 3 o Helsingfors. Te: 9o _ 47 rt. Lars_Einar Floman, Marit Henriksson, Finnds LAkartidning rslero Vilhj6lmur Rafnsson, Vinnucftirlit Rikisins, Box rzz zo, S-r1z Reykvik Tel: o5-67 z5 oo Noncs Kaare Solheim, Kirurgisk avd Ullevil Sykehus, N_o4o7 Oslo Tel: zz-1954r, Magne Nylenna, Tidsskrift for Den norske l,egeforening sverrce Sverker Ljunghall, Medicinkliniken, Akademiska Slukhuset, s -75r 85 Uppsa,Te: ofi-6633ooo, Johan Calltorp, Ldkartidn 3.1!..9_t!.:.:.!..r..1.1,o_u.lt.:l'.f.,t 1 lt.9... DANMARK Legeforens Forg, Espnaden 8 A, o x- r z6 3 Kgbenhavn x Tel: oo Annoncechei Gitte Broholm F r NLAN D Finnds Lakarftirbund, PO Box 49, F r N-oo 5 or Helsingfors Tel: 9 o-i.g to gr Nonct Den norske Lageforening, Postboks u5z Sentrum, N-oro7 Oslo Tel:23ro 9ooo. Markeilssief: Arne Bjorkevoll sve R rc E Annonser: Asa Olow, Attract Media & Marketing AB, Box 4627, n6 E, Stockholm. Tel o8-616 o7 6o,Faxo}-6fi o7 77. Prenumeration: Centralredaktionen. _u_.91ylt.i... Stiftelsen Nordisk Medicin r9z-6-or-sw issn o o2g-t+o N o M E A ( 3 ) r o 8 N o R D r s K u p p L A o A : o o Srirmnds Grafi ska ls, Katrineholm NoRDrsK MEDrcrN nr3. nrens

3 rilinru Standardis ering avryggbehandl "OperaCardarGudmundsson tar i sin artikkel let om en standardisering av den operativebetion for lumbal diskusprops pi de Nordiske handl. Men behovet for standardisering B0nNMecN.cs neurokirurgiskeafdelinger il99j" (l) opp et gjelder hele spekteret av ryggbehandling] Professor, dr med,lederfor megetviktig emne for den enkeltepasientog konservativbehandling, propsoperasjoner, Faggruppe for ryggsykdommer for samfunnet. operasjonerfor osteochondrose/stenose, rei Statens Helsetilsvn. Ryggsykdommerer i Danmark irsak til 17 operasjoner og fi ksasjonsoperas joner. Avdelingsoverlege, Nevrokirur- prosentav fbrtidspensjoner. Norge var Basisfor en standardiserinsma vere forskgiskavd,ullevil sykehus, ryggsykdommeri 983 den somatiskesykdom ningsbasertviten og en tverrfagligdeltagelsei N-0407Oslo. som var irsak til flestfraversdagerpi arbeids- arbeidet. Norge har StatensHelsetilsynved pssene.gjennomsnittsalderenfor pasiente- sin Faggruppefor ryggsykdommerog Norsk NordMed ll2:78. ne som ble operert for lumbalt nukleuspro- Foreningfor Ryggforskningsammenarbeidet ps i Oslo i l98j var 4l hr, og en mislykket frem en standardiserins av den ikke-operative propsoperasjonmed etterfglgendearbeids- behandl,som veslentligufgres av forsteuforhet ble beresnet til i koste samfunnet linjetjenesten(2). Dette konsensusarbeidet er mellom 4 og 5 millioner NOK. formelt godtatt som behandlingsbasisav de j emaunderslkelse aktuelle legespesialitetenes, Gudmundssonsspgrresk $,sioterapeutehar svarfra alle de 22 nevrokirureiskeavdelin- nesog kiropraktorenesfagforeninger. genei Norden. Undersokelsenvlste Arbeidet med standardiserble betyo at det ble operert 525 pasienterper million delig lettet ved at vi fra startenav var kr over per ir, men at det var storforskjell mellom at en standardiseringbare kan ha en tidsbede nordiskendene,fra Sveriges294 ogtil grensetgyldighet og mi vere gienstandfor snds 439; detvil si nestenfem gangersa jevnlig revisjon.men A fi til en standardisemangeble operertpi snd. ring av den operativeryggbehandl,som o at det var storforskjellmellom avdele Gudmundssonetterlyser,viste segimidlertid nir det gldt andelen av mikrokirurgiske i vere ngt vanskeligere.men med den inngrep, med en variasjonfra 0 til 100pro- forsknsom er og som er undersent, veis,burde det vere mulig 6 komme frem til o at andelenav percutannucleotomivarierte en standardisering med.nigh.t om i alle fall fra 0 til l2 prosent, en vissminimumsramme. o at det var storforskjellmellom avdele Arbeidetvil sannsynligvis galetterehvis det pi antall postoperativeligged4gn for kon- kunne ledes av en prestisjetunginstitusjon. vensjonellkirurgi, Dette er en av grunnenetil at i Norge har Fago og at det var en halveringav liggetiden pi gruppe for ryggsykdommeri StatensHelsetilde avdele som brukte bare mikro- syn anbefaltat tverrfagligtoppekspertise samkirurgi, les i et Nasjonaltkompetansesenter for rygg. men en retir,tliten forskjell pi den post- sykdommer.et slikt senter er tenkt e skulle operativeliggetidenetterkonvensionellki- omfatteforskning,metodeutviklingog -evalururgi og mikrokirurgi pa avdelinger som ering, utdannelseog formidling, og pa denne haddestorandel av beggetyper inngrep,og basisskapegrunngfor en standardisering av o at det var en stor forskjell pa andelen pasi- den operativeryggbehandl.rl enter operert pi de nevrokirurgiskeavdele i de fem ndene, varierendefra under l0 prosenti Sverigetil 100 prosent pi lsnd. Underspkelsenviste videre liten forskjell pa hyppighetenav postoperativdiskitt som forekom hosca l-2 prosentav de operertepasientene. Splrsmilet om antall reoperasjonervar sannsynligvisoppfattet pi forskjellig mite; enten som reoperasjonpga komplikasjon i l. GudmundssonG. Operationfor lumbal diskusprops pi de den postoperativefasen(feks hematom) eller Nordiskeneurokirurgiskeafdesom operasjonfor recidivprops;og siledes linger i 1993.En sporgeskema kan ikke svarenetilleggesbetydning. underspkelse. Nord Med 1997; Pi bakgrunn av funnene i 112: som vistetildels meget storevariasjoneri be2. Vondt i ryggen.hva er det? Hva handl av lumbale diskusprops,tar gjor vi? Oslo: StatensHelsetilsyns velleonrngssene / -v >, 99o, Gudmundssonmegetberettigetopp Fe* 78 NoRDSK M E D r c r Nn r 3. n a e n s

4 operationforlumbaldiskusprops i Norden En spargeskemoundersogerse pd de nordiskeneurokirurgiske ofdetinger i tgg3 Hvilkenbehandlingstilbud findesderi perkutandiskektomi(her kaldetped). Keneurokirurgisk regiog hvordandeles monukleolyse er ikke mereaktueltbeirandg e n o e RG u o v r u N o s s o N lingstilbud inorden. opgayeme i dagmellemneurokirurger En gruppe danskeortopedervistei 1995 Afdelingslege, ogortopeder?disseogdndre deresinteresse for atfi tildeltstorredel afspi_ n Spceeno nalkirurgien og dermedlumbaldiskusprops spbrgsmdl harforfattemeprgvetat fd Overlege, til ndetsortoprediske afdelinger(4).' Dette yedat sendealle nordiske besvaret, kunrrevereenfglgeaf at mangedanskeorto- Neurokirurgisk afd,odense pederharhaftet uddannelsesforlgb Universitetshospital, i Sverige, DK-5000 neurokirurgiske afdelinger,22 i alt, et hvormanhartradition for at denstorste deiaf Odense C. sp4rgeskema. Operationstallene sam- denspinalekirurgier i ortopadiskregi. Nord Med 1997; 112: menlignes til sidstmedoplysninger om Sporgeskemaet totalt opererede i derespektive nde. Spprgeskemaeter i fire dele:generellesplrgsmil;.direkte de kirurgls"80ke tilbud som findes i afdelingerne(sid Lumbal diskusprops er en sygdommed Bl); histo.riskoversigtog eventuellefremtidsstorekonsekvenser for bide densygdornsr"m_visioner.fuet 1993skullebrugessom referente og_samfundet somhelhed.ryggener er en ceir og tallene mitte gerneairundes.alle afbetydeligarsagtil sygefraver og Danma.k delingernehar svaretmen pi splrgeskemaets har l7 procentaf helbredsbetingede fortids- om fremtidsvisioneri". ru"r..r" pensionisterryglidelse somgrundiygdom ( ). nogetustruktureredeog henholdendeog den Lumbal diskusprops er en megetkom_ historiskedel er ofte blevetubesvaret. _ plekssygdomhvorderfindesmanejehand er perkutan endoskopiskdiskektomi lingstilbud.dette har tilstandenfellesmed ogsi kaldet PLD ( perkutan lumbal diskektoandre sygdommehvor man kan forvente mi) eller perkutan nucleotomi. Rygskoleer spontanremission.kompleksiteten visersig ry$rening 4-6 uger efter operation hvor fysiobndtandeti at patienterne kan blive rask! terapeuterinstruereri lvelser og teknik som udennogenform for behandlingtrodssvere skal havestyrkendeog forebyggende effekt. symptomersom udgangspunkt,lndre kommersigaldrigtrodsal behandling. Spargeskemaresultdterne Siden Mixter ogban i 1934-publicerede DeNlrenx. deresartikelom kirurgiskbehandlingaf dis - Danmarkforegir postoperatir,,t kontrolfor kusprops (2) har operativbehandlin"g veret det mesteudenforde neurokirureiske afdeet godttilbud til de patientersomer f,ardest linger. PA Hvidovre,Glostrup, dd..,r" og ramt; med pareseri underekstremiteterne. fuhus sespatienterne af rheumatoloeer ellei forstyrret blerefunktion ogleller kraftige fysioterapeuter i forbindelse medrygjkole, ca smerter.hvorvidtpatientermed moderaie 4-6 ugerpostoperatir,t. Alborgse.rf,eumatosymptomer skalopereres ellerej beroroftepa pi patienterne menpi Rigshospitalet kirurgens skon.en del patienterbliverikle fog,erle i Kgbenhavnser en del af speii"llege.r,e opereretog detteer i god overensstemmelse deresegnepatienter.de andrestederhlenvimedwebers arbejdefra 1983,hvorhanfinder sespatienterne til operatbren efterbehov. i en randomisered prospektiv undersogelse at Pi Rigshospitalet ser man mikrokirursisk "gold ved l-irs-kontrolhar de opererede dei noeet indgrebsomafdels standard" rien bedreendde ikkeopere.ede, men l0 ir efer alleoperatprer er ikkeoverbeviste. op_erationen erdenneforskelikkelengeresig_ Pi Alborg sygehusanvendesmikroteknik nifikant(3). kun til ekstremteralediskuspropser. Andre specialister(f eks neurologerog startedeei neuroki, rheumatologer) tagersigaf den konse"rvativ!rurgiskafdelingpi Hvidovresygehus blevet del af behandl,flere praktiserendenedgtog aktivitetenoverflyttei til neurokileger tilbyderdesuden.n"nu.l behandline rurgiskafdelingpi Rigshospitalet. og akupunktursombehandlingsform. Fysiol Ferperneblevderi 1993udfOrtZZ operaterapeuter ogkiropraktorer praktiserer delvist tionerfor lumbalepropser. indenfordetoffentlige helsevesen ogdealternativebehandlingsformer FrNr,eNo florerer. kan man tilbyde standardindgreb Fra Helsingforssigerman om -metoden..kirurgisk (eller konventionelhemiminektomi) Jller at indikationen ma vere at protrusionenskal den mikroskopiske variantog desudenhar vere mindre en l/3 del af spinalkanalensdiaman fra slutnaf lg80rneforsggtmed meter og sekvester. N o R D r sm K EDrcrN n r 3. r r. r e n1s

5 Danmark Finnd l. Hvor mante opereresl i anulletl 3. Ventetid pi venteliste (uger)f 4. Hvor mange reop erligd 5. Hvor mange ptt for discitis arligtl 6. Post op kontroll 7. Andre som opererer i omredetr 8. Hvor stor del af totalt opl Hvidovre 400 s!rgenoe 1 6 u 5 Glostrup Odense u u ca40 ca 10"/" c a 8 l % c a 5 % c a 5 0 % RH Kobh u u under 2"/" til 2 l-2% til 3 F l a t l Arhus 400 let stitende ca.4 u ca 25 4 max20% Helsingfors t 6 0 ogning 1 U 5-7% hos operator ca 66% Kuopio t 7 5 KOnStant 2-3 u 50 per mill. 4-8 u 40% Oulu 300 otnlng 2 u c a 1 5 max u ca20% Konventionel hemiminektomi: l. Kommentarerl 2. Antal ptd 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagef 5. Suturf]ernelsel 6. Hvordan velges metodenl op dagen 3-7 dage 3-8 dage 7.dag standard op 525 t.oat 7-8 dage standard op dage 4 dage af kirurt 400 l. d a t 8 dage rngen Caspar ditaror dage Mikrokirurgisk hemiminektomi: L Kommentarerl 2. Antal pttl 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagel 5. Suturfjernelsel 5. Hvordan valges metodenf 80 ) dage o fordeler 5 op dagen 3-7 dage ilo dage 4 dage standard op t43 Caspars instrum t75. dat op dag/. dag 2-3 dage l-2 dage 5.- kun en metode 30 3 dage Anden form for kirurgi: l. Kommentarer? inten 2. Antal pttl 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagel 5. Suturfiernelsel 6. Hvordan valges metodenl q 3-8 dage dage s r a u o Pi snd ser neurokirurgene alle patienterr-re 4-6 uger efter operation og derefter ved behov. Herkan patienterne ogsi henvende sig minektomi pi indikationen biterale udfald, svrere propser og recidiv propser. Pi rgntgenafdeling pi Ullevil sykehus foretager delvis i samarbejde med neurokirurgisk afdeling. Antallet er ca 45 patienter per Ar. direkte til kirurgerne med deres symptomer i tilfalde af diskusprops. Hurtig ambunt udredning kan derfor fare tll tidlig kirurgi og derfor er antalet operationer meget hb1t. Heri S v r n r c e ligger dog ogsi en anden forskel fra de gvrige PA Sahlgrenska slukhuset i Goteborg ser man nordiske nde som er, at det sociale stottenetvrerk er meget lidt udviklet pi snd, som er et de patienter som ikke fir det godt deltager i et patienten 2-3 mineder efter operationen og samfund hvor stor vegt legges pi aktiv deltagelse pa arbejdsmarkedet og patienterne er gelser og provokationstester. systematiskontrol med nye rgntgenunders6- under pres for hurtigst muligt at blive arbejdsdygtige igen. ges til 6, lz og27 uger og den gang er Postoperativ kontrol i Linkoping pnleg- det bide operatoren og en fysioterapeut, men N o n c s derefter kun operatgren. Uppsa 6 og20 Bergen i 1992 ogl993 havde afdel kun uger, oftest hos operatbren. muligheder for akutte indgreb pga Okonomiske problemer, men tallene er udarbejdet efter med Williams teknik. LinkOping understre- Mikrokirurgisk teknik pi Sahlgrenska er de pner som blev gt efteriret ger man dog at mikroteknik ikke er bedre en AngAende den postoperative kontrol er den konventior-rel teknik. pi Rikshospitalet overdt til de lokale sygehus. Tronrso kontrolleres patienterne ai-f,- sitetssjukhus behandler kun en "liten mini- Neurokirurgiska klinikken, Lunds Univer- sioterapeuter under rygskolen. Afdeling for fysikalsk medicin ser de opererede 6 og l2 uger ps og deltager derfor ikke i undersogelsen. mal del" af patienter med lumbal diskuspro- efter operation pi UllevAl og patienterne henvises til operatbren efter behov. nds hvor neurokirurgen Bo opererer Sverige findes der en privatklinik i Strdng- Principielt skal neurokirurgisk afdeling pi en del lumbale diskuspropser opererede han ca 100 patienter, alle rned mikrotek- Rikshospitalet ikke beskeftige sig med lumbale propser men fir henvist nogen fb tilfeloegr nser vores studie il de 22 neurokirurgiske nik. Disse patienter teller vi ikke med, vi be- Tromsg bruger man konventionel hemi- nordiske afdelinger. 8 0 N o R D r s K M E D r c r N n r 3. t r e n s

6 lsnd AUo Reykiavik Gaitebort Konsnt ogning c a S u 2-4 u e l l e r m e r e 2-8 u 30 t0 ptt 2 0_t pt u se arrikel nej ca 50% 0 ca80% Karolinska 50 fatd l - l 2 u 2-3 ptt 2-3 pttl 1 2 u Sverige Link6ping 2-l2u Umel u 5 - t 0 % 0 0 _ t % 0 nej 12 u 0 95% Uppsa 45 c a 6 u ca 5 ptt 0-2 ptt 60"/. Bergen RH Oslo 7 5 t 0 fald 4 - l 2 u 0 c a l u,a ca75% ca 100% Norge Tromsg 80 otnrng 2 l u 0 - l ca 30% Trondheim Ulleval kontant l - 4 u c a 1 2 u ca ptt -2 ptt 6 u 90% 20% 80 a ^ dage inqen inten "bra metode" op dagen 4-7 dage ca7 l4.dag 7.dag hvoritmetod r dag 2-3 dage 4-6 dage lo.dag ngen t20 l. dat 7 dage rutine t dage 3 dage intrakutan KUN CN dage intrakutan KUn en 50 'direct" 2-7 dage kun en 60 )^- 4-7 dage 4. dag ngen aile 38 'direct" ca 4 date ca 9. dag KUn en modificeret pandempe 50 l. d a g c a 5 0. dag ngen 8od mode Caspars metode op oag op dat 2-3 dage -3 dage 5-7 dage 0. dag intracuran 7-0. dag uden endoskop 20 samme dag 0 fi ptt nsen ngen 7 samme dag datkirurgi val$e tilf P E D 25 op oag 0-l dage valgte tilf minektomi,tscup udsc amb/dagkir l. da8 0 7 dage lt valgre tilf valgte tilf Historisk oyersigt forkring pi det generelt stigende antal operationer kunne vrere den efterhdnden meeet H A SOlling i Horsens i Danmark var sandsvn_ ligvis Nordens kirurg som fjernede en lette adgang til en CT:scanner. diskusprops i t9)4, Aretfir E Busch foretos Thllene samme operation - over reoperationer og discitis-tilfelde_er for forskellige til at dann! grundg for fgrste gang i Kgbenhavn og nie mineder Mixter og Barr publicere_ diskussion og stemmer srndrynliguis b'edst de deres beromte artikel (5). med at de mest anvendte diaenoselister ikke Bo. Nystrcim, neurokirurg i Uppsa, var registrerer disse tilfelde med selvstendige diagnoser. den forste i Norden der anvendte mikrokirurgi til propsfjernelse, idet han allerede i l97g Antal sengedage varierer meget, men ser toretog operationerne delvist med mikrotek_ ud til at vere noget kortere hvoiman anvender mikroteknik og -metoden er for det nik, r-r-ren fra 1980 hele inderebet mi_ krotekrrisk. startes i Finnd"i l9b9 af meste pa ambunt basis. Den postoperative Esa Kotiinen og senere samme ir iarhus, hospitalisering synes historisk bestemi os savner et rationelt grundg. Danmark. ndgrebet blev i begyndelsen rngdt med megen optimisme men anvendes efter_ Hvem hinden kun pa udvalgte - er bedst egnet til at tage sig af denne patienter, omend det torm tor kirurgi? stadie anbefales. Det vigtigste er at operatgren har kundskab og erfaring og afdel har rutine Statistik i at pleie patienter i denne patien tkategori. Statistisk information fra de respektive nde Thlrige artikler er blevet skrevet de sidste ir vises itabel l. om forskellen mellem konventionel os mikrolirurgisk operationsmetode Diskussion og de "fleste tortattere er enige om at r-rgtidsresultatet er Udvikl i den vestlige verden er at flere stort set det samme, men mikrokirurgien vil og fl-ere o_pereres for lumbal diskusprops. sandsynligvis fi en sikker pds pi de ff1ste afdelinger itakt med "minimal invasive " filoso- Antallet af opererede er i nogle ndl steget eksplosivt ( 2 ). Denne oversigt ou.,.r.rrro"kirurgiske tilbud i de Nordiske l-ande viser os at Bedre resultat vil man sandsynligvis fgrst fien indenfor kirurgi generelt. dette ogsi gelder disse omrider. Hvilket form for kinrrgi lpn6 nir man kan udvelge de patieiter som som tilbydes er vidt forskellig os ser skal opereres, dvs som ikke vil kunne blive ud til at vrere, i hvert fald delvis, afhe"nglg af symptomfrie uden operation. Dette kan man de enkelte kirurgers frerdigheder. n" ilitig ikke med sikkerhed i dag (13). N o R D r s K M E D r c r N n r S. n r e n s B

7 rabel f. Stotistiskinformotionfro de respektivelonde (6-l l). 1. Albech Mf, EskesenVN, Fedders O, fantzene, Mosdal C, Nielsen Cl et al. Den kirurgiskebehandling og andredegeneraaf diskusprops tive irsager til nerverodskompression i lenden. UgeskLeger 1996; Supplement 58:Kringsrapport, nr. l. 2. Mixter W, Barr fs. Ruptureof intewertebral disc with involvement of spinalcanal.n Engl J Med 1934; Zll: J. WeberH. Lumbar Disc Herniation. A controlled,prospectivestudywith ten yearsof obsewation.spine l98l;8: DanskOrtopedkirurgiskSelskabs nyhedsbrev, sommeren1995; Sogaard, LjunggrenB. Hans Sglling:Danish pioneerneurosurg e o n. N e u r o s u r g ; 8 1 : Danmark Norge Finnd Sverige ndbyggerel.ian i millioner Total operationer for lumbalprops Operationer i neurokirurgisk regi 5,t 8 1 s,042 0,264 4,299 8,692 23,525* 3 t t2373* t5 248 Med konventionelteknik Med mikroteknik t s 75**x* * *x* l Neurokir opereredei procent Totalt op ptt i ptt/million/ir 0 t r3 * Fersernes indbyggereog 22 konventionelleoperotionertalles med. ** Her med de 40 lominektomierfro Ullevdl sykehus. ***Her kunne mon tilfoje 00 ptt opereredeof Bo Nystromi Stnlngnds. ***{<, Denmork operereset ikke oplyst ontol ptt pd 4-5 privothospitoler.operotionernebliver oftestudfort of neurokirur' ger. Tobellens75 procentneurokirurgiskudforte indgreber sdledeset minimumstol EuropeanMarketingData and Statistics1994,udg. afeuromonttor n t e r n a t i o n a ln C ; Health Statisticsin the Nordic C o u n t r i e s,9 9 3.N o m e s c o ; 44: Klbenhavn: 8. Sundhedsstyrelsen, skriftligmeddelelse.l.nr Forskningsoch utvecklingscentralen fiir social-och hiilsovirden. Helsingfors.Statistikmeddende, 1994:20; Statistisksentralbyri,Oslo: skriftlig meddelelse.j.nr Stockholm,Epide l. Socialstyrelsen, miologisktcentrum: skriftligtmeddende. 12. DavisH. ncreasingratesof cervicand lumbar spinesurgery in the United States, Spine 1994;19: lllt-2). 13. JungeA, Dvorakf, AhrensS. Predictorsofbad and goodoutcomes oflumbar discsurgery.spine 1995; 20: Cherkin DC, Deyo RA, LoeserJD, BushT, WaddelG. An nternatronal ComparisionofBach Surgery Rates.Spine 1994; 19: 120l-6. Derfor kan man ogsi seindenforde Nordis- hurtig smertelindringog dewedfiet patienten har ke nde to ekstremerfor kirurgiske tilbud: hurtig i habituel tilstand. UndersBgelser patiendel af og storste resultat meget godt pativist e4294 Sverigemed ngt ferre operation enter/million/6rmod gennemsnittet525 pati- terne er aktivepi arbeidsmarkedetl0 6r efter enter/million/ir og snd med 5 gangeflere operationen(15).men man kan regnemed at operationer end Sverige og 2,7 gange flere nogle af patienterneville have kunnet opni sammeresultatmed en lengere periodekonoperationerend gennemsnittet. Cherkin foreslsrat antallet af ortopedkirur- servativebehandling,men til gengeld viseren fra Norge at der findes direkte ger og neurokirurgerer afgorendefor discus- ny propskirurgirateni et nd, men har svert sammenheng mellem ventetidenog operatived at forkre det meget ve antal operatio- ve resultater, dvs patienter med symptomer i overseksmanederf6r operationhar en ringere ner i Sverige(14). chancefor at komme til sammearbeidesom arugentlige En henvisningtil et vt antal preoperativt og har ogsi stlrre risiko for at (40-48) ikke overbevisende, virker bejdstimer ( l6). specielt ikke nir man sammenligner med havneudenforarbejdsmarkedet Danmark har diskuskirurgientraditionsdanmark hvor den ugentligearbeidstider 37 timer, antalletaf ortopedkirurger/neurokirur- messigtveret en neurokirurgiskopgave,hvilger er mindre og discuspropsoperationernesket krt fremgir af Tabel. Fastholdelseaf antal det dobbelte af Sveriges.Forkr dette krever en ekstraordiner indsats. Diskuskirurgien i fremtiden bor efter vor pa det ve antal operationeri Sverigekunne hpre hjemme pi afdelingerhvor der mening vere en generel konservativholdning, samt et passendeantal operationerog udfores for irligt interesse en manglende neurokirurgisk seriostvidenskabeligtmed hvor der arbejdes form for denne rygkirurgi. Pi snd har man tilbudt operation som oroblemerne. A S, GudmundssonG, 5. Sigurdsson HannessonH, GudmundssonK. Sm6sjdradgerdirvegnabrj6sklossi mi6baki. Leknabdid 199l' ; 77: Trumpy fh. Duration af Symptomsasa Predictorof OutcomeAfter Lumbar Disc Surgery.Acta Neurochir (Wien) 1994;128:53-6. pd dansk Sp4rgeskemaet ellerengelskkanrekttireres hosforfatteme. 8Z Lumbardiscpropsesurgeryat 'lordicneurosurgery unitsin 1993' This article consistsin a reviewof treatment for lumbar discpropsein 1993,asreported by all27 neurosurgeryunits in the Nordic countries,servinga total popution of23.5 million. Of surgicaloperationsfor the condition, 37 per cent were performedby neurosurgeons- using standardlumbar discectomyin 6.3 per cent of cases,microsurgical techniquesin J6 per cent ofcases,and percutaneouslumbar discectomyin the remaining 2.7 per cent. Chemonucleolysisis no longer considereda viable therapeutic alternative.n the Nordic countriesasa whole, the annual incidence of lumbar disc propsesurgeryis 52.5per 100,000,though the figure variesfrom one country to another. N o R D S KM E D c Nn r 3 ' r u e n s

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Den danske indsats - status. Frede Olesen

Den danske indsats - status. Frede Olesen Den danske indsats - status Overordnet! Pakkeforløb har betydet kortere vente3der for mange pt. Godt!! Diagnosecentre bliver bedre og bedre nu mere end 15 i de 5 regioner! Læger og pa3enter gladere! Selve

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot=

DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiPffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot= 7 side 1 C.G. JENSEN E DEKLARATION. Del af Matr. nr. 1IR Borupgird. Helsingorjorde. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12 --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot= Anmelder:

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Behandlingssikring. Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet

Behandlingssikring. Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet Behandlingssikring Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet Behandlingssikring Behandlingssikring er en forsikring for, at du får hjælp fra en uafhængig læge til at komme hurtigt og sikkert gennem

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere