N0r lskll ddioln. Ryggkirurgi. rostoperattv KValme. Laserved. Klrurgl. lltggl.marrs. En sporgeskemaundersogelsepi 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N0r lskll ddioln. Ryggkirurgi. rostoperattv KValme. Laserved. Klrurgl. lltggl.marrs. En sporgeskemaundersogelsepi 22"

Transkript

1 lltggl.marrs N0r lskll ddioln M E D L E M S T D S K R F T Ryggkirurgi En sporgeskemaundersogelsepi 22 n o r d i s k en e u r o k i r u r giskeafdelingerviser at i de nordiskende opereresi gennemsnit 525 patienterper m i l l i o np e r i r f o r lumbaldiskusprops, men at der er store forskelleri praksis. sde 76 T'l r r' rostoperattv l l KValme Postoperativkvalme og opkastninger et multifaktorieltproblem.som kraver i n d i v i d u evl u r d e r i n g og pnlegningav premedicinerino gg anestesiform. srded'4 T 1 Laserved prostatat. Klrurgl de sisteirene er det utviklet serutstyr som er velegnettil behandlingav godartet forstorrelse av prostata.fordeler o g u l e m p e rm e d u l i k e metoder i kliniskbruk gjennemgis. slon 89 Stillingsannoncer fra side 100 F O R L, G E R D E N O R D S K E L. l E G E R F O R E N N G E R

2 lfodisk]t edicin 3tres7 78 ""oe*"' Standardisering av ryggbehandl. BjgmMagnes,Oso Editorial: Standardisation of lumbar discpropse treatment. t- 7g Operation for lumbal diskusprops i Norden. En sporgeskemaundersogelse pi de nordiske neurokirurgiske afdelinger i neurosurgery units in 1993.* Lumbar disc propse surgery at Nordic 993. Cardar Cudmundsson 6 b Sagaard, Odense 8 3 rnner:r: Dyspepsi-virdprogram mi efterproves videnskabeligt. Debate: Dyspepsia treatment protocols need Peter Bytzer, Kabenhavn 6 ne Maer Hansen, Odense scientifi c evaluation.* 84 *.i.neoens ARTTKEL: Postoperativ kvalme og opkastning. Liselotte B lensen, Kirsten M lensen 6 S4ren C H Ceet, Arhus 89 Laserbehandling av benign prostatahyperpsi. Per Agreid 6 RolfWahlqvist, Oso 93 KRoNTKA: Mojlighetens <igonblick. C hristina D o ct are, S to ckho m 94 Kvalitative metoder i empirisk sundhedsforskning lll: Det individuel le dybdeinterview. Birgitte Dehlholm-Lambertsen 6 Margareta Maunsbach. Arhus The article of the month: Postoperative nausea and vomiting.* Laser treatment of benign prostata hyperpsia.* Reflexions:Windows of opportunity. Qualitative methods in empirical health research, lll:the individualindepth interview.* 99 Nytt frin Norden. Short news from the Nordic countries. too on,,"r*1:f":: Tt;1tice board, O msgsfoto : Ceorge S e ssler oenglishsummary Li!:.t 1-L 3.E, p.t.[.l 91.r Postadress : Box 56ro, sl4 86 s r o c K H o L M C atuailress: y ilgatan 5 Chefredakt\r, ansvaigutgivare: Eva Oldinger Tel: (46) og_79o 3496 redaktionen: Kerstin Danielsso n Te: (46) o8_7go 1345 Fax: (46) o F.Pt.[T.1-o-t... DANMARK Liselofte Hojgaard, Brne R6nde Kristensen, Ugeskrift for Leger, Trondhjemsgade 9, or-zroo Tel 35_4495 oo F N LAN D Tom Pettersson, nst f6r medicin, nucs, Kaserngatan rr_r3, F r N - oo 3 o Helsingfors. Te: 9o _ 47 rt. Lars_Einar Floman, Marit Henriksson, Finnds LAkartidning rslero Vilhj6lmur Rafnsson, Vinnucftirlit Rikisins, Box rzz zo, S-r1z Reykvik Tel: o5-67 z5 oo Noncs Kaare Solheim, Kirurgisk avd Ullevil Sykehus, N_o4o7 Oslo Tel: zz-1954r, Magne Nylenna, Tidsskrift for Den norske l,egeforening sverrce Sverker Ljunghall, Medicinkliniken, Akademiska Slukhuset, s -75r 85 Uppsa,Te: ofi-6633ooo, Johan Calltorp, Ldkartidn 3.1!..9_t!.:.:.!..r..1.1,o_u.lt.:l'.f.,t 1 lt.9... DANMARK Legeforens Forg, Espnaden 8 A, o x- r z6 3 Kgbenhavn x Tel: oo Annoncechei Gitte Broholm F r NLAN D Finnds Lakarftirbund, PO Box 49, F r N-oo 5 or Helsingfors Tel: 9 o-i.g to gr Nonct Den norske Lageforening, Postboks u5z Sentrum, N-oro7 Oslo Tel:23ro 9ooo. Markeilssief: Arne Bjorkevoll sve R rc E Annonser: Asa Olow, Attract Media & Marketing AB, Box 4627, n6 E, Stockholm. Tel o8-616 o7 6o,Faxo}-6fi o7 77. Prenumeration: Centralredaktionen. _u_.91ylt.i... Stiftelsen Nordisk Medicin r9z-6-or-sw issn o o2g-t+o N o M E A ( 3 ) r o 8 N o R D r s K u p p L A o A : o o Srirmnds Grafi ska ls, Katrineholm NoRDrsK MEDrcrN nr3. nrens

3 rilinru Standardis ering avryggbehandl "OperaCardarGudmundsson tar i sin artikkel let om en standardisering av den operativebetion for lumbal diskusprops pi de Nordiske handl. Men behovet for standardisering B0nNMecN.cs neurokirurgiskeafdelinger il99j" (l) opp et gjelder hele spekteret av ryggbehandling] Professor, dr med,lederfor megetviktig emne for den enkeltepasientog konservativbehandling, propsoperasjoner, Faggruppe for ryggsykdommer for samfunnet. operasjonerfor osteochondrose/stenose, rei Statens Helsetilsvn. Ryggsykdommerer i Danmark irsak til 17 operasjoner og fi ksasjonsoperas joner. Avdelingsoverlege, Nevrokirur- prosentav fbrtidspensjoner. Norge var Basisfor en standardiserinsma vere forskgiskavd,ullevil sykehus, ryggsykdommeri 983 den somatiskesykdom ningsbasertviten og en tverrfagligdeltagelsei N-0407Oslo. som var irsak til flestfraversdagerpi arbeids- arbeidet. Norge har StatensHelsetilsynved pssene.gjennomsnittsalderenfor pasiente- sin Faggruppefor ryggsykdommerog Norsk NordMed ll2:78. ne som ble operert for lumbalt nukleuspro- Foreningfor Ryggforskningsammenarbeidet ps i Oslo i l98j var 4l hr, og en mislykket frem en standardiserins av den ikke-operative propsoperasjonmed etterfglgendearbeids- behandl,som veslentligufgres av forsteuforhet ble beresnet til i koste samfunnet linjetjenesten(2). Dette konsensusarbeidet er mellom 4 og 5 millioner NOK. formelt godtatt som behandlingsbasisav de j emaunderslkelse aktuelle legespesialitetenes, Gudmundssonsspgrresk $,sioterapeutehar svarfra alle de 22 nevrokirureiskeavdelin- nesog kiropraktorenesfagforeninger. genei Norden. Undersokelsenvlste Arbeidet med standardiserble betyo at det ble operert 525 pasienterper million delig lettet ved at vi fra startenav var kr over per ir, men at det var storforskjell mellom at en standardiseringbare kan ha en tidsbede nordiskendene,fra Sveriges294 ogtil grensetgyldighet og mi vere gienstandfor snds 439; detvil si nestenfem gangersa jevnlig revisjon.men A fi til en standardisemangeble operertpi snd. ring av den operativeryggbehandl,som o at det var storforskjellmellom avdele Gudmundssonetterlyser,viste segimidlertid nir det gldt andelen av mikrokirurgiske i vere ngt vanskeligere.men med den inngrep, med en variasjonfra 0 til 100pro- forsknsom er og som er undersent, veis,burde det vere mulig 6 komme frem til o at andelenav percutannucleotomivarierte en standardisering med.nigh.t om i alle fall fra 0 til l2 prosent, en vissminimumsramme. o at det var storforskjellmellom avdele Arbeidetvil sannsynligvis galetterehvis det pi antall postoperativeligged4gn for kon- kunne ledes av en prestisjetunginstitusjon. vensjonellkirurgi, Dette er en av grunnenetil at i Norge har Fago og at det var en halveringav liggetiden pi gruppe for ryggsykdommeri StatensHelsetilde avdele som brukte bare mikro- syn anbefaltat tverrfagligtoppekspertise samkirurgi, les i et Nasjonaltkompetansesenter for rygg. men en retir,tliten forskjell pi den post- sykdommer.et slikt senter er tenkt e skulle operativeliggetidenetterkonvensionellki- omfatteforskning,metodeutviklingog -evalururgi og mikrokirurgi pa avdelinger som ering, utdannelseog formidling, og pa denne haddestorandel av beggetyper inngrep,og basisskapegrunngfor en standardisering av o at det var en stor forskjell pa andelen pasi- den operativeryggbehandl.rl enter operert pi de nevrokirurgiskeavdele i de fem ndene, varierendefra under l0 prosenti Sverigetil 100 prosent pi lsnd. Underspkelsenviste videre liten forskjell pa hyppighetenav postoperativdiskitt som forekom hosca l-2 prosentav de operertepasientene. Splrsmilet om antall reoperasjonervar sannsynligvisoppfattet pi forskjellig mite; enten som reoperasjonpga komplikasjon i l. GudmundssonG. Operationfor lumbal diskusprops pi de den postoperativefasen(feks hematom) eller Nordiskeneurokirurgiskeafdesom operasjonfor recidivprops;og siledes linger i 1993.En sporgeskema kan ikke svarenetilleggesbetydning. underspkelse. Nord Med 1997; Pi bakgrunn av funnene i 112: som vistetildels meget storevariasjoneri be2. Vondt i ryggen.hva er det? Hva handl av lumbale diskusprops,tar gjor vi? Oslo: StatensHelsetilsyns velleonrngssene / -v >, 99o, Gudmundssonmegetberettigetopp Fe* 78 NoRDSK M E D r c r Nn r 3. n a e n s

4 operationforlumbaldiskusprops i Norden En spargeskemoundersogerse pd de nordiskeneurokirurgiske ofdetinger i tgg3 Hvilkenbehandlingstilbud findesderi perkutandiskektomi(her kaldetped). Keneurokirurgisk regiog hvordandeles monukleolyse er ikke mereaktueltbeirandg e n o e RG u o v r u N o s s o N lingstilbud inorden. opgayeme i dagmellemneurokirurger En gruppe danskeortopedervistei 1995 Afdelingslege, ogortopeder?disseogdndre deresinteresse for atfi tildeltstorredel afspi_ n Spceeno nalkirurgien og dermedlumbaldiskusprops spbrgsmdl harforfattemeprgvetat fd Overlege, til ndetsortoprediske afdelinger(4).' Dette yedat sendealle nordiske besvaret, kunrrevereenfglgeaf at mangedanskeorto- Neurokirurgisk afd,odense pederharhaftet uddannelsesforlgb Universitetshospital, i Sverige, DK-5000 neurokirurgiske afdelinger,22 i alt, et hvormanhartradition for at denstorste deiaf Odense C. sp4rgeskema. Operationstallene sam- denspinalekirurgier i ortopadiskregi. Nord Med 1997; 112: menlignes til sidstmedoplysninger om Sporgeskemaet totalt opererede i derespektive nde. Spprgeskemaeter i fire dele:generellesplrgsmil;.direkte de kirurgls"80ke tilbud som findes i afdelingerne(sid Lumbal diskusprops er en sygdommed Bl); histo.riskoversigtog eventuellefremtidsstorekonsekvenser for bide densygdornsr"m_visioner.fuet 1993skullebrugessom referente og_samfundet somhelhed.ryggener er en ceir og tallene mitte gerneairundes.alle afbetydeligarsagtil sygefraver og Danma.k delingernehar svaretmen pi splrgeskemaets har l7 procentaf helbredsbetingede fortids- om fremtidsvisioneri". ru"r..r" pensionisterryglidelse somgrundiygdom ( ). nogetustruktureredeog henholdendeog den Lumbal diskusprops er en megetkom_ historiskedel er ofte blevetubesvaret. _ plekssygdomhvorderfindesmanejehand er perkutan endoskopiskdiskektomi lingstilbud.dette har tilstandenfellesmed ogsi kaldet PLD ( perkutan lumbal diskektoandre sygdommehvor man kan forvente mi) eller perkutan nucleotomi. Rygskoleer spontanremission.kompleksiteten visersig ry$rening 4-6 uger efter operation hvor fysiobndtandeti at patienterne kan blive rask! terapeuterinstruereri lvelser og teknik som udennogenform for behandlingtrodssvere skal havestyrkendeog forebyggende effekt. symptomersom udgangspunkt,lndre kommersigaldrigtrodsal behandling. Spargeskemaresultdterne Siden Mixter ogban i 1934-publicerede DeNlrenx. deresartikelom kirurgiskbehandlingaf dis - Danmarkforegir postoperatir,,t kontrolfor kusprops (2) har operativbehandlin"g veret det mesteudenforde neurokirureiske afdeet godttilbud til de patientersomer f,ardest linger. PA Hvidovre,Glostrup, dd..,r" og ramt; med pareseri underekstremiteterne. fuhus sespatienterne af rheumatoloeer ellei forstyrret blerefunktion ogleller kraftige fysioterapeuter i forbindelse medrygjkole, ca smerter.hvorvidtpatientermed moderaie 4-6 ugerpostoperatir,t. Alborgse.rf,eumatosymptomer skalopereres ellerej beroroftepa pi patienterne menpi Rigshospitalet kirurgens skon.en del patienterbliverikle fog,erle i Kgbenhavnser en del af speii"llege.r,e opereretog detteer i god overensstemmelse deresegnepatienter.de andrestederhlenvimedwebers arbejdefra 1983,hvorhanfinder sespatienterne til operatbren efterbehov. i en randomisered prospektiv undersogelse at Pi Rigshospitalet ser man mikrokirursisk "gold ved l-irs-kontrolhar de opererede dei noeet indgrebsomafdels standard" rien bedreendde ikkeopere.ede, men l0 ir efer alleoperatprer er ikkeoverbeviste. op_erationen erdenneforskelikkelengeresig_ Pi Alborg sygehusanvendesmikroteknik nifikant(3). kun til ekstremteralediskuspropser. Andre specialister(f eks neurologerog startedeei neuroki, rheumatologer) tagersigaf den konse"rvativ!rurgiskafdelingpi Hvidovresygehus blevet del af behandl,flere praktiserendenedgtog aktivitetenoverflyttei til neurokileger tilbyderdesuden.n"nu.l behandline rurgiskafdelingpi Rigshospitalet. og akupunktursombehandlingsform. Fysiol Ferperneblevderi 1993udfOrtZZ operaterapeuter ogkiropraktorer praktiserer delvist tionerfor lumbalepropser. indenfordetoffentlige helsevesen ogdealternativebehandlingsformer FrNr,eNo florerer. kan man tilbyde standardindgreb Fra Helsingforssigerman om -metoden..kirurgisk (eller konventionelhemiminektomi) Jller at indikationen ma vere at protrusionenskal den mikroskopiske variantog desudenhar vere mindre en l/3 del af spinalkanalensdiaman fra slutnaf lg80rneforsggtmed meter og sekvester. N o R D r sm K EDrcrN n r 3. r r. r e n1s

5 Danmark Finnd l. Hvor mante opereresl i anulletl 3. Ventetid pi venteliste (uger)f 4. Hvor mange reop erligd 5. Hvor mange ptt for discitis arligtl 6. Post op kontroll 7. Andre som opererer i omredetr 8. Hvor stor del af totalt opl Hvidovre 400 s!rgenoe 1 6 u 5 Glostrup Odense u u ca40 ca 10"/" c a 8 l % c a 5 % c a 5 0 % RH Kobh u u under 2"/" til 2 l-2% til 3 F l a t l Arhus 400 let stitende ca.4 u ca 25 4 max20% Helsingfors t 6 0 ogning 1 U 5-7% hos operator ca 66% Kuopio t 7 5 KOnStant 2-3 u 50 per mill. 4-8 u 40% Oulu 300 otnlng 2 u c a 1 5 max u ca20% Konventionel hemiminektomi: l. Kommentarerl 2. Antal ptd 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagef 5. Suturf]ernelsel 6. Hvordan velges metodenl op dagen 3-7 dage 3-8 dage 7.dag standard op 525 t.oat 7-8 dage standard op dage 4 dage af kirurt 400 l. d a t 8 dage rngen Caspar ditaror dage Mikrokirurgisk hemiminektomi: L Kommentarerl 2. Antal pttl 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagel 5. Suturfjernelsel 5. Hvordan valges metodenf 80 ) dage o fordeler 5 op dagen 3-7 dage ilo dage 4 dage standard op t43 Caspars instrum t75. dat op dag/. dag 2-3 dage l-2 dage 5.- kun en metode 30 3 dage Anden form for kirurgi: l. Kommentarer? inten 2. Antal pttl 3. Mobilisering post opl 4. Post op sengedagel 5. Suturfiernelsel 6. Hvordan valges metodenl q 3-8 dage dage s r a u o Pi snd ser neurokirurgene alle patienterr-re 4-6 uger efter operation og derefter ved behov. Herkan patienterne ogsi henvende sig minektomi pi indikationen biterale udfald, svrere propser og recidiv propser. Pi rgntgenafdeling pi Ullevil sykehus foretager delvis i samarbejde med neurokirurgisk afdeling. Antallet er ca 45 patienter per Ar. direkte til kirurgerne med deres symptomer i tilfalde af diskusprops. Hurtig ambunt udredning kan derfor fare tll tidlig kirurgi og derfor er antalet operationer meget hb1t. Heri S v r n r c e ligger dog ogsi en anden forskel fra de gvrige PA Sahlgrenska slukhuset i Goteborg ser man nordiske nde som er, at det sociale stottenetvrerk er meget lidt udviklet pi snd, som er et de patienter som ikke fir det godt deltager i et patienten 2-3 mineder efter operationen og samfund hvor stor vegt legges pi aktiv deltagelse pa arbejdsmarkedet og patienterne er gelser og provokationstester. systematiskontrol med nye rgntgenunders6- under pres for hurtigst muligt at blive arbejdsdygtige igen. ges til 6, lz og27 uger og den gang er Postoperativ kontrol i Linkoping pnleg- det bide operatoren og en fysioterapeut, men N o n c s derefter kun operatgren. Uppsa 6 og20 Bergen i 1992 ogl993 havde afdel kun uger, oftest hos operatbren. muligheder for akutte indgreb pga Okonomiske problemer, men tallene er udarbejdet efter med Williams teknik. LinkOping understre- Mikrokirurgisk teknik pi Sahlgrenska er de pner som blev gt efteriret ger man dog at mikroteknik ikke er bedre en AngAende den postoperative kontrol er den konventior-rel teknik. pi Rikshospitalet overdt til de lokale sygehus. Tronrso kontrolleres patienterne ai-f,- sitetssjukhus behandler kun en "liten mini- Neurokirurgiska klinikken, Lunds Univer- sioterapeuter under rygskolen. Afdeling for fysikalsk medicin ser de opererede 6 og l2 uger ps og deltager derfor ikke i undersogelsen. mal del" af patienter med lumbal diskuspro- efter operation pi UllevAl og patienterne henvises til operatbren efter behov. nds hvor neurokirurgen Bo opererer Sverige findes der en privatklinik i Strdng- Principielt skal neurokirurgisk afdeling pi en del lumbale diskuspropser opererede han ca 100 patienter, alle rned mikrotek- Rikshospitalet ikke beskeftige sig med lumbale propser men fir henvist nogen fb tilfeloegr nser vores studie il de 22 neurokirurgiske nik. Disse patienter teller vi ikke med, vi be- Tromsg bruger man konventionel hemi- nordiske afdelinger. 8 0 N o R D r s K M E D r c r N n r 3. t r e n s

6 lsnd AUo Reykiavik Gaitebort Konsnt ogning c a S u 2-4 u e l l e r m e r e 2-8 u 30 t0 ptt 2 0_t pt u se arrikel nej ca 50% 0 ca80% Karolinska 50 fatd l - l 2 u 2-3 ptt 2-3 pttl 1 2 u Sverige Link6ping 2-l2u Umel u 5 - t 0 % 0 0 _ t % 0 nej 12 u 0 95% Uppsa 45 c a 6 u ca 5 ptt 0-2 ptt 60"/. Bergen RH Oslo 7 5 t 0 fald 4 - l 2 u 0 c a l u,a ca75% ca 100% Norge Tromsg 80 otnrng 2 l u 0 - l ca 30% Trondheim Ulleval kontant l - 4 u c a 1 2 u ca ptt -2 ptt 6 u 90% 20% 80 a ^ dage inqen inten "bra metode" op dagen 4-7 dage ca7 l4.dag 7.dag hvoritmetod r dag 2-3 dage 4-6 dage lo.dag ngen t20 l. dat 7 dage rutine t dage 3 dage intrakutan KUN CN dage intrakutan KUn en 50 'direct" 2-7 dage kun en 60 )^- 4-7 dage 4. dag ngen aile 38 'direct" ca 4 date ca 9. dag KUn en modificeret pandempe 50 l. d a g c a 5 0. dag ngen 8od mode Caspars metode op oag op dat 2-3 dage -3 dage 5-7 dage 0. dag intracuran 7-0. dag uden endoskop 20 samme dag 0 fi ptt nsen ngen 7 samme dag datkirurgi val$e tilf P E D 25 op oag 0-l dage valgte tilf minektomi,tscup udsc amb/dagkir l. da8 0 7 dage lt valgre tilf valgte tilf Historisk oyersigt forkring pi det generelt stigende antal operationer kunne vrere den efterhdnden meeet H A SOlling i Horsens i Danmark var sandsvn_ ligvis Nordens kirurg som fjernede en lette adgang til en CT:scanner. diskusprops i t9)4, Aretfir E Busch foretos Thllene samme operation - over reoperationer og discitis-tilfelde_er for forskellige til at dann! grundg for fgrste gang i Kgbenhavn og nie mineder Mixter og Barr publicere_ diskussion og stemmer srndrynliguis b'edst de deres beromte artikel (5). med at de mest anvendte diaenoselister ikke Bo. Nystrcim, neurokirurg i Uppsa, var registrerer disse tilfelde med selvstendige diagnoser. den forste i Norden der anvendte mikrokirurgi til propsfjernelse, idet han allerede i l97g Antal sengedage varierer meget, men ser toretog operationerne delvist med mikrotek_ ud til at vere noget kortere hvoiman anvender mikroteknik og -metoden er for det nik, r-r-ren fra 1980 hele inderebet mi_ krotekrrisk. startes i Finnd"i l9b9 af meste pa ambunt basis. Den postoperative Esa Kotiinen og senere samme ir iarhus, hospitalisering synes historisk bestemi os savner et rationelt grundg. Danmark. ndgrebet blev i begyndelsen rngdt med megen optimisme men anvendes efter_ Hvem hinden kun pa udvalgte - er bedst egnet til at tage sig af denne patienter, omend det torm tor kirurgi? stadie anbefales. Det vigtigste er at operatgren har kundskab og erfaring og afdel har rutine Statistik i at pleie patienter i denne patien tkategori. Statistisk information fra de respektive nde Thlrige artikler er blevet skrevet de sidste ir vises itabel l. om forskellen mellem konventionel os mikrolirurgisk operationsmetode Diskussion og de "fleste tortattere er enige om at r-rgtidsresultatet er Udvikl i den vestlige verden er at flere stort set det samme, men mikrokirurgien vil og fl-ere o_pereres for lumbal diskusprops. sandsynligvis fi en sikker pds pi de ff1ste afdelinger itakt med "minimal invasive " filoso- Antallet af opererede er i nogle ndl steget eksplosivt ( 2 ). Denne oversigt ou.,.r.rrro"kirurgiske tilbud i de Nordiske l-ande viser os at Bedre resultat vil man sandsynligvis fgrst fien indenfor kirurgi generelt. dette ogsi gelder disse omrider. Hvilket form for kinrrgi lpn6 nir man kan udvelge de patieiter som som tilbydes er vidt forskellig os ser skal opereres, dvs som ikke vil kunne blive ud til at vrere, i hvert fald delvis, afhe"nglg af symptomfrie uden operation. Dette kan man de enkelte kirurgers frerdigheder. n" ilitig ikke med sikkerhed i dag (13). N o R D r s K M E D r c r N n r S. n r e n s B

7 rabel f. Stotistiskinformotionfro de respektivelonde (6-l l). 1. Albech Mf, EskesenVN, Fedders O, fantzene, Mosdal C, Nielsen Cl et al. Den kirurgiskebehandling og andredegeneraaf diskusprops tive irsager til nerverodskompression i lenden. UgeskLeger 1996; Supplement 58:Kringsrapport, nr. l. 2. Mixter W, Barr fs. Ruptureof intewertebral disc with involvement of spinalcanal.n Engl J Med 1934; Zll: J. WeberH. Lumbar Disc Herniation. A controlled,prospectivestudywith ten yearsof obsewation.spine l98l;8: DanskOrtopedkirurgiskSelskabs nyhedsbrev, sommeren1995; Sogaard, LjunggrenB. Hans Sglling:Danish pioneerneurosurg e o n. N e u r o s u r g ; 8 1 : Danmark Norge Finnd Sverige ndbyggerel.ian i millioner Total operationer for lumbalprops Operationer i neurokirurgisk regi 5,t 8 1 s,042 0,264 4,299 8,692 23,525* 3 t t2373* t5 248 Med konventionelteknik Med mikroteknik t s 75**x* * *x* l Neurokir opereredei procent Totalt op ptt i ptt/million/ir 0 t r3 * Fersernes indbyggereog 22 konventionelleoperotionertalles med. ** Her med de 40 lominektomierfro Ullevdl sykehus. ***Her kunne mon tilfoje 00 ptt opereredeof Bo Nystromi Stnlngnds. ***{<, Denmork operereset ikke oplyst ontol ptt pd 4-5 privothospitoler.operotionernebliver oftestudfort of neurokirur' ger. Tobellens75 procentneurokirurgiskudforte indgreber sdledeset minimumstol EuropeanMarketingData and Statistics1994,udg. afeuromonttor n t e r n a t i o n a ln C ; Health Statisticsin the Nordic C o u n t r i e s,9 9 3.N o m e s c o ; 44: Klbenhavn: 8. Sundhedsstyrelsen, skriftligmeddelelse.l.nr Forskningsoch utvecklingscentralen fiir social-och hiilsovirden. Helsingfors.Statistikmeddende, 1994:20; Statistisksentralbyri,Oslo: skriftlig meddelelse.j.nr Stockholm,Epide l. Socialstyrelsen, miologisktcentrum: skriftligtmeddende. 12. DavisH. ncreasingratesof cervicand lumbar spinesurgery in the United States, Spine 1994;19: lllt-2). 13. JungeA, Dvorakf, AhrensS. Predictorsofbad and goodoutcomes oflumbar discsurgery.spine 1995; 20: Cherkin DC, Deyo RA, LoeserJD, BushT, WaddelG. An nternatronal ComparisionofBach Surgery Rates.Spine 1994; 19: 120l-6. Derfor kan man ogsi seindenforde Nordis- hurtig smertelindringog dewedfiet patienten har ke nde to ekstremerfor kirurgiske tilbud: hurtig i habituel tilstand. UndersBgelser patiendel af og storste resultat meget godt pativist e4294 Sverigemed ngt ferre operation enter/million/6rmod gennemsnittet525 pati- terne er aktivepi arbeidsmarkedetl0 6r efter enter/million/ir og snd med 5 gangeflere operationen(15).men man kan regnemed at operationer end Sverige og 2,7 gange flere nogle af patienterneville have kunnet opni sammeresultatmed en lengere periodekonoperationerend gennemsnittet. Cherkin foreslsrat antallet af ortopedkirur- servativebehandling,men til gengeld viseren fra Norge at der findes direkte ger og neurokirurgerer afgorendefor discus- ny propskirurgirateni et nd, men har svert sammenheng mellem ventetidenog operatived at forkre det meget ve antal operatio- ve resultater, dvs patienter med symptomer i overseksmanederf6r operationhar en ringere ner i Sverige(14). chancefor at komme til sammearbeidesom arugentlige En henvisningtil et vt antal preoperativt og har ogsi stlrre risiko for at (40-48) ikke overbevisende, virker bejdstimer ( l6). specielt ikke nir man sammenligner med havneudenforarbejdsmarkedet Danmark har diskuskirurgientraditionsdanmark hvor den ugentligearbeidstider 37 timer, antalletaf ortopedkirurger/neurokirur- messigtveret en neurokirurgiskopgave,hvilger er mindre og discuspropsoperationernesket krt fremgir af Tabel. Fastholdelseaf antal det dobbelte af Sveriges.Forkr dette krever en ekstraordiner indsats. Diskuskirurgien i fremtiden bor efter vor pa det ve antal operationeri Sverigekunne hpre hjemme pi afdelingerhvor der mening vere en generel konservativholdning, samt et passendeantal operationerog udfores for irligt interesse en manglende neurokirurgisk seriostvidenskabeligtmed hvor der arbejdes form for denne rygkirurgi. Pi snd har man tilbudt operation som oroblemerne. A S, GudmundssonG, 5. Sigurdsson HannessonH, GudmundssonK. Sm6sjdradgerdirvegnabrj6sklossi mi6baki. Leknabdid 199l' ; 77: Trumpy fh. Duration af Symptomsasa Predictorof OutcomeAfter Lumbar Disc Surgery.Acta Neurochir (Wien) 1994;128:53-6. pd dansk Sp4rgeskemaet ellerengelskkanrekttireres hosforfatteme. 8Z Lumbardiscpropsesurgeryat 'lordicneurosurgery unitsin 1993' This article consistsin a reviewof treatment for lumbar discpropsein 1993,asreported by all27 neurosurgeryunits in the Nordic countries,servinga total popution of23.5 million. Of surgicaloperationsfor the condition, 37 per cent were performedby neurosurgeons- using standardlumbar discectomyin 6.3 per cent of cases,microsurgical techniquesin J6 per cent ofcases,and percutaneouslumbar discectomyin the remaining 2.7 per cent. Chemonucleolysisis no longer considereda viable therapeutic alternative.n the Nordic countriesasa whole, the annual incidence of lumbar disc propsesurgeryis 52.5per 100,000,though the figure variesfrom one country to another. N o R D S KM E D c Nn r 3 ' r u e n s

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Nyhedsbrev november 2008

Nyhedsbrev november 2008 Nyhedsbrev november 2008 Europæisk forskningsprojekt om CLL. Tak til de medlemmer der deltog. LYLE fik sidst på sommeren en henvendelse gennem Kræftens Bekæmpelse fra Susanne Durhuus, cand. Mag., konsulent

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Gøre status Sætte projektet i bredere perspektiv Lægge op til senere strategisk dialog. Smagsprøve i dag. Fra effektivitet til kvalitet og effekt 1 Intention Skabe

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rygkirurgi Årsrapport 2015

Rygkirurgi Årsrapport 2015 Rygkirurgi Årsrapport 215 PROM*-styret rygkirurgi Dansk Rygkirurgisk Selskab Mikkel Andersen, Martin Gehrchen og Søren Eiskjær Sekretariat for DaneSpine Karen Højmark og Marianne Dyrby Lorenzen * PROM

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Grå stær, NKR. Morten la Cour, Øjenklinikken, Rigshospitalet, RegionH

Grå stær, NKR. Morten la Cour, Øjenklinikken, Rigshospitalet, RegionH Grå stær, NKR. Morten la Cour, Øjenklinikken, Rigshospitalet, RegionH Grå stær Dårligt syn på grund af uklar linse i øjet Aldersbetinget Sekundær til andre sygdomme Systemiske sygdomme, diabetes, Down

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Presentation of the Board of the Danish Dermatological Society

Presentation of the Board of the Danish Dermatological Society Board of the Danish Overlæge dr.med. Claus Zachariae Dermatologisk afdeling KA 1502 Gentofte Amtssygehus Niels Andersensvej 65 2900 Hellerup Tlf: 39 77 32 03 / 39 77 31 95 Fax: 39 65 71 37 E-mail clza@gentoftehosp.kbhamt.dk

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse Formål Resultater kendskab til rapportering af resultater Andreas H. Lundh Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. JørgensenJ Øre-næse-halsafdeling, Århus Universitetshospital Mål At

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet DnrATr LsYN ET :lt: rt,, '11jlr.,.,,...:i,ir:.r..,,,,,.,; :ll,l i!'' Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup zo. oktober zou Datatitsynet Borgergade 28, 5. r3oo Kobenhavn K CVR-nr. l:-8837-29

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus,

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, 1 Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, Deltagere: Lars, Niels Peter, Margit, Lotte, Mikaela, Birte, Jesper, Dorit, Vibeke, Ole Afbud fra Lars,Anette Denker

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Den danske indsats - status. Frede Olesen

Den danske indsats - status. Frede Olesen Den danske indsats - status Overordnet! Pakkeforløb har betydet kortere vente3der for mange pt. Godt!! Diagnosecentre bliver bedre og bedre nu mere end 15 i de 5 regioner! Læger og pa3enter gladere! Selve

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Statstidende Side I af BRUGERSERVICE. Meddelelse 3 af 3. Tinglysninger. Personbogen - Egtepagter ss\"ls*{\i}t$$n*t\."\s

Statstidende Side I af BRUGERSERVICE. Meddelelse 3 af 3. Tinglysninger. Personbogen - Egtepagter ss\ls*{\i}t$$n*t\.\s Statstidende Side I af s STATSFIS ENDE C!-r'r Statstidende BRUGERSERVICE INDRYKNING KONTAKT ho rsroe Aktie- og anpartsselskaber (7) Diverse (5) Dsdsboer (86) Forskellige kundgsrelser (2) Geldssanering

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' "-"..

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=. i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' -.. i'..,l E @. F # t{ s. ' "-"..;**-:; '"t. i.,.,-..'.'...:.',...'.]..,art-.t" ',, '' 'r,llti+g-t**-;j,',r,r.,_,.i ;; :r,,* j, ; r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". ffii;,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. Julie skal flytte

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere